Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 12

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

73
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 12

  1. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI HAI AI LAØ HUNG THUÛ GIEÁT ANH PHONG ? Nhöng hieän giôø Taây Moân Xuy Tuyeát vaãn coøn soáng. Luïc Tieåu Phuïng nhaûy leân noùi : -Taây Moân huynh ñi ö ? Neáu treân ñôøi naøy coù ngöôøi chöõa thöông ñöôïc cho Dieäp Coâ Thaønh thì ngöôøi ñoù laø Taây Moân huynh. Ngoaøi hoang daõ, vuøng traêng laïnh luøng troøn trónh chieáu xuoáng traàn gian. aùnh traêng soi caû toaø vieäc aâm u. Trong thieàn phoøng ñaõ thaép ñeøn. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Baïch Vaân thaønh chuùa truù ôû ñòa phöông naøy ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Y cuõng gioáng Taây Moân huynh khoâng muoán ñeå ai tìm ñeán mình. Chaøng noùi tieáp : -Nhaø sö trong naøy nguyeân laø tuïc gia teân goïi Thaéng Thoâng. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Y daãn coâng töû tôùi ñaây ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Tieåu ñeä cuõng laø moät haûo söï laø ñaõ cöùu ngöôøi. Sau khi Taây Moân huyynh cöùu ngöôøi roài, vónh vieán cuõng khoâng nghó tôùi ngöôøi ta baùo ñaùp. Vuï cöùu ngöôøi naøy tuy khoâng phaûi laø moät laïc thuù raát lôùn nhöng cuõng laø moät ñieàu thuù vò. Luïc Tieåu Phuïng goõ cöûa goïi : -Dieäp huynh ! Tieåu ñeä laø Luïc Tieåu Phuïng. Khoâng coù tieáng ngöôøi ñaùp laïi. Dieäp Coâ Thaønh duø nguû roài nhöng tuyeät khoâng theå nguû say ñeán theá. Chaúng leõ trong naøy khoâng coù ai ? Luïc Tieåu Phuïng coøn ñang chau maøy ngaãm nghó, Taây Moân Xuy Tuyeát ñaõ phaù cöûa böôùc vaøo. Trong nhaø coù ngöôøi nhöng laø ngöôøi cheát, moät ngöôøi bò boùp cheát töôi. Ngöôøi cheát khoâng phaûi Dieäp Coâ Thaønh maø laø Thaéng Thoâng. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Ai ñaõ gieát y ? Laøm sao laïi gieát y ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : 105 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  2. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Khoâng phaûi y chæ laøm ôn cho moät mình tieåu ñeä maø coøn ñöa ngöôøi khaùc tôùi nhöng Dieäp Coâ Thaønh ñi roài. Ngöôøi kia cho laø y tieát loä phong thanh neân gieát y ñeå tieát haän. Chaøng giaûi thích nhö vaäy laø hôïp lyù maø cuõng laø caùch giaûi thích duy nhaát. Luïc Tieåu Phuïng laïi thôû daøi noùi : -Tieåu ñeä ñaõ thaáy roài. ñaây laø ngöôøi thöù hai bò boùp cheát. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Ngöôøi thöù nhaát laø ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Coâng Toân ñaïi nöông. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi : -Boïn hoï cheát veà tay moät ngöôøi. Xieát cheát Thaéng Thoâng tuy khong phaûi laø sôïi daây hoàng nhöng thuû phaùp cuõng töông töï. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Coâng Toân ñaïi nöông coù lieân quan gì ñeán vuï naøy ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Keå lyù thì coù nhöng tieåu ñeä chöa tìm ra ñaàu moái naøo. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Ñaàu moái gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Noù laø moät sôïi daây xaâu nhöõng vuï naøy vaøo vôùi nhau. Taây Moân Xuy Tuyeát hoæ : -Coâng töû ñaõ nhaän xeùt ñöôïc ñieàu gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Dieäp Coâ Thaønh bò thöông vì bò ngöôøi aùm toaùn khoâng thì Ñöôøng Thieân Nghi chaúng coù caùch naøo haï thuû ñöôïc. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Ai aùm toaùn haén ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ngöôøi thoåi coøi tre ñeå ñieàu ñoäng raén. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -AÂu Döông Tình cuõng bò raén ñoäc caén ö ? ( Thieáu 2 trang ) Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -AÂu Döông Tình laø xöû nöõ hay khoâng thì dính líu gì ñeán nhaø sö chaát phaùc ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : 106 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  3. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Coù chöù. Taây Moân Xuy Tuyeát khoâng hieåu. Thöïc ra moái quan heä naøy chaúng moät ai hieåu ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp : -Tieåu ñeä vì vieäc Ñan Phöôïng coâng chuùa ñi kieám Toân laõo gia. Hoâm aáy Toân laõo gia cuõng ôû trong kyõ vieäc cuûa AÂu Döông Tình. Doïc ñöôøng tieåu ñeä laïi gaëp nhaø sö chaát phaùc. Taây Moân Xuy Tuyeát vaãn chöa nghe ra manh moái gì. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Tieåu ñeä hoûi y ôû ñaâu tôùi vaø ñònh ñi ñaâu ? Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Laõo noùi theá naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Laõo baûo vöøa ôû trong nhaø AÂu Döông Tình ra. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Nhöng AÂu Döông Tình coøn laø xöû nöõ kia maø ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Nhö vaäy chöùng toû lôøi noùi cuûa nhaø sö chaát phaùc khoâng hoaøn toaøn thaønh thöïc. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi : -Nhö vaäy cuõng chöa ñuû chöùng minh laõo ñaõ gieát ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Con ngöôøi ñaõ noùi doái laø phaûi coù lyù do. Y noùi doái ñeå laøm gì ? Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Coâng töû nhaän ñònh ñeâm hoâm aáy laõo ñaõ laøm chuyeän vuïng troäm, luùc coâng töû hoûi tôùi laõo ñaønh buoäc mieäng noùi doái ñeå choái caõi hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Luùc ñoù dó nhieân laõo khoâng ngôø tieåu ñeä ñaõ quen bieát AÂu Döông Tình. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Sao laõo khoâng noùi ngöôøi khaùc maø laïi phaûi noùi ñeán AÂu Döông Tình ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì AÂu Döông Tình laø ngöôøi cuøng ñöôøng vôùi laõo. Taây Moân Xuy Tuyeát laïi khoâng sao hieåu ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Sau khi tieåu ñeä phaù vôõ Thanh Y Laâu môùi phaùt giaùc treân choán giang hoà coù moät toå chöùc bí maät laø hoäi giaày ñoû maø Thanh Y Laâu döôøng nhö bò boïn naøy kieàm cheá. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi : -Vuï ñoù ta ñaõ nghe qua. 107 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  4. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng nguyeân laø moät nhaân vaät truyeàn kyø, phaù vôõ Thanh Y Laâu, giam cheát Hoaéc Höu, baét teân ñaïi ñaïo haùi hoa cuøng Coâng Toân ñaïi nöông saép ñaët keá hoaïch truyeàn kyø khaép choán giang hoà. Nhöõng vuï naøy ñaõ noùi ôû hai thieân truyeàn kyø tröôùc. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Sau khi tieåu ñeä phaùt giaùc ra hoäi giaày ñoû laïi khaùm phaù caùc muï ôû hoäi naøy bò ngöôøi khaùc kieàm cheá. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Nhöõng ngöôøi ôû hoäi giaày ñoû cuõng bò moät toå chöùc bí maät kieàm cheá ö ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp : -Boïn Thanh Y Laâu toaøn laø nam nhaân, hoäi giaày ñoû toaøn laø nöõ nhaân. Coøn toå chöùc bí maät khaùc raát coù theå toaøn laø ngöôøi xuaát gia vaø coù leõ keâu baèng hoäi taát traéng. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Coâng töû nhaän ñònh ngöôøi caàm ñaàu toå chöùc naøy nhaø sö chaát phaùc chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp : -Tieåu ñeä ít gaëp laõo nhöng khi phaù Thanh Y Laâu laõo ñoät nhieân xuaát hieän. Treân ñôøi ít khi xaåy vieäc truøng hôïp nhö vaäy. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi : -Nhöõng laõo khoâng caûn trôû vieäc phaù Thanh Y Laâu cuøng vieäc ñieàu tra hoäi giaày ñoû cuûa coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì laõo bieát nhöõng luùc ñoù tieåu ñeä ñaõ naém vöõng maáu choát, laõo coù caûn trôû cuõng khoâng ñöôïc. Taây Moân Xuy Tuyeát cuõng thöøa nhaän baát luaän ai muoán caûn trôû haønh ñoäng cuûa Luïc Tieåu Phuïng ñeàu khoâng phaûi chuyeän deã. Luïc Tieåu Phuïng laïi cöôøi laït noùi : -Ngöôøi xuaát gia ñeàu ñi taát traéng. Laõo baûo laõo ñi taát thòt. Tieåu ñeä baûo thòt cuõng maøu traéng thì laõo caõi thòt laõo khoâng traéng. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi : -Thòt laõo quaû khoâng traéng thaät. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Taát traéng maø dính ñaày buøn ñaát cuõng khoâng coøn maøu traéng nöõa. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Coâng töû nhaän ñònh laõo gieát Coâng Toân ñaïi nöông vaø AÂu Döông Tình ñeå bòt mieäng hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì chaúng nhöõng taïi haï quen bieát caùc coâ ôû hoäi giaày ñoû maø coøn trôû neân baïn höõu cuûa hoï. Laõo sôï hoï tieát loä bí maät. 108 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  5. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Taây Moân Xuy Tuyeát noùi : -Ñeâm hoâm aáy Toân laõo gia cuõng ôû trong kyõ vieäc AÂu Döông Tình hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Toân laõo gia ôû ñoù maø laõo coøn bieát nhieàu vieäc, quaù nhieàu. Con ngöôøi bieát nhieàu chuyeän bí maät thöôøng hay toån thoï. Taây Moân Xuy Tuyeát traàm ngaâm noùi : -Baát luaän theá naøo thì ñaây cuõng chæ laø söï phoûng ñoaùn cuûa coâng töû chöù chöa ñuû chöùng cöù. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Tröôùc nay tieåu ñeä phoûng ñoaùn ít khí sai laàm. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Vì theá maø coâng töû muoán kieám cho ra sôïi daây xaâu ba ngöôøi cheát : Thaéng Thoâng, Toân laõo gia vaø Coâng Toân ñaïi nöông vaøo laøm moät hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Phaûi roài ! Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Theá coøn Dieäp Coâ Thaønh ? Nhaø sö chaát phaùc aùm toaùn haén laøm chi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì laõo muoán nhaân cô hoäi naøy khueách tröông theá löïc ra ñeán kinh thaønh. Taây Moân Xuy Tuyeát laïi caøng khoâng hieåu. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp : -Laõo bieát Lyù Yeán Baéc vaø Ñoã Ñoàng Hieân ñaët cuoäc raát lôùn vaøo traän ñaáu kieám giöõa hai vò. Hai ngöôøi kia cuõng muoán nhaân cô hoäi naøy ñoaït cô nghieäp cuûa nhau. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Lyù Yeán Baéc caù laø ta seõ thaéng ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì theá nhaø sö lieàn thieát keá mua laïi söï ñaët cuoäc cuûa Lyù Yeán Baéc. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Hoï duøng ngaân phieáu ñeå mua ö ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp : -Ngöôøi ñöùng ra mua cuõng laø moät keû xuaát gia teân goïi Coá Thanh Phong. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi : -Baây giöøo chaéc laõo cho laø Dieäp Coâ Thaønh nhaát ñònh thaát baïi. Ñoã Ñoàng Hieân cuõng khoâng theå thaéng cuoäc. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Laõo ñi nöôùc côø naøy tieâu dieät ñöôïc caû hai theá löïc raát lôùn ôû kinh thaønh maø chaúng hao hôi toån söùc. 109 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  6. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Taây Moân Xuy Tuyeát thôû daøi noùi : -Treân ñôøi chæ coù hai vò nghó ra ñöôïc keá hoaïch phöùc taïp vaø vi dieäu ñoù. Luïc Tieåu Phuïng caõi : -Khoâng phaûi tieåu ñeä nghó ra keá hoaïch naøy maø laø laõo. Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng ñaùp : -Coâng töû khoâng nghó keá hoaïch nhöng ñoaùn ra aâm möu cuûa laõo thì so vôùi laõo laïi caøng cao minh hôn. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taây Moân huynh cho laø söï phoûng ñoaùn cuûa tieåu ñeä khoâng hoaøn toaøn ñuùng hay sao ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Ta coù noùi theá ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Tieåu ñeä nhaän ra nhaát ñònh Taây Moân huynh cuõng nghó nhö vaäy. Ñoät nhieân chaøng thôû daøi noùi tieáp : -Chính tieåu ñeä cuõng nghó theá. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Coâng töû cuõng nhìn nhaän söï phoûng ñoaùn cuûa mình chöa chaéc ñaõ hoaøn toaøn hôïp lyù ö? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi göôïng ñaùp : -Tieåu ñeä chaúng ñaõ noùi chöa tìm ra ñöôïc ñaàu moái kia. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Baây giôø coâng töû ñaõ tìm ra moät ñöôøng daây roài kia maø ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñöôøn g daây ñoù chöa ñuû ñöùng vöõng. Dó nhieân hai ngöôøi noùi chuyeän ngoaøi thieàn phoøng. Chaúng ai muoán ôû trong caên nhaø cuõ naùt, aâm u laïi coù ngöôøi cheát. Ngoïn gioù laïnh ngoaøi hoang giao khieán cho ñaàu oùc ngöôøi ta caøng tænh taùo, yù nghó caøng maãn tieän. Döôùi aùnh traêng sao, hai ngöôøi thuûng thaúng theo con ñöôøng sôn loä tieán veà phía tröôùc. Ngoïn gioù thu lay ñoäng ñaùm coû vaøng uùa beân ñöôøng. Caûnh vaät cöïc kyø theâ löông tòch mòch. Hai ngöôøi ñi moãi luùc moät xa. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Ñöôøng daây naøy chöa theå xaâu moïi söï vieäc vôùi nhau moät caùch hoaøn chænh vì coøn coù ngöôøi cheát moät caùch raát kyø quaùi. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Ai ? 110 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  7. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Tröông Anh Phong. Taây Moân Xuy Tuyeát ñaõ bieát ngöôøi naøy. Tam Anh Töù Tuù nguyeân laø ñoàng moân. Tröông Anh Phong laø sö huynh cuûa Nghieâm Nhaân Anh thì cuõng laø sö huynh cuûa Toân Tuù Chaân. Toân Tuù Chaân hieän nay ñaõ thaønh Taây Moân phu nhaân neân Taây Moân Xuy Tuyeát chaúng theå khoâng quan taâm veà vieäc ñaõ raåy ra cho Tröông Anh Phong. Y hoûi : -Haén cuõng cheát roài ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Haén cheát hoâm qua maø cheát moät caùch raát kyø quaùi. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Ai ñaõ gieát Tröông Anh Phong ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Theo leõ Taây Moân huynh laø hung thuû. Taây Moân Xuy Tuyeát chau maøy hoûi : -Ta laø hung thuû ö ? Sao ta laïi gieát haén ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp : -Vì leõ boïn hoï ñeán kinh thaønh laàn naøy vì muïc ñích kieám Taây Moân huynh ñeå traû thuø. Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng hoûi : -Ñoù laø lyù do ta ñaõ haï saùt haén ö ? Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Veát thöông trí maïng nôi coå hoïng haén chæ coù moät chuùt huyeát tích. Taây Moân Xuy Tuyeát dó nhieân ñaõ hieåu yù veà caâu noùi naøy. Chæ coù muõi kieám raát saéc beùn, raát lôïi haïi môùi gaây thaønh veát thöông nhö vaäy. Ngoaïi tröø moân khoaùi kieám cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát coøn ai phoùng ñöôïc chieâu kieám nhö vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi tieáp : -Ñaùng tieác baây giôø tieåu ñeä laïi nhaän ra hung thuû gieát Tröông Anh Phong khoâng phaûi laø Taây Moân huynh. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Coâng töû bieát hung thuû laø ai roài chöù ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Coù hai ngöôøi khaû nghi hôn heát laø moät teân thaùi giaùm vaø moät teân roã maët. Taây Moân Xuy Tuyeát chaúng coù maëc caûm gì veà vuï naøy lieàn noùi : -Neáu cheát veà tay hai ngöôøi ñoù cuõng laø chuyeän hay, chæ sôï Tröông Anh Phong khoâng cheát veà tay hoï maø thoâi. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : 111 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  8. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Tieåu ñeä cuõng chöa nghó ra lyù do gì boïn hoï laïi gieát Tröông Anh Phong. Hay laø hai ngöôøi naøy khoâng phaûi ñoái thuû cuûa hoï Phong. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi : -Coâng töû nhaän ra nhöõng ngöôøi naøy ñaùng lyù laø hung thuû laïi khoâng phaûi laø hung thuû. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì theá tieåu ñeä môùi ñieân ñaàu. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Vaäy ñuùng hung thuû laø ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Baây giôø tieåu ñeä môùi nhaän ra caùi cheát cuûa Tröông Anh Phong coù moái quan heä raát lôùn ñeán vuï naøy. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì thaùi giaùm cuõng keå nhö laø ngöôøi xuaát gia, cuõng ñi taát traéng. Taây Moân Xuy Tuyeát traàm ngaâm hoûi : -Coù phaûi ngöôøi thu löôïm xaùc Tröông Anh Phong laø Nghieâm Nhaân Anh khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñuùng roài. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Nghieâm Nhaân Anh ôû ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : -Taây Moân huynh muoán kieám haén chaêng ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Ta muoán coi veát thöông trí maïng nôi coå hoïng Tröông Anh Phong hoaëc giaû nhaän ra kieám thöùc cuûa ai. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Tieåu ñeä ñaõ coi roài maø coi moät caùch raát kyõ caøng. Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng noùi : -Ta bieát voõ coâng cuûa coâng töû khaù laém, nhaõn löïc laïi caøng saéc beùn nhöng veà kieám thuaät ta cuõng bieát roõ coâng töû coøn thua ta nhieàu. Luïc Tieåu Phuïng chæ cöôøi göôïng. Chaøng khoâng theå tranh luaän vôùi Taây Moân Xuy Tuyeát. Coù theå noùi khoâng ai daùm tranh luaän veà vaán ñeà lieân quan ñeán kieám thuaät vôùi y. Chaøng nhaên nhoù cöôøi noùi : 112 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  9. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Taây Moân huynh ñaõ muoán ñi thì tieåu ñeä daãn ñöôøng nhöng Taây Moân huynh caàn phaûi coi chöøng. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Nghieâm Nhaân Anh ñaõ tìm ngöôøi ñeán ñoái phoù Taây Moân huynh, trong ñoù coù hai teân Laït Ma ôû Maät Toâng, ngoaøi ra coøn hai tay cao thuû ôû moät kieám phaùi bí maät treân ngoïn Thuyû Phong nuùi Thaùnh Maãu. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Boïn chuùng ñeàu duøng kieám hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Khoâng hieåu hoï duøng kieám gì nhöng dó nhieân laø kieám roài. Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng noùi : -Neáu hoï duøng kieám thì chính hoï phaûi coi chöøng ta. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : -Theá ra ngöôøi caàn coi chöøng laø boïn hoï chöù khoâng phaûi Taây Moân huynh. Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Nhaát ñònh khoâng phaûi. Luïc Tieåu Phuïng hoæ : -Coøn hai teân Laït Ma thì sao ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Laït Ma veà phaàn coâng töû. Nguyeân vaán ñeà hoøa thöôïng vaø ñaïo só ñaõ ñuû laøm Luïc Tieåu Phuïng phaûi ñieân ñaàu, baây giôø laïi theâm maáy teân Laït Ma nöõa ñoå leân ñaàu chaøng. Chaøng laåm baåm : -ôû ñôøi ngöôøi ta caàu danh, keû thì caàu lôïi, khoâng bieát coøn mình caàu caùi gì ? Taây Moân Xuy Tuyeát nghe tieáng ñaùp : -Coâng töû caàu laáy chuyeän böïc doïc vaøo mình. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Ñuùng theá thaät. Tieåu ñeä tìm tôùi tìm lui maø toaøn tìm nhöõng chuyeän phieàn naõo cho mình. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Baây giôø coâng töû ñònh ñi kieám hoï ôû ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -ôû Toaøn Phöôùc khaùch saïn. Toaøn Phöôùc khaùch saïn ôû ñöôøng phoá lôùn meù ñoâng toøa Coå Laâu. Nghe noùi trong khaùch saïn naøy ñaõ laâu ñôøi vaø lôùn nhaát trong thaønh. Hai ngöôøi ñeán vaøo luùc ñeâm khuya, boïn Nghieâm Nhaân Anh khoâng coøn ôû ñoù nöõa. 113 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  10. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Ñieám tieåu nhò noùi : -Nghieâm coâng töû ñem sö huynh ñi taùng, coù caû hai vò Laït Ma ñaïi sö môùi rôøi khoûi khaùch saïn chöa laâu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Hoï ñi veà phöông naøo ? Tieåu Nhò ñaùp : -Caùc vò ñoù ñeán Thieân Taøm Ñaøn. ------------------oOo------------------ 114 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2