Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 1

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

111
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 1

  1. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long CHÖÔNG THÖÙ NHAÁT LUÏC COÂNG TÖÛ GIAÛI CÖÙU ANH HUØNG Ñang tieát muøa thu. Laù phong treân nuùi Taây Sôn ñaõ ñoû hoàng. Ñaày trôøi söông traéng. Hoâm nay möôøi ba thaùng chín. Saùng sôùm tinh söông. Lyù Yeán Baéc töø gian coâng quaùn thöù möôøi hai trong ba möôi toaø coâng quaùn ñi ra. Y caát böôùc treân ñöôøng lôùn ñaày söông mai muø mòt. Ñeâm qua y ñaõ uoáng moät huõ Truùc Dieäp Thanh vaäy maø y chaúng coù veû gì nhoïc meät. Lyù Yeán Baéc ngöôøi cao taùm thöôùc moät taác. Thaân hình khoâi ngoâ cöôøng traùng laïi tinh löïc doài daøo. Maøy raäm maét saéc, muõi nhö muõi chim öng, veû maët raát nghieâm nghò gaàn ñeán choã khaéc nghieät. Baát luaän ai ngoù thaáy Lyù Yeán Baéc cuõng loä veû nöûa toân kính nöûa khieáp sôï. Chính y cuõng chaúng bao giôø coi thöôøng mình. Möôøi naêm tröôùc Lyù Yeán Baéc ñaõ laø moät trong nhöõng ngöôøi coù quyeàn löïc nhaát ôû Coå Thaønh. Theo sau y caùch chöøng moät tröôïng, moät ñoaøn ngöôøi phaûi chaïy gaèn, toác ñoä môùi baèng y ñi thong thaû. Trong ñoaøn ngöôøi naøy coù toång tieâu ñaàu vaø tieâu sö ôû ba tieâu cuïc lôùn taïi kinh thaønh, coù thöû lónh vaø ñoaøn tröôûng 2 ñoaøn nghóa duõng ôû Ñoâng Taây löôõng thaønh, laïi coù caû quaûn söï ôû tieàn trang vaø ñaïi laõo baûn buoân baùn thaønh coâng röïc rôõ. Ngoaøi ra coøn maáy ngöôøi tuy ñaõ ôû kinh thaønh hôn 10 naêm maø khoâng ai moø ra ñöôïc lai lòch vaø thaân theá boïn chuùng. Ñoaøn ngöôøi ñeàu laø haïng ñöùng tuoåi giaøu coù, hoaëc thaønh danh. Chaúng ai muoán luùc saùng sôùm ñang ôû trong nhaø aám cuùng ra daàm söông daõi gioù ngoaøi ñöôøng. Nhöng moãi saùng sôùm boïn hoï phaûi ñi moät chuyeán nhö vaäy, vì Lyù Yeán Baéc thích ra ñi buoåi saùng sôùm trong voøng nöûa giôø döôùi aùnh bình minh vaø treân ñöôøng söông môø theo loä tuyeán nhaát ñònh. Ñòa phöông ñaây chaúng khaùc gì moät vöông quoác cuûa hoï Lyù. Luùc naøy ñaàu oùc Lyù Yeán Baéc thaät laø tænh taùo, phaùn ñoaùn moïi vieäc raát chính xaùc. Y thích cho boïn boä haï thaân tín ñi theo sau ñeå coi y ban phaùt hieäu leänh. Cöû ñoäng cuûa y ñaõ thaønh taäp quaùn laâu naêm, cuõng nhö nhöõng baäc ñeá vöông thieát trieàu buoåi saùng sôùm. Baát luaän laø ai duø thích duø khoâng cuõng tuyeät ñoái khoâng daùm traùi leänh. Keå töø ngaøy Kim Löïc Phuøng Coân toång tieâu ñaàu ôû traán vieãn tieâu cuïc saùng sôùm ñang naèm trong chaên eâm ñeäm aám gaëp buoåi tieát trôøi cöïc laïnh bò loâi ra lieäng xuoáng soâng nöôùc ñoùng thaønh baêng ngoaøi cöûa Vónh Ñònh, khoâng coøn ai daùm vaéng maët hoaëc daùm treã nöõa. Maët trôøi chöa moïc, ngoïn gioù coøn ñem theo laøn khí laïnh luùc ñeâm khuya. Nhöõng caây beân ñöôøng laù ruïng taû tôi. Nöôùc söong treân laù ñaõ ñoïng laïi thaønh moät lôùp baêng moûng. Lyù Yeán Baéc naém chaët hai tay, raûo böôùc ñi mau treân ñöôøng sôn loä ngoaøi thaønh. Y ñi tôùi tröôùc cöûa Phi thò khu, boãng caát tieáng goïi: 1 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
  2. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Toân Xung ! Laäp töùc moät ngöôøi lôùn tuoåi maët traéng ñeå ria meùp töø trong ñoaøn ngöôøi phía sau laäp töùc chaïy leân. Ngöôøi naøy vaän y phuïc raát teà chænh vaø laø moät ñaïi töôùng döôùi tröôùng Lyù Yeán Baéc. Haén coøn laø ñöôøng chuùa Khoaùi Y Ñöôøng noåi tieáng veà cheá taïo vuõ khí vaø aùm khí khaép Trung Nguyeân. Lyù Yeán Baéc vaãn ñi mau chöù khoâng böôùc chaäm laïi ñeå chôø haén. Y cuõng khoâng theøm lieác maét ngoù haén laàn naøo, chæ sa saàm neùt maët hoûi : -Coù phaûi ta ñaõ chieáu coá cho ngöôi vaø daën ngöôi tröôùc ngaøy möôøi raèm ngöôi khoâng ñöôïc baùn nhieàu haøng cho khaùch nöõa ? Toân Xung ñaùp: -Phaûi ! Lyù Yeán Baéc hoûi: -Vaäy sao toái hoâm qua ngöôi coøn ôû trong kho saùu möôi saùu thanh quyû ñaàu ñao, naêm möôi thanh kieám vaø bao nhieâu cung teân ñeàu ñem ra baùn heát ? Toân Xung cuùi ñaàu, saéc maët taùi meùt. Hieån nhieân haén khoâng ngôø Lyù Yeán Baéc bieát caû chuyeän naøy. Haén cuùi ñaàu aáp uùng ñaùp : -Moùn haøng naøy raát lôøi, gaàn ñöôïc moät voán moät laõi. Vaû laïi... Lyù Yeán Baéc cöôøi laït ngaét lôøi : -Vaû laïi buoân baùn vaãn laø buoân baùn phaûi khoâng ? Toân Xung khoâng daùm traû lôøi, cuùi ñaàu thaáp hôn nöõa. Lyù Yeán Baéc veû maët ra chieàu phaãn noä, hai tay naém chaët. Ñoät nhieân y hoûi : -Ngöôi coù bieát ngöôøi mua laø ai khoâng ? Toân Xung ngaàn ngaïi laéc ñaàu, caëp maét chuyeån ñoäng ngoù leân boán maët. Luùc naøy ñoaøn ngöôøi vöøa ñi vaøo ñöôøng Anh Ñaøo chaät heïp. Caùc tieäm hai beân ñöôøng chöa môû. Giöõa kuùc aáy ñoät nhieân hai beân ngoõ heûm coù hai coã xe boàng ñi ra caûn maát loái ñi. Ñoaøn ngöôøi phaûi döøng laïi. Tieáp theo, mui xe ñoät nhieân haát leân. Trong moãi xe ñeàu aån naáp möôøi maáy ñaïi haùn aùo ñen. Moãi teân tay caàm cung cöùng laép saün teân, daây cung caêng thaúng. Toân Xung toan nhaûy leân xe, nhöng coå tay haén bò Lyù Yeán Baéc naém chaët nhö ñoùng ñai saét. Saéc maët ñaõ taùi xaùm laïi, haén môû mieäng toan hoâ hoaùn: -Khoâng theå... Nhöng tieáng hoâ chöa ra khoûi cöûa mieäng thì tieáng baät giaây cung ñaõ vang leân. Loaïn tieãn baén ra nhö möa. Lyù Yeán Baéc naèm raïp xuoáng löng ngöïa, xoay tay laïi naém laáy Toân Xung giô leân laøm bia ñôõ teân. Chæ trong chôùp maét ngöôøi Toân Xung ñaày mình bò teân caém vaøo nhö loâng nhím. 2 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
  3. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Lyù Yeán Baéc quaùt to moät tieáng nhöõng muoán nhaûy voït leân xe boàng, khoâng ngôø haøng cung tieán thuû phía tröôùc baén loaït teân ra roài, chuùng laäp töùc naèm phuïc xuoáng. Phía sau loaït cung tieán thöû saép baén tieáp. Hai möôi taùm caây cung cöùng ñeàu laép teân saün chæ keùo giaây cung ra laø baén ngay ra. Luùc naøy Lyù Yeán Baéc ñöùng trô moät mình. Ñoaøn ngöôøi ñi theo y ñöôïc coã xe boàng thöù 3 ñaåy ra ngaên chaën caùch ngoaøi moät tröôïng. Duø Lyù Yeán Baéc xöông ñoàng da saét cuõng khoâng theå choáng laïi töøng loaït teân baén ra nhö möa. Traûi qua maáy traêm phen khoå chieán ngoaøi hai chuïc naêm, Lyù Yeán Baéc khoâng ngôø böõa nay saép loït vaøo caïm baãy cuûa keû ñoái ñaàu. Caëp maét y ñaày tia maùu ñoå ngaàu, coi chaúng khaùc maõnh thuù loït vaøo baãy cuûa ngöôøi ñi saên. Chæ coøn chôø tieáng giaây cung baät leân laø vò ñaïi haøo kieät huøng cöù moät phöông choán kinh sö seõ bò loaïn tieãn baén xuyeân thuûng ruoät gan, chaúng coøn caùch naøo traùnh thoaùt. Ai ngôø trong khoaûng thôøi gian chôùp nhoaùng khuûng khieáp naøy, treân theàm nhaø phía taây ñoät nhieân tieùng gioù rít leân ruøng rôïn. Hai tia thanh quang laáp loaùng löôùt qua haøng daây cöông. Nhöõng tieáng caùch caùch vang leân moät luùc nhö haït chaâu rôi xuoáng baøn ngoïc. Hai möôi taùm caây cöôøng cung ñaõ bò hai laèn thanh quang xeûo ñöùt giaây trong chôùp nhoaùng. Tieáp theo moät tieáng " soät " vang leân. aùnh thanh quang caém vaøo caùnh cöûa meù höõu. Lyù Yeán Baéc nhìn laïi thì ra hai ñoàng tieàn. Chæ löïc cuûa nhaân vaät naøo maø khuûng khieáp ñeán theá ? Vôùi 2 ñoàng tieàn ngöôøi ta ñaõ lia döùt 28 sôïi daây cung? Boïn cung tieán thuû saéc maët taùi meùt, ñoät nhieân loän ngöôøi nhaûy xuoáng khoûi xe boàng, chuoàn vaøo trong ngoõ heûm chaïy troán. Lyù Yeán Baéc khoâng röôït theo. Boïn cung tieán thuû naøy khoâng phaûi laø ñoái töôïng cuûa y, töùc laø khoâng ñaùng ñeå y ra tay. Bao nhieâu naêm tröôùc Lyù Yeán Baéc ñaõ bieát gieát ngöôøi böøa baõi chaúng theå khieán cho ngöôøi ta toân kính vaø taâm phuïc mình. Y caát tieáng traàm gioïng noùi : -Caùc vò cöù thong thaû maø ñi, veà baùo cho quyù chuû nhaân hay: Lyù Yeán Baéc naøy böõa nay chöa maát maïng, seõ coù ngaøy ñeán hoäi kieán vôùi y. Treân theàm nhaø meù taû, ñoät nhieân moät hoài voã tay vang leân, roài tieáng ngöôøi cöôøi ha haû noùi : -Hay laém ! Ñuùng laø phong ñoä ngöôøi quaân töû, baäc haøo kieät, chaúng hoå danh laø Nhaân Nghóa Maõn Kinh Hoa Lyù Yeán Baéc. Lyù Yeán Baéc cuõng cöôøi ñaùp : -Ñaùng tieác. Nhaân Nghóa Maõn Kinh Hoa Lyù Yeán Baéc coù ba ñaàu saùu tay cuõng khoâng baèng 2 ngoùn tay Luïc Tieåu Phuïng. Moät ngöôøi cöôøi roä töø treân theàm nhaø nhaûy xuoáng. Khuoân maët vuoâng vaén nhuoäm ñaày gioù buïi, caëp maét saùng ngôøi, loâng maøy vaãn ñen laùy nhö cuõ. 3 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
  4. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Boán haøng loâng maøy roõ reät ! Treân ñôøi ngoaøi Luïc Tieåu Phuïng baát cöù ai cuõng khoâng coù 2 haøng ria meùp xinh ñeïp nhö vaäy. Luïc Tieåu Phuïng vöøa cöôøi vöøa hoûi : -Lyù ñaïi hieäp sao bieát laø taïi haï? Lyù Yeán Baéc mæm cöôøi ñaùp: -Duøng chæ löïc phoùng kim tieàn tieâu baèng hai ñoàng tieàn maø caét ñöùt ñöôïc hai möôi taùm sôïi daây cung thì ngoaøi Luïc Tieåu Phuïng, treân ñôøi coøn coù ai nöõa? Maët trôøi ñaõ moïc leân. Noài chaùo ñaäu boác khoùi nghi nguùt döôùi aùnh döông quang coi chaúng khaùc gì laøn muø daøy ñaëc. Luïc Tieåu Phuïng boác thòt heo quay boû vaøo chaùo ñaäu aên lieàn moät luùc ba baùt. Chaøng thôû phaøo moät caùi ñöa tay lau moà hoâi roài cöôøi hoûi : -Ba naêm nay taïi haï chöa ñeán kinh thaønh, Lyù ñaïi hieäp coù bieát taïi haï nhôù nhaát nhöõng caùi gì ? Lyù Yeán Baéc mæm cöôøi hoûi laïi : -Chaùo ñaäu phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng caû cöôøi gaät ñaàu ñaùp : -Nhôù nhaát laø chaùo ñaäu, thöù nhì laø gan heo nöôùng, nhaát laø gan heo ôû Oaùi Tieän Cö. Laïi coøn baùnh bao nhaân maën ôû Nhuaän Minh laâu. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Coøn Lyù moã thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Luùc no buïng môùi nhôù ñeán Lyù ñaïi hieäp, coøn buïng ñoùi thì queân heát. Lyù Yeán Baéc noùi : -Nhöng e raèng coâng töû khoâng nghó tôùi raèng Lyù moã coù ngaøy phaûi cheát veà tay keû khaùc. Luïc Tieåu Phuïng thöøa nhaän : -Ñuùng theá thaät. Taïi haï khoâng ngôø Lyù huynh laïi buoâng tha cho chuùng chaïy ñi. Lyù Yeán Baéc hoûi: -Coâng töû töôûng Lyù moã thích gieát ngöôøi laém hay sao? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Neáu Lyù huynh thích gieát ngöôøi thì e raèng khoâng soáng ñöôïc ñeán ngaøy nay. Lyù Yeán Baéc noùi : -Nhöng coâng töû... Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi : -Nhöng ít ra Lyù huynh cuõng phaûi hoûi xem ai ñaõ phaùi chuùng ñeán môùi phaûi chöù. Lyù Yeán Baéc cöôøi ñaùp : -Lyù moã baát taát phaûi hoûi laøm chi. 4 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
  5. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Lyù huynh bieát roài ö? Lyù Yeán Baéc mæm cöôøi nhöng nuï cöôøi khoâng coù veû khoaùi traù. Y laïnh luøng ñaùp : -Ngoaøi laõo Ñoã ôû meù nam thaønh thì coøn ai lôùn maät ñeán theá. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Coù phaûi Ñoã Ñoàng Hieân khoâng? Lyù Yeán Baéc gaät ñaàu. Trong tay y caàm con oác nöôùng boùp naùt luùc naøo khoâng bieát. Luïc Tieåu Phuïng laïi hoûi: -Giöõa Lyù huynh vaø Ñoã Ñoàng Hieân möôøi naêm nay khoâng xaâm phaïm gì ñeân nhau. Haén laïi bieát Lyù Huynh chaúng phaûi laø ngöôøi ñeå cho keû khaùc aùm toaùn moät caùch deã daøng maø sao coøn maïo hieåm ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Chæ vì saùu chuïc vaïn laïng baïc vaø ñòa vò cuûa haén ôû meù nam thaønh. Luïc Tieåu Phuïng khoâng hieåu. Lyù Yeán Baéc noùi tieáp : -Lyù moã ñaõ cuøng y ñaùnh caù ñaët baøn baèng saùu chuïc vaïn laïng baïc vaø toaøn boä ñòa baøn cuûa haén. Thaät laø moät cuoäc ñaùnh caù lôùn lao. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hít moät hôi chaân khí hoûi : -Caùc vò ñaùnh caù caùi gì ? Lyù Yeán Baéc ñaùp: -Ñaùnh caù veà cuoäc chieán ngaøy raèm thaùng chín. Beân tai Luïc Tieåu Phuïng döôøng nhö vang leân caâu ca: Nguyeät minh chi daï, Töû Kim chi ñieän. Nhaát kieám taây lai, Thieân ngoaïi phi tieân. Luïc Tieåu Phuïng chôùp maét : -Coù phaûi cuoäc chieán giöõa Dieäp Coâ Thaønh vaø Taây Moân Xuy Tuyeát khoâng ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Phaûi ! Tröôùc kia cuoäc chieán naøy ñònh vaøo ngaøy raèm thaùng taùm ôû treân ngoïn nuùi Töû Kim nhöng Taây Moân Xuy Tuyeát ñoøi hoaõn laïi sau ñoù moät thaùng nöõa. Luïc Tieåu Phuïng gaät guø : -Taïi haï ñaõ nghe noùi vuï naøy. Lyù Yeán Baéc noùi : -Sau ngaøy raèm thaùng taùm khoâng coøn ai thaáy haønh tung cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát treân choán giang hoà. Lyù Yeán Baéc laïi noùi : -Vì theá maø ai cuõng xaùc nhaän nhaát ñònh Taây Moân Xuy Tuyeát khieáp sôï Dieäp Coâ Thaønh phaûi ñi aån laùnh khoâng daùm thoø maët ra nöõa. 5 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
  6. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Nhöng Lyù huynh bieát Taây Moân Xuy Tuyeát khoâng phaûi laø haïng ngöôøi heøn nhaùt chöù ? Lyù Yeán Baéc gaät ñaàu ñaùp : -Duø ai cuõng coâng nhaän nhaát ñònh y phaûi thaát baïi maø Lyù moã vaãn caù laø y seõ thaéng, baát cöù ñaët baøn bao nhieâu. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Cô goäi naøy dó nhieân Ñoã Ñoàng Hieân khoâng boû lôõ ñaâu. Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Ñuùng vaäy. Haén ñaõ ñaùnh caù vôùi Lyù moã. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Haén ñem ñòa vò cuûa haén ñaùnh caù vôùi ñòa vò cuûa Lyù huynh hay sao ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Ngoaøi laõnh vöïc cuûa haén, haén coøn ñöa theâm saùu chuïc vaïn laïng baïc. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Taïi haï cuõng bieát moät thaùng tröôùc ñaây coù ngöôøi nguyeän yù caù ba ñoàng aên hai, nhaát ñònh Dieäp Coâ Thaønh thaéng. Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Hai böõa tröôùc ñaây hoï ñaõ ñaùnh caù hai ñoàng aên moät. Ai cuõng naém chaéc phaàn thaéng veà Dieäp Coâ Thaønh. Cho ñeán saùng hoâm qua Ñoã Ñoàng Hieân cuõng chaéc maåm möôøi phaàn aên chín. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi sao chæ keå ñeán saùng hoâm qua ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Vì chieàu hoâm qua tình theá ñoät nhieân bieán ñoåi. Luïc Tieåu Phuïng " oà " moät tieáng ra chieàu kinh ngaïc. Lyù Yeán Baéc ngöng thaàn nhìn chaøng hoûi : -Chaúng leõ coâng töû coøn chöa nghe tin Dieäp Coâ Thaønh ñaõ bò thöông ? Luïc Tieåu Phuïng laéc ñaàu, loä veû kinh ngaïc hôn hoûi : -Taïi sao haén bò thöông ? Ai ñaû thöông ñöôïc haén ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Ñöôøng Thieân Nghi. Luïc Tieåu Phuïng chau maøy hoûi : -Dieäp Coâ Thaønh ôû haûi ngoaïi töø laâu, sao laïi coù chuyeän xích mích vôùi Ñöôøng gia ôû ñaát Thuïc ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : 6 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
  7. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Nghe noùi hoï gaëp nhau ôû khu phuï caän Tröông Gia Khaåu, coøn vì sao maø xaåy cuoäc xung ñoät thì khoâng roõ. Dieäp Coâ Thaønh tuy duøng Thieân Ngoaïi Phi Tieân ñaùnh Ñöôøng Thieân Nghi bò troïng thöông nhöng chính haén cuõng truùng phaûi moät naém ñoäc sa cuûa hoï Ñöôøng. Ñöôøng gia ôû ñaát Thuïc ñaõ duøng aùm khí hay ñoäc döôïc thì ngoaøi con chaùu hoï, trong thieân haï khoâng coøn ai giaûi tröø ñöôïc. Baát luaän ngöôøi naøo ñaõ truùng phaûi ñoäc döôïc hay aùm khí cuûa Ñöôøng gia thì duø chaúng cheát ngay ñöông tröôøng cuõng khoâng soáng ñöôïc bao laâu nöõa. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Neáu ñoái phöông maø cheát thì cuoäc ñaùnh caù dó nhieân thaønh boû pheá. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi laït ñaùp : -Vì theá maø Ñoã Ñoàn g Hieân quyeát taâm ñaåy Lyù moã vaøo ñaát cheát. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi. Vuï naøy ñaàu ñuoâi ra theá naøo chaøng ñaõ hoaøn toaøn hieåu roõ. Lyù Yeán Baéc laïi noùi : -Nghe ñoàn trong ñeâm hoâm qua, ôû kinh thaønh ít ra laø ba möôi ngöôøi cheát veà vuï naøy. Caû Thieát Chöôûng Phieân Thieân, nhaân vaät hoäp vieän trong Taây Thaønh vöông phuû cuõng bò aùm toaùn ôû heûm Thieát Sö Töû vì haén ñaùnh cuoäc taùm ngaøn laïng baïc nhaän ñònh Taây Moân Xuy Tuyeát seõ thaéng. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Khoâng ngôø vì taùm ngaøn laïng baïc maø Trieäu thieát chöôûng phaûi maát maïng. Ñoät nhieân chaøng caát tieáng hoûi : -Coù ai maét thaáy cuoäc chieán giöõa Dieäp Coâ Thaønh vaø Ñöôøng THieân Nghi khoâng ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Khoâng coù. Luïc Tieåu Phuïng laò hoûi : -Ñaõ khoâng ai troâng thaáy thì sao bieát laø moät tin xaùc thöïc. Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Ai cuõng tin laø thöïc vì ngöôøi phoùng ra tin naøy tuyeät chaúng bao giôø noùi doái. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Tin ñoù do ai ñöa tôùi ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Nhaø sö chaát phaùc. Luïc Tieåu Phuïng khoâng noùi neân lôøi ñöôïc nöõa. Ñoái vôùi tin cuûa nhaø sö chaát phaùc ñöa ra thì baát luaän laø ai cuõng heát caõi. Lyù Yeán Baéc laïi noùi : -Giöõa tröa hoâm qua Nhaø sö chaát phaùc ñeán kinh thaønh, tôùi ngay Nhó Ñoaù Hieân aên baùnh troâi nöôùc. Nhaø sö aên moät luùc roài thôû daøi söôøn söôït. 7 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
  8. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Lyù Yeán Baéc laïi noùi : -Luùc ñoù Tieân Moân Töù Kieám cuõng ngoài ôû ñoù aên uoáng hoûi nhaø sö vì sao thôû daøi ? Nhaø sö chaát phaùc lieàn ñöa tin ra. Nhöõng ngöôøi nghe tin vuï naøy dó nhieân khoâng gaëp Thieân Moân Töù Kieám. Lyù Yeán Baéc laïi noùi : -Theo choã Lyù moã bieát thì tröôùc ngaøy raèm thaùng chín, ít ra cuõng coù theâm ba, boán traêm danh nhaân trong voõ laâm tôùi nöõa. Trong ñaùm ñoù ít ra coù naêm vò chöôûng moân, möôøi vò bang chuùa, hai, ba chuïc vò toång tieâu ñaàu. Thaäm chí tröôûng laõo phaùi Voõ Ñöông laø Moäc ñaïo nhaân vaø boïn Hoä Phaùp ñaïi sö chuøa Thieáu Laâm cuõng coù maët. Chæ ngöôøi naøo bò buoäc chaân khoân g ñi ñöôïc, coøn thì chaúng ai chòu boû lôõ khoâng ñeán coi cuoäc chieán naøy. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân ñaäp maïnh tay xuoáng baøn roài cöôøi laït hoûi : -Ngöôøi ta muoán coi Taây Moân Xuy Tuyeát vaø Dieäp Coâ Thaønh laø haïng ngöôøi naøo ? Phaûi chaêng hai nhaân vaät ñoù seõ bieán thaønh khæ laøm troø ? Hay laø hai con daõ caåu tranh cöôùp khuùc xöông ôû beân ñöôøng ? Nhöõng mieáng thòt heo ôû treân baøn baén tung leân roài rôùt xuoáng ñaát laên long loùc. Lyù Yeán Baéc giaät mình kinh haõi giöông maét leân doøm Luïc Tieåu Phuïng. Haén hoûi : -Chaúng leõ coâng töû khoâng phaûi ñeán ñaây ñeå coi cuoäc chieán naøy ? Luïc Tieåu Phuïng naém chaët hai tay ñaùp : -Taïi haï chæ hy voïng vónh vieãn cuoäc chieán naøy khoâng xaåy ra. Lyù Yeán Baéc noùi : -Nhöng hieän giôø Dieäp Coâ Thaønh ñaõ bò thöông. Taây Moân Xuy Tuyeát chaúng theå naøo thua ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Baát luaän ai thaéng ai baïi cuõng vaäy maø thoâi. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Chaúng leõ coâng töû khoâng mong cho baïn mình laø Taây Moân Xuy Tuyeát thaéng traän ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Sôû dó y laø baïn cuûa taïi haï neân taïi haï môùi khoâng muoán coi y nhö choù tranh xöông, lieàu maïng vôùi ngöôøi ta. Taây Moân Xuy Tuyeát lieäu coù thaéng khoâng ? Duø y thaéng thì ñöôïc ích gì ? Lyù Yeán Baéc hieåu yù Luïc Tieåu Phuïng. Y laëng leõ chuù yù nhìn chaøng, hoài laâu môùi thuûng thaúng noùi : -Cuoäc chieán naøy laø töï yù hai ngöôøi muoán khai dieãn chöù chaúng ai thuùc baùch. ------------------oOo------------------ 8 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2