intTypePromotion=3

Thuyết trình về chính sách thương mại QT_2

Chia sẻ: Lit Ga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
126
lượt xem
32
download

Thuyết trình về chính sách thương mại QT_2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thuyết trình về chính sách thương mại qt_2', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết trình về chính sách thương mại QT_2

 1. 4/10/2011 4. Ý nghĩa Ý nghĩa thực tiễn của việc nghĩa nghiên cứu chính sách ngọai thương của chính phủ và nhà nứơc nứơc trên thế giới? 16
 2. 4/10/2011 -Tạo cơ sở để rút ra những kinh nghiệm về xây Tạo dựng và tổ chức thực hiện chính sách ngọai thương của nhà nước cho phù hợp trong từng giai giai đọan. -Nắm được chính sách ngọai thương của các Nắm nước sẽ tạo điều kiện cho việc lựa chọn hình thức và các cách thức bành trường kinh tế ra bên bên ngòai thích hợp. - Đối với từng doanh nghiệp, nghiên cứu chính Đối sách ngọai thương của các nước có ý nghĩa to lớn: lớn: +Tìm +Tìm được thị trường để “mua rẻ, bán đắt”,nâng cao hiệu quả của họat động ngọai thương. thương. +Xây +Xây dựng chiến lược cho từng ngành hàng xuất xuất khẩu và nhập khẩu. 17
 3. 4/10/2011 II. Hình thức chính saùch chính ngo ngoại thương: 1. Khái quát 2. 2. So sánh bảo hộ mậu dịch - tự do 3. mậu dịch 4. 4. So sánh bảo hộ mậu dịch phòng ngự - tấn công 6. VD: Mĩ, Nhật, EU 1. Khái quát 18
 4. 4/10/2011 Muï Muïc tieâu ñònh höôùng cô baûn vaø hình thöù thöùc chính saùch Ngoaïi Thöông Muï Muïc tieâu cô baûn cuûa chính saùch Ngoaï Ngoaïi Thöông Muï Muïc tieâu cuûa chính saùch ngoaïi thöông: tuyø theo töøng thôøi kì maø coù nhöõng muïc tieâu khaù khaùc nhau. 19
 5. 4/10/2011 Muï Muïc tieâu cô baûn cuûa chính saùch Ngoaï Ngoaïi Thöông Baûo veä thò tröôøng noäi ñòa 1. Haïn cheá söï caïnh tranh baát lôïi töø beân ngoaøi 2. Taï Taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi giuùp caùc ngaønh 3. saû saûn xuaát trong nöôùc phaùt trieån Xaâm nhaäp ñuôïc vaøo thò tröôøng theá giôùi 4. Hình thöùc chính saùch Ngoaïi thöông Chính saùch Maäu dòch töï do: 1. Trong Trong ñoù phaân heä bieän phaùp khoâng mang tính chaát caûn trôû hoaëc haïn cheá ñoái vôùi haøng hoaù nöôùc ngoaøi treân thò tröôøng noäi ñòa nöôùc chuû nhaø. Cô sôû cuûa chính saùch töï do maäu dòch laø quaù trình phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä, cuûa phaâncoâng lao ñoäng Quoác teá, cuûa vieäc Quoác teá hoaù ñôøi soáng kinh teá theá giôùi nhaèm phuïc vuï lôïi ích ích quoác gia 20
 6. 4/10/2011 Ñaëc ñieåm   Thuùc ñaåy Thuù vieäc môû roäng xuaát khaåu qua vieäc boû thueá xuaát khaåu hoaëc caùc bieän phaùp khuyeán khích khích khaùc  Môû roäng Môû thò tröôøng noäi ñòa cho haøng hoaù nöôùc ngoaøi töï do xaâm nhaäp, tröôùc heát baèng caùch xoaù boû haøng raøo thueá quan roài sao ñoù laø caùc trôû ngaï ngaïi khaùc  Ñieàu Ñieà kieän ñeå aùp duïng chính saùch naøy laø sau khi kinh teá quoác daân, nhaát laø caùc coâng ty ngoaïi thöông ñaõ” saün saøng” chaáp nhaän söï caïnh tranh khoá khoác lieät caûu haøng ngoaïi nhaäp 2. Chính saùch baûo hoä maäu dòch Noä Noäi dung cuûa chính saùch hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi  chính chính saùch treân Heä Heä thoáng bieän phaùp bao goàm nhöõng thuû ñoaïn nhaèm  baûo hoä hay baûo veä thò tröôøng noäi ñòa tröôùc söï caïnh tranh döõ doäi cuûa haøng ngoaïi coù chaát löôïng cao hôn hoaë hoaëc giaù thaáp hôn Cơ sôû cuûa chính saùch baûo hoä maäu dich laø söï phaùt sôû  trieån ko ñoàng ñeàu, khaû naêng caïnh tranh khaùc nhau cuûa haøng hoaù giöõa caùc quoác gia cuõng nhö ñeå baûo veä quyeà quyeàn lôïi caùc nöôùc chuû nhaø Chính Chính saùch naøy thöôøng ñöôïc thi haønh nhö moät giai  ñoaïn “chuaån bò tieàn ñeà” cho kieåu chính saùch Maäu dòch dòch töï do 21
 7. 4/10/2011 Muïc ñích: baûo veä cho caùc ngaønh kt hoaëc caùc ñôn vò sxkd ñang baû coøn yeáu keùm ôû chaëng ñaàu môùi hình thaønh vaø phaùt trieån ñöôïc goï goïi laø chính saùch baûo hoä maäu dòch kieåu phoøng ngöï “Taân baûo hoä” hay “sieâu baûo hoä” kh ác vôùi baûo hoä phoøng ngöï Taân vaø sieâu baûo hoä  Caùc ngaønh sxkd huøng maïnh nhöng chöa ñuû tieàm löïc Caù ñeå ñaùnh guïc ñoái thuû caïnh tranh cuûa caùc nöôùc treân vuõ ñaø ñaøi theá giôùi Baûo hoä phoøng ngöï  Caùc ngaønh kt, caùc haõng coâng ty môùi ra ñôøi 2. 2. So saùnh chính saùch Maäu dòch töï töï do vaø Baûo hoä Maäu dòch 22
 8. 4/10/2011 Maäu dòch töï do Nhaø Nhaø Nöôùc khoâng can thieäp vaøo hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp Môû cöûa hoaûn toaøn thò tröôøng noäi ñòa ñeå haøng hoaù tö baûn töï do vaø vaøo löu thoâng giöõa thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc Caù Caùc quy luaät KTTT seõ ñieàu tieát hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu trong nöôù nöôùc Öu Öu Thò Thò tröôøng haøng hoaù phong phuù, khaùch haøng co ñieàu keän  thuaä thuaän lôïi ñeå thoaû maõn nhu caàu tieâu duøng Kích thích caùc doanh nghieäp töï ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä  Giuù Giuùp caùc nhaø kinh doanh noäi ñòa naâng cao söùc caïnh tranh  vöôn vöôn ra thò tröôøng nöôùc ngoaøi Nhöôïc Thò Thò tröôøng haøng hoaù phaùt trieån töï do neân deã rôi vaøo tinh  traï traïng khuûng hoaûng Nhaø Nhaø saûn xuaát nhoû rôi vaøo tình trang phaù saûn (neáu khoâng ñuû  söù söùc veà taøi chính vaø KHKT Baûo hoä maäu dòch _Nhaø _Nhaø nöôùc duøng nhöõng bieän phaùp nhaèm baûo veä tt noäi ñòa, ngaên chaën haøng ngoaïi nhaäp vaø naâng ñôõ caùc nhaø saûn xuaát trong trong nöôùc, giuùp hoï baønh tröôùng ra nöôùc ngoaøi Öu Öu Baû Baûo veä sx trong nöôùc  Giuù Giuùp taêng cöôøng XK taêng cöôøng khaû naêg caïnh tranh vôùi  nöôù nöôùc ngoaøi Ñieàu tieát caùn caân thanh toaùn QT, söû duïng ngoaïi teä hôïp lyù  Nhöôïc Neá Neáu baûo hoä MD quaù chaët cheõ seõ haïn cheá söùc caïnh tranh do  DN DN rôi vaøo tình trang trì treä Khoâng phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån cuûa theá giôùi  23
 9. 4/10/2011 3. 3. So sánh bảo hộ mậu dịch phòng ngự - tấn công tấn CS CS bảo hộ mậu dịch tấn CS bảo hộ mậu dịch công (CS siêu bảo hộ phòng thủ (CS bảo hộ mậu mậu dịch): mậu mậu dịch thuần túy): Áp dụng sau khi thực Thực Thực hiện trước khi có   hiện CS mậu dịch tự do CS CS mậu dịch tự do Bảo vệ các ngành SXKD Bảo Bảo vệ các ngành kinh tế   hùng mạnh trong nước (đơn vị sản xuất kinh nhưng chưa đủ khả năng doanh) doanh) còn non trẻ đánh gục đối thủ nước ngoài Biện pháp: thuế, hạn  Biện Biện pháp: sử dụng hệ  ngạch, các rào cản thống thuế quan, hạn thương mại đvới các mặt ngạch, ngạch, trợ cấp hàng x/khẩu vào thị trường nước đó 24
 10. 4/10/2011 4. 4. VD: Mĩ, Nhật, EU HOA HOA KYØ 25
 11. 4/10/2011 I. CỔ VŨ CHỦ NGHĨA BẢO HỘ 1/ 1/ NGUYEÂN NHAÂN – THÖÏC THÖÏ TRAÏ TRAÏNG 26
 12. 4/10/2011 1.1/ 1.1/ Các nhà sản xuất trong nước vấp phải phải áp lực cạnh tranh nước ngoài Ngành Dệt may : • Sản lượng ngành dệt giảm 22%, may mặc Sản giảm giảm 51,7% trong vòng 10 năm • Ưu thế trên thị trường thuộc về các quốc Ưu gia gia Châu Á • Thị phần dệt may nội địa luôn thu hẹp 1.2/ Thất nghiệp tăng cao  Công ty thua lỗ  Người lao động bị thôi việc  Nguồn nhân công rẻ và dồi dào từ Nguồn các các nước đang phát triển  Trong 10 năm, dệt may Hoa Kỳ đã Trong mất mất tới 907.000 việc làm 27
 13. 4/10/2011 2. 2. BIỆN PHÁP THẮT CHẶT BẢO BẢO HỘ MẬU DỊCH 2.1/ Thuế quan chống bán phá giá Hàng Hàng loạt vụ kiện, xung đột liên quan đến bán  phá phá giá Tháng Tháng 6/2006 có 247 biện pháp phá giá có hiệu  lực lực Cá Cá tra và cá ba sa của Việt Nam chịu thuế  chống chống bán phá giá từ 37% đến 64% 28
 14. 4/10/2011 2.2/ Hạn ngạch nhập khẩu Đề ra hạn ngạch nhằm hạn chế số lượng   Liên minh với các quốc gia trong khu vực  kiềm chế xuất khẩu từ các nước kiềm không có nhiều lợi ích thương mại song phương phương  mặc cả với các nước sân sau thay vì mặc chống chống chọi với tất cả II. Ủng hộ tự do thương mại 29
 15. 4/10/2011 Tổng Tổng thống Mỹ kêu gọi thúc đẩy tự do  thương thương mại  Chính phủ cam kết thực hiện chính sách Chính mở mở cửa thị trường  Năm 2005 mức thuế trung bình còn 3,6%  Nhiều mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ được Nhiều miễn miễn thuế NHẬT BẢN 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản