intTypePromotion=1

Tiền chiến hậu chiến - tập 16

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
66
lượt xem
4
download

Tiền chiến hậu chiến - tập 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 16

 1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")'*#+,'-./ 012'345'&,6'36*'(78'9/:'%".( Lôc TiÓu Phông ch¼ng nãi g× . Chµng kh«ng muèn thæ lé tr­íc mÆt nhµ s­ chÊt ph¸c mÆc dÇu trong bông chµng ®Çy chÊt ®¾ng ngßm . B©y giê chµng míi biÕt m×nh ®∙ gÆp hai Nª Nh©n Tr­¬ng ®Òu lµ gi¶ hiÖu . L∙o thø nhÊt m¹o x­ng Nª Nh©n Tr­¬ng ®Ó ®¸nh tr¸o pho t­îng s¸p ong ®æ v¹ cho T©y M«n Xuy TuyÕt . NÕu chµng kh«ng m¾c lõa th× thÕ nµo còng trë l¹i ®Ó Nª Nh©n Tr­¬ng thø hai h¹ ®éc thñ giÕt chµng . §©y chØ lµ mét thø liªn hoan ®éc kÕ kh«ng h¬n kh«ng kÐm . KÕ tr­íc kh«ng thµnh sÏ cã kÕ sau liªn tiÕp . Lôc TiÓu Phông thë phµo mét c¸i . Chµng ph¸t gi¸c vËn khÝ m×nh h∙y cßn may m¾n míi sèng ®­îc ®Õn b©y giê . Nhµ s­ chÊt ph¸c thë dµi nãi : - Hßa th­îng ®∙ b¶o thÝ chñ khÝ x«ng lªn ®Ønh ®Çu , nhÊt ®Þnh cã chuyÖn xói quÈy . Lôc TiÓu Phông hái : - T¹i h¹ cã ®iÒu chi xói quÈy ®©u ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - ThiÕu g× viÖc tö tÕ thÝ chñ kh«ng lµm mµ chØ ®i kiÕm ng­ßi chÕt ®Ó lo nÆn t­îng . Nh­ vËy mµ kh«ng xói quÈy ­ ? Lôc TiÓu Phông nh×n l∙o nãi : - T¹i h¹ kiÕm ng­êi chÕt nÆn t­îng nªn tíi ®©y . Cßn hßa th­îng ®Õn ®©y lµm chi ? Nhµ s­ chÊt ph¸c bÞ c©u hái trí trªu nµy kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo . May sao gi÷a lóc Êy Nª Nh©n Tr­¬ng gi¶ hiÖu s­ng ®Çu ®ét nhiªn bËt tiÕng rªn la . Nguyªn lóc hai ng­êi vµo hËy viÖn vÉn kh«ng quªn ®em c¶ Nª Nh©n Tr­¬ng gi¶ hiÖu vµo . Nhµ s­ chÊt ph¸c thë phµo mét c¸i nãi : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 141 http://come.to/kimdung
 2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Y tØnh l¹i råi . ThÕ lµ b¶n hßa th­îng kh«ng mang tiÕng ®ông chÕt ng­êi . Lôc TiÓu Phông nh×n l∙o hái : - Cã ph¶i b¶n ý hßa th­îng muèn ®ông chÕt l∙o kh«ng ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ch¾p hai tay ®Ó tr­íc ngùc niÖm : - A Di §µ PhËt ! Téi nghiÖp ! Téi nghiÖp ! Nhµ PhËt cã ®øc hiÕu sinh . NÕu b¶n hßa th­îng ®Þnh lµm thÕ h¸ ch¼ng bÞ giam vµo m­êi t¸m tÇng ®Þa ngôc ­ ? Lôc TiÓu Phông c­êi hái : - N¬i ®ã cã ®iÒu chi kh«ng æn ? Ýt ra hßa th­îng sÏ ®­îc gÆp mÊy «ng b¹n . Huèng chi hßa th­îng kh«ng vµo ®Þa ngôc th× cßn ai vµo ? Nhµ s­ chÊt ph¸c l¾c ®Çu nãi ®Ó m×nh nghe : - Chí cïng ng­êi ®ua h¬i móa má . Chí cïng ng­êi ®ua h¬i móa má . Chí cïng ng­êi ... Lôc TiÓu Phông kh«ng nhÞn ®­îc c­êi hái : - Hßa th­îng niÖm kinh g× vËy ? Nhµ s­ chÊt ph¸c thë dµi ®¸p : - §©y bÊt qu¸ lµ b¶n hßa th­îng nh¾c nhë m×nh ®Ó sau nµy khái ph¶i vµo ngôc rót l­ìi . Lôc TiÓu Phông muèn nãi l¹i th«i v× chµng thÊy ng­êi n»m d­íi ®Êt ®∙ tØnh l¹i ®ang «m ®Çu , g¾ng g­îng muèn ngåi dËy . Lôc TiÓu Phông nh×n l∙o . L∙o còng ngã Lôc TiÓu Phông vÎ sî sÖt lé ra khãe m¾t . L∙o chît tr«ng thÊy nhµ s­ chÊt ph¸c bçng giËt n¶y m×nh . DiÔn biÕn nµy tá ra l∙o nhËn biÕt nhµ s­ chÊt ph¸c nh­ng mµ nhµ s­ chÊt ph¸c nÐt mÆt th¶n nhiªn kh«ng lé vÎ g× . Lôc TiÓu Phông vÉn ch­a lªn tiÕng . Hai ng­êi cø im lÆng ®øng tr­íc mÆt Nª Nh©n Tr­¬ng gi¶ hiÖu ®Ó nh×n l∙o . Tuy l∙o kh«ng ph¶i lµ Nª Nh©n Tr­¬ng ch©n chÝnh nh­ng ®óng lµ mét l∙o giµ . Lôc TiÓu Phông biÕt m×nh ch¼ng cÇn më miÖng , l∙o còng hiÓu v× lÏ g× råi . Qu¶ nhiªn l∙o thë dµi nãi : - L∙o phu biÕt c¸c vÞ cã ®iÒu muèn hái mµ cßn biÕt hai vÞ hái chuyÖn g× n÷a . DÜ nhiªn l∙o biÕt l¾m . B©t cø ai sau kho bÞ ¸m to¸n kh«ng chÕt ®Òu cËt vÊn t×m lai lÞch ®èi ph­¬ng , nh©n vËt sai khiÕn lµ ai ? Con ng­êi ®∙ sèng ®Õn Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 142 http://come.to/kimdung
 3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long n¨m , s¸u chôc tuæi ®Çu cã lý nµo kh«ng hiÓu râ ®iÓm nµy ? L∙o nãi tiÕp : - Nh­ng nh÷ng c©u c¸c vÞ muèn hái l∙o phu ®Òu kh«ng d¸m tr¶ lêi v× mét khi nãi ra tÊt m×nh ph¶i chÕt . Lôc TiÓu Phông hái : - L∙o sî chÕt ­ ? L∙o nãi vËy lµ ®óng sù thùc . Con ng­êi tuæi cµng nhiÒu l¹i cµng kh«ng muèn chÕt . Nh÷ng kÎ huyÕt khÝ coi th­êng m¹ng sèng tõ trªn lÇu nh¶y xuèng hay treo cæ ®Òu lµ giíi thanh niªn , ch¼ng mÊy khi thÊy l∙o giµ tù s¸t . Lôc TiÓu Phông dùng mÆt lªn hái : - L∙o ®∙ sî chÕt . Ch¼ng lÏ kh«ng sî bän t¹i h¹ h¹ s¸t ­ ? L∙o giµ ®¸p : - L∙o phi kh«ng sî tr­êng hîp nµy . Lôc TiÓu Phông lÊy lµm kú hái : - T¹i ©o l∙o sî chÕt mµ kh«ng sî ng­êi h¹ s¸t ? L∙o giµ ®¸p : - V× l∙o phu nhËn ra c«ng tö kh«ng cã d¸ng ®iÖu muèn giÕt ng­êi mµ còng ch¼ng muèn h¹ s¸t l∙o phu . Lôc TiÓu Phông hái : - Lao nhËn ra ®­îc ­ ? L∙o giµ ®¸p : - L∙o phu ®∙ sèng bÊy nhiªu tuæi ®Çu mµ ®iÓm nµy còng k«ng nhËn ra h¸ ch¼ng lµ sèng uæng ­ ? L∙o c­êi hoµi . KiÓu c­êi cña l∙o thËt gièng c¸o giµ . Lôc TiÓu Phông trîn m¾t lªn nh×n l∙o , ®ét nhiªn cÊt tiÕng : - LÇn nµy th× l∙o lÇm to råi . L∙o giµ chØ " å " mét tiÕng chø kh«ng nãi g× . Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp : - L∙o nhËn xÐt vÒ t¹i h¹ kh«ng lÇm . Thùc t×nh t¹i h¹ kh«ng muèn giÕt l∙o nh­ng l∙o l¹i nhËn lÇm vÒ nh©n vËt sai l∙o tíi ®©y . L∙o kh«ng giÕt chÕt ®­îc t¹i h¹ th× bÊt luËn cã thæ lé sù bÝ mËt cña y hay kh«ng l∙o còng nhÊt ®Þnh ph¶i chÕt , kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a . Nô c­êi cña l∙o giµ bçng cøng ®ê . Khãe m¾t lé vÎ khñng khiÕp . Lôc TiÓu Phông nãi : - DÜ nhiªn l∙o ®∙ hiÓu râ thñ ®o¹n cña ng­êi kia , b©y giê l∙o muèn bá Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 143 http://come.to/kimdung
 4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long ®i , t¹i h¹ tuyÖt ®èi kh«ng c¶n trë ®Ó l∙o chÕt råi còng ®õng o¸n t¹i h¹ . L∙o giµ ®øng lªn nh­ng kh«ng cö ®éng . Lôc TiÓu Phông l¹i nãi : - Tr­íc nay t¹i h¹ rÊt Ýt khÝ giÕt ng­êi nh­ng cøu ng­êi kh«ng ph¶i Ýt . L∙o giµ ngËp ngõng hái : - C«ng tö ... c«ng tö chÞu cøu l∙o phu ch¨ng ? Lôc TiÓu Phông hái l¹i : - Nh­ng l∙o cã chÞu nãi kh«ng . L∙o giµ ngÇn ng¹i , trong lóc nhÊt thêi l∙o ch­a quyÕt ®Þnh . Lôc TiÓu Phông nãi : - L∙o cø nghÜ ®i , t¹i h¹ ... §ét nhioªn chµng dõng l¹i kh«ng nãi n÷a. ThËm chÝ chµng c¬ hå ngõng thë v× ph¸t hiÖn ra lßng tr¾ng m¾t l∙o giµ biÕn thµnh xanh lÌ . Trong mµu xanh l¹i cã giät m¸u ®á t­¬i øa ra . Lóc chµng x«ng l¹i th× kÏ m¾t l∙o giµ ®∙ r¸ch mµ tùa hå ch¼ng thÊy ®au ®ín chi hÕt . Lôc TiÓu Phông n¾m lÊy tay l∙o th× bµn tay còng l¹nh cøng . Chµng biÕn s¾c giôc : - Nãi mau ! Nãi mau ! ChØ cÇn nãi tªn ng­êi ®ã ra . L∙o giµ m¸y m«i mÊy c¸i . Trªn m«iu ®ét nhiªn lé nô c­êi kú bÝ ®Æc biÖt . Nô c­êi võa hiÖn ra liÒn l¹nh cøng . C¶ ng­êi l∙o còng l¹nh cøng . Da dÎ toµn th©n kh« nh­ da tr©u . Lôc TiÓu Phông vç vµo ng­êi l∙o nghe " bïng bïng " ch¼ng kh¸c g× gâ trèng . Nhµ s­ chÊt ph¸c gÞ©t m×nh kinh h∙i la thÊt thanh : - §©y lµ C­¬ng Thi Méc My T¸n . Lôc TiÓu Phông nhÑ bu«ng tiÕng thë dµi nãi : - ChÊt ®éc tan vµo huyÕt , ng­êi biÕn thµnh c¸i x¸c cøng ®ê . Nhµ s­ chÊt ph¸c hái : - Ch¼ng lÏ lóc nµo l∙o ®Õn ®©y ®∙ tróng ®éc råi ? T¹i sao chÊt ®éc ®Õn b©y giê míi ph¸t t¸c ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - NÕu hßa th­îng kh«ng ®ông ph¶i lµm cho l∙o ngÊt ®i th× e r»ng l∙o ra khái cöa lín ®∙ biÕn thµnh x¸c chÕt cøng dê råi . Nhµ s­ chÊt ph¸c nãi : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 144 http://come.to/kimdung
 5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Nh­ vËy lµ bÊt luËn m­u kÕ cã thµnh tùu hay kh«ng l∙o còng ph¶i chÕt . Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi : - KÕ ho¹ch cña hä thËt kÝn ®¸o ! Nh­ng kh«ng hiÓu vô hy sinh lín lao nµg vï môc ®Ých g× ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - V× môc ®Ých muèn h¹ s¸t th× chñ . Lôc TiÓu Phông nh¨n nhã c­êi hái : - NÕu chØ v× muèn giÕt mét m×nh t¹i h¹ mµ ph¶i ghy sinh nh­ vËy ch¼ng lµ tr¶ mét gi¸ rÊt ®¾t ­ ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - ThÝ chñ nãi vËy th× ra tù ®¸nh giµ m×nh qu¸ thÊp , kh«ng ®¸ng tiÒn råi . Lôc TiÓu Phông nãi : - Bän hä muèn giÕt t¹i h¹ bÊt qu¸ v× e ng¹i t¹i h¹ c¶n trë ®­êng ®i cña hä mµ th«i . Nhµ s­ chÊt ph¸c hái : - ThÝ chñ nhËn thÊy bän hä cßn cã môc ®Ých g× kh¸c kh«ng ? Lôc TiÓu Phông " å " mét tiÕng . Nhµ s­ chÊt ph¸c l¹i hái : - Hä cßn môc ®Ých g× ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Bän häh ®∙ tr¶ gi¸ ®¾t nh­ vËy dÜ nhiªn ®Ó lµm mét viÖc lín . Nhµ s­ chÊt ph¸c hái : - ViÖc lín ®ã lµ viÖc g× ? Lôc TiÓu Phông hái l¹i : - Sao hßa th­îng kh«ng ®i hái ®øc Bå T¸t coi ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - §øc Bå T¸t chØ nghe hßa th­îng niÖm kinh nh­ng hßa th­îng l¹i kh«ng nghe ®­îc tiÕng nãi cña Bå T¸t . Lôc TiÓu Phông hái : - NÕu vËy hßa th­îng xuÊt gia lµm chi ? Nhµ s­ chÊt ph¸c c­êi ®¸p : - Hßa th­îng xuÊt gia lµm s­ Ýt ra cßn hay h¬n lµ lµm Lôc TiÓu Phông . Lôc TiÓu Phông hái : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 145 http://come.to/kimdung
 6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Lµm hay h¬n ë chç nµo ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - Lµm hßa th­îng Ýt phiÒn n∙o , lµm Lôc TiÓu Phông r­íc lÊy ®au khæ cho m×nh nhiÒu h¬n hßa th­îng . §ét nhiªn nhµ s­ chÊt ph¸c vç tay h¸t : Vèn kh«ng mua n∙o chuèc phiÒn Vui buån h¸ ë lßng thiÒn mµ ra ? Vui buån chØ t¹i lßng ra Tu lµ câi phóc tßnh lµ oan khiªn ... Nhµ s­ ca ch­a chÕt , ng­êi l∙o ®∙ l­ít ®i råi . Lôc TiÓu Phông nh×n bãng sau l­ng l∙o nh¨n nhã c­êi nãi : - Vui buån ë t¹i lßng ta nh­ng n«i buån ta kh«ng kiÕm nã , nã còng kiÕm ta . Vßm trêi cao vót , s¸ng sña , mÆt trêi mïa thu l¬ löng trªn kh«ng . Lôc TiÓu Phông tõ tõ cÊt b­íc ra khái ngâ hÎm . §ét nhiªn chµng ngã thÊy mét ng­¬× ®øng ë ®Çu ngâ . Ng­êi nµy y phôc rÊt hoa lÖ mµ s¾c mÆt lît l¹t . Y lµ tay ®Ö nhÊt cao thñ trong bän ®Ö tö ë §­êng m«n tªn gäi §­êng Thiªn Tung . Chµng tù hái : - Sao §­êng Thiªn Tung l¹i ®Õn ®©y ? Ph¶i ch¨nh h¾n t×m ®Õn lµm phiÒn luþ cho ta ? Chµng c­êi hái : - ¤ng b¹n cña c¸c h¹ ®©u ? Y ®∙ tr¶ tiÒn hå trµ chø ? §­êng tHiªn Tung nh×n chµng , m¾t ®Çy nh÷ng tai m¸u . §ét nhiªn g∙ quú mäp xuèng nh×n Lôc TiÓu Phông ®Ëp ®Çu ba c¸i . Lôc TiÓu Phông ng¬ ng¸c nghÜ ®Õn c©u chµng ®∙ nãi :" §iÒu kiÖn cña t¹i h¹ rÊt gi¶n dÞ lµ chØ cÇn mçi vÞ quú xuèng dËp ®Çu ba c¸i , t¹i h¹ sÏ tÆng cho mét tÊm b¨ng ®o¹n " . Chµng kh«ng ngê §­êng Thiªn Tung lµm thÕ thËt . §­êng Thiªn Tung vèn lµ ng­êi kiªu ng¹o . Ch¼ng thµ y ®Ó ng­êi chÆt ®Çu chø kh«ng chÞu quú l¹y ai . Nh­ng lÇn nµy y l¹i dËp ®Çu . Kh«ng nh÷ng y l¹y ng­êi thùc sù mµ cßn dËp ®Çu kªu " binh binh " . Lôc TiÓu Phông tù hái : - Chµng thanh niªn kiªu ng¹o d­íi m¾t kh«ng ng­êi mµ chÞu khuÊt phôc ­ ? V× lÏ g× y thay ®æi th¸i ®é ®ét ngét ? Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi ; Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 146 http://come.to/kimdung
 7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Ch¼ng lÏ c¸c h¹ muèn t×m ®Õn DiÖp C« Thµnh ? Dï c¸c h¹ t×m thÊy h¾n nh­ng ch­a ch¾c ®∙ tr¶ thï ®­îc . §­êng Thiªn Tung ®øng dËy trîn m¾t lªn nh×n chµng kh«ng nãi nöa lêi . Lôc TiÓu Phông ®µnh cêi b¨ng ®o¹n ë ®ai l­ng ®­a ra . Chµng ®∙ nãi sao lµ ®óng nh­ vËy . §­êng Thiªn Tung ®ãn lÊy tÊm b¨ng xoay m×nh ®i lu«n . G∙ kh«ng ngã Lôc TiÓu Phông lÇn nµo n÷a mµ còng kh«ng quay ®Çu l¹i . Lôc TiÓu Phông ®øng nh×n cho ®Õn lóc g∙ ®i tíi ®Çu ®­êng . B©y giê chµng míi hiÓu s©u xa cõu hËn qu¶ lµ ®iÒu ®¸ng sî . Tr­íc nay chµng ch­a thÊu râ v× chµng kh«ng c¨m hËn ai . Lßng chµng thong th­êng yªu ng­êi chø kh«ng thï ghÐt . *** Ngµy r»m th¸ng chÝn vµo lóc gi÷a ch­a . ¸nh d­êng quang rùc rì . Lôc TiÓu Phông tõ trong hÎm Kim Ng­ ®i ra theo ®­êng phè cæ kÝnh phån hoa r¶o b­íc tiÕn vÒ phÝa r­íc . Tuy suèt ®ªm chµng kh«ng ngñ nh­ng nhùc sèng vÉn ®Çy rÉy , kh«ng ra chiÒu mái mÖt mét chót nbµo . Trªn ®­êng phè nh÷ng tµ ¸o xanh ®æ cña nam thanh n÷ tó bay phÊt phi¬ . Hai bªn ®­êng tiÖm lín tiÖm nhá bu«n b¸n rÊt thÞnh v­îng . Tuy chµng hay r­íc lÊy phiÒn n∙p vµo m×nh mµ lóc nµy t©m thÇn th­ th¸i v× chµng rÊt yªu ng­êi . Chµng ­u thÝch n÷ nh©n , ­a thÝch con nÝt , ­a thÝch b¹n h÷u . §èi víi mäi ng­êi chµng cã mét t×nh yªu nhiÖt liÖt , vÜnh viÔn kh«ng phai l¹t . Chµng còng ®­îc ®a ®a sè ­a thÝch m×nh . ¸o mÆc cña chµng tuy ®∙ d¬ bÈn mét chót nh­ng b»ng cÆp m¾t vÉn s¸ng ngêi , l­ng chµng vÉn ngay th¼ng . Nh­ng n÷ nh©n tõ m­êi bèn ®Õn bèc chôc tuæi gÆp chµng kh«ng khái liÕc trém ®«i ba lÇn . Nh÷ng tÊm b¨ng ®o¹n tr­íc chµng cét ë ®ai l­ng b©y giê ®∙ cëi ra ®eo lªn vai . Nguyªn chµng cã s¸u tÊm b¨ng ®o¹n th× ®∙ ®­a hai tÊm tÆng cho ng­êi . Mét tÊm cho nhµ s­ chÊt ph¸c vµ mét tÊm cho §­êng Thiªn Tung . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 147 http://come.to/kimdung
 8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long HiÖn giê cßn bèn tÊm chµng mong tÆng cho chãng hÕt . ChØ cßn vÊn ®Ò duy nhÊt lµ ch­a t×m ®­îc ®èi t­îng . Bçng thÊy phÝa tr­íc cã ng­êi d¹y khØ lµm trß , ®ang næi hiÖu ®ång la . Bän trÎ nÝt lËp tøc bu quanh l¹i . Mét l∙o giµ ®Çu iãc b¹c ph¬ , tay cÇm gËy tróc tõ trong tiÖm thuèc chÖch cho¹ng b­íc ra bÞ hai th»ng nhá ®ông ph¶i suýt n÷a tÐ nhµo . Lôc TiÓu Phông véi ch¹y tíi n©ng ®ì l∙o mØm c­êi nãi : - L∙o tiªn sinh ®i cho b×nh yªn . B¹ch ph¸t l∙o nh©n gß l­ng xuèng võa thë võa ho , bçng ngöng ®Çu nh×n Lôc TiÓu Phông råi thÌ l­ìi lµm trß quû nh¸t ,. Lôc TiÓu Phông giËt m×nh kinh h∙i . Chµng thÊy ®ñ chuyÖn quû qu¸i råi nh­ng ch­a tõng thÊy l∙o giµ nµo lµm trß quû nh¸t ,. KhÝ chµng nh×n râ hai m¾t l∙o giµ suýt n÷a kh«ng nhÞn ®­îc bËt tiÕng la ho¶ng : - T­ Kh«ng TrÝch Tinh ! Nguyªn l∙o giµ nµy lµ vua ¨n c¾p thiªn h¹ v« ®Þch gi¶ d¹ng . Tuy chµng kh«ng bËt tiÕng la nh­ng trong tay vËn c­êng lùc n¾m c¹nh vµo s­ên g∙ , khÏ cÊt tiÕng hái : - H¶o hµi tõ ! Sao ng­êi còng ®Õn ®©y ! T­ Kh«ng TrÝch Tinh hái l¹i : - G∙ tiÓu tö tåi b¹i lµ c«ng tö cßn ®Õn ®©y th× sao g∙ tiÓu tö tö tÕ lµ t¹i h¹ l¹i kh«ng ®Õn ®­îc ? Lôc TiÓu Phông vËn thªm khÝ lùc vµo tay hái : - Ph¶i ch¨ng ng­¬i ®Þnh ¨n c¾p b¨ng ®o¹n cña ta ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®au ®Õn nghiÕn r¨ng mÐo miÖng , l¾c ®Çu quÇy quËy kh«ng ngít . Lôc TiÓu Phông l¹i hái : - Ng­¬i kh«ng muèn lÊy ­ ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®¸p : - Kh«ng muèn , nhÊt ®Þnh kh«ng muèn . Lôc TiÓu Phông nh×n vµo mÆt g∙ bu«ng tay ra , c­êi hái : - Ph¶i ch¨ng ng­¬i ®∙ thay ®æi tÝnh nÕt ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh thë phµo mét c¸i , bãp c¹nh s­ên ®¸p : - Kh«ng ph¶i tiÓu ®Ö thay ®æi tÝnh nÕt . Lôc TiÓu Phông hái : - Ng­¬i kh«ng thay ®æi tÝnh nÕt , sao l¹i th«i ¨n c¾p ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 148 http://come.to/kimdung
 9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®¸p : - TiÓu ®Ö cã råi th× cßn lÊy c¾p lµm chi ? Lôc TiÓu Phông hái : - Ng­¬i cã c¸i g× ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®¸p : - B¨ng ®o¹n . Lôc TiÓu Phông söng sèt hái : - Ng­¬i cã b¨ng ®o¹n råi ­ ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®¸p : - §óng thÕ . Lôc TiÓu Phông hái : - Ng­¬i lÊy ®­îc ë ®©u ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh c­êi ®¸p : - Võa míi lÊy ë trªn m×nh mét ng­êi b¹n . Lôc TiÓu Phông hái : - ¤ng b¹n ®ã cã ph¶i lµ ta kh«ng ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh l¹i thë dµi ®¸p : - C«ng tö ®∙ biÕt tiÓu ®Ö kh«ng cã nhiÒu b¹n h÷u . Lôc TiÓu Phông nghiÕn r¨ng , l¹i v­¬n tay ra toan chôp g∙ . LÇn nµy T­ Kh«ng TrÝch Tinh kh«ng chÞu ®Ó chµng chôp tróng , véi vµng nÐ tr¸nh c­êi hái : - C«ng tö cßn nhiÒu , tiÓu ®Ö chØ lÊy mét lµ lÞch sù l¾m råi . Ch¼ng lÏ c«ng tö cßn ch­a võa lßng ? Lôc TiÓu Phông trîn m¾t lªn nh×n g∙ . §ét nhiªn chµng c­êi nãi : - Ta t­ëng ng­¬i lµ con ng­êi th«ng tuÖ , dÌ ®©u ng­¬i chØ lµ ®øa ngu xuÈn . T­ Kh«ng TrÝch Tinh chíp m¾t chê chµng nãi tiÕp . Lôc TiÓu Phông l¹i nãi : - Ng­¬i thö nghÜ coi : nÕu lµ b¨ng ®o¹n thËt th× khi nµo ta l¹i ®eo trªn m×nh mét c¸ch hí hªnh . T­ Kh«ng TrÝch Tinh la thÊt thanh : - Ch¼ng lÏ tÊm b¨ng ®o¹n nµy lµ gi¶ thËt ­ ? Lôc TiÓu Phông còng liÕc m¾t ngã g∙ , thÌ l­ìi ra lµm trß quû nh¸t . T­ Kh«ng TrÝch Tinh ng¬ ngÈn mét chót lµm nh­ thay ®æi chiÕn thuËt , g∙ rót b¨ng ®o¹n trong tay ¸o ra , miÖng lÈm bÈm : - Xem chõng cã chç gi¶ thiÖt . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 149 http://come.to/kimdung
 10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông c­êi nãi : - Ta biÕt tr­íc nay ng­¬i ch­a tõng ¨n c¾p ph¶i ®åi gi¶ , kh«ng ngê v÷a nay ng­¬i l¹i m¾c bÉy . T­ Kh«ng TrÝch Tinh nãi : - C«ng tö chí ®em vô nµy tiÕt lé ra ngoµi ®Ó ph¸t an tÊm chiªu bµi cña tiÓu ®Ö . Lôc TiÓu Phông ®ñng ®Ønh hái : - Ng­¬i ¨n c¾p ®å cña ta , t¹i sao ta ph¶i gi÷ kÝn kh«ng ®­îc nãi ra ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh hái l¹i : - TiÓu ®Ö tr¶ l¹i cho huynh ®µi ®­îc ch¨ng ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Dï ng­¬i tr¶ l¹i ta còng muèn nãi ra . Vua ¨n c¾p mµ lÊy ph¶i ®å gi¶ th× bän th©u tö th©u t«n nghe ®­îc vô nµy tÊt chóng ph¶i c­êi ®Õn trÑo c¶ quai hµm . T­ Kh«ng TrÝch Tinh hái : - NÕu tiÓu ®Ö võa tr¶ l¹i b¨ng ®o¹n , võa mêi c«ng tö ®i ¨n mét b÷a thËt to th× sao ? Lôc TiÓu Phông lµm bé ngÇn ng¹i ®¸p : - NÕu vËy ®Ó ta suy nghÜ . Ta cßn muèn biÕt ng­¬i mêi ta ®i ¨n nh÷ng mãn g× ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh hái ; - Mét mãn Hång Siªu Bµi XÝ , thªm hai con vÞt mËp , c«ng tö coi ®∙ ®ñ ch­a ? Lôc TiÓu Phông lµm bé kh«ng thÝch l¾m , miÔn c­ìng gËt ®Çu . Nh­ng sù thËt c¬ hå chµng kh«ng nhÞn ®­îc muèn l¨n ra mµ c­êi , chµng lÈm bÈm : - Th»ng lái nµy m¾c bÉy ta råi ? Chµng ngã thÊy T­ Kh«ng TrÝch Tinh kÝnh cÇn cÇm tÊm b¨ng ®o¹n ®­a l¹i , kh«ng nhÞn ®­îc s¾p bËt tiÕng c­êi . Chµng ®Þnh lÊy l¹i tÊm b¨ng ®o¹n råi sÏ c­êi l¨n lén cho tháa thÝch . DÌ ®©u T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®ét nhiªn rót tay vÒ , l¾c ®Çu nãi : - Kh«ng ®­îc . NhÊt ®Þnh kh«ng ®­îc . Lôc TiÓu Phông hái : - Sao l¹i kh«ng ®­îc ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®¸p : - VÞt mËp qu¸ , v©y c¸ ngon qu¸ , c«ng tö ¨n nhiÒu tÊt ph¶i bÓ bông . Chóng ta lµ h¶o b»ng h÷u . TiÓu ®Ö kh«ng thÓ lµm h¹i c«ng tö . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 150 http://come.to/kimdung
 11. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông söng sèt . T­ Kh«ng TrÝch Tinh chíp m¾t nãi : - V¶ l¹i tiÓu ®Ö nghÜ r»ng cã b¨ng gi¶ cßn h¬n kh«ng . Ph¶i vËy ch¨ng ? D­êng nh­ g∙ còng kh«ng nhÞn ®­îc , ph¶i næi lªn trµng c­êi ré . G∙ võa c­êi võa lén m×nh ®i mÊy vßng , ng­êi ®∙ vät lªn nãc nhµ . G∙ nh×n Lôc TiÓu Phông vÉy tay mÊy c¸i råi ®ét nhiªn mÊt hót . Lôc TiÓu Phông tøc nh­ bÓ bông . Chµng nghiÕn r¨ng h»n häc nãi : - Th»ng lái nµy qu¶ lµ kh¾c tinh cña ta . HÔ gÆp g∙ lµ xói quÈy . Chµng ch­a døt lêi , bçng thÊy bän trÎ nÝt ®ang coi khØ lµm trß ch¹y l¹i bu quanh m×nh . Tªn nµo còng ngöa mÆt lªn nh×n chµng , tùa hå chóng ng¾m nghÝa chµng cßn thó h¬n coi khØ lµm trß . Lôc TiÓu Phông võa tøc giËn võa buån c­êi , chµng kh«ng nhÞn ®­îc hái : - Ta cã g× ®¸ng coi ®©u ? Bän trÎ nÝt ®¸p : - §¹i thóc ®i víi l∙o c«ng c«ng kia th× nhÊt ®Þnh ®¹i thóc còng biÕt bay nh­ l∙o . B©y giê Lôc TiÓu Phông míi vì lÏ lµ bän trÎ nÝt nµy chØ thÝch coi ng­êi bay . Bän trÎ nÝt l¹i n¨n nØ : -§¹i thóc ! §¹i thóc ®i cho chóng ch¸u coi ®­îc kh«ng ? Lôc TiÓu Phông thë dµi , ®ét nhiªn c­êi ®¸p : - Ta d¹y c¸c ng­¬i mét bµi ca . C¸c ng­¬i häc thuéc råi , ta sÏ bay cho c¸c ng­¬i coi . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 151 http://come.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2