Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 10

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

69
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 10

 1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")'*#+, -.,'/01'%2,'34%&'(,5%'*16%'78%& Lôc TiÓu Phông hái : - NÕu vËy ng­¬i cßn chê g× mµ kh«ng ®i kiÕm An Phóc ? Can Nhi TriÖu ®¸p : - Nh­ng cã ®iÒu tiÓu nh©n ch¼ng thÓ kh«ng nãi tr­íc. Lôc TiÓu Phông giôc : - Ng­¬i nãi ®i. Can Nhi TriÖu nãi : - Bän th¸i gi¸m ®Òu lµ qu¸i vËt, ch¼ng nh÷ng tÝnh nÕt cæ qu¸i mµ ng­êi hä tiÕt ra mét mïi h«i h¸m kh«n t¶. Lôc TiÓu Phông hái : - T¹i sao l¹i cã mïi vÞ h«i h¸m ? Can Nhi TriÖu ®¸p : - V× trong m×nh hä tuy thiÕu c¸i ®ã mµ vÉn l¾m chuyÖn phiÒn phøc t¾m röa l¹i cµng kh«ng tiÖn. Cã khi hµng mÊy th¸ng ch­a t¾m mét lÇn. Lôc TiÓu Phông hái : - Ph¶i ch¨ng ng­¬i b¶o ta nhÉn n¹i ®iÓm nµy. Can Nhi TriÖu ®¸p : - Bän hä ®Òu lµ qu¸i vËy nªn rÊt sî ng­êi kh¸c khinh th­êng. NÕu tªn TiÓu An Tö kia cã chç nµo v« lÔ víi Lôc ®¹i hiÖp, ®¹i hiÖp còng nªn khoan dung cho. Lôc TiÓu Phông c­êi nãi : - Ng­¬i cø yªm t©m. ChØ cÇn kiÕm ®­îc T©y M«n Xuy TuyÕt th× tªn th¸i gi¸m ®ã cã c­êi lªn ®Çu ta còng kh«ng næi nãng. Lóc chµng nãi c©u nµy chµng thËt sù bËt c­êi. Chµng c¶m thÊy ch¼ng nh÷ng ®¸ng tøc c­êi mµ cßn lÊy lµm thó vÞ. Nh­ng hiÖn giê tíi ®©y råi chµng kh«ng c­êi ra ®­îc. §ét nhiªn chµng c¶m thÊy vô nµy ch¼ng ®¸ng c­êi mét chót nµo mµ cßn v« vÞ n÷a. Tªn th¸i gi¸m TiÓu An Tö kh«ng c­êi lªn ®Çu Lôc TiÓu Phông nh­ng h¾n d¾t tay chµng ra chiÒu th©n thiÖn. ThËm chÝ h¾n cßn c­êi h× h× mµ vuèt Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 81 http://come.to/kimdung
 2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long r©u chµng. Lôc TiÓu Phông t­ëng chõng toµn th©n sën gai èc. C¶ nh÷ng sîi r©u l¹nh ng¾t còng ®æ må h«i hét. Ai ch­a bÞ th¸i gi¸m sê so¹ng th× tuyÖt ®èi kh«ng thÓ t­ëng t­îng ®­îc mïi vÞ nµy ra lµm sao. Trªn ®êi dÔ mÊy kÎ ®­îc th¸i gi¸m sê vµo ? Lôc TiÓu Phông c¶m thÊy måm miÖng ®¾ng ngßm, võa ®¾ng võa chua c¬ hå kh«ng chÞu næi, nh÷ng muèn n«n oÑ ra. Nh­ng chµng vÉn kh«ng n«n míi qu¶ lµ tay b¶n l∙nh phi th­êng. Ngµy tr­íc chµng ®µo giun m­êi b÷a liÒn ®∙ t­ëng m×nh lµ nh©n vËt h«i h¸m nhÊt thÕ gi­ãi ngh­ng b©y giê chµng míi biÕt nÕu ®em tªn th¸i gi¸m so s¸nh th× chµng ®¸ng kÓ lµ mét b¶o bèi th¬m tho. TiÓu An Tö nh×n Lôc TiÓu Phông hãm hØnh : - Lôc ®¹i hiÖp cã cÇn t¹i h¹ chuyÖn ®ã kh«ng ? Lôc TiÓu Phông khÏ gËt : - DÜ nhiªn lµ cÇn ®Õn ng­¬i råi, ngoµi ra l¹i cßn mét chuyÖn kh¸c n÷a. - ChuyÖn g× Lôc ®¹i hiÖp h∙y nãi ra ? - Ngoµi chuyÖn T©y M«n Xuy TuyÕt ra, ng­¬i h∙y l­u ý gÇn ®©y cã ng­¬i nµo tíi ®©y kh«ng, nÕu cã ®ã lµ nh÷ng nh©n vËt nh­ thÕ nµo. TiÓu An Tö c­êi ®¸p : - §­îc. T¹i h¹ sÏ t×m hiÓu dïm c«ng tö. §ång thêi t¹i h¹ còng muèn tiÖn ghÐ th¨m c« vî nhá. H¾n s¾p ra ®i. Lóc chia tay h¾n cßn sê Lôc TiÓu Phông mÊy lÇn. Can Nhi TriÖu cói thÊp ®Çu xuèng. G∙ ph¶i r¸ng nhÞn cho khái c­êi lªn tiÕng. Lôc TiÓu Phông trîn m¾t nh×n g∙ nh­ng råi kh«ng nhÞn ®­îc khÏ hái : - T¹i sao tiÓu th¸i gi¸m còng lÊy vî ? Can Nhi TriÖu ®¸p : - C¸i ®ã ch¼ng qua lµ loan h­ phông gi¶, nh÷ng th¸i gi¸m lÊy vî kh«ng ph¶i Ýt. Lôc TiÓu Phông " å ": mét tiÕng ra chiÒu kinh ng¹c. Can Nhi TriÖu l¹i nãi : - Trong cung bän th¸i gi¸m cïng cung n÷ khi ch¼ng cã viÖc g× lµm th­êng ghÐp ®«i víi nhau ®Ó giìn ch¬i. Còng cã h¹ng th¸i gi¸m û m×nh s½n tiÒn phung phÝ ra ngoµi mua tiÓu c« n­¬ng vÒ lµm vî. Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 82 http://come.to/kimdung
 3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Lµm vî th¸i gi¸m ngµy nµo lµ khæ ngµy Êy. Can Nhi TriÖu còng thë dµi ®¸p : - §óng thÕ. G¸i cã chång còng ch¼ng kh¸c g× gãa bôa. Thùc ra chÝnh th¸i gi¸m còng lµ h¹ng ng­êi ®¸ng th­¬ng, tÊt c¶ ®Òu bÞ " ho¹n ". Hä sèng trong chuçi ngµy thËt lµ buån tö v« vÞ. §ét nhiªn Lôc TiÓu Phông c¶m thÊy trong lßng bÊt an liÒn ®æi sang chuyÖn kh¸c, nãi : Ta nghÜ r»ng bÊt luËn thÕ nµo T©y M«n Xuy TuyÕt còng kh«ng Èn l¸nh trong khu nµy. Can Nhi TriÖu ®¸p : - Cã khi y còng tÝnh ng­êi ta nghÜ thÕ mµ vµo ®©y Èn n¸u. Lôc TiÓu Phông nh¨n nhã c­êi nãi : - Tr­íc ta ®∙ quan niÖm nh­ vËy nh­ng b©y giê ta ®Õn coi nhËn thÊy m×nh cã ph¶i nÊn n¸ ë ®©y mét ngµy ®∙ muèn ph¸t ®iªn råi th× T©y M«n Xuy TuyÕt chÞu lµm sao næi ? Chµng vèn lµ ng­êi «n hßa vµ nhÉn n¹i h¬n T©y M«n Xuy TuyÕt nhiÒu. Can Nhi TriÖu ®¸p : - Nh­ng sù thùc con ngùa b¹ch kia ë trong khu nµy ®i ra. Lôc TiÓu Phông trÇm ng©m nãi : - Còng cã thÓ T©y M«n Xuy TuyÕt chÕt ë trong nµy. Chµng ngã ra bªn ngoµi ®­êng phè nãi : - Sau khi ë ®©y giÕt ng­êi råi, muèn t×m chç dÊu x¸c chÕt còng kh«ng ®­îc. Can Nhi TriÖu ®¸p : - V× thÕ míi ph¶i ®Ó x¸c chÕt lªn l­ng ngùa cho nã ch¹y ®i. Lôc TiÓu Phông gËt ®Çu chau mµy nãi : - Nh­ng T©y M«n Xuy TuyÕt mµ kh«ng ë ®©y th× Tr­¬ng Anh Phong chÕt vÒ tay ai ? Ai cã thÓ sÎ ®­îc m«n kho¸i kiÕm ®ã ? Chµng hái c©u nµy dÜ nhiªn Can Nhi TriÖu kh«ng tµi nµo tr¶ lêi ®­îc. MÊy ng­êi ngåi uèng trµ ng¬ ngÈn mét håi. TiÓu An Tö ®∙ trë vÒ. DÜ nhiªn h¾n ®em nh÷ng tin ®∙ nghe ®­îc ra tr×nh bµy. G∙ nãi : - Tèi h«m kia Ma Lôc Ca ®­a mét ng­êi vÒ ®©y mµ lµ mét chó nhá rÊt diªm dóa. Lôc TiÓu Phông chÊn déng t©m thÇn hái ngay : - Ph¶i ch¨ng g∙ hä Tr­¬ng tªn gäi Tr­¬ng Anh Phong ? TiÓu An Tö ®¸p : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 83 http://come.to/kimdung
 4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - C¸i ®ã ta kh«ng râ l¾m. Lôc TiÓu Phông hái : - B©y giê g∙ ®©u ? TiÓu An Tö c­êi ®¸p : - Ai theo ch©n g∙ mµ biÕt ? Ma Lôc Ca lµ mét l∙o rÊt tÖ h¹i. Kh«ng chõng y thÊy g∙ kia nhá tuæi søc m¹nh ®em dÊu ®i råi. H¾n nheo m¾t nh×n Lôc TiÓu Phông tùa hå còng cã ý muèn dÊu chµng. H¹ng ng­êi nµy ë n¬i ®©y viÖc g× còng d¸m lµm. Lôc TiÓu Phông ®ét nhiªn hái : - Sßng b¹c cña Ma Lôc Ca ë ®©u ? T¹i h¹ ®ét nhiªn c¶m thÊy ngøa tay, muèn ®i ®¸nh mÊy tiÕng. TiÓu An Tö l¹i d¾t chµng ®øng lªn c­êi ®¸p : - §­îc ! Ta ®­a c«ng tö ®i. NÕu c«ng tö kh«ng ®ñ tiÒn th× chØ nãi mét tiÕng lµ lÊy bao nhiªu ta còng cho m­în. Lôc TiÓu Phông thë dµi lÈm bÈm : - HiÖn giê t¹i h¹ muèn m­în mét vËt, ®¸ng tiÕc th¸i gÝam l¹i kh«ng cã. C¸i mµ chµng muèn m­în lµ chiÕc khãa tay ®Ó khãa tay h¾n l¹i. Ma Lôc Ca kh«ng ph¶i hä Ma mµ còng kh«ng ph¶i th¸i gi¸m. H¾n th©n thÓ cao lín, ®Çy ng­êi b¾p thÞt næi lªn. MÆt h¾n rç ch»ng rç chÞt, tr­íc ngùc ®Çy l«ng ®en. H¾n nghªnh ngang ra vÎ ta ®©y kh«ng ph¶i tÇm th­êng. H¾n ®øng víi bän th¸i gi¸m ch¼ng kh¸c con gµ trèng ®øng gi÷a ®µn gµ m¸i, coi bé rÊt oai phong. Trong nhµ ch¼ng kh¸c g× c¸i lß g¹ch, khãi bèc lªn nghi ngót, mïi khÐt lÑt. Bän ng­êi v©y quanh mét c¸i bµn ®Ó ®¸nh b¹c hÇu hÕt lµ th¸i gi¸m. Chóng võa gieo xóc x¾c võa chßi tay cä ch©n, chßi råi l¹i ngöa, ngöi råi l¹i chßi, hoÆc ®ì bªn nµy hoÆc ®Èy bªn kia. Nhµ c¸i dÜ nhiªn lµ Ma Lôc Ca. H¾n nh¬nnh¬n ®¾c ý, ph­ìn ngùc ra, nh÷ng nèt rç trªn mÆt ®Çu ®á hång lªn. Can Nhi TriÖu kh«ng vµo. G∙ ®øng ngoµi cöa nãi : - T¹i h¹ ®i nghe ngãng chç kh¸c, sau mét lóc sÏ quay l¹i. Råi chuån ®i thËt lÑ. Lôc TiÓu Phông muèn kÐo g∙ l¹i kh«ng ®­îc ®µnh ®¸nh b¹o tiÕn vµo. TiÓu An Tö ®i tr­íc më ®­êng cho chµng, miÖng h« : - Tr¸nh ra ! Tr¸nh ra ! Ta cã ng­êi anh em còng muèn vµo ®¸nh mÊy tcanh b¹c. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 84 http://come.to/kimdung
 5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Ma Lôc Ca võa ngã thÊy Lôc TiÓu Phông ®∙ trîn m¾t lªn ®Çy vÎ h»n häc, ch¼ng con gµ trèng ®ang ë trong chuång cña m×nh l¹i cã con gµ trèng kh¸c lÇn vµo. CÆp m¾t h×nh tam gi¸c cña h¾n ®¶o sïng sôc ngã Lôc TiÓu Phông xuèng d­íi l¹i tõ d­íi lªn trªn mÊy lÇn råi l¹nh lïng hái : - C«ng tö muèn ch¬i ­ ? §¸nh to hay ®¸nh nhá ? §¸nh thËt hay ®¸nh gi¶ ? Bän th¸i gi¸m c­êi khóc khÝch nh­ bµy gµ m¸i kªu côc t¸c. Lôc TiÓu Phông nghe tiÕng c­êi kh«ng khái ín da gµ. TiÓu An Tö xoa tay ®¸p : - Ng­êi anh em cña t¹i h¹ lµ h¹ng sõng sá dÜ nhiªn ®¸nh lín, cµng lín cµng tèt. Ma Lôc Ca l¹i trîn m¾t ngã Lôc TiÓu Phông hái : - C«ng tö ®¸nh lín ­ ? Trong m×nh c«ng tö cã bao nhiªui tiÒn ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Kh«ng nhiÒu mµ còng kh«ng Ýt. Ma Lôc Ca c­êil ¹t nãi : - Cã bao nhiªu bá ra coi ®∙ råi h∙y tÝnh. Lôc TiÓu Phông c­êi ruåi. Lóc chµng tøc qu¸ chµng c­êi kiÓu nµy. Chµng hái : - §∙ ®ñ ch­a ? Chµng mãc ra mét tËp ng©n phiÕu nhµu n¸t qu¼ng xuèng bµn. Mäi ng­êi l¹i c­êi vang. Mí ng©n phiÕu coi ch¼ng kh¸c mí giÊy lén. Mét tªn tiÓu th¸i gi¸m c­êi h× h× ®ïng mÊy ngãn tay vuèt tËp ng©n phiÕu më ra. G∙ trîn ng­îc m¾t lªn la : - Mét v¹n l¹ng ! Mét n¾m giÊy lén mµ lµ mét v¹n l¹ng l¹i do nhµ Tø §¹i H»ng ph¸t ra b¶o chøng rÊt ch¾c ch¾n. TiÓu An Tö ph­ìn ngùc ra c­êi nãi : - T¹i h¹ ®∙ b¶o ng­êi anh em nµy lµ h¹ng sõng sá mµ. Ma Lôc Ca ngã tËp ng©n phiÕu, oai phong gi¶m ®i mÊy phÇn, háa khÝ còng bít nãng. H¾n c­êi g­îng nãi : - Nh÷ng tÊm ng©n phiÕu lín thÕ nµy lµm sao ®æi ®­îc ? Lôc TiÓu Phông h÷ng hê ®¸p : - BÊt tÊt ph¶i ®æi. T¹i h¹ chØ ®¸nh mét tiÕng, thua lµ thua ®­îc lµ ®­îc. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 85 http://come.to/kimdung
 6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Ma Lôc Ca giËt m×nh hái : - §¸nh mét tiÕng c¶ v¹n l¹ng ­ ? Tr¸n h¾n ®æ må h«i hét. Lôc TiÓu Phông ®¸p : - ChØ cã mét tiÕng th«i. Ma Lôc Ca ngÇ ng¹i ngã mÊy chôc v¹n l¹ng tr­íc mÆt Êp óng nãi : - Bän t¹i h¹ kh«ng ®¸nh lín thÕ. Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ còng biÕt M∙ l∙o ca kh«ng tiÒm giam nªn khi l∙o ca thua, t¹i h¹ cÇn l∙o ca nãi hai c©u. Ma Lôc Ca hái : - C«ng tö thua th× sao ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ thua th× v¹n l¹ng nµy vÒ phÇn l∙o ca. Ma Lôc Ca s¸ng m¾t lªn hái ngay : - C«ng tö muèn t¹i h¹ nãi hai c©u g× ? Lôc TiÓu Phông nh×n ch»m chÆp vµo mÆt h¾n hái d»n tõng tiÕng : - §ªm h«m kia l∙o ca ®­a ng­êi vÒ ®©y ph¶i ch¨ng lµ Tr­¬ng Anh Phong ? Y lµm sao mµ chÕt ? Ma Lôc Ca ®ét nhiªn biÕn s¾c. C¶ bän th¸i gi¸m còng t¸i mÆt. §ét nhiªn ngoµi cöa cã ng­êi l¹nh lïng lªn tiÕng : - Th»ng lái nµy kh«ng ph¶i ®Õn ®¸nh b¹c mµ ®Õn quÊy ph¸. C¸c ng­¬i h∙y ®Ëp vµo x¸c g∙ cho ta. Ng­êi nãi c©u nµy chÝnh lµ V­¬ng tæng qu¶n, coi nh­ l∙o th¸i bµ. H¾n nãi tiÕp : - §¸nh ®i ! §¸nh chÕt th»ng lái con. Ma Lôc Ca nh¶y xæ l¹i tr­íc tiªn. Bän th¸i gi¸m kÐo ïa tíi h¨m hë kÎ chôp ng­êi c¾n, kÎ ®¸nh ng­êi xÐ. DÜ nhiªn Lôc TiÓu Phông kh«ng ®Ó hä c¾n xÐ nh­ng chµng còng kh«ng thÓ h¹ s¸t thñ víi bän ng­êi b¸n nam b¸n n÷ ®¸ng th­¬ng nµy. Chµng chØ cßn c¸ch lµm thÕ nµo tho¸t th©n khái bän ng­êi nµy råi sau ®ã h∙y liÖu toan. ThÇm nãi ra nh­ vËy, Lôc TiÓu Phông xoay m×nh theo thÕ DiÒu Tö X¶o Phiªn V©n xuyªn qua ®¸m ng­êi råi tõ tõ h¹ xuèng mÆt thµnh. §ét nhiªn trªn t­êng thµnh mét ng­êi c­êi khanh kh¸ch hái : - Ng­¬i cßn ®Þnh trèn ­ ? Kh«ng trèn tho¸t ®­îc ®©u. Lôc TiÓu Phông míi nghe thanh ©m ch­a nh×n râ mÆt. Chµng còng Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 86 http://come.to/kimdung
 7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long ch¼ng hiÓu cã ph¶i lµ ng­êi võa h¹ thñ kh«ng ? Chµng l¹i ®iÓm ch©n xuèng tung m×nh lªn xoay l¹i míi nh×n râ ng­êi kia. Ng­êi kia ®ang n»m trªn t­êng thµnh Tö CÊm ®Ó ph¬i n¾ng. M×nh h¾n mÆc ¸o bµo b»ng v¶i xanh võa d¬ d¸y võa r¸ch n¸t. Ch©n ®i giÇy cá thñng ®Õ. §Çu träc ¸nh n¾ng chiÕu vµo bãng lo¸ng. H¾n lµ mét nhµ s­. Lôc TiÓu Phông kh«ng nhÞn ®­îc bËt lªn tiÕng la kinh ng¹c : - Nhµ s­ chÊt ph¸c ! Chµng kinh ng¹c ®Õn nçi suýt tõ trªn t­êng thµnh tÐ xuèng. Nhµ s­ chÊt ph¸c c­êi ré nãi : - §õng hoang mang ! Chí sî h∙i ! B¶n hßa th­îng kh«ng b¾t c«ng tö ®©u mµ lµ b¾t vËt nhá män nµy. Nhµ s­ chÊt ph¸c dïng hai ngãn tay b¾t mét con rËn l¹i c­êi nãi : - Hai ngãn tay cña b¶n hßa th­îng tuy kh«ng b× kÞp c«ng tö nh­ng bao nhiªu chÊy rËn trong thiªn h¹ ch¼ng mét con nµo trèn tho¸t ®­îc. Nµh s­ bãp m¹nh mét c¸i. Con rËn liÒn n¸t ra. Lôc TiÓu Phông c­êi ruåi : - Ng­êi tu hµnh l¹i còng biÕt s¸t sinh h¹i vËt n÷a ­ ? Nhµ s­ chÊt ph¸c c­êi h× h× : - N¨m x­a PhËt Tæ cßn ®¹p chÕt mét ¸c xµ ®Ó cøu ng­êi huèng hå lµ bÇn ®¹o. Lôc TiÓu Phông thë dµi : - Hai b÷a nay d­êng nh­ t¹i h¹ gÆp toµn ®¹o sÜ cïng hßa th­îng. Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - ThÕ th× thÝ chñ lµ ng­êi cã duyªn. Ng­êi cã duyªn míi th­êng gÆp hßa th­îng cïng ®¹o sÜ. Lôc TiÓu Phông hái : - T¹i sao Lôc mç l¹i biÕn thµnh ng­êi cã duyªn ®­îc ? L∙o hßa th­îng ®¸p : - C¸i ®ã tù m×nh thÝ chñ hiÓu lÊy. Lôc TiÓu Phông c­êi l¹t nãi : - T¹i h¹ biÕt råi. v× t¹i h¹ thÝch can thiÖp vµo viÖc cña ng­êi ta nªn biÕn thµnh ng­êi h÷u duyªn. L∙o hßa th­îng " ña " lªn mét tiÕng. Lôc TiÓu Phông l¹i nãi : - Hßa th­îng vµ ®¹o sÜ ®Òu lµ ng­êi xuÊt gia. Ng­êi xuÊt gia vèn kh«ng Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 87 http://come.to/kimdung
 8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long nªn ®a sù nh­ng vô nµy l¹i dÝnh lÝu thËt nhiÒu ®Õn ng­êi xuÊt gia. Nhµ s­ chÊt ph¸c, Méc ®¹o nh©n, Cè Thanh Phong thªm vµo Th¾ng Th«ng ë tßa tiÓu miÕu kia d­êng nh­ qu¶ cã mèi liªn quan ®Õn vô nµy. Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp : - Ng­êi xuÊt gia ®i tÊt ( ví ) tr¾ng. T¹i Thanh Y L©u ®∙ cã kÎ ®i giÇy ®á tÊt còng cã ng­êi ®i tÊt tr¾ng. Nhµ s­ chÊt ph¸c võa c­êi võa l¾c ®Çu nãi : - ThÝ chñ tuy hå ®å mµ ¶o t­ëng rÊt phong phó. Lôc TiÓu Phông l¹nh lïng ®¸p : - Dï sao t¹i h¹ còng nhËn thÊy nhÊt ®Þnh trong bãng tèi cã ng­êi xuÊt gia lÐn lót hµnh ®éng nh÷ng chuyÖn kh«ng ®Ó ai ngã thÊy. Nhµ s­ chÊt ph¸c ®ét nhiªn nghÓn cæ ngã thÊy hai ch©n l∙o cßn dÝnh ®Êt c­êi nãi : - §¸ng tiÕc b¶n hßa th­îng kh«ng ®i tÊt tr¾ng mµ ®i tÊt thÞt. Lôc TiÓu Phông nãi : - TÊt thÞt còng mµu tr¾ng. Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - Nh­ng thÞt nhµ s­ kh«ng ph¶i mµu tr¾ng. Lôc TiÓu Phông muèn nãi mµ kh«ng nãi n÷a. DÜ nhiªn chµng cßn nhiÓu ®iÒu kh«ng muèn nãi ra. Chµng chuÈn bÞ bá ®i. Khi chµng muèn ®i míi ph¸t gi¸c ra kh«ng ®i ®­îc. Chµng muèn ®i vÒ h­íng ®«ng th× trªn thµnh l©u mÆt nµy ®∙ cã hai ng­êi tay ch¾p ®Ó sau l­ng tõ tõ b­íc tíi. Chµng xoay vÒ h­íng nam nh­ng h­íng nµy còng cã hai ng­êi ®i tíi. Chµng muèn nh¶y xuèng nh­ng phÝa trong t­êng thµnh lµ hang hèc cña bän th¸i gi¸m cßn phÝa ngoµi hiÓn nhiªn ®∙ thÊy mÊy hµng cung tªn cïng ®ao phñ thñ. Lôc TiÓu Phông thë dµi nh¨n nhã c­êi nãi : - Xem chõng Tö CÊm Thµnh ch¼ng ph¶i lµ n¬i ®Ó hßa th­îng nghØ m¸t. T­êng thµnh kh¸ réng. Hai ng­êi sãng vai ®i còng kh«ng sî tÐ. Hai ng­êi mÆt ®«ng ®i tíi th× mét ng­êi t­íng m¹o thanh tó, khÝ ®é hiªn ngang cßn mét ng­êi s¾c mÆt lît l¹t, miÖng c­êi g­îng. Hai ng­êi tõ mÆt nam ®i tíi, m¾t nh­ m¾t vß, mòi kho»m kho»m nh­ má chim ­ng cßn mét ng­êi chÝnh lµ ¢n KiÖn ¢n. Bèn ng­êi nµy ®Òu ¨n mÆc hoa lÖ, th¸i ®é ng¹o nghÔ, khÝ ph¸i kh«ng ph¶i h¹ng tÇm th­êng. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 88 http://come.to/kimdung
 9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi : - D­êng nh­ bèn tay cao thñ trong ®Þa néi ®Òu ®Õn c¶. Hßa th­îng tÝnh sao ®©y ? Nhµ s­ chÊt ph¸c c­êi ®¸p : - May mµ hßa th­îng kh«ng giÕt ng­êi còng kh«ng ph¶i hung thñ. §ét nhiªn l∙o nh¶y lªn cÊt tiÕng hái : - VÞ nµo lµ Tiªu T­¬ng KiÕm Kh¸ch Ngôy Tö V©n, Ngôy ®¹i gia ? L∙o giµ mÆt thanh tó ®¸p : - ChÝnh lµ t¹i h¹. Nhµ s­ chÊt ph¸c l¹i hái : - VÞ nµo lµ §¹i M¹ch ThÇn ¦ng §å Ph­¬ng, §å nhÞ gia ? Ng­êi ®øng tuæi m¾t vä l¹nh lïng ®¸p : - T¹i h¹. ¢n KiÖn ¢n lªn tiÕng : - Ng­êi ®øng bªn Nguþ ®¹i gia lµ TrÝch Tinh thñ §inh Ng¹o. T¹i h¹ lµ ¢n KiÖn ¢n. §¹i s­ m¹nh giái chø ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - L∙o t¨ng kh«ng ph¶i ®¹i s­ mµ lµ hßa th­îng, mét vÞ hßa th­îng tuæi giµ chÊt ph¸c. L∙o vç vai Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp : - VÞ nµy kh«ng thµnh thùc ®©u. C¸c vÞ cã kiÕm lµ kiÕm y chí ®õng kiÕm hßa th­îng. §inh Ng¹o l¹nh lïng nãi : - ChÝnh bän t¹i h¹ b¶n t©m muèn kiÕm y. Lôc TiÓu Phông c­êi hái : - Ph¶i ch¨ng c¸c vÞ kiÕm t¹i h¹ ®i uèng r­îu ? §å Ph­¬ng sa sÇm nÐt mÆt x½ng giäng : - C«ng tö tù tiÖn vµo CÊm Thµnh phãng ®ao giÕt ng­êi l¹i cßn ®ßi uèng r­îu n÷a ­ ? HiÓn nhiªn h¾n kh«ng ph¶i lµ ng­êi trÇm mÆc. GÆp h¹ng ng­¬× nµy, Lôc TiÓu Phông ®µnh g­îng c­êi ®¸p : - Tù tiÖn vµo CÊm Thµnh d­êng nh­ lµ chuyÖn thËt. Cßn phãng ®ao giÕt ng­êi lµ chuyÖn gi¶. §inh Ng¹o c­êi l¹t nãi : - Nh­ng l­ìi ®ao trong tay c«ng tö l¹i kh«ng ph¶i vËt gi¶. Lôc TiÓu Phông ®¸p : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 89 http://come.to/kimdung
 10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Ng­êi cÇm ®ao trong tay kh«ng nhÊt ®Þnh lµ hung thñ mµ kÎ s¸t nh©n ch­a ch¾c trong tay ®∙ cÇm ®ao. §å Ph­¬ng hái : - Kh«ng ph¶i c«ng tö giÕt ng­êi ­ ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Kh«ng ph¶i. ¢n KiÖn ¢n bçng lªn tiÕng : - Y b¶o kh«ng ph¶i nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i. ¢n mç biÕt râ y tr­íc nay ch­a tõng nãi dèi. §inh Ngacä l¹nh lïng ®¸p : - Tr­íc nay y ch­a tõng nãi dèi nh­ng §inh mç ch­a tõng biÕt. Ngôy Tö V©n c­êi nãi : - VËy b÷a nay e r»ng «ng b¹n ®∙ thÊy hai ng­êi. §inh Ng¹o im tiÕng. Ngôy Tö V©n l¹nh lïng nãi tiÕp : -¢n KiÖn ¢n ®∙ b¶o y ch­a tõng nãi dèi, vËy kÎ s¸t nh©n nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i lµ y. §å Ph­¬ng toan nãi l¹i th«i. Ngôy Tö V©n nãi tiÕp : - Huèng chi h¹ng ng­êi nh­ Ma Lôc Ca th× cã chÕt ®Õn m­êi m¹ng còng ch¼ng liªn quan g× ®Õn chóng ta. Lôc ®¹i hiÖp còng nhËn ra bän ta ch¼ng ph¶i v× viÖc ®ã mµ tíi ®©y. ¢n KiÖn ¢n mØm c­êi ®¸p : - C¸i téi tù tiÖn vµo CÊm Thµnh lÇn nµy cã thÓ miÔn thø nh­ng ®ªm mai nhÊt ®Þnh cßn lÇn thø hai. Ngôy Tö V©n nãi : - B¹ch V©n Thµnh chóa DiÖp C« Thµnh vµ T©y M«n Xuy TuyÕt ®Òu lµ hai kiÕm kh¸ch thiªn h¹ v« song, x­a nay ch­a tõng cã. §ªm mai bän hä tû ®Êu h¼n lµ mét cuéc chiÕn kinh thiªn ®éng ®Þa, chÊn ®éng cæ kim. ¢n KiÖn ¢n ®¸p : - ¢n mç nghÜ r»ng ®∙ lµ kÎ luyÖn vâ th× ch¼ng ai muèn bá dë cuéc chiÕn nµy. Ngôy Tö V©n nãi : - Chóng ta tuy ë hoµng gia nh­ng còng lµ ng­êi luyÖn vâ, dÜ nhiªn còng muèn tham dù cuéc chiÕn gi÷a hai tay kiÕm kh¸ch thiªn h¹ v« song. ¢n KiÖn ¢n ®¸p : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 90 http://come.to/kimdung
 11. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Sù thùc cóng ta ®∙ biÕt tr­íc vô nµy lµ ph¶i t¨ng gia phßng thñ, bè trÝ mai phôc khiÕn hä kh«ng vµo ®­îc. Ngôy Tö V©n nãi : - Nh­ng chóng ta kh«ng nªn v× thÕ mµ ®¾c téi víi anh hïng thuiªn h¹. H¾n nh×n Lôc TiÓu Phông thñng th¼ng nãi tiÕp : - Con ng­êi ®∙ xuÊt th©n ë chèn giang hå vÉn kh«ng vong b¶n. Lôc ®¹i hiÖp còng nªn hiÓu râ ®iÓm nµy. Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ hiÓu l¾m. Th¸i ®é cña chµng biÕn thµng nghiªm trang v× chµng ®ét nhiªn ph¸t gi¸c TiÓu T­¬ng KiÕm Kh¸ch qu¶ lµ ng­êi qu©n tö thµnh thùc. Ngôy Tö V©n l¹i nãi : - Nh­ng bän t¹i h¹ ®∙ mang träng tr¸ch trong m×nh kh«ng nªn khinh xuÊt chøc vô. Tö CÊm Thµnh ch¼ng ph¶i lµ n¬i ®Ó ng­êi giang hå ra vµo tù do. Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ còng ®∙ hiÓu râ ®iÒu ®ã. Ngôy Tö V©n nãi : - Ch¼ng dÊu g× Lôc ®¹i hiÖp, b÷a nay bän t¹i h¹ lµm thÕ nµy lµ ®Ó ®¹i hiÖp thÊy râ cuéc phßng thñ Tö CÊm Thµnh. §inh Ng¹o kh«ng nhÞn ®­îc c­êi l¹t nãi : - B©y giê ch¾c Lôc ®¹i hiÖp còng nhËn thÊy lµ muèn ra vµo Tö CÊm Thµnh ch¼ng ph¶i chuyÖn dÔ dµng. Lôc TiÓu Phông ch¼ng thÓ kh«ng thõa nhËn ®iÓm nµy. D­íi ch©n thµnh ®ao bóa s¸ng qu¾c, cung ®¸ lÊp tªn. Trªn thµnh l¹i thªm bèn ng­êi næi tiÕng giang hå m­êi mÊy n¨m mµ ®ång thêi ®éng thñ th× e r»ng trong thiªn h¹ ch¼ng cã nh©n vËt nµo chèng næi mét ®ßn liªn thñ cña ghä. Ngôy Tö V©n l¹i nãi : - Bµn ®i t¸n l¹i, bän t¹i h¹ chØ hy väng Lôc ®¹i hiÖp ­ng chÞu mét ®iÒu. Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Xin c¸c h¹ chØ gi¸o. Ngôy Tö V©n nãi : - Bän t¹i h¹ hy väng ®ªm mai sè ng­êi ®Õn ®õng ®«ng qu¸, hay h¬n hÕt lµ chØ trong vßng t¸m vÞ mµ th«i. Lôc TiÓu Phông chØ hiÓu s¬ qua ý tø cña bän hä. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 91 http://come.to/kimdung
 12. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Bän nµy ®∙ tÝnh råi. Lùc l­îng vâ vÖ trong ®¹i néi ®ñ ®Ó ®èi phã víi t¸m ng­êi dï cã xÈy chuyÖn bÊt tr¾c. Chµng kh«ng nghÜ tíi ®iÓm ®ã liÒn hái : - T¹i hsao c¸c vÞ l¹i b¶o t¹i h¹ ­ng thuËn ®iÓm nµy ? T¹i h¹ kh«ng thÓ lµm chñ ng­êi kh¸c l¹i cµng kh«ng hiÓu cã bao nhiªu ng­êi muèn vµo ? Ngôy Tö V©n ®¸p : - Nh­ng bän t¹i h¹ hy väng Lôc ®¹i hiÖp hîp t¸c chñ tr× viÖc nµy. Lôc TiÓu Phông cµng kh«ng hiÓu. Ngôy Tö V©n kh«ng chê chµng gi¶i thÝch ®Ó hái : - Ngo¹i trõ B¹ch V©n Thµnh chóa DiÖp C« Thµnh vµ DiÖp C« Thµnh, cßn s¸u ng­êi n÷a, bän t¹i h¹ hy väng Lôc ®¹i hiÖp phô tr¸ch viÖc lùa chän. Lôc TiÓu Phông hái : - Theo ý c¸c h¹ th× ®ªm mai chØ cã s¸u ng­êi do t¹i h¹ lùa chän míi tíi ®©y ®­îc hay sao ? Ngôy Tö V©n ®¸p : - ý kiÕm cña bän t¹i h¹ lµ thÕ ®ã. Lôc TiÓu Phông c­êi g­îng. Chµng l¹i ph¸t gi¸c ra Tiªu T­¬ng KiÕm Kh¸ch tuy lµ bËc qu©n tö thµnh thùc nh­ng còng lµ h¹ng c¸o giµ l¾m m­u nhiÒu trÝ. Nh÷ng ng­êi tíi ®©y do chµng lùa chän nÕu v¹n nhÊt cã xÈy chuyÖn dÜ nhiªn chµng ch¼ng thÓ ung dung ®øng ngoµi. Ngôy Tö V©n l¹i nãi : - §©y cã s¸u tÊm b¨ng ®o¹n. Lôc ®¹i hiÖp nhËn xÐt nªn ®Ó ai vµo th× ®­a cho hä mét tÊm vµ dÆn hä lóc ®ã ®eo vµo ng­êi. ¢n KiÖn ¢n nãi : - §o¹n nµy ë Ba T­ ®­a tíi vÉn cÊt trong ®¹i néi. ¸nh tr¨ng chiÕu vµo nã lÊp lo¸ng cã ¸nh s¸ng. Bªn ngoµi lµm gi¶ kh«ng ®­îc. Ngôy Tö V©n nãi theo : - Bän t¹i h¹ ®∙ sai ng­êi th«ng tri cho b¹n h÷u vâ l©m biÕt chuyÖn nµy. §inh Ng¹o l¹nh lïng nãi : - Ng­êi nµo kh«ng ®eo b¨ng ®o¹n th× bÊt luËn lµ ai hÓ b­íc ch©n vµo Tö CÊm Thµnh lµ nhÊt luËn giÕt bá. Ngôy Tö V©n cÇm bã b¨ng ®o¹n hai tay ®­a cho Lôc TiÓu Phông nãi : - Xin Lôc ®¹i hiÖp thu cÊt mãn nµy. Lôc TiÓu Phông nh×n ®o¹n b¨ng lÊp lo¸ng ¸nh s¸ng biÕt ngay m×mh mµ cÊt gi÷ lµ r­íc lÊy l¾m chuyÖn phiÒn n∙o cho m×nh. Ngôy Tö V©n thÊy chµng ngÇn ng¹i hiÓu ý ngay liÒn thñng th¼ng nãi : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 92 http://come.to/kimdung
 13. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Lôc ®¹i hiÖp kh«ng ­ng chuyÖn nµy dÜ nhiªn bän t¹i h¹ còng kh«ng nµi Ðp, cã ®iÒu... Lôc TiÓu Phông hái : - Cã ®iÒu lµm sao ? Ngôy Tö V©n ®¸p : - T¹i h¹ ®∙ mang tr¸ch nhiÖm bªn m×nh v× muèn gi÷ an ninh trong ®¹i néi ®µnh ph¶i phong táa cÊm thµnh, mêi B¹ch V©n Thµnh chóa vµ T©y M«n Xuy TuyÕt t×m n¬i kh¸c tû ®Êu. Lôc TiÓu Phông nãi : - NÕu vËy t¹i h¹ mang lÊy tr¸ch nhiÖm. Ng­êi nµo o¸n hên th× cø o¸n hên t¹i h¹. Ngôy Tö V©n thñng th¼ng ®¸p : - V× thÕ bän t¹i h¹ xin Lôc ®¹i hiÖp nghÜ kü ®i. Lôc TiÓu Phông thë dµi nh¨n nhã c­êi nãi : - Xem chõng t¹i h¹ ch¼ng cßn ®­êng nµo kh¸c ®Ó lùc chän. Råichµng thë dµi lÈm bÈm : - T¹i sao hä ph¶i g¾p löa bái tay ng­êi gi¸o c¸i tr¸ch nhiÖm v« vi cho m×nh. Nhµ s­ chÊt ph¸c nghe tiÕng c­êi nãi : - V× thÝ chñ lµ Lôc TiÓu Phông. Lý do nµy lµ ®ñ l¾m råi. Lôc TiÓu Phông ®eo b¨ng ®o¹n vµo vai tõ tõ xuèng thµnh l©u. Cung tiÕn thñ cïng ®ao phñ d­íi ch©n thµnh ®Òu bá ®i hÕt råi t­ëng chõng kh«ng cßn chuyÖn g× n÷a. Bän vÖ sÜ ë CÊm Thµnh dÜ nhiªn lµ nh÷ng ng­êi ®­îc huÊn luyÖn l©u ngµy. Vâ c«ng chóng tuy kh«ng cao th©m nh­ng cung cøng tªn m¹nh, ®ao s¾c bóa bÐn, l¹i ®­îc thao luyÖn nghiªm m×nh nªn bÊt luËn h¹ng cao thñ nµo tronmg vâ l©m ngã thÊy bän chóng giµn trËn ®Òu kh«ng d¸m b¶o m×nh sÏ n¾m ch¾c phÇn th¾ng. Huèng chi bän hé vÖ trong ®¹i néi, ngoµi bän Ngôy Tö V©n nhÊt ®Þnh cßn nhiÒu h¶o thñ. Lôc TiÓu Phông nh¾c l¹i c©u nãi cña §inh Ng¹o " Ngo¹i trõ s¸u ng­êi cña Lôc ®¹i hiÖp lùa chän, bÊt luËn lµ ai vµo Tö CÊm Thµnh ®Òu nhÊt luËn giÕt bá " råi hái nhµ s­ chÊt ph¸c : - Hßa th­îng cã tin lêi hä kh«ng ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®∙ ®i qua mÆt bän kia, quay ®Çu hái l¹i : - ChuyÖn g× ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 93 http://come.to/kimdung
 14. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông hái : - Tèi mai hßa th­îng kh«ng cã b¨ng ®o¹n cã d¸m vµo CÊm Thµnh n÷a kh«ng ? Nhµ s­ chÊt ph¸c c­êi ®¸p : - Hßa th­îng kh«ng cã gan nh­ng hßa th­îng cã b¨ng ®o¹n. Lôc TiÓu Phông hái : - Hßa th­îng còng cã b¨ng ®o¹n ­ ? LÊy ®­îc ë ®©u ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p: - ë trong m×nh thÝ chñ. Lôc TiÓu Phông c­êi hái : - T¹i sao Lôc mç nhÊt ®Þnh ph¶i ®­a b¨ng ®o¹n cho hßa th­îng ? Nhµ s­ ®¸p : - V× hßa th­îng lµ mét nhµ s­ mµ l¹i lµ nhµ s­ chÊt ph¸c. Lôc TiÓu Phông gËt ®Çu mØm c­êi nãi : - Lý do nh­ vËy d­êng nh­ kh¸ ®Çy ®ñ. Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - §ñ l¾m. Lôc TiÓu Phông rót mét tÊm b¨ng liÖng cho nhµ s­ nãi : - Hßa th­îng nªn thay ®æi y phôc. Nhµ s­ hái : - T¹i sao vËy ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - V× y phôc cña hßa th­îng kh«ng xøng ®¸ng víi tÊm b¨ng. Nhµ s­ chÊt ph¸c nãi : - Kh«ng cÇn. Hßa th­îng kh«ng nghiªn cøu c¸ch ¨n mÆc huèng chi tÊm b¨ng nµy cßn thay ®æi mµu s¾c. Lôc TiÓu Phông l¹nh lïng nãi : - BÊt qu¸ t¹i h¹ nh¾c nhë hßa th­îng cã thay ®æi ¸o th× thay ®æi tr­íc ®i, ®eo b¨ng råi kh«ng thay ®­îc n÷a. Nhµ s­ c­êi ®¸p : - ¨n mËn tr¶ ®µo. ThÝ chñ cho hßa th­îng t©m b¨ng th× hßa th­îng còng tÆng l¹i c¸i kh¸c. Lôc TiÓu Phông hái : - C¸i g× ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - Mét c©u nãi. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 94 http://come.to/kimdung
 15. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông giôc : - Hßa th­îng nãi ®i,. T¹i h¹ nghe ®©y. Nhµ s­ nh×n chµng nãi : - Coi Ên ®­êng cña thÝ chñ h«n ¸m, m¾t x¸m nh­ ®Êt. Nªn t×m ngay chç ®i ngñ mét giÊc ®Õn tèi mai h∙y dËy kh«ng th×... Lôc TiÓu Phông hái : - Kh«ng th× lµm sao ? Nhµ s­ thë dµi ®¸p : - Trªn m×nh kÎ chÕt råi dï cã ®eo n¨m tÊm b¨ng còng kh«ng vµo næi CÊm Thµnh. Lôc TiÓu Phông hái : - §©y lµ c©u uy hiÕp hay lêi c¶nh b¸o ? Nhµ s­ ®¸p : - Nã chØ lµ lêi chÊt ph¸c cña Nhµ s­ chÊt ph¸c. Nhµ s­ ®i tr­íc. Lôc TiÓu Phông ®i sau. §ét nhiªn chµng ph¸t gi¸c kiÓu ®i cña l∙o rÊt kú qu¸i, gièng hÖt kiÓu ®i cña th¸i gi¸m. Nhµ s­ ch¼ng kh¸c th¸i gi¸m mÊy nh­ng nhµ s­ cã thÓ lÐn ®Õn mß mÉm nh÷ng kú n÷ xinh ®Ñp. Th¸i gi¸m cã thÓ lÊy vî th× sao nhµ s­ l¹i kh«ng thÓ mß g¸i ? Lôc TiÓu Phông thë dµi, quyÕt ®Þnh kh«ng nghÜ vÒ viÖc nµy n÷a cho bËn t©m, chµng cßn cã nhiÒu viÖc cÇn ph¶i suy nghÜ. Méc ®¹o nh©n, Cæ Tïng c­ sÜ, Cè Thanh Phong, Lý YÕn B¾c, Hoa M∙n L©u, Nghiªm Nh©n Anh, §­êng gia huynh ®Ö, MËt T«ng L¹t Ma, ThÇn bÝ kiÕm kh¸ch trªn Ngäc Thuý Phong. L¹i cßn nh÷ng cao thñ ë b¶y kiÕm ph¸i lín. NhÊt ®Þnh nh÷ng ng­êi nµy ®Òu kh«ng muèn bá lì cuéc chiÕn ®ªm mai. B¨ng ®o¹n chØ cã n¨m tÊm, chµng biÕt chia cho ai b©y giê ? Chµng tÝnh ph©n phèi c¸ch nµo còng kh«ng ®óng. BÊt gi¸c chµng thë dµi lÈm bÈm : - Ng­êi kh«ng ®­îc b¨ng ®o¹n ®Õn dßi m¹ng chø ph¶i chuyÖn ch¬i. Cã khi ta ph¶i ®i ngñ mét giÊc cho ®Õn ®ªm mai, ChØ cã hai h¹ng ng­êi ngñ ®­îc mét giÊc dµi hai m­¬i giê lµ ng­êi cã ph­íc vµ ng­êi cã bÞnh. Lôc TiÓu Phông ®∙ ch¼ng cã bÞnh còng kh«ng cã ph­íc. ¢u D­¬ng T×nh ngÊt xØu ngñ thiÕp ®i mét ngµy mét ®ªm. Lôc TiÓu Phông ngã thÊy mÆt th× cµng kh«ng sao ngñ ®­îc. ThËp Tam Di lé vÎ lo ©u khÏ nãi : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 95 http://come.to/kimdung
 16. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Tõ h«m qua ®Õn b©y giê y chØ tØnh l¹i mét lÇn vµ nãi mét c©u. Lôc TiÓu Phông hái : - C©u g× ? ThËp Tam Di c­êi g­îng ®¸p : - Y hái tiÖn thiÕp c«ng tö ®∙ ¨n mãn èc chiªn b¬ do tay y lµm ch­a ? Y cßn dÆn tiÖn thiÕp hái c«ng tö ¨n cã ngon kh«ng ? Lôc TiÓu Phông lßng nh­ se l¹i. Chµng nh×n ®Üa èc ®Æt trªn bµn ®ét nhiªn ph¸t gi¸c ra m×nh lµ h¹ng cï lÇn ngí ngÈn, ch¼ng hiÓu g×. Chµng g­îng c­êi nãi : - NhÊt ®Þnh lµ ngon råi. T¹i h¹ ph¶i ¨n hÕt nh½n. ThËp Tam Di nãi : - Mãn nµy nguéi lµ kh«ng ngon ®©u. TiÖn thiÕp h©m nãng lªn cho. Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Kh«ng cÇn. ChÝnh tay y lµm ra nh­ thÕ nµy, t¹i h¹ ®Ó thÕ mµ ¨n. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå http://hello.to/kimdung Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 96 http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2