thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
95
lượt xem
19
download

thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính mô đun Trong hộp chạy dao ta chỉ dùng một loại mô đun do đó ta chỉ cần tính mô đun trong một cặp bánh răng còn các bánh răng khác có mô đun tương tự .Giả sử ta tính mô đun cho cặp bánh răng 2426/. N: công suất trên trục N =1,08 KN nmin số vòng quay nhỏ nhất trên trục nmin=851 y: hệ số dạng răng chọn y=0,25

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 4

  1. Chương 4: TÝnh sai sè vßng quay Theo m¸y chuÈn ta lÊy i0=26/54 khi ®ã ta cã b¶ng tÝnh sai sè vßng quay n Ph-¬ng tr×nh xÝch n=nc/x¸c ntt n% n1 1440.24/64.i1. i4. i7.i8 9,5 9,49 0,14 n2 1440.24/64.i1. i5. i7.i8 11,97 12,02 0,39 n3 1440.24/64.i1. i6. i7.i8 15,08 15,02 0,40 n4 1440.24/64.i2. i4. i7.i8 19 18,97 0,14 n5 1440.24/64.i2. i5. i7.i8 23,94 24,03 0,39 n6 1440.24/64.i1. i6. i7.i8 30,17 30,04 0,43 n7 1440.24/64.i3. i4. i7.i8 38,01 37,95 0,17 n8 1440.24/64.i3. i5. i7.i8 47,90 48,06 0,34 n9 1440.24/64.i3. i6. i7.i8 60,35 60,08 0,45 n10 1440.24/64.i1. i4. 76,04 75,57 0,61 n11 1440.24/64.i1. i5. 95,81 95,73 0,09 n12 1440.24/64.i1. i6. 120,73 119,66 0,89 n13 1440.24/64.i2. i4. 152,11 151,15 0,63 n14 1440.24/64.i2. i5. 191,66 191,45 0,11 n15 1440.24/64.i2. i6. 241,50 239,32 0,90 n16 1440.24/64.i3. i4. 304,29 302,30 0,66 n17 1440.24/64.i3. i5. 383,40 382,91 0,13 n18 1440.24/64.i3. i6. 483,08 478,64 0,92 Ta cã ®å thÞ sai sè vßng quay. n n1 n3 n4 n18 n2
  2. 2.3 ThiÕt kÕ c¸c truyÒn dÉn cßn l¹i. ®-êng truyÒn ch¹y dao däc:Dùa vµo m¸y t-¬ng tù ta cã c¸c cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp nh- sau: c¸c cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp tõ trôc V-VI lµ :40/40 VI-VII lµ 28/35 vii-viii lµ 18/33 viii-ix lµ 53/37 ix-x lµ 18/16 x-xi lµ 18/18 §-êng ch¹y dao ngang c¸c cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp tõ trôc V-VI lµ :40/40 VI-VII lµ 28/35 vii-viii lµ 18/33 viii-ix lµ 33/37 ix-VÝt ngang lµ 37/33 §-êng ch¹y dao th¼ng ®øng ta chän cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp nh- ch¹y dao ngang c¸c cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp tõ trôc V-VI lµ :40/40 VI-VII lµ 28/35 vii-viii lµ 33/37 sau ®ã ®Õn cÆp b¸nh r¨ng 33/37 vµ cÆp b¸nh r¨ng c«n 18/16. XÝch ch¹y dao nhanh. Theo yªu cÇu cña ®Ò bµi Snhanh=2500 mÆt kh¸c m¸y chuÈn Snhanh=2300 do ®ã ®Ó kÕ thõa c¸c cÆp ¨n khíp kh¸c cña m¸y chuÈn ta chØ cÇn thay ®æi cÆp b¸nh r¨ng tõ trôc V  trôc VI khi ®ã ta cã 26 44 z x 28 18 33 18 18 1440. . . . . . . .6  2500 44 z v z ' 35 33 37 16 18 x
  3. ' 1440.26.44.28.18.33.18.6 Z x  44.35.33.37.16.2500  39.  Z x .uV VI  Z x .=39.1,26=49 ' ' Z x Khi ®ã ta cã Snhanh=1440. 26 44 . 49 . 28 . 18 . 33 . 18 . 18 .6  2522 44 49 39 35 33 37 16 18 = S nhanhtt S nhanhyc  2522  2500 .100 .%=0,88%
  4. K 0 ,82 t  0 , 72  12  Po  C.B.Z . S Z . D   682.100.8.0,31 . 90   41505 N  y     víi PZ=(0,5  0,6)P0=(0,5  0,6).41505=(20753  24903) N lÊy PZ=24903 N PS=(1  1,2)P0= (1  1,2)41505=(41505 49806) N P0=P0=0,245105=8301 N Px=0,3.P0.tg()=0,3 41505 tg(30)=7189 N TÝnh lùc ch¹y dao Q  K . P x  f P z  P y  G  ' Q = 1,17189+0,15(24903+49806+2000)=19414 N NC= P .V z  24903.13,5  5,6 KW 60.102.9,81 60.102.9,81 N®c= N C  5,6  7,47 KW  0,75 C«ng suÊt ®éng c¬ hép ch¹y dao. N®cs=K.N®c=0,15.7,47=1,12 KW B¶ng tÝnh to¸n ®éng lùc häc. ntrôc nmin ntÝnh Ntrôc Mx tÝnh dsb dchän I 851 851 1,08 123 17 20 II 319 319 1,03 314 22 25 III 160 226 0,99 427 25 25 IV 76 120 0,95 771 30 30 V 10 20 0,91 4432 54 55 Víi NtÝnh=nmin. 4 nmax ; n min
  5. NTrôc=N®c. i Víi  i :lµ hiÖu suÊt tõ ®éng c¬ tíi trôc thø i Mx tÝnh=7162.104 N [Nm]. n 3.2 tÝnh b¸nh r¨ng . TÝnh m« ®un Trong hép ch¹y dao ta chØ dïng mét lo¹i m« ®un do ®ã ta chØ cÇn tÝnh m« ®un trong mét cÆp b¸nh r¨ng cßn c¸c b¸nh r¨ng kh¸c cã m« ®un t-¬ng tù .Gi¶ sö ta tÝnh m« ®un cho cÆp b¸nh r¨ng 24/26. 1950 K .N m n  10.3 . Z . .. y.  u nmin N: c«ng suÊt trªn trôc N =1,08 KN nmin sè vßng quay nhá nhÊt trªn trôc nmin=851 y: hÖ sè d¹ng r¨ng chän y=0,25 =610 z1=24. n= 35000 N/cm2 K hÖ sè t¶i träng K=K®.Ktt.KN K®: hÖ sè t¶i träng ®éng K®=1,3 Ktt: HÖ sè tËp trung t¶i träng lÊy Ktt=2 KN: chu kú t¶i träng KN=1 1950 2,61,08 m n  10.3 . 24.10.0,25.35000 851  1,45 theo søc bÒn tiÕp xóc. 2 100  6800  i  1 K .N mtx  Z .3 .  tx  . i. . n   0 i: tØ sè truyÒn i=0,375. 0=0,71,6 lÊy 0=1.  tx  203  260 N / cm 2 chän  tx  250 N / cm 2 2 100 3  6800  1,375.2,6.1,08 mtx  . .  . .  2,16 tõ mu vµ mtx ta chän m=2,5. 100  2000  0,375.1.851
  6. C¸c th«ng sè chñ yÕu ®-êng kÝnh vßng chia dc=m.z=2,5.24=60mm ®-êng kÝnh vßng c¬ së d0= dc.cos(20)=56mm ®-êng kÝnh vßng ®Ønh De=dc+2m = 65 mm ®-êng kÝnh vßng ch©n dc=60mm b:chiÒu réng b¸nh r¨ng b=.m=2,5.10=25mm kho¶ng c¸ch trôc A=1/2.m(Z1+Z2)=1/2.2,5(24+65)=110 mm
Đồng bộ tài khoản