Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 19

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

68
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 19

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")''*#+,'-".% /0'12%&'-"3%&'4,'56,'(78'19 Lôc TiÓu Phông còng c­êi . Chµng nhÊt ®Þnh b¾t bän trÎ chuÈn bÞ h¸t bµi " T­ Kh«ng kia vèn quû thµnh tinh ..." . Ngê ®©u bän chóng l¹i vç tay h¸t vang : TiÓu Phông nh­ng kh«ng ph¶i phông hoµng Bé hung tèi ho¾c l¹i ngang tµng ChuyÒn nghÒ xùc phÈm chui trong lç Xùc phÈn råi bay däa xãm lµng . Lôc TiÓu Phông lÈm bÈm : - Bµi h¸t g× mµ l¹i khØ thÕ . Chµng võa nùc c­êi võa tøc m×nh nh­ng chµng quªn r»ng tõ có bµi h¸t so víi bµi chµng ®Æt ra lóc tr­íc cho trÎ con h¸t cßn cao minh h¬n . DÜ nhiªn Lôc TiÓu Phông ®∙ biÕt bµi h¸t nµy do ai ®Æt ra . HiÓn nhiªn T­ Kh«ng TrÝch Tinh võa qua ®©y . Lôc TiÓu Phông ph¶i khã nhäc míi b¶o ®­îc bän trÎ dõng tiÕng h¸t råi chµng hái : - L∙o giµ b¹c ®Çu míi ®Õn ®©y ph¶i kh«ng ? Bän trÎ gËt ®Çu tranh nhau ®¸p : - Bµi ca nµy cña l∙o c«ng c«ng ®ã d¹y chóng ch¸u h¸t . L∙o c«ng c«ng cßn b¶o ®¹i thóc rÊt thÝch nghe . NÕu chóng ch¸u h¸t thËt hay , thËt vang lµ thÕ nµo ®¹i thóc còng mua kÑo cho ¨n . Lôc TiÓu Phông tøc muèn bÓ bông , ®Þnh thãa m¹ mét håi . Khi nµo l¹i mua kÑo th­ëng cho nh÷ng kÎ h¸t chöi bíi m×nh ? Bän trÎ gi­¬ng cÆp m¾t thao l¸o nh×n chµng kh«ng thÊy tr¶ lêi . Chóng chíp m¾t mÊy c¸i hái : - Chóng ch¸u h¸t cã hay kh«ng ? Lôc TiÓu Phông ®µnh gËt ®Çu ®¸p : - Hay ! Hay l¾m ! Hay tuyÖt ! Bän trÎ hái : - VËy ®¹i thóc cã mua kÑo cho chóng ch¸u ¨n kh«ng ? Lôc TiÓu Phông thë dµi ®¸p : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 173 http://come.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Cã chø . DÜ nhiªn ta mua kÑo cho . ë ®êi ch¼ng mÊy ai chÞu lµm viÖc tö tÕ nµy nh­ng Lôc TiÓu Phông vÉn lµm m∙i . Khi nao chµng l¹i ®Ó cho bän trÎ con ng©y th¬ ph¶i thÊt väng ? Qu¶ nhiªn chµng ch¹y ®i mua kÑo mµ mua thËt nhiÒu ®em vÒ . Bän trÎ con vç tay hoan h« khiÕn lßng chµng còng thÊy ngon ngät , ngon ngät h¬n c¶ ¨n ba tr¨m t¸m chôc c©n kÑo vµo bông . Bän trÎ kÐo chµng hoan h« nãi : - L∙o c«ng nãi ®óng thiÖt ! Qu¶ nhiªn ®¹i thóc lµ mét ®¹i h¶o nh©n . Lôc TiÓu Phông lµm kú hái : - L∙o b¶o ta lµ h¶o nh©n ­ ? Bän trÎ ®¸p : - L∙o c«ng c«ng cßn b¶o ®¹i thóc håi cßn nhá tuæi rÊt ngoan ngo∙n . Lôc TiÓu Phông lÊy lµm qu¸i dÞ hái : - Sao l∙o biÕt ta håi nhá ngoan hay kh«ng ngoan ? Bän trÎ nÝt ®¸p : - L∙o c«ng c«ng chiÕu cè cho ®¹i thóc tõ nhá cho ®Õn lín , l¹i bång ®¹i thóc , dÜ nhiªn l∙o hiÓu l¾m . Lôc TiÓu Phông tøc giËn ngøa r¨ng ngøa lîi , hËn m×nh ch¼ng thÓ cét cæ l«i con khØ thµnh tinh l«i vÒ lÊy roi tre mµ ®Ëp vµo x¸c cho h¶ lßng . Bän trÎ l¹i nãi : - L∙o c«ng c«ng võa råi cßn ë ®©y . §¹i thóc chØ ®Õn sím mét b­íc lµ gÆp l∙o råi . Lôc TiÓu Phông hái : - B©y giê l∙o ®i ®©u ? Bän trÎ ®¸p : - L∙o bay råi mµ bay cao , thËt lµ cao . §¹i thóc cã bay cao b»ng l∙o c«ng c«ng ®­îc kh«ng . Lôc TiÓu Phông vç ¸o nãi : - Ta còng kh«ng biÕt n÷a . B©y giê c¸c ng­¬i thö coi xem ta bay cao hay l∙o bay cao ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh kh«ng cßn ë ®©y , chµng còng chuÈn bÞ bay ®i cho råi . DÌ ®©u bän trÎ l¹i tranh nhau nãi : - §¹i thóc khoan råi h∙y bay ®i . Chóng ch¸u cßn mét ®iÒu quªn ch­a nãi : Lôc TiÓu Phông hái : - §iÒu chi ? Bän trÎ ®¸p : - L∙o c«ng c«ng l­u l¹i c¸i bäc nhá . §¹i thóc ®∙ cho chóng ch¸u ¨n kÑo , l∙o c«ng Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 174 http://come.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long c«ng b¶o chóng ch¸u giao c¸i bäc ®ã cho ®¹i thóc . NÕu ®¹i thóc kh«ng mêi kÑo th× l∙o dÆn ®em c¸i bäc nhá ®ã liÖng xuèng suèi . Th»ng nhá mau lÑ nhÊt liÒn ch¹y vÒ tiÖm thuèc lÊy c¸i bäc nhá ra . Lôc TiÓu Phông ch¼ng khi nµo ngê tíi trong l¹i cã hai tÊm b¨ng ®o¹n . B¨ng ®o¹n d­íi bãng tÞch d­¬ng biÕn thµnh mµu hång . Ngoµi hai tÊm b¨ng ®o¹n cßn mét tê giÊy viÕt mÊy dßng ch÷ nguÖch ngo¹c : " LÊy c¾p mét tÊm , tr¶ l¹i thµnh hai . Ta lµ con khØ thµng tinh th× ng­¬i lµ con bä hung . Ng­¬i ®¸nh n¸t m×nh ta th× ta cho ng­¬i xùc phÇn " Lôc TiÓu Phông bËt c­êi . Chµng c­êi ngÊt , tù nãi ®Ó m×nh nghe : - Th»ng lái nµy qu¶ nhiªn kh«ng chÞu hua ai . Nh­ng g∙ ®¸nh v¾p b¨ng ®o¹n ch¹y ®i sao l¹i ®em ®Õn tr¶ ? Cßn mét tÊm n÷a g∙ lÊy ë ®©u ra ? MÊy vÊn ®Ò nµy Lôc TiÓu Phông chØ nãi qua råi bá ®i kh«ng nghÜ tíi n÷a . Chµng ®∙ t­ëng ®i n¸t ®Õ giÇy còng kh«ng t×m ®­îc b¨ng ®o¹n , dÌ ®©u chµng ch¼ng mÊt chót c«ng søc nµo , b¨ng ®o¹n ®∙ vµo trong tay . Trong lßng chµng lóc nµy rÊt cao høng h¬n c¶ bän trÎ ®­îc ¨n kÑo . Chµng hái : - C¸c ng­¬i coi xem ta bay cao hay lµ l∙o giµ kia bay cao ? Chµng c­êi ré tung m×nh lªn kh«ng lén ®i ba vßng l­ít trªn nãc nhµ . Bän trÎ nÝt døng d­íi vç tay hoan h« : - §¹i thóc bay cao l¾m ! Cao h¬n c¶ l∙o c«ng c«ng ! Bän trÎ s¸ng m¾t mau miÖng ®∙ nãi lµ kh«ng sai . Lôc TiÓu Phông trong lßng khan kho¸i , c¶m thÊy ng­êi nhÑ bÉng nh­ mäc c¸nh vµ muèn bay lªn tËn cung tr¨ng . Võng tr¨ng tá ch­a mäc mµ bãng tÞch d­¬ng ®∙ mÊt dÇn . Bãng tÞch d­¬ng ®∙ l¹n vÒ t©y , s¾c ®ªm s¾p tíi . Lôc TiÓu Phông l¹i theo ngâ hÎm trë vÒ Hîp Ph­¬ng Trai . Trong cöa sæ ®∙ cã ¸nh ®Ìn s¸ng . ¸nh ®Ìn dÞu hßa mµ yªn tÜnh . Cöa sæ më réng . Tõ trong bôi hoa ë phÝa xa xa nh×n l¹i ®∙ thÊy T«n Tó Ch©n vµ ¢u D­¬ng T×nh . C¶ hai nµng ®Òu lµ n÷ nh©n xinh ®Ñp phi th­êng . D­íi ¸nh ®Ìn hai nµng cµng ®Ñp léng lÉy . Nh­ng khi nh×n kü l¹i thÊy nÐt mÆt lé vÎ bi th­¬ng kh«ng bót nµo t¶ xiÕt . Nçi bi th­¬ng cña hai nµng khiÕn cho ¸nh ®Ìn còng biÕn thµnh thª l­¬ng . Lôc TiÓu Phông tù hái : - T©y M«n Xuy TuyÕt ®i råi ch¨ng ? DÜ nhiªn y ®i råi . Trong nhµ chØ cßn ngän thª ®¨ng bÇu b¹n víi hai nµng . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 175 http://come.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Cöa vµo còng chØ khÐp hê . Lôc TiÓu Phông quªn c¶ gâ cöa . T©m sù chµng rÊt trÇm träng . - T©y M«n Xuy TuyÕt ®i tõ lóc nµo ? Lôc TiÓu Phông muèn hái nh­ng råi kh«ng hái . Chµng kh«ng d¸m hái mµ còng kh«ng nì hái . Trªn bµn ®Æt ba c¸i chung kh«ng , mét hå r­îu . Chµng tù rãt cho m×nh mét chung , tõ tõ nhÊp hÕt råi l¹i rãt chung n÷a . Chung sau chµng uèng lÑ h¬n . T«n Tó Ch©n bçng lªn tiÕng : - Y ®i råi . Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ ®∙ biÕt . T«n Tó Ch©n l¹i nãi : - Y b¶o ®i tr­íc mét chót ra ngoµi thµnh råi míi tiÕn vµo ®Ó ng­êi ta t­ëng y tr­íc ch­a ë kinh thµnh . Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ còng biÕt thÕ . T«n Tó Ch©n l¹i nãi : - Y hy v äng c«ng tö ®Õn sím v× y kh«ng cã b¹n nµo kh¸c . Lôc TiÓu Phông kh«ng nãi nªn lêi . T«n Tó Ch©n còng kh«ng nãi g× n÷a . Nµng ngho¶nh ®Çu nh×n ra ngoµi ng­ng thÇn ng¾m bªn ngoµi cöa sæ . §ªm cnµg khuya võng tr¨ng cµng lªn cao , giã còng dÇn dÇn l¹nh h¬n . Kh«ng hiÓu thêi gian tr«i qua ®∙ bao l©u , T«n Tó Ch©n khÏ cÊt tiÕng : - Bãng tÞch d­¬ng b÷a nay rÊt ®Ñp , ®Ñp h¬n ngµy th­êng nh­ng l¹i qua rÊt mau . Nµng nh¾m m¾t l¹i , giät ch©u nhá xuèng . L¹i mét lóc l©u nµng míi hái : - Sao nh÷ng viÖc tèt ®Ñp l¹i cùc kú ng¾n ngñi , kh«ng chÞu l­u l¹i ë nh©n gian trong kho¶ng kh¾c ? Kh«ng hiÓu c©u nµy nµng hái trêi xanh hay hái Lôc TiÓu Phông ? Lôc TiÓu Phông kh«ng biÕt ®¸p thÕ nµo . Thùc ra vÊn ®Ò nµy ch¼ng ai tr¶ lêi ®­îc . Chµng uèng chung r­îu n÷a råi g­îng c­êi nãi : - T¹i h¹ còng ®i th«i vµ nhÊt ®Þnh ®­a y vÒ . Chµng còng kh«ng d¸m nãi thªm g× n÷a mµ còng kh«ng d¸m ghÐ th¨m ¢u D­¬ng T×nh . Chµng thõa mét tÊm b¨ng ®o¹nh tr­íc ®∙ ®Þnh ®­a cho ¢u D­¬ng T×nh ®Ó nµng còng ®i coi trËn quyÕt chiÕn tr¨m n¨m khã gÆp mét lÇn . Nh­ng hiÖn giê chµng kh«ng nh¾c Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 176 http://come.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long tíi vô nµy n÷a . Chµng biÕt ¢u D­¬ng T×nh nhÊt ®Þnh ë l¹i bÇu b¹n víi T«n Tó Ch©n . Chµng còng hiÓu t©m t×nh T«n Tó Ch©n nãng nÈy , khiÕp sî , bi th­¬ng , kh«ng lêi nµo cã thÓ h×nh dung ®­îc . C¸i hy väng duy nhÊt cña chµng lóc nµy lµ ®­a ®­îc T©y M«n Xuy TuyÕt trë vÒ thùc sù . Lôc TiÓu Phông chuÈn bÞ ra ®i råi th× ¢u D­¬ng T×nh ®ét nhiªn kÐo tay chµng l¹i . Chµng quay ®Çu nh×n nµng thÊy trong khãe m¾t còng cã ngÊn lÖ . Dï lµ chµng ngèc còng nhËn ra mèi t×nh quyÕn luyÕn cña nµng . DÜ nhiªn Lôc TiÓu Phông ngã thÊy råi nh­ng tùa hå chµng kh«ng tin ë m¾t m×nh . ¢u D­¬ng T×nh lóc nµy kh«ng cßn lµ ¢u D­¬ng T×nh mÆt l¹nh nh­ tiÒn lóc tr­íc . T¹i sao nµng biÕn ®æi mét c¸ch ®ét ngét ? §Õn b©y giê Lôc TiÓu Phông møoi hiÓu lßng n÷ nh©n , thËt lµ ®¸ng th­¬ng . May mµ chµng hiÓu ®­îc mét thiÕu n÷ thËt sù ch¸n ghÐt nam nh©n th× ch¼ng bao giê nh×n chµng b»ng khãe m¾t nµy , nhÊt lµ kh«ng bao giê kÐo tay chµng . Bµn tay nµng l¹nh ng¾t mµ n¾m thËt chÆt chÏ . ¢u D­¬ng T×nh còng ®Õn b©y giê míi hiÓu lßng d¹ ng­êi ®µn bµ khi mÊt chµng trai th©n ¸i ®au khæ thÕ nµo . Hai ng­êi ng¬ ngÈn nh×n nhau håi l©u , ¢u D­¬ng T×nh míi khÏ cÊt tiÕng hái : - C«ng tö còng trë vÒ chø ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ nhÊt ®Þnh të vÒ . ¢u D­¬ng T×nh l¹i hái : - NhÊt ®Þnh ­ ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - NhÊt ®Þnh . ¢u D­¬ng T×nh cói ®Çu xuèng , tõ tõ bu«ng tay Lôc TiÓu Phông ra nãi : - ThiÕp ®îi chµng . Chµng trai biÕt c« g¸i chõo m×nh lµ motä c¶m gi¸c ch¼ng cã g× thay thÕ ®­îc . ThiÕp ®îi chµng ! ThiÕp ®îi chµng ! Ba ch÷ nµy sao mµ «n nhu mü diÖu thÕ ? Lôc TiÓu Phông ng©y ngÊt . Chµng say kh«ng ph¶i v× r­îu mµ v× t×nh ý ¢u D­¬ng T×nh cßn ®Ëm h¬n mïi r­îu . Vïng tr¨ng l¬ löng trªn trêi . Lôc TiÓu Phông cßn vÊn ®Ò nan gi¶i . Chµng nhÊt ®Þnh ®em tÊm b¨ng ®o¹n thõa cho Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 177 http://come.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long ng­êi kh¸c mµ ch­a biÕt cho ai . Nh÷ng ng­êi ®ñ t­ c¸ch ®Ó chµng tÆng th× l¹i ch¼ng thÊy mét mèng . Ng­êi ®i trªn phè kh«ng ph¶i Ýt , ng­êi ngåi trong töu l©u trµ qu¸n cµng nhiÒu . ®ñ c¶ tam gi¸o cöu l­u , ngò hoa b¸t m«n , c¸c lo¹i c¸c thø , tóm n¨m tôm ba th× thÇm bµn t¸n . Lôc TiÓu Phông ch¼ng cÇn nghe hä nãi còng biÕt hä chê tin tøc cuéc chiÕn ®ªm nay . Trong nh÷ng ®¸m nµy nhÊt ®Þnh nhiÒu ng­êi cïng nhau ®¸nh c¸ , kÎ ®Æt cuéc T©y M«n Xuy TuyÕt th¾ng , kÎ n¾m ch¾c DiÖp C« Thµnh ¨n ®øt . ¶nh h­ëng cuéc chiÕn nµy kh«ng nh÷ng vang déi trong vâ l©m mµ c¶ nh÷ng ng­êi ®∙ vµo tíi kinh thµnh còng l¾ng nghe ®éng tÜnh . Tù cæ chÝ kim nh÷ng tay cao thñ quyÕt chiÕn ch­a tõng xÈy ra t×nh tr¹ng t­¬ng tù . Lôc TiÓu Phông nùc c­êi cho thÕ sù . Chµng tin r»ng T©y M«n Xuy TuyÕt vµ DiÖp C« Thµnh mµ biÕt râ t×nh tr¹ng nµy còng ph¶i c­êi nÎ ruét . Gi÷a lóc Êy chµng thÊy mét ng­êi tõ trong qu¸n trµ phÝa ®èi diÖn ®i ra . Ng­êi nµy cao nghÔu cao nghÒu l¹i gÇy kh¼ng gÇy kheo nh­ng phôc søc nghiªn cøu rÊt kü , th¸i ®é cùc kú v¨n nh∙ . M¸i tãc ®∙ lèm ®èm vµ g­¬ng mÆt thanh tao . Y mÆc ¸o tr­êng bµo mµu lam rÊt cao nh∙ . ChÝnh lµ Thµnh Nam l∙o §ç tøc §ç §ång Hiªn . Chèn nµy tuy kh«ng cßn lµ ®Þa bµn cña Lý YÕn B¾c nh­ng còng ë trong tay ng­êi ®èi lËp víi §ç §ång Hiªn . T¹i sao l∙o §ç xuÊt hiÖn n¬i ®©y mµ l¹i kh«ng ®em theo mét tªn tuú tïng ®Î b¶o tiªu . Lôc TiÓu Phông ®ét nhiªn ch¹y ra vç vai h¾n h« : - §ç häc sÜ ! C¸c h¹ m¹nh giái chø ? §ç §ång Hiªn giËt m×nh quay ®Çu nh×n l¹i thÊy Lôc TiÓu Phông g­îng c­êi ®¸p : - C¶m ¬n ! C¶m ¬n ! Lôc TiÓu Phông hái : - VÞ b¶o tiªu cña c¸c h¹ ®©u ? Ng­êi b¶o tiªu mµ chµng nãi ®©y dÜ nhiªn lµ h¾c y nh©n chît Èn chît hiÖn m, hµnh ®éng rÊt thÇn bÝ . §ç §ång hiªn ®¸p : - Y ®i råi . Lôc TiÓu Phông hái : - T¹i sao y l¹i bá ®i ? §ç §ång Hiªn ®¸p : - Ao nhá kh«ng nu«i ®­îc c¸ lín nªn ph¶i ®Ó y ra ®i . Lôc TiÓu Phông ®¶o m¾t nh×n quanh nãi khÏ : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 178 http://come.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - §ç häc sÜ d¸m mét m×nh tíi khu vùc cña Lý Yªn B¾c khiÕn t¹i h¹ rÊt kh©m phôc . §ç §ång Hiªn c­êi råi h÷ng hê ®¸p : - N¬i ®©y d­êng nh­ kh«ng ph¶i lµ khu vùc cña hä Lý n÷a . Lôc TiÓu Phông hái : - Tuy y chÕt råi nh­ng cßn mét sè huynh ®Ö . §ç §ång Hiªn ®¸p : - Con ng­êi chÕt råi ®Õn thª tö cßn ®i c¶i gi¸ huèng chi lµ huynh ®Ö . H¾n nghe tin Lý YÕn B¾c chetÐ mµ nÐt mÆt tuyÖt nhiªn kh«ng lé vÎ g× kinh ng¹c . Lôc TiÓu Phông c­êi hái : - Xem chõng c¸c h¹ ch¼ng nh÷ng ®∙ biÕt Lý l∙o ®¹i chÕt råi mµ cßn biÕt anh em y ®Òu quy ®Çu B¹ch V©n Qu¸n . §ç §ång Hiªn vÉn thµn nhiªn ®¸p : - Nh÷ng h¹ng ng­êi hµnh ®éng nh­ §ç mç mµ kh«ng cã nguån tic tøc linh th«ng th× ®∙ chÕt tõ l©u råi . Lôc TiÓu Phông hái : - Ph¶i ch¨ng Cè Thanh Phong còng lµ b¹n cña c¸c h¹ ? §ç §ång Hiªn ®¸p : - Tuy y kh«ng ph¶i b¹n h÷u nh­ng còng kh«ng ®Õn nçi lµ mét oan gia ®èi ®Çu . Lôc TiÓu Phông c­êi nãi : - Th¶o nµo c¸c h¹ mét m×nh tíi ®©y . §ç §ång Hiªn nãi : - C«n gtö cã r¶nh th× bÊt cø lóc nµo ®Õn Thµnh Nam ch¬i còng ®­îc vµ bÊt luËn bao nhiªu ng­êi §ç mç còng ®Òu hoan nghªnh . Lôc TiÓu Phông ®¶o m¾t nh×n quanh hái : - Cc¸ h¹ ®∙ ®em DiÖp C« Thµnh ra ®¸nh c¸ th× nhÊt ®Þnh ®ªm nay sÏ ®i coi cuéc chiÕn ph¶i kh«ng ? §ç §ång Hiªn kh«ng thõa nhËn còng kh«ng phñ nhËn . Lôc TiÓu Phông l¹i nãi : - T¹i h¹ cßn d­ mét tÊm b¨ng ®o¹n . NÕu c¸c h¹ muèn lÊy th× t¹i h¹ tanùg cho . §ç §ång Hiªn trÇm lÆng ra chiÒu suy nghÜ håi l©u råi nãi : - Bèc l∙o ®¹i còng ë trong qu¸n trµ nµy . Lôc TiÓu Phông " å " mét tiÕng . §ç §ång Hiªn hái : - Sao c«ng tö kh«ng ®em tÊm b¨ng ®o¹n d­ cho h¾n ? Lôc TiÓu Phông kinh ng¹c . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 179 http://come.to/kimdung
  8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Ng­êi kh¸c t×m thiªn ph­¬ng b¸ch kÕ ®Ó mong cã tÊm b¨ng ®o¹n th× kh«ng ®­îc mµ Lôc TiÓu Phông cho kh«ng , §ç §ång Hiªn còng ch¼ng thÌm nhËn . §ç §ång Hiªn nh×n chµng ch¾p tay nãi : - NÕu c«ng tö kh«ng cßn chi chØ gi¸o th× §ç mç xin c¸o biÖtt . H¾n nãi råi ®i ngay kh«ng tá vÌ l­u luyÕn chi hÕt . Lôc TiÓu Phông ng¬ ng¸c håi l©u . Lóc ngöng ®Çu lªn míi ph¸t gi¸c Bèc Cù còng tõ trong qu¸n trµ ®i ra . Bèc Cùc ngã b¨ng ®o¹n trªn vai Lôc TiÓu Phông c­êi hái : - C«ng tö ch­a b¸n hÕt b¨ng ®o¹n ­ ? Nô c­êi cña h¾n rÊt cæ qu¸i . D­êng nh­ nô c­êi mai mØa mµ kh«ng bót nµo t¶ xiÕt . Lôc TiÓu Phông ®¸p : - TÊm b¨ng ®o¹n nµy cña t¹i h¹ kh«ng b¸n nh­ng cã thÓ tÆng cho ng­êi . NÕu c¸c h¹ muèn lÊy th× t¹i h¹ vui lßng tÆng mét tÊm . B«cCùc nh×n chµng c­êi hÒ hÒ . TiÕng c­êi cµng cæ qu¸i h¬n , h¾n nãi : - §¸ng tiÕc Bèc mç l¹i kh«ng thÝch ®Ëp ®Çu . Lôc TiÓu Phông ®¸p : - C¸c h¹ ®©u cÇn ph¶i ®Ëp ®Çu lµm chi ? Bèc Cù hái : - ThËt kh«ng ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - DÜ nhiªn lµ thËt . Bèc Cù nãi : - ThËt th× thËt nh­ng Bèc mç còng kh«ng thÝch . §ét nhiªn h¾n xÞu mÆt xuèng phÊt ¸o bá ®i kh«ng thÌm nh×n Lôc TiÓu Phông lÇn chãt n÷a . Lôc TiÓu Phông mét phen ng¹c nhiªn . Buæi s¸ng sím nay , Bèc Cù cßn chÞu bá ba viªn ngäc bÝch ®Ó ®æi mét tÊm bv¨ng ®o¹n mµ b©y giê co kh«ng h¾n ch¼ng thÌm lÊy . Lôc TiÓu Phông nghÜ kh«ng th«ng vô nµy ra lµm sao råi chµng bá kh«ng nghÜ n÷a . Võng tr¨ng trßn vµnh v¹nh ®∙ mäc lªn . Lôc TiÓu Phông muèn ®i lÑ ®Õn Tö CÊm Thµnh v× chµng kh«ng thÓ tíi chËm ®­îc . §iÖn Th¸i Hoµ ë bªn ph¶i trong cæng Th¸i Hoµ . Ngoµi cæng Th¸i Hoµ lµ gi¶i song Kim Tuú Ngäc §íi Hµ . D­íi ¸nh tr¨ng tá coi ch¼ng kh¸c tÊm ®ai ngäc n­íc vµng . Lôc TiÓu Phông ®i qua khu Thiªn Nhai vµo cöa §«ng Hoa Xuyªn Long Vò M«n chuyÓn ®Õn cöa Ngä M«n d­íi Long L©n Phông KhuyÕt . Råi chµng ®Õn mét khu Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 180 http://come.to/kimdung
  9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long cÊm ®Þa trong vïng cÊm ®Þa . mét tßa thµnh ë trong thµnh . Trªn ®­êng , bän qu©n canh ba b­íc mét tèp , n¨m b­íc mét tr¹m . NÕu kh«ng cã tÊm b¨ng ®o¹n thay ®æi mµu s¾c nµy th× bÊt luËn lµ ai muèn tiÕn vµo còng khã . Dï cã vµo còng ®õng hßng v­ît qua l«i tr× nöa b­íc . §Þa ph­¬ng nµy tuy kh«ng nh×n thÊy bãng ng­êi nh­ng kh¾p n¬i trong bãng tèi ®Òu cã nh÷ng cao thñ thÞ vÖ Èn nÊp . Trong ®¹i néi lµ n¬i rång Èn cäp nóp . Cã ng­êi lµ cao nh©n vâ l©m ®­îc tÆng lÔ vËt mêi tíi , cã ng­¬× hoµi b∙o chÝ khÝ anh hïng tõ thuë nhá , còng cã ng­êi vµo ®©y ®Ó Ên l¸nh cõu gia mµ t¹m thêi ph¶i Èn l¸nh nh­ nh÷ng tªn giang d­¬ng ®¹i ®¹o kh«ng ai d¸m coi th­êng vâ c«ng cña hä . D­íi ¸nh tr¨ng tá bçng thÊy mét ng­êi ngåi xÕp b»ng d­íi gÇm cÇu Ngäc §íi trªn s«ng Ngäc §íi Hµ . §Çu ng­êi nµy träc lãc lÊp lo¸ng nh­ cã ¸nh s¸ng . Nhµ s­ chÊt ph¸c ! Lôc TiÓu Phông liÒn ch¹y tíi c­êi nãi : - Hßa th­îng ®Õm sím nhØ ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®ang ngo¹m tÊm b¸nh bao , ngã thÊy Lôc TiÓu Phông véi dÊu ®i , miÖng Ëm õ mét tiÕng . L∙o chØ mong Lôc TiÓu Phông ch­a ngã thÊy b¸nh cña l∙o . Lôc TiÓu Phông l¹i c­êi nãi : - T¹i h¹ nh×n thÊy c¸i ®ã trong tay hßa th­îng sùc nhí ra mét ®iÒu . Nhµ s­ chÊt ph¸c hái : - §iÒu g× ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ nhí ra m×nh ch­a ¨n c¬m tèi . Nhµ s­ chÊt ph¸c lén trßng tr¾ng lªn hái : - Ph¶i ch¨ng thÝ chñ muèn lõa g¹t ®Ó lÊy b¸nh bao cña hßa th­îng ? Lôc TiÓu Phông trîn m¾t hái l¹i : - T¹i h¹ lõa g¹t hßa th­îng håi nµo ? §æi hai tÊm b¨ng ®o¹n lÊy mét c¸i b¸nh bao ch¼ng lÏ hßa th­îng cßn cho lµ m×nh thua thiÖt ? Nhµ s­ chÊt ph¸c l¸o liÕng cÆp m¾t , ®ét nhiªn bËt c­êi nãi : - Hßa th­îng kh«ng nãi dèi . HiÖn giê trong m×nh hßa th­îng cßn ba tÊm b¸nh bao r­ìi . ThÝ chñ cã muèn ®æi kh«ng ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Cã . Nhµ s­ chÊt ph¸c hái : - ThÝ chñ ®Þnh lÊy g× ®¸nh ®æi ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 181 http://come.to/kimdung
  10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông ®¸p : - C¸i s¶n nghiÖp cña t¹i h¹ ®Òu mang trong m×nh . Hßa th­îng muèn lÊy thø g× , t¹i h¹ sÏ ®­a cho thø ®ã . Nhµ s­ chÊt ph¸c ng¾m nghÝa chµng tõ ®Çu xuèng ®Õn ®Õn gãt ch©n , l¹i tõ gãt ch©n lªn ®Õn ®Çu hai l­ît råi nh¨n nhã c­êi nãi : - Xem chõng s¶n nghiÖp cña thÝ chñ h∙y cßn thua hßa th­îng . Lôc TiÓu Phông c­êi ®¸p : - Ýt ra t¹i h¹ h¬n hßa th­îng hai hµng r©u mÐp vµ mÊy ngµn sîi tãc trªn ®Çu . Nhµ s­ chÊt ph¸c nãi : - R©u tãc cña thÝ chñ , hßa th­îng ®Òu kh«ng muèn lÊy . Hßa th­îng chØ yªu cÇu thÝ chñ ­ng thuËn cho mét ®iÒu lµ hßa th­îng chia nöa b¸nh . Lôc TiÓu Phông hái : - §iÒu g× ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - LÇn sau thÝ chñ cã ngã thÊy hßa th­îng còng lê ®i nh­ kh«ng quen biÕt . ThÕ lµ hßa th­îng ®­îc thiªn h¹ th¸i b×nh . Lôc TiÓu Phông c­êi ré , vç vai nhµ s­ , ngåi xuèng bªn c¹nh , vÉn c­êi rò r­îu kh«ng ngít . Nhµ s­ chÊt ph¸c hái : - ThÝ chñ kh«ng chÞu ­ ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Kh«ng chÞu . ---------------------oOo--------------------- TiÕu ng¹o giang hå Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 182 http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2