Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 13

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

81
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 13

  1. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI BA TRONG HOØM BOÁ TRÍ QUAÂN MAI PHUÏC Ñaøn Thieân Taøm ôû ngoaøi cöûa An Ñònh. Thieân Töû coi troïng muoân daân. Muoân daân laáy ngheà noâng laøm goác neân thieân töû teá ñöùc Tieân Noâng ôû Nam Giao, hoaøng haäu teá ñöùc Tieân Taâm ôû Baéc Giao. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Sao boïn hoï laïi taùng Tröông Anh Phong ôû Thieân Taøm Ñaøn ? Tieåu nhò ñaùp : -Vì Thieân Taøm Ñaøn ñaõ thaønh hoang pheá. Caùc Laït Ma duøng laøm nôi hoûa taùng. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Nhöõng muïc daân ôû ngoaøi bieân giôùi cheát ñi, thi theå ñeàu do Laït Ma hoûa taùng. Sau khi hoï vaøo trong quan aûi vaãn giöõ taäp tuïc naøy. Thaäm chí thöù coû duøng ñeå hoûa taùng ñöôïc cöôùp töø laïc ñaø vaän taûi ngoaøi quan aûi ñöa vaøo. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Thöù coû ñoù coù gì ñaëc bieät ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñaëc bieät laém. Chaúng nhöõng noù meàm maïi ñaëc bieät maø khoâ roài vaãn giöõ maøu xanh. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Thöù coû ñoù duøng laøm gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñeå loùt hoøm ñöïn g ngöôøi cheát. Chaøng noùi tieáp : -Tröôùc khi hoûa taùng, ngöôøi cheát quaøn taïi trong hoøm. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Ñeå laøm gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì Laït Ma caàn tieàn, cha coù tieàn coøn phaûi chôø ñôïi. Tieåu ñeä ñaõ qua ñoù moät laàn. Trong ñaïi ñieän ñaày nhöõng hoøm roäng hai thöôùc, cao ba thöôùc ñeå döïng ñöùng. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Hoøm ñöïng ngöôøi maø chæ roäng hai thöôùc cao ba thöôùc thoâi ö ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu. Coi boä chaøng muoán buoàn noân. Chaøn g ñaùp : -Vì theá maø ngöôøi cheát ñöùng khoâng ñuû, naèm khoâng ñöôïc, cuùi lom khom ôû trong hoøm. Taây Moân Xuy Tuyeát nghe noùi khoâng khoûi chau maøy. 115 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  2. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Trong ñaïi ñieän chaúng nhöõng raát nhieàu hoøm coøn nhöõng tuùi vaûi vaøng treo khaép choã. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Tuùi vaûi vaøng ñöïng gì ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñöïng coát hoâi. Haøng naêm hoï ñöa coát hoâi veà moät laàn. Tröôùc khi ñöa ñi coøn treo trong ñaïi ñieän. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi : -Chuùng ta khoâng theå ñeå hoï boû Tröông Anh Phong vaøo tuùi aáy. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Vì theá maø chuùng ta phaûi ñeà phoøng keûo roài hoái khoâng kòp. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ai chöa tôùi ñoù thì tuyeät ñoái khoâng hieåu laø nôi theá naøo. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Xem chöøng nôi ñoù raát nguy hieåm phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñuùng laø moät nôi chaúng töû teá gì. Ñeâm ñaõ khuya. Trong ñaïi ñieän aùnh ñeøn aâm u. Nguyeân toøa ñaïi ñieän naøy chaúng khaùc gì moät ngoâi maû. Ngoïn gioù ñeâm veà thaùng chín raát thanh löông nhöng ôû ñaây ñaày muøi xuù ueá khoâng buùt naøo taû xieát. Choã oå chuoät cuûa boïn thaùi giaùm ñaõ hoâi thuùi khieán ngöôøi ta phaûi buoàn noân, muøi hoâi thoái ôû ñaây caøng khuûng khieáp hôn vì laø muøi thoái khaúm cuûa xaùc cheát huõ naùt. Boãng nghe ñaùnh " binh " moät tieáng. Vaùn hoøm baät ra. Trong hoøm töïa hoà coù ngöôøi daãy döïa ñeå xoâng ra. Chaúng leõ ngöôøi cheát trong hoøm soáng laïi ? Caû Taây Moân Xuy Tuyeát cuõng khoâng khoûi ôùn laïnh xöông soáng. Luïc Tieåu Phuïng voã vai y cöôøi göôïng noùi : -Taây Moân huynh haõy yeân daï. Ngöôøi cheát khoâng theå soáng laïi ñöôïc ñaâu. Taây Moân Xuy Tuyeát cuõng cöôøi laït. Luïc Tieåu Phuïn g noùi : -Nhöõng ngöôøi cheát tröông leân laøm beå vaùn hoøm maø thoâi. Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng hoûi : -Coù ai caàn coâng töû giaûi thích ñaâu ? 116 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  3. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Tieåu ñeä sôï Taây Moân huynh bôû vía. Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Ta chæ sôï moät haïng ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Haïng ngöôøi naøo ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Haïng ngöôøi laém mieäng, thích noùi ba hoa. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi oà. Dó nhieân khoâng phaûi laø tieáng khoan khoaùi. Baát luaän laø ai tôùi ñaây cuõng chaúng sung söôùng gì. Chaøng laûm nhaûm töï noùi moät mình : -Laï thaät ! Boïn ngöôøi ñoù sao laïi chaúng thaáy moät teân naøo ñeán ñaây ? Chaøng vöøa noùi vöøa ñi laùch vaøo khe nhöõng hoøm goã. Theo yù chaøng thì chaúng thaø noùi ba hoa hôn cöù ngaäm mieäng. Chaøng laïi noùi : -Chaúng leõ boïn hoï ñang ñoát thi theå Tröông Anh Phong ôû sau ñieän. Vì taïi ñoù ñaët moät caùi loø duy nhaát. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Chæ coù caùi loø duy nhaát thoâi ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -ÔÛ ñaây chæ coù moät loø maø laïi khoâng thaáy khoùi boác leân. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi : -Coâng töû bieát thaät nhieàu chuyeän. Sau ñaïi ñieän ñoät nhieân coù ngöôøi cöôøi laït leân tieáng : -Ñaùng tieác coù ñieàu gaõ vaãn chöa hay laø caùi loø ñoù coù theå ñoàng thôøi thieâu ñöôïc boán ngöôøi. Chuùng ta seõ boû boán ngöôøi caùc vò vaøo ñoù ñoát chaùy thaønh than. Thaät laø quaùi dò ! Con ngöôøi quaùi dò, aâm ñieäu cuõng quaùi dò. Boïn Laït Ma ngöôøi naøo cuõng quaùi dò nhöng hai teân Laït Ma naøy chaúng nhöõng quaùi dò maø coøn xaáu xa, huû laäu. Khoâng ai hình dung ñöôïc boä maët cuûa chuùng, döôøng nhö ñaây laø nhöõng boä maët aùc quyû baèng ñoàng ñuùc neân. Hai teân Laït Ma mình maéc aùo caø sa vaøng maø che kín nöûa mình, ñeå loä vai beân traùi. Caùnh tay traùi ñeo chín voøng ñoàng. Traùi tai cuõng ñeo moät voøng. Binh khí cuûa boïn hoï cuõng laø voøng ñoàng. Nhoaøi choã tay caàm, boán maët ñeàu lôûm chôûm nhöõng muõi nhoïn. Baát luaän laø ai tôùi ñaây ngoù thaáy hai nhaân vaät naøy moät caùch ñoät ngoät ñeàu phaûi toaùt moà hoâi laïnh. Luïc Tieåu Phuïng baät cöôøi. Chaøng vöøa cöôøi vöøa noíi : 117 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  4. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Teù ra nhöõng Laït Ma naøy khoâng bieát ñeám. Boïn ta chæ coù hai ngöôøi chöù khoâng phaûi boán. Thanh aâm kia laïi noùi : -Phía tröôùc coù hai ngöôøi. Phía sau cuõng hai ngöôøi coäng laïi laø boán. Teân Laït Ma vöøa noùi toeùt mieäng cöôøi ñeå loä haøm raêng traéng heáu coi raát hung döõ. Coøn Laït Ma kia boät maët chaúng khaùc xaùc cheát troâi. Luïc Tieåu Phuïng khoâng hieåu hoûi : -Ñaèng sau coøn coù hai ngöôøi laø ai ? Teân Laït Ma cöôøi ñaày veû hung döõ ñaùp : -Chính laø hai ngöôøi chôø ñôïi caùc ngöôøi cuøng ñeán Taây Thieân moät chuyeán. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : -Taïi haï khoâng muoán ñeán Taây Thieân. Beân ñoù taïi haï chaúng coù baïn höõu naøo heát,. Teân Laït Ma khoâng cöôøi laïnh luøng hoâ : -Gieát ñi ! Voøng ñoàng chaán ñoäng. Hai teân Laït Ma chuaån bò nhaûy xoå laïi. Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng hioûi : -Hai ngöôøi naøy ñeàu laø Laït Ma ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Chæ coù hai teân thoâi. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi : -Laït Ma veà phaàn coâng töû. -Coøn Taây Moân huynh ? Taây Moân Xuy Tuyeát cöôøi moät tieáng, ñoät nhieân ruùt kieám ra nhaèm ñaâm vaøo caùi hoøm goã beân caïnh. Chaúng moät ai töôûng töôïng ñöôïc y ruùt kieám ñoäng thuû nhanh ñeán theá. Cuõng khoâng ai hieåu taïi sao y phoùng kieám ñaâm vaøo caùi hoøm goã ? Muõi kieám cuûa y nguyeân khoâng phaûi ñaâm ngöôøi cheát. Trong nhaùy maét boãng nghe ñaùnh " binh " moät tieáng. Moät caùi hoøm goã khaùc ñoät nhieân beå ra. Moät thanh kieám töïa hoà raén ñoäc nhaèm ñaâm vaøo huyeät Thöû Kheâ treân mình Luïc Tieåu Phuïng. Chieâu kieám naøy phoùng ra cuõng mau leï vaø nguy hieåm quaù chöøng, laïi ra ngoaøi saéc töôûng töôïng cuûa con ngöôøi. Töû nhaân coøn gieát ngöôøi ñöôïc chaêng ? Neáu Luïc Tieåu Phuïng khoâng phaûi laø Luïc Tieåu Phuïng thì ñaõ cheát döôùi nhaùt kieám naøy. Nhöng Luïc Tieåu Phuïng vaãn laø Luïc Tieåu Phuïng. Ñoät nhieân chaøng vöôn tay duøng hai ngoùn keïp chaët löôõi kieám. 118 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  5. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Baát luaän trong röông coù ngöôøi hay coù ma quyû cuõng vaäy, kieám phoùng ra thì duø laø kieám cuûa ngöôøi hay ma quyû ñeàu bò chaøng keïp chaët. Tuyeät kyõ voâ song cuûa Luïc Tieåu Phuïng chaúng bao giôø chuïp seånh. Cuõng trong chôùp maét naøy laïi nghe ñaùnh " soät " moät tieáng. Muõi kieám cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát ñaõ ñaâm vaøo hoøm goã. Trong hoøm goã ñoät nhieân phaùt ra tieáng ruù theâ thaûm. Vaùn goã tung bay. Moät ngöôøi chuoàn ra. Ngöôøi naøy ñen sì maø gaày ñeùt. Tay caàm thanh kieám maøu ñen. Maët ñaày maùu töôi maø laø maùu ñoû loøm. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Teù ra boïn chuùng nhöõng boán ngöôøi. Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng noùi tieáp : -Boán ngöôøi vôùi baûy con maét. Ngöôøi aùo ñen töøt rong hoøm goã chui ra, maét beân traíu ñaõ bò muõi kieám ñaâm thuûng. Haén nhö keû ñieân khuøng muùa kieám gioùng con raén ñen, ñaâm lieàn chín kieám nhanh nhö chôùp. Kieám phaùp thaät laø quaùi dò. Ñaùng tieác haén söû duïng kieám laïi gaëp phaûi Taây Moân Xuy Tuyeát. Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng noùi : -Ta khoâng ñònh gieát ngöôøi. Kieám quang laáp loaùng. Ngöôøi aùo ñen ñoät nhieân döøng tieáng ruù. Thaân hình cöùng ñô nhö töôïng goã ñöùng ñoù. Maùu töôi khoâng ngôùt chaûy. Ngöôøi haén ñoät nhieân teù xuoáng meàm xeøo nhö caùi bao boá. Luïc Tieåu Phuïng vaãn giöõ muõi kieám nhìn caùi hoøm tröôùc maët. Trong hoøm vaãn khoâng thaáy ñoäng tónh gì. Chaøng noùi : -Ngöôøi trong naøy nhaát ñònh khoâng phaûi Laït Ma. Taây Moân Xuy Tuyeát " oà " moät tieáng. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Tieåu ñeä giöõ muõi kieám, Taây Moân huynh haï teân Laït Ma kia duøm cho ñöôïc chaêng? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Ñöôïc. Thanh kieám cuûa y nhö con chim öng ñoät nhieân löôùt tôùi. Kieám quang chaúng khaùc ñieän chôùp ñaâm vaøo Laït Ma coù tieáng cöôøi hung döõ. Y khoâng thích nghe Laït Ma cöôøi kieåu naøy. Laït Ma vung song hoaøn phaûn kích. Chieâu thöùc cuõng cöïc kyø quaùi dò., Caëp voøng naøy laø moät thöù binh khí ngoaïi moân raát quaùi dò. Baát luaän ñao kieám naøo bò maéc vaøo voøng chaúng bò beû gaãy cuõng bò ñoaït maát. 119 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  6. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Kieám quang laáp loaùng ñaâm vaøo caëp voøng ñoàng chaúng khaùc gì con ngaøi gieo mình vaøo löûa ñoû. Teân Laïc Ma coù tieáng cöôøi hung aùc xoay caëp voøng moät caùi ñònh beû gaõy thanh kieám cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát. Mieäng haén quaùt : -Gaãy naøy ! Thanh aâm chöa döùt, haén chôït phaùt giaùc muõi kieám laïnh ngaét ñaõ ñöa tôùi tröôùc coå hoïng. Laït Ma laïi caûm thaáy laïnh leõo hôn. Muõi kieám töø töø chui vaøo doøng maùu roài haén khoâng bieát gì nöõa,. tieáng cöôøi cuõng chaám döùt. Teân Laït Ma khoâng cöôøi, tuy maët chaúng coøn chuùt huyeát saéc cuõng nghieán raêng xoâng tôùi. Taây Moân Xuy Tuyeát troû vaøo Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Hoøa thöôïng veà phaàn coâng töû. Y töø töø giô kieám leân, kheõ thoåi cho maùu treân löôõ kieám nhoû xuoáng, khoâng theøm ngoù tôùi Laït Ma caùi naøo. Laït Ma ngô ngaùc nhìn maùu nhoû gioït roài xoay mình nhaûy xoå veà phía Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng moät tay keïp löôõi kieám ôû trong hoøm goã ñaâm ra, nhaên nhoù cöôøi noùi : -Ngöôøi naøy vaãn khoâng chòu thua. Moät tieáng choang vang leân caét ñöùt caâu noùi cuûa chaøng. Chín caùi voøng ñoàng ñeo ôû caùnh tay traùi Laït Ma bay leân nhaûy muùa. Ngöôøi haén cuõng voït ñi raát leï. Voøng ñoàng tuoät khoûi tay, ngöôøi haén chuoàn qua cöûa soå ñaõ bò ñuïng beå. Haén troán maát huùt roài. Taây Moân Xuy Tuyeát ñaõ tra kieám vaøo voû. Hai tay chaép sau löng, laïnh luøng ngoù maøn kòch dieãn bieán. Laïi maáy tieáng leng keng nhö chuoãi haït caâu tôùt xuoáng baøn ngoïc. Luïc Tieåu Phuïn g kheõ buùng ngoùn tay cho hính caùi voøng rôùt xuoáng. Nguyeân nhöõng voøng naøy moùn binh khí raát lôïi haïi nhöng ñeán tröôùc maët Luïc Tieåu Phuïng laïi bieán thaønh ñoà chôi cuûa treû nít. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Coâng töû coù baùn maáy ngoùn tay naøy khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi laïi : -Taây Moân huynh duøng caùi gì ñeå mua noù ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Caàn ra thì ta duøng ngoùn tay cuûa mình ñeå thay ñoåi. 120 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  7. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng cöôøi khaø khaø, thngr thaúng noùi : -Tieåu ñeä ñaõ bieát kieám phaùp cuûa Taây Moân huynh ñeán trình ñoä phi thöôøng maø luùc ra tay laïi cöïc kyø mau leï nhöng noùi ñeán ngoùn tay thì tay cuûa Taây Moân huynh nhieàu laém chæ ñoåi ñöôïc moät ngoùn chaân cuûa tieåu ñeä maø thoâi. Trong hoøm goã vaãn khoâng thaáy ñoäng tónh gì. Thanh kieám tuyeät khoâng phaûi ôû tay Luïc Tieåu Phuïng phoùng ra. Vaäy ngöôøi phoùng ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng goõ vaøo caùi hoøm hoûi : -Chaúng leõ oâng baïn ñònh aån naáp vónh vieãn trong ñoù khoâng bao giôø loù maët ra ngoaøi? Khoâng thaáy tieáng ngöôøi ñaùp laïi, Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -OÂng baïn maø khoâng ra thì ta ñaäp tan caùi nhaø cuûa oâng baïn. Vaãn khoâng coù tieáng ngöôøi phaûn öùng. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Chaúng leõ ngöôøi naøy khoâng hieåu tieáng noùi cuûa ta ? Hay laø haén nhaát ñònh gan lyø ? Chaøng giô tay leân ñaäp moät caùi. Caùi hoøm bò beå lieàn. Ngöôøi vaãn coøn ôû trong hoøm khoâng nhuùc nhích. Nöôùc maét nöôùc muõi, nöôùc mieáng ñeàu chaûy ra ñem theo muøi oâi thoái raát khoù ngöûi. Ngöôøi haén sôï quaù cheát töôi roài. Luïc Tieåu Phuïng ñöùng ngaån ngöôøi ra. Thaàn bí kieám phaùi treân Ngoïn Thuûy Phong öùui Thaùnh Maãu noåi tieáng man rôï laøm cho ngöpöøo ta khieáp vía. Khoâng ngôø chính hoï naùt caûm ñeán theá. Taây Moân Xuy Tuyeát ñoät nhieân noùi : -Ngöôøi naøy khoâng phaûi ôû treân ngoïn Thuyû Phong nuùi Thaùnh Maãu tôùi ñaây. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Sao Taây Mon huynh bieát theá ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Ta nhaän bieát kieám phaùp cuûa boïn hoï ? Luïc Tieåu Phuïn g hoûi : -Kieám phaùp naøy laø kieám phaùp gì ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Long Quyeàn Phong. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Long Quyeàn Phong Kieám ôû phaùi naøo ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Long Quyeàn Phong laø kieám thuaät cuûa Nam Haûi kieám phaùi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Vaäy boïn naøy laø ñeä töû Nam Haûi kieám phaùi hay sao ? 121 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  8. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Nhaát ñònh laø theá. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi sao boïn chuùng laïi maïo xöng laø kieám khaùch treân ôû ngoïn Thuyû Phong nuùi Thaùnh Maãu. Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Caùi ñoù coâng töû phaûi hoûi hoï môùi bieát. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Ñaùng tieác ngöôøi naøy döôøng nhö hieän giôø khoâng noùi ñöôïc nöõa. Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Ñöøng queân phia sau coøn hai ngöôøi. Phía sau coøn hai ngöôøi ? Moät ngöôøi cheát vaø moät ngôøi soáng. Ngöôøi cheát dó nhieân khoâng cöû ñoäng ñöôïc maø ngöôøi soáng cuõng heát nhuùc nhích. Ngöôøi cheát laø Tröông Anh Phong, ngöôøi soáng laø Nghieâm Nhaân Anh. Ngöôøi soáng laø moät thieáu nieân cao ngaïo, luùc naøy gaõ naèm thaúng caúng nhö ngöôøi cheát beân oø löûa, töïa hoà ñeå chôø ñôïi hoûa thieâu. Luïc Tieåu Phuïng naâng ñôõ gaõ daäy môùi bieát laø gaõ chöa cheát maø chæ bò ngöôøi ñieåm huyeät. Taây Moân Xuy Tuyeát vung tay giaûi khai huyeät ñaïo roài ngoù gaõ baèng caëp maét laïnh luøng. Nghieâm Nhaân Anh cuõng ngoù boät maët xanh löôùtt cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát. Gaõ gaéng göôïng ñöùng daäy hoûi : -Ngöôøi laø ai ? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp : -Ta laø Taây Moân Xuy Tuyeát. Nghieâm Nhaân Anh da maët co ruù laïi, ngoài pheät xuoáng thôû daøi noùi : -Ngöôi gieát ta ñi. Taây Moân Xuy Tuyeát cöôøi laït khoâng noùi gì. Nghieâm Nhaân Anh nghieán raêng hoûi : -Sao ngöôøi khoâng gieát ta maø laïi cöùu ta ? Luïc Tieåu Phuïn g thôû daøi ñaùp : -Vì y khoâng muoán gieát oâng baïn, chæ coù oâng baïn laø ñònh gieát y. Nghieâm Nhaân Anh cuùi ñaàu xuoáng, coi boä luùc naøy soáng coøn khoù chòu hô nlaø cheát. Taây Moân Xuy Tuyeát ñoät nhieân lôùn tieáng : -Thuû phaùp ñieåm huyeät naøy cuõng laø thuû phaùp cuûa phaùi Nam Haûi. Luïc Tieåu Phuïng chau maûy hoûi : -Gaõ môøi boïn hoï ñeán trôï thuû, sao hoï laïi ra tay ñoái vôùi gaõ ? 122 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  9. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Taây Moân Xuy Tuyeát laïnh luøng ñaùp : -Caâu naøy coâng töû neân hoûi thaúng gaõ. Luïc Tieåu Phuïng chöa kòp hoûi, Nghieâm Nhaân Anh ñaõ nghieán raêng noùi : -Khoâng phaûi ta môøi hoï ñeán maø chính hoï ñeán kieám ta. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Boïn hoï töï nhaân ñöùng ra heát söùc giuùp oâng baïn ñeå baùo thuø ö ? Nghieâm Nhaân Anh gaät ñaàu ñaùp : -Boïn hoï töï giôùi thieäu ñeàu laø coá höõu cuûa tieân sö ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -OÂng baïn nghe noùi vaäy cuõng tin ö ? Nghieâm Nhaân Anh cuùi ñaàu khoâng ñaùp. Gaõ coøn nhoû tuoåi quaù neân chöa hieåu nhöõng söï nguî traù treân choán giang hoà. Luïc Tieåu Phuïng laïi göôïng cöôøi hoûi : -OÂng baïn coù bieát vì leõ gì maø boïn hoï muoán gieát oâng baïn khoâng ? Nghieâm Nhaân Anh ngaàn ngöø ñaùp : -Boïn hoï vöøa ñeán ñaây lieøn ra tay aùm toaùn ta. Döôøng nhö ta nghe hoï noùi moät caâu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Hoï noùi theá naøo ? Nghieâm Nhaân Anh ñaùp : -Hoï baûo khoâng phaûi boïn ta muoán gieât ngöôøi maø ba pho töôïng saùp ong kia muoán saùt haïi ngöôi ñoù. Ñaây laø caâu boïn ngöôøi kia thoát ra giöõa luùc Nghieâm Nhaân Anh teù xuoáng. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Töôïng naøo ñaâu ? Nghieâm Nhaân Anh ñaùp : -Nhöõng töôïng baèng sap ong do ñaïi sö huynh ta naën ra. Gaõ döøng laïi moät chuùt roài tieáp : -Trong baûy anh em ñoàng moân chuùng ta, ñaïi sö huynh laø con ngöôøi thoâng minh kheùo tay hôn heát. Roài gaõ giaûi thích : -Ñaïi sö huynh ta ngoù thaáy maët ai roài y cöù thuû trong tay aùo cuõng naën ra ngöôøi ñoù raát mau leï vaø hoaøn toaøn gioáng heät. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Phaûi chaêng y laø ngöôøi trong nhaø Neâ Nhaân Tröôøng ôû kinh thaønh ? Nghieâm Nhaân Anh ñaùp : -Kinh thaønh chaúng khaùc naøo ngoâi nhaø cuõ cuûa y neân y quen bieát raát nhieàu vaø bieát caû Ma Luïc Ca. 123 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  10. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Gaõ döøng laïi moät chuùt roài tieáp : -Khi y cuøng ta chia tay, trong mình chöa coù pho töôïng saùp ong naøo nhöng luùc ta lieäm thi theå y thì trong boïc y rôùt ra ba pho töôïnhg saùp ong. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Hieän giôø ba pho töôïng ñoù ñaâu ? Nghieâm Nhaân Anh ñaùp : -ôû trong mình ta nhöng ba ngöôøi naøy khoâng quen bieát ai. Luïc Tieåu Phuïng nhaän ra ñöôïc hai ngöôøi laø Vöông toång quaûn vaø Ma Luïc Ca. Tröông Anh Phong quaû nhieân laø kheùo tay. Ñaùng tieác pho töôïng thöù ba ñaõ beïp duùm. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Ba pho töôïng naøy nhaát ñònh y ñaõ naën tröôùc luùc laâm töû vì y bieát hoï muoán gieát y. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Coâng töû nhaän ñònh ba ngöôøi naøy laø hung thuû gieát y ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Nhaát ñònh ñuùng roài. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi : -Tröôùc khi laâm töû y coøn muoán sö ñeä baùo thuø cho y neân môùi naën ra chaân töôùng hung thuû. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñuùng theá. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi : -Nhöng luùc laâm töû y coøn kieám ñaâu ra ñöôïc saùp ong ñeå naën töôïng. Nghieâm Nhaân Anh ñaùp : -Y khoâng phaûi kieám vì luùc naøo cuõng ñem theo moät naém saùp ong raát lôùn. Heã raûnh vieäc laø y laïi naën ñoà chôi. ------------------oOo------------------ 124 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2