Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 22

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

53
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 22

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¬ÏfÒ£Ç ®Ï¾ 22 ËÇfÓï £àA da¥ ¹Ïiï õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï : - ¬ò£ ÷ïB© ëwâ °äëÏ ìa£ ®Ïà£Ï ëÏúâ ®ÏÌ «âÕ K õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dá¹ : - ¬ù£Ç ©Æ® §ï¶ë ÿÙ® ®Ù® ¹Ïiï ¹Ïﺣ dB£ Ïâï ëÏw ß Ûîë däï Ïﶹ ëü£Ç Ôà £Ïa£ §z® ©à ®äï Ïä &Ù® ®ï£ ®fl£Ç ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï dÆ® £Ïïê£ ÿ¥ô£Ç ®ïB£Ç ®Ïl ðàï ¸ ©ï¶£Ç ÔL© ÿL© : - }ÏR£Ç ÔQï å£ ëÞ¹ ëi ®Ù© ÿá£Ï ÿâÕ ëwâ £Ïà «f ©à §Ú£ ëó £ÇfÓï ®ï£ ëzA ©Öï ®Ïz® Ôà ÷k ß %ã dã Ïä ®ÏÙ¹ Çïö£Ç $¥g£Ç £Ïf£Ç Ôúë £àA ÿg£ ÿº Aê£ ÔÝ£Ç £ê£ âï ëü£Ç £ÇÏø &D ß ¿Æë däÕ £Ïa£ ÷Ïô£Ç £ÏN£ df×ë ¹Ïiï ¹ÏÌ ëfÓï ß °gë ¬M dÆ® £Ïïê£ ÔÖ£ ®ïB£Ç : - Ûîë däï Ïﶹ £Ïa£ £ÇÏhâ §ô «Õ£Ç ß Y»£Ç £óï ©Æ® ®Ïâ£Ï ÷ïB© ©à Ôà ëáï ®Ïw ëÙ¹ °gë ©E ëü£Ç ÇïâÕ ëÏÕ A ß ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï £óï ®ÏøÕ : - ËÏïê© ËÏa£ y£Ï £àA ®¥A Ôà ÷V §ô ðâ£Ï ®ïp¥ ®g® £Ïf£Ç &Ù® £Çfo£Ç ©Æ Ûîë däï Ïﶹ ¸ ÏÕ࣠®Õ࣠d棂 P §Öï °gë ÿâ£Ç ëÏúâ ß }ÏMë &â ËÇÏïê© ËÏa£ y£Ï ëÏU£Ç ¹Ïiï §ô ðâ£Ï ®ïp¥ ®g® ¸ ?Ïâï }Ïïê£ ¬Ïfl£Ç °gë ¬M ëÏU£Ç £Ïq£Ç ®ïB£Ç ®å© §â£Ç ðÆï ©à Çïö£Ç £óï Ôäï Õâ£Ç Õâ£Ç ß ¢âï £ÇfÓï £àA ¹Ïiï Ôê£ ®ïB£Ç ÿê£Ï §Më Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç §Ì «× £ÇfÓï ÷Ïáë Ïïp¥ ÔÜ© ëÏà£Ç ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï dà£Ï Çf×£Ç ëfÓï ¸ £ÏÌ£ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï ÷Ïc : - ¬ô£Ç ®¼ d»£Ç ½¥ê£ Ôà ½¥Ü£ Ïù£Ç dB£ daA dp ëÕï ë¥Æë ®e dÙ¥ Çïqâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï §à }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - }â ÿïB® &D &Êï ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £óï : - ËÏq£Ç ÿâÕ £Ïïê¥ £ÇfÓï £àA ÿaA ÇïÓ dº¥ ®&ô£Ç §àÕ ëô£Ç ®¼ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç §»â ëfÓï §»â &iÕ ÿfÖë ®ïB£ &â ß ¬Ïà£Ç dB£ ®&fÖë ©Ý® }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dó£ ÔÙA ÷ïB© ëwâ A &Êï ½¥âA «â£Ç ÔÙA ÷ïB© ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß ¬Ïà£Ç ëÜ© Ïâï ®Ïâ£Ï ÷ïB© l Ïâï ®âA §»â ®Ù© ®Þë ÷Ïø£ : - ñ¥i £Ïïê£ Ôà ÏiÕ ÷ïB© ß ËÇ¥S }¼ ìa£ £óï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 204 http://come.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - #ï£ Ûîë däï Ïﶹ $ø© Ïâï ®Ïâ£Ï ÷ïB© ®&âÕ dÉï dp Ïâï §N £ÏÌ£ £Ïz£ ëü£Ç df×ë ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - ýÏiï ëÏå£Ç ëáë Ïä ©¥g£ ®äï Ïä dfâ ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - Yú£Ç ®ÏB ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï : - ?Ïô£Ç df×ë ß ËÇ¥S }¼ ìa£ «¼£Ç «g® ÏQï : - þâÕ Ôäï ÷Ïô£Ç df×ë K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®Ïi£ £Ïïê£ dá¹ : - ¢âï ®Ïâ£Ï ÷ïB© ®g® ®ÏB £àA ðã Ôö® §àÕ ®âA ®äï Ïä ®ÏÌ ÷Ïï £àÕ ®äï Ïä Ôäï dfâ &â K ËÇ¥S }¼ ìa£ ÷Ïô£Ç ÷ÏQï £ÇL£ £ÇfÓï &â ß ñ¥Ü£ Ïù£Ç ëü£Ç dº¥ «¼£Ç «g® ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷í¹ ÿâÕ ÷ïB© l ðfÖï £áëÏ ¸ $ÕâA ®âA ©Æ® ëáï ¸ Ïâï ®Ïâ£Ï ÷ïB© dã &ú® &â ÷ÏQï §Q ß ?ïB© ÷ÏÍ £ÇÙ® ®&Óï ÏàÕ ½¥â£Ç Ôóâ ©Þ® ß ¬i §»£Ç ®&å£Ç ®Q ®&ê£ ÷Ïô£Ç ðf £Ïf ëü£Ç ÿN Ô¥ ©Ó ß ñ¥Ü£ Ïù£Ç âï £ÙA Ôò£Ç ®M ÏQï Ôò£Ç : - %ïi ®e Ïâï ®Ïâ£Ï ÷ïB© ÷ïâ Ôö® §àÕ ®âA ®â ¸ Ôﶥ ®â ëó £o ÿQ £ó ©à dfâ &â ëÏå£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï ÏQï : - Û×ï ÷ÏÍ Ôà §z® ®Ïïê£Ç Ôïê£Ç ¸ ëÏÎ £ÇfÓï ëó d¾ë ©Öï df×ë Ïfl£Ç ß ¬áë §N dã £ÇÏø £óï ®Öï ëa¥ £àA ëÏfâ K ?Ïô£Ç ©Æ® £ÇfÓï £àÕ dá¹ Ôäï §Ì ëÏU£Ç Ïïp¥ £ê£ ®&i ÔÓï ®ÏB £àÕ ëÏÕ ¹Ïiï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï £óï : - ¬a¥ £àA ®äï Ïä dã df×ë £ÇÏø ½¥â ß °aA ÇïÓ ®äï Ïä ëÕï Ïâï ®Ïâ£Ï ÷ïB© £àA ëÏU£Ç ëó ÇÌ ÷Ïáë Ôä ß ¬Ïà£Ç §»â ð¾® ÔÓï Ïâï ®Ïâ£Ï ÷ïB© dã ëϥʣ §àÕ §Q ß YÆ® £Ïïê£ ëÏà£Ç ÇïÒ ®âA Ôï¶£Ç ©Æ® ®Ïâ£Ï ÷ïB© §º ¹ÏÍâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ¸ ©Æ® ®Ïâ£Ï §º ¹ÏÍâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï &Êï ¥£Ç ð¥£Ç ëÙ® ÿfÖë §º ëÏE ëü ß ñ¥Ü£ Ïù£Ç Ôäï ©Æ® ¹Ïø£ «¼£Ç «g® ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÷Ïô£Ç £ÏN£ df×ë ÏQï : - ¬ô£Ç ®¼ Ôà© £Ïf §zA Ôà ëó P ÇÌ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôä£Ï Ôù£Ç dá¹ : - °Ù® ½¥á ®â ©¥g£ ÷ÏïB£ ëÏÕ ©öï £ÇfÓï Ïïp¥ &D dp ÔÜ£ «â¥ d»£Ç ÿiÕ ®â £Ïú£Ç §àÕ §ï¶ë £àA ¸ ëÏÖ ©Æ® âï ®Ì© dB£ ®â £qâ ß }â dã ÿN ¹Ïﺣ Ô¥S £Ïﺥ &Êï ¸ ðh £Ïïê£ ÷Ïô£Ç ©¥g£ ðÍ£Ï §àÕ ëÏ¥A¶£ §ô §N ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ìî £àA da¥ ¹Ïiï Ôà §ï¶ë §ô §N K Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 205 http://come.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï Ôäï : - ¢âï £ÇfÓï ëÏU£Ç ®Ïù ÕᣠÇÌ £Ï⥠©à Ôäï ÏR£ Ïöë ©¥g£ da© ©Æ® ÷ïB© $¥Aê£ ®Ïw£Ç ëÉ Ïö£Ç dgï ¹ÏfÒ£Ç ß ËÏf §zA ëò£ ÿ§iÕ Ôà ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ëÏ¥A¶£ §ô §N ®ÏÌ §ï¶ë £àÕ ©Öï Ôà §ô §N K P ÷ïB£ ëwâ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï ®ÏB Ôà &D ÔÞ© &Êï ß ¬Ïà£Ç ÏA §ö£Ç }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® §à õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dº¥ £Ïí dò£ ©Æ® ëÏú® ß }e §D dp «Õ ®àï ÷Ïô£Ç £ÏÙ® dN£Ï ¹Ïiï ÇïB® ëÏB® £Ïâ¥ ß P ÷ïB£ £àA ðh £Ïïê£ £ÇfÓï ÷Ïáë ëü£Ç Ïïp¥ ëi ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏÞ£ dÝ£Ç ©Æ® ®ïB£Ç &Êï £óï : - %ïÓ }P ½¥â &Êï ¸ «á£Ç ©âï Ôäï ëó ÿ¥Éï ëÏÜ¥ «Ö© ß ¢A §ö£Ç ë¥Æë ëÏïB£ Çï½ã Ïâï §N Ïä£ dN£Ï ®&Õ£Ç £¼â ÇïÓ ®fl£Ç Ôà ½¥á dw ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÷Ïô£Ç £ÏÞë ®Öï ëÏ¥A¶£ ®&âÕ dÉï ÷ïB© ®ÏÌ ëÕï £Ïf ®&z£ ½¥AB® ëÏïB£ dã ÿÞ® dÜ¥ ß ñ¥Ü£ Ïù£Ç £Í£ ®Ïl ¸ ÿÌ£Ï ®a© ®ï£Ï ®&Í ¸ ÇïfÒ£Ç ©Þ® ®&ô£Ç ëÏÓ ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®âA ®&áï ëÜ© ÿâÕ ÷ïB© ¸ ®âA ©Ý® Ïä ®ÏÙ¹ $¥g£Ç £Çâ£Ç dÜ¥ Çgï ß ¬a¥ ëÏ¥A¶£ §»â &Êï ®¥A¶® £Ïïê£ ÷Ïô£Ç ©Æ® ëÏú® i£Ï Ïfl£Ç dgï §Öï A ß ëÕ£ £ÇfÓï A ðf £Ïf ëò£ Ôä£Ï ÔcÕ ¸ «Þë ÿé£ ÏÒ£ ëi ®Ïâ£Ï ÷ïB© dã &ú® &â ÷ÏQï §Q ß Ëé® ©Ý® õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôäï ëà£Ç ÷Ïó ëÕï ß ¢Þ£ $ÕâA ®âA ëàï ÷ïB© §àÕ «â¥ Ôf£Ç ß YÆ£Ç ®áë ®Mâ ÏÊ £ÇÖ £ÇL£ ¸ ëÏz© ëÏä¹ ©à ©ï¶£Ç ÷Ïô£Ç £ÇÖ® ÏÕ «ù «î ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï «Õ §Öï }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Ïïp£ £Ïïê£ Ôà ÏÞ£ «¥A £Ïf×ë ÏÒ£ £Ïﺥ ß ¬ó £ÇfÓï ÷Ïóø ©Þ® ÷Ïô£Ç ÷ÏQï ÔÆ &â ©gï ®ÏfÒ£Ç ®a© §à d棂 ®Ì£Ï §Öï ÏÞ£ ß ¬¥Æë ëÏïB£ £àA ÷Ïô£Ç ëÜ£ ÷Ïâï ðï,£ ëü£Ç Ïïp¥ ¹ÏÜ£ ®ÏÞ£Ç §º âï &Êï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® «Þë ©Ý® §Ú£ ÿÌ£Ï ®h£Ï ¸ Ôä£Ï Ôù£Ç ¸ ÷Ïô£Ç ÔÆ §V ÇÌ Ôäï ®Mâ ÏÊ ëÏU£Ç ®ÏÙA ëÏ¥A¶£ ëÏï ß Ð §g£ Ôà £ÇfÓï §ô ®Ì£Ï ß }Ïâ£Ï ÷ïB© ëwâ A Ôäï ëà£Ç ÿÙ® ëä£ £Ïa£ ®Ì£Ï ß þ⥠ëù£Ç õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ¹Ïfo£ £ÇMë &â £ÏÌ£ ëÏR© ëÏݹ §àÕ ®Ïâ£Ï ÷ïB© ®&Õ£Ç ®âA dgï ¹ÏfÒ£Ç ß ¢Þ£ ¥p Õiï Ôê£ ®ïB£Ç : - Û×ï ÷ÏÍ §g£ Ôà Ï¥£Ç ÷ÏÍ ß °i£ ®Ïa£ Ô¥A¶£ ÷ïB© ®» ®Ï¥l £ÏQ dB£ £âA Í® &â dã ÿâ ëÏîë £å© ß °Ù® ë¾ Ôúë £àÕ ëü£Ç ëó ®Ïp ëÏB® ðfÖï Ôfoï ÷ïB© Ï¥£Ç ®à£ ¸ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® £ÇÏø ®ïB£Ç &Êï £Ïf£Ç §Ú£ ëò£ d¾£Ç Aê£ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôäï £Éï ëÒ£ ÏÕ $Õ£Ç ¸ £óï ®ïB¹ : - ìÌ ®ÏB ë¥Æë ëÏïB£ ÿqâ £âA ëÏú£Ç ®â ÿÙ® ®Ù® ¹Ïiï £Ïí dò£ £fÒ£Ç ®âA ß ËÇfÓï Ïöë ÷ïB© ®Ï¥z® df×ë ëÏB® ðfÖï Ôfoï ÷ïB© ëwâ ®âA ëâÕ ®Ïw ®ÏÌ ëò£ ëÏÕ dá£Ç ®ïBë K ¬ó dú£Ç ®ÏB ÷Ïô£Ç K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Ïq£Ç ÏÓ dá¹ : - Yú£Ç® ÏB ß ñ¥Ü£ ÏàÕ £Éï ®ïB£Ç ÏÕ⣠Ïô ®&Õ£Ç ÿî£Ç ß °ö£ Ïö dB£ daA Ôà ðp ëÕï ë¥Æë ½¥AB® dÙ¥ «ï£Ï ®¼ Çïqâ Ïâï ®âA ÷ïB© ÷ÏáëÏ ®¥A¶® däï ß ¬¥Æë dÙ¥ ëó ¹ÏᮠϥA ®Õ࣠ÔMë ©Öï ¹Ïá® «ï£Ï Ͼ£Ç ®Ïú ß ËB¥ Ïâï ÿê£ Ôäï ðè ðÝ® ®ÏÌ ë¥Æë ëÏïB£ £àA ëó ÇÌ dá£Ç ëÕï £qâ ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 206 http://come.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏÍ® ©Æ® ÏÒï ëÏa£ ÷ÏÍ ¸ Ïô : - ¿Óï ô£Ç ÿä£ ! }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dá¹ : - ¢ãA ëÏÓ ©Æ® ëÏú® ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏQï : - ¬ÏÓ ÇÌ £qâ K ¬ò£ ¹Ïiï ëÏÓ ÿâÕ Ôa¥ K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dá¹ : - ¬ÏÓ §B® ®ÏfÒ£Ç ÷Ïô£Ç ¾â ©á¥ &â £qâ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏQï : - yï ÿN ®ÏfÒ£Ç K yï dÉ ©á¥ K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÿ¥ô£Ç ®ÏD£Ç : - ¬áë Ïä ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®Ïl ¹ÏàÕ ©Æ® ëáï ¸ £ÇfÓï ÔiÕ diÕ ëÒ ÏÊ ©¥g£ ®é ß ñ¥Ü£ Ïù£Ç ëü£Ç £ÏÌ£ ®ÏøÕ ©Öï ¹Ïá® Çïáë &â áÕ ©Ýë ëwâ ÏÞ£ ®&Þ£Ç £Ïf ®¥AB® ëó ©Æ® ©i£Ç ®ÏÙ© ©á¥ dQ ®fÒï ß ñ¥i £Ïïê£ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÿN ®ÏfÒ£Ç &Êï ©à §B® ®ÏfÒ£Ç dâ£Ç ëÏiA ©á¥ ÷Ïô£Ç £ÇÖ® ß ËÏf£Ç ëÕ£ £ÇfÓï ÷ïê¥ £ÇäÕ £Ïf ÏÞ£ §Ú£ £ÇÏïB£ &å£Ç ëÏN¥ dM£Ç dp dgï ¹Ïó ß õù ÏÞ£ ÿïB® &D ®Ù® ©Ì£Ï ëü£Ç ÷Ïô£Ç ëÏN¥ ëÏù£ ÿfÖë ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Ôä£Ï Ôù£Ç £óï : - Ûfoï ÷ïB© ëwâ ®äï Ïä ®¥A Ôà Ï¥£Ç ÷ÏÍ ëÏ¥Aê£ ÇïB® £ÇfÓï £Ïf£Ç ®&fÖë £âA £ó ëÏfâ ®»£Ç ÇïB® ©Æ® £ÇfÓï £àÕ ëó ½¥AB® ®a© ëÜ¥ ëÏB® ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÔÖ£ ®ïB£Ç ÏQï : - }â ½¥AB® ®a© ëÜ¥ ëÏB® ÿâÕ ÇïÓ K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dá¹ : - ËB¥ ëáë Ïä ÷Ïô£Ç ½¥AB® ®a© ëÜ¥ ëÏB® ®ÏÌ ÏãA ÏÕ㣠Ôäï ©Æ® ®Ïá£Ç ß þ⥠©Æ® ®Ïá£Ç ®äï Ïä «c ®Öï daA ëÏÓ ëáë Ïä ß YÕä£ A $ÕâA ©Ì£Ï ÔfÖ® ®&ê£ ÷Ïô£Ç &Êï ÿâA $¥g£Ç ðfÖï ©áï £Ïà ©Ù® Ïú® ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ©¥g£ &f×® ®ÏøÕ ¸ ÔÖ£ ®ïB£Ç ½¥á® : - ËÇfÒï ßßß ¢Þ£ §»â £óï df×ë ©Æ® ®ïB£Ç ¸ ©ï¶£Ç d㠹ϥ£ ©á¥ ®fÒï ¸ £ÇfÓï ëü£Ç ÷Ïô£Ç ëÏg£Ç £Éï £qâ ß ¢ï¶£ ÇïÓ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëÏU£Ç £Ïq£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp d¥Éï ÷N¹ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ©à £ÇâA ëi d¾â ®&V £Í® ø &R£Ç ÏÞ£ ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®ÏøÕ ÷N¹ ß ñ¥Ü£ Ïù£Ç £ÇfÓï £ö £ÏÌ£ £ÇfÓï ÷ïâ ¸ Ôäï ©Æ® ¹Ïø£ £ÇL£ ©Ý® df ®&fÓ£Ç ß yï ëü£Ç ëÏÞë ëÏÞ£ ë¥Æë ëÏïB£ £àA £Ïf £Ïq£Ç Ô࣠«ó£Ç £Ïô Ôê£ Ïä $¥g£Ç ÿïB£ Ïóâ ÷Ïô£ Ôf £Ïf£Ç £ó Ôäï ÿïB£ ©Æ® ëáëÏ ½¥á dÆ® £ÇÆ® ¸ ÷Ïáë £àÕ ©à£ ÷NëÏ ðï,£ ®&ê£ «a£ ÷ÏÙ¥ ß }ïB£Ç d棂 Ôâ ï£Ï óï §à ®ïB£Ç ®&ô£Ç ÷Ï¥â ëi £¼â £ÇàA ß °âÕ £Ïïê¥ §å£ §D ÿá ½¥â£ dº¥ ëó ©Ý® ëÏU£Ç ðè ÷é¹ ëÏÍ£Ï §»â ©Öï $¥Ù® Ïﶣ dã ÏÊï Ïä ©à£ ß ¬ÏU£Ç £Ïq£Ç ÷ÏᣠÇïi ëÏf£Ç ϼ£Ç ©à ëi £Ïq£Ç £ÇfÓï ÷ϥ⠮&g£Ç ÇD d棂 Ôâ ëü£Ç ¹Ïiï ®ÏÙ® §ö£Ç ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 207 http://come.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëfÓï dá¹ : - }äï Ïä ëfÓï £Ïq£Ç ÷V ¹ÏÍ ©ÙA §ä£ ÿäë dï ©¥â ÿå£Ç dÕä£ ß ËÏq£Ç Çã ëfÓï ÏÒï «Ö© ½¥á ß %ïqâ Ôúë ÙA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £ÏiA §ö® ®Öï ÔÖ£ ®ïB£Ç ½¥á® : - õ»£Ç ®âA ! }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëfÓï «Ö© ½¥á ©à Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï &â ®âA ëÏz© ½¥á ß Yf }Ïïê£ }¥£Ç dã §ö® ®Öï «â¥ Ôf£Ç õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß %ã §¥£Ç Ïâï ®âA Ôï¶£Ç &â £Þ© dÆë «â ëÏU£Ç ÷Ïáë £àÕ dá© ©aA dø£ ÿâÕ ¹Ïw ëi ©Æ® §ù£Ç ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ©¥g£ d¾£Ç Aê£ ëò£ ÷Ïô£Ç d¾£Ç §q£Ç df×ë £Ïf£Ç Ôúë £àA ®ÏÙ® ÷ï£Ï £ÏiA §ö® Ôê£ ÷Ïô£Ç £Ïf ëÕ£ ðﺥ Ïa¥ ëÏ¥Ap£ ©Ì£Ï ß YÆ£Ç ®áë ëwâ ÏÞ£ ©â¥ Ôí £Ïí £Ïà£Ç ëÏU£Ç ëó ÇÌ Ôà £ÇfÓï dâ£Ç ÿN ®&ö£Ç ®ÏfÒ£Ç ß Yá£Ç ®ïBë ë¼ dÆ£Ç ëwâ ÏÞ£ dã ëÏz© ©Ù® ©Æ® ÿfÖë ß ¬Õ£ ø© Ïö Yf ©à ®¥£Ç á© ÷ÏÍ &â ®ÏÌ Í® £ÇfÓï ®&áÏ ÷N¹ ß ¢¥g£Ç ëÏï Yf }Ïïê£ }¥£Ç dã ëÏ¥L£ ÿN ®Ïw ®ÏB ®» ®&fÖë ðh £Ïïê£ Ôúë &â ®âA £ÏR© &Ù® dú£Ç ÿÆ §N ÷ÏïB£ £ÇfÓï ®â ÷ÏQï £Eï dº ¹Ïò£Ç ëÏÕ $ïB® df×ë ß ¿Æ® ®ïB£Ç &ú ®Ïê ®Ïi© §â£Ç Ôê£ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®é Ï¥SëÏ $¥g£Ç dÙ® £Ý£Ç £º ß }&ê£ §äë áÕ ®&Þ£Ç £Ïf ®¥AB® ëwâ ÏÞ£ Ôäï ®Ïê© ©Æ® dá© ©aA dø£ ß Yó ëÏÍ£Ï Ôà ®Ï¾ ëá® dÆë ÷ê¥ ÿR£Ç }&¥A ¢Ê£ þâ ¸ Ï, Çݹ ©á¥ Ôà «f£Ç Ôê£ ß ¢âï ÿê£ d¾£Ç ëáëÏ £Ï⥠&Ù® ÇÜ£ ¸ ¥A ÔMë ëwâ }&¥A ¢Ê£ þâ ëò£ dá£Ç «× ÏÒ£ ëi YÆë }z® Ûê ß ¿öï £ÇfÓï Çïâ£Ç ÏÊ dº¥ ÿïB® ®Ï¾ dÆë «â £àA ëÏÎ ©Æ® Ïä® dá£Ï ®&ú£Ç §àÕ ©Ý® Ôà ¹Ïiï ÷ÏÕé® ëi ©Æ® ÿê£ ©Ý® ß ¿Æ® Ïä® dá£Ï ®&ú£Ç §àÕ ®âA Ôà ¹Ïiï ëÏÝ® ëá£Ï ®âA dï ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ©Ì£Ï ®&ú£Ç ¹Ïiï dÆë «â ÷Ïô£Ç ÿïB® ÿâÕ £Ïïê¥ ©à ÷p ß YÆ® £Ïïê£ ÏÞ£ Ôå£ ©Ì£Ï dB£ ðfÖï ëÏa£ Yf }Ïïê£ }¥£Ç ©ï¶£Ç ®Ïé® : - }Ï¥gë Çïiï ! }Ï¥gë Çïïiï ! ¿â¥ ÔÙA ®Ï¥gë Çïiï ëÏÕ ®â ! Yf }Ïïê£ }¥£Ç £ÇÏïB£ &å£Ç $.£Ç Çïö£Ç : - Yäï ëâ §à ËÏN ëâ ®â dº¥ ÿN ®ÏfÒ£Ç ðfÖï Ôfoï ÷ïB© ëwâ £ÇfÒï ¸ ëÏU£Ç ëÏB® ëù£Ç ®Ïà£Ï ®à£ ¹ÏB ß %ïqâ £ÇfÒï §à Yf Çïâ ëÏú£Ç ®â dã ëó ©gï ®Ïù «a¥ ®Mâ ÿp ©à £ÇfÒï ëò£ dòï ®â ÔÙA ®Ï¥gë Çïiï ëÏÕ f K õﶹ ¬ô }Ïà£Ï £Çz¹ £Ç»£Ç dá¹ : - ¬áï dó ßßß ëáï dó Ôà §ï¶ë ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ¸ ëÏU£Ç Ôïê£ ½¥â£ ÇÌ dB£ ®â ß Yf }Ïïê£ }¥£Ç ëfÓï Ôä® ÏQï : - ¬ÏU£Ç Ôc £ÇfÒï ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà õﶹ ¬ô }Ïà£Ï K õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÇÞ£Ç Çf×£Ç ÔÞë dÜ¥ ß YÆ® £Ïïê£ ÏÞ£ dfâ ®âA Ôê£ &á£Ç «¾ë §¥g® ©Ý® ©Æ® ëáï ß }Ù© ©Ý® £ä ÿN ÏÞ£ ÷éÕ $¥g£Ç ß }Ù© ©Ý® £ä ÿR£Ç ðâ £ÇfÒï ëÏB ®äÕ &Ù® ®ï£Ï $iÕ ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 208 http://come.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long °Æ ©Ý® ®Ïz® ëwâ ÏÞ£ g© Õ ÷Ïô dé® Ôäï ëMë ÷k $Ù¥ $â ß ¬Ý¹ ©Þ® «a¥ ÏÕÞ© ÔD© §àÕ ß ¢ïp£ £Ïïê£ ÏÞ£ Ôà £ÇfÓï áÕ dø£ ®ÏÜ£ ÿÍ dã ®»£Ç Ôà© ÿiÕ ®ïê¥ ëÏÕ YE Y棂 ¢ïê£ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dã Çݹ £ÇfÓï £àA Ïâï ÔÜ£ ¸ ©Æ® ÔÜ£ l ®&Õ£Ç £Ïà ®Þ© §à ©Æ® ÔÜ£ l ®&ê£ ®¼¥ Ôa¥ ß }Ïa£ ¹Ïá¹ £ÇfÓï £àA &Ù® ½¥áï ðN ¸ L£ Ïﶣ £Ïf ©â ½¥e ß ?Ïï ÙA ¸ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dã ÿïB® §ï¶ë ÏÞ£ dB£ ÷ï£Ï ®Ïà£Ï ÷Ïô£Ç dp Ôà© ÿiÕ ®ïê¥ ëÏÕ YE Y棂 ¢ïê£ £Ïf£Ç ëÏà£Ç ëü£Ç ÷Ïô£Ç £ÇÓ ÏÞ£ Ôäï Ôà© ÷V ®ÏB ®Ïa£ ëÏÕ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß á£Ï ®&å£Ç ®¥A «á£Ç «wâ £Ïf£Ç ëÏU£Ç ®Ïp «á£Ï ÿR£Ç á£Ï dè£ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëò£ ÿïB® õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ©Ì£Ï ©â£Ç ®&ö£Ç ®ÏfÒ£Ç ®Ù® £Ïïê£ ©Ý® ©üï ¹Ïiï g© Õ ¸ ëÏà£Ç ÷Ïô£Ç Çݹ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï £Ïﺥ ÔÜ£ £ê£ ëa¥ ëfÓï ®ïB£Ç £óï ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëÏà£Ç ÷Ïô£Ç ½¥ø£ ®Ï¥Æë ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ©Öï §àÕ dÙ® }&¥£Ç ËÇ¥Aê£ ëÏfâ ÿâÕ Ôa¥ ¸ ÿä£ Ïq¥ Çïâ£Ç ÏÊ ëÏU£Ç ëó ©ÙA £ÇfÓï ®ÏÙA ©Ý® ÏÞ£ ß ËB¥ ÷Ïô£Ç $LA §î £àA ®ÏÌ ðﶣ ©äÕ £ÇfÓï áÕ dø£ døÕ ©Ý® £ä£ ®ï£Ï ðﶥ dB£ daA ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®&á£Ï df×ë ÿâÕ £Ïïê¥ ëÕ£ ©Þ® «Þë ÿé£ ëwâ ½¥Ü£ Ïù£Ç ß Yf }Ïïê£ }¥£Ç ©Þ® dã dQ «ö£Ç ¸ Çã Çïz® ©Ì£Ï £ÏÌ£ ÷b Ôäï dgï ¹ÏfÒ£Ç ÔÖ£ ®ïB£Ç ½¥á® ÏQï : - ËÇfÒï Ôà âï K õﶹ ¬ô }Ïà£Ï da¥ K ËÇfÓï ÷ïâ Ïé ©ï¶£Ç ©¥g£ £óï £Ïf£Ç dÜ¥ Ôfoï &ú© Ôäï ÷Ïô£Ç ®Ïg® &â df×ë ©Æ® ®ïB£Ç ß }&¥A ¢Ê£ YÆë þâ ëwâ Yf ©ô£ ½¥i £Ïïê£ ëó ®Ïp ®Ï¥ ÏÊ£ dÕä® ©ä£Ç £ÇfÓï ®â ®&Õ£Ç ÷ÏÕi£Ç ÷ÏÞë ß Yf }Ïïê£ }¥£Ç §Æï ÔÙA ®&Õ£Ç ©Ì£Ï &â ©Æ® ëáï Ïƹ ÇE ß %ã ëúï $¥g£Ç dÉ ëi ®Ï¥gë Çïiï ®&Õ£Ç Ïƹ §àÕ ©ï¶£Ç £ÇfÓï ÷ïâ ß Yf }Ïïê£ }¥£Ç ëÜ£ dºï¥ ®&â $ø© õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôäë ÔD£Ç ®Öï da¥ £ê£ £ÏÙ® ½¥AB® &á£Ç ë¾¥ §ã£ ®á£Ï ©ä£Ç £ÇfÓï £àA ß ËÇÕàï £ÇfÓï £àA ëÏU£Ç ëò£ âï ÿïB® õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ïﶣ l da¥ ß ¬ü£Ç ëÏU£Ç âï £ÇÓ ©Æ® £Ïa£ §z® Ô»£Ç ðâ£Ï ®Ïïê£ Ïä ¸ ÷ïB© ¹Ïá¹ §ô «Õ£Ç £Ïf °äëÏ ìa£ ®Ïà£Ï ëÏúâ ©à Ôäï ðù£Ç ÷V ®ÏB ®Ïa£ ¾£Ç ëÏïB£ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £Ïå£ £Ïó ëfÓï ÏQï : - ìî £àA &â Ôà© «âÕ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëü£Ç da© &â ÏÊ dÊ ©Ù® &Êï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôä£Ï Ôù£Ç dá¹ : - ?V ÏÊ dÊ Ôà £ÇfÒï ëϾ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà ®â ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ìzA ëô£Ç ®¼ ëó ÿïB® §Ì Ôc ÇÌ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôäï ÷Ïô£Ç ®Ïa£ Ïà£Ï ®Öï daA K ¬ô£Ç ®¼ ëó ÿïB® Ïﶣ ÇïÓ ÏÞ£ dâ£Ç l da¥ ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïóø ©Þ® ÔÙ¹ ÔÕá£Ç Ï࣠½¥â£Ç ¸ dÆ® £Ïïê£ ëÏà£Ç ëϥʣ dï ÷ïB© ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 209 http://come.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - ¬áë Ïä ëó ÿïB® ©Æ® §N ÔãÕ ®Ïáï Çïá© Ïö ìfÒ£Ç l ®&Õ£Ç ¢Õà£Ç ¬¥£Ç ÷Ïô£Ç K ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï : - ýÏiï ëÏå£Ç Ôà ìfÒ£Ç ®É£Ç ½¥i£ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï ÏQï : - ¬ÏÍ£Ï Ôà ÔãÕ ®â ß Ûﶥ ÔãÕ ëó ®Ïp ÔÙA ëÞ¹ df×ë ÿå£Ç dÕä£ dfâ &â £ÇÕàï ÷Ïô£Ç K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ¢Êï ®Ïáï ®¼ ëÏfâ Ôê£ £Çôï ¸ ìfÒ£Ç ®É£Ç ½¥i£ §g£ Ôà £ÇfÓï ÿÜ¥ ÿä£ döë «áëÏ §Öï £Çàï ®&Õ£Ç ®Ïf ¹Ïò£Ç ß þ⥠÷Ïï Yäï ¢à£Ï ¢Õà£Ç dB ½¥â dÓï ¸ ®Ïáï ®¼ £gï £ÇÏﶹ ¸ ìfÒ£Ç ®É£Ç ½¥i£ ®&l ®Ïà£Ï ©Æ® £Ïa£ §z® df×ë d¾ë ¢Õà£Ç }Ïf×£Ç dÒ££Ç ÷ï© ëÕï dÝë ÿﶮ ßßß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £ÇÞ® ÔÓï : - ËÇ¥S ®fÖ£Ç ëô£Ç ! }äï Ïä ëÏÎ ©¥g£ ÏQï ®fÖ£Ç ëô£Ç ©Æ® dﺥ Ôà £ÇÕàï ÿö£ ëáë §N ¸ ÔãÕ ëó ®Ïp ÔÙA ëÞ¹ df×ë ÿå£Ç dÕä£ dfâ &â £ÇÕàï Ã÷Ïô£Ç K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ¬ó ®Ïp ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ©Þ® «á£Ç Ôê£ ß YÆ® £Ïïê£ ëÏà£Ç ÏQï ®ïB¹ : - ?Ïô£Ç Ïïp¥ Ïﶣ ÇïÓ d¾ë ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç dã §àÕ ®L© dﶣ Aê£ ÇïÙë ëÏfâ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç ëÏå© ÔÕ §ï¶ë ®&N £fÖë ß °¥Éï ëÏÜ¥ «á£Ç «Ö© ëÏU£Ç ©Æ® £ÇàA £àÕ ÇïᣠdÕä£ £ê£ ©Eï dê© £Çàï dº¥ dï £Çw «Ö© ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï Ôäï : - ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç £Çw l da¥ K ËÇ¥S }¼ ìa£ dá¹ : - }¥A ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç Ôê£ £Çôï ÿᥠdã Ôa¥ £Ïf£Ç ÏÊï £Çàï ëò£ ®Ïáï ®¼ ¸ £Çàï «âA «fâ döë «áëÏ ÷Ïô£Ç ÿïB® ©Qï ß ?Ïï döë «áëÏ $Õ£Ç £Çàï ®Ïf £Çw £ÇâA l Ëâ© ®Ïf ¹Ïò£Ç ¸ ÿaA ÇïÓ ëü£Ç §zA ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - Ëâ© ®Ïf ¹Ïò£Çl ¹ÏÍâ £àÕ K #ï£ ËÇ¥S ®fÖ£Ç ëô£Ç dfâ ®äï Ïä £ÇâA ®Öï dó df×ë ëÏå£Ç K Å£ ?ﶣ Å£ ÿÙ® ®ïB£Ç Ôâ ÏÕi£Ç ëfÖ¹ ÔÓï : - Ûîë däï Ïﶹ ©¥g£ ÿö£ ®â ðÚ dB£ ÿáï ÷ïB£ ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç f K Yäï Ïﶹ dïê£ &Êï ëÏå£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôä£Ï Ôù£Ç dá¹ : - }äï Ïä ÷Ïô£Ç dê£ da¥ ¸ £B¥ ëáë §N ÷Ïô£Ç ëÏÎ ðÚ£ ®äï Ïä dï ®ÏÌ ëáë §N dïê£ dB£ £Òï &Êï ß Å£ ?ﶣ Å£ ëÏ⥠©àA £óï : - ¬Ïâ £àA ½¥i dïê£ &Êï ß ¬ÏU£Ç £Ïq£Ç å£ £óï ÏÊ dÊ ©à ëò£ ©¥g£ ëÏÕ ÿö£ ®äï Ïä ¹Ïiï ÿâA dÜ¥ £qâ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®Ïl ðàï dá¹ : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 210 http://come.to/kimdung
  8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - ?Ïô£Ç ¹Ïiï ®äï Ïä ©¥g£ ëáë §N ÿâA dÜ¥ ©à ëò£ ©Õ£Ç Çïq dÜ¥ ëÏÕ ëáë §ïÏ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÷Ïóø ©Þ® ÔÆ §V ®&Ü© ®f &Êï Ôê£ ®ïB£Ç : - }â ÏãA ®ä© ®ï£ ëô£Ç ®¼ ÔÜ£ £àA £qâ ß Å£ ?ﶣ Å£ Ôâ ®ÏÙ® ®Ïâ£Ï : - ËÇ¥S Ï¥£Ç ðÚ£ A dï ®Ïz® f K ËÇ¥S }¼ ìa£ Çz® dÜ¥ dá¹ : - ¬áë §N ëü£Ç dï ®ÏøÕ ®â ß YÆ® £Ïïê£ £ÇÏø dá£Ï " ÿƹ " ©Æ® ®ïB£Ç ß ¿Æ® ëáï dÜ¥ £ÇfÓï ©á¥ ëÏiA dÜ© dÌâ ®» ®&ê£ £óë dﶣ §å£Ç $¥g£Ç ß }ïB¹ ®ÏøÕ Ôà ©Æ® $áë ëÏB® ëî® dÜ¥ &Ö® $¥g£Ç ß #áë ëÏB® £àA ©Ýë ¹Ïîë «Þë ®ÏN §¶ ®&Õ£Ç däï £Æï ß ËÇ¥S }¼ ìa£ Çïz® £LA ©Ì£Ï ½¥âA dÜ¥ £ÏÌ£ Ôäï ß þᥠ®ê£ ®ÏN §¶ dã ÿN ©fÓï Ïâï £ÇfÓï ®ÏÞ® ÿå£Ç dÕä£ ©Ýë áÕ ðä Ïà£Ï £Þ© Çïã ß Ûäï ëó £ÇfÓï áÕ ®Íâ ëÜ© ®Ïâ£Ï ÔÕ⣠dâÕ «á£Ç ÔÕá£Ç ß ¿üï dâÕ ðÍ£Ï ©á¥ £ÏQ Çïö® ß ¿fÓï ÿâ £ÇfÓï £àA §»â &Êï Ôà© £Ïf ÷Ïô£Ç ½¥ø£ ÿïB® £ÏàA ëÏU£Ç £ÇÓ ÿö£ ëÏú£Ç ëù£Ç £Ï⥠dï ©Æ® dfÓ£Ç ß Å£ ?ﶣ Å£ ®¾ë Çïz£ ÏQï : - ËÇfÒï ðá© ÇïB® £ÇfÓï l daA ®ÏÌ &â £ÇfÒï ÔÖ£ ©Ù® ½¥á ! ËÇfÒï ëó ÿïB® dã ¹Ïä© ®Æï ëÏÝ® dÜ¥ ÷Ïô£Ç K }¼ Ð £Ïa£ Ôä£Ï Ôù£Ç dá¹ : - ËÏf£Ç dÜ¥ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ëw⠮⠮ÏÌ ëó ëÏÝ® ®Ïê© ©ÙA ëáï £qâ ëü£Ç ÷Ïô£Ç «âÕ ß Å£ ?ﶣ Å£ £ÏiA ÿÉ Ôê£ ¸ &ú® ÷ïB© &â ®Ïw ®ÏB ß }¼ Ð ËÏa£ £óï : - ËÇfÒï ©à ë¼ dÆ£Ç ®ÏÌ ÿö£ £ÇfÓï £àA Ôäï ®ÏïB¥ ©Æ® ëáï dÜ¥ ß Å£ ?ﶣ Å£ ½¥i £Ïïê£ ÷Ïô£Ç ðá© §ö£Ç dÆ£Ç £Ïf£Ç £ÇÕáë ©ï¶£Ç ®Ïóâ ©ä ß ¬i £Ïq£Ç ëa¥ ®Ïô ÿÎ ÷Ïó £ÇÏø ÏÞ£ ëü£Ç ®¥ô£ &â ß ¬ÏU£Ç âï £ÇÓ ©Æ® £Ïa£ §z® ëó dNâ §N £Ïf ÏÞ£ ©à Ôäï ðù£Ç £Ïq£Ç ëa¥ ®îë ®h¥ dp ëϼï ÿÖï ß }¼ Ð ËÏa£ ®¾ë Çïz£ ½¥á® : - ¬a© ©ï¶£Ç £ÇâA ! Å£ ?ﶣ Å£ ëfÓï Ôä® ÏQï : - }â dã ÷Ïô£Ç dÆ£Ç ®Ïw ëÏU£Ç Ôc ëò£ ÷Ïô£Ç df×ë ®Ïóâ ©ä ß }¼ Ð ËÏa£ ÏQï Ôäï : - ËÇfÒï ®Ïóâ ©ä âï K Å£ ?ﶣ Å£ dá¹ : - ËÇfÒï ëÏfâ £ÇÏø &⠮⠮Ïóâ âï ®ÏÌ ®â ®Ïóâ ©ä £qâ £ÇfÒï «c ÿïB® ß õ¾® ÔÓï ÏÞ£ ëà£Ç ®Ïóâ ©ä ëà£Ç ÔÖ£ ®ïB£Ç ¸ ëà£Ç ëϼï ÿÖï ëà£Ç ÷Ïó £ÇÏø ß }¼ Ð ËÏa£ ®¾ë ½¥á Ïâï ©Þ® dQ £ÇÜ¥ ß }Ïâ£Ï ÔÕ⣠dâÕ Ôäï §¥£Ç Ôê£ ß °E£Ç £ÇÏø dá£Ï " «Æ® " ©Æ® ëáï ß Ë¼â ®Ïâ£Ï ÷ïB© ®» ®&fÖë £ÇMë ëÏÌâ &â ¸ ©á¥ ®fÒï §ö® Ôê£ £Ïf ®ê£ ÿÞ£ ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 211 http://come.to/kimdung
  9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long °E£Ç £ÇÏø ©Æ® £ÇfÓï l ¹ÏÍ⠫⥠Ôä£Ï Ôù£Ç £óï : - ¢Þ£ ©Þ£Ç £ÇfÓï ®ÏÌ ®â ÇïB® £ÇfÓï ßßß Ë½â ëa¥ «â¥ ëwâ }¼ Ð ËÏa£ ÷Ïô£Ç âï £ÇÏø &D ß }&Õ£Ç ÷ÏÕi£Ç ®ÏÓï Çï⣠ëÏÖ¹ £ÏÕá£Ç £àA ß Yï£Ï ËÇäÕ d¾£Ç dR£Ç «ð¥ A dã &ú® Ôfoï ÷ïB© &â ß °ö£ Å£ ?ﶣ Å£ ¸ ËÇ¥S }¼ ìa£ ¸ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dã £ÏiA §ö® Ôê£ ß þ⥠ëù£Ç ¸ Ôäï £ÇÏø £Ïq£Ç ®ïB£Ç $fÒ£Ç ÇÚA £á® §à £Ïﺥ £ÇfÓï ÿN ÿp dÜ¥ ß }&å£Ç ®&Õ£Ç £Ïf £fÖë ©à ÿó£Ç ®¥AB® ®&ê£ £óë }Ïáï ¢òâ dﶣ Ôäï Ô¥ ©Ó Ôä£Ï ÔcÕ ß ¿á¥ ®fÒï ®ÏøÕ ÷Ïø £Çóï ¹Ïâ Ôê &Më &o £Ïf ÏÕà£Ç ÷ï© ëÏiA $¥g£Ç &Ù® £Ïﺥ &Ù® Ôí ß ¿fÓï ÿâ £ÇfÓï áÕ dø£ ®Ï¥e ëÏ¥£Ç ÷Ïô£Ç ëÏN¥ ÔÆ ëÏa£ ®fÖ£Ç ÿaA ÇïÓ dã ®é $¥g£Ç ÏB® &Êï ¸ ëÏU£Ç ëò£ âï ½¥â£ ®Ù© dB£ Ôâï ÔNëÏ ÿö£ ëÏú£Ç ß ËÇfÓï ®â ½¥â£ ®a© dB£ §ï¶ë ÷Ïáë ®ÏÜ£ ÿÍ ÏÒ£ ¸ £ÇÏïê© ®&ö£Ç ÏÒ£ ß }äï «âÕ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï £ÏÙ® dN£Ï ÿ¾ë ÿáëÏ ËÇ¥S }¼ ìa£ dfâ ëÏà£Ç dB£ Ëâ© ®Ïf ¹Ïò£Ç &â ©Ý® ¢Õà£Ç dB K ¿Æ® £Ïa£ §z® ÔãÕ ®Ïà£Ï ®Ïz£ ®&ö£Ç £Ïf ËÇ¥S }¼ ìa£ «âÕ Ôäï ëÏN¥ ðÚ£ ëÏà£Ç dï K ¬¥Æë ëÏïB£ £àA Çïqâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï §à }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®¥A ëÏÙ£ dÆ£Ç §D Ôa© £Ïf£Ç ëÏU£Ç ½¥â Ôà ©Æ® §ï¶ë Çïqâ ÿä£ Çïâ£Ç ÏÊ ¸ «âÕ Ôäï ÷ï£Ï dÆ£Ç dB£ ¬¼¥ }&ù£Ç }Ïïê£ }¼ K }&Õ£Ç §î £àA ëò£ L£ ðÙ¥ dﺥ ëÏï ÿÍ ©z® K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÔïBë ©Þ® £ÏÌ£ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®ÏÙA A dâ£Ç £Ç¼â ©Ý® Ôê£ ®&Óï ß %ã Ôäï £Çó £Ïà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ®ÏÙA ÔãÕ dâ£Ç ëúï $¥g£Ç £ÏÌ£ ©Ì£Ï ß %ã ÷Ïô£Ç £ÏN£ df×ë ÏQï : - ¢òâ ®Ïf×£Ç ! ¢òâ ®Ïf×£Ç ëó ÿïB® ë¾¥ ëá£Ï §î £àA &â Ôà© «âÕ ÷Ïô£Ç K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÔÞë dÜ¥ dá¹ : - }ÏÍ ëÏw ÷Ïô£Ç £ê£ dø© §î £àA ÏQï Ïòâ ®Ïf×£Ç ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ìzA ®äï Ïä £ê£ ÏQï âï K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë dá¹ : - õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß Yê© &R© ®Ïá£Ç ëÏÍ£ ë£àÇ ÷Ï¥Aâ ®&å£Ç ®&ò£ ¸ ëà£Ç «á£Ç ®Q £Ïf ÇfÒ£Ç ß Y¾ë ¢Õà£Ç dB £ÏQ ®¥Éï Ôúë ®Î£Ï ÇïÙë £Ê£Ç ¸ á£Ï ®&å£Ç Ôö® ½¥â ÷Ïø ë¼â «É ëÏïB¥ §àÕ ¸ «Õï ®Öï ÿ¾ë ®&fÖ£Ç «â ©à¥ ÿïBë l ®&fÖë ÇïfÓ£Ç ß °¾ë «â ®&f á£Ï ®&å£Ç ëÏïB¥ §àÕ ®&ô£Ç ®Mâ ©aA ©ù ß }&Õ£Ç ©aA ©ù Ôäï ¹Ïi£Ç ¹ÏÙ® ëó ÿó£Ç £ÇfÓï ß YaA Ôà ë¥£Ç ëÙ© ß ¢Õà£Ç dB ëò£ £ÏQ ®¥Éï ÿ⣠dê© ®&fÖë £âA ÷Ïô£Ç ðù£Ç £ÇfÓï ëÏÜ¥ ëÏMë ß Ë¼â dê© âï ëò£ ðá© £Ù¹ £áëÏ ðò© £Çó ®&fÖë Çïf ëwâ ¢Õà£Ç dB K Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 212 http://come.to/kimdung
  10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¢Õà£Ç dB §fÒ£ ©Ì£Ï ©Æ® ëáï £ÏiA §ö® Ôê£ ß ¬ÏU£Ç £Ïq£Ç £Çàï §Ú£ ÿÌ£Ï ®h£Ï ©à ®Ïa£ ®Ïw Ïïp£ £Ïïê£ &Ù® ©â¥ Ôí ß ¢Õà£Ç dB ÏQï : - yï dó K ¿Æ® £ÇfÓï dá¹ : - Ëô ®àï Ôà ìfÒ£Ç y£ ëÏÜ¥ ëÏMë ða£Ç ®&à Ôê£ ëÏúâ ®Ïf×£Ç ß ¢Õà£Ç dB ÏÊï ëò£ Ôà Yô£Ç ë¥£Ç ®Ïáï ®¼ dã ëù£Ç ìfÒ£Ç y£ ÔÞ© ÷ÏÇï¥ ®Ïw ®úë ®Ïa£ ®Í£ ß Yê© £âA ®¥A ¢Õà£Ç dB ÷Ïô£Ç ®&¥Aº£ Ô¶£Ï ÔÙA ®&à ©à ÏÞ£ ðá© df dÆ® Ôà ©Æ® dﺥ ®Æï ÔEï ß ËÏf£Ç £ÇàA ÷Ïô£Ç £o dp ©Æ® ÔãÕ £Ïa£ §Ú£ ðgë ðä ®&¥£Ç ®&ï£Ï ¹Ïiï ÿ¥Ê£ Ôò£Ç £ê£ ÷Ïô£Ç £Ý£Ç ÔÓï ëÏÎ $¥â ®âA ¹Ïᣠ: - °aA ÇïÓ ÷Ïô£Ç ëÜ£ £ÇfÒï ëÏÜ¥ ëÏMë ¸ £ÇfÒï ÏãA Ô¥ï &â ß ìfÒ£Ç y£ dá¹ Ôäï ÿR£Ç ©Æ® ®ïB£Ç " õä " ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 213 http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2