intTypePromotion=1

Tiền chiến hậu chiến - tập 20

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
63
lượt xem
4
download

Tiền chiến hậu chiến - tập 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 20

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¬ÏfÒ£Ç ®Ï¾ 20 ËÇó ÿïp£ dº ½¥Ü£ ®ÏÜ£ ÿl §Íâ ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÏQï : - }ÏÍ ëÏw ÷Ïô£Ç ©¥g£ å£ ÿá£Ï ÿâÕ f K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ¿¥g£ ëϾ ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÏQï : - ìzA ©à £ÇfÒï ÷Ïô£Ç f£Ç ëÏN¥ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ìÌ ®äï Ïä dã ëó &Êï ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë «¼£Ç «g® ÏQï : - }ÏÍ ëÏw ÔÙA df×ë ÿá£Ï ÿâÕ l da¥ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - l £Òï }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë £ÇÒ £Çáë ÏQï : - }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï f K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëfÓï dá¹ : - ËB¥ ®äï Ïä ÷Ïô£Ç df×ë ®Ïw dÕä£ ëwâ Çã ®ÏÌ Ôà© «âÕ ©à df×ë ÿá£Ï ÿâÕ ëwâ Ïòâ ®Ïf×£Ç K ìÌ ®ÏB ®äï Ïä ©Öï £óï ÔÙA l £Òï }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÷Ïô£Ç ®Ïg® £ê£ ÔÓï £qâ ß ÛãÕ ¹Ïá® Çïáë ©Ì£Ï ©Ù® ©Æ® ®Ù© ÿá£Ï ÿâÕ ß }Ù© ÿá£Ï ÿâÕ ®&Õ£Ç ®âA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëÏU£Ç ÷Ïáë ÇÌ £ÇfÓï Ôà© ®&ò ½¥e ®Ï¥z® ©¥g£ ëó §z® ÇÌ ÿïB£ &â §z® dó ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ®Ïl ðàï ÔL© ÿL© : - }ÏÍ ëÏw ®ÏïB¥ ÇÌ dﺥ ÏâA ëÏU£Ç Ïöë ¸ Ôäï ëÏ¥Aê£ Ïöë £ÇϺ dá£Ï ëÞ¹ §Ý® K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëfÓï dá¹ : - å£ ëÞ¹ §Ý® Í® &â ëü£Ç Ôà© ëÏÕ ©Ì£Ï ÷ÏQï dóï ß ¬Ïà£Ç £Ïé® £¼â ®Ù© ÿá£Ï §àÕ ©ï¶£Ç &Êï ÏQï : - ¢òâ ®Ïf×£Ç £ÇÊï daA ëÏÓ d×ï ÇÌ K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ðM£Ç ©Ý® Ôê£ dá¹ : - ¬ÏÓ ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç ÔãÕ Çïâ dï £Çw ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï : - °aA ÇïÓ ëÏú£Ç ®â ëò£ ëÏfâ §àÕ df×ë f K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ¬Ïfâ df×ë ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 183 http://come.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - ìzA ëÏú£Ç ®â ¹Ïiï ëÏÓ dB£ ÿâÕ ÇïÓ K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - }Öï Ôúë dó ®ÏÍ ëÏw «c &D ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç d¾£Ç Ôê£ diÕ ©Þ® £ÏÌ£ ÿg£ ¹ÏÍâ ÏQï : - }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® §à õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dã ®Öï ëÏfâ K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ?Ïô£Ç ÿïB® ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ¬ò£ £Ïq£Ç £ÇfÓï ÷Ïáë ®ÏÌ «âÕ K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ?Ïô£Ç Ïïp¥ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ËÏà «f ëÏfâ ®ÏÙA ©Æ® £ÇfÓï f K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ¬ÏÎ £Çó ®ÏÙA ©Æ® £ÇfÓï &foï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - þâÕ Ôäï £ÇfÓï &foï K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ¢òâ ®Ïf×£Ç £Çó ®ÏÙA ©Æ® £ÇfÓï Ôà Å£ ?ﶣ Å£ ¸ A ÿiÕ Ïòâ ®Ïf×£Ç £ÇÊ daA ëÏÓ d×ï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ¬ò£ £ÇfÓï £qâ Ôà âï K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - Ûà ®ÏÍ ëÏw ß ËÏﺥ ÔÞ© ®ÏÍ ëÏw ëÏw ëÏÎ dá£Ç ÷p Ôà £¼â £ÇfÓï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç £ÏN£ df×ë ¹Ïiï ¹ÏÌ ëfÓï ß °E£Ç ®ÏÙA ®&Õ£Ç ÿó£Ç ®gï ëó £ÇfÓï $¥Ù® Ïﶣ dÆ® £ÇÆ® ß }Ïa£ ÏÌ£Ï §ö® dï £Ïf ÿâA ß ¢ö ®Ïï ®&ïp£ ÷Ïï£Ï ëô£Ç °á® °Æ ¬i£ }Ï¥Aº£ ëwâ £Æï Çïâ ëÏÍ£Ï ®ô£Ç ß ¬ÏÎ £Ïô Ôê£ Ïî¹ $¥g£Ç ©ÙA ëáï dã dB£ ®&fÖë ©Ý® ß ËÇfÓï £àA ©Ýë áÕ $â£Ï ¸ dï ÿÍ® ®Ù® §iï ¸ dÜ¥ ®óë ÿäë ¹ÏÒ ß ¬ÏÍ£Ï Ôà ¿Æë däÕ £Ïa£ Ô»£Ç ðâ£Ï l ¹ÏÍâ ìD YfÒ£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëfÓï £óï : - ¢òâ ®Ïf×£Ç ½wâ Ôà £ÇfÓï ëÏÙ® ¹Ïáë ¸ ÷Ïô£Ç £¥g® ëáï dó ëwâ däÕ «h ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ¢òâ ®Ïf×£Ç ëÏÎ £¥g® ÿá£Ï ÿâÕ ©à ÿá£Ï ÿâÕ ®Ïf ÿN £ÇfÓï ®â ÔÙA ëÞ¹ ß ¿Æë däÕ £Ïa£ £ÏøÕ ©Þ® £ÏÌ£ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôà© ÿÆ ëÏ⥠©àA ÏQï : - ËÇfÓï £àÕ ©à ®¶ ®ÏB K ÛÙA ëÞ¹ ëi ÿá£Ï ÿâÕ ëwâ Ïòâ ®Ïf×£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ËB¥ ëó ëÒ ÏÆï A ëò£ ÔÙA ëÞ¹ ëwâ ëi däÕ «h ß ¿Æë däÕ £Ïa£ ëfÓï £óï : - Í® &â £ÇfÓï £àA ëü£Ç ëò£ ëÏE ®Ïà£Ï ®Ïz® Ôà ëÏfâ âï ÷ÏiÕ dã ®M ë¥£Ç $f£Ç ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 184 http://come.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long %ïqâ Ôúë ÙA ®&Õ£Ç ÿó£Ç ®gï Ôäï ëó £ÇfÓï $¥Ù® Ïﶣ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç §»â £Çó ®ÏÙA dã ëÏ⥠©àA ÏQï : - ¬ò£ ®Ù© ÿå£Ç £qâ Ïòâ ®Ïf×£Ç ëÏÕ âï K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - }Ý£Ç ëÏÕ ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï ß ¿Æë däÕ £Ïa£ ÏQï £ÇâA : - ËÇfÓï £àA ëó ¹Ïiï Ôà ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï ÷Ïô£Ç K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - ?Ïô£Ç ¹Ïiï ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï ¸ ëü£Ç ëÏU£Ç ¹Ïiï Yf }Ïïê£ }¥£Ç ¸ ëà£Ç ÷Ïô£Ç dú£Ç }f ¿ã }¼ Ð ß }ÏÙ¹ ¹Ïá¹ £ÇfÓï £àA &Ù® dÝë ÿﶮ ß ¢âï ®âA áÕ ¹ÏÙ® ¹ÏÒ ®Mâ ÏÊ ©f×£ «¾ë Çïó ®ÏÉï ®Öï ëϾ ÷Ïô£Ç ¹ÏᮠϥA ©Æ® ëÏú® ÷ÏÍ ÔMë £àÕ ß ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï ¸ Yf }Ïïê£ }¥£Ç ¸ }f ¿ã }¼ Ð ÷Ïï£Ï ëô£Ç dº¥ ëÏfâ ëâÕ ®Ïa© dB£ ®&Ì£Ï dÆ £àA ß þM ®ÏMë ®&ê£ ëÏg£ Çïâ£Ç ÏÊ «g £ÇfÓï ÷Ïï£Ï ëô£Ç ëâÕ ©ï£Ï £Ïf §zA ¸ ÷p ëi Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëü£Ç ëÏfâ df×ë ðå© ÿâ ÷V ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÏQï : - ËÇfÓï £àA Ôà âï K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ¢Þ£ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà £ÇfÓï ¸ ðù Ôà £¼â £ÇfÓï ëü£Ç ÷Ïô£Ç dá£Ç ¸ ÏÕ࣠®Õ࣠Ôà ëÕ£ ÷ÏÎ ®Ïà£Ï ®ï£Ï ß ¬Ïà£Ç ëÏfâ ð¾® ÔÓï ¸ £ÇfÓï ®&Õ£Ç ÿó£Ç ®gï ÿE£Ç §ö® &â £Ïf ©üï ÏQâ ®ï,£ ¸ ®à áÕ Ôê£ ®ïB£Ç ÔäëÏ ¹ÏäëÏ ¸ ®Mâ ÏÊ ©¥g£ Ïúë §àÕ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß ËÇfÓï dó ÷Ïï $ô£Ç ®Öï ®&fÖë ©Ý® ëÏà£Ç dÆ® £Ïïê£ §ö® Ôê£ ÷Ïô£Ç ÔÆ£ dï ÿâ §ò£Ç £Ïí £Ïà£Ç Ïä $¥g£Ç ß YÜ¥ ®óë ÿäë ¹ÏÒ ¸ Çò Ôf£Ç $¥g£Ç ÏÕ «ù «î ÷Ïô£Ç £ÇÖ® ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ðM£Ç ©Ý® Ôê£ ÏQï : - ¬áë §N ëó ÿïB® ëÕ£ ÷ÏÎ ®Ïà£Ï ®ï£Ï Ôà âï ÷Ïô£Ç K ¿Æë däÕ £Ïa£ ©Î© ëfÓï dá¹ : - " }f ?Ïô£Ç ÷ïâ §g£ Ôà ÷ÏÎ ®Ïà£Ï ®ï£Ï " ß °â£ ëÏﺥ ÿÜ£ däÕ dã £ÇÏø ®ÏÙA &Êï ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ®Ïl ðàï £óï : - #ø© ëÏ»£Ç ®Ï¥z® ðNëÏ ð¥£Ç ëwâ ®äï Ïä ÿïB£ ®Ïà£Ï §ô ðî£Ç ©L® Êï ß ¿Æë däÕ £Ïa£ ÏQï : - }ÏÍ ëÏw d»£Ç ®Ïï ®&ïp£ ÷ï£Ï ëô£Ç ¸ ÷Ïô£Ç ëÏ»£Ç ÿö£ ÿÜ£ däÕ ëÏfâ £Ïz£ &â âï ß ËÇÕàï }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëò£ âï ëó ©ô£ ÷Ïï£Ï ëô£Ç ëâÕ ©ï£Ï £Ïf §zA K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï £ÇâA : - }äï Ïä ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëfÓï £óï : - °ö Ï¥£Ç ëü£Ç ÿïB® ÿâA ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 185 http://come.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÔÓ dï £Ïf ÷Ïô£Ç £ÇÏø ®ÏÙA ß ¬Ïà£Ç ®&×£ ©Þ® £Çó ®Ù© ÿå£Ç dÕä£ ®&ê£ £ÇfÓï Çã ÏQï : - ËÇfÒï å¹ ëÞ¹ ëw⠮⠩Ʈ ®Ù© §à ®&i Ôäï Ïâï ßßß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £ÇÞ® ÔÓï : - }ïp¥ d¶ §g£ Ôà £ÇfÓï ÿä£ ®g® ¸ ÿïB® ®&fÖë ëô£Ç ®¼ §ô ®a© ¸ ®Ïz© ëÏÍ ½¥ê£ ëi dp Ôäï ©Ì£Ï ©Æ® ®Ù© £ê£ dÝë ÿﶮ ÷ïB© ëÏÕ ëô£Ç ®¼ Ïâï ®Ù© ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ËÇfÒï ÔÙA df×ë l da¥ K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï dá¹ : - ¬ô£ Ç®¼ d»£Ç ½¥ê£ ®ïp¥ d¶ Ôà ô£Ç §¥â ®&Õ£Ç £Ïq£Ç §¥â å£ ëÞ¹ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ¬ÏU£Ç Ôc £ÇfÓï ÔÙA ëÞ¹ ëwâ }f ¿ã }¼ Ð §à Yf }Ïïê£ }¥£Ç K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëfÓï ÷Ïâ£Ï ÷ÏáëÏ ¸ dÆ® £Ïïê£ Çã ÇïÒ ®âA ®&Q §º ¹ÏÍâ ®&fÖë ÏQï : - ¬ô£Ç ®¼ ®Ï¼ £Çó &â ëÕï âï dB£ ÷ïâ K }» ¹ÏÍâ $â $â Ïâï ÿó£Ç £ÇfÓï ÔfÖ® ®Öï ß ËÇfÓï ©é ®i Ôúë £ÏiA dï Ïâï §âï £Ïô Ôê£ ðf £Ïf ÿÙ® ë¾ Ôúë £àÕ ëü£Ç ëÏ¥L£ ÿN ©óë á© ÷ÏÍ ß Ð ®Ïï ®&ïp£ ®Ïa£ ¹Ïá¹ dÆë ©ô£ ëwâ Yf Çïâ ß ËÇfÓï ©é Ïq¥ ®ÏÙ¹ ¹Ïá¹ &Ù® §î£Ç §º ¸ ®Mâ ÏÊ Ô¥A¶£ £ÇÕäï ëô£Ç £Ïﺥ ½¥á ®Ïà£Ï £ÇfÓï ë¾£Ç dÒ ß ËB¥ Yf }Ïïê£ }¥£Ç ÷Ïô£Ç ëÏÓ d×ï ®ÏÌ ÏÞ£ Ôö® Ôäï «â¥ ©Æ® ½¥ã£Ç $â ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë £óï : - }ïp¥ ®ÏïB¥ Çïâ l Yf ©ô£ ½¥i £Ïïê£ dB£ &Êï ß ¿Æë däÕ £Ïa£ ÏQï : - ¬ò£ £ÇfÓï £qâ Ôà âï K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - °gë ¬M ß ËÇfÓï ©Öï dB£ ½¥i £Ïïê£ Ôà °gë ¬M ß ¢Þ£ §»â £Çó ®ÏÙA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôﺣ ðM£Ç ©Ý® Ôê£ &Êï ÔÆ £î ëfÓï ®Mâ ÏÊ dp ®ÏN ¥A §Öï ëÏà£Ç &â ëÏﺥ : £ÇfÓï ÷Ïô£Ç ÿᣠÿå£Ç dÕä£ ®ÏÌ ÔãÕ Çïâ ëü£Ç dB£ df×ë ß }&ê£ ©Ì£Ï ÏÞ£ dã døÕ ®Ù© ÿå£Ç dÕä£ ©à¥ «Þë dÝë ÿﶮ ß õfÖï á£Ï ®&å£Ç £ó ®» ©à¥ ®Íâ Ô×® ÿE£Ç ÿïB£ ®Ïà£Ï ©à¥ ÿäë $á© ß ¢ïp£ £Ïïê£ ®Ù© ÿå£Ç Ôà© ÿR£Ç ®Ï¾ dÕä£ ó£Ç á£Ï ÷Ïô£Ç ëò£ £ÇÏï £ÇÓ ÇÌ £qâ ß }Ͼ ÿå£Ç dÕä£ £àA £Ç¥Aê£ ëÏÎ ëó «á¥ ®Ù© ß }&Õ£Ç ©Ì£Ï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Çïq Ïâï ®Ù© ß ËÇÕàï &â ¸ £Ïà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ¸ ¿Æë däÕ £Ïa£ ¸ }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ¸ ©Eï £ÇfÓï døÕ ©Æ® ®Ù© ß °aA ÇïÓ ®Ïê© Ïâï £Ïa£ §z® ©Öï ëÆ£Ç Ôà ÿiA ®Ù© ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - þᥠ®Ù© ÿå£Ç dÕä£ «âÕ Ôäï ÿïB£ ®Ïà£Ï ÿiA K ìzA ®Ù© ®Ï¾ ÿiA l da¥ &â K °gë ¬M £ÏÒ£ £ÏÒ£ dÞë P dÜ¥ £Ç¼£Ç Ôê£ ¸ £ÇMë ¹Ïfo£ &â ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 186 http://come.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Yf }Ïïê£ }¥£Ç «Þë ©Ý® $á© $â£Ï ¸ ÷Ïô£Ç ®Ïè© dp ©Þ® £Çó Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÿïB® ëÏ»£Ç ëó ÏQï Ïö ëü£Ç ëÏU£Ç £óï ß ¢¥g£Ç ëÏï Ôúë £àA ëÏà£Ç Ôäï ÷Ïô£Ç &i£Ï dp ÏQï ëÏ¥A¶£ dó ß ¿Æ® ÿó£Ç £ÇfÓï ®» ®&Õ£Ç ë¼â }Ïáï ¢òâ §ö® &â ß ËÇfÓï £àA Ôf£Ç døÕ ®&f ÷ïB© ¸ «Þë ¹Ïîë ®ÏøÕ ÷ïp¥ ËÇM ®ïº£ ®ÏN §¶ ß °Æ áÕ £àA Í® ÷Ïï A ©Ýë §àÕ ©Ì£Ï ß ¢ïp£ £Ïïê£ ©Öï daA A Ôäï ¹Ïá® ®àï ß }Ïa£ ¹Ïá¹ A &Ù® ©â¥ Ôí £Ïí £Ïà£Ç ¸ ¬ÏÍ£Ï Ôà Å£ ?ﶣ Å£ ®â© Çïâ ¸ ©Æ® ®&Õ£Ç ÿg£ §N ëâÕ ®Ïw l däï £Æï ß Å£ ?ﶣ Å£ «Þë ©Ý® $á© $â£Ï $N¥ $¥g£Ç £óï : - }äï Ïä dã ÿïB® ëáë §N dº¥ Ôà £Ïq£Ç £Ïa£ §z® ®¥A¶® dÎ£Ï ®&Õ£Ç §D Ôa© £Ïf£Ç ëáë §N ëó Ïïp¥ daA Ôà dNâ ¹ÏfÒ£Ç £àÕ ÷Ïô£Ç K ¬Ïg£ £àA ëÏU£Ç ¹Ïiï ½¥á£ ®&à ß ¬áë §N ©¥g£ ëfÓï £óï ÿâ ÏÕâ ©à dB£ daA ÷Ôà ®Ì© ÔÜ© ëÏE &Êï dó ß ¢Þ£ §»â dB£ ®&fÖë ÏB® ¹Ïiï &â Õâï ©Æ® §N ½¥â£ ®&fÓ£Ç ß ¿öï £ÇfÓï dà£Ï £Í£ ®Ïï£Ï £ÇÏø ÏÞ£ £óï ß þM ®ÏMë £àA ½¥â£ ϶ ®&ö£Ç däï ¸ ®a© ®Ì£Ï £ÇfÓï £àÕ ëü£Ç ¹Ïiï ÷ÏL£ ®&fÒ£Ç ß õó dÕ Ôò£Ç ðä ÷Ïô£Ç ÷ÏQï £ô£ £ó£Ç ß ¢¥g£Ç ëÏï £Òï daA ½¥i ëÏU£Ç ¹Ïiï Ôà ëÏg£ dp ©öï £ÇfÓï ëfÓï £óï Ï¥Aê£Ï ÏÕâ£Ç ß }Ïáï dÆ Å£ ?ﶣ Å£ Ïòâ ÏÕ㣠Ôäï ©Æ® ëÏú® ÔïBë ©Þ® £Çó ÏB® «á¥ £ÇfÓï £óï ®ïB¹ : - °aA ÇïÓ ®ÏB Ôà ëáë §N dã dB£ dô£Ç dw &Êï ¸ ©Óï ëáë §N §àÕ dï ß ñ¥â Yäï ËÇ¥A¶£ Yàï ¸ ÿê£ ®&Õ£Ç ëó ®òâ dﶣ &Æ£Ç ÔÖ£ ¸ ëÏÍ£Ï Ôà }Ïáï ¢òâ Yﶣ ß ¿Æë däÕ £Ïa£ £óï : - }Ïáï ¢òâ Yﶣ ëü£Ç Ôà ?ï© ÛÕ⣠Yﶣ ¹Ïiï ÷Ïïô£Ç K Å£ ?ﶣ Å£ Çz® dÜ¥ dá¹ : - }&Õ£Ç ÏÕà£Ç ®Ïà£Ï ëâÕ £ÏÙ® Ôà dﶣ }Ïáï ¢òâ ß ¢âï §N däï Çïâ ÷ïâ £ÏÙ® dN£Ï «c ®e dÙ¥ ®&ê£ £óë }¼ ?ï© ß ¬áë §N ®Öï dó ëÏÓ ®&fÖë ëü£Ç ÷Ïô£Ç «âÕ ß Ð £ÏÌ£ °gë ¬M Ôäï £Çó dB£ ÔãÕ Çïâ dÜ¥ ®óë ÿäë ¹ÏÒ ¸ ëáï Ôf£Ç ®Mâ ÏÊ ÷Ïô£Ç ®Ïp £ÇâA Ôê£ df×ë ¸ Ôä£Ï Ôù£Ç £óï ®ïB¹ : - ¬áë §N dã ðá© dB£ daA ¸ ëÏÞë ÷Ïï£Ï ëô£Ç ¹Ïiï §àÕ Ïä£Ç ÷Ïá ß ËÏf£Ç ®äï Ïä ëü£Ç ëÜ£ £ÏÞë £Ïl ëáë §N ©Æ® ëa¥ : ëÏE dó ÷Ïô£Ç Çïg£Ç £óë £Ïà ®Ü© ®Ïf Ôê£ df×ë ëÏU£Ç ¹Ïiï ëÏ¥A¶£ ð, ðà£Ç ß Å£ ?ﶣ Å£ ð»£Ç Ôäï ©Æ® ëÏú® &Êï ®ïB¹ : - }&ê£ £óë }¼ ?ï© Ô×¹ ÿR£Ç ®Ï¾ £Çóï ¹Ïâ Ôê ®&Ò£ ®&f×® ß ¬áë §N ëÙ® ÿfÖë ¹Ïiï ëÕï ëÏ»£Ç ß ìä£ £ÏÙ® &Ö® ®» ®&ê£ $¥g£Ç Ôà £Ç¥A Ïïp© ÔÞ© dÙA ß °gë ¬Më §V ©Ý® ®&Ü© ®&ö£Ç ¸ ÏB® ëi ëfÓï ë×® ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ðf £Ïf ëü£Ç £ÇÙ© £ÇÜ© ®Ïl ðàï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®» £ÚA ëÏfâ Çݹ ëÒ ÏÆï £àÕ dp ©l ©ï¶£Ç ß °aA ÇïÓ ëÏà£Ç ®Õ⣠Ôê£ ®ïB£Ç ®ÏÌ Å£ ?ﶣ Å£ Ôäï £óï ®&fÖë : - ¬ô£Ç ®¼ ®ä© ®ÏÓï d»£Ç Ôê£ §Æï §Ì ëò£ ëó £ÇfÓï ëÏÓ d×ï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 187 http://come.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - yï K Å£ ?ﶣ Å£ dá¹ : - ¬ô£Ç ®¼ ©¥g£ Çݹ Ïö ®ÏÌ dï ®ÏøÕ ®äï Ïä ß Ð ëÏÙ£ dÆ£Ç Ïâï ®âA §ö® ©Ì£Ï ëÏê£Ï ëÏBëÏ dï ¸ ®Mâ ÏÊ ©¥g£ ¹Ïô ®&fÒ£Ç ÷Ïï£Ï ëô£Ç ®&fÖë ©Ý® ©öï £ÇfÓï ß ?Ïï£Ï ëô£Ç ëwâ Å£ ?ﶣ Å£ ½¥i ëó ëÏE dÆë dáÕ ß Ð §ö® ©Æ® ëáï dã &â $â ÿâ ¸ ÿg£ ®&f×£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÔcÕ dcÕ ëÏäA ®ÏøÕ ©Æ® ½¥ã£Ç $â $â ß ¬Ïà£Ç ÷Ïô£Ç ©¥g£ ÷ÏïB£ ëÏÕ dgï ¹ÏfÒ£Ç ëî® Ï¾£Ç ß õè da¥ Å£ ?ﶣ Å£ §»â ®Ïï ®&ïp£ ®Ïa£ ¹Ïá¹ ¸ dÆ® £Ïïê£ £ÇÏø dá£Ï §èÕ ©Æ® ®ïB£Ç ß ¿Æ® ÿó£Ç £ÇfÓï ëÏz¹ ëÏÓ£ ÔfÖ® ½¥â ÿê£ ©Ì£Ï A ëÏU£Ç ÷Ïó £Ïöë ÇÌ ©à Ôäï Ôà ÔãÕ Çïà dÜ¥ ®óë ÿäë ¹ÏÒ §Öï ëáï Ôf£Ç ëÌ£Ç ®Mâ ÏÊ ©¥g£ &¥Eï ®ÏU£Ç &â ÷Ïô£Ç df×ë ß }ïB£ §àÕ ë¼â }Ïáï ¢òâ ¸ ®a© ®Ì£Ï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïá ÏÒ£ £Ïﺥ ß ¬ÏU£Ç £Ïq£Ç ëÏà£Ç ÷Ïô£Ç ëfÓï &â ®ïB£Ç ©à ÏÒï ®Ïl ëü£Ç ðè ðÝ® ß }Ïïê£ ¥A ®Ïz® ëó ëÏE ÷Ïô£ ÔfÓ£Ç ß þM £ÇÏïê© ©z® ëÏg£ ¬¼¥ }&ù£Ç }Ïïê£ ½¥i £Ïïê£ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ®Ü© ®ÏfÓ£Ç ß ¬i ÏàÕ ÷ﶮ §D Ôa©¸ ëü£Ç ÷Ïô£Ç ðá© ÷Ïï£Ï ®ÏN ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëü£Ç §zA ß ¢âï ÿê£ «a£ d⣠®&Ì $B¹ dÝ® ëÙ¹ ÿzë §º ¹ÏL© ®&z® ß }¥A ëÏÎ Ôà ©ÙA ®Ù© ÿïâ dá ®Ïô£Ç ®Ïf £Ïf£Ç £ÇÏh ®Öï ÿ¥Éï däï ®&àÕ ¸ §å£ §D ÿá ½¥a£ ëÏïâ Ïâï ÿê£ d¾£Ç ®ÏøÕ ëÙ¹ ÿzë £ÇÏïê© ëÏÎ£Ï ëúï dÜ¥ dp ëÏÓ }Ïïê£ }¼ Ôa© ®&ﺥ ¸ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç ÷ÏQï ëi© ®ÏÙA ÷ÏÍ Ï¥AB® ®&Õ£Ç ©Ì£Ï £ó£Ç Ôê£ ¸ ëÏzA &Ü£ &Ü£ ß ËÏq£Ç ÷k ®àï ðN «h ®&ê£ dÓï ¸ £Ïq£Ç â£Ï Ïù£Ç ÏiÕ Ïᣠ÷ÏÞ¹ ®Ïïê£ Ïä §Þ® ÏB® Ç⣠óë ¸ ¹ÏÍ ÏB® ®a© Ï¥AB® ¸ ®Ïz© ëÏÍ ëÕï ®Ïf ®Í£Ï ©ä£Ç Ôà ®Ïf ëü£Ç §Ì ©¥g£ dB£ d¾£Ç §àÕ ëÏE £Ïq£Ç ¹ÏL© ëÙ¹ £àA ß ýÏÍ⠫⥠Y⣠}&Ì Ôà Yﶣ }Ïáï ¢òâ ¸ ÷ÏÍ ®f×£Ç Ôäï ëà£Ç ¥A £ÇÏïê© ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £Ç¼£Ç dÜ¥ Ôê£ £ÏÌ£ £óë dﶣ ÔÙ¹ ÔÕá£Ç ëó á£Ï «á£Ç ¸ ëâÕ £ÇÙ® ®»£Ç ©aA ß °ê£ ëä£Ï dﶣ }Ïáï ¢òâ Ôà dﶣ °iÕ ¢òâ ß °ê£ ®&Õ£Ç ®Ïº© dá ©é ®aA dﶣ °iÕ ¢òâ Ôà ÿâ Çï⣠¹Ïò£Ç $aA Ôf£Ç §º ¹ÏÍâ °Þë ÔÆ &â £Ïq£Ç ÷Ï¥ô£ ë¼â «Ò£ dø£ dó£Ç ÷Í£ ß ýÏÍâ ®&Õ£Ç ë¼â «É ®ÏÙ¹ ®ÏÕá£Ç ëó á£Ï dè£ i© dä© Ôó &â ëÏﺥ §àÕ ®Ù© ÿïp£ ÇE «Ò£ ®&Þ£Ç ®&øÕ ®&ê£ ë¼â ß }&ê£ ÿïp£ ÿg£ ëÏq " ìö£Ç ýÏz® %ïi }&i© " &Ù® ÔÖ£ ÷ÏïB£ £ÇfÓï £Çó ®ÏÙA ¹Ïiï ÷ï£Ï ®a© dÆ£Ç ¹ÏáëÏ ß Å£ ?ﶣ Å£ dfâ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç §àÕ ®&Õ£Ç ¸ ð»£Ç Ôäï l ®&fÖë ë¼â ÿiÕ ëÏà£Ç : - ËÇfÓï ëÏÓ ëô£Ç ®¼ l ®&Õ£Ç dó ß ¬ô£Ç ®¼ ®ïB£ §àÕ dï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÔÞë dÜ¥ £Ïå£ £Ïó ëfÓï dá¹ : - }äï Ïä ëò£ ®&ô£Ç df×ë ëϾ ®ÏÌ ëò£ ëÏfâ ©¥g£ ëÏÕ £ÇfÓï ®â ëÏÝ® ®Ïw ëÙ¹ ß Å£ ?ﶣ Å£ ëfÓï ÏQï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 188 http://come.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - }äï Ïä dã ÿiÕ ëô£Ç ®¼ ®ïB£ §àÕ ®ÏÌ ðù Ôà ëÏ¥A¶£ ®àA dÌ£Ï ëü£Ç ëó ®äï Ïä ÿiÕ di© ß ¬ô£Ç ®¼ ëò£ «× ÇÌ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £ÏÌ£ A ëÕï ®fÖ£Ç ©äÕ ÷Ïô£Ç dá£Ç ©Æ® £Ïa£ §z® ¥A ½¥Aº£ £Ïf£Ç A Çhf ®&ö£Ç ®&áëÏ ÿiÕ §¶ ⣠£ï£Ï ®&Õ£Ç ¢Õà£Ç ®Ïà£Ï ÷ÏïB£ ëÏà£Ç Aê£ ®a© ©Æ® ¹ÏÜ£ £àÕ ß Å£ ?ﶣ Å£ Ôäï ëfÓï ÏQï : - ¬ô£Ç ®¼ §Ú£ ÷Ïô£Ç £ÇÏh &â df×ë £ÇfÓï £ÇÊï ®&Õ£Ç £àA ëÏÓ ëô£Ç ®¼ Ôà âï fK Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÔÞë dÜ¥ ÏQï Ôäï : - Ð Ôà âï §zA K Å£ ?ﶣ Å£ dá¹ : - }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç «¼£Ç «g® ÏQï : - þâÕ A Ôäï §àÕ daA K Å£ ?ﶣ Å£ diÕ ©Þ® £ÏÌ£ ½¥â£Ï ¸ Ïä ®ÏÙ¹ Çïö£Ç $¥g£Ç dá¹ : - °ö£ ®äï Ïä &Ù® ½¥â£ ®a© dB£ A ¸ ðh £Ïïê£ ¹Ïiï f¥ dãï ÏÒ£ £Ïﺥ ß ¬ó dp A ®ÏÕiï ©áï ®ÏB £àA A ©Öï dÜA dw ®ï£Ï ®ÏÜ£ dó£ ®ïB¹ ëÏïê¥ }Ïïê£ ËÇÕäï ýÏï }Ïïê£ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ©Î© ëfÓï ß Å£ ?ﶣ Å£ Ôäï £óï : - ËÒï daA ®¥A Ôà ëÒ ©z® ®&ö£Ç dàï £Ïf£Ç Ïﶣ ÇÌÒ ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç £Çw &Êï Ôäï ëò£ ëáëÏ ÿ¥Éï ëÏÜ¥ «á£Ç &Ù® Ôa¥ ß ËÇÕàï ÿö£ }ÏN §¶ ÔãÕ Çïâ ¸ ®¥A¶® ÷Ïô£Ç âï ðá© ÿé£ ©i£Ç ß Ð §E §âï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç §»â ëfÓï §»â £óï ®ïB¹ : - ìÌ ®ÏB ©à ëô£Ç ®¼ ë¾ Aê£ ðä ®ïB£ §àÕ ß ËB¥ ëó ëáëÏ £àÕ dgï dÜ¥ §Öï ®¥A¶® ëÏïê¥ ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ¸ ëô£Ç ®¼ ë¾ ®Öï A d»£Ç ½¥i£ £Çäï ÇÌ §Ì ÿö£ ®äï Ïä d¾£Ç ëi ¹ÏÍâ £ÇÕàï £àA ß ì»â &Êï Å£ ?ﶣ Å£ Ôê£ Çïö£Ç ½¥â£ ëáëÏ &â ®¥Ê£Ç £Ïf£Ç ÿaA ÇïÓ A ÿïB£ ®Ïà£Ï £ÇfÓï ÷Ïáë ß ¬i £î ëfÓï ëü£Ç ®Q §V ®Ïa£ ®ÏïB® ß Ð ëò£ dLA ë¼â ©l &â ëÏÕ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëü£Ç ©Î© ëfÓï §E §âï Å£ ?ﶣ Å£ ÷Ïc £óï : - ?Ïï £àÕ }â© Çïâ &i£Ï &â £ÇÕàï ¸ ®äï Ïä «c ©Óï }â© Çïâ dï ¥g£Ç &f×¥ ß ¬å£ £Ïà £àA ÷Ïô£Ç ÔÖ£ ¸ ëáëÏ ®&Ü£ ®ÏïB® ëü£Ç Çïi£ ðN £Ïf£Ç ®M £Ïïê£ £ó ëó §V £ÇÏïê© ®&â£Ç ÷Ïáë ®ÏfÓ£Ç ß ËÏq£Ç ë¥Æë «ï£Ï ®¼ §ï£Ï £Ïîë ëwâ Ïà£Ç ®&ﶥ £ÇfÓï ðÕ ©Æ® ëa¥ £óï ÏÓï Ï×® l daA ½¥AB® dN£Ï ß °Ù® Ô¥z£Ï Ôà âï ÔÜ£ dÜ¥ ®ïB£ §àÕ ëå£ £Ïà £àA ëü£Ç Ôà Ôúë ÏÕâ£Ç ©â£Ç £ÏÙ® ÏÕÝë Ôà Ôúë Ͼ£Ç ÷Ïlï £ÏÙ® ®&Õ£Ç dÓï £ÇfÓï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç &ó£ &é£ ®ïB£ §àÕ ß }&áï ®ï© ëÏà£Ç ðf £Ïf dz¹ £Ïâ£Ï ÏÒ£ Ôúë ÿÌ£Ï ®ÏÓï &Ù® £Ïﺥ ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Ïâï ®âA ëÏÞ¹ dp «â¥ Ôf£Ç ÔÝ£Ç Ôc d¾£Ç ÿê£ ë¼â «É ¸ ©Ì£Ï ©Ýë áÕ ®&Þ£Ç £Ïf ®¥AB® ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 189 http://come.to/kimdung
  8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long õh £Ïïê£ A dã £ÇÏø ®ïB£Ç £ÇfÓï dLA &â ÿfÖë §àÕ £Ïf£Ç §Ú£ ÷Ïô£Ç ½¥âA dÜ¥ &â ¸ ®Mâ ÏÊ dã ÿïB® dÍëÏ Ôà Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç §Ú£ ÷Ïô£Ç Ôê£ ®ïB£Ç ß ¬¼â dó£Ç Ôäï &Êï ß á£Ï dè£ £ÏQ £Ïf Ïä® dz¥ ß }&Õ£Ç £àA ®Mâ ÏÊ ð࣠Çïîâ ÷ÏÍ L© ®ÏÙ¹ ß ¬Ïà£Ç ëi© ®ÏÙA ëÏa£ ©Ì£Ï Ôä£Ï ®Õá® ¸ ëÏÎ ©¥g£ ¥g£Ç ëÏ¥£Ç &f×¥ ëÏÕ Ù© ÿî£Ç ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® §Ú£ ëÏfâ ½¥âA dÜ¥ &â ¸ dÆ® £Ïïê£ ëÙ® ®ïB£Ç ÏQï : - ¬ô£Ç ®¼ ëó Ôäï ½¥â ëÏE l ëwâ ®â ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - }ïp¥ d¶ §»â ®Öï dó ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÏQï : - ¬ô£Ç ®¼ Çݹ £à£Ç &Êï ëϾ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ Ôäï ÿR£Ç ëáï Çz® dÜ¥ ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÏQï : - Ëà£Ç ßßß £à£Ç ëò£ ëÏg£Ç ëÏöï df×ë ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Çf×£Ç ëfÓï dá¹ : - }aA ¿ô£ Ï¥A£Ï £ê£ ÿïB® &R£Ç A ëÏU£Ç ¹Ïiï Ôà ëô Çáï £Ï¥ £Ïf×ë ß }ê£ ®¥Éï }â© y£Ï }¾ }ú ®&ê£ ëÏg£ Çïâ£Ç ÏÊ ëÏU£Ç ÷é© ÇÌ ÿö£ ®â ß }¥A £ÇÕàï ©Ý® ®fÒï ëfÓï £Ïf£Ç ®&áï ®ï© ëÏà£Ç dã ëÏÌ© ÏU£ $¥g£Ç ß ¬¥Æë Ï¥AB® ëÏïB£ £àA £Ïf Ô¼â ëÏáA ©aA ß ¿¶£Ï §z£ «g£Ç ÏâA ½¥AB® dN£Ç ®&Õ£Ç £ÏáA ©Þ® «Þ¹ ®Öï &Êï £Ïf£Ç ®&Õ£Ç Ôò£Ç }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëò£ ÔÕ £ÇÏh ®Öï §× ëÕ£ ß }Ïz© ëÏÍ ®Ïâ£Ï ÷ïB© ®&Õ£Ç ®âA ëü£Ç dÝ® $¥g£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëÒ ÏÊ ÷Ïô£Ç ®Ïp ®ï£ df×ë £ÇfÓï £àA Ôäï ëÏÍ£Ï }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®&fÖë ÷ïâ £Ïf£Ç ëÏà£Ç ëi© ®ÏÙA df×ë ëÏú® ⣠wï Ôà }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dã ÿïB£ ®Ïà£Ï £ÇfÓï ëó Ï¥AB® £Ïîë ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÿE£Ç ½¥âA Ôäï £ÏÌ£ ëÏR© ëÏݹ §àÕ ©Ý® Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ¬Ïú£Ç &â ëó ¹Ïiï Ôà ÿä£ Ïq¥ ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ýÏiï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÏQï : - ËB¥ ®â ëÏB® ëô£Ç ®¼ ëó ëÏN¥ ®ÏâA ®â ëÏïB¥ ëg ëÏÕ £à£Ç ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ?Ïô£Ç ëÏN¥ ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® «Þë ©Ý® Ô×® Ôä® ÏQï : - ?Ïô£Ç ëÏN¥ f K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - }ïp¥ d¶ ÷Ïô£Ç ëÏN¥ §Ì ÿaA ÇïÓ }aA ¿ô£ Ï¥A£Ï dã ÿïB£ dÉï ¸ ÿïB£ dÉï dB£ £Eï ÷Ïô£Ç ëò£ Çïg£Ç £ÇfÓï ÿä£ ëwâ ®ïp¥ d¶ £qâ ß ËÏq£Ç ÿä£ Ïq¥ ëwâ ®ïp¥ d¶ dÜ¥ Ôà £â© ®¼ Ïᣠ®¥A¶® ÷Ïô£Ç âï ëÏfâ ëÜ¥ «g£Ç dã ©Õ£Ç ëÏB® ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® £óï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 190 http://come.to/kimdung
  9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - ¢ï¶£ ®äï ®â ëÏfâ ©Õ£Ç ëÏB® ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëfÓï ÏQï : - ËÏf£Ç Ïﶣ ÇïÓ ®&Õ£Ç Ôò£Ç }aA ¿ô£ Ï¥A£Ï ëÏÎ £ÇÏh dB£ ëáï ëÏB® ¸ «âÕ ÷Ïô£Ç £ÇÏh dB£ £Ïq£Ç ëÏïB£ ëô£Ç &Më &o £ÇàA ®&fÖë K þâÕ ÷Ïô£Ç £ÇÏh ÿﶣ ¹Ïá¹ di ÿäï õﶹ ¬ô }Ïà£Ï K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®&×£ ©Þ® ÷ê£ £ÏÌ£ ëÏà£Ç ÏÊï Ôa¥ &Êï ëúï dÜ¥ $¥g£Ç ëÏå© ëÏú £Çó ®Ïâ£Ï ÷ïB© dÝ® ®&ê£ ÿà£ ß YÆ® £Ïïê£ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® &ú® ÷ïB© &â ÷ÏQï §Q ß }Ïw ¹Ïá¹ &ú® ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® §Ú£ ®ÏÜ£ ®gë ¹Ïï ®Ïf ©à ëMë ÷k £ÇÕä£ ©îë ß }&ê£ ëDï dÓï £àA ®¥A¶® ÷Ïô£Ç ëò£ £ÇfÓï ®Ï¾ Ïâï £àÕ ®ÏøÕ ÷N¹ A ß }f ¿ã }¼ Ð &ú® ÷ïB© ¸ dÆ£Ç ®áë ëü£Ç ©â¥ Ôí ¸ $iÕ ðﶥ £Ïf£Ç «Õ §Öï }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏÎ £Ïf ®ê£ dÊ ®p &ú® ðâÕ l ©Ì£Ï ëÕ£ ÏøÕ ëÏB® &â ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÿE£Ç ëÙ® ®ïB£Ç ÏQï : - }ïp¥ d¶ ëó ¹Ïiï Ôà ÿä£ Ïq¥ ëwâ }aA ©ô£ Ï¥A£Ï ÷Ïô£Ç K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® £ÇÜ£ £Ç» ©Æ® ëÏú® &Êï ÔL© £ÏL© Çz® dÜ¥ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï : - ËB¥ §zA ®ïp¥ d¶ ëÏÕ }aA ¿ô£ Ï¥A£Ï ÏâA : ®ïp¥ d¶ £Þ© ëÏÞë £Ïq£Ç ÷ïB© ÷ÏáëÏ ®&ê£ dÓï dº¥ ëÏN¥ £Éï ©Æ® dò£ ß ¬ÏÎ ëò£ ©Æ® £ÇfÓï l £ÇÕàï ®Ïp Ô¶ dó ß ¬Ïà£Ç £ÏÌ£ ëÏR© ëÏݹ §àÕ ©Ý® }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏa© &ãï £óï ®ïB¹ : - ËÇfÓï dó ëÏÍ£Ï Ôà }aA ¿ô£ Ï¥A£Ï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® £Çf£Ç ®ÏÜ£ £ÏÌ£ ®Ïâ£Ï ÷ïB© ®&Õ£Ç ®âA ß þÞë ©Ý® Ô×® Ôä® ëwâ A dÆ® £Ïïê£ £Éï Ôê£ á£Ï ©aA Ï棂 ÷k ðN ß á£Ï dè£ ®Mâ ÏÊ dÆ® £Ïïê£ «á£Ç £ÇfÓï ß á£Ï ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ðf £Ïf ëà£Ç &Më &o ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôﺣ ëi© ®ÏÙA ðf £Ïf Ô¥Ê£Ç ÷ïB© ÷ÏÍ Çï࣠Çïîâ ¥A ÏïB¹ ëݹ Ôô£Ç ©àA ß ¬Ïà£Ç ÿïB® }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dã ÷Ïôï ¹Ïîë Ôò£Ç ®M ®ï£ ß Ygï §Öï ëÕ£ £ÇfÓï ®ï£Ï ®ÏÜ£ dâ£Ç $¥g£Ç ðgë ©à df×ë ÿä£ Ïq¥ ëÉ §D ©Æ® ëa¥ ®Ïz® Ôà Ïﶥ £ÇÏﶩ ¸ Ïﶥ £ÇÏﶩ ëò£ ÏÒ£ ëi ©öï ®Ï¾ ÔfÒ£Ç ðf×ë ®&ê£ ®ÏB Çïâ£ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £î ëfÓï ®&Õ£Ç ÷Ïóø ©Þ® ß ¬Ïà£Ç ÷Ïô£Ç £óï ÇÌ £qâ ©à ëü£Ç ëÏU£Ç ëÜ£ ¹Ïiï £óï ®Ïê© ¸ £Ïí £Ïà£Ç ½¥âA Çó® ®&l &â ß ËÇÕàï ë¼â ¸ ®&å£Ç ®&Õ£Ç £Ïf £fÖë ß Yê© &R© ®Ïá£Ç ëÏÍ£ ß á£Ï ®&å£Ç Ï¥A ÏÕà£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®» ¹ÏÍâ ®&Õ£Ç ÷Ï¥ô£ ë¼â dø£ ëó ÿïp£ dº " ìö£Ç ËÏz¹ %ïi }¼ " dï &â ß ¬Ïà£Ç ©ø£ ®ÏøÕ ÿ¾ë ®f a© ¥ ©Ý® °Þë ®&l &â }Ïáï ¢òâ dﶣ ß ¬Ïà£Ç dâ£Ç ÷ïB© £Òï ®ÏÍëÏ Ï×¹ dp §ö® Ôê£ ®ÏÌ dÆ® £Ïïê£ ¹Ïá® Çïáë ðfÖï ÿó£Ç a© ¥ ëwâ ®òâ däï dﶣ ©Æ® £ÇfÓï d¾£Ç Aê£ ÷Ïô£Ç £Ïúë £ÏÍëÏ ß ¢ïp£ £Ïïê£ Ôà ëÕ£ £ÇfÓï ëô dÆë ¸ ÿ¥Ê£ ®Ïï¥ ß ¬Ïà£Ç ëÏU£Ç ëÜ£ £ÏÌ£ ÔÜ£ ®Ï¾ Ïâï ëü£Ç £Ïz£ &â £ÇâA Ôà °gë ¬M ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 191 http://come.to/kimdung
  10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dã ÿïB® ÷Ïï£Ï ëô£Ç ëwâ °gë ¬M ëÏU£Ç ÔÙA ÇÌ Ôà© ëâÕ ®Ïa© ©à ©¥g£ ÿâA Ôê£ £óë ?ï© ÛÕ⣠Yﶣ ëâÕ £ÇÙ® ®&Óï £ÏÙ® dN£Ï ¹Ïiï Ôà £ÇfÓï ÷Ïï£Ï ëô£Ç ®&áë ®¥A¶® ©Öï Ôà© df×ë ß °gë ¬M §»â ©Öï ëfÓï ë×® ëÏà£Ç ¸ ëÏà£Ç §Ú£ ëò£ £ÏÖ ß °aA ÇïÓ ëÏà£Ç ëü£Ç ©¥g£ ëfÓï Ôäï ÏÞ£ £Ïf£Ç ÷Ïï ÔfÖ® ½¥â ©Ý® ÏÞ£ ¸ ëÏà£Ç ÔÆ §V d棂 ®Ì£Ï dp ⣠wï ÏÞ£ ß ËÏf£Ç §V d棂 ®Ì£Ï ëó Ôúë ëü£Ç Çïg£Ç £Ïf ®&ê¥ ë×® £ÇfÓï ß °gë ¬Më §»â £Çó ®ÏÙA ëÏà£Ç ¸ §Æï £ÇÕi£Ç dÜ¥ &â ¹ÏÍâ ÷Ïáë ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 192 http://come.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2