intTypePromotion=1

Tiền chiến hậu chiến - tập 10

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
63
lượt xem
4
download

Tiền chiến hậu chiến - tập 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 10

 1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")'*#+, -.,'/01'%2,'34%&'(,5%'*16%'78%& Lôc TiÓu Phông hái : - NÕu vËy ng­¬i cßn chê g× mµ kh«ng ®i kiÕm An Phóc ? Can Nhi TriÖu ®¸p : - Nh­ng cã ®iÒu tiÓu nh©n ch¼ng thÓ kh«ng nãi tr­íc. Lôc TiÓu Phông giôc : - Ng­¬i nãi ®i. Can Nhi TriÖu nãi : - Bän th¸i gi¸m ®Òu lµ qu¸i vËt, ch¼ng nh÷ng tÝnh nÕt cæ qu¸i mµ ng­êi hä tiÕt ra mét mïi h«i h¸m kh«n t¶. Lôc TiÓu Phông hái : - T¹i sao l¹i cã mïi vÞ h«i h¸m ? Can Nhi TriÖu ®¸p : - V× trong m×nh hä tuy thiÕu c¸i ®ã mµ vÉn l¾m chuyÖn phiÒn phøc t¾m röa l¹i cµng kh«ng tiÖn. Cã khi hµng mÊy th¸ng ch­a t¾m mét lÇn. Lôc TiÓu Phông hái : - Ph¶i ch¨ng ng­¬i b¶o ta nhÉn n¹i ®iÓm nµy. Can Nhi TriÖu ®¸p : - Bän hä ®Òu lµ qu¸i vËy nªn rÊt sî ng­êi kh¸c khinh th­êng. NÕu tªn TiÓu An Tö kia cã chç nµo v« lÔ víi Lôc ®¹i hiÖp, ®¹i hiÖp còng nªn khoan dung cho. Lôc TiÓu Phông c­êi nãi : - Ng­¬i cø yªm t©m. ChØ cÇn kiÕm ®­îc T©y M«n Xuy TuyÕt th× tªn th¸i gi¸m ®ã cã c­êi lªn ®Çu ta còng kh«ng næi nãng. Lóc chµng nãi c©u nµy chµng thËt sù bËt c­êi. Chµng c¶m thÊy ch¼ng nh÷ng ®¸ng tøc c­êi mµ cßn lÊy lµm thó vÞ. Nh­ng hiÖn giê tíi ®©y råi chµng kh«ng c­êi ra ®­îc. §ét nhiªn chµng c¶m thÊy vô nµy ch¼ng ®¸ng c­êi mét chót nµo mµ cßn v« vÞ n÷a. Tªn th¸i gi¸m TiÓu An Tö kh«ng c­êi lªn ®Çu Lôc TiÓu Phông nh­ng h¾n d¾t tay chµng ra chiÒu th©n thiÖn. ThËm chÝ h¾n cßn c­êi h× h× mµ vuèt Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 81 http://come.to/kimdung
 2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long r©u chµng. Lôc TiÓu Phông t­ëng chõng toµn th©n sën gai èc. C¶ nh÷ng sîi r©u l¹nh ng¾t còng ®æ må h«i hét. Ai ch­a bÞ th¸i gi¸m sê so¹ng th× tuyÖt ®èi kh«ng thÓ t­ëng t­îng ®­îc mïi vÞ nµy ra lµm sao. Trªn ®êi dÔ mÊy kÎ ®­îc th¸i gi¸m sê vµo ? Lôc TiÓu Phông c¶m thÊy måm miÖng ®¾ng ngßm, võa ®¾ng võa chua c¬ hå kh«ng chÞu næi, nh÷ng muèn n«n oÑ ra. Nh­ng chµng vÉn kh«ng n«n míi qu¶ lµ tay b¶n l∙nh phi th­êng. Ngµy tr­íc chµng ®µo giun m­êi b÷a liÒn ®∙ t­ëng m×nh lµ nh©n vËt h«i h¸m nhÊt thÕ gi­ãi ngh­ng b©y giê chµng míi biÕt nÕu ®em tªn th¸i gi¸m so s¸nh th× chµng ®¸ng kÓ lµ mét b¶o bèi th¬m tho. TiÓu An Tö nh×n Lôc TiÓu Phông hãm hØnh : - Lôc ®¹i hiÖp cã cÇn t¹i h¹ chuyÖn ®ã kh«ng ? Lôc TiÓu Phông khÏ gËt : - DÜ nhiªn lµ cÇn ®Õn ng­¬i råi, ngoµi ra l¹i cßn mét chuyÖn kh¸c n÷a. - ChuyÖn g× Lôc ®¹i hiÖp h∙y nãi ra ? - Ngoµi chuyÖn T©y M«n Xuy TuyÕt ra, ng­¬i h∙y l­u ý gÇn ®©y cã ng­¬i nµo tíi ®©y kh«ng, nÕu cã ®ã lµ nh÷ng nh©n vËt nh­ thÕ nµo. TiÓu An Tö c­êi ®¸p : - §­îc. T¹i h¹ sÏ t×m hiÓu dïm c«ng tö. §ång thêi t¹i h¹ còng muèn tiÖn ghÐ th¨m c« vî nhá. H¾n s¾p ra ®i. Lóc chia tay h¾n cßn sê Lôc TiÓu Phông mÊy lÇn. Can Nhi TriÖu cói thÊp ®Çu xuèng. G∙ ph¶i r¸ng nhÞn cho khái c­êi lªn tiÕng. Lôc TiÓu Phông trîn m¾t nh×n g∙ nh­ng råi kh«ng nhÞn ®­îc khÏ hái : - T¹i sao tiÓu th¸i gi¸m còng lÊy vî ? Can Nhi TriÖu ®¸p : - C¸i ®ã ch¼ng qua lµ loan h­ phông gi¶, nh÷ng th¸i gi¸m lÊy vî kh«ng ph¶i Ýt. Lôc TiÓu Phông " å ": mét tiÕng ra chiÒu kinh ng¹c. Can Nhi TriÖu l¹i nãi : - Trong cung bän th¸i gi¸m cïng cung n÷ khi ch¼ng cã viÖc g× lµm th­êng ghÐp ®«i víi nhau ®Ó giìn ch¬i. Còng cã h¹ng th¸i gi¸m û m×nh s½n tiÒn phung phÝ ra ngoµi mua tiÓu c« n­¬ng vÒ lµm vî. Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 82 http://come.to/kimdung
 3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Lµm vî th¸i gi¸m ngµy nµo lµ khæ ngµy Êy. Can Nhi TriÖu còng thë dµi ®¸p : - §óng thÕ. G¸i cã chång còng ch¼ng kh¸c g× gãa bôa. Thùc ra chÝnh th¸i gi¸m còng lµ h¹ng ng­êi ®¸ng th­¬ng, tÊt c¶ ®Òu bÞ " ho¹n ". Hä sèng trong chuçi ngµy thËt lµ buån tö v« vÞ. §ét nhiªn Lôc TiÓu Phông c¶m thÊy trong lßng bÊt an liÒn ®æi sang chuyÖn kh¸c, nãi : Ta nghÜ r»ng bÊt luËn thÕ nµo T©y M«n Xuy TuyÕt còng kh«ng Èn l¸nh trong khu nµy. Can Nhi TriÖu ®¸p : - Cã khi y còng tÝnh ng­êi ta nghÜ thÕ mµ vµo ®©y Èn n¸u. Lôc TiÓu Phông nh¨n nhã c­êi nãi : - Tr­íc ta ®∙ quan niÖm nh­ vËy nh­ng b©y giê ta ®Õn coi nhËn thÊy m×nh cã ph¶i nÊn n¸ ë ®©y mét ngµy ®∙ muèn ph¸t ®iªn råi th× T©y M«n Xuy TuyÕt chÞu lµm sao næi ? Chµng vèn lµ ng­êi «n hßa vµ nhÉn n¹i h¬n T©y M«n Xuy TuyÕt nhiÒu. Can Nhi TriÖu ®¸p : - Nh­ng sù thùc con ngùa b¹ch kia ë trong khu nµy ®i ra. Lôc TiÓu Phông trÇm ng©m nãi : - Còng cã thÓ T©y M«n Xuy TuyÕt chÕt ë trong nµy. Chµng ngã ra bªn ngoµi ®­êng phè nãi : - Sau khi ë ®©y giÕt ng­êi råi, muèn t×m chç dÊu x¸c chÕt còng kh«ng ®­îc. Can Nhi TriÖu ®¸p : - V× thÕ míi ph¶i ®Ó x¸c chÕt lªn l­ng ngùa cho nã ch¹y ®i. Lôc TiÓu Phông gËt ®Çu chau mµy nãi : - Nh­ng T©y M«n Xuy TuyÕt mµ kh«ng ë ®©y th× Tr­¬ng Anh Phong chÕt vÒ tay ai ? Ai cã thÓ sÎ ®­îc m«n kho¸i kiÕm ®ã ? Chµng hái c©u nµy dÜ nhiªn Can Nhi TriÖu kh«ng tµi nµo tr¶ lêi ®­îc. MÊy ng­êi ngåi uèng trµ ng¬ ngÈn mét håi. TiÓu An Tö ®∙ trë vÒ. DÜ nhiªn h¾n ®em nh÷ng tin ®∙ nghe ®­îc ra tr×nh bµy. G∙ nãi : - Tèi h«m kia Ma Lôc Ca ®­a mét ng­êi vÒ ®©y mµ lµ mét chó nhá rÊt diªm dóa. Lôc TiÓu Phông chÊn déng t©m thÇn hái ngay : - Ph¶i ch¨ng g∙ hä Tr­¬ng tªn gäi Tr­¬ng Anh Phong ? TiÓu An Tö ®¸p : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 83 http://come.to/kimdung
 4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - C¸i ®ã ta kh«ng râ l¾m. Lôc TiÓu Phông hái : - B©y giê g∙ ®©u ? TiÓu An Tö c­êi ®¸p : - Ai theo ch©n g∙ mµ biÕt ? Ma Lôc Ca lµ mét l∙o rÊt tÖ h¹i. Kh«ng chõng y thÊy g∙ kia nhá tuæi søc m¹nh ®em dÊu ®i råi. H¾n nheo m¾t nh×n Lôc TiÓu Phông tùa hå còng cã ý muèn dÊu chµng. H¹ng ng­êi nµy ë n¬i ®©y viÖc g× còng d¸m lµm. Lôc TiÓu Phông ®ét nhiªn hái : - Sßng b¹c cña Ma Lôc Ca ë ®©u ? T¹i h¹ ®ét nhiªn c¶m thÊy ngøa tay, muèn ®i ®¸nh mÊy tiÕng. TiÓu An Tö l¹i d¾t chµng ®øng lªn c­êi ®¸p : - §­îc ! Ta ®­a c«ng tö ®i. NÕu c«ng tö kh«ng ®ñ tiÒn th× chØ nãi mét tiÕng lµ lÊy bao nhiªu ta còng cho m­în. Lôc TiÓu Phông thë dµi lÈm bÈm : - HiÖn giê t¹i h¹ muèn m­în mét vËt, ®¸ng tiÕc th¸i gÝam l¹i kh«ng cã. C¸i mµ chµng muèn m­în lµ chiÕc khãa tay ®Ó khãa tay h¾n l¹i. Ma Lôc Ca kh«ng ph¶i hä Ma mµ còng kh«ng ph¶i th¸i gi¸m. H¾n th©n thÓ cao lín, ®Çy ng­êi b¾p thÞt næi lªn. MÆt h¾n rç ch»ng rç chÞt, tr­íc ngùc ®Çy l«ng ®en. H¾n nghªnh ngang ra vÎ ta ®©y kh«ng ph¶i tÇm th­êng. H¾n ®øng víi bän th¸i gi¸m ch¼ng kh¸c con gµ trèng ®øng gi÷a ®µn gµ m¸i, coi bé rÊt oai phong. Trong nhµ ch¼ng kh¸c g× c¸i lß g¹ch, khãi bèc lªn nghi ngót, mïi khÐt lÑt. Bän ng­êi v©y quanh mét c¸i bµn ®Ó ®¸nh b¹c hÇu hÕt lµ th¸i gi¸m. Chóng võa gieo xóc x¾c võa chßi tay cä ch©n, chßi råi l¹i ngöa, ngöi råi l¹i chßi, hoÆc ®ì bªn nµy hoÆc ®Èy bªn kia. Nhµ c¸i dÜ nhiªn lµ Ma Lôc Ca. H¾n nh¬nnh¬n ®¾c ý, ph­ìn ngùc ra, nh÷ng nèt rç trªn mÆt ®Çu ®á hång lªn. Can Nhi TriÖu kh«ng vµo. G∙ ®øng ngoµi cöa nãi : - T¹i h¹ ®i nghe ngãng chç kh¸c, sau mét lóc sÏ quay l¹i. Råi chuån ®i thËt lÑ. Lôc TiÓu Phông muèn kÐo g∙ l¹i kh«ng ®­îc ®µnh ®¸nh b¹o tiÕn vµo. TiÓu An Tö ®i tr­íc më ®­êng cho chµng, miÖng h« : - Tr¸nh ra ! Tr¸nh ra ! Ta cã ng­êi anh em còng muèn vµo ®¸nh mÊy tcanh b¹c. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 84 http://come.to/kimdung
 5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Ma Lôc Ca võa ngã thÊy Lôc TiÓu Phông ®∙ trîn m¾t lªn ®Çy vÎ h»n häc, ch¼ng con gµ trèng ®ang ë trong chuång cña m×nh l¹i cã con gµ trèng kh¸c lÇn vµo. CÆp m¾t h×nh tam gi¸c cña h¾n ®¶o sïng sôc ngã Lôc TiÓu Phông xuèng d­íi l¹i tõ d­íi lªn trªn mÊy lÇn råi l¹nh lïng hái : - C«ng tö muèn ch¬i ­ ? §¸nh to hay ®¸nh nhá ? §¸nh thËt hay ®¸nh gi¶ ? Bän th¸i gi¸m c­êi khóc khÝch nh­ bµy gµ m¸i kªu côc t¸c. Lôc TiÓu Phông nghe tiÕng c­êi kh«ng khái ín da gµ. TiÓu An Tö xoa tay ®¸p : - Ng­êi anh em cña t¹i h¹ lµ h¹ng sõng sá dÜ nhiªn ®¸nh lín, cµng lín cµng tèt. Ma Lôc Ca l¹i trîn m¾t ngã Lôc TiÓu Phông hái : - C«ng tö ®¸nh lín ­ ? Trong m×nh c«ng tö cã bao nhiªui tiÒn ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Kh«ng nhiÒu mµ còng kh«ng Ýt. Ma Lôc Ca c­êil ¹t nãi : - Cã bao nhiªu bá ra coi ®∙ råi h∙y tÝnh. Lôc TiÓu Phông c­êi ruåi. Lóc chµng tøc qu¸ chµng c­êi kiÓu nµy. Chµng hái : - §∙ ®ñ ch­a ? Chµng mãc ra mét tËp ng©n phiÕu nhµu n¸t qu¼ng xuèng bµn. Mäi ng­êi l¹i c­êi vang. Mí ng©n phiÕu coi ch¼ng kh¸c mí giÊy lén. Mét tªn tiÓu th¸i gi¸m c­êi h× h× ®ïng mÊy ngãn tay vuèt tËp ng©n phiÕu më ra. G∙ trîn ng­îc m¾t lªn la : - Mét v¹n l¹ng ! Mét n¾m giÊy lén mµ lµ mét v¹n l¹ng l¹i do nhµ Tø §¹i H»ng ph¸t ra b¶o chøng rÊt ch¾c ch¾n. TiÓu An Tö ph­ìn ngùc ra c­êi nãi : - T¹i h¹ ®∙ b¶o ng­êi anh em nµy lµ h¹ng sõng sá mµ. Ma Lôc Ca ngã tËp ng©n phiÕu, oai phong gi¶m ®i mÊy phÇn, háa khÝ còng bít nãng. H¾n c­êi g­îng nãi : - Nh÷ng tÊm ng©n phiÕu lín thÕ nµy lµm sao ®æi ®­îc ? Lôc TiÓu Phông h÷ng hê ®¸p : - BÊt tÊt ph¶i ®æi. T¹i h¹ chØ ®¸nh mét tiÕng, thua lµ thua ®­îc lµ ®­îc. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 85 http://come.to/kimdung
 6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Ma Lôc Ca giËt m×nh hái : - §¸nh mét tiÕng c¶ v¹n l¹ng ­ ? Tr¸n h¾n ®æ må h«i hét. Lôc TiÓu Phông ®¸p : - ChØ cã mét tiÕng th«i. Ma Lôc Ca ngÇ ng¹i ngã mÊy chôc v¹n l¹ng tr­íc mÆt Êp óng nãi : - Bän t¹i h¹ kh«ng ®¸nh lín thÕ. Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ còng biÕt M∙ l∙o ca kh«ng tiÒm giam nªn khi l∙o ca thua, t¹i h¹ cÇn l∙o ca nãi hai c©u. Ma Lôc Ca hái : - C«ng tö thua th× sao ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ thua th× v¹n l¹ng nµy vÒ phÇn l∙o ca. Ma Lôc Ca s¸ng m¾t lªn hái ngay : - C«ng tö muèn t¹i h¹ nãi hai c©u g× ? Lôc TiÓu Phông nh×n ch»m chÆp vµo mÆt h¾n hái d»n tõng tiÕng : - §ªm h«m kia l∙o ca ®­a ng­êi vÒ ®©y ph¶i ch¨ng lµ Tr­¬ng Anh Phong ? Y lµm sao mµ chÕt ? Ma Lôc Ca ®ét nhiªn biÕn s¾c. C¶ bän th¸i gi¸m còng t¸i mÆt. §ét nhiªn ngoµi cöa cã ng­êi l¹nh lïng lªn tiÕng : - Th»ng lái nµy kh«ng ph¶i ®Õn ®¸nh b¹c mµ ®Õn quÊy ph¸. C¸c ng­¬i h∙y ®Ëp vµo x¸c g∙ cho ta. Ng­êi nãi c©u nµy chÝnh lµ V­¬ng tæng qu¶n, coi nh­ l∙o th¸i bµ. H¾n nãi tiÕp : - §¸nh ®i ! §¸nh chÕt th»ng lái con. Ma Lôc Ca nh¶y xæ l¹i tr­íc tiªn. Bän th¸i gi¸m kÐo ïa tíi h¨m hë kÎ chôp ng­êi c¾n, kÎ ®¸nh ng­êi xÐ. DÜ nhiªn Lôc TiÓu Phông kh«ng ®Ó hä c¾n xÐ nh­ng chµng còng kh«ng thÓ h¹ s¸t thñ víi bän ng­êi b¸n nam b¸n n÷ ®¸ng th­¬ng nµy. Chµng chØ cßn c¸ch lµm thÕ nµo tho¸t th©n khái bän ng­êi nµy råi sau ®ã h∙y liÖu toan. ThÇm nãi ra nh­ vËy, Lôc TiÓu Phông xoay m×nh theo thÕ DiÒu Tö X¶o Phiªn V©n xuyªn qua ®¸m ng­êi råi tõ tõ h¹ xuèng mÆt thµnh. §ét nhiªn trªn t­êng thµnh mét ng­êi c­êi khanh kh¸ch hái : - Ng­¬i cßn ®Þnh trèn ­ ? Kh«ng trèn tho¸t ®­îc ®©u. Lôc TiÓu Phông míi nghe thanh ©m ch­a nh×n râ mÆt. Chµng còng Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 86 http://come.to/kimdung
 7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long ch¼ng hiÓu cã ph¶i lµ ng­êi võa h¹ thñ kh«ng ? Chµng l¹i ®iÓm ch©n xuèng tung m×nh lªn xoay l¹i míi nh×n râ ng­êi kia. Ng­êi kia ®ang n»m trªn t­êng thµnh Tö CÊm ®Ó ph¬i n¾ng. M×nh h¾n mÆc ¸o bµo b»ng v¶i xanh võa d¬ d¸y võa r¸ch n¸t. Ch©n ®i giÇy cá thñng ®Õ. §Çu träc ¸nh n¾ng chiÕu vµo bãng lo¸ng. H¾n lµ mét nhµ s­. Lôc TiÓu Phông kh«ng nhÞn ®­îc bËt lªn tiÕng la kinh ng¹c : - Nhµ s­ chÊt ph¸c ! Chµng kinh ng¹c ®Õn nçi suýt tõ trªn t­êng thµnh tÐ xuèng. Nhµ s­ chÊt ph¸c c­êi ré nãi : - §õng hoang mang ! Chí sî h∙i ! B¶n hßa th­îng kh«ng b¾t c«ng tö ®©u mµ lµ b¾t vËt nhá män nµy. Nhµ s­ chÊt ph¸c dïng hai ngãn tay b¾t mét con rËn l¹i c­êi nãi : - Hai ngãn tay cña b¶n hßa th­îng tuy kh«ng b× kÞp c«ng tö nh­ng bao nhiªu chÊy rËn trong thiªn h¹ ch¼ng mét con nµo trèn tho¸t ®­îc. Nµh s­ bãp m¹nh mét c¸i. Con rËn liÒn n¸t ra. Lôc TiÓu Phông c­êi ruåi : - Ng­êi tu hµnh l¹i còng biÕt s¸t sinh h¹i vËt n÷a ­ ? Nhµ s­ chÊt ph¸c c­êi h× h× : - N¨m x­a PhËt Tæ cßn ®¹p chÕt mét ¸c xµ ®Ó cøu ng­êi huèng hå lµ bÇn ®¹o. Lôc TiÓu Phông thë dµi : - Hai b÷a nay d­êng nh­ t¹i h¹ gÆp toµn ®¹o sÜ cïng hßa th­îng. Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - ThÕ th× thÝ chñ lµ ng­êi cã duyªn. Ng­êi cã duyªn míi th­êng gÆp hßa th­îng cïng ®¹o sÜ. Lôc TiÓu Phông hái : - T¹i sao Lôc mç l¹i biÕn thµnh ng­êi cã duyªn ®­îc ? L∙o hßa th­îng ®¸p : - C¸i ®ã tù m×nh thÝ chñ hiÓu lÊy. Lôc TiÓu Phông c­êi l¹t nãi : - T¹i h¹ biÕt råi. v× t¹i h¹ thÝch can thiÖp vµo viÖc cña ng­êi ta nªn biÕn thµnh ng­êi h÷u duyªn. L∙o hßa th­îng " ña " lªn mét tiÕng. Lôc TiÓu Phông l¹i nãi : - Hßa th­îng vµ ®¹o sÜ ®Òu lµ ng­êi xuÊt gia. Ng­êi xuÊt gia vèn kh«ng Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 87 http://come.to/kimdung
 8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long nªn ®a sù nh­ng vô nµy l¹i dÝnh lÝu thËt nhiÒu ®Õn ng­êi xuÊt gia. Nhµ s­ chÊt ph¸c, Méc ®¹o nh©n, Cè Thanh Phong thªm vµo Th¾ng Th«ng ë tßa tiÓu miÕu kia d­êng nh­ qu¶ cã mèi liªn quan ®Õn vô nµy. Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp : - Ng­êi xuÊt gia ®i tÊt ( ví ) tr¾ng. T¹i Thanh Y L©u ®∙ cã kÎ ®i giÇy ®á tÊt còng cã ng­êi ®i tÊt tr¾ng. Nhµ s­ chÊt ph¸c võa c­êi võa l¾c ®Çu nãi : - ThÝ chñ tuy hå ®å mµ ¶o t­ëng rÊt phong phó. Lôc TiÓu Phông l¹nh lïng ®¸p : - Dï sao t¹i h¹ còng nhËn thÊy nhÊt ®Þnh trong bãng tèi cã ng­êi xuÊt gia lÐn lót hµnh ®éng nh÷ng chuyÖn kh«ng ®Ó ai ngã thÊy. Nhµ s­ chÊt ph¸c ®ét nhiªn nghÓn cæ ngã thÊy hai ch©n l∙o cßn dÝnh ®Êt c­êi nãi : - §¸ng tiÕc b¶n hßa th­îng kh«ng ®i tÊt tr¾ng mµ ®i tÊt thÞt. Lôc TiÓu Phông nãi : - TÊt thÞt còng mµu tr¾ng. Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - Nh­ng thÞt nhµ s­ kh«ng ph¶i mµu tr¾ng. Lôc TiÓu Phông muèn nãi mµ kh«ng nãi n÷a. DÜ nhiªn chµng cßn nhiÓu ®iÒu kh«ng muèn nãi ra. Chµng chuÈn bÞ bá ®i. Khi chµng muèn ®i míi ph¸t gi¸c ra kh«ng ®i ®­îc. Chµng muèn ®i vÒ h­íng ®«ng th× trªn thµnh l©u mÆt nµy ®∙ cã hai ng­êi tay ch¾p ®Ó sau l­ng tõ tõ b­íc tíi. Chµng xoay vÒ h­íng nam nh­ng h­íng nµy còng cã hai ng­êi ®i tíi. Chµng muèn nh¶y xuèng nh­ng phÝa trong t­êng thµnh lµ hang hèc cña bän th¸i gi¸m cßn phÝa ngoµi hiÓn nhiªn ®∙ thÊy mÊy hµng cung tªn cïng ®ao phñ thñ. Lôc TiÓu Phông thë dµi nh¨n nhã c­êi nãi : - Xem chõng Tö CÊm Thµnh ch¼ng ph¶i lµ n¬i ®Ó hßa th­îng nghØ m¸t. T­êng thµnh kh¸ réng. Hai ng­êi sãng vai ®i còng kh«ng sî tÐ. Hai ng­êi mÆt ®«ng ®i tíi th× mét ng­êi t­íng m¹o thanh tó, khÝ ®é hiªn ngang cßn mét ng­êi s¾c mÆt lît l¹t, miÖng c­êi g­îng. Hai ng­êi tõ mÆt nam ®i tíi, m¾t nh­ m¾t vß, mòi kho»m kho»m nh­ má chim ­ng cßn mét ng­êi chÝnh lµ ¢n KiÖn ¢n. Bèn ng­êi nµy ®Òu ¨n mÆc hoa lÖ, th¸i ®é ng¹o nghÔ, khÝ ph¸i kh«ng ph¶i h¹ng tÇm th­êng. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 88 http://come.to/kimdung
 9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi : - D­êng nh­ bèn tay cao thñ trong ®Þa néi ®Òu ®Õn c¶. Hßa th­îng tÝnh sao ®©y ? Nhµ s­ chÊt ph¸c c­êi ®¸p : - May mµ hßa th­îng kh«ng giÕt ng­êi còng kh«ng ph¶i hung thñ. §ét nhiªn l∙o nh¶y lªn cÊt tiÕng hái : - VÞ nµo lµ Tiªu T­¬ng KiÕm Kh¸ch Ngôy Tö V©n, Ngôy ®¹i gia ? L∙o giµ mÆt thanh tó ®¸p : - ChÝnh lµ t¹i h¹. Nhµ s­ chÊt ph¸c l¹i hái : - VÞ nµo lµ §¹i M¹ch ThÇn ¦ng §å Ph­¬ng, §å nhÞ gia ? Ng­êi ®øng tuæi m¾t vä l¹nh lïng ®¸p : - T¹i h¹. ¢n KiÖn ¢n lªn tiÕng : - Ng­êi ®øng bªn Nguþ ®¹i gia lµ TrÝch Tinh thñ §inh Ng¹o. T¹i h¹ lµ ¢n KiÖn ¢n. §¹i s­ m¹nh giái chø ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - L∙o t¨ng kh«ng ph¶i ®¹i s­ mµ lµ hßa th­îng, mét vÞ hßa th­îng tuæi giµ chÊt ph¸c. L∙o vç vai Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp : - VÞ nµy kh«ng thµnh thùc ®©u. C¸c vÞ cã kiÕm lµ kiÕm y chí ®õng kiÕm hßa th­îng. §inh Ng¹o l¹nh lïng nãi : - ChÝnh bän t¹i h¹ b¶n t©m muèn kiÕm y. Lôc TiÓu Phông c­êi hái : - Ph¶i ch¨ng c¸c vÞ kiÕm t¹i h¹ ®i uèng r­îu ? §å Ph­¬ng sa sÇm nÐt mÆt x½ng giäng : - C«ng tö tù tiÖn vµo CÊm Thµnh phãng ®ao giÕt ng­êi l¹i cßn ®ßi uèng r­îu n÷a ­ ? HiÓn nhiªn h¾n kh«ng ph¶i lµ ng­êi trÇm mÆc. GÆp h¹ng ng­¬× nµy, Lôc TiÓu Phông ®µnh g­îng c­êi ®¸p : - Tù tiÖn vµo CÊm Thµnh d­êng nh­ lµ chuyÖn thËt. Cßn phãng ®ao giÕt ng­êi lµ chuyÖn gi¶. §inh Ng¹o c­êi l¹t nãi : - Nh­ng l­ìi ®ao trong tay c«ng tö l¹i kh«ng ph¶i vËt gi¶. Lôc TiÓu Phông ®¸p : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 89 http://come.to/kimdung
 10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Ng­êi cÇm ®ao trong tay kh«ng nhÊt ®Þnh lµ hung thñ mµ kÎ s¸t nh©n ch­a ch¾c trong tay ®∙ cÇm ®ao. §å Ph­¬ng hái : - Kh«ng ph¶i c«ng tö giÕt ng­êi ­ ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Kh«ng ph¶i. ¢n KiÖn ¢n bçng lªn tiÕng : - Y b¶o kh«ng ph¶i nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i. ¢n mç biÕt râ y tr­íc nay ch­a tõng nãi dèi. §inh Ngacä l¹nh lïng ®¸p : - Tr­íc nay y ch­a tõng nãi dèi nh­ng §inh mç ch­a tõng biÕt. Ngôy Tö V©n c­êi nãi : - VËy b÷a nay e r»ng «ng b¹n ®∙ thÊy hai ng­êi. §inh Ng¹o im tiÕng. Ngôy Tö V©n l¹nh lïng nãi tiÕp : -¢n KiÖn ¢n ®∙ b¶o y ch­a tõng nãi dèi, vËy kÎ s¸t nh©n nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i lµ y. §å Ph­¬ng toan nãi l¹i th«i. Ngôy Tö V©n nãi tiÕp : - Huèng chi h¹ng ng­êi nh­ Ma Lôc Ca th× cã chÕt ®Õn m­êi m¹ng còng ch¼ng liªn quan g× ®Õn chóng ta. Lôc ®¹i hiÖp còng nhËn ra bän ta ch¼ng ph¶i v× viÖc ®ã mµ tíi ®©y. ¢n KiÖn ¢n mØm c­êi ®¸p : - C¸i téi tù tiÖn vµo CÊm Thµnh lÇn nµy cã thÓ miÔn thø nh­ng ®ªm mai nhÊt ®Þnh cßn lÇn thø hai. Ngôy Tö V©n nãi : - B¹ch V©n Thµnh chóa DiÖp C« Thµnh vµ T©y M«n Xuy TuyÕt ®Òu lµ hai kiÕm kh¸ch thiªn h¹ v« song, x­a nay ch­a tõng cã. §ªm mai bän hä tû ®Êu h¼n lµ mét cuéc chiÕn kinh thiªn ®éng ®Þa, chÊn ®éng cæ kim. ¢n KiÖn ¢n ®¸p : - ¢n mç nghÜ r»ng ®∙ lµ kÎ luyÖn vâ th× ch¼ng ai muèn bá dë cuéc chiÕn nµy. Ngôy Tö V©n nãi : - Chóng ta tuy ë hoµng gia nh­ng còng lµ ng­êi luyÖn vâ, dÜ nhiªn còng muèn tham dù cuéc chiÕn gi÷a hai tay kiÕm kh¸ch thiªn h¹ v« song. ¢n KiÖn ¢n ®¸p : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 90 http://come.to/kimdung
 11. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Sù thùc cóng ta ®∙ biÕt tr­íc vô nµy lµ ph¶i t¨ng gia phßng thñ, bè trÝ mai phôc khiÕn hä kh«ng vµo ®­îc. Ngôy Tö V©n nãi : - Nh­ng chóng ta kh«ng nªn v× thÕ mµ ®¾c téi víi anh hïng thuiªn h¹. H¾n nh×n Lôc TiÓu Phông thñng th¼ng nãi tiÕp : - Con ng­êi ®∙ xuÊt th©n ë chèn giang hå vÉn kh«ng vong b¶n. Lôc ®¹i hiÖp còng nªn hiÓu râ ®iÓm nµy. Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ hiÓu l¾m. Th¸i ®é cña chµng biÕn thµng nghiªm trang v× chµng ®ét nhiªn ph¸t gi¸c TiÓu T­¬ng KiÕm Kh¸ch qu¶ lµ ng­êi qu©n tö thµnh thùc. Ngôy Tö V©n l¹i nãi : - Nh­ng bän t¹i h¹ ®∙ mang träng tr¸ch trong m×nh kh«ng nªn khinh xuÊt chøc vô. Tö CÊm Thµnh ch¼ng ph¶i lµ n¬i ®Ó ng­êi giang hå ra vµo tù do. Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ còng ®∙ hiÓu râ ®iÒu ®ã. Ngôy Tö V©n nãi : - Ch¼ng dÊu g× Lôc ®¹i hiÖp, b÷a nay bän t¹i h¹ lµm thÕ nµy lµ ®Ó ®¹i hiÖp thÊy râ cuéc phßng thñ Tö CÊm Thµnh. §inh Ng¹o kh«ng nhÞn ®­îc c­êi l¹t nãi : - B©y giê ch¾c Lôc ®¹i hiÖp còng nhËn thÊy lµ muèn ra vµo Tö CÊm Thµnh ch¼ng ph¶i chuyÖn dÔ dµng. Lôc TiÓu Phông ch¼ng thÓ kh«ng thõa nhËn ®iÓm nµy. D­íi ch©n thµnh ®ao bóa s¸ng qu¾c, cung ®¸ lÊp tªn. Trªn thµnh l¹i thªm bèn ng­êi næi tiÕng giang hå m­êi mÊy n¨m mµ ®ång thêi ®éng thñ th× e r»ng trong thiªn h¹ ch¼ng cã nh©n vËt nµo chèng næi mét ®ßn liªn thñ cña ghä. Ngôy Tö V©n l¹i nãi : - Bµn ®i t¸n l¹i, bän t¹i h¹ chØ hy väng Lôc ®¹i hiÖp ­ng chÞu mét ®iÒu. Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Xin c¸c h¹ chØ gi¸o. Ngôy Tö V©n nãi : - Bän t¹i h¹ hy väng ®ªm mai sè ng­êi ®Õn ®õng ®«ng qu¸, hay h¬n hÕt lµ chØ trong vßng t¸m vÞ mµ th«i. Lôc TiÓu Phông chØ hiÓu s¬ qua ý tø cña bän hä. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 91 http://come.to/kimdung
 12. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Bän nµy ®∙ tÝnh råi. Lùc l­îng vâ vÖ trong ®¹i néi ®ñ ®Ó ®èi phã víi t¸m ng­êi dï cã xÈy chuyÖn bÊt tr¾c. Chµng kh«ng nghÜ tíi ®iÓm ®ã liÒn hái : - T¹i hsao c¸c vÞ l¹i b¶o t¹i h¹ ­ng thuËn ®iÓm nµy ? T¹i h¹ kh«ng thÓ lµm chñ ng­êi kh¸c l¹i cµng kh«ng hiÓu cã bao nhiªu ng­êi muèn vµo ? Ngôy Tö V©n ®¸p : - Nh­ng bän t¹i h¹ hy väng Lôc ®¹i hiÖp hîp t¸c chñ tr× viÖc nµy. Lôc TiÓu Phông cµng kh«ng hiÓu. Ngôy Tö V©n kh«ng chê chµng gi¶i thÝch ®Ó hái : - Ngo¹i trõ B¹ch V©n Thµnh chóa DiÖp C« Thµnh vµ DiÖp C« Thµnh, cßn s¸u ng­êi n÷a, bän t¹i h¹ hy väng Lôc ®¹i hiÖp phô tr¸ch viÖc lùa chän. Lôc TiÓu Phông hái : - Theo ý c¸c h¹ th× ®ªm mai chØ cã s¸u ng­êi do t¹i h¹ lùa chän míi tíi ®©y ®­îc hay sao ? Ngôy Tö V©n ®¸p : - ý kiÕm cña bän t¹i h¹ lµ thÕ ®ã. Lôc TiÓu Phông c­êi g­îng. Chµng l¹i ph¸t gi¸c ra Tiªu T­¬ng KiÕm Kh¸ch tuy lµ bËc qu©n tö thµnh thùc nh­ng còng lµ h¹ng c¸o giµ l¾m m­u nhiÒu trÝ. Nh÷ng ng­êi tíi ®©y do chµng lùa chän nÕu v¹n nhÊt cã xÈy chuyÖn dÜ nhiªn chµng ch¼ng thÓ ung dung ®øng ngoµi. Ngôy Tö V©n l¹i nãi : - §©y cã s¸u tÊm b¨ng ®o¹n. Lôc ®¹i hiÖp nhËn xÐt nªn ®Ó ai vµo th× ®­a cho hä mét tÊm vµ dÆn hä lóc ®ã ®eo vµo ng­êi. ¢n KiÖn ¢n nãi : - §o¹n nµy ë Ba T­ ®­a tíi vÉn cÊt trong ®¹i néi. ¸nh tr¨ng chiÕu vµo nã lÊp lo¸ng cã ¸nh s¸ng. Bªn ngoµi lµm gi¶ kh«ng ®­îc. Ngôy Tö V©n nãi theo : - Bän t¹i h¹ ®∙ sai ng­êi th«ng tri cho b¹n h÷u vâ l©m biÕt chuyÖn nµy. §inh Ng¹o l¹nh lïng nãi : - Ng­êi nµo kh«ng ®eo b¨ng ®o¹n th× bÊt luËn lµ ai hÓ b­íc ch©n vµo Tö CÊm Thµnh lµ nhÊt luËn giÕt bá. Ngôy Tö V©n cÇm bã b¨ng ®o¹n hai tay ®­a cho Lôc TiÓu Phông nãi : - Xin Lôc ®¹i hiÖp thu cÊt mãn nµy. Lôc TiÓu Phông nh×n ®o¹n b¨ng lÊp lo¸ng ¸nh s¸ng biÕt ngay m×mh mµ cÊt gi÷ lµ r­íc lÊy l¾m chuyÖn phiÒn n∙o cho m×nh. Ngôy Tö V©n thÊy chµng ngÇn ng¹i hiÓu ý ngay liÒn thñng th¼ng nãi : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 92 http://come.to/kimdung
 13. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Lôc ®¹i hiÖp kh«ng ­ng chuyÖn nµy dÜ nhiªn bän t¹i h¹ còng kh«ng nµi Ðp, cã ®iÒu... Lôc TiÓu Phông hái : - Cã ®iÒu lµm sao ? Ngôy Tö V©n ®¸p : - T¹i h¹ ®∙ mang tr¸ch nhiÖm bªn m×nh v× muèn gi÷ an ninh trong ®¹i néi ®µnh ph¶i phong táa cÊm thµnh, mêi B¹ch V©n Thµnh chóa vµ T©y M«n Xuy TuyÕt t×m n¬i kh¸c tû ®Êu. Lôc TiÓu Phông nãi : - NÕu vËy t¹i h¹ mang lÊy tr¸ch nhiÖm. Ng­êi nµo o¸n hên th× cø o¸n hên t¹i h¹. Ngôy Tö V©n thñng th¼ng ®¸p : - V× thÕ bän t¹i h¹ xin Lôc ®¹i hiÖp nghÜ kü ®i. Lôc TiÓu Phông thë dµi nh¨n nhã c­êi nãi : - Xem chõng t¹i h¹ ch¼ng cßn ®­êng nµo kh¸c ®Ó lùc chän. Råichµng thë dµi lÈm bÈm : - T¹i sao hä ph¶i g¾p löa bái tay ng­êi gi¸o c¸i tr¸ch nhiÖm v« vi cho m×nh. Nhµ s­ chÊt ph¸c nghe tiÕng c­êi nãi : - V× thÝ chñ lµ Lôc TiÓu Phông. Lý do nµy lµ ®ñ l¾m råi. Lôc TiÓu Phông ®eo b¨ng ®o¹n vµo vai tõ tõ xuèng thµnh l©u. Cung tiÕn thñ cïng ®ao phñ d­íi ch©n thµnh ®Òu bá ®i hÕt råi t­ëng chõng kh«ng cßn chuyÖn g× n÷a. Bän vÖ sÜ ë CÊm Thµnh dÜ nhiªn lµ nh÷ng ng­êi ®­îc huÊn luyÖn l©u ngµy. Vâ c«ng chóng tuy kh«ng cao th©m nh­ng cung cøng tªn m¹nh, ®ao s¾c bóa bÐn, l¹i ®­îc thao luyÖn nghiªm m×nh nªn bÊt luËn h¹ng cao thñ nµo tronmg vâ l©m ngã thÊy bän chóng giµn trËn ®Òu kh«ng d¸m b¶o m×nh sÏ n¾m ch¾c phÇn th¾ng. Huèng chi bän hé vÖ trong ®¹i néi, ngoµi bän Ngôy Tö V©n nhÊt ®Þnh cßn nhiÒu h¶o thñ. Lôc TiÓu Phông nh¾c l¹i c©u nãi cña §inh Ng¹o " Ngo¹i trõ s¸u ng­êi cña Lôc ®¹i hiÖp lùa chän, bÊt luËn lµ ai vµo Tö CÊm Thµnh ®Òu nhÊt luËn giÕt bá " råi hái nhµ s­ chÊt ph¸c : - Hßa th­îng cã tin lêi hä kh«ng ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®∙ ®i qua mÆt bän kia, quay ®Çu hái l¹i : - ChuyÖn g× ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 93 http://come.to/kimdung
 14. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông hái : - Tèi mai hßa th­îng kh«ng cã b¨ng ®o¹n cã d¸m vµo CÊm Thµnh n÷a kh«ng ? Nhµ s­ chÊt ph¸c c­êi ®¸p : - Hßa th­îng kh«ng cã gan nh­ng hßa th­îng cã b¨ng ®o¹n. Lôc TiÓu Phông hái : - Hßa th­îng còng cã b¨ng ®o¹n ­ ? LÊy ®­îc ë ®©u ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p: - ë trong m×nh thÝ chñ. Lôc TiÓu Phông c­êi hái : - T¹i sao Lôc mç nhÊt ®Þnh ph¶i ®­a b¨ng ®o¹n cho hßa th­îng ? Nhµ s­ ®¸p : - V× hßa th­îng lµ mét nhµ s­ mµ l¹i lµ nhµ s­ chÊt ph¸c. Lôc TiÓu Phông gËt ®Çu mØm c­êi nãi : - Lý do nh­ vËy d­êng nh­ kh¸ ®Çy ®ñ. Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - §ñ l¾m. Lôc TiÓu Phông rót mét tÊm b¨ng liÖng cho nhµ s­ nãi : - Hßa th­îng nªn thay ®æi y phôc. Nhµ s­ hái : - T¹i sao vËy ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - V× y phôc cña hßa th­îng kh«ng xøng ®¸ng víi tÊm b¨ng. Nhµ s­ chÊt ph¸c nãi : - Kh«ng cÇn. Hßa th­îng kh«ng nghiªn cøu c¸ch ¨n mÆc huèng chi tÊm b¨ng nµy cßn thay ®æi mµu s¾c. Lôc TiÓu Phông l¹nh lïng nãi : - BÊt qu¸ t¹i h¹ nh¾c nhë hßa th­îng cã thay ®æi ¸o th× thay ®æi tr­íc ®i, ®eo b¨ng råi kh«ng thay ®­îc n÷a. Nhµ s­ c­êi ®¸p : - ¨n mËn tr¶ ®µo. ThÝ chñ cho hßa th­îng t©m b¨ng th× hßa th­îng còng tÆng l¹i c¸i kh¸c. Lôc TiÓu Phông hái : - C¸i g× ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - Mét c©u nãi. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 94 http://come.to/kimdung
 15. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông giôc : - Hßa th­îng nãi ®i,. T¹i h¹ nghe ®©y. Nhµ s­ nh×n chµng nãi : - Coi Ên ®­êng cña thÝ chñ h«n ¸m, m¾t x¸m nh­ ®Êt. Nªn t×m ngay chç ®i ngñ mét giÊc ®Õn tèi mai h∙y dËy kh«ng th×... Lôc TiÓu Phông hái : - Kh«ng th× lµm sao ? Nhµ s­ thë dµi ®¸p : - Trªn m×nh kÎ chÕt råi dï cã ®eo n¨m tÊm b¨ng còng kh«ng vµo næi CÊm Thµnh. Lôc TiÓu Phông hái : - §©y lµ c©u uy hiÕp hay lêi c¶nh b¸o ? Nhµ s­ ®¸p : - Nã chØ lµ lêi chÊt ph¸c cña Nhµ s­ chÊt ph¸c. Nhµ s­ ®i tr­íc. Lôc TiÓu Phông ®i sau. §ét nhiªn chµng ph¸t gi¸c kiÓu ®i cña l∙o rÊt kú qu¸i, gièng hÖt kiÓu ®i cña th¸i gi¸m. Nhµ s­ ch¼ng kh¸c th¸i gi¸m mÊy nh­ng nhµ s­ cã thÓ lÐn ®Õn mß mÉm nh÷ng kú n÷ xinh ®Ñp. Th¸i gi¸m cã thÓ lÊy vî th× sao nhµ s­ l¹i kh«ng thÓ mß g¸i ? Lôc TiÓu Phông thë dµi, quyÕt ®Þnh kh«ng nghÜ vÒ viÖc nµy n÷a cho bËn t©m, chµng cßn cã nhiÒu viÖc cÇn ph¶i suy nghÜ. Méc ®¹o nh©n, Cæ Tïng c­ sÜ, Cè Thanh Phong, Lý YÕn B¾c, Hoa M∙n L©u, Nghiªm Nh©n Anh, §­êng gia huynh ®Ö, MËt T«ng L¹t Ma, ThÇn bÝ kiÕm kh¸ch trªn Ngäc Thuý Phong. L¹i cßn nh÷ng cao thñ ë b¶y kiÕm ph¸i lín. NhÊt ®Þnh nh÷ng ng­êi nµy ®Òu kh«ng muèn bá lì cuéc chiÕn ®ªm mai. B¨ng ®o¹n chØ cã n¨m tÊm, chµng biÕt chia cho ai b©y giê ? Chµng tÝnh ph©n phèi c¸ch nµo còng kh«ng ®óng. BÊt gi¸c chµng thë dµi lÈm bÈm : - Ng­êi kh«ng ®­îc b¨ng ®o¹n ®Õn dßi m¹ng chø ph¶i chuyÖn ch¬i. Cã khi ta ph¶i ®i ngñ mét giÊc cho ®Õn ®ªm mai, ChØ cã hai h¹ng ng­êi ngñ ®­îc mét giÊc dµi hai m­¬i giê lµ ng­êi cã ph­íc vµ ng­êi cã bÞnh. Lôc TiÓu Phông ®∙ ch¼ng cã bÞnh còng kh«ng cã ph­íc. ¢u D­¬ng T×nh ngÊt xØu ngñ thiÕp ®i mét ngµy mét ®ªm. Lôc TiÓu Phông ngã thÊy mÆt th× cµng kh«ng sao ngñ ®­îc. ThËp Tam Di lé vÎ lo ©u khÏ nãi : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 95 http://come.to/kimdung
 16. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Tõ h«m qua ®Õn b©y giê y chØ tØnh l¹i mét lÇn vµ nãi mét c©u. Lôc TiÓu Phông hái : - C©u g× ? ThËp Tam Di c­êi g­îng ®¸p : - Y hái tiÖn thiÕp c«ng tö ®∙ ¨n mãn èc chiªn b¬ do tay y lµm ch­a ? Y cßn dÆn tiÖn thiÕp hái c«ng tö ¨n cã ngon kh«ng ? Lôc TiÓu Phông lßng nh­ se l¹i. Chµng nh×n ®Üa èc ®Æt trªn bµn ®ét nhiªn ph¸t gi¸c ra m×nh lµ h¹ng cï lÇn ngí ngÈn, ch¼ng hiÓu g×. Chµng g­îng c­êi nãi : - NhÊt ®Þnh lµ ngon råi. T¹i h¹ ph¶i ¨n hÕt nh½n. ThËp Tam Di nãi : - Mãn nµy nguéi lµ kh«ng ngon ®©u. TiÖn thiÕp h©m nãng lªn cho. Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Kh«ng cÇn. ChÝnh tay y lµm ra nh­ thÕ nµy, t¹i h¹ ®Ó thÕ mµ ¨n. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå http://hello.to/kimdung Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 96 http://come.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2