Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 16

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

73
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 16

 1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")'*#+,'-./ 012'345'&,6'36*'(78'9/:'%".( Lôc TiÓu Phông ch¼ng nãi g× . Chµng kh«ng muèn thæ lé tr­íc mÆt nhµ s­ chÊt ph¸c mÆc dÇu trong bông chµng ®Çy chÊt ®¾ng ngßm . B©y giê chµng míi biÕt m×nh ®∙ gÆp hai Nª Nh©n Tr­¬ng ®Òu lµ gi¶ hiÖu . L∙o thø nhÊt m¹o x­ng Nª Nh©n Tr­¬ng ®Ó ®¸nh tr¸o pho t­îng s¸p ong ®æ v¹ cho T©y M«n Xuy TuyÕt . NÕu chµng kh«ng m¾c lõa th× thÕ nµo còng trë l¹i ®Ó Nª Nh©n Tr­¬ng thø hai h¹ ®éc thñ giÕt chµng . §©y chØ lµ mét thø liªn hoan ®éc kÕ kh«ng h¬n kh«ng kÐm . KÕ tr­íc kh«ng thµnh sÏ cã kÕ sau liªn tiÕp . Lôc TiÓu Phông thë phµo mét c¸i . Chµng ph¸t gi¸c vËn khÝ m×nh h∙y cßn may m¾n míi sèng ®­îc ®Õn b©y giê . Nhµ s­ chÊt ph¸c thë dµi nãi : - Hßa th­îng ®∙ b¶o thÝ chñ khÝ x«ng lªn ®Ønh ®Çu , nhÊt ®Þnh cã chuyÖn xói quÈy . Lôc TiÓu Phông hái : - T¹i h¹ cã ®iÒu chi xói quÈy ®©u ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - ThiÕu g× viÖc tö tÕ thÝ chñ kh«ng lµm mµ chØ ®i kiÕm ng­ßi chÕt ®Ó lo nÆn t­îng . Nh­ vËy mµ kh«ng xói quÈy ­ ? Lôc TiÓu Phông nh×n l∙o nãi : - T¹i h¹ kiÕm ng­êi chÕt nÆn t­îng nªn tíi ®©y . Cßn hßa th­îng ®Õn ®©y lµm chi ? Nhµ s­ chÊt ph¸c bÞ c©u hái trí trªu nµy kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo . May sao gi÷a lóc Êy Nª Nh©n Tr­¬ng gi¶ hiÖu s­ng ®Çu ®ét nhiªn bËt tiÕng rªn la . Nguyªn lóc hai ng­êi vµo hËy viÖn vÉn kh«ng quªn ®em c¶ Nª Nh©n Tr­¬ng gi¶ hiÖu vµo . Nhµ s­ chÊt ph¸c thë phµo mét c¸i nãi : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 141 http://come.to/kimdung
 2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Y tØnh l¹i råi . ThÕ lµ b¶n hßa th­îng kh«ng mang tiÕng ®ông chÕt ng­êi . Lôc TiÓu Phông nh×n l∙o hái : - Cã ph¶i b¶n ý hßa th­îng muèn ®ông chÕt l∙o kh«ng ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ch¾p hai tay ®Ó tr­íc ngùc niÖm : - A Di §µ PhËt ! Téi nghiÖp ! Téi nghiÖp ! Nhµ PhËt cã ®øc hiÕu sinh . NÕu b¶n hßa th­îng ®Þnh lµm thÕ h¸ ch¼ng bÞ giam vµo m­êi t¸m tÇng ®Þa ngôc ­ ? Lôc TiÓu Phông c­êi hái : - N¬i ®ã cã ®iÒu chi kh«ng æn ? Ýt ra hßa th­îng sÏ ®­îc gÆp mÊy «ng b¹n . Huèng chi hßa th­îng kh«ng vµo ®Þa ngôc th× cßn ai vµo ? Nhµ s­ chÊt ph¸c l¾c ®Çu nãi ®Ó m×nh nghe : - Chí cïng ng­êi ®ua h¬i móa má . Chí cïng ng­êi ®ua h¬i móa má . Chí cïng ng­êi ... Lôc TiÓu Phông kh«ng nhÞn ®­îc c­êi hái : - Hßa th­îng niÖm kinh g× vËy ? Nhµ s­ chÊt ph¸c thë dµi ®¸p : - §©y bÊt qu¸ lµ b¶n hßa th­îng nh¾c nhë m×nh ®Ó sau nµy khái ph¶i vµo ngôc rót l­ìi . Lôc TiÓu Phông muèn nãi l¹i th«i v× chµng thÊy ng­êi n»m d­íi ®Êt ®∙ tØnh l¹i ®ang «m ®Çu , g¾ng g­îng muèn ngåi dËy . Lôc TiÓu Phông nh×n l∙o . L∙o còng ngã Lôc TiÓu Phông vÎ sî sÖt lé ra khãe m¾t . L∙o chît tr«ng thÊy nhµ s­ chÊt ph¸c bçng giËt n¶y m×nh . DiÔn biÕn nµy tá ra l∙o nhËn biÕt nhµ s­ chÊt ph¸c nh­ng mµ nhµ s­ chÊt ph¸c nÐt mÆt th¶n nhiªn kh«ng lé vÎ g× . Lôc TiÓu Phông vÉn ch­a lªn tiÕng . Hai ng­êi cø im lÆng ®øng tr­íc mÆt Nª Nh©n Tr­¬ng gi¶ hiÖu ®Ó nh×n l∙o . Tuy l∙o kh«ng ph¶i lµ Nª Nh©n Tr­¬ng ch©n chÝnh nh­ng ®óng lµ mét l∙o giµ . Lôc TiÓu Phông biÕt m×nh ch¼ng cÇn më miÖng , l∙o còng hiÓu v× lÏ g× råi . Qu¶ nhiªn l∙o thë dµi nãi : - L∙o phu biÕt c¸c vÞ cã ®iÒu muèn hái mµ cßn biÕt hai vÞ hái chuyÖn g× n÷a . DÜ nhiªn l∙o biÕt l¾m . B©t cø ai sau kho bÞ ¸m to¸n kh«ng chÕt ®Òu cËt vÊn t×m lai lÞch ®èi ph­¬ng , nh©n vËt sai khiÕn lµ ai ? Con ng­êi ®∙ sèng ®Õn Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 142 http://come.to/kimdung
 3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long n¨m , s¸u chôc tuæi ®Çu cã lý nµo kh«ng hiÓu râ ®iÓm nµy ? L∙o nãi tiÕp : - Nh­ng nh÷ng c©u c¸c vÞ muèn hái l∙o phu ®Òu kh«ng d¸m tr¶ lêi v× mét khi nãi ra tÊt m×nh ph¶i chÕt . Lôc TiÓu Phông hái : - L∙o sî chÕt ­ ? L∙o nãi vËy lµ ®óng sù thùc . Con ng­êi tuæi cµng nhiÒu l¹i cµng kh«ng muèn chÕt . Nh÷ng kÎ huyÕt khÝ coi th­êng m¹ng sèng tõ trªn lÇu nh¶y xuèng hay treo cæ ®Òu lµ giíi thanh niªn , ch¼ng mÊy khi thÊy l∙o giµ tù s¸t . Lôc TiÓu Phông dùng mÆt lªn hái : - L∙o ®∙ sî chÕt . Ch¼ng lÏ kh«ng sî bän t¹i h¹ h¹ s¸t ­ ? L∙o giµ ®¸p : - L∙o phi kh«ng sî tr­êng hîp nµy . Lôc TiÓu Phông lÊy lµm kú hái : - T¹i ©o l∙o sî chÕt mµ kh«ng sî ng­êi h¹ s¸t ? L∙o giµ ®¸p : - V× l∙o phu nhËn ra c«ng tö kh«ng cã d¸ng ®iÖu muèn giÕt ng­êi mµ còng ch¼ng muèn h¹ s¸t l∙o phu . Lôc TiÓu Phông hái : - Lao nhËn ra ®­îc ­ ? L∙o giµ ®¸p : - L∙o phu ®∙ sèng bÊy nhiªu tuæi ®Çu mµ ®iÓm nµy còng k«ng nhËn ra h¸ ch¼ng lµ sèng uæng ­ ? L∙o c­êi hoµi . KiÓu c­êi cña l∙o thËt gièng c¸o giµ . Lôc TiÓu Phông trîn m¾t lªn nh×n l∙o , ®ét nhiªn cÊt tiÕng : - LÇn nµy th× l∙o lÇm to råi . L∙o giµ chØ " å " mét tiÕng chø kh«ng nãi g× . Lôc TiÓu Phông nãi tiÕp : - L∙o nhËn xÐt vÒ t¹i h¹ kh«ng lÇm . Thùc t×nh t¹i h¹ kh«ng muèn giÕt l∙o nh­ng l∙o l¹i nhËn lÇm vÒ nh©n vËt sai l∙o tíi ®©y . L∙o kh«ng giÕt chÕt ®­îc t¹i h¹ th× bÊt luËn cã thæ lé sù bÝ mËt cña y hay kh«ng l∙o còng nhÊt ®Þnh ph¶i chÕt , kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a . Nô c­êi cña l∙o giµ bçng cøng ®ê . Khãe m¾t lé vÎ khñng khiÕp . Lôc TiÓu Phông nãi : - DÜ nhiªn l∙o ®∙ hiÓu râ thñ ®o¹n cña ng­êi kia , b©y giê l∙o muèn bá Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 143 http://come.to/kimdung
 4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long ®i , t¹i h¹ tuyÖt ®èi kh«ng c¶n trë ®Ó l∙o chÕt råi còng ®õng o¸n t¹i h¹ . L∙o giµ ®øng lªn nh­ng kh«ng cö ®éng . Lôc TiÓu Phông l¹i nãi : - Tr­íc nay t¹i h¹ rÊt Ýt khÝ giÕt ng­êi nh­ng cøu ng­êi kh«ng ph¶i Ýt . L∙o giµ ngËp ngõng hái : - C«ng tö ... c«ng tö chÞu cøu l∙o phu ch¨ng ? Lôc TiÓu Phông hái l¹i : - Nh­ng l∙o cã chÞu nãi kh«ng . L∙o giµ ngÇn ng¹i , trong lóc nhÊt thêi l∙o ch­a quyÕt ®Þnh . Lôc TiÓu Phông nãi : - L∙o cø nghÜ ®i , t¹i h¹ ... §ét nhioªn chµng dõng l¹i kh«ng nãi n÷a. ThËm chÝ chµng c¬ hå ngõng thë v× ph¸t hiÖn ra lßng tr¾ng m¾t l∙o giµ biÕn thµnh xanh lÌ . Trong mµu xanh l¹i cã giät m¸u ®á t­¬i øa ra . Lóc chµng x«ng l¹i th× kÏ m¾t l∙o giµ ®∙ r¸ch mµ tùa hå ch¼ng thÊy ®au ®ín chi hÕt . Lôc TiÓu Phông n¾m lÊy tay l∙o th× bµn tay còng l¹nh cøng . Chµng biÕn s¾c giôc : - Nãi mau ! Nãi mau ! ChØ cÇn nãi tªn ng­êi ®ã ra . L∙o giµ m¸y m«i mÊy c¸i . Trªn m«iu ®ét nhiªn lé nô c­êi kú bÝ ®Æc biÖt . Nô c­êi võa hiÖn ra liÒn l¹nh cøng . C¶ ng­êi l∙o còng l¹nh cøng . Da dÎ toµn th©n kh« nh­ da tr©u . Lôc TiÓu Phông vç vµo ng­êi l∙o nghe " bïng bïng " ch¼ng kh¸c g× gâ trèng . Nhµ s­ chÊt ph¸c gÞ©t m×nh kinh h∙i la thÊt thanh : - §©y lµ C­¬ng Thi Méc My T¸n . Lôc TiÓu Phông nhÑ bu«ng tiÕng thë dµi nãi : - ChÊt ®éc tan vµo huyÕt , ng­êi biÕn thµnh c¸i x¸c cøng ®ê . Nhµ s­ chÊt ph¸c hái : - Ch¼ng lÏ lóc nµo l∙o ®Õn ®©y ®∙ tróng ®éc råi ? T¹i sao chÊt ®éc ®Õn b©y giê míi ph¸t t¸c ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - NÕu hßa th­îng kh«ng ®ông ph¶i lµm cho l∙o ngÊt ®i th× e r»ng l∙o ra khái cöa lín ®∙ biÕn thµnh x¸c chÕt cøng dê råi . Nhµ s­ chÊt ph¸c nãi : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 144 http://come.to/kimdung
 5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Nh­ vËy lµ bÊt luËn m­u kÕ cã thµnh tùu hay kh«ng l∙o còng ph¶i chÕt . Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi : - KÕ ho¹ch cña hä thËt kÝn ®¸o ! Nh­ng kh«ng hiÓu vô hy sinh lín lao nµg vï môc ®Ých g× ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - V× môc ®Ých muèn h¹ s¸t th× chñ . Lôc TiÓu Phông nh¨n nhã c­êi hái : - NÕu chØ v× muèn giÕt mét m×nh t¹i h¹ mµ ph¶i ghy sinh nh­ vËy ch¼ng lµ tr¶ mét gi¸ rÊt ®¾t ­ ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - ThÝ chñ nãi vËy th× ra tù ®¸nh giµ m×nh qu¸ thÊp , kh«ng ®¸ng tiÒn råi . Lôc TiÓu Phông nãi : - Bän hä muèn giÕt t¹i h¹ bÊt qu¸ v× e ng¹i t¹i h¹ c¶n trë ®­êng ®i cña hä mµ th«i . Nhµ s­ chÊt ph¸c hái : - ThÝ chñ nhËn thÊy bän hä cßn cã môc ®Ých g× kh¸c kh«ng ? Lôc TiÓu Phông " å " mét tiÕng . Nhµ s­ chÊt ph¸c l¹i hái : - Hä cßn môc ®Ých g× ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Bän häh ®∙ tr¶ gi¸ ®¾t nh­ vËy dÜ nhiªn ®Ó lµm mét viÖc lín . Nhµ s­ chÊt ph¸c hái : - ViÖc lín ®ã lµ viÖc g× ? Lôc TiÓu Phông hái l¹i : - Sao hßa th­îng kh«ng ®i hái ®øc Bå T¸t coi ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - §øc Bå T¸t chØ nghe hßa th­îng niÖm kinh nh­ng hßa th­îng l¹i kh«ng nghe ®­îc tiÕng nãi cña Bå T¸t . Lôc TiÓu Phông hái : - NÕu vËy hßa th­îng xuÊt gia lµm chi ? Nhµ s­ chÊt ph¸c c­êi ®¸p : - Hßa th­îng xuÊt gia lµm s­ Ýt ra cßn hay h¬n lµ lµm Lôc TiÓu Phông . Lôc TiÓu Phông hái : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 145 http://come.to/kimdung
 6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Lµm hay h¬n ë chç nµo ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - Lµm hßa th­îng Ýt phiÒn n∙o , lµm Lôc TiÓu Phông r­íc lÊy ®au khæ cho m×nh nhiÒu h¬n hßa th­îng . §ét nhiªn nhµ s­ chÊt ph¸c vç tay h¸t : Vèn kh«ng mua n∙o chuèc phiÒn Vui buån h¸ ë lßng thiÒn mµ ra ? Vui buån chØ t¹i lßng ra Tu lµ câi phóc tßnh lµ oan khiªn ... Nhµ s­ ca ch­a chÕt , ng­êi l∙o ®∙ l­ít ®i råi . Lôc TiÓu Phông nh×n bãng sau l­ng l∙o nh¨n nhã c­êi nãi : - Vui buån ë t¹i lßng ta nh­ng n«i buån ta kh«ng kiÕm nã , nã còng kiÕm ta . Vßm trêi cao vót , s¸ng sña , mÆt trêi mïa thu l¬ löng trªn kh«ng . Lôc TiÓu Phông tõ tõ cÊt b­íc ra khái ngâ hÎm . §ét nhiªn chµng ngã thÊy mét ng­¬× ®øng ë ®Çu ngâ . Ng­êi nµy y phôc rÊt hoa lÖ mµ s¾c mÆt lît l¹t . Y lµ tay ®Ö nhÊt cao thñ trong bän ®Ö tö ë §­êng m«n tªn gäi §­êng Thiªn Tung . Chµng tù hái : - Sao §­êng Thiªn Tung l¹i ®Õn ®©y ? Ph¶i ch¨nh h¾n t×m ®Õn lµm phiÒn luþ cho ta ? Chµng c­êi hái : - ¤ng b¹n cña c¸c h¹ ®©u ? Y ®∙ tr¶ tiÒn hå trµ chø ? §­êng tHiªn Tung nh×n chµng , m¾t ®Çy nh÷ng tai m¸u . §ét nhiªn g∙ quú mäp xuèng nh×n Lôc TiÓu Phông ®Ëp ®Çu ba c¸i . Lôc TiÓu Phông ng¬ ng¸c nghÜ ®Õn c©u chµng ®∙ nãi :" §iÒu kiÖn cña t¹i h¹ rÊt gi¶n dÞ lµ chØ cÇn mçi vÞ quú xuèng dËp ®Çu ba c¸i , t¹i h¹ sÏ tÆng cho mét tÊm b¨ng ®o¹n " . Chµng kh«ng ngê §­êng Thiªn Tung lµm thÕ thËt . §­êng Thiªn Tung vèn lµ ng­êi kiªu ng¹o . Ch¼ng thµ y ®Ó ng­êi chÆt ®Çu chø kh«ng chÞu quú l¹y ai . Nh­ng lÇn nµy y l¹i dËp ®Çu . Kh«ng nh÷ng y l¹y ng­êi thùc sù mµ cßn dËp ®Çu kªu " binh binh " . Lôc TiÓu Phông tù hái : - Chµng thanh niªn kiªu ng¹o d­íi m¾t kh«ng ng­êi mµ chÞu khuÊt phôc ­ ? V× lÏ g× y thay ®æi th¸i ®é ®ét ngét ? Lôc TiÓu Phông thë dµi nãi ; Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 146 http://come.to/kimdung
 7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Ch¼ng lÏ c¸c h¹ muèn t×m ®Õn DiÖp C« Thµnh ? Dï c¸c h¹ t×m thÊy h¾n nh­ng ch­a ch¾c ®∙ tr¶ thï ®­îc . §­êng Thiªn Tung ®øng dËy trîn m¾t lªn nh×n chµng kh«ng nãi nöa lêi . Lôc TiÓu Phông ®µnh cêi b¨ng ®o¹n ë ®ai l­ng ®­a ra . Chµng ®∙ nãi sao lµ ®óng nh­ vËy . §­êng Thiªn Tung ®ãn lÊy tÊm b¨ng xoay m×nh ®i lu«n . G∙ kh«ng ngã Lôc TiÓu Phông lÇn nµo n÷a mµ còng kh«ng quay ®Çu l¹i . Lôc TiÓu Phông ®øng nh×n cho ®Õn lóc g∙ ®i tíi ®Çu ®­êng . B©y giê chµng míi hiÓu s©u xa cõu hËn qu¶ lµ ®iÒu ®¸ng sî . Tr­íc nay chµng ch­a thÊu râ v× chµng kh«ng c¨m hËn ai . Lßng chµng thong th­êng yªu ng­êi chø kh«ng thï ghÐt . *** Ngµy r»m th¸ng chÝn vµo lóc gi÷a ch­a . ¸nh d­êng quang rùc rì . Lôc TiÓu Phông tõ trong hÎm Kim Ng­ ®i ra theo ®­êng phè cæ kÝnh phån hoa r¶o b­íc tiÕn vÒ phÝa r­íc . Tuy suèt ®ªm chµng kh«ng ngñ nh­ng nhùc sèng vÉn ®Çy rÉy , kh«ng ra chiÒu mái mÖt mét chót nbµo . Trªn ®­êng phè nh÷ng tµ ¸o xanh ®æ cña nam thanh n÷ tó bay phÊt phi¬ . Hai bªn ®­êng tiÖm lín tiÖm nhá bu«n b¸n rÊt thÞnh v­îng . Tuy chµng hay r­íc lÊy phiÒn n∙p vµo m×nh mµ lóc nµy t©m thÇn th­ th¸i v× chµng rÊt yªu ng­êi . Chµng ­u thÝch n÷ nh©n , ­a thÝch con nÝt , ­a thÝch b¹n h÷u . §èi víi mäi ng­êi chµng cã mét t×nh yªu nhiÖt liÖt , vÜnh viÔn kh«ng phai l¹t . Chµng còng ®­îc ®a ®a sè ­a thÝch m×nh . ¸o mÆc cña chµng tuy ®∙ d¬ bÈn mét chót nh­ng b»ng cÆp m¾t vÉn s¸ng ngêi , l­ng chµng vÉn ngay th¼ng . Nh­ng n÷ nh©n tõ m­êi bèn ®Õn bèc chôc tuæi gÆp chµng kh«ng khái liÕc trém ®«i ba lÇn . Nh÷ng tÊm b¨ng ®o¹n tr­íc chµng cét ë ®ai l­ng b©y giê ®∙ cëi ra ®eo lªn vai . Nguyªn chµng cã s¸u tÊm b¨ng ®o¹n th× ®∙ ®­a hai tÊm tÆng cho ng­êi . Mét tÊm cho nhµ s­ chÊt ph¸c vµ mét tÊm cho §­êng Thiªn Tung . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 147 http://come.to/kimdung
 8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long HiÖn giê cßn bèn tÊm chµng mong tÆng cho chãng hÕt . ChØ cßn vÊn ®Ò duy nhÊt lµ ch­a t×m ®­îc ®èi t­îng . Bçng thÊy phÝa tr­íc cã ng­êi d¹y khØ lµm trß , ®ang næi hiÖu ®ång la . Bän trÎ nÝt lËp tøc bu quanh l¹i . Mét l∙o giµ ®Çu iãc b¹c ph¬ , tay cÇm gËy tróc tõ trong tiÖm thuèc chÖch cho¹ng b­íc ra bÞ hai th»ng nhá ®ông ph¶i suýt n÷a tÐ nhµo . Lôc TiÓu Phông véi ch¹y tíi n©ng ®ì l∙o mØm c­êi nãi : - L∙o tiªn sinh ®i cho b×nh yªn . B¹ch ph¸t l∙o nh©n gß l­ng xuèng võa thë võa ho , bçng ngöng ®Çu nh×n Lôc TiÓu Phông råi thÌ l­ìi lµm trß quû nh¸t ,. Lôc TiÓu Phông giËt m×nh kinh h∙i . Chµng thÊy ®ñ chuyÖn quû qu¸i råi nh­ng ch­a tõng thÊy l∙o giµ nµo lµm trß quû nh¸t ,. KhÝ chµng nh×n râ hai m¾t l∙o giµ suýt n÷a kh«ng nhÞn ®­îc bËt tiÕng la ho¶ng : - T­ Kh«ng TrÝch Tinh ! Nguyªn l∙o giµ nµy lµ vua ¨n c¾p thiªn h¹ v« ®Þch gi¶ d¹ng . Tuy chµng kh«ng bËt tiÕng la nh­ng trong tay vËn c­êng lùc n¾m c¹nh vµo s­ên g∙ , khÏ cÊt tiÕng hái : - H¶o hµi tõ ! Sao ng­êi còng ®Õn ®©y ! T­ Kh«ng TrÝch Tinh hái l¹i : - G∙ tiÓu tö tåi b¹i lµ c«ng tö cßn ®Õn ®©y th× sao g∙ tiÓu tö tö tÕ lµ t¹i h¹ l¹i kh«ng ®Õn ®­îc ? Lôc TiÓu Phông vËn thªm khÝ lùc vµo tay hái : - Ph¶i ch¨ng ng­¬i ®Þnh ¨n c¾p b¨ng ®o¹n cña ta ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®au ®Õn nghiÕn r¨ng mÐo miÖng , l¾c ®Çu quÇy quËy kh«ng ngít . Lôc TiÓu Phông l¹i hái : - Ng­¬i kh«ng muèn lÊy ­ ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®¸p : - Kh«ng muèn , nhÊt ®Þnh kh«ng muèn . Lôc TiÓu Phông nh×n vµo mÆt g∙ bu«ng tay ra , c­êi hái : - Ph¶i ch¨ng ng­¬i ®∙ thay ®æi tÝnh nÕt ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh thë phµo mét c¸i , bãp c¹nh s­ên ®¸p : - Kh«ng ph¶i tiÓu ®Ö thay ®æi tÝnh nÕt . Lôc TiÓu Phông hái : - Ng­¬i kh«ng thay ®æi tÝnh nÕt , sao l¹i th«i ¨n c¾p ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 148 http://come.to/kimdung
 9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®¸p : - TiÓu ®Ö cã råi th× cßn lÊy c¾p lµm chi ? Lôc TiÓu Phông hái : - Ng­¬i cã c¸i g× ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®¸p : - B¨ng ®o¹n . Lôc TiÓu Phông söng sèt hái : - Ng­¬i cã b¨ng ®o¹n råi ­ ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®¸p : - §óng thÕ . Lôc TiÓu Phông hái : - Ng­¬i lÊy ®­îc ë ®©u ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh c­êi ®¸p : - Võa míi lÊy ë trªn m×nh mét ng­êi b¹n . Lôc TiÓu Phông hái : - ¤ng b¹n ®ã cã ph¶i lµ ta kh«ng ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh l¹i thë dµi ®¸p : - C«ng tö ®∙ biÕt tiÓu ®Ö kh«ng cã nhiÒu b¹n h÷u . Lôc TiÓu Phông nghiÕn r¨ng , l¹i v­¬n tay ra toan chôp g∙ . LÇn nµy T­ Kh«ng TrÝch Tinh kh«ng chÞu ®Ó chµng chôp tróng , véi vµng nÐ tr¸nh c­êi hái : - C«ng tö cßn nhiÒu , tiÓu ®Ö chØ lÊy mét lµ lÞch sù l¾m råi . Ch¼ng lÏ c«ng tö cßn ch­a võa lßng ? Lôc TiÓu Phông trîn m¾t lªn nh×n g∙ . §ét nhiªn chµng c­êi nãi : - Ta t­ëng ng­¬i lµ con ng­êi th«ng tuÖ , dÌ ®©u ng­¬i chØ lµ ®øa ngu xuÈn . T­ Kh«ng TrÝch Tinh chíp m¾t chê chµng nãi tiÕp . Lôc TiÓu Phông l¹i nãi : - Ng­¬i thö nghÜ coi : nÕu lµ b¨ng ®o¹n thËt th× khi nµo ta l¹i ®eo trªn m×nh mét c¸ch hí hªnh . T­ Kh«ng TrÝch Tinh la thÊt thanh : - Ch¼ng lÏ tÊm b¨ng ®o¹n nµy lµ gi¶ thËt ­ ? Lôc TiÓu Phông còng liÕc m¾t ngã g∙ , thÌ l­ìi ra lµm trß quû nh¸t . T­ Kh«ng TrÝch Tinh ng¬ ngÈn mét chót lµm nh­ thay ®æi chiÕn thuËt , g∙ rót b¨ng ®o¹n trong tay ¸o ra , miÖng lÈm bÈm : - Xem chõng cã chç gi¶ thiÖt . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 149 http://come.to/kimdung
 10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông c­êi nãi : - Ta biÕt tr­íc nay ng­¬i ch­a tõng ¨n c¾p ph¶i ®åi gi¶ , kh«ng ngê v÷a nay ng­¬i l¹i m¾c bÉy . T­ Kh«ng TrÝch Tinh nãi : - C«ng tö chí ®em vô nµy tiÕt lé ra ngoµi ®Ó ph¸t an tÊm chiªu bµi cña tiÓu ®Ö . Lôc TiÓu Phông ®ñng ®Ønh hái : - Ng­¬i ¨n c¾p ®å cña ta , t¹i sao ta ph¶i gi÷ kÝn kh«ng ®­îc nãi ra ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh hái l¹i : - TiÓu ®Ö tr¶ l¹i cho huynh ®µi ®­îc ch¨ng ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Dï ng­¬i tr¶ l¹i ta còng muèn nãi ra . Vua ¨n c¾p mµ lÊy ph¶i ®å gi¶ th× bän th©u tö th©u t«n nghe ®­îc vô nµy tÊt chóng ph¶i c­êi ®Õn trÑo c¶ quai hµm . T­ Kh«ng TrÝch Tinh hái : - NÕu tiÓu ®Ö võa tr¶ l¹i b¨ng ®o¹n , võa mêi c«ng tö ®i ¨n mét b÷a thËt to th× sao ? Lôc TiÓu Phông lµm bé ngÇn ng¹i ®¸p : - NÕu vËy ®Ó ta suy nghÜ . Ta cßn muèn biÕt ng­¬i mêi ta ®i ¨n nh÷ng mãn g× ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh hái ; - Mét mãn Hång Siªu Bµi XÝ , thªm hai con vÞt mËp , c«ng tö coi ®∙ ®ñ ch­a ? Lôc TiÓu Phông lµm bé kh«ng thÝch l¾m , miÔn c­ìng gËt ®Çu . Nh­ng sù thËt c¬ hå chµng kh«ng nhÞn ®­îc muèn l¨n ra mµ c­êi , chµng lÈm bÈm : - Th»ng lái nµy m¾c bÉy ta råi ? Chµng ngã thÊy T­ Kh«ng TrÝch Tinh kÝnh cÇn cÇm tÊm b¨ng ®o¹n ®­a l¹i , kh«ng nhÞn ®­îc s¾p bËt tiÕng c­êi . Chµng ®Þnh lÊy l¹i tÊm b¨ng ®o¹n råi sÏ c­êi l¨n lén cho tháa thÝch . DÌ ®©u T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®ét nhiªn rót tay vÒ , l¾c ®Çu nãi : - Kh«ng ®­îc . NhÊt ®Þnh kh«ng ®­îc . Lôc TiÓu Phông hái : - Sao l¹i kh«ng ®­îc ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh ®¸p : - VÞt mËp qu¸ , v©y c¸ ngon qu¸ , c«ng tö ¨n nhiÒu tÊt ph¶i bÓ bông . Chóng ta lµ h¶o b»ng h÷u . TiÓu ®Ö kh«ng thÓ lµm h¹i c«ng tö . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 150 http://come.to/kimdung
 11. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông söng sèt . T­ Kh«ng TrÝch Tinh chíp m¾t nãi : - V¶ l¹i tiÓu ®Ö nghÜ r»ng cã b¨ng gi¶ cßn h¬n kh«ng . Ph¶i vËy ch¨ng ? D­êng nh­ g∙ còng kh«ng nhÞn ®­îc , ph¶i næi lªn trµng c­êi ré . G∙ võa c­êi võa lén m×nh ®i mÊy vßng , ng­êi ®∙ vät lªn nãc nhµ . G∙ nh×n Lôc TiÓu Phông vÉy tay mÊy c¸i råi ®ét nhiªn mÊt hót . Lôc TiÓu Phông tøc nh­ bÓ bông . Chµng nghiÕn r¨ng h»n häc nãi : - Th»ng lái nµy qu¶ lµ kh¾c tinh cña ta . HÔ gÆp g∙ lµ xói quÈy . Chµng ch­a døt lêi , bçng thÊy bän trÎ nÝt ®ang coi khØ lµm trß ch¹y l¹i bu quanh m×nh . Tªn nµo còng ngöa mÆt lªn nh×n chµng , tùa hå chóng ng¾m nghÝa chµng cßn thó h¬n coi khØ lµm trß . Lôc TiÓu Phông võa tøc giËn võa buån c­êi , chµng kh«ng nhÞn ®­îc hái : - Ta cã g× ®¸ng coi ®©u ? Bän trÎ nÝt ®¸p : - §¹i thóc ®i víi l∙o c«ng c«ng kia th× nhÊt ®Þnh ®¹i thóc còng biÕt bay nh­ l∙o . B©y giê Lôc TiÓu Phông míi vì lÏ lµ bän trÎ nÝt nµy chØ thÝch coi ng­êi bay . Bän trÎ nÝt l¹i n¨n nØ : -§¹i thóc ! §¹i thóc ®i cho chóng ch¸u coi ®­îc kh«ng ? Lôc TiÓu Phông thë dµi , ®ét nhiªn c­êi ®¸p : - Ta d¹y c¸c ng­¬i mét bµi ca . C¸c ng­¬i häc thuéc råi , ta sÏ bay cho c¸c ng­¬i coi . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 151 http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2