Tiền chiến hậu chiến - tập 21

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
39
lượt xem
4
download

Tiền chiến hậu chiến - tập 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 21

 1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¬ÏfÒ£Ç ®Ï¾ 21 ËÏq£Ç âï ðÙ¥ ©Ý® ëÕï ®Ïà£Ï ÿäï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dÆ® £Ïïê£ ëÙ® ®ïB£Ç ÏQï : - ËÇàA ®&fÖë ©Æ® ëÕ£ ëÏï© «V ®fl£Ç ©Ì£Ï ÇÏê ÇÖ© ÔÞ© §Ì £ó ÿïB® ÿâA ß Ëó £Çó ®ÏÙA ëÕ£ ÔãÕ ÏÉ Ôﺣ ©¥g£ ®e ®ÏÍ $ø© âï ÿâA ëâÕ ß ¬áë Ïä ëó ÿïB® ÔãÕ ÏÉ ðù£Ç ÿﶣ ¹Ïá¹ ÇÌ ÷Ïô£Ç K °gë ¬M ÔÞë dÜ¥ ß ¢Þ£ ëÏ¥L£ ÿN ÿQ dï £Ïf£Ç ÷Ïô£Ç Ïïp¥ §Ì ÇÌ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï £ÏÞë ®Öï ®Ïïê£ ëg «M £àA ¸ ÏÞ£ ÷Ïô£Ç ®M ëÏw df×ë ©¥g£ £ÇÏø ëÏÕ ÏB® ß ¬Õ£ £ÇfÓï âï ©à ëÏU£Ç ëó ®Í£Ï ÏïB¥ ÷k K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï £óï : - ÛãÕ ÏÉ ðh £Ïïê£ ÷Ïô£Ç ÿïB® ÿâA ©à ëÏÎ ÿïB® ®ÏÉï ß Ëó ÏÍ® ÏÒï £¥g® ëÕ£ «V §àÕ ÿî£Ç ß ¬Ïà£Ç ëfÓï ÷Ïâ£Ï ÷ÏáëÏ £óï ®ïB¹ : - }» dó ®&l dï ÔÕàï ëÏï© «V ÷Ïô£Ç dB£ ®Ì© ÔãÕ ÏÉ dp dòï ®Ïï ÿâA £qâ ß Ëó Ïïp¥ ÿâA ëâÕ ëÏfâ ëÏÞë dã ¹Ïiï Ôà â£Ï Ïù£Ç ÏiÕ Ïᣠ÷Ïô£Ç âï ÿÌ ÷N¹ ß °gë ¬M ëü£Ç ëfÓï ß Ëî ëfÓï ëwâ ÏÞ£ &â ëÏﺥ ëi© ÷ÍëÏ ©à ®&Õ£Ç Ôò£Ç ÏÞ£ ëü£Ç dÜA §V Ù© á¹ ß YÆ® £Ïïê£ ÏÞ£ ¹Ïá® Çïáë Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëÏU£Ç ¹Ïiï Ïä£Ç £ÇfÓï £ÇÖ £ÇL£ £Ïf ÏÞ£ §Ú£ ®fl£Ç ®f×£Ç ®&fÖë ÷ïâ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç §E §âï °gë ¬M ÏQï : - ¬áë Ïä dã df×ë ëÕï ÔãÕ ÏÉ ÔøÕ ðaA ëÏfâ K °gë ¬M dá¹ : - ¬Ïfâ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï : - }äï Ïä ëü£Ç ëÏfâ df×ë ëÕï £Ïf£Ç ©¥g£ ëÕï ÔÞ© ß °gë ¬M ÏQï : - ¬ô£Ç ®¼ ëó ®ÏÙA ÔãÕ ÏÉ £àÕ dø© ðaA dï ®ÏøÕ ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ?Ïô£Ç ß °gë ¬M £óï : - ìzA ÿaA ÇïÓ ëô£Ç ®¼ «c df×ë £Çó ®ÏÙA ß }&Õ£Ç ©Ì£Ï ÏÞ£ dã ëÏ¥L£ ÿN ©Æ® «×ï ðaA ðàï £Ïf£Ç Ôúë ®&fÖë ÏÞ£ ÷Ïô£Ç dw Ç⣠ðä dfâ &â ß ¬ÏU£Ç ®Ïà ÏÞ£ ëÏN¥ ëÏB® ëϾ ÷Ïô£Ç ©¥g£ ©Ù® ©Ý® ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ©Î© ëfÓï dó£ ÔÙA «×ï ðaA ¸ £Ç¼£Ç dÜ¥ Ôê£ ¸ ®Ïl ¹ÏàÕ ©Æ® ëáï ¸ £Ïå£ £Ïó ëfÓï £óï : - }&ê£ £óë dﶣ ÷ïâ ø &R£Ç ëÕ£ «V §N ®Ù® dã ÿâA Ôê£ £Éï ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 193 http://come.to/kimdung
 2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Y¾£Ç ðfÖï ®&ô£Ç Ôê£ £óë dﶣ ëÏU£Ç ÷Ïáë ÇÌ ëáï ©óë ëa¥ ®fl£Ç ëÏ»£Ç ëó ®Ïp ©óë ëi §»£Ç ®&å£Ç Çïq Ôäï ß ¿Æ® £Òï ëâÕ £ÇÙ® ®&Óï £Ïf §zA ÷ÏÞ¹ ®Ïïê£ Ïä ÿÙ® ë¾ âï ëü£Ç ëÏU£Ç ®Ïp £ÏiA §ö® ®Öï £Òï ß ¬i Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëü£Ç ®ÏB £Ïf£Ç ëÏà£Ç ëó ÿﶣ ¹Ïá¹ ß °gë ¬M d¾£Ç ðfÖï £ÏÌ£ ®ÏÙA ëÏà£Ç ÷Ïáë £àÕ ëÕ£ ®ÏR£ ÔR£ ®&øÕ ®fÓ£Ç ß ¬ó Ôúë ëÏà£Ç Çïg£Ç ëÕ£ §f×£ £ÏiA ®&ê£ ëà£Ï ëaA ß ¬ÏÎ ©ÙA ëáï £Ïô Ôê£ Ïî¹ $¥g£Ç &Êï ©Ù® ®ÍëÏ ß ËÏq£Ç £ÇfÓï ÷Ïáë dº¥ l ©Ý® ®ïº£ ®&èÕ Ôê£ ÏÞ£ ÷Ïô£Ç £Çó ®ÏÙA §Ì Ôúë ®&fÖë ©Æ® ©Ì£Ï ÏÞ£ Ôé£ Ôú® ëϥʣ &â ©Ý® «â¥ £Ïf£Ç ÏÞ£ ®ï£ &R£Ç ÷Ïï£Ï ëô£Ç ÿö£ ÷ïâ ëÏU£Ç ®Ïp £àÕ ÿÌ §Öï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç df×ë ß ¢Þ£ £ÇÏh ®ÏB ëó Ôc §Ì ÏÞ£ dã ëÕï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £Ïf ÿä£ ©Ì£Ï ß }&ê£ £óë ®f dã ëó «×ï ðaA ÿ¥ô£Ç ®ÏD£Ç $¥g£Ç ß °gë ¬M ëi© ®ÏÙA ®&Õ£Ç Ôò£Ç Ù© á¹ ß ¢Þ£ £Ïz£ &â ÷B® ÿä£ df×ë §Öï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôà ëÏ¥A¶£ &Ù® ÏâA ß }&ê£ £óë dﶣ Ô×¹ £Çóï ¹Ïâ Ôê Ôó£Ç Ôá£Ï £Ïf ÏÕà£Ç ÷ï© ß õfÖï á£Ï ®&å£Ç £ÇfÓï ®â ®fl£Ç daA Ôà ÏÕà£Ç ÷ï© ®ÏB ÇïÖï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÿ¥Æë ða® §àÕ ©áï dﶣ &Êï ½¥âA dÜ¥ Ôäï £ÏÌ£ ß ¬Ïà£Ç ÷ï£Ï £Çäë dB£ ®ÏÆ£ ©Ý® &â ß }&ê£ £óë dﶣ dá£Ç ÔP ëÏÎ ëó £å© £ÇfÓï £Ïf£Ç ëÏà£Ç §»â ÔïBë ©Þ® dã £Çó ®ÏÙA ©fÓï ÿâ ©fÓï ¸ ÿg£ £ÇfÓï ©à £ÇfÓï £àÕ ëü£Ç døÕ ÿå£Ç dÕä£ Ôó£Ç Ôá£Ï ß YaA Ôäï ®Õ࣠dá© ÷Ïáë ëÏfâ ÷p dB£ ÿö£ £å© £ÇfÓï ëù£Ç dï §Öï ëÏà£Ç §Ì ÿö£ £àA ëò£ l ÿê£ ÷ïâ £óë dﶣ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëÏfâ £ÏÌ£ &D ©Ý® dá© £ÇfÓï £àA ß }» ¹Ïï⠫⥠£óë dﶣ dã ëó £ÇfÓï ëϥʣ &â «Þë ©Ý® Ô×® Ôä® ¸ ÷Ïóø ©ï¶£Ç ÔÆ £î ëfÓï Ôä£Ï ÔcÕ ß ¬ÏÍ£Ï Ôà Yï£Ï ®¾ Çïâ Yï£Ï ËÇäÕ ¸ ©Æ® ®&Õ£Ç ÿg£ ®âA ëâÕ ®Ïw l däï £Æï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç £ÏN£ df×ë ÏQï : - ìî £àA Ôà ®ÏB £àÕ daA K Yï£Ï ËÇäÕ ëfÓï Ôä® dá¹ : - }äï Ïä dâ£Ç dN£Ï ÏQï ëô£Ç ®¼ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £ÇÒ £Çáë : - ¢Qï ®äï Ïä f K Yï£Ï ËÇäÕ ÏQï : - °ö£ ®äï Ïä ÇïâÕ ëÏÕ ëô£Ç ®¼ ©ÙA ®Ù© ÿå£Ç dÕä£ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - þᥠ®Ù© ß Yï£Ï ËÇäÕ ÏQï : - °aA ÇïÓ «g £ÇfÓï Ôê£ dB£ Ïâï ©fÒï ©g® ®ê£ ß ìzA ÿö£ Ïö ÔÙA ÿå£Ç dÕä£ l da¥ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®Ïl ðàï ¸ £Ïå£ £Ïó ëfÓï £óï : - }äï Ïä ëü£Ç dâ£Ç dN£Ï ÏQï ëáë Ïä §º §Ù£ dº £àA ß }&ê£ £óë dﶣ Ôäï ëó Ïâï £ÇfÓï dï ®Öï ß ËÇfÓï dï ®&fÖë Ôà Å£ ?ﶣ Å£ ¸ £ÇfÓï dï «â¥ Ôà }ïê¥ }fÒ£Ç ?ïB© ?ÏáëÏ ËÇ¥S }¼ ìa£ ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 194 http://come.to/kimdung
 3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Å£ ?ﶣ Å£ dï &Ù® ©â¥ ®Q &â ÏÕâ£Ç ©â£Ç §ô ëù£Ç ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ëÙ® ÿfÖë ¥£Ç ð¥£Ç §Ú£ Çïq ÷ÏÍ dÆ â£ £Ïà£ ß }&ê£ ©áï dﶣ ðgë £Ïf «fÓ£ £úï Ôäï Ô×¹ ¹Ïâ Ôê ®&Ò£ £Ïf ÿå£Ç ®¥AB® ¸ dï ®ÏÕ£Ç ®Ïi ÷Ïó ÏÒ£ ëÏäA £Ïâ£Ï ß }&fÖë ®Ì£Ï ®&ä£Ç £àA ©à Çïq df×ë ®Ïáï dÆ ¥£Ç ð¥£Ç ®Ïz® ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ëÏ¥A¶£ ð, ðà£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dã £Ïz£ &â }ïê¥ }fÒ£Ç ?ïB© ÷Ïáë £Éï ®ïB£Ç Ôà ëâÕ ®Ïw d¶ £ÏÙ® ®&Õ£Ç däï £Æï ®¥A¶® ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ëÏÎ ëó Ïf ðâ£Ï ß YN£Ï ÔMë §à §D ëô£Ç ëwâ A ÷Ïô£Ç ëÏN¥ ÷é© ÿÙ® ë¾ ðâ£Ï Çïâ £àÕ ®&Õ£Ç §D Ôa© ß Å£ ?ﶣ Å£ §»â ®Öï £Òï dã ®&Ü© Çïö£Ç ÏQï £ÇâA : - ¬áë §N ÏQï Ô¥ï ÏQï ®Öï dã ®&â ÏQï &â df×ë dﺥ ÇÌ ëÏfâ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëfÓï Çf×£Ç ÔÞë dÜ¥ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ®Ïw£Ç ®ÏU£Ç £óï : - ìî £àA ÷Ïô£Ç ®Ïp £óï Ïâï ¸ ÿâ ëa¥ ©à ÏQï &â df×ë ©â£Ï ©gï ß °aA ÇïÓ ëü£Ç ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà Ôúë ®&¥A ë¾¥ §Ù£ dº dó ß Å£ ?ﶣ Å£ ÏQï : - °aA ÇïÓ ëÏú£Ç ®â £ê£ Ôà© ®ÏB £àÕ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - }å£Ç ëf ë¥Æë ÇïÖï ÿN dº ¹Ïò£Ç £Ç»â ëó ÿïB£ ß Ð ®&Ü© £Ça© £óï ®ïB¹ : - }â© Çïâ Ïä Ô¶£Ï ëÏÕ ëáë ®&ä© ëâ£Ï ®å£Ç £Ïa£ «g ÇÙ¹ dôï ¸ ÷Ïô£Ç dp ÿÙ® ë¾ âï ®M P ëÏäA Ô¥ï ëÏäA ®Öï ß Å£ ?ﶣ Å£ dá¹ : - Yf×ë &Êï ß ËÇ¥S }¼ ìa£ Ôäï ÿiÕ Yï£Ï ËÇäÕ : - ÛãÕ }¾ dï dº¥ dÆ£Ç £Ïa£ ®Ï¥e ¸ ÷Ïï ëÜ£ ëÏú£Ç &â Ï¥A dÆ£Ç ëi ÿö£ ®ÏN §¶ l ë¼â ¬à£ }Ïâ£Ï dB£ Ôf×® £ÇÏÎ £ÇÒï ß }» ÇïÓ ¹Ïú® £àA ëÙ© ÏU£ £Æï ÿÙ® $¥Ù® £ÇÕäï ÿÙ® £Ïz¹ ß Yï£Ï ËÇäÕ " ðä " ©Æ® ®ïB£Ç ß ¢ïp£ £Ïïê£ ÿö£ ëÏú£Ç dã Ô¥A¶£ ®Ïà£Ï ®Ïa£ ¹Ïá¹ dÝë ÿﶮ l ®&ê£ ëü£Ç £Ïf l ðfÖï däï dﶣ ëÏÎ ÔÆ£ ©Ì£Ï ©Æ® ëáï Ôà ©Ù® Ïú® ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÿaA ÇïÓ ©Öï £Ç¼£Ç dÜ¥ Ôê£ £Çó Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ¬Ïú£Ç ®â dï ëÕï ÿg£ ©Ý® $ø© «âÕ £ê£ ëÏå£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ¢âA ÔÞ© ! ËÒï daA ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ëÏÎ diÕ ©Þ® ©Æ® ëáï Ôà £ÏÌ£ df×ë ÏB® ß ËÏáë ®&ô£Ç ®&Mâ ÏÊ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà ëáï £óë £Ïà ©à Çïg£Ç £Ïf ©Æ® ½¥i£Ç ®&fÓ£Ç ß ¬ÏE Çïqâ ëâÕ ÇÊ Ôê£ ß Ëó Ôäï ®fÒ£Ç ®M £Ïf «fÓ£ £úï ß °ê£ £àA ëó ©fÓï ÿâ £ÇfÓï ß þg dô£Ç Ôà £Ïq£Ç ÷V dÒ£ dÆë dB£ daA ÔÝ£Ç Ôc ëÏÓ d×ï ë¥Æë ½¥AB® ëÏïB£ ÷Ïâï ðïB£ ÷Ïô£Ç ëÏî© dÜ¥ ÇÏé ®âï ®ÏÌ ®ÏÜ© ÿ࣠®á£ ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 195 http://come.to/kimdung
 4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long }&ê£ £ÇfÓï Ïö dº¥ ÷Ïô£Ç døÕ ÷ÏÍ ÇÖï ß ¿î ÷éÕ «î¹ $¥g£Ç ®ÏÙ¹ ß ¬ó £ÇfÓï ðf £Ïf døÕ ©Ý® £ä &Ù® ®ï£Ï $iÕ ß ¢ïp£ £Ïïê£ Ïö ÷Ïô£Ç ©¥g£ âï £Ïz£ &â ëÏa£ ®fÖ£Ç ©Ì£Ï ß ËÇ¥S }¼ ìa£ §à Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dï ½¥â ®&fÖë ©Ý® ¸ Ïö ëü£Ç ÔÓ dï £Ïf ÷Ïô£Ç £Çó ®ÏÙA ß ËÏq£Ç £ÇfÓï £àA Ôâï ÔNëÏ ®ÏB £àÕ K }äï «âÕ Ïö Çhf Ïà£Ï ®¥£Ç ÿÍ ©z® £Ïf §zA K ËÇ¥S }¼ ìa£ dï &Ù® ®ÏÕ£Ç ®Ïi ¸ Ïä ®ÏÙ¹ Çïö£Ç $¥g£Ç ëÏz© &ãï ÏQï : - ¬ô£Ç ®¼ ëó £Ïz£ &â df×ë ®Ïa£ ®ÏB ëù£Ç Ôâï ÔNëÏ ëwâ ÿö£ ëÏú£Ç ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÔÞë dÜ¥ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ £óï : - ¢ö ®&ô£Ç §àÕ ëô£Ç ¹Ï¥ ëÏa£ ®ÏMë dp Ôê£ daA ®ÏÌ £ÏÙ® dN£Ï ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ïä£Ç ®Ü© ®ÏfÓ£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Çz® dÜ¥ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ Ôäï £óï : - }äï Ïä $ø© ëÏ»£Ç ëó ®Ïp Ïö dº¥ Ôà £Ïq£Ç ÿä£ Ïq¥ ®Ïa£ ®Ï¥Æë ¹Ïø ¢Þë däÕ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç " Ê " ©Æ® ®ïB£Ç &â ëÏﺥ ÷ï£Ï £Çäë ß ËÇ¥S }¼ ìa£ Ôäï £óï : - ¢âï ÿqâ £âA ÿä£ Ïq¥ ¹Ïø ¢Þë däÕ dB£ ÷ï£Ï ®Ïà£Ï ëü£Ç ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Í® ß ËÇÏø £óï ®&Õ£Ç ÿö£ £àA ëó ©ÙA §N dã &¼â ®âA Çáë ÷ïB© §àÕ Ïà£Ç ®ïº£ ÿgï ÏàÕ ÷ﶮ ß Ûäï ëó £Ïq£Ç §N ©Ì£Ï ©â£Ç ®&ö£Ç ᣠëù£Ç £Ïq£Ç ëâÕ ®Ïw L£ ðâ£Ï ©à Ôà 뻥 Çïâ &Ù® Ô×ï Ïäï ¸ ®» Ôa¥ ÷Ïô£Ç $¥Ù® Ïﶣ ®&ê£ ëÏg£ Çïâ£Ç ÏÊ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ËB¥ §zA ÷Ïô£Ç ®&áëÏ Ïö ëÏU£Ç ©¥g£ dp ëÏa£ ®fÖ£Ç ëÏÕ £ÇfÓï ®â £Çó ®âÏáA ß ËÇ¥S }¼ ìa£ £óï : - ¢à£Ï ®¥£Ç £Ïq£Ç £ÇfÓï £àA ®¥A ÿÍ ©z® £Ïf£Ç dB£ daA ÷Ïô£Ç ¹Ïiï §Ì áë P ß ¬ó ÷Ïï Ïö L£ £á¥ Ôa¥ £ÇàA ©¥g£ ë¼ dÆ£Ç ©Æ® ëÏú® ¸ dB£ daA ëÕï ®Ïa£ ®Ï¥e ëù£Ç ¹ÏÕ£Ç dÆ Ïâï §N ÷ïB© ÷ÏáëÏ ÷Ïé® ®ïB£Ç dfÒ£Ç ®ÏÓï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®Ïl ðàï dá¹ : - ¬ÏÎ ©Õ£Ç £Ïf §zA ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï : - }äï Ïä £ÇÏh ÷Ïô£Ç &â Ïö ÔÙA da¥ df×ë £Ïq£Ç ÿå£Ç dÕä£ døÕ §àÕ ©Ì£Ï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - }&» däï £Æï ®&Õ£Ç ÏÕà£Ç ë¥£Ç ÷Ïô£Ç ëò£ £Òï £àÕ ÿᣠ®Ï¾ ÿå£Ç dÕä£ dó ÏâA «âÕ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ËÏÙ® dN£Ï ÷Ïô£Ç ëó ß Ð ëò£ Çïiï ®ÏÍëÏ ®Ïê© : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 196 http://come.to/kimdung
 5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - °å£Ç dÕä£ ®ÏâA dÉï ©à¥ «Þë £àA df×ë £fÖë °â }f ®ïB£ ëg£Ç §àÕ ®&ﺥ Yäï ¢à£Ï ¢Õà£Ç dB ©à Ôäï ÷Ïô£Ç ëó £Ïﺥ ß ËÏq£Ç £å© ÇÜ£ daA ëÏÎ ëò£ ©Æ® «úë ß ¬i £Ïq£Ç §N £fÒ£Ç £fÒ£Ç l ®&Õ£Ç ë¥£Ç ëü£Ç ½¥P ÔÞ© ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç ÏQï £qâ ß ¬Ïà£Ç ëÏ×® £ÇÖ ®Öï }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ß ËÇ¥S }¼ ìa£ £óï : - }äï Ïä ëü£Ç ÿïB® ô£Ç §¥â å£ ëÞ¹ dã dB£ ÷ï£Ï ®Ïà£Ï ©à ëò£ ®Öï £Òï daA £qâ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç £ÏN£ df×ë ÏQï : - ¬áë Ïä ëÏÕ Ôà ÏÞ£ ÔÙA ëÞ¹ ÿå£Ç dÕä£ ëÏå£Ç K ËÇ¥S }¼ ìa£ ëfÓï dá¹ : - ìî £àA Ïô© ½¥â ÿö£ ®äï Ïä ©Öï ½¥AB® dN£Ï ß ËÏq£Ç ®Ù© ÿå£Ç dÕä£ £àA ®&fÖë ÷ïâ ®&Õ£Ç ëÕ£ ©Þ® ëwâ ÏÞ£ ®¥A¶® ÷Ïô£Ç ëó Çïá ®&N ÇÌ ¸ ðh £Ïïê£ ÏÞ£ ÷Ïô£Ç ©äÕ Ïïp© ÔÙA ëÞ¹ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï : - ËÏf£Ç ®gï ½¥â ßßßß ËÇ¥S }¼ ìa£ Ïq£Ç ÏÓ £ÇÞ® ÔÓï : - }gï Ïô© ½¥â ÿg£ £ÇfÓï ®äï Ïä dº¥ l daA ®Ïa¥ dê© ÷Ïô£Ç £Çw ¸ Ô¥a£ ¹Ïïê£ ®Ïf ®&Më ß õù Ôà ëÕ£ ©Êï ÿâA §àÕ &Êï ¸ ÿö£ ®äï Ïä ëü£Ç ÷Ïô£Ç ëÏÕ ÿâA &â £qâ ß %ïö£Ç £óï A dÜA §V ®M ®ï£ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®Ïl ¹ÏàÕ ©Æ® ëáï £óï : - ìÌ ®ÏB ©à ëáë Ïä ÷Ïô£Ç ÏÕàï £ÇÏï ëÏÕ ÏÞ£ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ?Ïô£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ìzA ëáë Ïä £ÇÓ ëÏÕ âï K ËÇ¥S }¼ ìa£ Ïä ®ÏÙ¹ Çïö£Ç $¥g£Ç ÏÒ£ dá¹ : - ¬ÏÎ ëó ÿg£ £ÇfÓï Ôà ÔÙA ëÞ¹ df×ë ÿå£Ç dÕä£ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - °g£ £ÇfÓï £àÕ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - °g£ £ÇfÓï ®&Õ£Ç ÿö£ â£Ï ø© ®äï Ïä ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®Ïl ¹ÏàÕ ©Æ® ëáï ß ¬a¥ £àA ëÏÍ£Ï ëÏà£Ç ëü£Ç ©¥g£ £óï &â ¸ ÷Ïô£Ç £ÇÓ ëÏÍ£Ï ËÇ¥S }¼ ìa£ Ôäï £óï ®&fÖë ß ¬Ïà£Ç £ÇÏh ®ÏÜ© : - }ïê¥ }fÒ£Ç ?ïB© ?ÏáëÏ ËÇ¥S }¼ ìa£ ëÏU£Ç £Ïq£Ç ®a© ®f ®Ïa© ©z® ©à ëò£ Ôà £ÇfÓï £ÇâA ®ÏU£Ç £qâ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ Ôäï £óï : - }ÏMë &â ëô£Ç ®¼ ëü£Ç £ÇÏh ®Öï &Êï ß ËÇÏø £óï ÿê£ £ÇÕàï ëó £ÇfÓï ëÏN¥ ÿQ £å© §ä£ Ôä£Ç ÿäë dp ©¥â ©Æ® ®Ù© ÿå£Ç dÕä£ ß ËÏq£Ç ÿä£ Ïq¥ ¢Þë däÕ ÷ïB© ®ïº£ ð, ©Öï ëÏN¥ ©¥â ÿR£Ç ©Æ® Çïá ëâÕ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®Ïl ðàï dá¹ : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 197 http://come.to/kimdung
 6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - ËÇfÓï ®â §Ì ®ïº£ ®àï ©à ëÏB® ß }ﺣ &¥£Ç dÆ£Ç Ôò£Ç £ÇfÓï ß ?V §Ì ®ïº£ ðá© Ôà© ÿÙ® ë¾ ©Æ® §ï¶ë ÇÌ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ëü£Ç ®Ïl ðàï £óï : - Å£ ?ﶣ Å£ ÇïâÕ ð¥ &Ù® &Æ£Ç ¸ $àï ®ïº£ £Ïf ëQ &áë ß Yï£Ï ËÇäÕ dâ£Ç ®¥Éï ®ÏïB¥ £ïê£ ÷Ïô£Ç ÷ÏQï ®Í£Ï ®ÏÍëÏ ¹ÏÕ£Ç Ôf¥ ß YÊ ÔãÕ £ÏN ®¥A §q£Ç §à£Ç ÏÒ£ £Ïf£Ç ÏÕàï ÿãÕ ëÏÍ ÔÖ£ ©¥g£ ðM£Ç ®Ïà£Ï ©Æ® ¹Ïáï ÔÖ£ ®&ê£ ëÏg£ Çïâ£Ç ÏÊ dp ©Ì£Ï Ôà© ®ô£ ëÏw £ê£ dã £ÇÙ© £ÇÜ© Ôïê£ Ôäë §Öï Ïö ®» ®&fÖë ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ëÏé¹ ©ï¶£Ç £óï ®ïB¹ : - ËÏq£Ç £Ïa£ §z® £àA dº¥ ëÜ£ ®ïº£ ëi ®ÏÌ ÿÉ£Ç ÔÆë ëwâ ©Æ® ®ê£ ®ÏN §¶ §àÕ Ïà£Ç Ôîë ¹ÏL© £¥ôï «g£Ç Ïö Ôà© «âÕ df×ë K Ð £Ç¼£Ç dÜ¥ Ôê£ ëÏå© ëÏú §àÕ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï - ËÏf£Ç Ïö dº¥ Ôà ÏiÕ Ï¥A£Ï d¶ §Öï ®äï Ïä ß ËB¥ ëÏU£Ç ëó ÿR£Ç ëÖ ÇÌ $áë ®ÏMë ®ÏÌ ðù ®&Õ£Ç Ôò£Ç ÏÕàï £ÇÏï ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp £óï &â dp ÷ÏQï ®É£ ®ÏfÒ£Ç Ïòâ ÷ÏÍ ß ¬ô£Ç ®¼ £ÇÏh ®ÏB £àÕ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï Ôäï : - ¬ÏU£Ç Ôc ëáë Ïä ëò£ ©¥g£ ®äï Ïä Ôà© ÿR£Ç ëÒ ëÏa£ ®ÏMë ëÏÕ K ËÇ¥S }¼ ìa£ ëfÓï dá¹ : - ìî £àA ëô£Ç ®¼ ëü£Ç ÷Ïó Ôò£Ç ®ÏÕá® ÷ÏQï ©gï Ôïê£ ½¥â£ ß ËB¥ dﺥ ®&â df×ë ëÏa£ ®fÖ£Ç Ïá ëÏU£Ç ¹Ïiï Ôà ©Æ® ÏiÕ «M ëÏÕ ëi ëÏú£Ç ®â K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëfÓï Çf×£Ç ß YÆ® £Ïïê£ ëÏà£Ç ¹Ïá® Çïáë ©Ì£Ï ëÕï £ÇfÓï ëó ëÏE ÔÜ© ÔÆ£ ÔL© ÿL© : - }Ïf ÷Ïï ÔãÕ £àAëò£ Ôà ëÕ£ ëáÕ Çïà ß °ê£ £óë ÷ïâ däï dﶣ «g £ÇfÓï Í® ÏÒ£ ß ËÇÕàï £Ïà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ¸ }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ¸ ¿Æë däÕ £Ïa£ ¸ Yf }Ïïê£ }¥£Ç §à °gë ¬M ©Öï ®&èÕ Ôê£ ¸ ëÏÎ ëò£ ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï ¸ ¬É }ù£Ç ëf «h ß }f ¿ã }¼ Ð ÷Ïô£Ç dB£ ß ¬É }ù£Ç ëf «h Çïiï ®ÏÍëÏ : - }f ¿ã ®&â£Ç ëÏúâ ëó §ï¶ë ÇÙ¹ ¹Ïiï §º %ïâ£Ç Ëâ© ¸ ÇïâÕ ÿå£Ç dÕä£ Ôäï ëÏÕ ®äï Ïä ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ïïp¥ &D ®a© ®Ì£Ï }f ¿ã }¼ Ð ß õh £Ïïê£ A ¹Ïiï ½¥âA §º §Ì ëÏU£Ç ëò£ ©Ý® ©üï £àÕ £Çó ®ÏÙA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £qâ ß ¿Æ® «g ®ïº£ ÿgï §D Ôa© ÏÕÝë ®ô£ ëÏw ©ô£ ¹Ïáï ®ÏfÒ£Ç ®ïBë ÿÆ áÕ Ôô£Ç ¹Ïiï Çïq dNâ §N ®ô£ ®&ö£Ç ¸ ðh £Ïïê£ ëÏU£Ç ®Ïp dï ©¥â £Ïq£Ç ®Ù© ÿå£Ç dÕä£ ÷Ïô£Ç &D Ôâï ÔNëÏ ß ËÇfÓï £ÇÕàï ëü£Ç ÷Ïô£Ç âï dB£ ÿᣠëÏÕ £ê£ £Ïq£Ç £Ïa£ §z® £àA ÷Ïô£Ç ÔÆ ðﶣ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ £óï : - }äï Ïä dã ¹ÏÕ£Ç ®Qâ ëi ÿg£ ë¼â ëÙ© ®Ïà£Ï ß }» ÇïÓ ®&l dï ÷Ïô£Ç ëò£ âï §àÕ df×ë £qâ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - õﶹ ¬ô }Ïà£Ï da¥ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - °äëÏ ìa£ ®Ïà£Ï ëÏúâ dã dB£ ®&fÖë &Êï ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 198 http://come.to/kimdung
 7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - °aA ÇïÓ A l da¥ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ¢âï §N fÖë dN£Ï ¸ ÇïâÕ ®Ïw §àÕ ÇïÓ }P ¸ ®äï Ïä dã $B¹ ëÏÕ A £ÇÏÎ £ÇÒï ®&Õ£Ç ÏÆ °Æ l £ÇÕàï ë¼â ÛÕ£Ç ¿ô£ ß õf £Ïf A ßßß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - Ð Ôà© «âÕ K ËÇ¥S }¼ ìa£ ®Ïl ðàï dá¹ : - þÞë ©Ý® A ÿ¥Ê£ ÿã ÔÞ© ß ¬ó £ÇfÓï ÿiÕ A ÿN ®ÏfÒ£Ç ëÏfâ ÷ÏQï ©à ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà ëÏ¥A¶£ ÿNâ dÝ® ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ð»£Ç Ôäï &Êï §»â ëfÓï §»â Ôi£Ç «â£Ç ëÏ¥A¶£ ÷Ïáë : - ¿ÙA §N ÿR£Ç Ïq¥ ëwâ ëô£Ç ®¼ ðf £Ïf dB£ ëi &Êï §à dâ£Ç ëÏÓ d×ï ß #ï£ ëô£Ç ®¼ ®¥k ®ï¶£ ß °ê£ ÷ïâ ½¥i ëó ©ÙA ëݹ ©Þ® dâ£Ç ®&ô£Ç Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÔÆ £î ëfÓï &â ÷Ïóø ©Þ® ß ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë Ôäï £Çó ëÏà£Ç ÿR£Ç ëÕ£ ©Þ® ®¾ë ®gï ß °gë ¬M §à ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï dÜA §V ëi© ÷ÍëÏ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dï ®Öï §E §âï Ç㠩Ω ëfÓï ÏQï : - þâÕ ô£Ç ÿä£ Ôäï dB£ ëÏz© K ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï dá¹ : - Yá£Ç ÔP ®ïp¥ d¶ ÷Ïô£Ç ðá© ®Öï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ?Ïô£Ç ðá© f K þâÕ Ôäï ÷Ïô£Ç ðá© K ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï ðf £Ïf ÏÒï dQ ©Ý® Ôê£ ¸ £Ïå£ £Ïó ëfÓï dá¹ : - ËB¥ ÷Ïô£Ç df×ë ÔãÕ }Ïîë däÕ «f Çïú¹ ëÏÕ ©Æ® ®âA ®ÏÌ ®ïp¥ d¶ ëó dB£ ëü£Ç dà£Ï Ôà d¾£Ç l ðfÖï ©à ®Ïôï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ÛãÕ }Ïîë däï «f f K YaA Ôà ÔÜ£ ®Ï¾ £ÏÙ® ®äï Ïä df×ë £ÇÏø ëáëÏ $f£Ç Ïô £Ïf §zA ß ¬Ïà£Ç ëfÓï ÏÌ ÏÌ £Çó £Ïà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ¸ ®Mâ ÏÊ ©¥g£ Ôäï ®&ê¥ ëÏÕ ÔãÕ ß ?Ïô£Ç £ÇÓ ëÏà£Ç ©Öï dï df×ë Ïâï ÿfÖë ¸ dÆ® £Ïïê£ §fÒ£ ®âA £Þ© ÔÙA ëÉ ®âA }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï Çïz® ÿÞ£ £ÇfÓï Ôâ ®ÏÙ® ®Ïâ£Ï : - }ïp¥ d¶ ®&i ÿå£Ç dÕä£ &Êï ¸ ëô£Ç ®¼ ëò£ ©¥g£ &Þë &gï ÇÌ £qâ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç «â «Ü© £é® ©Ý® Ôä£Ï Ôù£Ç ÏQï : - }â ©¥g£ ÏQï £ÇfÓï Ïâï ®Ù© ÿå£Ç dÕä£ dó £ÇfÓï ÔÙA ëÞ¹ l da¥ K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¬ô£Ç ®¼ £ÏÙ® dN£Ï dòï ®ïp¥ d¶ £óï &â ëÏå£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ËB¥ £ÇfÒï ÷Ïô£Ç £óï ®ÏÌ ®â Ôà© ëÏÕ ëáï ®âA £àA ëwâ £ÇfÓï §h£Ï §ï,£ d»£Ç Ïò£Ç å£ ëÞ¹ ëwâ âï £qâ K Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 199 http://come.to/kimdung
 8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¬Ïà£Ç §z£ ðî£Ç £Æï ÔMë ÿó¹ ®âA }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÿz® Ôê£ ®ïB£Ç ÔáëÏ ëáëÏ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ®Ïl ðàï £Ïå£ £Ïó ëfÓï £óï : - }ÏMë ®Ì£Ï ®ïp¥ d¶ ëó £óï &â ëÏfâ ëÏÞë ëô£Ç ®¼ dã ®ï£ ÔÓï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Çïîë : - ËÇfÓï ®Ï¼ £óï dï £ÇÏø ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï dá¹ : - ¢âï ®Ù© ÿå£Ç dÕä£ £àA ®ÏMë ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ®ïp¥ d¶ ÔÙA ëÞ¹ ©à ëó £ÇfÓï ©¥â ëÏÕ §Ì Ïö ëò£ ®ÏïB¥ ®ïp¥ d¶ ©Æ® ©ó£ a£ ®Ì£Ï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ËÇfÓï dó Ôà âï K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï dá¹ : - ËÇfÓï ®â ÿQ &â ©ÙA §ä£ Ôä£Ç ÿäë dp ©¥â dÊ ëÏÕ ®ïp¥ d¶ ¸ ëÏÎ ëÜ£ ®ïp¥ d¶ Çïq ÿÍ ©z® ß õù ®ïp¥ d¶ ëÏU£Ç ¹Ïiï £ÇfÓï ÿä£ ®g® ®ÏÌ Í® &â ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp ÿᣠd¾£Ç £ÇfÓï ®â ©â¥ Ôí £Ïf ®ÏB df×ë ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - YB£ ÿâÕ ÇïÓ £ÇfÒï ©Öï ëÏN¥ ÿᣠd¾£Ç £ÇfÓï ®â K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï dá¹ : - Í® &â Ôà ¹Ïiï ÿâ £ÇàA £qâ ß þ⥠ÿâ £ÇàA §î £àA $Õ£Ç $¥ôï &Êï Çã ëó £óï &â ëü£Ç ÿR£Ç §ô ðî£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëݹ ©Þ® ÔÙ¹ ÔÕá£Ç ÏQï : - ýÏiï ëÏå£Ç £ÇfÓï dó ëÏÎ ëÜ£ £ÇfÒï Çïq ÿÍ ©z® ®&Õ£Ç §àï ÿâ £ÇàA K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÷Ïô£Ç ®Ï»â £Ïz£ ëü£Ç ÷Ïô£Ç ¹Ïw £Ïz£ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - °a AÇïÓ £ÇfÒï £ÏÙ® dN£Ï ÷Ïô£Ç £óï f K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï Ôä£Ï Ôù£Ç dá¹ : - õù ëô£Ç ®¼ ÿó¹ £á® ®âA ®ïp¥ d¶ ëü£Ç ëÏU£Ç ëÜ£ §Ì ®ïp¥ d¶ dã dÉï £ÇϺ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëü£Ç ÿïB® Ôúë Çã dï å£ ëÞ¹ Ôà ÷Ïô£Ç £ÏÌ£ £Ïz£ ëi Ôîë ®Ïa£ £Ïf£Ç ®¥A¶® ëÏU£Ç ÿâÕ ÇïÓ Çã Ôäï dø© ÿᣠd¾£Ç ÿä£ Ïq¥ ß ¬Ïà£Ç ëfÓï £óï : - }ÏMë &â £ÇfÒï ÷Ïô£Ç £óï ®â ëü£Ç ÿïB® &Êï ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¬ô£Ç ®¼ ÿïB® &Êï f K þâÕ ëô£Ç ®¼ ÷Ïô£Ç £óï ëÏÕ ®ïp¥ d¶ £ÇÏø ®Ï¼ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ËÇfÒï ÇÏé ®âï Ôäï ÇÜ£ daA ß ñ¥i £Ïïê£ ëÏà£Ç £óï ÷Ïc §àÕ ®âï }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ðâ£Ï ®M ©Æ® £ÇfÓï ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÷Ïô£Ç ëfÓï &â ®ïB£Ç df×ë £qâ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ©Þ® «á£Ç Ôê£ ß ¬Ïà£Ç £Ïz£ &â ©Ì£Ï dÕᣠ÷Ïô£Ç ÔÜ© ß °iA ¸ ®á© ëÏ¥A¶£ d¾® Ôúë £gï ®Ïà£Ï £Ïq£Ç «×ï ðaA §î£ §Ý® ß °aA ÇïÓ ëÏà£Ç d㠮̩ &â df×ë ÏB® ëÏÎ ëò£ ®ÏïB¥ ©Æ® £ú® ë¥gï ëù£Ç ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ®Ïl ðàï ÔL© ÿL© : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 200 http://come.to/kimdung
 9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - ¬Ïâ £àA ÿiÕ ®â Ôà ÷ÏÎ ®Ïà£Ï ®ï£Ï ©à ®ÏMë &â ëÏÍ£Ï ÏÞ£ ßßß Û¥Ê£Ç ®f ®fl£Ç ëwâ Çã dÆ® £Ïïê£ ÿN ëÞ® d¾® §Ì Å£ ?ﶣ Å£ ®» ðfÖï ©áï £Ïà §ö® Ôê£ £óï : - °äëÏ ìa£ ®Ïà£Ï ëÏúâ dB£ &Êï ß õfÖï á£Ï ®&å£Ç ½¥i £Ïïê£ $¥Ù® Ïﶣ ÿó£Ç £ÇfÓï áÕ ®&Þ£Ç ¸ ®Ïa£ ÏÌ£Ï ÔÒ Ô¼£Ç £Ïf dá© ÿô£Ç ÿâA ß ?Ïï£Ï ëô£Ç ëwâ A ëÏU£Ç ÷é© ÇÌ }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï Ôäï ®Ïl ðàï £óï : - ?Ïô£Ç £ÇÓ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÷Ïï£Ï ëô£Ç ëü£Ç ëâÕ ©ï£Ï dB£ ®ÏB ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÔÆ §V &Ù® ÷k ðN ß ¢Êï Ôa¥ ëÏà£Ç ©Öï ®Ïl ¹ÏàÕ ©Æ® ëáï ©Î© ëfÓï dá¹ : - ?Ïï£Ï ëô£Ç ëwâ A ©à ÷Ïô£Ç ëâÕ ®Ïa© ®ÏÌ «âÕ ©â£Ç £Éï ëáï £ÇÕäï Ïﶥ }Ïïê£ ËÇÕäï ýÏï }ïê£ K ¿Ý® ®&å£Ç Ôê£ dB£ Çïqâ ®&Óï ß }&fÖ «â¥ £óë dﶣ ëÒ ÇÏÊ ÇÜ£ ÏB® ëÏE ß ËÇÕäï ®&» ©fÓï ÿâ £Ïa£ §z® ®ÏÜ£ ÿÍ ÷Ïô£Ç ©¥g£ dp ÔÆ ëÏa£ ®fÖ£Ç ëò£ ÿiA ¸ ®á© §N ©Ýë «Þë ¹Ïîë ËÇM ®ïº£ dÖï dâÕ ®ÏN §¶ ëü£Ç ©¥g£ ëÕï ¹ÏÕ£Ç dÆ Ïâï däï ÷ïB© ÷ÏáëÏ dfÒ£Ç ®ÏÓï ß Y¾£Ç ®&ê£ «Õ£Ç £óë dﶣ ®» ®&ê£ ëâÕ £Çó $¥g£Ç ®fÒ£Ç dgï &D ÏÒ£ ß õfÖï á£Ï ®&å£Ç õﶹ ¬ô }Ïà£Ï «Þë ©Ý® ½¥i £Ïïê£ ÷Ïô£Ç ëò£ ëÏú® Ï¥AB® «Þë ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®¥A «Þë ©Ý® ëü£Ç Ô×® Ôä® £Ïf£Ç ëò£ ëó «ï£Ï ÷ÏÍ ß ¬i Ïâï £ÇfÓï ëù£Ç ©Ýë áÕ ®&Þ£Ç £Ïf ®¥AB® ¸ ÷Ïô£Ç ©Æ® §B® ÿîï ß Ëé® ©Ý® ÷Ïô£Ç ÔÆ §V ÇÌ ß }&Õ£Ç ÷ÏÕi£Ç ÷ÏÞë £àA ¸ £ÇfÓï Ïö ëü£Ç ÿïB£ ®Ïà£Ï ®fÒ£Ç ®M £Ïf ®Ïâ£Ï ÷ïB© ¸ «Þë ÿé£ §à Ôä£Ï Ôù£Ç ¸ ÏÕ࣠®Õ࣠÷Ïô£Ç ëò£ ëÏú® ®Ì£Ï ëi© £àÕ £qâ ß ¢âï £ÇfÓï £Çf£Ç ®ÏÜ£ £ÏÌ£ £Ï⥠¸ £Ï㣠½¥â£Ç dº¥ «á£Ç &Më ß ñ¥Ü£ Ïù£Ç d¾£Ç £ÇÕàï ®ÏøÕ ðDï dº¥ ëáëÏ ÷Ïá $â ß }¥A Ïâï §N ëÏfâ &ú® ÷ïB© ©à ®fl£Ç ëÏ»£Ç ÷ïB© ÷ÏÍ dã ÷ÏïB£ ëÏÕ £ÇfÓï ®â ¹Ïiï Ïãï Ïù£Ç ß }Ͼ ÷ïB© ÷ÏÍ Ô×ï Ïäï £àA ®» ÿi£ ®Ïa£ Ïâï £ÇfÓï ¹Ïá® &â ß ¬áï dá£Ç «× Ôà l ëÏÍ£Ï ©Ì£Ï Ïâï £ÇfÓï ëϾ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï l £Òï ®Ïâ£Ï ÷ïB© ®&Õ£Ç ®âA Ïö ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dÆ® £Ïïê£ ëÙ® ®ïB£Ç ÏQï : - ¬Ïïâ ®âA ©Æ® £å© &Êï ¸ ô£Ç ÿä£ §Ú£ ÿÌ£Ï Aê£ ëϾ K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dá¹ : - ¬á© Ò£ ëáë Ïä ß ®äï Ïä £âA §Ú£ ÿÌ£Ï Aê£ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï £óï : - ¬Ï¥A¶£ ëü ÿÙ® ®Ù® ¹Ïiï £ÏÞë ®Öï ß }&Õ£Ç ë¥Æë ëÏïB£ ÿqâ £âA ëÏú£Ç ®â ¹Ïiï $¥Ù® ®Õ࣠ÔMë ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dá¹ : - ýÏiï &Êï ! õﶹ ¬ô }Ïà£Ï £óï : - ¢âA ÔÞ© ! Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 201 http://come.to/kimdung
 10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long }Ïâ£Ï a© ëwâ A dã ®Q &â ÷Ïô£Ç dw ®&¥£Ç ÷ÏÍ ¸ £óï Ïâï ëa¥ £àA ðf £Ïf ÏB® ÏÒï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® «Þë ©Ý® §Ú£ ®Ïi£ £Ïïê£ ®Mâ ÏÊ ÷Ïô£Ç ®ÏÙA ÇÌ ß Ð ÇïÒ ÷ïB© ®&Õ£Ç ®âA Ôê£ Ôä£Ï Ôù£Ç £óï : - }Ïâ£Ï ÷ïB© £àA Ôà Ô×ï ÷ÏÍ ®&Õ£Ç ®Ïïê£ Ïä ß Ûfoï ÷ïB© ðàï ÿâ ®ÏfÖë ÿiA ®Ùë ¸ ®&ö£Ç Ôf×£Ç ÿiA ëa£ ©fÓï ÿâ Ôä£Ç ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÷Ïø£ : - ¢iÕ ÷ïB© ! }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dá¹ : - ñ¥i Ôà ÏiÕ ÷ïB© ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëü£Ç ÇïÒ ®Ïâ£Ï ÷ïB© ®&Õ£Ç ®âA Ôê£ £óï : - }Ïâ£Ï ÷ïB© £àA Ôà }ï£Ï y£Ï °à£ ?ïB© l Ïiï £ÇÕäï ß YÜ¥ «×ï ®óë §àÕ Ôfoï ®ÏÉï ©Æ® ëáï d¾® Ôﺣ ß Ûfoï ÷ïB© ðàï ÿâ ®ÏfÖë ÿâ ®Ùë ¸ £Ý£Ç «á¥ ëa£ ÿg£ Ôä£Ç ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÷Ïø£ : - ¢iÕ ÷ïB© ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dá¹ : - Yú£Ç Ôà ÏiÕ ÷ïB© ß ¢âï £ÇfÓï ÇïÒ ÷ïB© Ôê£ £Ïf£Ç ëÏfâ &ú® &â ÷ÏQï §Q ß YÆ£Ç ®áë &ú® ÷ïB© ëù£Ç Ôà ©Æ® ©ô£ ÷Ïô£Ç ®Ïp ®ÏïB¥ df×ë ®&Õ£Ç ÷ïB© ¹Ïá¹ ß ¬i §º dïp© £àA Ïïp£ £Ïïê£ Ïâï £ÇfÓï ëü£Ç ©¥g£ ®e ®ÏÍ ëâÕ ®ÏÙ¹ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÿE£Ç Ôê£ ®ïB£Ç : - ¢âï §N dº¥ Ôà ÷ïB© ®Ï¥z® ðâ£Ï Çïâ dfÒ£Ç ®ÏÓï ¸ ÷ÏÞ¹ ®Ïïê£ Ïä dº¥ £Çfo£Ç §ö£Ç ß õh £Ïïê£ ®&ê£ ÷ïB© ÷Ïô£Ç ÿôï ëÏÙ® dÆë ©à ëü£Ç ÷Ïô£Ç dÝ® á© ëÒ ½¥â£ ÿÍ ©z® ¹Ïó£Ç á© ÷ÏÍ ß °g£ ÿp Aê£ Ôä£Ç £Ïf ®Ó ¸ £ÇÏø &D ëi ®»£Ç ÏÒï ®Ïl ß yï ëü£Ç ëÏÓ d×ï ÏÞ£ £óï ®ïB¹ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ Ôäï £óï : - ¬¥Æë ëÏïB£ £àA Ôà ë¥Æë dÙ¥ ÷Ïô£Ç ®ïº£ ÷ÏÕá£Ç Ïz¥ ®&¥Aº£ Ôäï dÓï «â¥ ß ?Ïô£Ç Ïïp¥ Ïâï §N dã ®&âÕ dÉï ®Ïâ£Ï ÷ïB© dp dﺥ ®&â ëÏfâ K ËB¥ ëÏfâ ®fl£Ç £ê£ ÷Ïá© $é® ëÏÕ ÷b dB ®&á£Ï «M Ïgï Ïz£ ëó ®Ïp $iA &â ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dá¹ £ÇâA : - #ï£ ÷Í£Ï ëL£ ®¥a£ Ô¶£Ï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®&Ü© ©Ý® ©Æ® ëÏú® &Êï ëü£Ç ®» ®» Çz® dÜ¥ ß %ïi ®e ®&fÖë daA ©Æ® ®Ïá£Ç ®ÏÌ £ÏÙ® dN£Ï A ÷Ïô£Ç ëÏN¥ §Ì ®&fÖë ë¥Æë ½¥AB® ëÏïB£ «ï£Ï ®¼ A ½¥AB® ëÏU£Ç dp ÿï£Ï ÷ÏÍ ðÓï ÷ÏQï ®âA ß ËÏf£Ç Ïﶣ £âA £ÇfÓï A dã ÿïB£ dÉï ß Ð ®Ïw£Ç ®ÏU£Ç £óï : - }Ïâ£Ï ÷ïB© ëwâ ®äï Ïä ëÏÎ ÇïâÕ ëÏÕ ©Æ® £ÇfÓï ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï : - Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç däï Ïﶹ ¹Ïiï ÷Ïô£Ç K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dá¹ : - ¬ÏÍ£Ï ®ÏN ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 202 http://come.to/kimdung
 11. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 203 http://come.to/kimdung
Đồng bộ tài khoản