intTypePromotion=1

Tiền chiến hậu chiến - tập 19

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
58
lượt xem
4
download

Tiền chiến hậu chiến - tập 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 19

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long !"#$%&'(")''*#+,'-".% /0'12%&'-"3%&'4,'56,'(78'19 Lôc TiÓu Phông còng c­êi . Chµng nhÊt ®Þnh b¾t bän trÎ chuÈn bÞ h¸t bµi " T­ Kh«ng kia vèn quû thµnh tinh ..." . Ngê ®©u bän chóng l¹i vç tay h¸t vang : TiÓu Phông nh­ng kh«ng ph¶i phông hoµng Bé hung tèi ho¾c l¹i ngang tµng ChuyÒn nghÒ xùc phÈm chui trong lç Xùc phÈn råi bay däa xãm lµng . Lôc TiÓu Phông lÈm bÈm : - Bµi h¸t g× mµ l¹i khØ thÕ . Chµng võa nùc c­êi võa tøc m×nh nh­ng chµng quªn r»ng tõ có bµi h¸t so víi bµi chµng ®Æt ra lóc tr­íc cho trÎ con h¸t cßn cao minh h¬n . DÜ nhiªn Lôc TiÓu Phông ®∙ biÕt bµi h¸t nµy do ai ®Æt ra . HiÓn nhiªn T­ Kh«ng TrÝch Tinh võa qua ®©y . Lôc TiÓu Phông ph¶i khã nhäc míi b¶o ®­îc bän trÎ dõng tiÕng h¸t råi chµng hái : - L∙o giµ b¹c ®Çu míi ®Õn ®©y ph¶i kh«ng ? Bän trÎ gËt ®Çu tranh nhau ®¸p : - Bµi ca nµy cña l∙o c«ng c«ng ®ã d¹y chóng ch¸u h¸t . L∙o c«ng c«ng cßn b¶o ®¹i thóc rÊt thÝch nghe . NÕu chóng ch¸u h¸t thËt hay , thËt vang lµ thÕ nµo ®¹i thóc còng mua kÑo cho ¨n . Lôc TiÓu Phông tøc muèn bÓ bông , ®Þnh thãa m¹ mét håi . Khi nµo l¹i mua kÑo th­ëng cho nh÷ng kÎ h¸t chöi bíi m×nh ? Bän trÎ gi­¬ng cÆp m¾t thao l¸o nh×n chµng kh«ng thÊy tr¶ lêi . Chóng chíp m¾t mÊy c¸i hái : - Chóng ch¸u h¸t cã hay kh«ng ? Lôc TiÓu Phông ®µnh gËt ®Çu ®¸p : - Hay ! Hay l¾m ! Hay tuyÖt ! Bän trÎ hái : - VËy ®¹i thóc cã mua kÑo cho chóng ch¸u ¨n kh«ng ? Lôc TiÓu Phông thë dµi ®¸p : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 173 http://come.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - Cã chø . DÜ nhiªn ta mua kÑo cho . ë ®êi ch¼ng mÊy ai chÞu lµm viÖc tö tÕ nµy nh­ng Lôc TiÓu Phông vÉn lµm m∙i . Khi nao chµng l¹i ®Ó cho bän trÎ con ng©y th¬ ph¶i thÊt väng ? Qu¶ nhiªn chµng ch¹y ®i mua kÑo mµ mua thËt nhiÒu ®em vÒ . Bän trÎ con vç tay hoan h« khiÕn lßng chµng còng thÊy ngon ngät , ngon ngät h¬n c¶ ¨n ba tr¨m t¸m chôc c©n kÑo vµo bông . Bän trÎ kÐo chµng hoan h« nãi : - L∙o c«ng nãi ®óng thiÖt ! Qu¶ nhiªn ®¹i thóc lµ mét ®¹i h¶o nh©n . Lôc TiÓu Phông lµm kú hái : - L∙o b¶o ta lµ h¶o nh©n ­ ? Bän trÎ ®¸p : - L∙o c«ng c«ng cßn b¶o ®¹i thóc håi cßn nhá tuæi rÊt ngoan ngo∙n . Lôc TiÓu Phông lÊy lµm qu¸i dÞ hái : - Sao l∙o biÕt ta håi nhá ngoan hay kh«ng ngoan ? Bän trÎ nÝt ®¸p : - L∙o c«ng c«ng chiÕu cè cho ®¹i thóc tõ nhá cho ®Õn lín , l¹i bång ®¹i thóc , dÜ nhiªn l∙o hiÓu l¾m . Lôc TiÓu Phông tøc giËn ngøa r¨ng ngøa lîi , hËn m×nh ch¼ng thÓ cét cæ l«i con khØ thµnh tinh l«i vÒ lÊy roi tre mµ ®Ëp vµo x¸c cho h¶ lßng . Bän trÎ l¹i nãi : - L∙o c«ng c«ng võa råi cßn ë ®©y . §¹i thóc chØ ®Õn sím mét b­íc lµ gÆp l∙o råi . Lôc TiÓu Phông hái : - B©y giê l∙o ®i ®©u ? Bän trÎ ®¸p : - L∙o bay råi mµ bay cao , thËt lµ cao . §¹i thóc cã bay cao b»ng l∙o c«ng c«ng ®­îc kh«ng . Lôc TiÓu Phông vç ¸o nãi : - Ta còng kh«ng biÕt n÷a . B©y giê c¸c ng­¬i thö coi xem ta bay cao hay l∙o bay cao ? T­ Kh«ng TrÝch Tinh kh«ng cßn ë ®©y , chµng còng chuÈn bÞ bay ®i cho råi . DÌ ®©u bän trÎ l¹i tranh nhau nãi : - §¹i thóc khoan råi h∙y bay ®i . Chóng ch¸u cßn mét ®iÒu quªn ch­a nãi : Lôc TiÓu Phông hái : - §iÒu chi ? Bän trÎ ®¸p : - L∙o c«ng c«ng l­u l¹i c¸i bäc nhá . §¹i thóc ®∙ cho chóng ch¸u ¨n kÑo , l∙o c«ng Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 174 http://come.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long c«ng b¶o chóng ch¸u giao c¸i bäc ®ã cho ®¹i thóc . NÕu ®¹i thóc kh«ng mêi kÑo th× l∙o dÆn ®em c¸i bäc nhá ®ã liÖng xuèng suèi . Th»ng nhá mau lÑ nhÊt liÒn ch¹y vÒ tiÖm thuèc lÊy c¸i bäc nhá ra . Lôc TiÓu Phông ch¼ng khi nµo ngê tíi trong l¹i cã hai tÊm b¨ng ®o¹n . B¨ng ®o¹n d­íi bãng tÞch d­¬ng biÕn thµnh mµu hång . Ngoµi hai tÊm b¨ng ®o¹n cßn mét tê giÊy viÕt mÊy dßng ch÷ nguÖch ngo¹c : " LÊy c¾p mét tÊm , tr¶ l¹i thµnh hai . Ta lµ con khØ thµng tinh th× ng­¬i lµ con bä hung . Ng­¬i ®¸nh n¸t m×nh ta th× ta cho ng­¬i xùc phÇn " Lôc TiÓu Phông bËt c­êi . Chµng c­êi ngÊt , tù nãi ®Ó m×nh nghe : - Th»ng lái nµy qu¶ nhiªn kh«ng chÞu hua ai . Nh­ng g∙ ®¸nh v¾p b¨ng ®o¹n ch¹y ®i sao l¹i ®em ®Õn tr¶ ? Cßn mét tÊm n÷a g∙ lÊy ë ®©u ra ? MÊy vÊn ®Ò nµy Lôc TiÓu Phông chØ nãi qua råi bá ®i kh«ng nghÜ tíi n÷a . Chµng ®∙ t­ëng ®i n¸t ®Õ giÇy còng kh«ng t×m ®­îc b¨ng ®o¹n , dÌ ®©u chµng ch¼ng mÊt chót c«ng søc nµo , b¨ng ®o¹n ®∙ vµo trong tay . Trong lßng chµng lóc nµy rÊt cao høng h¬n c¶ bän trÎ ®­îc ¨n kÑo . Chµng hái : - C¸c ng­¬i coi xem ta bay cao hay lµ l∙o giµ kia bay cao ? Chµng c­êi ré tung m×nh lªn kh«ng lén ®i ba vßng l­ít trªn nãc nhµ . Bän trÎ nÝt døng d­íi vç tay hoan h« : - §¹i thóc bay cao l¾m ! Cao h¬n c¶ l∙o c«ng c«ng ! Bän trÎ s¸ng m¾t mau miÖng ®∙ nãi lµ kh«ng sai . Lôc TiÓu Phông trong lßng khan kho¸i , c¶m thÊy ng­êi nhÑ bÉng nh­ mäc c¸nh vµ muèn bay lªn tËn cung tr¨ng . Võng tr¨ng tá ch­a mäc mµ bãng tÞch d­¬ng ®∙ mÊt dÇn . Bãng tÞch d­¬ng ®∙ l¹n vÒ t©y , s¾c ®ªm s¾p tíi . Lôc TiÓu Phông l¹i theo ngâ hÎm trë vÒ Hîp Ph­¬ng Trai . Trong cöa sæ ®∙ cã ¸nh ®Ìn s¸ng . ¸nh ®Ìn dÞu hßa mµ yªn tÜnh . Cöa sæ më réng . Tõ trong bôi hoa ë phÝa xa xa nh×n l¹i ®∙ thÊy T«n Tó Ch©n vµ ¢u D­¬ng T×nh . C¶ hai nµng ®Òu lµ n÷ nh©n xinh ®Ñp phi th­êng . D­íi ¸nh ®Ìn hai nµng cµng ®Ñp léng lÉy . Nh­ng khi nh×n kü l¹i thÊy nÐt mÆt lé vÎ bi th­¬ng kh«ng bót nµo t¶ xiÕt . Nçi bi th­¬ng cña hai nµng khiÕn cho ¸nh ®Ìn còng biÕn thµnh thª l­¬ng . Lôc TiÓu Phông tù hái : - T©y M«n Xuy TuyÕt ®i råi ch¨ng ? DÜ nhiªn y ®i råi . Trong nhµ chØ cßn ngän thª ®¨ng bÇu b¹n víi hai nµng . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 175 http://come.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Cöa vµo còng chØ khÐp hê . Lôc TiÓu Phông quªn c¶ gâ cöa . T©m sù chµng rÊt trÇm träng . - T©y M«n Xuy TuyÕt ®i tõ lóc nµo ? Lôc TiÓu Phông muèn hái nh­ng råi kh«ng hái . Chµng kh«ng d¸m hái mµ còng kh«ng nì hái . Trªn bµn ®Æt ba c¸i chung kh«ng , mét hå r­îu . Chµng tù rãt cho m×nh mét chung , tõ tõ nhÊp hÕt råi l¹i rãt chung n÷a . Chung sau chµng uèng lÑ h¬n . T«n Tó Ch©n bçng lªn tiÕng : - Y ®i råi . Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ ®∙ biÕt . T«n Tó Ch©n l¹i nãi : - Y b¶o ®i tr­íc mét chót ra ngoµi thµnh råi míi tiÕn vµo ®Ó ng­êi ta t­ëng y tr­íc ch­a ë kinh thµnh . Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ còng biÕt thÕ . T«n Tó Ch©n l¹i nãi : - Y hy v äng c«ng tö ®Õn sím v× y kh«ng cã b¹n nµo kh¸c . Lôc TiÓu Phông kh«ng nãi nªn lêi . T«n Tó Ch©n còng kh«ng nãi g× n÷a . Nµng ngho¶nh ®Çu nh×n ra ngoµi ng­ng thÇn ng¾m bªn ngoµi cöa sæ . §ªm cnµg khuya võng tr¨ng cµng lªn cao , giã còng dÇn dÇn l¹nh h¬n . Kh«ng hiÓu thêi gian tr«i qua ®∙ bao l©u , T«n Tó Ch©n khÏ cÊt tiÕng : - Bãng tÞch d­¬ng b÷a nay rÊt ®Ñp , ®Ñp h¬n ngµy th­êng nh­ng l¹i qua rÊt mau . Nµng nh¾m m¾t l¹i , giät ch©u nhá xuèng . L¹i mét lóc l©u nµng míi hái : - Sao nh÷ng viÖc tèt ®Ñp l¹i cùc kú ng¾n ngñi , kh«ng chÞu l­u l¹i ë nh©n gian trong kho¶ng kh¾c ? Kh«ng hiÓu c©u nµy nµng hái trêi xanh hay hái Lôc TiÓu Phông ? Lôc TiÓu Phông kh«ng biÕt ®¸p thÕ nµo . Thùc ra vÊn ®Ò nµy ch¼ng ai tr¶ lêi ®­îc . Chµng uèng chung r­îu n÷a råi g­îng c­êi nãi : - T¹i h¹ còng ®i th«i vµ nhÊt ®Þnh ®­a y vÒ . Chµng còng kh«ng d¸m nãi thªm g× n÷a mµ còng kh«ng d¸m ghÐ th¨m ¢u D­¬ng T×nh . Chµng thõa mét tÊm b¨ng ®o¹nh tr­íc ®∙ ®Þnh ®­a cho ¢u D­¬ng T×nh ®Ó nµng còng ®i coi trËn quyÕt chiÕn tr¨m n¨m khã gÆp mét lÇn . Nh­ng hiÖn giê chµng kh«ng nh¾c Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 176 http://come.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long tíi vô nµy n÷a . Chµng biÕt ¢u D­¬ng T×nh nhÊt ®Þnh ë l¹i bÇu b¹n víi T«n Tó Ch©n . Chµng còng hiÓu t©m t×nh T«n Tó Ch©n nãng nÈy , khiÕp sî , bi th­¬ng , kh«ng lêi nµo cã thÓ h×nh dung ®­îc . C¸i hy väng duy nhÊt cña chµng lóc nµy lµ ®­a ®­îc T©y M«n Xuy TuyÕt trë vÒ thùc sù . Lôc TiÓu Phông chuÈn bÞ ra ®i råi th× ¢u D­¬ng T×nh ®ét nhiªn kÐo tay chµng l¹i . Chµng quay ®Çu nh×n nµng thÊy trong khãe m¾t còng cã ngÊn lÖ . Dï lµ chµng ngèc còng nhËn ra mèi t×nh quyÕn luyÕn cña nµng . DÜ nhiªn Lôc TiÓu Phông ngã thÊy råi nh­ng tùa hå chµng kh«ng tin ë m¾t m×nh . ¢u D­¬ng T×nh lóc nµy kh«ng cßn lµ ¢u D­¬ng T×nh mÆt l¹nh nh­ tiÒn lóc tr­íc . T¹i sao nµng biÕn ®æi mét c¸ch ®ét ngét ? §Õn b©y giê Lôc TiÓu Phông møoi hiÓu lßng n÷ nh©n , thËt lµ ®¸ng th­¬ng . May mµ chµng hiÓu ®­îc mét thiÕu n÷ thËt sù ch¸n ghÐt nam nh©n th× ch¼ng bao giê nh×n chµng b»ng khãe m¾t nµy , nhÊt lµ kh«ng bao giê kÐo tay chµng . Bµn tay nµng l¹nh ng¾t mµ n¾m thËt chÆt chÏ . ¢u D­¬ng T×nh còng ®Õn b©y giê míi hiÓu lßng d¹ ng­êi ®µn bµ khi mÊt chµng trai th©n ¸i ®au khæ thÕ nµo . Hai ng­êi ng¬ ngÈn nh×n nhau håi l©u , ¢u D­¬ng T×nh míi khÏ cÊt tiÕng hái : - C«ng tö còng trë vÒ chø ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ nhÊt ®Þnh të vÒ . ¢u D­¬ng T×nh l¹i hái : - NhÊt ®Þnh ­ ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - NhÊt ®Þnh . ¢u D­¬ng T×nh cói ®Çu xuèng , tõ tõ bu«ng tay Lôc TiÓu Phông ra nãi : - ThiÕp ®îi chµng . Chµng trai biÕt c« g¸i chõo m×nh lµ motä c¶m gi¸c ch¼ng cã g× thay thÕ ®­îc . ThiÕp ®îi chµng ! ThiÕp ®îi chµng ! Ba ch÷ nµy sao mµ «n nhu mü diÖu thÕ ? Lôc TiÓu Phông ng©y ngÊt . Chµng say kh«ng ph¶i v× r­îu mµ v× t×nh ý ¢u D­¬ng T×nh cßn ®Ëm h¬n mïi r­îu . Vïng tr¨ng l¬ löng trªn trêi . Lôc TiÓu Phông cßn vÊn ®Ò nan gi¶i . Chµng nhÊt ®Þnh ®em tÊm b¨ng ®o¹n thõa cho Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 177 http://come.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long ng­êi kh¸c mµ ch­a biÕt cho ai . Nh÷ng ng­êi ®ñ t­ c¸ch ®Ó chµng tÆng th× l¹i ch¼ng thÊy mét mèng . Ng­êi ®i trªn phè kh«ng ph¶i Ýt , ng­êi ngåi trong töu l©u trµ qu¸n cµng nhiÒu . ®ñ c¶ tam gi¸o cöu l­u , ngò hoa b¸t m«n , c¸c lo¹i c¸c thø , tóm n¨m tôm ba th× thÇm bµn t¸n . Lôc TiÓu Phông ch¼ng cÇn nghe hä nãi còng biÕt hä chê tin tøc cuéc chiÕn ®ªm nay . Trong nh÷ng ®¸m nµy nhÊt ®Þnh nhiÒu ng­êi cïng nhau ®¸nh c¸ , kÎ ®Æt cuéc T©y M«n Xuy TuyÕt th¾ng , kÎ n¾m ch¾c DiÖp C« Thµnh ¨n ®øt . ¶nh h­ëng cuéc chiÕn nµy kh«ng nh÷ng vang déi trong vâ l©m mµ c¶ nh÷ng ng­êi ®∙ vµo tíi kinh thµnh còng l¾ng nghe ®éng tÜnh . Tù cæ chÝ kim nh÷ng tay cao thñ quyÕt chiÕn ch­a tõng xÈy ra t×nh tr¹ng t­¬ng tù . Lôc TiÓu Phông nùc c­êi cho thÕ sù . Chµng tin r»ng T©y M«n Xuy TuyÕt vµ DiÖp C« Thµnh mµ biÕt râ t×nh tr¹ng nµy còng ph¶i c­êi nÎ ruét . Gi÷a lóc Êy chµng thÊy mét ng­êi tõ trong qu¸n trµ phÝa ®èi diÖn ®i ra . Ng­êi nµy cao nghÔu cao nghÒu l¹i gÇy kh¼ng gÇy kheo nh­ng phôc søc nghiªn cøu rÊt kü , th¸i ®é cùc kú v¨n nh∙ . M¸i tãc ®∙ lèm ®èm vµ g­¬ng mÆt thanh tao . Y mÆc ¸o tr­êng bµo mµu lam rÊt cao nh∙ . ChÝnh lµ Thµnh Nam l∙o §ç tøc §ç §ång Hiªn . Chèn nµy tuy kh«ng cßn lµ ®Þa bµn cña Lý YÕn B¾c nh­ng còng ë trong tay ng­êi ®èi lËp víi §ç §ång Hiªn . T¹i sao l∙o §ç xuÊt hiÖn n¬i ®©y mµ l¹i kh«ng ®em theo mét tªn tuú tïng ®Î b¶o tiªu . Lôc TiÓu Phông ®ét nhiªn ch¹y ra vç vai h¾n h« : - §ç häc sÜ ! C¸c h¹ m¹nh giái chø ? §ç §ång Hiªn giËt m×nh quay ®Çu nh×n l¹i thÊy Lôc TiÓu Phông g­îng c­êi ®¸p : - C¶m ¬n ! C¶m ¬n ! Lôc TiÓu Phông hái : - VÞ b¶o tiªu cña c¸c h¹ ®©u ? Ng­êi b¶o tiªu mµ chµng nãi ®©y dÜ nhiªn lµ h¾c y nh©n chît Èn chît hiÖn m, hµnh ®éng rÊt thÇn bÝ . §ç §ång hiªn ®¸p : - Y ®i råi . Lôc TiÓu Phông hái : - T¹i sao y l¹i bá ®i ? §ç §ång Hiªn ®¸p : - Ao nhá kh«ng nu«i ®­îc c¸ lín nªn ph¶i ®Ó y ra ®i . Lôc TiÓu Phông ®¶o m¾t nh×n quanh nãi khÏ : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 178 http://come.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long - §ç häc sÜ d¸m mét m×nh tíi khu vùc cña Lý Yªn B¾c khiÕn t¹i h¹ rÊt kh©m phôc . §ç §ång Hiªn c­êi råi h÷ng hê ®¸p : - N¬i ®©y d­êng nh­ kh«ng ph¶i lµ khu vùc cña hä Lý n÷a . Lôc TiÓu Phông hái : - Tuy y chÕt råi nh­ng cßn mét sè huynh ®Ö . §ç §ång Hiªn ®¸p : - Con ng­êi chÕt råi ®Õn thª tö cßn ®i c¶i gi¸ huèng chi lµ huynh ®Ö . H¾n nghe tin Lý YÕn B¾c chetÐ mµ nÐt mÆt tuyÖt nhiªn kh«ng lé vÎ g× kinh ng¹c . Lôc TiÓu Phông c­êi hái : - Xem chõng c¸c h¹ ch¼ng nh÷ng ®∙ biÕt Lý l∙o ®¹i chÕt råi mµ cßn biÕt anh em y ®Òu quy ®Çu B¹ch V©n Qu¸n . §ç §ång Hiªn vÉn thµn nhiªn ®¸p : - Nh÷ng h¹ng ng­êi hµnh ®éng nh­ §ç mç mµ kh«ng cã nguån tic tøc linh th«ng th× ®∙ chÕt tõ l©u råi . Lôc TiÓu Phông hái : - Ph¶i ch¨ng Cè Thanh Phong còng lµ b¹n cña c¸c h¹ ? §ç §ång Hiªn ®¸p : - Tuy y kh«ng ph¶i b¹n h÷u nh­ng còng kh«ng ®Õn nçi lµ mét oan gia ®èi ®Çu . Lôc TiÓu Phông c­êi nãi : - Th¶o nµo c¸c h¹ mét m×nh tíi ®©y . §ç §ång Hiªn nãi : - C«n gtö cã r¶nh th× bÊt cø lóc nµo ®Õn Thµnh Nam ch¬i còng ®­îc vµ bÊt luËn bao nhiªu ng­êi §ç mç còng ®Òu hoan nghªnh . Lôc TiÓu Phông ®¶o m¾t nh×n quanh hái : - Cc¸ h¹ ®∙ ®em DiÖp C« Thµnh ra ®¸nh c¸ th× nhÊt ®Þnh ®ªm nay sÏ ®i coi cuéc chiÕn ph¶i kh«ng ? §ç §ång Hiªn kh«ng thõa nhËn còng kh«ng phñ nhËn . Lôc TiÓu Phông l¹i nãi : - T¹i h¹ cßn d­ mét tÊm b¨ng ®o¹n . NÕu c¸c h¹ muèn lÊy th× t¹i h¹ tanùg cho . §ç §ång Hiªn trÇm lÆng ra chiÒu suy nghÜ håi l©u råi nãi : - Bèc l∙o ®¹i còng ë trong qu¸n trµ nµy . Lôc TiÓu Phông " å " mét tiÕng . §ç §ång Hiªn hái : - Sao c«ng tö kh«ng ®em tÊm b¨ng ®o¹n d­ cho h¾n ? Lôc TiÓu Phông kinh ng¹c . Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 179 http://come.to/kimdung
  8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Ng­êi kh¸c t×m thiªn ph­¬ng b¸ch kÕ ®Ó mong cã tÊm b¨ng ®o¹n th× kh«ng ®­îc mµ Lôc TiÓu Phông cho kh«ng , §ç §ång Hiªn còng ch¼ng thÌm nhËn . §ç §ång Hiªn nh×n chµng ch¾p tay nãi : - NÕu c«ng tö kh«ng cßn chi chØ gi¸o th× §ç mç xin c¸o biÖtt . H¾n nãi råi ®i ngay kh«ng tá vÌ l­u luyÕn chi hÕt . Lôc TiÓu Phông ng¬ ng¸c håi l©u . Lóc ngöng ®Çu lªn míi ph¸t gi¸c Bèc Cù còng tõ trong qu¸n trµ ®i ra . Bèc Cùc ngã b¨ng ®o¹n trªn vai Lôc TiÓu Phông c­êi hái : - C«ng tö ch­a b¸n hÕt b¨ng ®o¹n ­ ? Nô c­êi cña h¾n rÊt cæ qu¸i . D­êng nh­ nô c­êi mai mØa mµ kh«ng bót nµo t¶ xiÕt . Lôc TiÓu Phông ®¸p : - TÊm b¨ng ®o¹n nµy cña t¹i h¹ kh«ng b¸n nh­ng cã thÓ tÆng cho ng­êi . NÕu c¸c h¹ muèn lÊy th× t¹i h¹ vui lßng tÆng mét tÊm . B«cCùc nh×n chµng c­êi hÒ hÒ . TiÕng c­êi cµng cæ qu¸i h¬n , h¾n nãi : - §¸ng tiÕc Bèc mç l¹i kh«ng thÝch ®Ëp ®Çu . Lôc TiÓu Phông ®¸p : - C¸c h¹ ®©u cÇn ph¶i ®Ëp ®Çu lµm chi ? Bèc Cù hái : - ThËt kh«ng ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - DÜ nhiªn lµ thËt . Bèc Cù nãi : - ThËt th× thËt nh­ng Bèc mç còng kh«ng thÝch . §ét nhiªn h¾n xÞu mÆt xuèng phÊt ¸o bá ®i kh«ng thÌm nh×n Lôc TiÓu Phông lÇn chãt n÷a . Lôc TiÓu Phông mét phen ng¹c nhiªn . Buæi s¸ng sím nay , Bèc Cù cßn chÞu bá ba viªn ngäc bÝch ®Ó ®æi mét tÊm bv¨ng ®o¹n mµ b©y giê co kh«ng h¾n ch¼ng thÌm lÊy . Lôc TiÓu Phông nghÜ kh«ng th«ng vô nµy ra lµm sao råi chµng bá kh«ng nghÜ n÷a . Võng tr¨ng trßn vµnh v¹nh ®∙ mäc lªn . Lôc TiÓu Phông muèn ®i lÑ ®Õn Tö CÊm Thµnh v× chµng kh«ng thÓ tíi chËm ®­îc . §iÖn Th¸i Hoµ ë bªn ph¶i trong cæng Th¸i Hoµ . Ngoµi cæng Th¸i Hoµ lµ gi¶i song Kim Tuú Ngäc §íi Hµ . D­íi ¸nh tr¨ng tá coi ch¼ng kh¸c tÊm ®ai ngäc n­íc vµng . Lôc TiÓu Phông ®i qua khu Thiªn Nhai vµo cöa §«ng Hoa Xuyªn Long Vò M«n chuyÓn ®Õn cöa Ngä M«n d­íi Long L©n Phông KhuyÕt . Råi chµng ®Õn mét khu Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 180 http://come.to/kimdung
  9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long cÊm ®Þa trong vïng cÊm ®Þa . mét tßa thµnh ë trong thµnh . Trªn ®­êng , bän qu©n canh ba b­íc mét tèp , n¨m b­íc mét tr¹m . NÕu kh«ng cã tÊm b¨ng ®o¹n thay ®æi mµu s¾c nµy th× bÊt luËn lµ ai muèn tiÕn vµo còng khã . Dï cã vµo còng ®õng hßng v­ît qua l«i tr× nöa b­íc . §Þa ph­¬ng nµy tuy kh«ng nh×n thÊy bãng ng­êi nh­ng kh¾p n¬i trong bãng tèi ®Òu cã nh÷ng cao thñ thÞ vÖ Èn nÊp . Trong ®¹i néi lµ n¬i rång Èn cäp nóp . Cã ng­êi lµ cao nh©n vâ l©m ®­îc tÆng lÔ vËt mêi tíi , cã ng­¬× hoµi b∙o chÝ khÝ anh hïng tõ thuë nhá , còng cã ng­êi vµo ®©y ®Ó Ên l¸nh cõu gia mµ t¹m thêi ph¶i Èn l¸nh nh­ nh÷ng tªn giang d­¬ng ®¹i ®¹o kh«ng ai d¸m coi th­êng vâ c«ng cña hä . D­íi ¸nh tr¨ng tá bçng thÊy mét ng­êi ngåi xÕp b»ng d­íi gÇm cÇu Ngäc §íi trªn s«ng Ngäc §íi Hµ . §Çu ng­êi nµy träc lãc lÊp lo¸ng nh­ cã ¸nh s¸ng . Nhµ s­ chÊt ph¸c ! Lôc TiÓu Phông liÒn ch¹y tíi c­êi nãi : - Hßa th­îng ®Õm sím nhØ ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®ang ngo¹m tÊm b¸nh bao , ngã thÊy Lôc TiÓu Phông véi dÊu ®i , miÖng Ëm õ mét tiÕng . L∙o chØ mong Lôc TiÓu Phông ch­a ngã thÊy b¸nh cña l∙o . Lôc TiÓu Phông l¹i c­êi nãi : - T¹i h¹ nh×n thÊy c¸i ®ã trong tay hßa th­îng sùc nhí ra mét ®iÒu . Nhµ s­ chÊt ph¸c hái : - §iÒu g× ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - T¹i h¹ nhí ra m×nh ch­a ¨n c¬m tèi . Nhµ s­ chÊt ph¸c lén trßng tr¾ng lªn hái : - Ph¶i ch¨ng thÝ chñ muèn lõa g¹t ®Ó lÊy b¸nh bao cña hßa th­îng ? Lôc TiÓu Phông trîn m¾t hái l¹i : - T¹i h¹ lõa g¹t hßa th­îng håi nµo ? §æi hai tÊm b¨ng ®o¹n lÊy mét c¸i b¸nh bao ch¼ng lÏ hßa th­îng cßn cho lµ m×nh thua thiÖt ? Nhµ s­ chÊt ph¸c l¸o liÕng cÆp m¾t , ®ét nhiªn bËt c­êi nãi : - Hßa th­îng kh«ng nãi dèi . HiÖn giê trong m×nh hßa th­îng cßn ba tÊm b¸nh bao r­ìi . ThÝ chñ cã muèn ®æi kh«ng ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Cã . Nhµ s­ chÊt ph¸c hái : - ThÝ chñ ®Þnh lÊy g× ®¸nh ®æi ? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 181 http://come.to/kimdung
  10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn T¸c gi¶ : Cæ Long Lôc TiÓu Phông ®¸p : - C¸i s¶n nghiÖp cña t¹i h¹ ®Òu mang trong m×nh . Hßa th­îng muèn lÊy thø g× , t¹i h¹ sÏ ®­a cho thø ®ã . Nhµ s­ chÊt ph¸c ng¾m nghÝa chµng tõ ®Çu xuèng ®Õn ®Õn gãt ch©n , l¹i tõ gãt ch©n lªn ®Õn ®Çu hai l­ît råi nh¨n nhã c­êi nãi : - Xem chõng s¶n nghiÖp cña thÝ chñ h∙y cßn thua hßa th­îng . Lôc TiÓu Phông c­êi ®¸p : - Ýt ra t¹i h¹ h¬n hßa th­îng hai hµng r©u mÐp vµ mÊy ngµn sîi tãc trªn ®Çu . Nhµ s­ chÊt ph¸c nãi : - R©u tãc cña thÝ chñ , hßa th­îng ®Òu kh«ng muèn lÊy . Hßa th­îng chØ yªu cÇu thÝ chñ ­ng thuËn cho mét ®iÒu lµ hßa th­îng chia nöa b¸nh . Lôc TiÓu Phông hái : - §iÒu g× ? Nhµ s­ chÊt ph¸c ®¸p : - LÇn sau thÝ chñ cã ngã thÊy hßa th­îng còng lê ®i nh­ kh«ng quen biÕt . ThÕ lµ hßa th­îng ®­îc thiªn h¹ th¸i b×nh . Lôc TiÓu Phông c­êi ré , vç vai nhµ s­ , ngåi xuèng bªn c¹nh , vÉn c­êi rò r­îu kh«ng ngít . Nhµ s­ chÊt ph¸c hái : - ThÝ chñ kh«ng chÞu ­ ? Lôc TiÓu Phông ®¸p : - Kh«ng chÞu . ---------------------oOo--------------------- TiÕu ng¹o giang hå Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 182 http://come.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2