Tích phân hạn chế casio

Chia sẻ: ĐẶNG THỊ HUỆ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
73
lượt xem
9
download

Tích phân hạn chế casio

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tích phân hạn chế casio tài liệu gồm 38 câu trăc nghiệm nội dung tìm giá trị của biểu thức, mời các bạn cùng tham khảo để củng cố và hệ thống kiến thức Tích phân hạn chế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tích phân hạn chế casio

TÍCH PHÂN HẠN CHẾ CASIO<br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br />  . Tính giá trị của biểu thức<br /> <br /> Câu 1. Cho tích phân I   sin 4 xdx  a  b a,b<br /> 0<br /> <br /> A ab .<br /> 5<br /> A) <br /> 32<br /> <br /> B)<br /> <br /> 11<br /> 32<br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> D)7<br /> <br /> cos 2x<br /> dx = a  b 3<br /> 2<br /> x sin 2 x<br /> <br />  a,b  . Tính giá trị của biểu thức<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br />  cos<br /> <br /> Câu 2. Cho tích phân<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> A ab .<br /> A)-2<br /> <br /> C)4<br /> <br /> B) <br /> <br /> 2<br /> <br /> C)<br /> <br /> D)3<br /> <br /> sin x  cos x<br /> <br />  sin x  cos xdx   a  b  ln 3  c ln 2  a,b,c   .<br /> <br /> Câu 3. Cho tính phân<br /> <br /> Tính giá trị của<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> biểu thức A  a  b  c .<br /> 1<br /> 1<br /> A) 1<br /> B)<br /> C)<br /> 2<br /> 3<br /> 3<br /> cos x<br /> Câu 4. Cho tích phân  2 dx  a  b 3 a,b<br /> sin x<br /> A ab .<br /> 4<br /> A)1<br /> B)2<br /> C)<br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> Câu 5. Cho tích phân  tan 2 xdx  a  b a,b<br /> <br /> D2<br /> <br />  . Tính giá trị của biểu thức<br /> D)<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br />  . Tính giá trị của biểu thức A  a  b .<br /> <br /> 0<br /> <br /> A)<br /> <br /> 5<br /> 4<br /> <br /> B)<br /> <br /> 3<br /> 4<br /> <br /> C)<br /> <br /> 1<br /> 4<br /> <br /> D)<br /> <br /> 11<br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> Câu 6. Cho tích phân I1    cos3 x  1 cos 2 xdx  a  b<br /> 2<br /> <br />  a,b  . Tính giá trị của biểu<br /> <br /> 0<br /> <br /> thức A  a  b .<br /> 29<br /> A)<br /> 60<br /> <br /> B)<br /> <br /> 31<br /> 60<br /> <br /> <br /> Câu 7. Cho tích phân I   6<br /> 0<br /> <br /> A ab.<br /> 7<br /> A)<br /> 12<br /> <br /> B)<br /> <br /> 11<br /> 12<br /> <br /> C)<br /> <br /> 17<br /> 60<br /> <br /> D)<br /> <br /> 53<br /> 60<br /> <br /> <br /> <br />  . Tính giá trị của biểu thức<br /> <br /> C)4<br /> <br /> D)7<br /> <br /> dx<br />  a ln 3  b a,b<br /> cos3 x<br /> <br /> <br /> <br /> 2  3 tan x<br /> dx  a 5  b 2<br /> 1  cos 2 x<br /> <br /> 4<br /> <br /> Câu 8. Cho tích phân I  <br /> 0<br /> <br />  a,b  . Tính giá trị của biểu<br /> <br /> thức A  a  b .<br /> A)<br /> <br /> 7<br /> 12<br /> <br /> B)<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> C)<br /> <br /> D)<br /> <br /> <br /> <br /> sin 3 x<br /> dx  a  b a,b<br /> sin x  cos x<br /> <br /> <br /> <br /> Câu 9. Cho tích phân I  <br /> <br /> 2<br /> <br /> A ab<br /> A)2<br /> <br /> 4<br /> 3<br /> <br /> B)0<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br />  . Tính giá trị của biểu thức<br /> <br /> C)-2<br /> <br /> D)3<br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Câu 10. Cho tích phân I  <br /> 0<br /> <br /> cos 3x  2cos x<br /> dx  a ln 2  b ln 3  c<br /> 2  3sin x  cos 2 x<br /> <br /> trị của biểu thức A  a  b  c .<br /> A)-3<br /> B)-2<br /> <br /> C)2<br /> <br />  a,b,c   . Tính giá<br /> D)1<br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Câu 11. Cho tích phân<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1  3 sin 2 x  2 cos 2 xdx  a 3  b a,b<br /> <br />  . Tính giá trị của<br /> <br /> 0<br /> <br /> biểu thức A  a  b .<br /> A)2<br /> <br /> B)-5<br /> <br /> C)5<br /> <br /> D)-8<br /> <br /> <br /> <br /> a,b,c   với b<br /> c<br /> <br /> 2<br /> cos 2 x <br /> b<br /> <br /> Câu 12. Cho tích phân I   sin x  sin x <br />  dx  a  c<br /> 1  3cos x <br /> <br /> 0<br /> phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức A  a  b  c .<br /> A) 153,5<br /> B) 523, 25<br /> C) 320, 75<br /> <br /> là<br /> <br /> D) 223, 25<br /> <br /> <br /> <br /> Câu 13. Cho tích phân I <br /> <br /> 2<br /> <br />  2x  1  sin x  dx  a<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br />  b  c a,b,c <br /> <br />  . Tính giá trị<br /> <br /> 0<br /> <br /> của biểu thức A  a  b  c .<br /> A)-1,5<br /> B)1,5<br /> <br /> C)-1,25<br /> <br /> <br /> Câu 14 . Cho tích phân B   12<br /> 0<br /> <br /> D)1,25<br /> <br /> <br /> <br />  . Tính giá trị của<br /> <br /> sin 4 x<br /> dx  a ln13  b ln 4 a,b<br /> sin x  cos6 x<br /> 6<br /> <br /> biểu thức A  a  b .<br /> A)<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> B)<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> C)<br /> <br /> 5<br /> 3<br /> <br /> D)<br /> <br /> 4<br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  a,b,c   với b<br /> c<br /> <br /> tan 4 x<br /> 1<br /> b 3<br /> dx  ln 2  3 <br /> cos 2 x<br /> a<br /> c<br /> 0<br /> 6<br /> <br /> Câu 15. Cho tích phân I  <br /> <br /> là phân số<br /> <br /> tối giản. Tính giá trị của biểu thức A  a  b  c .<br /> A)26<br /> <br /> B)39<br /> <br /> C)14<br /> <br /> D)7<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  . Tính giá trị của<br /> <br /> Câu 16. Cho tích phân I   ( x sin x  x)dx.  a 2  b  c a,b,c <br /> 0<br /> <br /> biểu thức A  a  b  c<br /> A.2,5<br /> <br /> B.1<br /> <br /> C.1,5<br /> <br /> D.2<br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Câu 17. Cho tích phân: I   2sin 2x  cos x ln 1  sin x  dx  a ln 2  b  a,b <br /> <br /> <br /> <br />  . Tính giá<br /> <br /> 0<br /> <br /> trị của biểu thức A  a  b .<br /> A.1<br /> B.2<br /> <br /> C.3<br /> <br /> <br /> <br /> Câu 18. Cho tích phân:<br /> <br />  x  x  sinx  dx  a<br /> <br /> 3<br /> <br /> D.4<br /> <br />  b  c  a,b,c <br /> <br />  . Tính giá trị của<br /> <br /> 0<br /> <br /> biểu thức A  a  b  c .<br /> A.<br /> <br /> 10<br /> 7<br /> <br /> B.<br /> <br /> 10<br /> 9<br /> <br /> C.<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> D.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> Câu 19. Cho tích phân I  ( x  sin x)cos xdx  a  b a,b<br /> <br /> 10<br /> 9<br /> <br />  . Tính giá trị của<br /> <br /> 0<br /> <br /> biểu thức A  a  b .<br /> A.<br /> <br /> 1<br /> 6<br /> <br /> B. <br /> <br /> 1<br /> 6<br /> <br /> C.<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> D.2<br /> <br /> Câu 20. Cho tích phân I   8 x3  2 x  .e x .dx  ae  b  a,b <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br />  . Tính giá trị của biểu thức<br /> <br /> 0<br /> <br /> A ab .<br /> A.4<br /> <br /> B.3<br /> <br /> C.2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Câu 21. Cho tích phân I <br /> <br />  1  x   2  e  dx  ae<br /> 2x<br /> <br /> 0<br /> <br /> thức A  a  b .<br /> <br /> 2<br /> <br /> b<br /> <br /> D.1<br /> <br />  a,b   . Tính giá trị của biểu<br /> <br /> A.0,5<br /> <br /> B.0,75<br /> <br /> C.1<br /> <br /> D.1,25<br /> <br /> ln x <br /> 1  1 e  b<br />  1<br />  3  dx  ln <br /> Câu 22. Cho tích phân I   x  2<br />    c  a, b,c <br /> x 1 x <br /> a  2  e<br /> 1 <br /> e<br /> <br /> 2<br /> <br /> .<br /> <br /> Tính giá<br /> <br /> trị của biểu thức A  a  b  c .<br /> A.0<br /> <br /> B.-1<br /> <br /> Câu 23. Cho tích phân I= <br /> <br /> 1<br /> <br /> C.1<br /> <br />  2 x  1<br /> x 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 2<br /> <br /> D.2<br /> <br /> ln  x  1 dx  a ln 2 2  b  a,b <br /> <br />  . Tính giá trị của<br /> <br /> biểu thức A  a  b .<br /> A.1<br /> <br /> B.1,5<br /> <br /> C.2<br /> <br /> D.2,5<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> Câu 24. Cho tích phân I  <br /> 0<br /> <br /> giá trị của biểu thức<br /> <br /> A.1<br /> <br /> x sin x  sin 2 x<br />  2 1 2 2<br /> 2<br /> dx <br />  ln<br />  c ln<br />  a,b,c <br /> 2<br /> cos x<br /> a<br /> b 2 2<br /> 2<br /> <br />  . Tính<br /> <br /> A abc.<br /> <br /> B.2<br /> <br /> C.3<br /> <br /> D.4<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> Câu 25. Cho tích phân I   x(1  sin 2 x)dx <br /> <br /> 2 a<br /> b<br /> <br /> 0<br /> <br />  a,b,c   với<br /> <br /> a<br /> là phân số tối giản.<br /> b<br /> <br /> Tính giá trị của biểu thức A  a  b .<br /> A.20<br /> <br /> B.40<br /> <br /> C.60<br /> <br /> D.10<br /> <br /> <br /> <br /> Câu 26. Cho tích phân I =<br /> <br />  x( x  sin x)dx  a<br /> <br /> 3<br /> <br />  b<br /> <br />  a,b   . Tính giá trị của biểu thức<br /> <br /> 0<br /> <br /> A  a  b.<br /> A. <br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> B.<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> C.<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> e3<br /> <br /> 1 <br />  1<br /> 3<br /> Bài 27. Cho tích phân I    2 <br />  dx = ae  be  a,b <br /> ln x ln x <br /> e <br /> A  a  b.<br /> <br /> A. <br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> B.<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> C.<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> D. <br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br />  . Tính giá trị của biểu thức<br /> <br /> D. <br /> <br /> 1<br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài 28. Cho I   ln  x  1 dx = a ln3  b ln 2  c  a,b,c <br /> <br /> A abc.<br /> <br />  . Tính giá trị của biểu thức<br /> <br /> 1<br /> <br /> A.0<br /> <br /> B.1<br /> <br /> C.2<br /> <br /> D.3<br /> <br /> <br /> <br />  2<br /> 2<br /> Bài 29. Cho tích phân I   x tan xdx    c ln<br />  a, b,c <br /> a b<br /> 2<br /> 0<br /> 4<br /> <br />  . Tính giá trị của biểu<br /> <br /> 2<br /> <br /> thức A  a  b  c .<br /> A.-27<br /> <br /> B.37<br /> <br /> C.5<br /> <br /> D.12<br /> <br /> ae 4  b<br /> a<br /> b<br /> Bài 30. Cho tích phân I   x ln xdx =<br />  a,b,c   với và là các phân số tối<br /> c<br /> c<br /> c<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> giản. Tính giá trị của biểu thức A  a  b  c .<br /> A.15<br /> <br /> B.-28<br /> <br /> C.36<br /> 2<br /> <br /> Bài 31. Cho tích phân I <br /> <br /> <br /> <br /> D.46<br /> <br /> x sin xdx  a2  b  a,b <br /> <br />  . Tính giá trị của biểu thức<br /> <br /> 0<br /> <br /> A  a  b.<br /> A.7<br /> <br /> B.10<br /> <br /> C.-6<br /> <br /> D.2<br /> <br /> e a<br /> x2  1<br /> ln xdx <br /> Bài 32. Cho tích phân I  <br /> x<br /> b<br /> 1<br /> Tính giá trị của biểu thức A  a  b .<br /> 2<br /> <br /> e<br /> <br /> A.-4<br /> <br /> B.7<br /> <br />  a,b   với<br /> <br /> C.-6<br /> <br /> a<br /> là phân số tối giản.<br /> b<br /> <br /> D.3<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> x<br /> dx =  a  b ln 2  a,b <br /> 1  cos 2 x<br /> 0<br /> <br /> Bài 33. Cho tích phân I  <br /> <br />  . Tính giá trị của biểu thức<br /> <br /> A  a  b.<br /> A. <br /> <br /> 1<br /> 8<br /> <br /> B.<br /> <br /> 1<br /> 8<br /> <br /> C. <br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài 34: Cho tích phân I  <br /> <br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> 8<br /> <br /> D.<br /> <br /> 3<br /> 8<br /> <br />  3<br /> ln  sin x <br /> 3<br /> <br /> ln 2   a,b,c <br /> dx  a 3 ln <br /> <br /> 2<br />  2  b<br /> cos x<br /> c<br /> <br /> <br /> <br /> giá trị của biểu thức A  a  b  c .<br /> A.-3<br /> B.-2<br /> <br /> C.-1<br /> <br /> D.1<br /> <br />  . Tính<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản