Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 18

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

73
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 18

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")''*#+,'(-* .&#+,'"/'0/'12,'1,34'"/'0/ Ch¼ng ai hiÓu ®­îc Lôc TiÓu Phông lóc nµy lµ con ng­êi th«ng tuÖ hay hå ®å . MÆt trêi dÇn dÇn ®∙ xÕ vÒ t©y . Tr­íc ®©y mét giê Lôc TiÓu Phông ®∙ giao hÕt b¨ng ®o¹n cho nnµ s­ chÊt ph¸c . Qu∙ng thêi gian sau ®ã kh«ng ai hiÓu chµng ®∙ lµm g× ? D­êng nh­ chµng thªng thang ®i ng¾m c¶nh hÕt chç nµy ®Õn chç kh¸c trong kinh thµnh . Sù thùc chµng quanh ®i quÈn l¹i nhiÒu lÇn . Dï cã ng­êi theo dâi còng bÞ chµng ®¸nh l¹c h­íng.DÜ nhiªn chµng ch¼ng thÓ ®­a ng­êi nµo ®Õn Hîp Ph­¬ng Trai . Chµng do cöa sau tiÕn vµo . Trong hËu viªn rÊt tÞch mÞch . Giã thæi quyÖn theo mïi g­¬ng th¬m cña hoa cóc hoa quÕ bay lªn ngµo ng¹t . Nh÷ng con c¸ vµng trong hå n­íc d­íi gèc c©y th¹ch lùu nh­ còng biÕng cö ®éng . Chµng xuyªn qua vïng hoa cóc ngã thÊy trong tßa tiÓu ®×nh lôc l¨ng mét ng­êi ngåi tùa lan can ng¬ ngÈn xuÊt thÇn . Hoa cóc mµu vµng , lan can mµu ®á , nµng mÆc xiªm ¸o mµu lôc . TÊm l­ng liÔu mÒm m¹i mµ s¾c mÆt lît l¹t nh­ ng­êi bÞnh ho¹n ch­a thuyªn gi¶m , trong lßng l¹i nÈy ra nh÷ng nçi buån míi mÎ . C¶nh thu trong v­ên ®∙ ®Ñp nh­ng ®Ñp sao b»ng ng­êi nµng . Lôc TiÓu Phông t­ëng ®Õn nay míi gÆp ¢u D­¬ng T×nh lµ mét c« g¸i diÔm lÖ nhÊt . Ph¶i ch¨ng v× b©y giê chµng míi biÕt ra m×nh ®èi víi nµng vÉn yªu vông dÊu thÇm ? Ngäc giã thu thæi vµo ®¸m hoa cóc ngoµi lan can . Trªn lèi ®i ngá l¸c ®¸c mÊy tÊm l¸ rông . Chµng len lÐn b­íc qua . §ét nhiªn chµng ph¸t gi¸c ¢u D­¬ng T×nh ®ang nh×n m×nh b»ng cÆp m¾t s¸ng ngêi . Hai ng­êi ch­a ch¹m mÆt vµo nhiÒu lÇn . Sù thùc hai ng­êi ch­a nãi víi nhau ®­îc tíi m­êi c©u . Lóc nµy trong lßng Lôc TiÓu Phông nÈy ra c¶m gi¸c cùc kú bi diÖu kh«ng bót nµo t¶ xiÕt.Chµng còng c¶m thÊy tr¸i tim ®Ëp m¹nh vµ d­êng nh­ ch©n tay h¬i luèng cuèng . Cßn t©m lý ¢u D­¬ng T×nh lóc nµy ra sao ? Lôc TiÓu Phông ch¼ng nhËn ra ®­îc g× kh¸c l¹ trªn khu«n mÆt cña nµng . Lóc nµng nh×n chµng còng gièng hÖt ngµy tr­íc . Xem chõng nÕu kh«ng kh«ng ph¶i nµng ®∙ d»n mèi xóc ®éng th× nhÊt ®Þnh nµng lµm ra bé mÆt nh­ vËy . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 163 http://come.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Nh÷ng c« g¸i trªn thÕ gian pháng cã mÊy ng­êi kh«ng lµm bé lµm tÞch ? Lôc TiÓu Phông ngÊm ngÇm hÝt mét h¬i ch©n khÝ tr­íc khi b­íc lªn tiÓu ®×nh . Chµng thän thÑn c­êi hái : - C« n­¬ng ®∙ hÕt bÞnh ch­a ? ¢u D­¬ng T×nh gËt ®Çu trá ghÕ ®¸ tr­íc mÆt nãi : - C«ng tö ngåi xuèng ®ã , Lôc TiÓu Phông b¶n ý muèn ngåi xuèng bªn nµng nh­ng nµng ®∙ ra chiÒu l∙nh ®¹m , chµng còng kh«ng thÓ tá t×nh th©n thiÕt . Hìi ¬i ! T¹i sao ®µn bµ con g¸i cø thÝch lµm bé lµm tÞch ? Ph¶i ch¨ng v× hä biÕt ®µn «ng thÝch hä nªn hä cµng treo gi¸ ngäc cµng cao phÈm h¬n ng­êi ? Gi¶ tû ¢u D­¬ng T×nh thùc sù ra chiÒu vån v∙ th× e r»ng Lôc TiÓu Phông l¹i khiÕp sî mµ ch¹y xa cho sím . B©y giõo chµng riu rÝu ngåi trªn ghÕ ®¸ ®èi diÖn víi nµng . Tuy trong lßng chµng cã thiªn m«n v¹n ng÷ muèn nãi ra mµ l¹i kh«ng thèt nªn mét c©u nµo . Chµng bÏn lÏn cÊt tiÕng hái : - T©y M«n Xuy TuyÕt ®©u nhØ ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - Y ®ang bÇu b¹n víi ®¹i tÈu , tiÓu muéi ch¾c bän hä cã nhiÒu chuyÖn ®ang nãi víi nhau . Lôc TiÓu Phông ®∙ ®øng lªn l¹i ngåi xuèng . Chµng toan tiÕn vµo kiÕm T©y M«n Xuy TuyÕt nh­ng l¹i kh«ng muèn lµm thÕ v× sî ¢u D­¬ng T×nh xcoi m×nh lµ ng­êi bÊt lÞch sù . Giê quyÕt chiÕn ®∙ ®iÓm , ch­a biÕt sinh tö th¾ng b¹i ra sao . Cuéc tõ biÖt nµy cã thÓ thµnh cuéc vÜnh quyÕt . Thùc ra Lôc TiÓu Phông nªn ®Ó vî chång T©y M«n Xuy TuyÕt ®­îc xum häp mét buæi chiÒu tèi hËu . Hä cã nhiÒu ®iÓu nãi víi nhau kh«ng thÓ ®Ó ng­êi ®Ö tam nghe thÊy . Tßa ®×nh viÖn s©u rg¨m th¼m.C¶nh thu xinh nh­ méng h­¬ng thu ngµo ng¹t kh¾p nói . Lôc TiÓu Phông vµ ¢u D­¬ng T×nh còng lµ hai ng­êi cã nhiÒu chuyÖn muèn nãi . Nh­ng chµng nghÜ kh«ng ra nªn nãi chuyÖn g× . HiÖn giê chµng tùa hå biÕn thµnh mét g∙ trai míi lín lªn vµ ch¹m tr¸n t×nh nh©n lÇn ®Çu tiªn ë n¬i kÝn ®¸o . §ét nhiªn ¢u D­¬ng T×nh cÊt tiÕng hái : - C«ng tö cã nhËn ®­îc ng­êi nµy kh«ng ? Lôc TiÓu Phông hái l¹i : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 164 http://come.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Ng­êi nµo ? ¢u D­¬ng T×nh gi¬ tay trá sang mÐ bªn . Lôc TiÓu Phông b©y giê míi ngã thÊy pho t­îng s¸p ong ®Æt trªn lan can mµ lµ t­îng V­¬ng tæng qu¶n . Chµng nghÜ kh«ng ra t¹i sao ¢u D­¬ng T×nh l¹i thÝch thó pho t­îng s¸p ong nÆn mét bªn th¸i gi¸m ? Chµng hái l¹i : - Ch¼ng lÏ c« n­¬ng l¹i quen biÕt nh©n vËt nµy ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - TiÓu muéi ®∙ gÆp y . Y ®∙ tõng ®Õn chç bän tiÓu muéi . Lôc TiÓu Phông tù hái : - N¬i mµ nµng nãi ®ã cã ph¶i ch¨ng lµ kü viÖn ? Chµng cµng lÊy lµm kú kh«ng nhÞn ®­îc l¹i hái : - C« n­¬ng cã biÕt y lµ mét vÞ th¸i gi¸m kh«ng ? ¢u D­¬ng T×nh th¶n nhiªn ®¸p : - Chç bän tiÓu muéi cã ®ñ h¹ng t©n kh¸ch , ch¼ng nh÷ng th¸i gi¸m mµ cßn cã c¶ hßa th­îng . D­êng nh­ nµng ch­a quªn c©u chuyÖn h«m tr­íc , còng kh«ng quªn Lôc TiÓu Phông ®∙ ®¾c téi víi m×nh . Lôc TiÓu Phông tùa hå ®∙ quªn mÊt . Thùc ra trong lßng chµng cã nhiÒu vÊn ®Ò träng yÕu ph¶i suy nghÜ . ¢u D­¬ng T×nh nãi tiÕp : - Nh÷ng th¸i gi¸m ®Õn chç bän tiÓu muéi , y kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®Çu tiªn mµ h«m Êy còng kh«ng ph¶i chØ mét m×nh y tíi . Lôc TiÓu Phông hái ngay : - Cßn cã nh÷ng ai n÷a ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - Lóc y ®i chØ cã mét m×nh nh­ng vÒ sau l¹i thªm hai , ba vÞ kiÕm kh¸c ph¸i Nam H¶i ®Õn t×m y , d­êng nh­ hä ®∙ cã ­íc hÑn víi nhau tõ tr­íc . Lôc TiÓu Phông nãi : - Sao c« n­¬ng l¹i biÕt lµ nh÷ng kiÕm kh¸ch ph¸i Nam H¶i ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - TiÓu muéi ngã ®Õn kiÕm cña hä lµ nhËn ra ngay . Nguyªn ®Ö tö ph¸i Nam H¶i dïng nh÷ng thanh kiÕm võa nhá võa dµi mµ h×nh thï còng biÖt kh¸c l¹ . ¢u D­¬ng T×nh nãi tiÕp : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 165 http://come.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - TiÓu muéi cßn hiÓu ngay l∙o nµy lµ th¸i gi¸m dï l∙o cã c¶i trang c¸ch nµo tiÓu muéi còng nhËn ra . Lôc TiÓu Phông hái : - Cã ph¶i h«m ®ã cßn cã T«n l∙o gia n÷a kh«ng ? ¢u D­¬ng T×nh " å " mét tiÕng . Lôc TiÓu Phông s¸ng m¾t lªn . V­¬ng tæng qu¶n ­íc hÑn héi ngé víi ng­êi ph¸i Nam H¶i ë kü viÖn tÊt ®Ó bµn ®Þnh viÖc cùc kú c¬ mËt . Bän hä ph¸t hiÖn ¢u D­¬ng T×nh vµ T«n l∙o gia ®∙ ®Õn kinh thµnh , sî hai ng­êi nµy nhËn ra hä nªn giÕt ®i ®Ó bÞt miÖng . C¶ c¸i chÕt cña C«ng T«n ®¹i n­¬ng nhÊt ®Þnh còng cã liªn quan ®Õn vô ®ã . Hai kiÕm kh¸ch ph¸i Nam H¶i hiÓn nhiªn ®óng lµ hai ng­êi chÕt trªn Thiªn Tµm §µn. Lôc TiÓu Phông thë phµo mét c¸i . §Çu mèi nµy ®∙ bÞ chµng kh¸m ph¸ ra . B©y giê chµng chØ cßn viÖc r¸p nh÷ng ®Çu mèi cho cã liªn hÖ víi nhau lµ kh¸m ph¸ ra ®­îc vô bÝ mËt . Ph¶i ch¨ng vÌa råi chµng ®∙ t×m thÊy mÊy ®Çu mèi ? Trong vßng h¬n mét giê cã thÓ lµm ®­îc l¾m chuyÖn . Bçng nghe ¢u D­¬ng T×nh nãi tiÕp : - ChØ cÇn th¸i gi¸m ®Õn chç bän tiÓu muéi lµ tiÓu muéi cã thÓ ®­a bän hä vÒ nhµ m×nh. Lôc TiÓu Phông hái : - T¹i sao vËy ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - V× bän hä c¨n b¶n kh«ng ph¶i lµ nam nh©n . Nµng th¶n nhiªn nãi tiÕp : - Bän ®µn «ng v« dông cµng thÝch tá ra m×nh lµ khÝ kh¸i nam nh©n . Dï tiÓu muéi cho hä ngñ d­íi ®Êt hä còng ch¼ng d¸m nãi ra mµ cßn tr¶ thªm tiÒn n÷a v× hä chØ sî ng­êi ta biÕt ®­îc nh­îc ®iÓm cña hä . Lôc TiÓu Phông kh«ng nhÞn ®­îc hái : - Tèi h«m Êy nhµ s­ chÊt ph¸c ë trong chç c« n­¬ng còng ngñ d­íi ®Êt ­ ? ¢u D­¬ng T×nh gËt ®Çu . Lôc TiÓu Phông hái : - Ch¼ng lÏ l∙o còng lµ mét tªn th¸i gi¸m . ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - Tuy l∙o kh«ng ph¶i th¸i gi¸m nh­ng còng ch¼ng ph¶i lµ nam nh©n . Lôc TiÓu Phông thë phµo mét c¸i . B©y giê chµng ®∙ hiÓu t¹i sao nhµ s­ chÊt ph¸c Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 166 http://come.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long muèn nãi dèi . BÊt luËn nam nh©n nµocòng nhËn thÊy ba ch÷ " §å v« dông " lµ mét ®iÒu ®¹i nhôc . V× thÕ mµ cã nhiÒu ®µn «ng ch¼ng thµ mÊt tiÒn ®Ó ngñ d­íi ®Êt trong phßng n÷ nh©n cßn h¬n ®Ó ng­êi ngoµi ph¸t gi¸c ra m×nh lµ ®å v« dông . Nhµ s­ chÊt ph¸c còng lµ nam nh©n ch­a tho¸t khái c¸i vinh dù h∙o huyÒn ®ã . ¢u D­¬ng T×nh ngã pho t­îng V­¬ng tæng qu¶n c­êi l¹t nãi : - Tèi h«m Êy l∙o nµy thËm chÝ kh«ng d¸m ch¹m tr¸n tiÓu muéi v× h¾n sî tiÓu muéi ph¸t gi¸c h¾n lµ th¸i gi¸m . NhÊt ®Þnh h¾n kh«ng ngê tiÓu muéi ®∙ nhËn ra h¾n ch¼ng ph¶i lµ nam nh©n ch©n chÝnh míi l­u h¾n l¹i . §ét nhiªn mÆt nµng lé vÎ rÊt kú qu¸i hái : - C«ng tö cã biÕt t¹i sao cho ®Õn b©y giê ch­a cã nam nh©n nµo ®ông vµo tiÓu muéi ? Lôc TiÓu Phông l¾c ®Çu : - T¹i h¹ kh«ng râ . ¢u D­¬ng T×nh nãi : - V× tiÓu muéi ch¸n ghÐt nam nh©n . Lôc TiÓu Phông kh«ng nhÞn ®­îc hái : - C« n­¬ng ch¸n ghÐt c¶ t¹i h¹ ­ ? ¢u D­¬ng T×nh nh×n chµng b»ng con m¨t h÷ng hê . Nµng kh«ng thõa nhËn còng kh«ng phñ nhËn . Lôc TiÓu Phông c­êi xßa . Chµng ph¸t gi¸c ra mét ®iÓm ¢u D­¬ng T×nh kh«ng yªu chµng , thËm chÝ ch¼ng ®Ó ý g× ®Õn chµng . NÕu kh«ng ph¶i ThËp Tam Di ®∙ nh¾c ®i nh¾c l¹i hai , ba lÇn th× chÝnh Lôc TiÓu Phông còng ch¼ng bao giê nghÜ ®Õn chuyÖn ¢u D­¬ng T×nh . ThËp Tam Di ®∙ cè ý lµm cho Lôc TiÓu Phông t­ëng ¢u D­¬ng T×nh yªu chµng . Môc ®Ých cña mô bÊt qu¸ lµ muèn chµng ¨n ®Üa èc chiªn ®ã . Ch¼ng nh÷ng ¢u D­¬ng T×nh kh«ng nãi mét ch÷ mµ cßn tuyÖt kh«ng lé vÎ g× . Lôc TiÓu Phông ph¸t gi¸c ra ch©n t­íng ®iÓm nµy tuy còng cay chua mét chót nh­ng ®ång thêi c¶m thÊy nhÑ nhâm , tùa hå trót ®­îc mét g¸nh nÆng . Lôc TiÓu Phông l©p løc biÕn ®æi th¸i ®é thµnh tù nhiªn v× mèi chung t×nh nµy nguyªn chÝnh chµng ®∙ kh«ng tin nh­ vËy . ¢u D­¬ng T×nh kh«ng nhÞn ®­îc hái : - C«ng tö c­êi g× vËy ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ c­êi nhµ s­ chÊt ph¸c v× t¹i h¹ võa trao ®­îc mét c¸i ®u«i l­¬n cho l∙o . ¢u D­¬ng T×nh hái : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 167 http://come.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - §u«i l­¬n g× ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - §u«i l­¬n lµ mÊy tÊm b¨ng ®o¹n . ¢u D­¬ng T×nh cµng kh«ng hiÓu hái : - B¨ng ®o¹n g× ? Lôc TiÓu Phông liÒn gi¶i thÝch cho nµng nghe . Khi nãi tíi T­ Kh«ng TrÝch Tinh lÊy c¾p b¨ng ®o¹n chµng kh«ng khái cµu nhµu bùc tøc . Cßn lóc kÓ ®Õn nhµ s­ chÊt ph¸c chµng l¹i næi lªn trµng c­êi khanh kh¸ch ra chiÒu rÊt khoan kho¸i nh­ ®­a trÎ nÝt ®­îc ¨n kÑo . ¢u D­¬ng T×nh nh×n chµng . M¾t nµng l¹i lé vÎ cæ qu¸i v× lÏ anh chµng nµy ®em hai tÊm b¨ng ®o¹n dÉu ngµn l¹ng cßn kh«ng mua ®­îc mµ chØ ®æi lÊy tÊm b¸ng bao , l¹i ra vÎ chiÕm phÇn tiÖn nghi t©y ®×nh , khoan kho¸i muèn chÕt . Sù thùc nµng ch­a thÊy h¹ng ng­êi nh­ vËy bao giê . Lôc TiÓu Phông l¹i nãi : - §¸ng tiÕc c« n­¬ng ch­a khái bÖnh , kh«ng th× t¹i h¹ nhÊt ®Þnh phÇn c« n­¬ng mét tÊm ®Ó c« ®i coi cho më réng tÇm m¾t . ¢u D­¬ng T×nh hái : - B©y giõo c«ng tö kh«ng cßn tÊm nµo ­ ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - §Õn nöa tÊm còng kh«ng cßn . ¢u D­¬ng T×nh hái : - Tèi nay c«ng tö cã ®i kh«ng ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - DÜ nhiªn t¹i h¹ ph¶i ®i . ¢u D­¬ng T×nh hái : - B¨ng ®o¹n ®©u mµ ®i ? Lôc TiÓu Phông ch­ng höng . §Õn b©y giê chµng nmíi nghÜ tíi lµ m×nh quªn c¶ ®Ó l¹i cho m×nh mé tÊm . Chµng tù hái : - Ph¶i ch¨ng nhµ s­ chÊt ph¸c v× nhí tíi ®iÓm nµy nªn l∙o lÊy ®­îc tÊm b¨ng ®o¹n vµo tay liÌn lËp tøc ch¹y trèn ch¹y nhanh h¬n ch¹y ngùa . Coi vÎ mÆt ng¬ ng¸c cña Lôc TiÓu Phông , ¢u D­¬ng T×nh kh«ng nhÞn ®­îc bËt tiÕng c­êi khóc khÝch . Con ng­êi hå ®å nh­ vËy nµng còng ch­a tõng thÊy qua . Lôc TiÓu Phông mÆt mòi nh¨n nhã håi l©u ®ét nhiªn nh¶y bæ lªn x«ng ra cöa d«ng Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 168 http://come.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long tuèt . T©y M«n Xuy TuyÕt vµ T«n Tó Ch©n ®ang ®i theo khe luèng hoa tiÕn l¹i ngã thÊy chµng kh«ng khái giËt m×nh . Lôc TiÓu Phông ch¼ng chµo hái còng kh«ng nãi nöa lêi cø l­ít qu¸ mÆt hai ng­êi mµ ch¹y , d­êng nh­ bÞ ai ®uæi b¾t . T«n Tó Ch©n nh×n thÊy ¢u D­¬ng T×nh ngåi tùa lan can kh«ng nhÞn ®­îc hái : - Ph¶i ch¨ng tiÓu muéi trªu tøc cho y ch¹y ®i ? ¢u D­¬ng T×nh mØm c­êi l¾c ®Çu . Nô c­êi cña nµng rÊt ngät ngµo . BÊt luËn lµ ai còng kh«ng thÓ giËn nµng ®­îc . T«n Tó Ch©n l¹i hái : - Ph¶i ch¨ng c« n­¬ng khinh th­êng g∙ ? ¢u D­¬ng T×nh mØm c­êi ®¸p : - Con ng­êi nh­ g∙ ch¼ng cÇn ai khi phô mµ cghÝnh g∙ tù khinh phô m×nh . T«n Tó Ch©n ng¾m nghÝa nµng tõ ®Çu xuèng ®Õn gãt ch©n råic­êi nãi : - D­êng nh­ tiÓu muéi hiÓu g∙ rÊt mau chãng ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - TiÓu muéi chØ biÕt g∙ lµ con ng­êi hå ®å . T«n Tó Ch©n nãi : - G∙ lµ ng­êi hå ®å nh­ng l¹i rÊt mùc th«ng minh . ¢u D­¬ng T×nh hái : - G∙ th«ng minh l¾m ­ ? T«n Tó Ch©n ®¸p : - §èi víi viÖc cña g∙ th× g∙ rÊt hå ®å v× ch¼ng bao giê g∙ nghÜ tíi ®iÒu lîi léc cho m×nh . KÎ nµo t­ëng g∙ hå ®å mµ lõa g¹t lµ kÎ ®ã ®Õn ngµy xói quÈy . ¢u D­¬ng T×nh h÷ng hê nãi : - Thùc ra bÊt luËn g∙ lµ ng­êi th«ng minh còng thÕ mµ lµ kÎ hå ®å còng vËy ch¼ng liªn quan g× ®Õn tiÓu muéi . T«n Tó Ch©n chíp m¾t mÊy c¸i hái : - TiÓu muéi kh«ng thÝch g∙ thËt ­ ? ¢u D­¬ng T×nh c­êi l¹t hái l¹i : - Ch¼nglÏ tû tû cho r»ng lµ bao nhiªu n÷ nh©n ®Òu thÝch g∙ hÕt ? T«n Tó Ch©n ®¸p : - Kh«ng ph¶i ta nãi tÊt c¶ mäi c« g¸i mµ chØ nãi riªng vÒ tiÓu muéi . ¢u D­¬ng T×nh hái : - Sao tû tû kh«ng nãi chuyÖn kh¸c ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 169 http://come.to/kimdung
  8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long T«n Tó Ch©n hái l¹i : - TiÓu muéi kh«ng thÝch thó g∙ hay sao ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - Kh«ng . T«n Tó Ch©n l¹i c­êi nãi : - C« n­¬ng ®õng dÊu ta . Ta ngã thÊy råi . Y sê bông , m¾t lé vÎ kiªu ng¹o ®Çy h¹nh phóc , mØm c­êi nãi tiÕp : - Kh«ng nh÷ng ta lµ mét c« g¸i mµ l¹i s¾p cã con . Mét vÞ tiÓu c« n­¬ng th× bÊt cø chuyÖn g× còng ®õng hßng che m¾t ta . ¢u D­¬ng T×nh kh«ng nãi g× n÷a . S¾c mÆt lît l¹t cña nµng bçng öng hång . T©y M«n Xuy TuyÕt ®ét nhiªn xen vµo : - Nh÷ng n÷ nh©n nh­ c¸c c« thËt lµ kú . T«n Tó Ch©n hái : - Kú ë chç nµo ? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p : - Trong lßng c¸cc c« ­a thÝch chµng trai nµo th× ngoµi mÆt l¹i lµm bé l¹nh lïng nh­ tiÒn . ThËt ta kh«ng sao hiÓu ®­îc lßng d¹ c¸c c« . T«n Tó Ch©n hái : - T­íng c«ng muèn bän tiÓu muéi ph¶i thÕ nµo ? Ch¼ng lÏ khi gÆp chµng trai ­a thÝch lµ gieo m×nh vµo lßng hä ? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p : - Ýt ra lµ ph¶i tá ra «n nhu mét chót , ®õng ®Ó ng­êi ta sî qu¸ ph¶i bá ch¹y . T«n Tó Ch©n hái : - Khi tiÓu muéi míi quen biÕt ®¹i ca cã «n nhu nh­ vËy hay kh«ng ? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p : - Ch¼ng «n nhu chót nµo . T«n Tó Ch©n nãi : - Nh­ng®¹ica kh«ng ®Õn nçi bÞ tiÓu muéi h¨m ph¶i bá ch¹y . T©y M«n Xuy TuyÕt nh×n nµng b»ng cÆp m¾t «n nhu c­êi nãi : - H¹ng ®µn «ng nh­ ta th× ch¼ng ai h¨m do¹ ®­îc ph¶i bá ch¹y . T«n Tó Ch©n mØm c­êi nãi : - ThÕ lµ ph¶i . N÷ nh©n ­a nh÷ng chµng trai nh­ vËy . Nµng l¹i cÇm tay T©y M«n Xuy TuyÕt cÊt tiÕng «n nhu hái : - V× n÷ nh©n còng nh­ con linh d­¬ng ph¶i ®u«i míi b¾t ®­îc . §¹i ca kh«ng ®ñ dòng khÝ r­ît theo th× chØ ngã thÊy nã ch¹y lui ch¹y tíi vÜnh viÔn ®õng hßng n¾m ®­îc hai Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 170 http://come.to/kimdung
  9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long c¸i sõng cña nã . T©y M«n Xuy TuyÕt mØm c­êi nãi : - B©y giê ta ®∙ n¾m ®­îc sõngcña muéi muéi råi ch¨ng ? T«n Tó Ch©n nhÑ bu«ng tiÕng thë dµi ®¸p : - B©y giê th× c¶ x­¬ng lÉn da ®Òu ®­a cho ®¹i ca hÕt råi . Hai ng­êi ®øng tùa vµo nhau rÊt th©n thiÕt d­íi bãng tÞch d­¬ng vÒ th¸ng chÝn , tùa hå quªn c¶ ng­êi bªn c¹nh dßm ngã , l¹i d­êng nh­ quªn c¶ thÕ giíi . ¸nh tÞch d­¬ng tuy ®Ñp nh­ l¹i s¾p ®Õn lóc hoµng h«n . Hai ng­êi cßn kÓ cËn ©u yÕm nhau ®­îc bao l©u ? ¢u D­¬ng T×nh ngåi xa xa ngã hai ng­êi tuy còng c¶m thÊy høng thó vÒ h¹nh phóc cña hä nh­ng l¹i næi c¬n sî sÖt kh«ng bót nµo t¶ xiÕt . Nµng ho¶ng sî còng v× h¹nh phóc cña hai ng­êi . Nµng ®∙ biÕt T©y M«n Xuy TuyÕt lµ ng­êi thÕ nµo , l¹i hiÓu c¶ kiÕm ph¸p cña y . KiÕm ph¸p cña y vèn ch¼ng ph¶i kiÕm ph¸p h¹ng ng­êi th­êng . Con ng­êi b»ng huyÕt nhôc cã c¶m t×nh tuyÖt ®èi kh«ng thi triÓn ®­îc thø kiÕm ph¸p tµn ®éc v« t×nh . KiÕm ph¸p cña T©y M«n Xuy TuyÕt gÇn ®Õn ®é nhËp thÇn . Y vèn kh«ng ph¶i lµ ng­êi cã c¶m t×nh , cã huyÕt nhôc nh­ ng­êi th­êng . Y ®∙ hiÕn th©n cho kiÕm thuËt . Ng­êi vµ kiÕm hîp lµm mét thÕ . Nh­ng hiÖn nay y biÕn thµnh ng­êi th­êng cã huyÕt nhôc vµ c¶m t×nh . VËy y cßn sö dông ®­îc thø kiÕm ph¸p v« th­îng n÷a kh«ng ? Y cßn cã thÓ ®¶ b¹i ®­îc DiÖp C« Thµnh kh«ng ? ¸nh tÞch d­¬ng tuy ®Ñp nh­ng s¾p ch×m xuèng phÝa t©y . Tr¨ng tá s¾p mäc lªn . ¸nh tr¨ng ®ªm nµy tÊt bÞ m¸u ng­êi pha hång . Nh­ng m¸u cña ai ? Ngµy r»m th¾ng chÝn vµo lóc huúnh h«n , kh¾p bÇu trêi mét mµu rùc rì , huy hoµng . Lôc TiÓu Phông ë Hîp Ph­¬ng Trai do cæng hËu ®i ra ngoµi . Chµng r¶o b­íc trªn ®­êng phè trµn ngËp ¸nh hång tiÕn vÒ phÝa tr­íc . Chµng nhÊt ®Þnh t×m l¹i tÊm v¨ng ®o¹n tr­íc khi tr¨ng mäc , chµng ch¼ng thÓ khiÕm diÖn hay bá mÆc cuéc quyÕt chiÕn ®ªm nay kh«ng dßm ngã tíi . NhÊt ®Þnh kh«ng ®­îc v× DiÖp C« Thµnh lÉn T©y M«n Xuy TuyÕt ®Òu lµ b¹nchµng v× chµng ®∙ ph¸t gi¸c d­íi vµnh r¨ng tá ®ªm nay sÏ x¶y ra chuyÖn kinh ng­êi trong cuéc quyÕt chiÕn gi÷a hai bªn . HËu qu¶ x¶y ra cßn khñng khiÕp h¬n lµ lóc quyÕt chiÕn . Nh÷ng tÊm b¨ng ®o¹n chµng ®∙ ®­a ra dÜ nhiªn ch¼ng thÓ lÊy l¹i ®­îc nh­ng ®èi víi tÊm bÞ mÊt c¾p th× kh¸c h¼n . VËt g× bÞ mÊt c¾p ch¼ng nh÷ng cã thÓ lÊy vÒ , cã thÓ lÊy c¾p hay lµ sang ®o¹t . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 171 http://come.to/kimdung
  10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Chµng ®∙ quyÕt ®Þnh lÊy l¹i b¨ng ®o¹n mµ ch¼ng cÇn lùa chän ph­¬ng ph¸p . VÊn ®Ò duy nhÊt cßn l¹i lóc nµy ph¶i tmf cho ®­îc thÇn th©u T­ Kh«ng TrÝch Tinh . T­ Kh«ng TrÝch Tinh l¹i nh­ c¬n m­a giã tho¶ng , mß ®­îc g∙ cã khi cßn khã h¬n mß thÊy giã . Lóc kh«ng cÇn kiÕm th­êngg∙l¹i xuÊt hiÖn . Mµ khi muèn kiÕm g∙ vÜnh viÔn l¹ich¼ng vbao giê kiÕm thÊy . May ëchç Lôc TiÓu Phông h∙y cßpn chót®Çu d©y mèi nhî . CHµng nhí T­ Kh«ng TrÝch Tinh võa ë tiÖm thuèc ®i ra . TiÖm thuèc ®ã mang hiÖu lµ " l∙o KH¸nh D­ ®­êng " . T­ Kh«ng TrÝch Tinh tr­íc nay ch¼ng èm ®au bÖnh tËt bao giê . So víi h¹ng nhá tuæi , g∙ lµng­êi khoÎ h¬n ai hÕt . DÜ nhiªn kh«ng ph¶i g∙ vµo tiÖm ®Ó mua thuèc . G∙ ë tiÖm thuèc nµy®i ra th× tÊt cã mèi quan hÖ ch¼ng nhiÒuth× Ýt víi tiÖm thuèc . TÊm biÓn " L∙o kh¸nh D­ §­êng " kh¾c b»ng ch÷ vµng , d­íi ¸nh tÞch d­¬ng lÊp lo¸ng kim quang rùc rì . Mét th»ng nhá ®øng cöa yiÖm thuèc ®ang ®¸ cÇu . G∙ võa ngã thÊy Lôc TiÓu Phông ®i tíi liÒn ®Ó hai nãn tay lªn m«i huýt thµnh tiÕng cßi . §ét nhiªn nh÷ng ®­êng phè phÝa tr­íc phÝa au , mÐ t¶ mÐ h÷u ®Òucã trÎ nÝt ch¹y tíi , tÊt c¶ ®Õn m­êi mÊy ®øa . Bän chóng nh×n Lôc TiÓu Phông ng­êi h¬ hí . Bän trÎ nµy®∙ nhËn ra Lôc TiÓu Phông , dÜ nhiªn chóng ch­a quªn bµi h¸t cã thÓ lµmcho ng­êi ta c­êi ®Õn bÓ bông . ---------------------oOo--------------------- TiÕu ng¹o giang hå Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 172 http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2