Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 20

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

71
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 20

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¬ÏfÒ£Ç ®Ï¾ 20 ËÇó ÿïp£ dº ½¥Ü£ ®ÏÜ£ ÿl §Íâ ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÏQï : - }ÏÍ ëÏw ÷Ïô£Ç ©¥g£ å£ ÿá£Ï ÿâÕ f K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ¿¥g£ ëϾ ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÏQï : - ìzA ©à £ÇfÒï ÷Ïô£Ç f£Ç ëÏN¥ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ìÌ ®äï Ïä dã ëó &Êï ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë «¼£Ç «g® ÏQï : - }ÏÍ ëÏw ÔÙA df×ë ÿá£Ï ÿâÕ l da¥ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - l £Òï }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë £ÇÒ £Çáë ÏQï : - }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï f K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëfÓï dá¹ : - ËB¥ ®äï Ïä ÷Ïô£Ç df×ë ®Ïw dÕä£ ëwâ Çã ®ÏÌ Ôà© «âÕ ©à df×ë ÿá£Ï ÿâÕ ëwâ Ïòâ ®Ïf×£Ç K ìÌ ®ÏB ®äï Ïä ©Öï £óï ÔÙA l £Òï }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÷Ïô£Ç ®Ïg® £ê£ ÔÓï £qâ ß ÛãÕ ¹Ïá® Çïáë ©Ì£Ï ©Ù® ©Æ® ®Ù© ÿá£Ï ÿâÕ ß }Ù© ÿá£Ï ÿâÕ ®&Õ£Ç ®âA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëÏU£Ç ÷Ïáë ÇÌ £ÇfÓï Ôà© ®&ò ½¥e ®Ï¥z® ©¥g£ ëó §z® ÇÌ ÿïB£ &â §z® dó ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ®Ïl ðàï ÔL© ÿL© : - }ÏÍ ëÏw ®ÏïB¥ ÇÌ dﺥ ÏâA ëÏU£Ç Ïöë ¸ Ôäï ëÏ¥Aê£ Ïöë £ÇϺ dá£Ï ëÞ¹ §Ý® K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëfÓï dá¹ : - å£ ëÞ¹ §Ý® Í® &â ëü£Ç Ôà© ëÏÕ ©Ì£Ï ÷ÏQï dóï ß ¬Ïà£Ç £Ïé® £¼â ®Ù© ÿá£Ï §àÕ ©ï¶£Ç &Êï ÏQï : - ¢òâ ®Ïf×£Ç £ÇÊï daA ëÏÓ d×ï ÇÌ K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ðM£Ç ©Ý® Ôê£ dá¹ : - ¬ÏÓ ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç ÔãÕ Çïâ dï £Çw ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï : - °aA ÇïÓ ëÏú£Ç ®â ëò£ ëÏfâ §àÕ df×ë f K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ¬Ïfâ df×ë ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 183 http://come.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - ìzA ëÏú£Ç ®â ¹Ïiï ëÏÓ dB£ ÿâÕ ÇïÓ K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - }Öï Ôúë dó ®ÏÍ ëÏw «c &D ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç d¾£Ç Ôê£ diÕ ©Þ® £ÏÌ£ ÿg£ ¹ÏÍâ ÏQï : - }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® §à õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dã ®Öï ëÏfâ K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ?Ïô£Ç ÿïB® ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ¬ò£ £Ïq£Ç £ÇfÓï ÷Ïáë ®ÏÌ «âÕ K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ?Ïô£Ç Ïïp¥ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ËÏà «f ëÏfâ ®ÏÙA ©Æ® £ÇfÓï f K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ¬ÏÎ £Çó ®ÏÙA ©Æ® £ÇfÓï &foï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - þâÕ Ôäï £ÇfÓï &foï K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ¢òâ ®Ïf×£Ç £Çó ®ÏÙA ©Æ® £ÇfÓï Ôà Å£ ?ﶣ Å£ ¸ A ÿiÕ Ïòâ ®Ïf×£Ç £ÇÊ daA ëÏÓ d×ï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ¬ò£ £ÇfÓï £qâ Ôà âï K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - Ûà ®ÏÍ ëÏw ß ËÏﺥ ÔÞ© ®ÏÍ ëÏw ëÏw ëÏÎ dá£Ç ÷p Ôà £¼â £ÇfÓï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç £ÏN£ df×ë ¹Ïiï ¹ÏÌ ëfÓï ß °E£Ç ®ÏÙA ®&Õ£Ç ÿó£Ç ®gï ëó £ÇfÓï $¥Ù® Ïﶣ dÆ® £ÇÆ® ß }Ïa£ ÏÌ£Ï §ö® dï £Ïf ÿâA ß ¢ö ®Ïï ®&ïp£ ÷Ïï£Ï ëô£Ç °á® °Æ ¬i£ }Ï¥Aº£ ëwâ £Æï Çïâ ëÏÍ£Ï ®ô£Ç ß ¬ÏÎ £Ïô Ôê£ Ïî¹ $¥g£Ç ©ÙA ëáï dã dB£ ®&fÖë ©Ý® ß ËÇfÓï £àA ©Ýë áÕ $â£Ï ¸ dï ÿÍ® ®Ù® §iï ¸ dÜ¥ ®óë ÿäë ¹ÏÒ ß ¬ÏÍ£Ï Ôà ¿Æë däÕ £Ïa£ Ô»£Ç ðâ£Ï l ¹ÏÍâ ìD YfÒ£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëfÓï £óï : - ¢òâ ®Ïf×£Ç ½wâ Ôà £ÇfÓï ëÏÙ® ¹Ïáë ¸ ÷Ïô£Ç £¥g® ëáï dó ëwâ däÕ «h ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ¢òâ ®Ïf×£Ç ëÏÎ £¥g® ÿá£Ï ÿâÕ ©à ÿá£Ï ÿâÕ ®Ïf ÿN £ÇfÓï ®â ÔÙA ëÞ¹ ß ¿Æë däÕ £Ïa£ £ÏøÕ ©Þ® £ÏÌ£ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôà© ÿÆ ëÏ⥠©àA ÏQï : - ËÇfÓï £àÕ ©à ®¶ ®ÏB K ÛÙA ëÞ¹ ëi ÿá£Ï ÿâÕ ëwâ Ïòâ ®Ïf×£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ËB¥ ëó ëÒ ÏÆï A ëò£ ÔÙA ëÞ¹ ëwâ ëi däÕ «h ß ¿Æë däÕ £Ïa£ ëfÓï £óï : - Í® &â £ÇfÓï £àA ëü£Ç ëò£ ëÏE ®Ïà£Ï ®Ïz® Ôà ëÏfâ âï ÷ÏiÕ dã ®M ë¥£Ç $f£Ç ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 184 http://come.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long %ïqâ Ôúë ÙA ®&Õ£Ç ÿó£Ç ®gï Ôäï ëó £ÇfÓï $¥Ù® Ïﶣ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç §»â £Çó ®ÏÙA dã ëÏ⥠©àA ÏQï : - ¬ò£ ®Ù© ÿå£Ç £qâ Ïòâ ®Ïf×£Ç ëÏÕ âï K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - }Ý£Ç ëÏÕ ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï ß ¿Æë däÕ £Ïa£ ÏQï £ÇâA : - ËÇfÓï £àA ëó ¹Ïiï Ôà ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï ÷Ïô£Ç K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ?Ïô£Ç ¹Ïiï ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï ¸ ëü£Ç ëÏU£Ç ¹Ïiï Yf }Ïïê£ }¥£Ç ¸ ëà£Ç ÷Ïô£Ç dú£Ç }f ¿ã }¼ Ð ß }ÏÙ¹ ¹Ïá¹ £ÇfÓï £àA &Ù® dÝë ÿﶮ ß ¢âï ®âA áÕ ¹ÏÙ® ¹ÏÒ ®Mâ ÏÊ ©f×£ «¾ë Çïó ®ÏÉï ®Öï ëϾ ÷Ïô£Ç ¹ÏᮠϥA ©Æ® ëÏú® ÷ÏÍ ÔMë £àÕ ß ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï ¸ Yf }Ïïê£ }¥£Ç ¸ }f ¿ã }¼ Ð ÷Ïï£Ï ëô£Ç dº¥ ëÏfâ ëâÕ ®Ïa© dB£ ®&Ì£Ï dÆ £àA ß þM ®ÏMë ®&ê£ ëÏg£ Çïâ£Ç ÏÊ «g £ÇfÓï ÷Ïï£Ï ëô£Ç ëâÕ ©ï£Ï £Ïf §zA ¸ ÷p ëi Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëü£Ç ëÏfâ df×ë ðå© ÿâ ÷V ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÏQï : - ËÇfÓï £àA Ôà âï K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ¢Þ£ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà £ÇfÓï ¸ ðù Ôà £¼â £ÇfÓï ëü£Ç ÷Ïô£Ç dá£Ç ¸ ÏÕ࣠®Õ࣠Ôà ëÕ£ ÷ÏÎ ®Ïà£Ï ®ï£Ï ß ¬Ïà£Ç ëÏfâ ð¾® ÔÓï ¸ £ÇfÓï ®&Õ£Ç ÿó£Ç ®gï ÿE£Ç §ö® &â £Ïf ©üï ÏQâ ®ï,£ ¸ ®à áÕ Ôê£ ®ïB£Ç ÔäëÏ ¹ÏäëÏ ¸ ®Mâ ÏÊ ©¥g£ Ïúë §àÕ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß ËÇfÓï dó ÷Ïï $ô£Ç ®Öï ®&fÖë ©Ý® ëÏà£Ç dÆ® £Ïïê£ §ö® Ôê£ ÷Ïô£Ç ÔÆ£ dï ÿâ §ò£Ç £Ïí £Ïà£Ç Ïä $¥g£Ç ß YÜ¥ ®óë ÿäë ¹ÏÒ ¸ Çò Ôf£Ç $¥g£Ç ÏÕ «ù «î ÷Ïô£Ç £ÇÖ® ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ðM£Ç ©Ý® Ôê£ ÏQï : - ¬áë §N ëó ÿïB® ëÕ£ ÷ÏÎ ®Ïà£Ï ®ï£Ï Ôà âï ÷Ïô£Ç K ¿Æë däÕ £Ïa£ ©Î© ëfÓï dá¹ : - " }f ?Ïô£Ç ÷ïâ §g£ Ôà ÷ÏÎ ®Ïà£Ï ®ï£Ï " ß °â£ ëÏﺥ ÿÜ£ däÕ dã £ÇÏø ®ÏÙA &Êï ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ®Ïl ðàï £óï : - #ø© ëÏ»£Ç ®Ï¥z® ðNëÏ ð¥£Ç ëwâ ®äï Ïä ÿïB£ ®Ïà£Ï §ô ðî£Ç ©L® Êï ß ¿Æë däÕ £Ïa£ ÏQï : - }ÏÍ ëÏw d»£Ç ®Ïï ®&ïp£ ÷ï£Ï ëô£Ç ¸ ÷Ïô£Ç ëÏ»£Ç ÿö£ ÿÜ£ däÕ ëÏfâ £Ïz£ &â âï ß ËÇÕàï }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëò£ âï ëó ©ô£ ÷Ïï£Ï ëô£Ç ëâÕ ©ï£Ï £Ïf §zA K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï £ÇâA : - }äï Ïä ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëfÓï £óï : - °ö Ï¥£Ç ëü£Ç ÿïB® ÿâA ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 185 http://come.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÔÓ dï £Ïf ÷Ïô£Ç £ÇÏø ®ÏÙA ß ¬Ïà£Ç ®&×£ ©Þ® £Çó ®Ù© ÿå£Ç dÕä£ ®&ê£ £ÇfÓï Çã ÏQï : - ËÇfÒï å¹ ëÞ¹ ëw⠮⠩Ʈ ®Ù© §à ®&i Ôäï Ïâï ßßß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £ÇÞ® ÔÓï : - }ïp¥ d¶ §g£ Ôà £ÇfÓï ÿä£ ®g® ¸ ÿïB® ®&fÖë ëô£Ç ®¼ §ô ®a© ¸ ®Ïz© ëÏÍ ½¥ê£ ëi dp Ôäï ©Ì£Ï ©Æ® ®Ù© £ê£ dÝë ÿﶮ ÷ïB© ëÏÕ ëô£Ç ®¼ Ïâï ®Ù© ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ËÇfÒï ÔÙA df×ë l da¥ K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï dá¹ : - ¬ô£ Ç®¼ d»£Ç ½¥ê£ ®ïp¥ d¶ Ôà ô£Ç §¥â ®&Õ£Ç £Ïq£Ç §¥â å£ ëÞ¹ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ¬ÏU£Ç Ôc £ÇfÓï ÔÙA ëÞ¹ ëwâ }f ¿ã }¼ Ð §à Yf }Ïïê£ }¥£Ç K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëfÓï ÷Ïâ£Ï ÷ÏáëÏ ¸ dÆ® £Ïïê£ Çã ÇïÒ ®âA ®&Q §º ¹ÏÍâ ®&fÖë ÏQï : - ¬ô£Ç ®¼ ®Ï¼ £Çó &â ëÕï âï dB£ ÷ïâ K }» ¹ÏÍâ $â $â Ïâï ÿó£Ç £ÇfÓï ÔfÖ® ®Öï ß ËÇfÓï ©é ®i Ôúë £ÏiA dï Ïâï §âï £Ïô Ôê£ ðf £Ïf ÿÙ® ë¾ Ôúë £àÕ ëü£Ç ëÏ¥L£ ÿN ©óë á© ÷ÏÍ ß Ð ®Ïï ®&ïp£ ®Ïa£ ¹Ïá¹ dÆë ©ô£ ëwâ Yf Çïâ ß ËÇfÓï ©é Ïq¥ ®ÏÙ¹ ¹Ïá¹ &Ù® §î£Ç §º ¸ ®Mâ ÏÊ Ô¥A¶£ £ÇÕäï ëô£Ç £Ïﺥ ½¥á ®Ïà£Ï £ÇfÓï ë¾£Ç dÒ ß ËB¥ Yf }Ïïê£ }¥£Ç ÷Ïô£Ç ëÏÓ d×ï ®ÏÌ ÏÞ£ Ôö® Ôäï «â¥ ©Æ® ½¥ã£Ç $â ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë £óï : - }ïp¥ ®ÏïB¥ Çïâ l Yf ©ô£ ½¥i £Ïïê£ dB£ &Êï ß ¿Æë däÕ £Ïa£ ÏQï : - ¬ò£ £ÇfÓï £qâ Ôà âï K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - °gë ¬M ß ËÇfÓï ©Öï dB£ ½¥i £Ïïê£ Ôà °gë ¬M ß ¢Þ£ §»â £Çó ®ÏÙA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôﺣ ðM£Ç ©Ý® Ôê£ &Êï ÔÆ £î ëfÓï ®Mâ ÏÊ dp ®ÏN ¥A §Öï ëÏà£Ç &â ëÏﺥ : £ÇfÓï ÷Ïô£Ç ÿᣠÿå£Ç dÕä£ ®ÏÌ ÔãÕ Çïâ ëü£Ç dB£ df×ë ß }&ê£ ©Ì£Ï ÏÞ£ dã døÕ ®Ù© ÿå£Ç dÕä£ ©à¥ «Þë dÝë ÿﶮ ß õfÖï á£Ï ®&å£Ç £ó ®» ©à¥ ®Íâ Ô×® ÿE£Ç ÿïB£ ®Ïà£Ï ©à¥ ÿäë $á© ß ¢ïp£ £Ïïê£ ®Ù© ÿå£Ç Ôà© ÿR£Ç ®Ï¾ dÕä£ ó£Ç á£Ï ÷Ïô£Ç ëò£ £ÇÏï £ÇÓ ÇÌ £qâ ß }Ͼ ÿå£Ç dÕä£ £àA £Ç¥Aê£ ëÏÎ ëó «á¥ ®Ù© ß }&Õ£Ç ©Ì£Ï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Çïq Ïâï ®Ù© ß ËÇÕàï &â ¸ £Ïà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ¸ ¿Æë däÕ £Ïa£ ¸ }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ¸ ©Eï £ÇfÓï døÕ ©Æ® ®Ù© ß °aA ÇïÓ ®Ïê© Ïâï £Ïa£ §z® ©Öï ëÆ£Ç Ôà ÿiA ®Ù© ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - þᥠ®Ù© ÿå£Ç dÕä£ «âÕ Ôäï ÿïB£ ®Ïà£Ï ÿiA K ìzA ®Ù© ®Ï¾ ÿiA l da¥ &â K °gë ¬M £ÏÒ£ £ÏÒ£ dÞë P dÜ¥ £Ç¼£Ç Ôê£ ¸ £ÇMë ¹Ïfo£ &â ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 186 http://come.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Yf }Ïïê£ }¥£Ç «Þë ©Ý® $á© $â£Ï ¸ ÷Ïô£Ç ®Ïè© dp ©Þ® £Çó Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÿïB® ëÏ»£Ç ëó ÏQï Ïö ëü£Ç ëÏU£Ç £óï ß ¢¥g£Ç ëÏï Ôúë £àA ëÏà£Ç Ôäï ÷Ïô£Ç &i£Ï dp ÏQï ëÏ¥A¶£ dó ß ¿Æ® ÿó£Ç £ÇfÓï ®» ®&Õ£Ç ë¼â }Ïáï ¢òâ §ö® &â ß ËÇfÓï £àA Ôf£Ç døÕ ®&f ÷ïB© ¸ «Þë ¹Ïîë ®ÏøÕ ÷ïp¥ ËÇM ®ïº£ ®ÏN §¶ ß °Æ áÕ £àA Í® ÷Ïï A ©Ýë §àÕ ©Ì£Ï ß ¢ïp£ £Ïïê£ ©Öï daA A Ôäï ¹Ïá® ®àï ß }Ïa£ ¹Ïá¹ A &Ù® ©â¥ Ôí £Ïí £Ïà£Ç ¸ ¬ÏÍ£Ï Ôà Å£ ?ﶣ Å£ ®â© Çïâ ¸ ©Æ® ®&Õ£Ç ÿg£ §N ëâÕ ®Ïw l däï £Æï ß Å£ ?ﶣ Å£ «Þë ©Ý® $á© $â£Ï $N¥ $¥g£Ç £óï : - }äï Ïä dã ÿïB® ëáë §N dº¥ Ôà £Ïq£Ç £Ïa£ §z® ®¥A¶® dÎ£Ï ®&Õ£Ç §D Ôa© £Ïf£Ç ëáë §N ëó Ïïp¥ daA Ôà dNâ ¹ÏfÒ£Ç £àÕ ÷Ïô£Ç K ¬Ïg£ £àA ëÏU£Ç ¹Ïiï ½¥á£ ®&à ß ¬áë §N ©¥g£ ëfÓï £óï ÿâ ÏÕâ ©à dB£ daA ÷Ôà ®Ì© ÔÜ© ëÏE &Êï dó ß ¢Þ£ §»â dB£ ®&fÖë ÏB® ¹Ïiï &â Õâï ©Æ® §N ½¥â£ ®&fÓ£Ç ß ¿öï £ÇfÓï dà£Ï £Í£ ®Ïï£Ï £ÇÏø ÏÞ£ £óï ß þM ®ÏMë £àA ½¥â£ ϶ ®&ö£Ç däï ¸ ®a© ®Ì£Ï £ÇfÓï £àÕ ëü£Ç ¹Ïiï ÷ÏL£ ®&fÒ£Ç ß õó dÕ Ôò£Ç ðä ÷Ïô£Ç ÷ÏQï £ô£ £ó£Ç ß ¢¥g£Ç ëÏï £Òï daA ½¥i ëÏU£Ç ¹Ïiï Ôà ëÏg£ dp ©öï £ÇfÓï ëfÓï £óï Ï¥Aê£Ï ÏÕâ£Ç ß }Ïáï dÆ Å£ ?ﶣ Å£ Ïòâ ÏÕ㣠Ôäï ©Æ® ëÏú® ÔïBë ©Þ® £Çó ÏB® «á¥ £ÇfÓï £óï ®ïB¹ : - °aA ÇïÓ ®ÏB Ôà ëáë §N dã dB£ dô£Ç dw &Êï ¸ ©Óï ëáë §N §àÕ dï ß ñ¥â Yäï ËÇ¥A¶£ Yàï ¸ ÿê£ ®&Õ£Ç ëó ®òâ dﶣ &Æ£Ç ÔÖ£ ¸ ëÏÍ£Ï Ôà }Ïáï ¢òâ Yﶣ ß ¿Æë däÕ £Ïa£ £óï : - }Ïáï ¢òâ Yﶣ ëü£Ç Ôà ?ï© ÛÕ⣠Yﶣ ¹Ïiï ÷Ïïô£Ç K Å£ ?ﶣ Å£ Çz® dÜ¥ dá¹ : - }&Õ£Ç ÏÕà£Ç ®Ïà£Ï ëâÕ £ÏÙ® Ôà dﶣ }Ïáï ¢òâ ß ¢âï §N däï Çïâ ÷ïâ £ÏÙ® dN£Ï «c ®e dÙ¥ ®&ê£ £óë }¼ ?ï© ß ¬áë §N ®Öï dó ëÏÓ ®&fÖë ëü£Ç ÷Ïô£Ç «âÕ ß Ð £ÏÌ£ °gë ¬M Ôäï £Çó dB£ ÔãÕ Çïâ dÜ¥ ®óë ÿäë ¹ÏÒ ¸ ëáï Ôf£Ç ®Mâ ÏÊ ÷Ïô£Ç ®Ïp £ÇâA Ôê£ df×ë ¸ Ôä£Ï Ôù£Ç £óï ®ïB¹ : - ¬áë §N dã ðá© dB£ daA ¸ ëÏÞë ÷Ïï£Ï ëô£Ç ¹Ïiï §àÕ Ïä£Ç ÷Ïá ß ËÏf£Ç ®äï Ïä ëü£Ç ëÜ£ £ÏÞë £Ïl ëáë §N ©Æ® ëa¥ : ëÏE dó ÷Ïô£Ç Çïg£Ç £óë £Ïà ®Ü© ®Ïf Ôê£ df×ë ëÏU£Ç ¹Ïiï ëÏ¥A¶£ ð, ðà£Ç ß Å£ ?ﶣ Å£ ð»£Ç Ôäï ©Æ® ëÏú® &Êï ®ïB¹ : - }&ê£ £óë }¼ ?ï© Ô×¹ ÿR£Ç ®Ï¾ £Çóï ¹Ïâ Ôê ®&Ò£ ®&f×® ß ¬áë §N ëÙ® ÿfÖë ¹Ïiï ëÕï ëÏ»£Ç ß ìä£ £ÏÙ® &Ö® ®» ®&ê£ $¥g£Ç Ôà £Ç¥A Ïïp© ÔÞ© dÙA ß °gë ¬Më §V ©Ý® ®&Ü© ®&ö£Ç ¸ ÏB® ëi ëfÓï ë×® ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ðf £Ïf ëü£Ç £ÇÙ© £ÇÜ© ®Ïl ðàï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®» £ÚA ëÏfâ Çݹ ëÒ ÏÆï £àÕ dp ©l ©ï¶£Ç ß °aA ÇïÓ ëÏà£Ç ®Õ⣠Ôê£ ®ïB£Ç ®ÏÌ Å£ ?ﶣ Å£ Ôäï £óï ®&fÖë : - ¬ô£Ç ®¼ ®ä© ®ÏÓï d»£Ç Ôê£ §Æï §Ì ëò£ ëó £ÇfÓï ëÏÓ d×ï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 187 http://come.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - yï K Å£ ?ﶣ Å£ dá¹ : - ¬ô£Ç ®¼ ©¥g£ Çݹ Ïö ®ÏÌ dï ®ÏøÕ ®äï Ïä ß Ð ëÏÙ£ dÆ£Ç Ïâï ®âA §ö® ©Ì£Ï ëÏê£Ï ëÏBëÏ dï ¸ ®Mâ ÏÊ ©¥g£ ¹Ïô ®&fÒ£Ç ÷Ïï£Ï ëô£Ç ®&fÖë ©Ý® ©öï £ÇfÓï ß ?Ïï£Ï ëô£Ç ëwâ Å£ ?ﶣ Å£ ½¥i ëó ëÏE dÆë dáÕ ß Ð §ö® ©Æ® ëáï dã &â $â ÿâ ¸ ÿg£ ®&f×£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÔcÕ dcÕ ëÏäA ®ÏøÕ ©Æ® ½¥ã£Ç $â $â ß ¬Ïà£Ç ÷Ïô£Ç ©¥g£ ÷ÏïB£ ëÏÕ dgï ¹ÏfÒ£Ç ëî® Ï¾£Ç ß õè da¥ Å£ ?ﶣ Å£ §»â ®Ïï ®&ïp£ ®Ïa£ ¹Ïá¹ ¸ dÆ® £Ïïê£ £ÇÏø dá£Ï §èÕ ©Æ® ®ïB£Ç ß ¿Æ® ÿó£Ç £ÇfÓï ëÏz¹ ëÏÓ£ ÔfÖ® ½¥â ÿê£ ©Ì£Ï A ëÏU£Ç ÷Ïó £Ïöë ÇÌ ©à Ôäï Ôà ÔãÕ Çïà dÜ¥ ®óë ÿäë ¹ÏÒ §Öï ëáï Ôf£Ç ëÌ£Ç ®Mâ ÏÊ ©¥g£ &¥Eï ®ÏU£Ç &â ÷Ïô£Ç df×ë ß }ïB£ §àÕ ë¼â }Ïáï ¢òâ ¸ ®a© ®Ì£Ï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïá ÏÒ£ £Ïﺥ ß ¬ÏU£Ç £Ïq£Ç ëÏà£Ç ÷Ïô£Ç ëfÓï &â ®ïB£Ç ©à ÏÒï ®Ïl ëü£Ç ðè ðÝ® ß }Ïïê£ ¥A ®Ïz® ëó ëÏE ÷Ïô£ ÔfÓ£Ç ß þM £ÇÏïê© ©z® ëÏg£ ¬¼¥ }&ù£Ç }Ïïê£ ½¥i £Ïïê£ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ®Ü© ®ÏfÓ£Ç ß ¬i ÏàÕ ÷ﶮ §D Ôa©¸ ëü£Ç ÷Ïô£Ç ðá© ÷Ïï£Ï ®ÏN ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëü£Ç §zA ß ¢âï ÿê£ «a£ d⣠®&Ì $B¹ dÝ® ëÙ¹ ÿzë §º ¹ÏL© ®&z® ß }¥A ëÏÎ Ôà ©ÙA ®Ù© ÿïâ dá ®Ïô£Ç ®Ïf £Ïf£Ç £ÇÏh ®Öï ÿ¥Éï däï ®&àÕ ¸ §å£ §D ÿá ½¥a£ ëÏïâ Ïâï ÿê£ d¾£Ç ®ÏøÕ ëÙ¹ ÿzë £ÇÏïê© ëÏÎ£Ï ëúï dÜ¥ dp ëÏÓ }Ïïê£ }¼ Ôa© ®&ﺥ ¸ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç ÷ÏQï ëi© ®ÏÙA ÷ÏÍ Ï¥AB® ®&Õ£Ç ©Ì£Ï £ó£Ç Ôê£ ¸ ëÏzA &Ü£ &Ü£ ß ËÏq£Ç ÷k ®àï ðN «h ®&ê£ dÓï ¸ £Ïq£Ç â£Ï Ïù£Ç ÏiÕ Ïᣠ÷ÏÞ¹ ®Ïïê£ Ïä §Þ® ÏB® Ç⣠óë ¸ ¹ÏÍ ÏB® ®a© Ï¥AB® ¸ ®Ïz© ëÏÍ ëÕï ®Ïf ®Í£Ï ©ä£Ç Ôà ®Ïf ëü£Ç §Ì ©¥g£ dB£ d¾£Ç §àÕ ëÏE £Ïq£Ç ¹ÏL© ëÙ¹ £àA ß ýÏÍ⠫⥠Y⣠}&Ì Ôà Yﶣ }Ïáï ¢òâ ¸ ÷ÏÍ ®f×£Ç Ôäï ëà£Ç ¥A £ÇÏïê© ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £Ç¼£Ç dÜ¥ Ôê£ £ÏÌ£ £óë dﶣ ÔÙ¹ ÔÕá£Ç ëó á£Ï «á£Ç ¸ ëâÕ £ÇÙ® ®»£Ç ©aA ß °ê£ ëä£Ï dﶣ }Ïáï ¢òâ Ôà dﶣ °iÕ ¢òâ ß °ê£ ®&Õ£Ç ®Ïº© dá ©é ®aA dﶣ °iÕ ¢òâ Ôà ÿâ Çï⣠¹Ïò£Ç $aA Ôf£Ç §º ¹ÏÍâ °Þë ÔÆ &â £Ïq£Ç ÷Ï¥ô£ ë¼â «Ò£ dø£ dó£Ç ÷Í£ ß ýÏÍâ ®&Õ£Ç ë¼â «É ®ÏÙ¹ ®ÏÕá£Ç ëó á£Ï dè£ i© dä© Ôó &â ëÏﺥ §àÕ ®Ù© ÿïp£ ÇE «Ò£ ®&Þ£Ç ®&øÕ ®&ê£ ë¼â ß }&ê£ ÿïp£ ÿg£ ëÏq " ìö£Ç ýÏz® %ïi }&i© " &Ù® ÔÖ£ ÷ÏïB£ £ÇfÓï £Çó ®ÏÙA ¹Ïiï ÷ï£Ï ®a© dÆ£Ç ¹ÏáëÏ ß Å£ ?ﶣ Å£ dfâ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç §àÕ ®&Õ£Ç ¸ ð»£Ç Ôäï l ®&fÖë ë¼â ÿiÕ ëÏà£Ç : - ËÇfÓï ëÏÓ ëô£Ç ®¼ l ®&Õ£Ç dó ß ¬ô£Ç ®¼ ®ïB£ §àÕ dï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÔÞë dÜ¥ £Ïå£ £Ïó ëfÓï dá¹ : - }äï Ïä ëò£ ®&ô£Ç df×ë ëϾ ®ÏÌ ëò£ ëÏfâ ©¥g£ ëÏÕ £ÇfÓï ®â ëÏÝ® ®Ïw ëÙ¹ ß Å£ ?ﶣ Å£ ëfÓï ÏQï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 188 http://come.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - }äï Ïä dã ÿiÕ ëô£Ç ®¼ ®ïB£ §àÕ ®ÏÌ ðù Ôà ëÏ¥A¶£ ®àA dÌ£Ï ëü£Ç ëó ®äï Ïä ÿiÕ di© ß ¬ô£Ç ®¼ ëò£ «× ÇÌ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £ÏÌ£ A ëÕï ®fÖ£Ç ©äÕ ÷Ïô£Ç dá£Ç ©Æ® £Ïa£ §z® ¥A ½¥Aº£ £Ïf£Ç A Çhf ®&ö£Ç ®&áëÏ ÿiÕ §¶ ⣠£ï£Ï ®&Õ£Ç ¢Õà£Ç ®Ïà£Ï ÷ÏïB£ ëÏà£Ç Aê£ ®a© ©Æ® ¹ÏÜ£ £àÕ ß Å£ ?ﶣ Å£ Ôäï ëfÓï ÏQï : - ¬ô£Ç ®¼ §Ú£ ÷Ïô£Ç £ÇÏh &â df×ë £ÇfÓï £ÇÊï ®&Õ£Ç £àA ëÏÓ ëô£Ç ®¼ Ôà âï fK Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÔÞë dÜ¥ ÏQï Ôäï : - Ð Ôà âï §zA K Å£ ?ﶣ Å£ dá¹ : - }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç «¼£Ç «g® ÏQï : - þâÕ A Ôäï §àÕ daA K Å£ ?ﶣ Å£ diÕ ©Þ® £ÏÌ£ ½¥â£Ï ¸ Ïä ®ÏÙ¹ Çïö£Ç $¥g£Ç dá¹ : - °ö£ ®äï Ïä &Ù® ½¥â£ ®a© dB£ A ¸ ðh £Ïïê£ ¹Ïiï f¥ dãï ÏÒ£ £Ïﺥ ß ¬ó dp A ®ÏÕiï ©áï ®ÏB £àA A ©Öï dÜA dw ®ï£Ï ®ÏÜ£ dó£ ®ïB¹ ëÏïê¥ }Ïïê£ ËÇÕäï ýÏï }Ïïê£ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ©Î© ëfÓï ß Å£ ?ﶣ Å£ Ôäï £óï : - ËÒï daA ®¥A Ôà ëÒ ©z® ®&ö£Ç dàï £Ïf£Ç Ïﶣ ÇÌÒ ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç £Çw &Êï Ôäï ëò£ ëáëÏ ÿ¥Éï ëÏÜ¥ «á£Ç &Ù® Ôa¥ ß ËÇÕàï ÿö£ }ÏN §¶ ÔãÕ Çïâ ¸ ®¥A¶® ÷Ïô£Ç âï ðá© ÿé£ ©i£Ç ß Ð §E §âï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç §»â ëfÓï §»â £óï ®ïB¹ : - ìÌ ®ÏB ©à ëô£Ç ®¼ ë¾ Aê£ ðä ®ïB£ §àÕ ß ËB¥ ëó ëáëÏ £àÕ dgï dÜ¥ §Öï ®¥A¶® ëÏïê¥ ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ¸ ëô£Ç ®¼ ë¾ ®Öï A d»£Ç ½¥i£ £Çäï ÇÌ §Ì ÿö£ ®äï Ïä d¾£Ç ëi ¹ÏÍâ £ÇÕàï £àA ß ì»â &Êï Å£ ?ﶣ Å£ Ôê£ Çïö£Ç ½¥â£ ëáëÏ &â ®¥Ê£Ç £Ïf£Ç ÿaA ÇïÓ A ÿïB£ ®Ïà£Ï £ÇfÓï ÷Ïáë ß ¬i £î ëfÓï ëü£Ç ®Q §V ®Ïa£ ®ÏïB® ß Ð ëò£ dLA ë¼â ©l &â ëÏÕ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëü£Ç ©Î© ëfÓï §E §âï Å£ ?ﶣ Å£ ÷Ïc £óï : - ?Ïï £àÕ }â© Çïâ &i£Ï &â £ÇÕàï ¸ ®äï Ïä «c ©Óï }â© Çïâ dï ¥g£Ç &f×¥ ß ¬å£ £Ïà £àA ÷Ïô£Ç ÔÖ£ ¸ ëáëÏ ®&Ü£ ®ÏïB® ëü£Ç Çïi£ ðN £Ïf£Ç ®M £Ïïê£ £ó ëó §V £ÇÏïê© ®&â£Ç ÷Ïáë ®ÏfÓ£Ç ß ËÏq£Ç ë¥Æë «ï£Ï ®¼ §ï£Ï £Ïîë ëwâ Ïà£Ç ®&ﶥ £ÇfÓï ðÕ ©Æ® ëa¥ £óï ÏÓï Ï×® l daA ½¥AB® dN£Ï ß °Ù® Ô¥z£Ï Ôà âï ÔÜ£ dÜ¥ ®ïB£ §àÕ ëå£ £Ïà £àA ëü£Ç Ôà Ôúë ÏÕâ£Ç ©â£Ç £ÏÙ® ÏÕÝë Ôà Ôúë Ͼ£Ç ÷Ïlï £ÏÙ® ®&Õ£Ç dÓï £ÇfÓï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç &ó£ &é£ ®ïB£ §àÕ ß }&áï ®ï© ëÏà£Ç ðf £Ïf dz¹ £Ïâ£Ï ÏÒ£ Ôúë ÿÌ£Ï ®ÏÓï &Ù® £Ïﺥ ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Ïâï ®âA ëÏÞ¹ dp «â¥ Ôf£Ç ÔÝ£Ç Ôc d¾£Ç ÿê£ ë¼â «É ¸ ©Ì£Ï ©Ýë áÕ ®&Þ£Ç £Ïf ®¥AB® ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 189 http://come.to/kimdung
  8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long õh £Ïïê£ A dã £ÇÏø ®ïB£Ç £ÇfÓï dLA &â ÿfÖë §àÕ £Ïf£Ç §Ú£ ÷Ïô£Ç ½¥âA dÜ¥ &â ¸ ®Mâ ÏÊ dã ÿïB® dÍëÏ Ôà Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç §Ú£ ÷Ïô£Ç Ôê£ ®ïB£Ç ß ¬¼â dó£Ç Ôäï &Êï ß á£Ï dè£ £ÏQ £Ïf Ïä® dz¥ ß }&Õ£Ç £àA ®Mâ ÏÊ ð࣠Çïîâ ÷ÏÍ L© ®ÏÙ¹ ß ¬Ïà£Ç ëi© ®ÏÙA ëÏa£ ©Ì£Ï Ôä£Ï ®Õá® ¸ ëÏÎ ©¥g£ ¥g£Ç ëÏ¥£Ç &f×¥ ëÏÕ Ù© ÿî£Ç ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® §Ú£ ëÏfâ ½¥âA dÜ¥ &â ¸ dÆ® £Ïïê£ ëÙ® ®ïB£Ç ÏQï : - ¬ô£Ç ®¼ ëó Ôäï ½¥â ëÏE l ëwâ ®â ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - }ïp¥ d¶ §»â ®Öï dó ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÏQï : - ¬ô£Ç ®¼ Çݹ £à£Ç &Êï ëϾ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ Ôäï ÿR£Ç ëáï Çz® dÜ¥ ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÏQï : - Ëà£Ç ßßß £à£Ç ëò£ ëÏg£Ç ëÏöï df×ë ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Çf×£Ç ëfÓï dá¹ : - }aA ¿ô£ Ï¥A£Ï £ê£ ÿïB® &R£Ç A ëÏU£Ç ¹Ïiï Ôà ëô Çáï £Ï¥ £Ïf×ë ß }ê£ ®¥Éï }â© y£Ï }¾ }ú ®&ê£ ëÏg£ Çïâ£Ç ÏÊ ëÏU£Ç ÷é© ÇÌ ÿö£ ®â ß }¥A £ÇÕàï ©Ý® ®fÒï ëfÓï £Ïf£Ç ®&áï ®ï© ëÏà£Ç dã ëÏÌ© ÏU£ $¥g£Ç ß ¬¥Æë Ï¥AB® ëÏïB£ £àA £Ïf Ô¼â ëÏáA ©aA ß ¿¶£Ï §z£ «g£Ç ÏâA ½¥AB® dN£Ç ®&Õ£Ç £ÏáA ©Þ® «Þ¹ ®Öï &Êï £Ïf£Ç ®&Õ£Ç Ôò£Ç }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëò£ ÔÕ £ÇÏh ®Öï §× ëÕ£ ß }Ïz© ëÏÍ ®Ïâ£Ï ÷ïB© ®&Õ£Ç ®âA ëü£Ç dÝ® $¥g£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëÒ ÏÊ ÷Ïô£Ç ®Ïp ®ï£ df×ë £ÇfÓï £àA Ôäï ëÏÍ£Ï }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®&fÖë ÷ïâ £Ïf£Ç ëÏà£Ç ëi© ®ÏÙA df×ë ëÏú® ⣠wï Ôà }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dã ÿïB£ ®Ïà£Ï £ÇfÓï ëó Ï¥AB® £Ïîë ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÿE£Ç ½¥âA Ôäï £ÏÌ£ ëÏR© ëÏݹ §àÕ ©Ý® Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ¬Ïú£Ç &â ëó ¹Ïiï Ôà ÿä£ Ïq¥ ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ýÏiï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÏQï : - ËB¥ ®â ëÏB® ëô£Ç ®¼ ëó ëÏN¥ ®ÏâA ®â ëÏïB¥ ëg ëÏÕ £à£Ç ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ?Ïô£Ç ëÏN¥ ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® «Þë ©Ý® Ô×® Ôä® ÏQï : - ?Ïô£Ç ëÏN¥ f K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - }ïp¥ d¶ ÷Ïô£Ç ëÏN¥ §Ì ÿaA ÇïÓ }aA ¿ô£ Ï¥A£Ï dã ÿïB£ dÉï ¸ ÿïB£ dÉï dB£ £Eï ÷Ïô£Ç ëò£ Çïg£Ç £ÇfÓï ÿä£ ëwâ ®ïp¥ d¶ £qâ ß ËÏq£Ç ÿä£ Ïq¥ ëwâ ®ïp¥ d¶ dÜ¥ Ôà £â© ®¼ Ïᣠ®¥A¶® ÷Ïô£Ç âï ëÏfâ ëÜ¥ «g£Ç dã ©Õ£Ç ëÏB® ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® £óï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 190 http://come.to/kimdung
  9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - ¢ï¶£ ®äï ®â ëÏfâ ©Õ£Ç ëÏB® ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëfÓï ÏQï : - ËÏf£Ç Ïﶣ ÇïÓ ®&Õ£Ç Ôò£Ç }aA ¿ô£ Ï¥A£Ï ëÏÎ £ÇÏh dB£ ëáï ëÏB® ¸ «âÕ ÷Ïô£Ç £ÇÏh dB£ £Ïq£Ç ëÏïB£ ëô£Ç &Më &o £ÇàA ®&fÖë K þâÕ ÷Ïô£Ç £ÇÏh ÿﶣ ¹Ïá¹ di ÿäï õﶹ ¬ô }Ïà£Ï K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®&×£ ©Þ® ÷ê£ £ÏÌ£ ëÏà£Ç ÏÊï Ôa¥ &Êï ëúï dÜ¥ $¥g£Ç ëÏå© ëÏú £Çó ®Ïâ£Ï ÷ïB© dÝ® ®&ê£ ÿà£ ß YÆ® £Ïïê£ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® &ú® ÷ïB© &â ÷ÏQï §Q ß }Ïw ¹Ïá¹ &ú® ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® §Ú£ ®ÏÜ£ ®gë ¹Ïï ®Ïf ©à ëMë ÷k £ÇÕä£ ©îë ß }&ê£ ëDï dÓï £àA ®¥A¶® ÷Ïô£Ç ëò£ £ÇfÓï ®Ï¾ Ïâï £àÕ ®ÏøÕ ÷N¹ A ß }f ¿ã }¼ Ð &ú® ÷ïB© ¸ dÆ£Ç ®áë ëü£Ç ©â¥ Ôí ¸ $iÕ ðﶥ £Ïf£Ç «Õ §Öï }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏÎ £Ïf ®ê£ dÊ ®p &ú® ðâÕ l ©Ì£Ï ëÕ£ ÏøÕ ëÏB® &â ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÿE£Ç ëÙ® ®ïB£Ç ÏQï : - }ïp¥ d¶ ëó ¹Ïiï Ôà ÿä£ Ïq¥ ëwâ }aA ©ô£ Ï¥A£Ï ÷Ïô£Ç K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® £ÇÜ£ £Ç» ©Æ® ëÏú® &Êï ÔL© £ÏL© Çz® dÜ¥ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï : - ËB¥ §zA ®ïp¥ d¶ ëÏÕ }aA ¿ô£ Ï¥A£Ï ÏâA : ®ïp¥ d¶ £Þ© ëÏÞë £Ïq£Ç ÷ïB© ÷ÏáëÏ ®&ê£ dÓï dº¥ ëÏN¥ £Éï ©Æ® dò£ ß ¬ÏÎ ëò£ ©Æ® £ÇfÓï l £ÇÕàï ®Ïp Ô¶ dó ß ¬Ïà£Ç £ÏÌ£ ëÏR© ëÏݹ §àÕ ©Ý® }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏa© &ãï £óï ®ïB¹ : - ËÇfÓï dó ëÏÍ£Ï Ôà }aA ¿ô£ Ï¥A£Ï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® £Çf£Ç ®ÏÜ£ £ÏÌ£ ®Ïâ£Ï ÷ïB© ®&Õ£Ç ®âA ß þÞë ©Ý® Ô×® Ôä® ëwâ A dÆ® £Ïïê£ £Éï Ôê£ á£Ï ©aA Ï棂 ÷k ðN ß á£Ï dè£ ®Mâ ÏÊ dÆ® £Ïïê£ «á£Ç £ÇfÓï ß á£Ï ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ðf £Ïf ëà£Ç &Më &o ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôﺣ ëi© ®ÏÙA ðf £Ïf Ô¥Ê£Ç ÷ïB© ÷ÏÍ Çï࣠Çïîâ ¥A ÏïB¹ ëݹ Ôô£Ç ©àA ß ¬Ïà£Ç ÿïB® }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dã ÷Ïôï ¹Ïîë Ôò£Ç ®M ®ï£ ß Ygï §Öï ëÕ£ £ÇfÓï ®ï£Ï ®ÏÜ£ dâ£Ç $¥g£Ç ðgë ©à df×ë ÿä£ Ïq¥ ëÉ §D ©Æ® ëa¥ ®Ïz® Ôà Ïﶥ £ÇÏﶩ ¸ Ïﶥ £ÇÏﶩ ëò£ ÏÒ£ ëi ©öï ®Ï¾ ÔfÒ£Ç ðf×ë ®&ê£ ®ÏB Çïâ£ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £î ëfÓï ®&Õ£Ç ÷Ïóø ©Þ® ß ¬Ïà£Ç ÷Ïô£Ç £óï ÇÌ £qâ ©à ëü£Ç ëÏU£Ç ëÜ£ ¹Ïiï £óï ®Ïê© ¸ £Ïí £Ïà£Ç ½¥âA Çó® ®&l &â ß ËÇÕàï ë¼â ¸ ®&å£Ç ®&Õ£Ç £Ïf £fÖë ß Yê© &R© ®Ïá£Ç ëÏÍ£ ß á£Ï ®&å£Ç Ï¥A ÏÕà£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®» ¹ÏÍâ ®&Õ£Ç ÷Ï¥ô£ ë¼â dø£ ëó ÿïp£ dº " ìö£Ç ËÏz¹ %ïi }¼ " dï &â ß ¬Ïà£Ç ©ø£ ®ÏøÕ ÿ¾ë ®f a© ¥ ©Ý® °Þë ®&l &â }Ïáï ¢òâ dﶣ ß ¬Ïà£Ç dâ£Ç ÷ïB© £Òï ®ÏÍëÏ Ï×¹ dp §ö® Ôê£ ®ÏÌ dÆ® £Ïïê£ ¹Ïá® Çïáë ðfÖï ÿó£Ç a© ¥ ëwâ ®òâ däï dﶣ ©Æ® £ÇfÓï d¾£Ç Aê£ ÷Ïô£Ç £Ïúë £ÏÍëÏ ß ¢ïp£ £Ïïê£ Ôà ëÕ£ £ÇfÓï ëô dÆë ¸ ÿ¥Ê£ ®Ïï¥ ß ¬Ïà£Ç ëÏU£Ç ëÜ£ £ÏÌ£ ÔÜ£ ®Ï¾ Ïâï ëü£Ç £Ïz£ &â £ÇâA Ôà °gë ¬M ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 191 http://come.to/kimdung
  10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dã ÿïB® ÷Ïï£Ï ëô£Ç ëwâ °gë ¬M ëÏU£Ç ÔÙA ÇÌ Ôà© ëâÕ ®Ïa© ©à ©¥g£ ÿâA Ôê£ £óë ?ï© ÛÕ⣠Yﶣ ëâÕ £ÇÙ® ®&Óï £ÏÙ® dN£Ï ¹Ïiï Ôà £ÇfÓï ÷Ïï£Ï ëô£Ç ®&áë ®¥A¶® ©Öï Ôà© df×ë ß °gë ¬M §»â ©Öï ëfÓï ë×® ëÏà£Ç ¸ ëÏà£Ç §Ú£ ëò£ £ÏÖ ß °aA ÇïÓ ëÏà£Ç ëü£Ç ©¥g£ ëfÓï Ôäï ÏÞ£ £Ïf£Ç ÷Ïï ÔfÖ® ½¥â ©Ý® ÏÞ£ ¸ ëÏà£Ç ÔÆ §V d棂 ®Ì£Ï dp ⣠wï ÏÞ£ ß ËÏf£Ç §V d棂 ®Ì£Ï ëó Ôúë ëü£Ç Çïg£Ç £Ïf ®&ê¥ ë×® £ÇfÓï ß °gë ¬Më §»â £Çó ®ÏÙA ëÏà£Ç ¸ §Æï £ÇÕi£Ç dÜ¥ &â ¹ÏÍâ ÷Ïáë ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 192 http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2