intTypePromotion=1

Tiền chiến hậu chiến - tập 18

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
67
lượt xem
4
download

Tiền chiến hậu chiến - tập 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 18

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")''*#+,'(-* .&#+,'"/'0/'12,'1,34'"/'0/ Ch¼ng ai hiÓu ®­îc Lôc TiÓu Phông lóc nµy lµ con ng­êi th«ng tuÖ hay hå ®å . MÆt trêi dÇn dÇn ®∙ xÕ vÒ t©y . Tr­íc ®©y mét giê Lôc TiÓu Phông ®∙ giao hÕt b¨ng ®o¹n cho nnµ s­ chÊt ph¸c . Qu∙ng thêi gian sau ®ã kh«ng ai hiÓu chµng ®∙ lµm g× ? D­êng nh­ chµng thªng thang ®i ng¾m c¶nh hÕt chç nµy ®Õn chç kh¸c trong kinh thµnh . Sù thùc chµng quanh ®i quÈn l¹i nhiÒu lÇn . Dï cã ng­êi theo dâi còng bÞ chµng ®¸nh l¹c h­íng.DÜ nhiªn chµng ch¼ng thÓ ®­a ng­êi nµo ®Õn Hîp Ph­¬ng Trai . Chµng do cöa sau tiÕn vµo . Trong hËu viªn rÊt tÞch mÞch . Giã thæi quyÖn theo mïi g­¬ng th¬m cña hoa cóc hoa quÕ bay lªn ngµo ng¹t . Nh÷ng con c¸ vµng trong hå n­íc d­íi gèc c©y th¹ch lùu nh­ còng biÕng cö ®éng . Chµng xuyªn qua vïng hoa cóc ngã thÊy trong tßa tiÓu ®×nh lôc l¨ng mét ng­êi ngåi tùa lan can ng¬ ngÈn xuÊt thÇn . Hoa cóc mµu vµng , lan can mµu ®á , nµng mÆc xiªm ¸o mµu lôc . TÊm l­ng liÔu mÒm m¹i mµ s¾c mÆt lît l¹t nh­ ng­êi bÞnh ho¹n ch­a thuyªn gi¶m , trong lßng l¹i nÈy ra nh÷ng nçi buån míi mÎ . C¶nh thu trong v­ên ®∙ ®Ñp nh­ng ®Ñp sao b»ng ng­êi nµng . Lôc TiÓu Phông t­ëng ®Õn nay míi gÆp ¢u D­¬ng T×nh lµ mét c« g¸i diÔm lÖ nhÊt . Ph¶i ch¨ng v× b©y giê chµng míi biÕt ra m×nh ®èi víi nµng vÉn yªu vông dÊu thÇm ? Ngäc giã thu thæi vµo ®¸m hoa cóc ngoµi lan can . Trªn lèi ®i ngá l¸c ®¸c mÊy tÊm l¸ rông . Chµng len lÐn b­íc qua . §ét nhiªn chµng ph¸t gi¸c ¢u D­¬ng T×nh ®ang nh×n m×nh b»ng cÆp m¾t s¸ng ngêi . Hai ng­êi ch­a ch¹m mÆt vµo nhiÒu lÇn . Sù thùc hai ng­êi ch­a nãi víi nhau ®­îc tíi m­êi c©u . Lóc nµy trong lßng Lôc TiÓu Phông nÈy ra c¶m gi¸c cùc kú bi diÖu kh«ng bót nµo t¶ xiÕt.Chµng còng c¶m thÊy tr¸i tim ®Ëp m¹nh vµ d­êng nh­ ch©n tay h¬i luèng cuèng . Cßn t©m lý ¢u D­¬ng T×nh lóc nµy ra sao ? Lôc TiÓu Phông ch¼ng nhËn ra ®­îc g× kh¸c l¹ trªn khu«n mÆt cña nµng . Lóc nµng nh×n chµng còng gièng hÖt ngµy tr­íc . Xem chõng nÕu kh«ng kh«ng ph¶i nµng ®∙ d»n mèi xóc ®éng th× nhÊt ®Þnh nµng lµm ra bé mÆt nh­ vËy . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 163 http://come.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Nh÷ng c« g¸i trªn thÕ gian pháng cã mÊy ng­êi kh«ng lµm bé lµm tÞch ? Lôc TiÓu Phông ngÊm ngÇm hÝt mét h¬i ch©n khÝ tr­íc khi b­íc lªn tiÓu ®×nh . Chµng thän thÑn c­êi hái : - C« n­¬ng ®∙ hÕt bÞnh ch­a ? ¢u D­¬ng T×nh gËt ®Çu trá ghÕ ®¸ tr­íc mÆt nãi : - C«ng tö ngåi xuèng ®ã , Lôc TiÓu Phông b¶n ý muèn ngåi xuèng bªn nµng nh­ng nµng ®∙ ra chiÒu l∙nh ®¹m , chµng còng kh«ng thÓ tá t×nh th©n thiÕt . Hìi ¬i ! T¹i sao ®µn bµ con g¸i cø thÝch lµm bé lµm tÞch ? Ph¶i ch¨ng v× hä biÕt ®µn «ng thÝch hä nªn hä cµng treo gi¸ ngäc cµng cao phÈm h¬n ng­êi ? Gi¶ tû ¢u D­¬ng T×nh thùc sù ra chiÒu vån v∙ th× e r»ng Lôc TiÓu Phông l¹i khiÕp sî mµ ch¹y xa cho sím . B©y giõo chµng riu rÝu ngåi trªn ghÕ ®¸ ®èi diÖn víi nµng . Tuy trong lßng chµng cã thiªn m«n v¹n ng÷ muèn nãi ra mµ l¹i kh«ng thèt nªn mét c©u nµo . Chµng bÏn lÏn cÊt tiÕng hái : - T©y M«n Xuy TuyÕt ®©u nhØ ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - Y ®ang bÇu b¹n víi ®¹i tÈu , tiÓu muéi ch¾c bän hä cã nhiÒu chuyÖn ®ang nãi víi nhau . Lôc TiÓu Phông ®∙ ®øng lªn l¹i ngåi xuèng . Chµng toan tiÕn vµo kiÕm T©y M«n Xuy TuyÕt nh­ng l¹i kh«ng muèn lµm thÕ v× sî ¢u D­¬ng T×nh xcoi m×nh lµ ng­êi bÊt lÞch sù . Giê quyÕt chiÕn ®∙ ®iÓm , ch­a biÕt sinh tö th¾ng b¹i ra sao . Cuéc tõ biÖt nµy cã thÓ thµnh cuéc vÜnh quyÕt . Thùc ra Lôc TiÓu Phông nªn ®Ó vî chång T©y M«n Xuy TuyÕt ®­îc xum häp mét buæi chiÒu tèi hËu . Hä cã nhiÒu ®iÓu nãi víi nhau kh«ng thÓ ®Ó ng­êi ®Ö tam nghe thÊy . Tßa ®×nh viÖn s©u rg¨m th¼m.C¶nh thu xinh nh­ méng h­¬ng thu ngµo ng¹t kh¾p nói . Lôc TiÓu Phông vµ ¢u D­¬ng T×nh còng lµ hai ng­êi cã nhiÒu chuyÖn muèn nãi . Nh­ng chµng nghÜ kh«ng ra nªn nãi chuyÖn g× . HiÖn giê chµng tùa hå biÕn thµnh mét g∙ trai míi lín lªn vµ ch¹m tr¸n t×nh nh©n lÇn ®Çu tiªn ë n¬i kÝn ®¸o . §ét nhiªn ¢u D­¬ng T×nh cÊt tiÕng hái : - C«ng tö cã nhËn ®­îc ng­êi nµy kh«ng ? Lôc TiÓu Phông hái l¹i : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 164 http://come.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Ng­êi nµo ? ¢u D­¬ng T×nh gi¬ tay trá sang mÐ bªn . Lôc TiÓu Phông b©y giê míi ngã thÊy pho t­îng s¸p ong ®Æt trªn lan can mµ lµ t­îng V­¬ng tæng qu¶n . Chµng nghÜ kh«ng ra t¹i sao ¢u D­¬ng T×nh l¹i thÝch thó pho t­îng s¸p ong nÆn mét bªn th¸i gi¸m ? Chµng hái l¹i : - Ch¼ng lÏ c« n­¬ng l¹i quen biÕt nh©n vËt nµy ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - TiÓu muéi ®∙ gÆp y . Y ®∙ tõng ®Õn chç bän tiÓu muéi . Lôc TiÓu Phông tù hái : - N¬i mµ nµng nãi ®ã cã ph¶i ch¨ng lµ kü viÖn ? Chµng cµng lÊy lµm kú kh«ng nhÞn ®­îc l¹i hái : - C« n­¬ng cã biÕt y lµ mét vÞ th¸i gi¸m kh«ng ? ¢u D­¬ng T×nh th¶n nhiªn ®¸p : - Chç bän tiÓu muéi cã ®ñ h¹ng t©n kh¸ch , ch¼ng nh÷ng th¸i gi¸m mµ cßn cã c¶ hßa th­îng . D­êng nh­ nµng ch­a quªn c©u chuyÖn h«m tr­íc , còng kh«ng quªn Lôc TiÓu Phông ®∙ ®¾c téi víi m×nh . Lôc TiÓu Phông tùa hå ®∙ quªn mÊt . Thùc ra trong lßng chµng cã nhiÒu vÊn ®Ò träng yÕu ph¶i suy nghÜ . ¢u D­¬ng T×nh nãi tiÕp : - Nh÷ng th¸i gi¸m ®Õn chç bän tiÓu muéi , y kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®Çu tiªn mµ h«m Êy còng kh«ng ph¶i chØ mét m×nh y tíi . Lôc TiÓu Phông hái ngay : - Cßn cã nh÷ng ai n÷a ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - Lóc y ®i chØ cã mét m×nh nh­ng vÒ sau l¹i thªm hai , ba vÞ kiÕm kh¸c ph¸i Nam H¶i ®Õn t×m y , d­êng nh­ hä ®∙ cã ­íc hÑn víi nhau tõ tr­íc . Lôc TiÓu Phông nãi : - Sao c« n­¬ng l¹i biÕt lµ nh÷ng kiÕm kh¸ch ph¸i Nam H¶i ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - TiÓu muéi ngã ®Õn kiÕm cña hä lµ nhËn ra ngay . Nguyªn ®Ö tö ph¸i Nam H¶i dïng nh÷ng thanh kiÕm võa nhá võa dµi mµ h×nh thï còng biÖt kh¸c l¹ . ¢u D­¬ng T×nh nãi tiÕp : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 165 http://come.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - TiÓu muéi cßn hiÓu ngay l∙o nµy lµ th¸i gi¸m dï l∙o cã c¶i trang c¸ch nµo tiÓu muéi còng nhËn ra . Lôc TiÓu Phông hái : - Cã ph¶i h«m ®ã cßn cã T«n l∙o gia n÷a kh«ng ? ¢u D­¬ng T×nh " å " mét tiÕng . Lôc TiÓu Phông s¸ng m¾t lªn . V­¬ng tæng qu¶n ­íc hÑn héi ngé víi ng­êi ph¸i Nam H¶i ë kü viÖn tÊt ®Ó bµn ®Þnh viÖc cùc kú c¬ mËt . Bän hä ph¸t hiÖn ¢u D­¬ng T×nh vµ T«n l∙o gia ®∙ ®Õn kinh thµnh , sî hai ng­êi nµy nhËn ra hä nªn giÕt ®i ®Ó bÞt miÖng . C¶ c¸i chÕt cña C«ng T«n ®¹i n­¬ng nhÊt ®Þnh còng cã liªn quan ®Õn vô ®ã . Hai kiÕm kh¸ch ph¸i Nam H¶i hiÓn nhiªn ®óng lµ hai ng­êi chÕt trªn Thiªn Tµm §µn. Lôc TiÓu Phông thë phµo mét c¸i . §Çu mèi nµy ®∙ bÞ chµng kh¸m ph¸ ra . B©y giê chµng chØ cßn viÖc r¸p nh÷ng ®Çu mèi cho cã liªn hÖ víi nhau lµ kh¸m ph¸ ra ®­îc vô bÝ mËt . Ph¶i ch¨ng vÌa råi chµng ®∙ t×m thÊy mÊy ®Çu mèi ? Trong vßng h¬n mét giê cã thÓ lµm ®­îc l¾m chuyÖn . Bçng nghe ¢u D­¬ng T×nh nãi tiÕp : - ChØ cÇn th¸i gi¸m ®Õn chç bän tiÓu muéi lµ tiÓu muéi cã thÓ ®­a bän hä vÒ nhµ m×nh. Lôc TiÓu Phông hái : - T¹i sao vËy ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - V× bän hä c¨n b¶n kh«ng ph¶i lµ nam nh©n . Nµng th¶n nhiªn nãi tiÕp : - Bän ®µn «ng v« dông cµng thÝch tá ra m×nh lµ khÝ kh¸i nam nh©n . Dï tiÓu muéi cho hä ngñ d­íi ®Êt hä còng ch¼ng d¸m nãi ra mµ cßn tr¶ thªm tiÒn n÷a v× hä chØ sî ng­êi ta biÕt ®­îc nh­îc ®iÓm cña hä . Lôc TiÓu Phông kh«ng nhÞn ®­îc hái : - Tèi h«m Êy nhµ s­ chÊt ph¸c ë trong chç c« n­¬ng còng ngñ d­íi ®Êt ­ ? ¢u D­¬ng T×nh gËt ®Çu . Lôc TiÓu Phông hái : - Ch¼ng lÏ l∙o còng lµ mét tªn th¸i gi¸m . ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - Tuy l∙o kh«ng ph¶i th¸i gi¸m nh­ng còng ch¼ng ph¶i lµ nam nh©n . Lôc TiÓu Phông thë phµo mét c¸i . B©y giê chµng ®∙ hiÓu t¹i sao nhµ s­ chÊt ph¸c Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 166 http://come.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long muèn nãi dèi . BÊt luËn nam nh©n nµocòng nhËn thÊy ba ch÷ " §å v« dông " lµ mét ®iÒu ®¹i nhôc . V× thÕ mµ cã nhiÒu ®µn «ng ch¼ng thµ mÊt tiÒn ®Ó ngñ d­íi ®Êt trong phßng n÷ nh©n cßn h¬n ®Ó ng­êi ngoµi ph¸t gi¸c ra m×nh lµ ®å v« dông . Nhµ s­ chÊt ph¸c còng lµ nam nh©n ch­a tho¸t khái c¸i vinh dù h∙o huyÒn ®ã . ¢u D­¬ng T×nh ngã pho t­îng V­¬ng tæng qu¶n c­êi l¹t nãi : - Tèi h«m Êy l∙o nµy thËm chÝ kh«ng d¸m ch¹m tr¸n tiÓu muéi v× h¾n sî tiÓu muéi ph¸t gi¸c h¾n lµ th¸i gi¸m . NhÊt ®Þnh h¾n kh«ng ngê tiÓu muéi ®∙ nhËn ra h¾n ch¼ng ph¶i lµ nam nh©n ch©n chÝnh míi l­u h¾n l¹i . §ét nhiªn mÆt nµng lé vÎ rÊt kú qu¸i hái : - C«ng tö cã biÕt t¹i sao cho ®Õn b©y giê ch­a cã nam nh©n nµo ®ông vµo tiÓu muéi ? Lôc TiÓu Phông l¾c ®Çu : - T¹i h¹ kh«ng râ . ¢u D­¬ng T×nh nãi : - V× tiÓu muéi ch¸n ghÐt nam nh©n . Lôc TiÓu Phông kh«ng nhÞn ®­îc hái : - C« n­¬ng ch¸n ghÐt c¶ t¹i h¹ ­ ? ¢u D­¬ng T×nh nh×n chµng b»ng con m¨t h÷ng hê . Nµng kh«ng thõa nhËn còng kh«ng phñ nhËn . Lôc TiÓu Phông c­êi xßa . Chµng ph¸t gi¸c ra mét ®iÓm ¢u D­¬ng T×nh kh«ng yªu chµng , thËm chÝ ch¼ng ®Ó ý g× ®Õn chµng . NÕu kh«ng ph¶i ThËp Tam Di ®∙ nh¾c ®i nh¾c l¹i hai , ba lÇn th× chÝnh Lôc TiÓu Phông còng ch¼ng bao giê nghÜ ®Õn chuyÖn ¢u D­¬ng T×nh . ThËp Tam Di ®∙ cè ý lµm cho Lôc TiÓu Phông t­ëng ¢u D­¬ng T×nh yªu chµng . Môc ®Ých cña mô bÊt qu¸ lµ muèn chµng ¨n ®Üa èc chiªn ®ã . Ch¼ng nh÷ng ¢u D­¬ng T×nh kh«ng nãi mét ch÷ mµ cßn tuyÖt kh«ng lé vÎ g× . Lôc TiÓu Phông ph¸t gi¸c ra ch©n t­íng ®iÓm nµy tuy còng cay chua mét chót nh­ng ®ång thêi c¶m thÊy nhÑ nhâm , tùa hå trót ®­îc mét g¸nh nÆng . Lôc TiÓu Phông l©p løc biÕn ®æi th¸i ®é thµnh tù nhiªn v× mèi chung t×nh nµy nguyªn chÝnh chµng ®∙ kh«ng tin nh­ vËy . ¢u D­¬ng T×nh kh«ng nhÞn ®­îc hái : - C«ng tö c­êi g× vËy ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ c­êi nhµ s­ chÊt ph¸c v× t¹i h¹ võa trao ®­îc mét c¸i ®u«i l­¬n cho l∙o . ¢u D­¬ng T×nh hái : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 167 http://come.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - §u«i l­¬n g× ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - §u«i l­¬n lµ mÊy tÊm b¨ng ®o¹n . ¢u D­¬ng T×nh cµng kh«ng hiÓu hái : - B¨ng ®o¹n g× ? Lôc TiÓu Phông liÒn gi¶i thÝch cho nµng nghe . Khi nãi tíi T­ Kh«ng TrÝch Tinh lÊy c¾p b¨ng ®o¹n chµng kh«ng khái cµu nhµu bùc tøc . Cßn lóc kÓ ®Õn nhµ s­ chÊt ph¸c chµng l¹i næi lªn trµng c­êi khanh kh¸ch ra chiÒu rÊt khoan kho¸i nh­ ®­a trÎ nÝt ®­îc ¨n kÑo . ¢u D­¬ng T×nh nh×n chµng . M¾t nµng l¹i lé vÎ cæ qu¸i v× lÏ anh chµng nµy ®em hai tÊm b¨ng ®o¹n dÉu ngµn l¹ng cßn kh«ng mua ®­îc mµ chØ ®æi lÊy tÊm b¸ng bao , l¹i ra vÎ chiÕm phÇn tiÖn nghi t©y ®×nh , khoan kho¸i muèn chÕt . Sù thùc nµng ch­a thÊy h¹ng ng­êi nh­ vËy bao giê . Lôc TiÓu Phông l¹i nãi : - §¸ng tiÕc c« n­¬ng ch­a khái bÖnh , kh«ng th× t¹i h¹ nhÊt ®Þnh phÇn c« n­¬ng mét tÊm ®Ó c« ®i coi cho më réng tÇm m¾t . ¢u D­¬ng T×nh hái : - B©y giõo c«ng tö kh«ng cßn tÊm nµo ­ ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - §Õn nöa tÊm còng kh«ng cßn . ¢u D­¬ng T×nh hái : - Tèi nay c«ng tö cã ®i kh«ng ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - DÜ nhiªn t¹i h¹ ph¶i ®i . ¢u D­¬ng T×nh hái : - B¨ng ®o¹n ®©u mµ ®i ? Lôc TiÓu Phông ch­ng höng . §Õn b©y giê chµng nmíi nghÜ tíi lµ m×nh quªn c¶ ®Ó l¹i cho m×nh mé tÊm . Chµng tù hái : - Ph¶i ch¨ng nhµ s­ chÊt ph¸c v× nhí tíi ®iÓm nµy nªn l∙o lÊy ®­îc tÊm b¨ng ®o¹n vµo tay liÌn lËp tøc ch¹y trèn ch¹y nhanh h¬n ch¹y ngùa . Coi vÎ mÆt ng¬ ng¸c cña Lôc TiÓu Phông , ¢u D­¬ng T×nh kh«ng nhÞn ®­îc bËt tiÕng c­êi khóc khÝch . Con ng­êi hå ®å nh­ vËy nµng còng ch­a tõng thÊy qua . Lôc TiÓu Phông mÆt mòi nh¨n nhã håi l©u ®ét nhiªn nh¶y bæ lªn x«ng ra cöa d«ng Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 168 http://come.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long tuèt . T©y M«n Xuy TuyÕt vµ T«n Tó Ch©n ®ang ®i theo khe luèng hoa tiÕn l¹i ngã thÊy chµng kh«ng khái giËt m×nh . Lôc TiÓu Phông ch¼ng chµo hái còng kh«ng nãi nöa lêi cø l­ít qu¸ mÆt hai ng­êi mµ ch¹y , d­êng nh­ bÞ ai ®uæi b¾t . T«n Tó Ch©n nh×n thÊy ¢u D­¬ng T×nh ngåi tùa lan can kh«ng nhÞn ®­îc hái : - Ph¶i ch¨ng tiÓu muéi trªu tøc cho y ch¹y ®i ? ¢u D­¬ng T×nh mØm c­êi l¾c ®Çu . Nô c­êi cña nµng rÊt ngät ngµo . BÊt luËn lµ ai còng kh«ng thÓ giËn nµng ®­îc . T«n Tó Ch©n l¹i hái : - Ph¶i ch¨ng c« n­¬ng khinh th­êng g∙ ? ¢u D­¬ng T×nh mØm c­êi ®¸p : - Con ng­êi nh­ g∙ ch¼ng cÇn ai khi phô mµ cghÝnh g∙ tù khinh phô m×nh . T«n Tó Ch©n ng¾m nghÝa nµng tõ ®Çu xuèng ®Õn gãt ch©n råic­êi nãi : - D­êng nh­ tiÓu muéi hiÓu g∙ rÊt mau chãng ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - TiÓu muéi chØ biÕt g∙ lµ con ng­êi hå ®å . T«n Tó Ch©n nãi : - G∙ lµ ng­êi hå ®å nh­ng l¹i rÊt mùc th«ng minh . ¢u D­¬ng T×nh hái : - G∙ th«ng minh l¾m ­ ? T«n Tó Ch©n ®¸p : - §èi víi viÖc cña g∙ th× g∙ rÊt hå ®å v× ch¼ng bao giê g∙ nghÜ tíi ®iÒu lîi léc cho m×nh . KÎ nµo t­ëng g∙ hå ®å mµ lõa g¹t lµ kÎ ®ã ®Õn ngµy xói quÈy . ¢u D­¬ng T×nh h÷ng hê nãi : - Thùc ra bÊt luËn g∙ lµ ng­êi th«ng minh còng thÕ mµ lµ kÎ hå ®å còng vËy ch¼ng liªn quan g× ®Õn tiÓu muéi . T«n Tó Ch©n chíp m¾t mÊy c¸i hái : - TiÓu muéi kh«ng thÝch g∙ thËt ­ ? ¢u D­¬ng T×nh c­êi l¹t hái l¹i : - Ch¼nglÏ tû tû cho r»ng lµ bao nhiªu n÷ nh©n ®Òu thÝch g∙ hÕt ? T«n Tó Ch©n ®¸p : - Kh«ng ph¶i ta nãi tÊt c¶ mäi c« g¸i mµ chØ nãi riªng vÒ tiÓu muéi . ¢u D­¬ng T×nh hái : - Sao tû tû kh«ng nãi chuyÖn kh¸c ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 169 http://come.to/kimdung
  8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long T«n Tó Ch©n hái l¹i : - TiÓu muéi kh«ng thÝch thó g∙ hay sao ? ¢u D­¬ng T×nh ®¸p : - Kh«ng . T«n Tó Ch©n l¹i c­êi nãi : - C« n­¬ng ®õng dÊu ta . Ta ngã thÊy råi . Y sê bông , m¾t lé vÎ kiªu ng¹o ®Çy h¹nh phóc , mØm c­êi nãi tiÕp : - Kh«ng nh÷ng ta lµ mét c« g¸i mµ l¹i s¾p cã con . Mét vÞ tiÓu c« n­¬ng th× bÊt cø chuyÖn g× còng ®õng hßng che m¾t ta . ¢u D­¬ng T×nh kh«ng nãi g× n÷a . S¾c mÆt lît l¹t cña nµng bçng öng hång . T©y M«n Xuy TuyÕt ®ét nhiªn xen vµo : - Nh÷ng n÷ nh©n nh­ c¸c c« thËt lµ kú . T«n Tó Ch©n hái : - Kú ë chç nµo ? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p : - Trong lßng c¸cc c« ­a thÝch chµng trai nµo th× ngoµi mÆt l¹i lµm bé l¹nh lïng nh­ tiÒn . ThËt ta kh«ng sao hiÓu ®­îc lßng d¹ c¸c c« . T«n Tó Ch©n hái : - T­íng c«ng muèn bän tiÓu muéi ph¶i thÕ nµo ? Ch¼ng lÏ khi gÆp chµng trai ­a thÝch lµ gieo m×nh vµo lßng hä ? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p : - Ýt ra lµ ph¶i tá ra «n nhu mét chót , ®õng ®Ó ng­êi ta sî qu¸ ph¶i bá ch¹y . T«n Tó Ch©n hái : - Khi tiÓu muéi míi quen biÕt ®¹i ca cã «n nhu nh­ vËy hay kh«ng ? T©y M«n Xuy TuyÕt ®¸p : - Ch¼ng «n nhu chót nµo . T«n Tó Ch©n nãi : - Nh­ng®¹ica kh«ng ®Õn nçi bÞ tiÓu muéi h¨m ph¶i bá ch¹y . T©y M«n Xuy TuyÕt nh×n nµng b»ng cÆp m¾t «n nhu c­êi nãi : - H¹ng ®µn «ng nh­ ta th× ch¼ng ai h¨m do¹ ®­îc ph¶i bá ch¹y . T«n Tó Ch©n mØm c­êi nãi : - ThÕ lµ ph¶i . N÷ nh©n ­a nh÷ng chµng trai nh­ vËy . Nµng l¹i cÇm tay T©y M«n Xuy TuyÕt cÊt tiÕng «n nhu hái : - V× n÷ nh©n còng nh­ con linh d­¬ng ph¶i ®u«i míi b¾t ®­îc . §¹i ca kh«ng ®ñ dòng khÝ r­ît theo th× chØ ngã thÊy nã ch¹y lui ch¹y tíi vÜnh viÔn ®õng hßng n¾m ®­îc hai Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 170 http://come.to/kimdung
  9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long c¸i sõng cña nã . T©y M«n Xuy TuyÕt mØm c­êi nãi : - B©y giê ta ®∙ n¾m ®­îc sõngcña muéi muéi råi ch¨ng ? T«n Tó Ch©n nhÑ bu«ng tiÕng thë dµi ®¸p : - B©y giê th× c¶ x­¬ng lÉn da ®Òu ®­a cho ®¹i ca hÕt råi . Hai ng­êi ®øng tùa vµo nhau rÊt th©n thiÕt d­íi bãng tÞch d­¬ng vÒ th¸ng chÝn , tùa hå quªn c¶ ng­êi bªn c¹nh dßm ngã , l¹i d­êng nh­ quªn c¶ thÕ giíi . ¸nh tÞch d­¬ng tuy ®Ñp nh­ l¹i s¾p ®Õn lóc hoµng h«n . Hai ng­êi cßn kÓ cËn ©u yÕm nhau ®­îc bao l©u ? ¢u D­¬ng T×nh ngåi xa xa ngã hai ng­êi tuy còng c¶m thÊy høng thó vÒ h¹nh phóc cña hä nh­ng l¹i næi c¬n sî sÖt kh«ng bót nµo t¶ xiÕt . Nµng ho¶ng sî còng v× h¹nh phóc cña hai ng­êi . Nµng ®∙ biÕt T©y M«n Xuy TuyÕt lµ ng­êi thÕ nµo , l¹i hiÓu c¶ kiÕm ph¸p cña y . KiÕm ph¸p cña y vèn ch¼ng ph¶i kiÕm ph¸p h¹ng ng­êi th­êng . Con ng­êi b»ng huyÕt nhôc cã c¶m t×nh tuyÖt ®èi kh«ng thi triÓn ®­îc thø kiÕm ph¸p tµn ®éc v« t×nh . KiÕm ph¸p cña T©y M«n Xuy TuyÕt gÇn ®Õn ®é nhËp thÇn . Y vèn kh«ng ph¶i lµ ng­êi cã c¶m t×nh , cã huyÕt nhôc nh­ ng­êi th­êng . Y ®∙ hiÕn th©n cho kiÕm thuËt . Ng­êi vµ kiÕm hîp lµm mét thÕ . Nh­ng hiÖn nay y biÕn thµnh ng­êi th­êng cã huyÕt nhôc vµ c¶m t×nh . VËy y cßn sö dông ®­îc thø kiÕm ph¸p v« th­îng n÷a kh«ng ? Y cßn cã thÓ ®¶ b¹i ®­îc DiÖp C« Thµnh kh«ng ? ¸nh tÞch d­¬ng tuy ®Ñp nh­ng s¾p ch×m xuèng phÝa t©y . Tr¨ng tá s¾p mäc lªn . ¸nh tr¨ng ®ªm nµy tÊt bÞ m¸u ng­êi pha hång . Nh­ng m¸u cña ai ? Ngµy r»m th¾ng chÝn vµo lóc huúnh h«n , kh¾p bÇu trêi mét mµu rùc rì , huy hoµng . Lôc TiÓu Phông ë Hîp Ph­¬ng Trai do cæng hËu ®i ra ngoµi . Chµng r¶o b­íc trªn ®­êng phè trµn ngËp ¸nh hång tiÕn vÒ phÝa tr­íc . Chµng nhÊt ®Þnh t×m l¹i tÊm v¨ng ®o¹n tr­íc khi tr¨ng mäc , chµng ch¼ng thÓ khiÕm diÖn hay bá mÆc cuéc quyÕt chiÕn ®ªm nay kh«ng dßm ngã tíi . NhÊt ®Þnh kh«ng ®­îc v× DiÖp C« Thµnh lÉn T©y M«n Xuy TuyÕt ®Òu lµ b¹nchµng v× chµng ®∙ ph¸t gi¸c d­íi vµnh r¨ng tá ®ªm nay sÏ x¶y ra chuyÖn kinh ng­êi trong cuéc quyÕt chiÕn gi÷a hai bªn . HËu qu¶ x¶y ra cßn khñng khiÕp h¬n lµ lóc quyÕt chiÕn . Nh÷ng tÊm b¨ng ®o¹n chµng ®∙ ®­a ra dÜ nhiªn ch¼ng thÓ lÊy l¹i ®­îc nh­ng ®èi víi tÊm bÞ mÊt c¾p th× kh¸c h¼n . VËt g× bÞ mÊt c¾p ch¼ng nh÷ng cã thÓ lÊy vÒ , cã thÓ lÊy c¾p hay lµ sang ®o¹t . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 171 http://come.to/kimdung
  10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Chµng ®∙ quyÕt ®Þnh lÊy l¹i b¨ng ®o¹n mµ ch¼ng cÇn lùa chän ph­¬ng ph¸p . VÊn ®Ò duy nhÊt cßn l¹i lóc nµy ph¶i tmf cho ®­îc thÇn th©u T­ Kh«ng TrÝch Tinh . T­ Kh«ng TrÝch Tinh l¹i nh­ c¬n m­a giã tho¶ng , mß ®­îc g∙ cã khi cßn khã h¬n mß thÊy giã . Lóc kh«ng cÇn kiÕm th­êngg∙l¹i xuÊt hiÖn . Mµ khi muèn kiÕm g∙ vÜnh viÔn l¹ich¼ng vbao giê kiÕm thÊy . May ëchç Lôc TiÓu Phông h∙y cßpn chót®Çu d©y mèi nhî . CHµng nhí T­ Kh«ng TrÝch Tinh võa ë tiÖm thuèc ®i ra . TiÖm thuèc ®ã mang hiÖu lµ " l∙o KH¸nh D­ ®­êng " . T­ Kh«ng TrÝch Tinh tr­íc nay ch¼ng èm ®au bÖnh tËt bao giê . So víi h¹ng nhá tuæi , g∙ lµng­êi khoÎ h¬n ai hÕt . DÜ nhiªn kh«ng ph¶i g∙ vµo tiÖm ®Ó mua thuèc . G∙ ë tiÖm thuèc nµy®i ra th× tÊt cã mèi quan hÖ ch¼ng nhiÒuth× Ýt víi tiÖm thuèc . TÊm biÓn " L∙o kh¸nh D­ §­êng " kh¾c b»ng ch÷ vµng , d­íi ¸nh tÞch d­¬ng lÊp lo¸ng kim quang rùc rì . Mét th»ng nhá ®øng cöa yiÖm thuèc ®ang ®¸ cÇu . G∙ võa ngã thÊy Lôc TiÓu Phông ®i tíi liÒn ®Ó hai nãn tay lªn m«i huýt thµnh tiÕng cßi . §ét nhiªn nh÷ng ®­êng phè phÝa tr­íc phÝa au , mÐ t¶ mÐ h÷u ®Òucã trÎ nÝt ch¹y tíi , tÊt c¶ ®Õn m­êi mÊy ®øa . Bän chóng nh×n Lôc TiÓu Phông ng­êi h¬ hí . Bän trÎ nµy®∙ nhËn ra Lôc TiÓu Phông , dÜ nhiªn chóng ch­a quªn bµi h¸t cã thÓ lµmcho ng­êi ta c­êi ®Õn bÓ bông . ---------------------oOo--------------------- TiÕu ng¹o giang hå Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 172 http://come.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2