Thuyết minh Biện pháp thi công

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

2
1.601
lượt xem
637
download

Thuyết minh Biện pháp thi công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công trình cấp II, 5 tầng kết cấu khung chịu lực trên nền móng cọc ép tổng diện tích nhà làm việc 1759 m2. Bậc chịu lớn. bậc II tiêu chuẩn 2622-78.Trước khi thi công công trình chính là nhà làm việc 5 tầng thì cần phá dỡ. Công trình được xây dựng nằm trong trung tâm thành phố Nam Định mặt chính tiếp giáp đường Trần Nhân Duật chiều rộng lòng đường rộng 12m chiều rộng vỉa hè 7m.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh Biện pháp thi công

 1. Thuyết minh Biện pháp thi công
 2. thuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng I. c¬ së lËp biªn ph¸p thi c«ng - Hå s¬ mêi thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh . - C¸c tiªu chuÈn kü thuËt TCVN. - §iÒu kiÖn vμ n¨ng lùc nhμ thÇu . - KÕt hîp víi tham quan thùc tÕ t¹i hiÖn tr−êng. II. ®Æc ®iÓm chung cña gãi thÇu : 1 kh¸i qu¸t chung: C«ng tr×nh cÊp II ,5 tÇng kÕt cÊu khung chÞu lùc trªn nÒn mãng cäc Ðp tæng diÖn tÝch nhμ lμm viÖc 1759 m2.BËc chiô löa : bËc II tiªu chuÈn 2622-78. Tr−íc khi thi c«ng c«ng tr×nh chÝnh lμ nhμ lμm viÖc 5 tÇng th× cÇn ph¸ dì gi¶i phãng mÆt b»ng mét sè nhμ cò n»m trong khu vùc thi c«ng. BiÖn ph¸p ph¸ dì cô thÓ ®−îc chóng t«i tr×nh bμy ë phÇn thuyÕt minh ph¸ dì. C«ng tr×nh ®−îc x©y dùng n»m trong trung t©m thμnh phè Nam §Þnh mÆt chÝnh tiÕp gi¸p ®−êng TrÇn NhËt DuËt chiÒu réng lßng ®−êng réng 12m chiÒu réng vØa hÌ 7m .Nªn ®iÒu kiÖn h¹ tÇng kÜ thuËt t−¬ng ®èi thuËn lîi nh− : HÖ thèng ®iÖn bao gåm c¸c cét vμ d©y c¸p trªn trôc hÌ ®−êng, t¹i khu vùc hÌ cã tr¹m biÕn ¸p rÊt thuËn tiÖn cho viÖc cung cÊp ®iÖn. HÖ thèng cung cÊp n−íc s¹ch thμnh phè däc theo hÌ ®−êng. HÖ thèng t«ng tin liªn l¹c thuËn lîi, c¸c ®−êng trôc th«ng tin n»m trªn vÞ trÝ hÌ ®−êng. 1
 3. 2.§Æc ®iÓm cña gãi thÇu Sau khi nghiªn cøu hå s¬ mêi thÇu céng víi tham quan thùc tÕ, nhμ thÇu rót ra nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh cña gãi thÇu nh− sau: Gãi thÇu x©y l¾p trung t©m phßng chèng HIV/AIDS cña tØnh Nam §Þnh lμ c«ng tr×nh nhμ cao tÇng n»m trong lßng thμnh phè, ®iÒu kiÖn thi c«ng chËt hÑp. Nh−ng ph¶i ®¶m b¶o an toμn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ vμ vÖ sinh chung cña thμnh phè. Do vËy ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng vμ tiÕn ®é c«ng tr×nh, chóng t«i ®· lËp biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt cïng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt kÌm theo trong thuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng. 3. KÕt luËn Nhμ thÇu chóng t«i lμ ®¬n vÞ cã bÒ dμy nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong lÜnh vùc thi c«ng nhμ cao tÇng víi ®éi ngò c¸n bé kÜ s−, kÜ thuËt giμu kinh nghiÖm, c«ng nh©n lμnh nghÒ. HÖ thèng m¸y mãc phôc vô thi c«ng ®ång bé tiªn tiÕn hiÖn ®¹i nh− m¸y Ðp cäc thuû lùc, m¸y xóc, vËn th¨ng Nhμ thÇu chóng t«i tù tin kh¼ng ®Þnh cã ®ñ n¨ng lùc vμ kinh nghiÖm ®Ó thi c«ng gãi thÇu nμy. III.biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng chung 1.Qu¶n lý chung cña C«ng ty. TÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña c«ng tr−êng ®−îc ®Æt d−íi sù kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ cña C«ng ty. TiÕn ®é vμ biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt, biÖn ph¸p vÒ An toμn lao ®éng ph¶i ®−îc C«ng ty phª duyÖt tr−íc khi tiÕn hμnh thi c«ng. C«ng ty sÏ gi¸m s¸t toμn bé qu¸ tr×nh thi c«ng qua c¸c b¸o c¸o hμng tuÇn, hμng th¸ng göi vÒ, ®ång thêi cö c¸n bé xuèng c«ng tr−êng theo dâi, kiÓm tra thùc tÕ qu¸ tr×nh thi c«ng & cïng víi Ban chØ huy c«ng tr−êng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò v−íng m¾c ph¸t sinh víi Chñ ®Çu t− & T− vÊn thiÕt kÕ. 2.Tæ chøc thi c«ng ngoμi hiÖn tr−êng: Ban chØ huy c«ng tr−êng: Gåm cã C¸n bé cña C«ng ty & c¸c c¸n bé gióp viÖc chØ ®¹o thi c«ng c«ng tr×nh. 2
 4. ChØ huy tr−ëng c«ng tr−êng: §¹i diÖn cho nhμ thÇu ë c«ng tr−êng, cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hμnh toμn bé dù ¸n - ®iÒu tiÕt c¸c ®¬n vÞ thi c«ng vÒ tiÕn ®é, quan hÖ trùc tiÕp víi chñ ®Çu t− ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc thi c«ng. Bé phËn vËt t− : Bé phËn vËt t− cho dù ¸n nμy lμ rÊt quan träng, bëi dù ¸n cã nhiÒu chñng lo¹i vËt t− . Bé phËn nμy ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ vËt t− cho c«ng tr×nh, kh«ng ®−îc lμm ¶nh h−ëng tíi tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. NhiÖm vô chÝnh cña c¬ quan cung øng vËt t− lμ ®Æt vμ nhËn hμng nh−: (C¸c chñng lo¹i vËt liÖu x©y dùng, b¸n thμnh phÈm, c¸c chi tiÕt, cÊu kiÖn, trang thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh). Sau ®ã c¨n cø vμo tiÕn ®é thi c«ng cÊp ph¸t vËt t−, trang thiÕt bÞ cho viÖc thi c«ng (§¸p øng theo b¶n tiÕn ®é cung cÊp vËt t− vμ thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh). §éi ngò c¸n bé kü thuËt: Gåm 2 kÜ s− cã kinh nghiÖm chuyªn ngμnh phô tr¸ch khi c«ng tr×nh lªn cao sÏ cã 1 ng−êi phô tr¸ch ë trªn vμ 1 ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm tæng thÓ ®Òu cã th©m niªn nhiÒu n¨m thi c«ng c«ng tr×nh t−¬ng tù trùc tiÕp thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng viÖc. ChØ ®¹o thi c«ng h¹ng môc cña m×nh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc chØ huy tr−ëng, chñ ®Çu t− vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc thi c«ng nh−: Thay ®æi thiÕt kÕ, ph¸t sinh c«ng viÖc, thay ®æi vËt t−, vËt liÖu ®−a vμo thi c«ng c«ng tr×nh, tæ chøc kiÓm tra kü thuËt v.v... thèng nhÊt ch−¬ng tr×nh nghiÖm thu, bμn giao víi Chñ ®Çu t−. ChÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc lËp hå s¬ hoμn c«ng, thanh quyÕt to¸n theo giai ®o¹n vμ toμn bé c«ng tr×nh.ngoμi ra cßn cã c¸c 3 kÜ thuËt viªn phô tr¸ch chi tiÕt c«ng viÖc §éi ngò c«ng nh©n: C¸c ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lμnh nghÒ cã tay nghÒ cao, ®ñ sè l−îng tham gia thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nh−: C¸c ®éi thî bª t«ng, thî cèt thÐp, thî c«p pha, thî x©y, thî trang trÝ néi thÊt, thî ®iÖn, thî n−íc... Trong mçi giai ®o¹n, ®−îc ®iÒu ®Õn c«ng tr−êng ®Ó kÞp tiÕn ®é thi c«ng. S¬ ®å tæ chøc thi c«ng cña nhμ thÇu 3
 5. ct cp ®Çu t− x©y l¾p II gi¸m ®èc c«ng ty phã chØ huy chØ huytr−ëng phã chØ huy (ksxd) c«ng tr−êng (ksxd) (ksxd) qu¶n lý vËt t− qu¶n lý kü qu¶n lý h/c kÕ thiÕt bÞ thuËt,kcs,an to¸n (ksck) toμn (cntc) Tæ nÒ vμ Tæ cèt Tæ cèt Tæ ®iÖn Tæ l¸i bª t«ng thÐp pha n−íc m¸y 3. Bè trÝ tæng mÆt b»ng thi c«ng: Bè trÝ tæng mÆt b»ng thi c«ng dùa trªn tæng mÆt b»ng x©y dùng b¶n vÏ thiÕt kÕ kÜ thuËt thi c«ng, tr×nh tù thi c«ng c¸c h¹ng môc ®Ò ra, cã chó ý ®Õn c¸c yªu cÇu vμ c¸c quy ®Þnh vÒ an toμn thi c«ng, vÖ sinh m«i tr−êng, chèng bôi, chèng ån, chèng ch¸y, an ninh, ®¶m b¶o kh«ng g©y ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c khu vùc xung quanh. Trªn tæng mÆt b»ng thÓ hiÖn ®−îc vÞ trÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc, vÞ trÝ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, c¸c b·i tËp kÕt c¸t ®¸ sái, b·i gia c«ng cèp pha, cèt thÐp, c¸c kho xi m¨ng, cèt thÐp, dông cô thi c«ng, c¸c tuyÕn ®−êng t¹m thi c«ng, hÖ thèng ®−êng ®iÖn, n−íc phôc vô thi c«ng, hÖ thèng nhμ ë, l¸n tr¹i t¹m cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn(Xem bè trÝ trªn tæng mÆt b»ng x©y dùng). VÞ trÝ ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ:VÞ trÝ ®Æt c¸c lo¹i thiÕt bÞ nh− cÇn vËn th¨ng, m¸y trén v÷a ph¶i phï hîp, nh»m tËn dông tèi ®a kh¶ n¨ng m¸y mãc thiÕt bÞ, dÔ rμng tiÕp nhËn vËt liÖu, dÔ di chuyÓn. B·i ®Ó c¸t ®¸, sái, g¹ch:VÞ trÝ c¸c b·i c¸t, ®¸, sái lμ c¬ ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng nh»m gi¶m kho¶ng c¸ch tíi c¸c m¸y trén, m¸y vËn chuyÓn. 4
 6. B·i gia c«ng cèp pha, cèt thÐp: Cèp pha ®−îc dïng lμ cèp pha thÐp kÕt hîp cèp pha gç. C¸c b·i nμy ®−îc t«n cao h¬n xung quanh 10-15cm, r¶i 1 líp ®¸ m¹t cho sach sÏ, tho¸t n−íc. T¹i c¸c b·i nμy cèp pha gç ®−îc gia c«ng s¬ bé, t¹o khu«n. Cèp pha thÐp ®−îc kiÓm tra lμm s¹ch, n¾n th¼ng, b«i dÇu mì, lo¹i bá c¸c tÊm bÞ h− háng. B·i gia c«ng cèt thÐp ®−îc lμm l¸n che m−a hoÆc cã b¹t che khi trêi m−a. Kho tμng: Dïng ®Ó chøa xi m¨ng, vËt t− qóy hiÕm, phô gia. C¸c kho nμy ®−îc bè trÝ ë c¸c khu ®Êt trèng sao cho thuËn tiÖn cho viÖc xuÊt vËt t− cho thi c«ng, chóng cã cÊu t¹o tõ nhμ khung thÐp, lîp t«n thuËn lîi cho viÖc l¾p dùng, di chuyÓn. Nhμ ban chØ huy c«ng tr−êng: §−îc bè trÝ ë vÞ trÝ trung t©m ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc chØ ®¹o thi c«ng cña c«ng tr−êng, CÊu t¹o tõ nhμ khung thÐp, lîp t«n thuËn lîi cho viÖc l¾p dùng, di chuyÓn. Nhμ ë cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn: §−îc bè trÝ xung quanh c«ng tr−êng ë c¸c khu ®Êt trèng, c¸c nhμ nμy bè trÝ sao cho an toμn Ýt bÞ ¶nh h−ëng qu¸ tr×nh thi c«ng, cÊu t¹o tõ nhμ khung thÐp hoÆc gç, lîp t«n thuËn lîi cho viÖc l¾p dùng, di chuyÓn.Do c«ng tr×nh n»m ë vÞ trÝ chËt hÑp nªn trªn c«ng tr−êng chØ bè trÝ n¬i nghØ tr−a cho c«ng nh©n n¬i ¨n ë sÏ ®−îc bè trÝ ë khu ®Êt kh¸c. §iÖn phôc vô thi c«ng: Nhμ thÇu chñ ®éng lμm viÖc víi Chñ ®Çu t−, c¬ quan chøc n¨ng së t¹i ®Ó xin ®Êu ®iÖn thi c«ng (lμm c¸c thñ tôc, hîp ®ång mua ®iÖn). D©y ®iÖn phôc vô thi c«ng ®−îc lÊy tõ nguån ®iÖn ®Õn cÇu dao tæng ®Æt t¹i phßng trùc lμ lo¹i d©y c¸p mÒm bäc cao su cã kÝch th−íc 3x16+1x10. D©y dÉn tõ cÇu dao tæng ®Õn c¸c phô t¶i nh− m¸y trén bª t«ng, th¨ng t¶i ....lμ lo¹i c¸p mÒm bäc cao su cã kÝch th−íc 3x10+1x6. HÖ thèng c¸p mÒm cao su nÕu ®i qua ®−êng xe ch¹y ph¶i ®Æt trong èng thÐp b¶o vÖ vμ ch«n s©u Ýt nhÊt 0,7m. Ngoμi ra cßn bè trÝ 03 m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng 250kVA phôc vô cho thi c«ng khi mÊt ®iÖn. §Ó ®¶m b¶o an toμn trong qu¸ tr×nh sö dông ®iÖn, t¹i cÇu dao tæng bè trÝ t¹i nhμ trùc c«ng tr−êng cã l¾p apt«m¸t ®Ó ng¾t ®iÖn khi bÞ chËp, qu¸ t¶i. N−íc phôc vô thi c«ng: Nhμ thÇu chñ ®éng lμm viÖc víi Chñ ®Çu t− vμ C¬ quan chñ qu¶n ®Ó xin cÊp n−íc thi c«ng. N−íc ®−îc lÊy tõ nguån n−íc gÇn c«ng c«ng tr−êng , ®Çu häng n−íc nhμ thÇu l¾p ®ång hå ®o ®Ó x¸c ®Þnh l−îng n−íc sö dông. N−íc tõ nguån cÊp ®−îc dÉn ®Õn chøa t¹i c¸c bÓ chøa t¹m trªn c«ng tr−êng.Trong tr−êng hîp nguån n−íc sinh ho¹t cã s½n t¹i c«ng tr−êng kh«ng ®ñ ®Ó phôc vô thi 5
 7. c«ng, chóng t«i tiÕn hμnh khoan giÕng, x©y dùng bÓ läc n−íc, dμn m−a, tiÕn hμnh kiÓm ®Þnh chÊt l−îng n−íc ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ n−íc thi c«ng theo qui ph¹m. Tho¸t n−íc thi c«ng: Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thi c«ng, n−íc sinh ho¹t, n−íc m−a vμ n−íc d− trong qu¸ tr×nh thi c«ng (n−íc ng©m chèng thÊm sμn, n−íc röa cèt liÖu) ®−îc thu vÒ ga vμ tho¸t vμo m¹ng tho¸t n−íc cña khu vùc qua hÖ thèng r·nh t¹m. Toμn bé r¸c th¶i trong sinh ho¹t vμ thi c«ng ®−îc thu gom vËn chuyÓn ®i ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o vÖ sinh chung vμ mü quan khu vùc c«ng tr−êng. 3. biÖn ph¸p kiÓm so¸t chÊt l−îng 3.1) VËt liÖu ®−a c«ng tr×nh C¸c vËt t− ®−a vμo c«ng tr×nh ph¶i cã nguån gèc râ rμng, cã nh·n m¸c vμ trong thêi h¹n sö dông, ®¶m b¶o chÊt l−îng vμ TCVN. Tr−íc khi ®−a vμo c«ng tr×nh ph¶i tr×nh mÉu cho c¸n bé T− vÊn gi¸m s¸t, c¸n bé chñ ®Çu t− ®Ó xÐt duyÖt. Mét sè lo¹i vËt t− chñ yÕu dù kiÕn dïng cho c«ng tr×nh: - C¸t: s«ng Hång ,s«ng l«. - §¸: 1x2 ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh. - Xi m¨ng: BØm S¬n, Hoμng Th¹ch, Nghi S¬n.. - Cèt thÐp : ThÐp Th¸i Nguyªn hoÆc lo¹i t−¬ng ®−¬ng trë lªn. 3.2) C¸c qui ph¹m kü thuËt ¸p dông Khi thi c«ng dù ¸n nμy, chóng t«i cam kÕt sÏ tu©n thñ theo ®óng b¶n vÏ thiÕt kÕ, c¸c quy ph¹m vμ tiªu chuÈn ViÖt Nam ®ang cã hiÖu lùc thi hμnh. C¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m cña ViÖt Nam mμ chóng t«i cam kÕt ¸p dông khi thi c«ng dù ¸n nμy: 1 Tæ chøc thi c«ng TCVN 4055 :1985 2 NgiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng TCVN 4091 :1985 3 Cäc ph−¬ng phap thÝ nghiÖm b»ng t¶i träng Ðp däc trôc Tcxd 269 : 2002 4 Thi c«ng vμ nghiÖm thu c«ng t¸c bª t«ng nÒn mãng TCVN 79 :1980 5 KÕt cÊu g¹ch ®¸, qui ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu TCVN 4085 :1985 6 G¹ch èp l¸t yªu cÇu kü thuËt TCVN 4055 :1985 6
 8. 7 KÕt cÊu Bª tèng cèt thÐp toμn khèi TCVN 6414 :1998 8 C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng TCVN 5674 :1992 9 Bª t«ng, kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®é bÒn TCVN 5440 :1991 10 Xi m¨ng Poãcl¨ng TCVN 2682 :1992 11 Xi m¨ng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt TCVN 139 :1991 12 C¸t x©y dùng, yªu cÇu kü thuËt TCVN 1770 :1986 13 §¸ d¨m, sái dïng trong x©y dùng, yªu cÇu kü thuËt TCVN 1771 :1987 14 Bª t«ng nÆng-yªu cÇu b¶o d−ìng Èm TCVN 5592 :1991 15 V÷a x©y dùng, yªu cÇu kü thuËt TCVN 4314 :1986 16 H−íng dÉn pha trén vμ sö dông v÷a x©y dùng TCVN 4459 :1987 17 HÖ thèng cÊp n−íc bªn trong, qui ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu TCVN 4519 :1988 18 HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trong nhμ TCVN 4125 :1985 19 Tiªu chuÈn nhμ n−íc vÒ gç vμ c¸c s¶n phÈm tõ gç TCVN 1231 :1979 20 HÖ thèng tiªu an toμn lao ®éng TCVN 2287 :1978 21 KÕt cÊu thÐp – gia c«ng l¾p r¸p vμ nghiÖm thu-yªu cÇu kü thuËt TCXD 170 : 1989 3.3) Qui tr×nh thùc hiÖn, kiÓm tra tõng c«ng viÖc §Ó ®¶m b¶o thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®óng kü thuËt, mü thuËt, gi¶m bít sai sãt, nhμ thÇu ®Ò ra Qui tr×nh thùc hiÖn, kiªm tra tõng c«ng viÖc nh− sau: 1- Bé phËn kü thuËt cña Ban chØ huy c«ng tr−êng xem xÐt kiÓm tra b¶n vÏ ®Ó triÓn khai thi c«ng. §Ò ra biÖn ph¸p thi c«ng, kÕ ho¹ch thi c«ng. NÕu ph¸t hiÖn b¶n vÏ bÞ sai sãt, bÊt hîp lý hoÆc c¸c cÊu kiÖn cÇn ph¶i triÓn khai chi tiÕt th× ph¶i b¸o c¸o lªn Ban chØ huy c«ng tr−êng C«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt. 2- Sau khi nhËn ®−îc b¸o c¸o, Ban chØ huy c«ng tr−êng c«ng ty sÏ tiÕn hμnh triÓn khai chi tiÕt c¸c cÊu kiÖn, ®Ò ra ph−¬ng h−íng sö lý c¸c sai sãt vμ tr×nh duyÖt víi Chñ ®Çu t− vμ T− vÊn thiÕt kÕ, T− vÊn gi¸m s¸t ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt. C¸c lo¹i vËt t− ®−a vμo thi c«ng (®Æc biÖt lμ vËt t− quÝ hiÕm) còng ph¶i tr×nh duyÖt. 7
 9. 3- Khi ®· ®−îc phª duyÖt b¶n vÏ, biÖn ph¸p, c¸c mÉu vËt t− nhμ thÇu tiÕn hμnh triÓn khai thi c«ng trong sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña Ban chØ huy c«ng tr−êng c«ng ty, cña kü thuËt bªn A, T− vÊn gi¸m s¸t, T− vÊn thiÕt kÕ. 4- Tr−íc khi chuyÓn b−íc thi c«ng, nhμ thÇu sÏ tiÕn hμnh kiÓm tra nghiÖm thu néi bé. Néi dung kiÓm tra lμ kÝch th−íc h×nh häc, tim trôc, cèt cao ®é, ®é ch¾c ch¾n kÝn khÝt cña cèp pha, vÞ trÝ sè l−îng, ®−êng kÝnh, kÝch th−íc h×nh häc cña cèt thÐp, kiÓm tra cèt liÖu cho bª t«ng, n−íc thi c«ng, c¸c chhi tiÕt ch«n s½n. 5- Sau khi kiÓm tra, nghiÖm thu néi bé hoμn tÊt míi tiÕn hμnh nghiÖm thu víi Chñ ®Çu t−, T− vÊn gi¸m s¸t. IV. biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt cña c«ng tr×nh .1) C«ng t¸c tr¾c ®Þa c«ng tr×nh C«ng t¸c tr¾c ®¹c ®ãng vai trß hÕt søc quan träng, nã gióp cho viÖc thi c«ng x©y dùng ®−îc chÝnh x¸c h×nh d¸ng, kÝch th−íc vÒ h×nh häc cña c«ng tr×nh, ®¶m b¶o ®é th¼ng ®øng, ®é nghiªng kÕt cÊu, x¸c ®Þnh ®óng vÞ trÝ tim trôc cña c¸c c«ng tr×nh, cña c¸c cÊu kiÖn vμ hÖ thèng kü thuËt, ®−êng èng, lo¹i trõ tèi thiÓu nh÷ng sai sãt cho c«ng t¸c thi c«ng. C«ng t¸c tr¾c ®¹c ph¶i tu©n thñ theo TCVN 3972-85. §Þnh vÞ c«ng tr×nh: Sau khi nhËn bμn giao cña Bªn A vÒ mÆt b»ng, mèc vμ cèt cña khu vùc. Dùa vμo b¶n vÏ mÆt b»ng ®Þnh vÞ, tiÕn hμnh ®o ®¹c b»ng m¸y. §Þnh vÞ vÞ trÝ vμ cèt cao ± 0,000 cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh dùa vμo tæng mÆt b»ng khu vùc, sau ®ã lμm v¨n b¶n x¸c nhËn víi Ban qu¶n lý dù ¸n trªn c¬ së t¸c gi¶ thiÕt kÕ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ gi¶i ph¸p kü thuËt vÞ trÝ, cèt cao ± 0,000. §Þnh vÞ c«ng tr×nh trong ph¹m vi ®Êt theo thiÕt kÕ. Thμnh lËp l−íi khèng chÕ thi c«ng lμm ph−¬ng tiÖn cho toμn bé c«ng t¸c tr¾c ®¹c.TiÕn hμnh ®Æt mèc quan tr¾c cho c«ng tr×nh. C¸c quan tr¾c nμy nh»m theo dâi ¶nh h−ëng cña qu¸ tr×nh thi c«ng ®Õn biÕn d¹ng cña b¶n th©n c«ng tr×nh. C¸c mèc quan tr¾c, thiÕt bÞ quan tr¾c ph¶i ®−îc b¶o vÖ qu¶n lý chÆt chÏ, sö dông trªn c«ng tr×nh ph¶i cã sù chÊp thuËn cña chñ ®Çu t−. ThiÕt bÞ ®o ph¶i ®−îc kiÓm ®Þnh hiÖu chØnh, ph¶i trong thêi h¹n sö dông cho phÐp. C«ng tr×nh ®−îc ®ãng Ýt nhÊt lμ 2 cäc mèc chÝnh, c¸c cäc mèc c¸ch xa mÐp c«ng tr×nh Ýt nhÊt lμ 3 mÐt. Khi thi c«ng dùa vμo cäc mèc triÓn khai ®o chi tiÕt c¸c trôc ®Þnh vÞ cña nhμ. 8
 10. LËp hå s¬ c¸c mèc quan tr¾c vμ b¸o c¸o quan tr¾c th−êng xuyªn theo tõng giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh ®Ó theo dâi biÕn d¹ng vμ nh÷ng sai lÖch vÞ trÝ, kÞp thêi cã gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt. 2)c«ng t¸c Ðp cäc 2.1C«ng t¸c chuÈn bÞ: a.ChuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng: +Khu vùc xÕp cäc ph¶i n»m ngoμi khu vùc Ðp cäc,®−êng ®i tõ chç xÕp cäc ®Õn chç Ðp cäc ph¶i b»ng ph¼ng kh«ng ghå ghÒ låi,lâm. + Cäc ph¶i v¹ch s½n ®−êng t©m ®Ó khi Ðp tiÖn lîi cho viÖc c©n ,chØnh . +Lo¹i bá nh÷ng cäc kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ kÜ thuËt. +ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o kÜ thuËt cña c«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa chÊt,kÕt qu¶ xuyªn tÜnh . + §Þnh vÞ vμ gi¸c mãng c«ng tr×nh b.thiÕt bÞ thi c«ng * ThiÕt bÞ Ðp cäc: ThiÕt bÞ Ðp cäc ph¶i cã c¸c chøng chØ , cã lý lÞch m¸y do n¬i s¶n xuÊt cÊp vμ c¬ quan thÈm quyÒn kiÓm tra x¸c nhËn ®Æc tÝnh kü thuËt cña thiÕt bÞ. §èi víi thiÕt bÞ Ðp cäc b»ng hÖ kÝch thuû lùc cÇn ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt c¬ b¶n sau: + L−u l−îng b¬m dÇu + ¸p lùc b¬m dÇu lín nhÊt + DiÖn tÝch ®¸y pitt«ng + Hμnh tr×nh h÷u hiÖu cña pitt«ng + PhiÕu kiÓm ®Þnh chÊt l−îng ®ång hå ®o ¸p lùc ®Çu vμ van chÞu ¸p do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp. ThiÕt bÞ Ðp cäc ®−îc lùa chän ®Ó sö dông vμo c«ng tr×nh ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: + Lùc Ðp lín nhÊt cña thiÕt bÞ kh«ng nhá h¬n 1.4 lÇn lùc Ðp lín nhÊt (Pep)max t¸c ®éng lªn cäc do thiÕt kÕ quy ®Þnh + Lùc Ðp cña thiÕt bÞ ph¶i ®¶m b¶o t¸c dông ®óng däc trôc cäc khi Ðp ®Ønh hoÆc t¸c dông ®Òu trªn c¸c mÆt bªn cäc khi Ðp «m. + Qu¸ tr×nh Ðp kh«ng g©y ra lùc ngang t¸c ®éng vμo cäc + ChuyÓn ®éng cña pitt«ng kÝch hoÆc têi c¸ ph¶i ®Òu vμ khèng chÕ ®−îc tèc ®é Ðp cäc. + §ång hå ®o ¸p lùc ph¶i phï hîp víi kho¶ng lùc ®o. + ThiÕt bÞ Ðp cäc ph¶i cã van gi÷ ®−îc ¸p lùc khi t¾t m¸y. 9
 11. + ThiÕt bÞ Ðp cäc ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vËn hμnh theo ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ an toμn lao ®éng khi thi c«ng. Gi¸ trÞ ¸p lùc ®o lín nhÊt cña ®ång hå kh«ng v−ît qu¸ hai lÇn ¸p lùc ®o khi Ðp cäc. ChØ nªn huy ®éng kho¶ng 0,7 0,8 kh¶ n¨ng tèi ®a cña thiÕt bÞ . * chän m¸y Ðp cäc: - Cäc cã tiÕt diÖn lμ: 30 × 30 (cm) chiÒu dμi mçi ®o¹n 8.0 (m). - Søc chÞu t¶i cña cäc: P = 49,34 (KN) = 49,34 (T) - §Ó ®¶m b¶o cäc ®−îc Ðp ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ, lùc Ðp cña m¸y ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: PÐp min > 1.5 × 49,34 = 74,01 (T). - Ta chän m¸y Ðp thuû lùc cã løc nÐn lín nhÊt lμ: PÐp = 150 (T). - Träng l−îng ®èi träng cña mçi bªn dμn Ðp: PÐp > PÐp min/ 2 = 74,01/ 2 = 37,05 (T). - Dïng c¸c khèi bªt«ng cã kÝch th−íc 1.0 × 1.0 × 2.0 (m) cã träng l−îng 5 (T) lμm ®èi träng, mçi bªn dμn Ðp ®Æt 9 khèi bªt«ng cã tæng träng l−îng lμ 45 (T) - §Æc biÖt khi Ðp cäc trôc 1 cña c«ng tr×nh do v−íng bê t−êng cña c«ng tr×nh bªn c¹nh nªn kh«ng thÓ chÊt t¶i ®èi xøng trªn dμn Ðp mμ ta ph¶i chÊt t¶i bÊt ®èi xøng nªn cã ®iÒu kiÖn dù phßng sè khèi bª t«ng cã thÓ nhiÒu h¬n so víi tÝnh to¸n. 2.2.C«ng t¸c chuÈn bÞ: ChuÈn bÞ mÆt b»ng,dän dÑp vμ san b»ng c¸c ch−íng ng¹i vËt. VËn chuyÓn cäc bªt«ng ®Õn c«ng tr×nh. §èi víi cäc bªt«ng cÇn l−u ý: §é vªnh cho phÐp cña vμnh thÐp nèi kh«ng lín h¬n 1% so víi mÆt ph¼ng vu«ng gãc trôc cäc. BÒ mÆt bª t«ng ®Çu cäc ph¶i ph¼ng. Trôc cña ®o¹n cäc ph¶i ®i qua t©m vμ vu«ng gãc víi 2 tiÕt diÖn ®Çu cäc. MÆt ph¼ng bª t«ng ®Çu cäc vμ mÆt ph¼ng chøa c¸c mÐp vμnh thÐp nèi ph¶i trïng nhau. ChØ chÊp nhËn tr−êng hîp mÆt ph¼ng bª t«ng song song vμ nh« cao h¬n mÆt ph¼ng mÐp vμnh thÐp nèi kh«ng qu¸ 1 mm 2.3.Tr×nh tù thi c«ng. Qu¸ tr×nh Ðp cäc trong hè mãng gåm c¸c b−íc sau: a.ChuÈn bÞ: - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ c¸c cäc cÇn Ðp qua c«ng t¸c ®Þnh vÞ vμ gi¸c mãng. -NÕu ®Êt lón th× ph¶i dïng gç chÌn lãt xuèng tr−íc ®Ó ®¶m b¶o ch©n ®Õ æn ®Þnh vμ ph¼ng ngang trong suèt qu¸ tr×nh Ðp cäc. -CÈu l¾p khung ®Õ vμo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ. -ChÊt ®èi träng lªn khung ®Õ. -CÈu l¾p gi¸ Ðp vμo khung ®Õ,dÞnh vÞ chÝnh x¸c vμ ®iÒu chØnh cho gi¸ Ðp ®øng th¼ng. b. Qu¸ tr×nh thi c«ng Ðp cäc: 10
 12. B−íc 1: Ðp ®o¹n cäc ®Çu tiªn C1, cÈu dùng cäc vμo gi¸ Ðp,®iÒu chØnh mòi cäc vμo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ vμ ®iÒu chØnh trôc cäc th¼ng ®øng. §é th¼ng ®øng cña ®o¹n cäc ®Çu tiªn ¶nh h−ëng lín ®Õn ®é th¼ng ®øng cña toμn bé cäc do ®ã ®o¹n cäc ®Çu tiªn C1 ph¶i ®−îc dùng l¾p cÈn thËn, ph¶i c¨n chØnh ®Ó trôc cña C1 trïng vÝ ®−êng trôc cña kÝch ®i qua ®iÓm ®Þnh vÞ cäc. §é sai lÖch t©m kh«ng qu¸ 1 cm. §Çu trªn cña C1 ph¶i ®−îc g¾n chÆt vμo thanh ®Þnh h−íng cña khung m¸y.. NÕu m¸y kh«ng cã thanh ®Þnh h−íng th× ®¸y kÝch ( hoÆc ®Çu pittong ) ph¶i cã thanh ®Þnh h−íng. Khi ®ã ®Çu cäc ph¶i tiÕp xóc chÆt víi chóng. Khi 2 mÆt mas¸t tiÕp xóc chÆt víi mÆt bªn cäc C1 th× ®iÒu khiÓn van t¨ng dÇn ¸p lùc. Nh÷ng gi©y ®Çu tiªn ¸p lùc ®Çu t¨ng chËm ®Òu, ®Ó ®o¹n C1 c¾m s©u dÇn vμo ®Êt mét c¸ch nhÑ nhμng víi vËn tèc xuyªn kh«ng qu¸ 1 cm/ s. Khi ph¸t hiÖn thÊy nghiªng ph¶i dõng l¹i, c¨n chØnh ngay. B−íc2:TiÕn hμnh Ðp ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ (Ðp ®o¹n cäc trung gian C2): Khi ®· Ðp ®o¹n cäc ®Çu tiªn C1 xuèng ®é s©u theo thiÕt kÕ th× tiÕn hμnh l¾p nèi vμ Ðp c¸c ®o¹n cäc trung gian C2 . KiÓm tra bÒ mÆt hai ®Çu cña ®o¹n C2 , söa ch÷a cho thËt ph¼ng. KiÓm tra c¸c chi tiÕt mèi nèi ®o¹n cäc vμ chuÈn bÞ m¸y hμn. L¾p ®Æt ®o¹n C2 vμo vÞ trÝ Ðp. C¨n chØnh ®Ó ®−êng trôc cña C2 trïng víi trôc kÝch vμ ®−êng trôc C1. §é nghiªng cña C2 kh«ng qu¸ 1 %.Tr−íc vμ sau khi hμn ph¶i kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña cäc b»ng ni v« .Gia lªn cäc mét lùc t¹o tiÕp xóc sao cho ¸p lùc ë mÆt tiÕp xóc kho¶ng 3 4 KG/cm2 råi míi tiÕn hμnh hμn nèi cäc theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. TiÕn hμnh Ðp ®o¹n cäc C2. T¨ng dÇn ¸p lùc nÐn ®Ó m¸y Ðp cã ®ñ thêi gian cÇn thiÕt t¹o ®ñ lùc Ðp th¾ng lùc mas¸t vμ lùc kh¸ng cña ®Êt ë mòi cäc ®Ó cäc chuyÓn ®éng. Thêi ®iÓm ®Çu C2 ®i s©u vμo lßng ®Êt víi vËn tèc xuyªn kh«ng qu¸ 1 cm/s. Khi ®o¹n C2 chuyÓn ®éng ®Òu th× míi cho cäc chuyÓn ®éng víi vËn tèc xuyªn kh«ng qu¸ 2 cm/s. Khi lùc nÐn t¨ng ®ét ngét tøc lμ mòi cäc ®· gÆp líp ®Êt cøng h¬n ( hoÆc gÆp dÞ vËt côc bé ) cÇn ph¶i gi¶m tèc ®é nÐn ®Ó cäc cã ®ñ kh¶ n¨ng vμo ®Êt cøng h¬n ( hoÆc ph¶i kiÓm tra dÞ vËt ®Ó xö lý ) vμ gi÷ ®Ó lùc Ðp kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ tèi ®a cho phÐp. Trong qu¸ tr×nh Ðp cäc, ph¶i chÊt thªm ®èi träng lªn khung s−ên ®ång thêi víi qu¸ tr×nh gia t¨ng lùc Ðp.Theo yªu cÇu,träng l−îng ®èi träng lªn khung s−ên ®ång thêi víi qu¸ trÝnh gia t¨ng lùc Ðp.Theo yªu cÇu,träng l−îng ®èi träng ph¶i t¨ng 1,5 11
 13. lÇn lùc Ðp .Do cäc gåm nhiÒu ®o¹n nªn khi Ðp xong mçi ®o¹n cäc ph¶i tiÕn hμnh nèi cäc b»ng c¸ch n©ng khung di ®éng cña gi¸ Ðp lªn,cÈu dùng ®o¹n kÕ tiÕp vμo gi¸ Ðp. Yªu cÇu ®èi víi viÖc hμn nèi cäc : - Trôc cña ®o¹n cäc ®−îc nèi trïng víi ph−¬ng nÐn. - BÒ mÆt bª t«ng ë 2 ®Çu ®äc cäc ph¶i tiÕp xóc khÝt víi nhau, tr−êng hîp tiÕp xóc kh«ng khÝt ph¶i cã biÖn ph¸p lμm khÝt. - KÝch th−íc ®−êng hμn ph¶i ®¶m b¶o so víi thiÕt kÕ. - §−êng hμn nèi c¸c ®o¹n cäc ph¶i cã ®Òu trªn c¶ 4 mÆt cña cäc theo thiÕt kÕ. - BÒ mÆt c¸c chç tiÕp xóc ph¶i ph¼ng, sai lÖch kh«ng qu¸ 1% vμ kh«ng cã ba via. B−íc 3: Ðp ©m Khi Ðp ®o¹n cäc cuèi cïng(®o¹n thø 4)®Õn mÆt ®Êt,cÈu dùng ®o¹n cäc lâi(b»ng thÐp) chôp vμo ®Çu cäc råi tiÕp tôc Ðp lâi cäc ®Ó ®Çu cäc c¾m ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ.®o¹n lâi nμy sÏ ®−îc kÐo lªn ®Ó tiÕp tôc cho cäc kh¸c. B−íc 4:Sau khi Ðp xong mét cäc,tr−ît hÖ gi¸ Ðp trªn khung ®Õ ®Õn vÞ trÝ tiÕp theo ®Ó tiÕp tôc Ðp.Trong qu¸ tr×nh Ðp cäc trªn mãng thø nhÊt ,dïng cÇn trôc cÈu dμn ®Õ thø 2 vμo vÞ trÝ hè mãng thø hai. Sau khi Ðp xong mét mãng , di chuyÓn c¶ hÖ khung Ðp ®Õn dμn ®Õ thø 2 ®· ®−îc ®Æt tr−íc ë hè mãng thø 2.Sau ®ã cÈu ®èi träng tõ dμn ®Õ 1 ®Õn dμn ®Õ 2. KÕt thóc viÖc Ðp xong mét cäc: Cäc ®−îc c«ng nhËn lμ Ðp xong khi tho¶ m·n hai ®iÒu kiÖn sau: + ChiÒu dμi cäc ®−îc Ðp s©u trong lßng ®Êt kh«ng nhá h¬n chiÒu dμi ng¾n nhÊt do thiÕt kÕ quy ®Þnh. + Lùc Ðp t¹i thêi ®iÓm cuèi cïng ph¶i ®¹t trÞ sè thiÕt kÕ quy ®Þnh trªn suèt chiÒu s©u xuyªn lín h¬n ba lÇn ®−êng kÝnh hoÆc c¹nh cäc. Trong kho¶ng ®ã vËn tèc xuyªn kh«ng qu¸ 1 cm/s. Tr−êng hîp kh«ng ®¹t hai ®iÒu kiÖn trªn , ph¶i b¸o cho chñ c«ng tr×nh vμ c¬ quan thiÕt kÕ ®Ó xö lý. Khi cÇn thiÕt lμm kh¶o s¸t ®Êt bæ sung, lμm thÝ nghiÖm kiÓm tra ®Ó cã c¬ së kÕt luËn xö lý. Cäc nghiªng qóa quy ®Þnh ( lín h¬n 1% ) , cäc Ðp dë dang do gÆp dÞ vËt æ c¸t, vØa sÐt cøng bÊt th−êng, cäc bÞ vì... ®Òu ph¶i xö lý b»ng c¸ch nhæ lªn Ðp l¹i hoÆc Ðp bæ sung cäc míi (do thiÕt kÕ chØ ®Þnh ). Dïng ph−¬ng ph¸p khoan thÝch hîp ®Ó ph¸ dÞ vËt, xuyªn qua æ c¸t , vØa sÐt cøng... Khi lùc Ðp võa ®¹t trÞ sè thiÕt kÕ mμ cäc kh«ng xuèng ®−îc n÷a, trong khi ®ã lùc Ðp t¸c ®éng lªn cäc tiÕp tôc t¨ng v−ît qu¸ lùc Ðp lín nhÊt (Pep)max th× tr−íc khi dõng Ðp ph¶i dïng van gi÷ lùc duy tr× (Pep)max trong thêi gian 5 phót. Tr−êng hîp m¸y Ðp kh«ng cã van gi÷ th× ph¶i Ðp nh¸y tõ ba ®Õn n¨m lÇn víi lùc Ðp (Pep)max . 12
 14. c. Sai sè cho phÐp : T¹i vÞ trÝ cao ®¸y ®μi ®Çu cäc kh«ng ®−îc sai sè qu¸ 75mm so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ , ®é nghiªng cña cäc kh«ng qu¸ 1% . d.Thêi ®iÓm kho¸ ®Çu cäc: Thêi ®iÓm kho¸ ®Çu cäc tõng phÇn hoÆc ®ång lo¹t do thiÕt kÕ quy ®Þnh. Môc ®Ých kho¸ ®Çu cäc ®Ó Huy ®éng cäc vμo lμm viÖc ë thêi ®iÓm thÝch hîp trong qu¸ tr×nh t¨ng t¶i cña c«ng tr×nh. §¶m b¶o cho c«ng tr×nh kh«ng chÞu nh÷ng ®é lón lín hoÆc lón kh«ng ®Òu. - ViÖc kho¸ ®Çu cäc ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ : + Söa ®Çu cäc cho ®óng cao ®é thiÕt kÕ . + Tr−êng hîp lç Ðp cäc kh«ng ®¶m b¶o ®é c«n theo quy ®Þnh cÇn ph¶i söa ch÷a ®é c«n, ®¸nh nh¸m c¸c mÆt bªn cña lç cäc. + §æ bï xung quanh cäc b»ng c¸t h¹t trung, ®Çm chÆt cho tíi cao ®é cña líp bª t«ng lãt. + §Æt l−íi thÐp cho ®Çu cäc. - Bª t«ng kho¸ ®Çu cäc ph¶i cã m¸c kh«ng nhá h¬n m¸c bª t«ng cña ®μi mãng vμ ph¶i cã phô gia tr−¬ng në, ®¶m b¶o ®é tr−¬ng në 0,02 - Cho cäc ngμm vμo ®μi 10 cm th× ®Çu cäc ph¶i n»m ë cao ®é 1,55 m. e. B¸o c¸o lý lÞch Ðp cäc . Lý lÞch Ðp cäc ph¶i ®−îc ghi chÐp ngay trong qu¸ tr×nh thi c«ng gåm c¸c néi dung sau : - Ngμy ®óc cäc . - Sè hiÖu cäc , vÞ trÝ vμ kÝch th−íc cäc . - ChiÒu s©u Ðp cäc , sè ®èt cäc vμ mèi nèi cäc . - ThiÕt bÞ Ðp coc, kh¶ n¨ng kÝch Ðp, hμnh tr×nh kÝch,diÖn tÝch pÝt«ng, l−u l−îng dÇu, ¸p lùc b¬m dÇu lín nhÊt. - ¸p lùc hoÆc t¶i träng Ðp cäc trong tõng ®o¹n 1m hoÆc trong mét ®èt cäc -l−u ý khi cäc tiÕp xóc víi líp ®Êt lãt (¸p lùc kÝch hoÆc t¶i träng nÐn t¨ng dÇn ) th× gi¶m tèc ®é Ðp cäc , ®ång thêi ®äc ¸p lùc hoÆc lùc nÐn cäc trong tõng ®o¹n 20 cm. - ¸p lùc dõng Ðp cäc. - Lo¹i ®Öm ®Çu cäc. - Tr×nh tù Ðp cäc trong nhãm. - Nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt c¶n trë c«ng t¸c Ðp cäc theo thiÕt kÕ , c¸c sai sè vÒ vÞ trÝ vμ ®é nghiªng. - Tªn c¸n bé gi¸m s¸t tæ tr−ëng thi c«ng. 13
 15. * Trªn ®©y lμ toμn bé kÜ thuËt Ðp cäc cho phÇn cäc thÝ nghiÖm còng nh− thi c«ng cäc ®¹i trμ.l−u ý phÇn cäc thÝ nghiÖm ph¶i tiÕn hμnh theo ®óng tiªu chuÈn cäc thÝ nghiªm nh− thiÕt kÕ quy ®Þnh vμ TCXD 269-2002 .Sau khi cäc thÝ nghiÖm ®¹t tiªu chuÈn thiÕt kÕ vμ ®−îc ®¬n vÞ t− vÊn thiÕt kÕ gi¸m s¸t cho phÐp th× míi tiÕn hμnh thi c«ng cäc ®¹i trμ. 3. BiÖn ph¸p thi c«ng ®μo ®Êt, lÊp ®Êt hè mãng a.C«ng t¸c ®μo ®Êt hè mãng: Do thiÕt kÕ toμn bé mãng cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh lμ mãng cäc Ðp, cèt nÒn ®Æt mãng 1,75m, khèi l−îng ®μo ®Êt lín, nÒn nhμ thÇu chän gi¶i ph¸p ®μo ®Êt b»ng m¸y kÕt hîp víi söa thñ c«ng. §Êt ®μo 1 phÇn ®−îc vËn chuyÓn ra khái c«ngtr−êng ®æ vÒ b·i th¶i, mét phÇn ®Ó l¹i xung quanh hè mãng vμ c¸c khu ®Êt ch−a khëi c«ng ®Ó sau nμy lÊp ®Êt hè mãng, t«n nÒn. M¸y ®μo sÏ ®μo ®Õn c¸ch cao ®é thiÕt kÕ cña hè mãng (c¸c ®Çu cäc) kho¶ng 50 cm th× dõng l¹i vμ cho thñ c«ng söa ®Õn cao ®é thiÕt kÕ . Mãng ®−îc ®μo theo ®é v¸t thiÕt kÕ ®Ó tr¸nh s¹t lë Trong qu¸ tr×nh thi c«ng lu«n cã bé phËn tr¾c ®¹c theo dâi ®Ó kiÓm tra cao ®é hè mãng. b.C«ng t¸c lÊp ®Êt hè mãng: C«ng t¸c lÊp ®Êt hè mãng ®−îc thùc hiÖn sau khi bª t«ng ®μi mãng vμ gi»ng mãng ®· ®−îc nghiÖm thu vμ cho phÐp chuyÓn b−íc thi c«ng. Thi c«ng lÊp ®Êt hè mãng b»ng m¸y kÕt hîp víi thñ c«ng. §Êt ®−îc lÊp theo tõng ®ît vμ ®Çm chÆt b»ng m¸y ®Çm cãc Mikasa ®Õn ®é chÆt thiÕt kÕ. §Êt lÊp mãng vμ c¸t t«n nÒn ®−îc chia thμnh tõng líp dμy tõ 20-25cm, ®Çm chÆt b»ng m¸y ®Çm cãc ®Õn ®é chÆt ,kÕt hîp ®Çm thñ c«ng ë c¸c gãc c¹nh. 4. BiÖn ph¸p, yªu cÇu cho c«ng t¸c l¾p dùng, th¸o dì cèp pha. Gi¶i ph¸p cèp pha, dμn gi¸o cho dù ¸n lμ cèp pha, dμn gi¸o thÐp ®Þnh h×nh. Ngoμi ra cßn kÕt hîp víi cèp pha vμ c©y chèng gç ®Ó l¾p dùng cho c¸c kÕt cÊu nhá, lÎ. Yªu cÇu kü thuËt cña cèp pha: Cèp pha vμ ®μ gi¸o ®−îc thiÕt kÕ vμ thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o ®é cøng, æn ®Þnh, dÔ th¸o l¾p, kh«ng g©y khã kh¨n cho viÖc ®Æt cèt thÐp, ®æ vμ ®Çm bª t«ng. Cèp pha ph¶i ®−îc ghÐp kÝn, khÝt ®Ó kh«ng lμm mÊt n−íc xim¨ng khi ®æ vμ ®Çm bª t«ng, ®ång thêi b¶o vÖ ®−îc bª t«ng míi ®æ d−íi t¸c ®éng cña thêi tiÕt. 14
 16. Cèp pha dÇm, sμn ®−îc ghÐp tr−íc l¾p ®Æt cèt thÐp, cèp pha cét ®−îc ghÐp sau khi l¾p ®Æt cèt thÐp. L¾p ®Æt v¸n khu«n mãng cét. - V¸n khu«n ®μi cäc vμ dÇm mãng ®−îc l¾p sau khi ®· l¾p dùng cèt thÐp - C¨ng d©y theo trôc tim cét theo 2 ph−¬ng ®Ó lμm chuÈn . - GhÐp vμn khu«n theo ®óng kÝch th−íc cña tõng mãng cô thÓ . - X¸c ®Þnh trung ®iÓm cña tõng c¹nh v¸n khu«n, qua c¸c vÞ trÝ ®ã ®ãng c¸c nÑp gç vu«ng gãc víi nhau ®Ó gia c−êng. - Cè ®Þnh v¸n khu«n b»ng c¸c thanh chèng cäc cõ . V¸n khu«n cét. - Tr−íc tiªn ph¶i tiÕn hμnh ®æ mÇm cét cao 50mm ®Ó t¹o d−ìng dùng v¸n khu«n. L−u ý ®Æt s½n c¸c thÐp chê trªn sμn ®Ó t¹o chç neo cho cèp pha cét. - Gia c«ng thμnh tõng m¶ng cã kÝch th−íc b»ng kÝch th−íc cña 1 mÆt cét. - GhÐp c¸c m¶ng theo kÝch th−íc cô thÓ cña tõng cét. - Dïng g«ng (b»ng thÐp hoÆc gç cè ®Þnh ), kho¶ng c¸ch c¸c g«ng kho¶ng 50 cm . - Chó ý : ph¶i ®Ó cöa sæ ®Ó ®æ bª t«ng, ch©n cét cã trõa lç ®Ó vÖ sinh tr−íc khi ®æ bª t«ng. * C¸ch l¾p ghÐp : -V¹ch mÆt c¾t cét lªn ch©n sμn, nÒn . - Ghim khung cè ®Þnh ch©n cét b»ng c¸c ®Öm gç ®Æt s½n trong lßng khèi mãng ®Ó lμm c÷ . - Dùng lÇn l−ît c¸c m¶ng phÝa trong råi ®Õn c¸c m¶ng phÝa ngoμi råi ®ãng ®inh liªn kÕt 4 m¶ng víi nhau , l¾p g«ng vμ nªm chÆt. - Dïng däi kiÓm tra l¹i ®é th¼ng ®øng cña cét. - Cè ®Þnh v¸n khu«n cét b»ng c¸c neo hoÆc c©y chèng. V¸n khu«n dÇm. Gåm 2 v¸n khu«n thμnh vμ 1 v¸n khu«n ®¸y. C¸ch l¾p dùng nh− sau : - X¸c ®Þnh tim dÇm . - R¶i v¸n lãt ®Ó ®Æt ch©n cét . - §Æt c©y chèng ch÷ T , ®Æt 2 c©y chèng s¸t cét, cè ®Þnh 2 cét chèng, ®Æt thªm mét sè cét däc theo tim dÇm . - R¶i v¸n ®¸y dÇm trªn xμ ®ì cét chèng T , cè ®Þnh 2 ®Çu b»ng c¸c gi»ng . - §Æt c¸c tÊm v¸n khu«n thμnh dÇm, ®ãng ®inh liªn kÕt víi ®¸y dÇm, cè ®Þnh mÐp trªn b»ng c¸c g«ng , c©y chèng xiªn , bu l«ng . - KiÓm tra tim dÇm , chØnh cao ®é ®¸y dÇm cho ®óng thiÕt kÕ . V¸n khu«n sμn . 15
 17. - Dïng v¸n khu«n thÐp ®Æt trªn hÖ dμn gi¸o ch÷ A chÞu lùc b»ng thÐp vμ hÖ xμ gå b»ng gç, dïng tèi ®a diÖn tÝch v¸n khu«n thÐp ®Þnh h×nh, víi c¸c diÖn tÝch cßn l¹i th× dïng kÕt hîp v¸n khu«n gç. - Theo chu vi sμn cã v¸n diÒm v¸n diÒm ®−îc liªn kÕt ®inh con ®Øa vμo thμnh v¸n khu«n dÇm vμ dÇm ®ì v¸n khu«n dÇm. Chó ý: Sau khi tiÕn hμnh xong c«ng t¸c v¸n khu«n th× ph¶i kiÓm tra , nghiÖm thu v¸n khu«n theo néi dung sau: - KiÓm tra h×nh d¸ng kÝch th−íc theo B¶ng 2-TCVN 4453 : 1995 - KiÓm tra ®é cøng v÷ng cña hÖ ®ì, hÖ chèng. - §é ph¼ng cña mÆt ph¶i v¸n khu«n (bÒ mÆt tiÕp xóc víi mÆt bª t«ng). - KiÓm tra kÏ hë gi÷a c¸c tÊm ghÐp víi nhau. - KiÓm tra chi tiÕt ch«n ngÇm. - KiÓm tra tim cèt , kÝch th−íc kÕt cÊu. - Kho¶ng c¸ch v¸n khu«n víi cèt thÐp. - KiÓm tra líp chèng dÝnh, kiÓm tra vÖ sinh cèp pha. C«ng t¸c th¸o dì v¸n khu«n: Cèp pha ®μ gi¸o chØ ®−îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t ®−îc c−êng ®é cÇn thiÕt ®Ó kÕt cÊu chÞu ®−îc träng l−îng b¶n th©n vμ c¸c t¶i träng t¸c ®éng kh¸c trong giai ®o¹n thi c«ng sau. Khi th¸o dì cèp pha, ®μ gi¸o tr¸nh g©y øng suÊt ®ét ngét hoÆc va ch¹m m¹nh ®Õn kÕt cÊu bª t«ng. C¸c bé phËn cèp pha, ®μ gi¸o kh«ng cßn chÞu lùc sau khi bª t«ng ®· ®ãng r¾n (cèp pha thμnh dÇm, t−êng, cét) cã thÓ ®−îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t c−êng ®é trªn 50%daN/cm2. KÕt cÊu « v¨ng, c«ng x«n, sª n« chØ ®−îc th¸o cét chèng vμ cèp pha ®¸y khi c−êng ®é bª t«ng ®ñ m¸c thiÕt kÕ. Khi th¸o dì cèp pha ®μ gi¸o ë c¸c tÊm sμn ®æ bª t«ng toμn khèi cña nhμ nhiÒu tÇng nªn thùc hiÖn nh− sau: -Gi÷ l¹i toμn bé ®μ gi¸o vμ cét chèng ë tÊm sμn n»m kÒ d−íi tÊm sμn s¾p ®æ bª t«ng -Th¸o dì tõng bé phËn cét chèng cèp pha cña tÊm sμn d−íi n÷a vμ gi÷ l¹i cét chèng an toμn c¸ch nhau 3m d−íi c¸c dÇm cã nhÞp lín h¬n 4m. §èi víi cèp pha ®μ gi¸o chÞu lùc cña kÕt cÊu ( ®¸y dÇm, sμn, cét chèng) nÕu kh«ng cã c¸c chØ dÉn ®Æc biÖt cña thiÕt kÕ th× ®−îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t c−êng ®é lμ 50% (7 ngμy) víi b¶n dÇm, vßm cã khÈu ®é nhá h¬n 2m, ®¹t c−êng ®é 70% (10 ngμy) víi b¶n, dÇm, vßm cã khÈu ®é tõ 2-8m, ®¹t c−êng ®é 90% víi b¶n dÇm, vßm cã khÈu ®é lín h¬n 8m. 5. BiÖn ph¸pthi c«ng, yªu cÇu kü thuËt c«ng t¸c cèt thÐp. a . C¸c yªu cÇu cña kü thuËt. 16
 18. Cèt thÐp ®−a vμo thi c«ng lμ thÐp ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ, cã chøng chØ kü thuËt kÌm theo vμ cÇn lÊy mÉu thÝ nghiÖm kiÓm tra theo TCVN 197: 1985 Cèt thÐp tr−íc khi gia c«ng vμ tr−íc khi ®æ bª t«ng cÇn ®¶m b¶o: -BÒ mÆt s¹ch, kh«ng dÝnh bïn ®Êt, dÇu mì, kh«ng cã vÈy s¾t vμ c¸c líp gØ -C¸c thanh thÐp kh«ng bÞ bÑp, bÞ gi¶m tiÕt diÖn do lμm s¹ch hoÆc c¸c nguyªn nh©n kh¸c kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp lμ 2% ®−êng kÝnh. NÕu v−ît qu¸ gi¬i h¹n nμy th× lo¹i thÐp ®ã ®−îc sö dông theo diÖn tÝch tiÕt diÖn thùc tÕ cßn l¹i. -Cèt thÐp cÇn ®−îc kÐo, uèn vμ n¾n th¼ng -Cèt thÐp sau khi gia c«ng l¾p dùng vÉn ph¶i ®¶m b¶o ®óng h×nh d¹ng kÝch th−íc, ®¶m b¶o chiÒu dÇy líp b¶o vÖ. b . Gia c«ng cèt thÐp . - Sö dông bμn n¾n, vam n¾n ®Ó n¾n th¼ng cèt thÐp (víi D =< 16) víi D>= D16 th× dïng m¸y n¾n cèt thÐp. - C¹o gØ tÊt c¶ c¸c thanh bÞ gØ. - Víi c¸c thÐp D 20 th× dïng m¸y ®Ó c¾t. - Uèn cèt thÐp theo ®óng h×nh d¹ng vμ kÝch th−íc thiÕt kÕ ( víi thÐp D = 12 th× uèn b»ng m¸y). c . B¶o qu¶n cèt thÐp sau khi gia c«ng . - Sau khi gia c«ng, cèt thÐp ®−îc bã thμnh bã cã ®¸nh sè vμ xÕp thμnh tõng ®èng theo tõng lo¹i riªng biÖt ®Ó tiÖn sö dông . - C¸c ®èng ®−îc ®Ó ë cao 30 cm so víi mÆt nÒn kho ®Ó tr¸nh bÞ gØ. ChiÒu cao mçi ®èng
 19. - X¸c ®Þnh trôc, t©m mãng, cao ®é ®Æt l−íi thÐp ë ®Õ mãng. - L¾p l−íi thÐp ®Õ mãng cã thÓ gia c«ng s½n hoÆc l¾p buéc t¹i hè mãng. L−íi thÐp ®−îc ®Æt trªn c¸c con kª ®Ó ®¶m b¶o chiÒu dμy líp b¶o vÖ. L¾p thÐp cæ mãng . - XÕp c¸c thanh thÐp lªn khung gç. - Lång cèt ®ai vμo c¸c thÐp ®øng, c¸c mèi nèi cèt ®ai ph¶i so le kh«ng n»m trªn cïng 1 thanh thÐp chÞu lùc. - Buéc thÐp ®ai vμo thÐp ®øng. - Cè ®Þnh thÐp, cã thÓ dïng gç ®Æt ngang qua hè mãng. e.2 . Dùng buéc cèt thÐp cét : - KiÓm tra vÞ trÝ cét . - Cèt thÐp cã thÓ ®−îc gia c«ng thμnh khung s½n råi ®−a vμo v¸n khu«n ®· ghÐp tr−íc 3 mÆt. - Tr−êng hîp dùng buéc t¹i chç th× b¾t ®Çu tõ thÐp mãng, ®Æt cèt thÐp ®óng vÞ trÝ råi nèi b»ng buéc hoÆc hμn, lång cèt ®ai tõ trªn xuèng vμ buéc víi thÐp ®øng theo thiÕt kÕ. Chó ý ph¶i ®¶m b¶o chiÒu dμy líp b¶o vÖ. e.3 . Cèt thÐp dÇm . - Chän mét sè mÈu gç kª ngang v¸n khu«n ®Ó ®ì thÐp . - Víi c¸c thanh nèi th× ph¶i chän chç cã m« men uèn nhá nhÊt . - Dïng th−íc gç ®¸nh dÊu vÞ trÝ cèt ®ai vμo, n©ng hai thanh thÐp chÞu lùc lªn ch¹m khÝt cèt ®ai råi buéc, buéc hai ®Çu vμo gi÷a, xong l¹i ®æi 2 thanh thÐp d−íi lªn buéc tiÕp. - Sau khi buéc xong cèt ®ai th× h¹ khung thÐp vμo v¸n khu«n, h¹ tõ tõ b»ng c¸ch rót dÇn c¸c thanh gç kª ra . g . KiÓm tra nghiÖm thu cèt thÐp. -Sau khi l¾p dùng xong cèt thÐp vμo c«ng tr×nh (cô thÓ cho tõng cÊu kiÖn ) th× tiÕn hμnh kiÓm tra vμ nghiÖm thu cèt thÐp theo c¸c phÇn sau : - H×nh d¸ng kÝch th−íc, quy c¸ch. - VÞ trÝ cèt thÐp trong tõng kÕt cÊu do thiÕt kÕ quy ®Þnh. - Sù æn ®Þnh vμ bÒn ch¾c cña cèt thÐp. - Sè l−îng, chÊt l−îng c¸c b¶n kª lμm ®Öm gi÷a cèt thÐp víi v¸n khu«n. 6.BiÖn ph¸p, thi c«ng bª t«ng. -Bª t«ng dïng cho c«ng tr×nh lμ bª t«ng ®−îc trén b»ng m¸y ®æ b¨ng thñ c«ng vËn chuyÓn lªn c¸c tÇng nhμ b»ng xe c¶i tiÕn vμ vËn th¨ng. Sau ®©y tr×nh bμy cho c«ng t¸c bª t«ng trén t¹i hiÖn tr−êng . a . C«ng t¸c chuÈn bÞ tr−íc khi ®æ bª t«ng. a.1. VËt liÖu . 18
 20. §ñ sè l−îng, ®¶m b¶o chÊt l−îng, sè l−îng vËt liÖu ch−a cã t¹i chç ph¶i cã kÕ ho¹ch cung øng kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o thi c«ng liªn tôc. Xi m¨ng: Chñng lo¹i xi m¨ng vμ m¸c xim¨ng sö dông ph¶i phï hîp víi thiÕt kÕ vμ c¸c ®iÒu kiÖn, tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm m«i tr−êng lμm viÖc cña kÕt cÊu c«ng tr×nh. ViÖc b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn xim¨ng ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn TCVN 2682: 1992- Xim¨ng poocl¨ng C¸t: C¸t dïng ®Ó lμm bª t«ng nÆng ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn TCVN1770:1986-C¸t x©y dùng-yªu cÇu kü thuËt B·i chøa c¸t ph¶i kh« r¸c, ®æ ®èng theo nhãm h¹t, theo møc ®é s¹ch bÈn ®Ó tiÖn sö dông vμ cÇn cã biÖn ph¸p chèng giã bay, m−a tr«i vμ lÉn t¹p chÊt. §¸, sái: Cèt liÖu lín ph¶i ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn TCVN 1771-1986, ngoμi ra cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: -§èi víi b¶n, kÝch th−íc h¹t lín nhÊt kh«ng ®−îc lín h¬n 1/2 chiÒu dÇy b¶n; kh«ng lín h¬n3/4 kho¶ng c¸ch th«ng thuû nhá nhÊt gi÷a c¸c thanh cèt thÐp vμ 1/3 bÒ dÇy nhá nhÊt cña kÕt cÊu c«ng tr×nh -Khi ®æ bª t«ng b»ng vßi voi, kÝch th−íc h¹t lín nhÊt kh«ng lín h¬n 1/3 chç nhá nhÊt cña ®−êng kÝnh èng. N−íc: N−íc dïng cho tr«n vμ b¶o d−ìng bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn TCVN 4506: 1987 N−íc cho bª t«ng vμ v÷a-Yªu cÇu kü thuËt . C¸c nguån n−íc uèng ®−îc ®Òu cã thÓ trén vμ b¶o d−ìng bª t«ng. Kh«ng dïng n−íc th¶i cña c¸c nhμ m¸y, n−íc bÈn tõ hÖ thèng tho¸t n−íc sinh ho¹t, n−íc hå ao chøa nhiÒu bïn, n−íc lÉn dÇu mì ®Ó trén vμ b¶o d−ìng bª t«ng. a.2. VÖ sinh « ®æ : - KiÓm tra lÇn cuèi kÝch th−íc c¸c bé phËn . - Dän s¹ch sÏ r¸c bÈn trong « ®æ, c¸c chç kh«ng b»ng ph¼ng th× ph¶i san söa l¹i cho ph¼ng. - Víi c¸c « ®æ lam nham th× dïng n−íc röa s¹ch (nh−ng kh«ng ®Ó n−íc ®äng l¹i trªn bÒ mÆt). a.3 . KiÓm tra v¸n khu«n cèt thÐp. (Xem c«ng t¸c v¸n khu«n cèt thÐp). a.4 . ChuÈn bÞ m¸y mãc nh©n lùc, ®iÖn, n−íc . - KiÓm tra l¹i c¸c thiÕt bÞ thi c«ng (m¸y trén, m¸y ®Çm, thiÕt bÞ vËn chuyÓn ...). - ChuÈn bÞ ®−êng vËn chuyÓn, ®iÖn, n−íc, bè trÝ ®ñ nh©n lùc. b . Trén vμ vËn chuyÓn vËt liÖu. b.1. Yªu cÇu ®èi víi v÷a bª t«ng : 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản