Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 23

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

64
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 23', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 23

 1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¬ÏfÒ£Ç ®Ï¾ 23 °ó£Ç £Ç¥A¶® ®Ïê ÔfÒ£Ç &öï ÿó£Ç £ÇfÓï ¢Õà£Ç dB dã ¹Ïᣠ&â ëa¥ ÇÌ dº¥ ÷Ïô£Ç dp ëÏÕ ÿÙ® ë¾ âï §ï Ô¶£Ï ß ¢Õà£Ç dB ÿiÕ £ÇfÓï £àÕ Ô¥ï &â ®ÏÌ ðù £ÇfÓï ÙA ÇÚA ëÏa£ &Êï ëü£Ç ¹Ïiï ÿò $¥g£Ç ©à &ú® Ô¥ï ß Ûä ®ÏâA ! ÛÜ£ £àA ìfÒ£Ç y£ £ÇÏø Ô¶£Ï ®&¥Aº£ §Ú£ d¾£Ç Aê£ ß þM ®ÏMë ÔãÕ ÷Ïô£Ç £Ïúë £ÏÍëÏ df×ë £qâ ¸ ëi £ï¶© P &ú® Ô¥ï ëü£Ç ÷Ïô£Ç £g® ß ¢Õà£Ç dB ëÏâA ©àA ÏQï : - þâÕ £ÇfÒï ëò£ ëÏfâ dï K ìfÒ£Ç y£ dá¹ : - Ëô ®àï ëó §ï¶ë ®a¥ Ôê£ ß ¢Õà£Ç dB Çïîë : - Ëóï dï ! ìfÒ£Ç y£ dá¹ : - Ëô ®àï ©¥g£ $ï£ ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç dï Çݹ ©Æ® £ÇfÓï ß Yã £¼â dê© ÔãÕ ëò£ ÷ï£Ï dÆ£Ç ®Ïá£Ï Çïá ¸ Ôäï £àï é¹ d¾ë dfÒ£Ç ÷ï© dï Çݹ ©Æ® £ÇfÓï ®ÏÌ ëò£ ëÏï Ôà ®Ïp ®Ïg£Ç K ¬ÏU£Ç Ôc ÔãÕ dã ½¥ê£ ®Ïa£ ¹Ïz£ ©Ì£Ï ¸ ½¥ê£ ëi daA Ôà dﺥ däï £ÇÏNëÏ ÿÙ® däÕ dp &fÖë ÔÙA ®Æï ®&¥ ðï ®â© ®Æë K ÛãÕ ®h£Ï ®Ïa£ ®» £ÇàA Ôê£ ÿiA ¸ ëÏÍ£ ®¥Éï dã §àÕ ë¥£Ç ¸ ®&fÖë £âA ÔãÕ Ôà £ÇfÓï &Ù® ëL£ ®Ïz£ ß ¢ï¶£ ÇïÓ ÔãÕ dá «g£Ç dB£ £å© ¸ «á¥ ëÏîë ®¥Éï ¸ «âÕ Ôäï ðá© Ôà© §ï¶ë ®ÜA dÌ£Ï £àA K ¢Õà£Ç dB ®¥A £é® ©Þ® «â «Ü© £Ïf£Ç §Ú£ ®&Ü© ®h£Ï ¸ ÏÊï Ôa¥ ©Öï ëÏz© &ãï ÏQï : - ËÇfÓï dó l da¥ K ìfÒ£Ç y£ dá¹ : - ¢ï¶£ l ®&Õ£Ç £àA ß ÛãÕ ÇïÒ ®âA Ôê£ §ÚA ß ËÇÕàï ®&fÖ£Ç dÆ® £Ïïê£ Ïâï dhâ dè£ «á£Ç Ôê£ ß õfÖï á£Ï dè£ Ôà ©Æ® ®Ïâ£Ï £ïê£ ÔÚ© Ôﶮ ¸ ©Ì£Ï ©Ýë áÕ ÏÕà£Ç ÿàÕ ¸ £¼â §ä® ðfÖï &c &â Ïâï ÿê£ dp Ïl &â ëáï ½¥Ü£ ÿá® ÿiÕ ß á£Ï dè£ ®¥A «á£Ç ÏÒ£ ÿó£Ç ®&å£Ç £Ïf£Ç £ÇfÓï ¹Ïi£Ç ¹ÏÙ® ®Mâ ÏÊ ®&Õ£Ç dá© ©aA ©ù ß ¢Õà£Ç dB ëÏfâ £ÏÌ£ &D ¸ §é£ &è© ÿfÖë &â ß YÆ® £Ïïê£ £Çàï ÿïB£ «Þë ÇfÒ£Ç ©Ý® ÿïB£ dÉï dB£ dÆ âï ®&ô£Ç ®ÏÙA ëü£Ç ¹Ïiï ÷ÏïB¹ «× ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 214 http://come.to/kimdung
 2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long }Ïâ£Ï £ïê£ d¾£Ç ®&fÖë ©Ý® ¢Õà£Ç dB ëÕï ®Mâ £Ïf ÿó£Ç ©Ì£Ï ß }Ïa£ ®Ïp ëù£Ç ©Æ® ëo¸ ðÕ£Ç ©äÕ Çïg£Ç ϶® £Ïâ¥ ß }Ïz© ëÏÍ ®Ù© áÕ ©Ýë ®&ê£ ©Ì£Ï ëü£Ç Ôà áÕ ¢Õà£Ç dB ß áÕ ÿàÕ ©à¥ §à£Ç ®fÒï ß ¬É ®âA áÕ ©à¥ $â£Ï ÿïBë ß }&ê£ áÕ ®Ïê¥ ëÏÍ£ ëÕ£ &棂 §à£Ç ¸ ÿàA ®Ïà£Ï ©fÓï Ïâï ëÏfÒ£Ç ß ¬ó £Ïq£Ç ÏÌ£Ï §c Ôà ®i£ §a£ £Çü «Þë ß }&fÖë §à «â¥ ëÉ dº¥ ëó ©Æ® ëÕ£ &Ê£Ç ß ¢âï ÿê£ §à ëÏE §ä® áÕ Çïá¹ £Ï⥠ëü£Ç dº¥ ®Ïê¥ ©Æ® ëÕ£ &Ê£Ç ß ¬¼â ®âA áÕ ëù£Ç ®Ïê¥ ©Æ® ëÕ£ &棂 ¸ £¼â ðfÖï §ä® áÕ &c dôï Ôà ®Ù© ½¥Ü£ ÿá® ÿiÕ Ôz¹ ®Ï¥e ß YaA Ôà ®&ﺥ ¹Ïîë ëwâ ¢Õà£Ç dB ß ¢Õà£Ç dB Ôà dÆë ®ô£ ëó ©Æ® ÷Ïô£Ç âï ß ¢Õà£Ç dB Ôà ëÕ£ ®&Óï d¾£Ç ®&®ê£ ©¥ô£ ða£ §ä£ §z® ß }¥A¶® ÷Ïô£Ç ©Æ® £ÇfÓï £àÕ ðá© ®ïB© §ï¶® ß }Ïâ£Ï £ïê£ dó Ôà âï K þâÕ Ôäï Çïg£Ç ϶® df ÷ï© }Ïïê£ }¼ ëi §º ®Ïa£ ÏÌ£Ï ÔÚ£ ðÕ£Ç ©äÕ K þâÕ A Ôäï ÔÖ£ ©z® £Ïf §zA K ìfÒ£Ç y£ £ÏÌ£ Ïâï £Ïa£ §z® d¾£Ç ®&fÖë ©Ý® ¸ ®&ê£ ©Ý® ÔãÕ ¹Ïi£Ç ¹ÏÙ® ©Æ® £î ëfÓï ÷k ÿÍ : - ¬ÏÞë ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp ÷Ïô£Ç ÿïB® £Ïa£ §z® £àA Ôà âï K ¢Õà£Ç dB ®&V ®¥Éï ÔÞë dÜ¥ ß }¥A £Çàï ®¾ë Çïz£ dB£ ëMë dïp© £Ïf£Ç §Ú£ ©ï,£ ëfo£Ç ÷ﺩ ëÏB «M ¹ÏÚ£ £Æ ß ¢Õà£Ç dB dã £ÇÙ© £ÇÜ© ëi© Çïáë ëÏ¥A¶£ ÇÌ &Êï ß }&Õ£Ç £î ëfÓï ëwâ ìfÒ£Ç y£ £ÏÙ® dN£Ï L£ ðÙ¥ ëÏ¥A¶£ ÿÍ ©z® ÇÏê £ÇfÓï ß ìfÒ£Ç y£ §E §âï ®Ïâ£Ï £ïê£ ëfÓï £óï : - ìN £àA Ôà dÍëÏ ®&¥Aº£ ëwâ Yäï ¢à£Ï ¢Õà£Ç dB ¸ Ôà ®ÏB ®¼ ëwâ Ëâ© ìfÒ£Ç Çïâ ©à ëü£Ç Ôà dfÒ£Ç dÆ ëÏÍ£Ï ®Ïg£Ç ëwâ }Ïïê£ }¼ ß ¢Õà£Ç dB ÷Ïô£Ç £ÏN£ df×ë £qâ ÔïBë ©Þ® £Çó ®Ïâ£Ï £ïê£ Ïâï ÔÜ£ ®&Ü© Çïö£Ç ÏQï : - ËÇfÒï ¹Ïî£Ç ëÏïB¥ ÏÊï ÷ï£Ï ëÏå£Ç K Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏB ®¼ ëúï dÜ¥ $¥g£Ç dá¹ : - ?Ïô£Ç ¹Ïiï ß ¢Õà£Ç dB ÏQï : - Yã ÷Ïô£Ç §a£Ç ëÏïB¥ Ôäï ðá© ®Ïﶣ ®ï¶£ ðÓï ÷ÏQï ¹ÏÕ£Ç dNâ Ôà ¹Ïä© ®Æï ÇÌ £ÇfÒï dã Ïïp¥ ëÏfâ K Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏB ®¼ ëúï dÜ¥ $¥g£Ç ®ÏÙ¹ ÏÒ£ £qâ ß ¢Õà£Ç dB £óï ®ïB¹ : - ¢Õà£Ç ®¼ ¹Ïä© ¹Ïá¹ ëü£Ç ¹Ïiï ®Æï £Ïf ®Ï¾ ða£ ß õù ®&Ú© ëó Ôò£Ç ÿiÕ §¶ ø &R£Ç ëü£Ç ßßßß Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏB ®¼ dÆ® £Ïïê£ £Ç¼£Ç dÜ¥ Ôê£ £ÇÞ® ÔÓï : - È &R£Ç ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®&á£Ï ÷ÏQï ®Æï ©Ù® dÜ¥ ß ¢Õà£Ç dB dá¹ : - Yú£Ç ®ÏB ß Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏB ®¼ ÏQï : - ËÇfÒï dã ÿïB® ¹Ïé¹ £fÖë «âÕ ëò£ ¹Ïä© ¹Ïá¹ K Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 215 http://come.to/kimdung
 3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¢Õà£Ç dB ¹ÏÚ£ £Æ dá¹ : - ËÇfÒï ßßß Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏB ®¼ ÔÖ£ ®ïB£Ç £ÇÞ® ÔÓï : - }&N ¹Ïá¹ ¹Ïä© ¹Ïá¹ ®Æï Çïâ ®Ïê© ©Æ® ÿzë ß õù ®&Ú© ©¥g£ ë¾¥ ©ä£Ç £ÇfÒï ÷Ïó £Éï Çïâ ¹Ïá¹ ëwâ ®É£Ç ®ô£Ç ëò£ dp dó ß ¢Õà£Ç dB ëi Çïz£ ÏQï : - ËÇfÒï Ôà âï K þâÕ ðá© §ô Ô, §Öï ®&Ú© £Ïf §zA K Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏB ®¼ dá¹ : - }&ã© §a£Ç Ô¶£Ï ®&Óï ¸ §a£Ç ëÏïB¥ ëwâ ®ïê£ dB Ôà© dfÒ£Ç ÷ï© }Ïïê£ }¼ ß ¢Õà£Ç dB Ïâï ®âA £Þ© Ôäï ¸ ®Õ࣠®Ïa£ Ôä£Ï £Ïf ÿå£Ç ß °aA ÇïÓ £Çàï dã Ïïp¥ &D §î £àA Ôà ©Æ® a© ©f¥ ÷Ïw£Ç ÷ÏïB¹ ©à £Çàï ëü£Ç ëÏfâ ðá© ®ï£ ß Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏB ®¼ Ïô : - ìfÒ£Ç ®É£Ç ½¥i£ ! ìfÒ£Ç y£ Ôz¹ ®¾ë ÷ÏÕ© Ôf£Ç ®a¥ : - ¬ó £ô ®àï daA ß Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏB ®¼ £óï : - ËÇfÒï ÏãA dø© £ÇfÓï £àA $¥g£Ç dp «á£Ç ©âï Ïà£Ï ½¥AB® ß ìfÒ£Ç y£ dá¹ : - ìa£Ç ! Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏB ®¼ £óï : - ËÇÏh ®Ì£Ï ëù£Ç Ï¥AB® ©äëÏ ëwâ ®ïê£ dB ëÏÕ A ëÏB® df×ë ®Õ࣠®ÏaA &Êï dø© ®Ïï ®Ïp A dfâ §º £ÇâA ìfÒ£Ç ¹Ïw ß ìfÒ£Ç y£ Ôäï " ðä " ©Æ® ®ïB£Ç ß ÛãÕ dfâ ©Þ® £ÏÌ£ ¢Õà£Ç dB ¸ dÆ® £Ïïê£ ®Ïl ðàï ¸ ©ï¶£Ç ÔL© ÿL© : - Ëô ®àï ®Ïz® ÷Ïô£Ç Ïïp¥ ®äï «âÕ £ÇàA Ôäï ÷Ïô£Ç Ôà© ëÏ¾ë ®ïp¥ §fÒ£Ç Çïâ ©à Ôäï dB£ ÷ï£Ï ®Ïà£Ï dp ëÏN¥ ëÏB® ©Öï ®Ïz® Ôà ÷k ! ¢Õà£Ç dB ëfÓï Ôä® ß °aA ÇïÓ a© ©f¥ dã ÏÕ࣠®Õ࣠&D &Êï ß °ö£ Ïö ©¥g£ ðù£Ç ©z£ ®ÏâA dàÕ ¸ Ô×ï ðî£Ç ®Ïâ£Ï £ïê£ £àA ©äÕ $f£Ç £Ïà §¥â dp Ôê£ Ôà© ¢Õà£Ç dB ¸ Ôäï ëò£ ©¥g£ ÇïB® £Çàï dp ÿN® ©ï¶£Ç ß dã ðù£Ç ðâ£Ï £ÇÏhâ Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏB ®¼ dp dø© Ïàï ëg® §º ¹Ïw Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏÌ ðù §î £àA ëó ÿN ÷Ïá© ¹Ïá £Ïf£Ç £ÇfÓï dã ëÏB® &Êï ¸ ëò£ ®Ì© da¥ &â df×ë dgï ëϾ£Ç ß ìfÒ£Ç y£ Ôäï ÏQï : - ¢Õà£Ç }¼ ¹Ïä© ¹Ïá¹ ëü£Ç ¹Ïiï ®Æï £Ïf ®Ï¾ ða£ ß ËÇàï dã ÿïB® §zA ®ÏÌ ëò£ £óï ÇÌ df×ë £qâ K ¢Õà£Ç dB dá¹ : - }&Ú© ëÏÎ ©¥g£ £óï ©Æ® ëa¥ ß ìfÒ£Ç y£ Çïîë : - ËÇàï £óï dï ß Ëô ®àï £ÇÏø daA ß ¢Õà£Ç dB ÏQï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 216 http://come.to/kimdung
 4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - ìï¶ë ÏÕâ£Ç df £àA «âÕ ëáë £ÇfÒï £ÇÏh &â df×ë K ìfÒ£Ç y£ ëÏÖ¹ ©Þ® &Êï ÷Ïô£Ç £ÏN£ df×ë ®ïB£Ç ëfÓï ¸ dá¹ : - Ëô ®àï ÷Ïô£Ç ©¥g£ £óï £Ïf£Ç ÿaA ÇïÓ ÷Ïô£Ç £ÏN£ df×ë £qâ ß ¢Õà£Ç dB Çïîë : - ËÇfÒï £óï dï ! - þM ®ÏMë ®ÏÌ ÔÜ£ ®&fÖë ÔãÕ ìfÒ£Ç Çïâ §àÕ ÷ï£Ï ¹Ïá® Çïáë &â ¢Õà£Ç dB ëù£Ç }ïp¥ ìfÒ£Ç Çïg£Ç ϶® £Ïâ¥ ß ìï¶ë £àA dã ÿÞ® dÜ¥ ®ïB£ Ïà£Ï ®» Ôa¥ ß ¢Õà£Ç dB ÏQï : - ËÇfÒï ÿN Ïö ©¥â &Êï ¹Ïiï ÷Ïô£Ç K ìfÒ£Ç y£ dá¹ : - ¬ÏU£Ç £Ïq£Ç £ô ®àï ®ÏÍëÏ dá£Ï ÿäë ©à ëò£ ®ÏÍëÏ «â£Ç ®&ö£Ç £qâ ß ÛãÕ £óï ®Öï daA ¸ ÇfÒ£Ç ©Ý® Çïà £¥â ÿE£Ç «á£Ç Ôê£ £ÇÙ© £ÇÜ© £ÏÒ£ £ÏÒ£ dÞë P £Ïf£Ç Ôäï ÇÎâ §Ó ®Ïl ðàï £óï ®ïB¹ : - ìÌ £ô ®àï ®&fÖë £âA ®ÏÍëÏ Ôà© ÔÖ£ £ê£ ¹Ïiï ®Ì© dfÓ£Ç ß ¢Õà£Ç dB £óï : - ìzA ®ÏÌ Ç⣠£ÇfÒï ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà £ÏQ ß ìfÒ£Ç y£ dá¹ : - þM ®ÏMë Ç⣠ëwâ £ô ®iï ÷Ïô£Ç ÔÖ£ £ê£ §ï¶ë ÇÌ ©à ÷Ïô£Ç ©fÓï å£ ëÏÍ£ Ôà ÷Ïô£Ç Ôà© ß ¢Õà£Ç dB ÏQï : - ìï¶ë £àA dã ©fÓï ¹ÏÜ£ å£ ëÏÍ£ ëÏfâ K ìfÒ£Ç y£ dá¹ : - °ö£ £ô ®àï ëÏÎ ëò£ ÔÕ ®ê£ ©Ý® ëϥƮ ËÇ¥S }¼ ìa£ £Ïf£Ç Ïﶣ ÇïÓ ÿö£ £ô ®àï d㠮̩ ëáëÏ ðÚ£ ðî ÏÞ£ dï £Òï ÷Ïáë &Êï ß ¢Õà£Ç dB " Ê " Ôê£ ©Æ® ®ïB£Ç ÏQï : - }ÏB f K ìfÒ£Ç y£ dá¹ : - ?V £ÇÏﶣ ëÓ ©à £ÇÏø ÿê£ £ÇÕàï ëó Ïâï §N däï ½¥gë ¹Ïw dá£Ï ëÓ Ôﶥ ëó £ÇÊï Aê£ ®&Õ£Ç £Ïà df×ë ëÏå£Ç ¬aA ®&i ÔÓï ðh £Ïïê£ Ôà ÷Ïô£Ç df×ë ß ìfÒ£Ç y£ £óï ®ïB¹ : - ËÇfÓï Ïöë ÷ïB© ëü£Ç §zA ß ¢ö ÿïB® Ïâï ®âA däï ÷ïB© ÷ÏáëÏ ÷Ïé® ®ïB£Ç dfÒ£Ç ®ÏÓï dâ£Ç l ®&ê£ £óë dﶣ }Ïáï ¢òâ ¹ÏÍâ ®&fÖë ®e ÷ïB© ®ÏÌ ëò£ £ÇÊï Aê£ Ôà© «âÕ df×ë K ¢Õà£Ç dB dÆ® £Ïïê£ ÏQï : - ¢âï däï ÷ïB© ÷ÏáëÏ Ô»£Ç ðâ£Ï dfÒ£Ç ®ÏÓï ©à £ÇfÒï £óï dó ¹Ïiï ëÏå£Ç Ôà }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® §à õﶹ ¬ô }Ïà£Ï K ìfÒ£Ç y£ Ïïp£ £Ïïê£ Çïz® ©Ì£Ï dá£Ï Vöông An hieån nhieân giaät mình ñaùnh thoùt moät caùi, hoûi laïi: - Ngaøi cuõng bieát ö? Sao ngaøi bieát caû hai nhaân vaät naøy? Hoaøng ñeá höõng hôø ñaùp: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 217 http://come.to/kimdung
 5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - Kieám thuaät vaø thanh danh cuûa hai nhaân vaät ñoù loan truyeàn khaép thieân haï thì ai maø khoâng bieát? Traùch naøo boïn Nguïy Töû Vaân chaúng ñoäng taâm. Vöông An thuûng thaúng noùi: - Traùi tim cuûa con ngöôøi laø traùi tim baèng huyeát nhuïc. Hoaøng ñeá ñaùp: - May maø beân mình traãm coøn ñöôïc maáy keû khoâng ñoäng taâm. Ngaøi vöøa döùt lôøi, boãng nghe nhöõng tieáng laùch caùch vang leân. Cöûa ngaàm môû ra. Boán ngöôøi töø trong boán caây coät xuaát hieän. Boán ngöôøi naøy mình cao khoâng ñaày ba thöôùc. Töø thaân hình cho chí dung maïo, phuïc söùc, nhaát thieát hoaøn toaøn gioáng heät nhau. Nhaát laø töôùng dieän hoï maét nhoû ti hí, muõi lôùn quaù côõ, ñaàu cao, moõm nhoïn, coi raát hoaït keâ, töôûng khoâng ai nín cöôøi ñöôïc. Nhöng nhöõng thanh kieám trong tay chuùng laïi chaúng coù chuùt naøo ñaùng cöôøi. Kieám daøi moät thöôùc baûy taác, aùnh saùng xanh leø laáp loaùng, haøn khí gheâ ngöôøi. Ba ngöôøi duøng song kieám, coøn moät ngöôøi duøng ñôn kieám. Baûy thanh kieám vung leân, töôûng chöøng nhöõng vì sao treân trôøi rôùt xuoáng nhö möa. Haøn quang loùa maét cô hoà khoâng môû ñöôïc. Tuy khoâng môû ñöôïc maét nhöng cuõng nhaän ra boán nhaân vaät naøy laø Ngö gia huynh ñeä ôû Phi Ngö Baûo, taïi Thaát Tinh ñöôøng nuùi Vaân Sôn. Ngö gia huynh ñeä boán ngöôøi töø moät caùi baøo thai sinh ra, tuy thaân hình thaáp beù maø kieám phaùp cöïc cao. Nhaát laø caû boán ngöôøi taâm y töông thoâng. Chuùng lieân thuû thi trieån moân Thaát Tinh kieám truyeàn gia, uy theá thaàn dieäu phi thöôøng! Ngöôøi naøo ñaõ loït vaøo Thaát ñaïi kieám traän naøy maø xoâng phaù ñöôïc thaät khoâng coù maáy, maëc daàu kieám traän chöa ñöôïc Ôﶮ §àÕ Ïä£Ç £ÏÙ® ®Ïïê£ Ïä ß ËÇf Çïâ Ï¥A£Ï d¶ ëÏU£Ç £Ïq£Ç ÷ïB© ¹Ïá¹ ½¥áï ðN ©à ®Í£Ï ®Ì£Ï Ôäï ëà£Ç ÷ïê¥ £ÇäÕ ÿÙ® ®Ï¥Ü£ ¸ ëÏU£Ç âï £ÇÓ ëÏú£Ç Ôäï §àÕ däï £Æï Ôà© £Ïq£Ç §¶ «h ÷º ëz£ ÿê£ ©Ì£Ï ¢Õà£Ç dB ß ?ïB© ½¥â£Ç Ôóø Ôê£ «Õï ®Q ©Ý® £Ïà §¥â ß ¢Õà£Ç dB Ïä Ô¶£Ï : - ¬Ïé© ! °iA ®Ïâ£Ï ÷ïB© §ö® &â £Ïq£Ç ÿô£Ç ÷ïB© ÏÕâ ¸ Ï࣠½¥â£Ç ëÏ¥Ap£ dÆ£Ç ÿâÕ ¹Ïw Ôê£ £ÇfÓï Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏB ®¼ §à ìfÒ£Ç y£ ß ìfÒ£Ç y£ §Ú£ ÷Ïô£Ç ®ÏâA dÉï «Þë ©Ý® ß Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏB ®¼ §ÚA ®âA ÷Ïc Ïô : - ýÏá ! Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 218 http://come.to/kimdung
 6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long }ïB£Ç Ïô §»â ð¾® ¸ dÆ® £Ïïê£ ©Æ® Ô¥Ê£Ç ÷ïB© ½¥â£Ç ëÏê£Ï ëÏBëÏ §ö® &â £Ïf dﶣ ëÏÖ¹ Ôäï Çïg£Ç ëÜ¥ §Ê£Ç ÿÞë £Çâ£Ç ®&Óï ß YÜA ®&Óï ÷ïB© ½¥â£Ç £ÇÕR£ £ÇÕèÕ ß ËÏq£Ç ®ïB£Ç ëÏÕâ£Ç ëÏÕi£Ç £Éï Ôê£ &ù£Ç &×£ ß }ïâ Ô¼â ÿÞ£ Ôê£ ®¥£Ç ®óø ß YÆ® £Ïïê£ ÷ïB© ½¥â£Ç dº¥ ©Ù® ÿïB£ ¸ ëÏÎ ëò£ ®&ô£Ç &D ©Æ® ®Ïâ£Ï ÷ïB© ß }Ïâ£Ï ÷ïB© £àA ÏÌ£Ï ®Ïù ÷Ïáë ÏU£ §à Ôà ©Æ® ëÉ ÷ïB© ß õh £Ïïê£ £ó ëÏU£Ç ¹Ïiï Ôà ÷ïB© ëwâ ËÇf Çïâ Ï¥A£Ï d¶ ß ËÏq£Ç ÷ïB© ëwâ ËÇf Çïâ Ï¥A£Ï d¶ dº¥ ÿN ëÏÝ® ÇÚA ß ËÇfÓï ËÇf Çïâ Ï¥A£Ï d¶ dº¥ £Çã Ôå£ &â ß ËÇfÓï ëÜ© ëÉ ÷ïB© ©Ì£Ï ©Ýë áÕ ®&Þ£Ç £Ïf ®¥AB® ¸ «Þë ©Ý® ®&Þ£Ç $â£Ï ëݹ ©Þ® Ôä£Ï £Ïf ÿå£Ç ¸ £ÇäÕ ÷ÏÍ ÷ï£Ï £ÇfÓï ëò£ ÇÏê ÇÖ© ÏÒ£ ëi ÷ïB© ÷ÏÍ ß ËÒï daA Ôà ¢Õà£Ç ë¥£Ç ©à ëi£Ï ®f×£Ç Ôäï ðï,£ &â ®&fÖë ©Ý® ¢Õà£Ç dB ß ËÏf£Ç £Ïa£ §z® £àA ðf £Ïf ëÕï ëi ¢Õà£Ç dB ëü£Ç ÷Ïô£Ç §àÕ da¥ ß ¢Õà£Ç dB «Þë ©Ý® §Ú£ ÷Ïô£Ç ®ÏâA dÉï Ôä£Ï Ôù£Ç ÏQï : - õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ¹Ïiï ÷Ïô£Ç K °äëÏ A £Ïa£ dá¹ : - ?V ®ÏiÕ ða£ l ëÏg£ ®Ïô£ ðã ÷Ïô£Ç £ÇÓ ëü£Ç Ôö® §àÕ ®âï }Ïïê£ }¼ ß ¢Õà£Ç dB £óï : - Thieân ngoaïi phi thieân, nhaát kieám phaù thaát tinh. Quaû laø kieám phaùp phi thöôøng. Dieäp Coâ Thaønh ñaùp: - Nguyeân ñaây khoâng phaûi laø haûo kieám phaùp. Hoaøng ñeá hoûi: - Khanh voán laø ngöôøi töû teá sao laïi laøm giaëc? Dieäp Coâ Thaønh ñaùp: - Ñöôïc laøm Vua thua laøm giaëc. Hoaøng ñeá noùi: - Giaëc vaãn laø giaëc. Dieäp Coâ Thaønh cöôøi laït, caàm kieám ñeå ngang tröôùc ngöïc, laïnh luøng hoâ: - Xin môøi. Hoaøng ñeá hoûi: - Môøi ai? Dieäp Coâ Thaønh ñaùp: - Kieán thöùc cuøng söï traán tónh cuûa beä haï trong voõ laâm ít keû bì kòp. Giaû tyû beä haï vaøo choán giang hoà taát lieät danh vuøng haøng Thaäp ñaïi cao thuû. Hoaøng ñeá cöôøi noùi: - Nhaõn löïc cuûa khanh khaù laém! Dieäp Coâ Thaønh noùi: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 219 http://come.to/kimdung
 7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - Hieän nay Vua chaúng ra Vua, giaëc khoâng phaûi giaëc. Giöõa Vua vaø giaëc ai maïnh laø thaéng. Hoaøng ñeá ñaùp: - Hay cho keû heã maïnh laø thaéng! Dieäp Coâ Thaønh noùi: - Taïi haï ñaõ caàm kieám trong tay. Hoaøng ñeá ñaùp: - Ñaùng tieác tay khanh coù kieám maø trong loøng khanh laïi khoâng kieám. Dieäp Coâ Thaønh hoûi: - Trong loøng khoâng kieám nghóa laø laøm sao? Hoaøng ñeá ñaùp: - Kieám thaúng thaén, kieám cöông nghò. Con ngöôøi loøng daï quay quaét thì coøn ñaáu kieám laøm sao ñöôïc? Dieäp Coâ Thaønh bieán saéc roài cöôøi laït noùi: - %ïqâ Ôúë £àA §à l £Òï daA ®&Õ£Ç ®âA ®äï Ïä ëó ÷ïB© Ôà dw &Êï ß ¢Õà£Ç dB " Ê " Ôê£ ©Æ® ®ïB£Ç ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôäï £óï : - ?ïB© ®&Õ£Ç ®âA ëó ®Ïp ÇïB® £ÇfÓï ¸ ëò£ ÷ïB© ®&Õ£Ç Ôò£Ç ëÏÎ Ôà© Ïäï ©Ì£Ï ß ¢Õà£Ç dB ëfÓï ©à ëfÓï &Ù® ÔÖ£ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®Ïúë Çïîë : - ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç &ú® ÷ïB© &â ! ¢Õà£Ç dB dá¹ : - }&Õ£Ç ®âA ®&Ú© ÷Ïô£Ç ëó ÷ïB© ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏQï : - ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç ÷Ïô£Ç ðá© ¾£Ç ëÏïB£ f K ¢Õà£Ç dB ©Î© ëfÓï dá¹ : - }â ëÏÎ Ô¥A¶£ }Ïïê£ }¼ ÷ïB© dp ÿÌ£Ï ®&N ®Ïïê£ Ïä ¸ §E Ôê ®Ï¾ ß ËÇÊï ®&Õ£Ç ®&fÖ£Ç §z£ ®&ù ÷B ÏÕäëÏ dp ½¥AB® ®ÏÞ£Ç &â £ÇÕàï ©¥ô£ ðÝ© ß ¬ò£ §ï¶ë ÔÙA ©Ì£Ï Ôà© ÷ïB© ¸ ©á¥ «â £Çü ÿÆ ®ÏÌ ÿzë ®Ïïê£ ®¼ ÷Ïô£Ç Ôà© ß ËÏà §Aâ £Çf£Ç ®ÏÜ£ £ÏÌ£ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ¸ ëÏz© &ãï £óï ®ïB¹ : - P ®¼ ëwâ ®&a© ëÏÞë ÷Ïâ£Ï Ïïp¥ &Êï ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï «Þë ©Ý® Ô×® Ôä® ÿïB£ ®Ïà£Ï á© $â£Ï ¸ ®âA £Þ© ëÏÞë dgë ÷ïB© ÏQï : - ýÏiï ëÏå£Ç ¢Õà£Ç ®Ïf×£Ç ëÏU£Ç ®Ïà ÿó ®âA ëÏN¥ ëÏB® ëϾ ÷Ïô£Ç dÆ£Ç ®Ïw K ¢Õà£Ç dB dá¹ : - }&Ú© ëÏN¥ ©ä£Ç l }Ïf×£Ç dB ¸ £ÇfÒï ðá© §ö£Ç dÆ£Ç ëÏå£Ç K õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®âA §Ú£ £Þ© ëÏÝ® dgë ÷ïB© ¸ Ça£ $â£Ï £Éï Ôê£ ß þg£Ç ©üï dã ÔÙ© ®Ù© ®Õá® ©Ê Ïôï Ôä£Ï ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 220 http://come.to/kimdung
 8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ìfÒ£Ç y£ ÷Ïô£Ç £ÏN£ df×ë ÔÖ£ ®ïB£Ç : - ìï¶ë dã dB£ ®ÏB £àA ¸ däï Ïﶹ ÷Ïô£Ç ÇïB® A ¸ A ëü£Ç ÇïB® däï Ïﶹ ß Ëâ© ìfÒ£Ç ®ÏB ®¼ do ÔÓï : - ËÏâ® dN£Ï däï Ïﶹ «c dÆ£Ç ®Ïw ß °äëÏ ìa£ ®Ïà£Ï ëÏúâ Ô»£Ç ðâ£Ï ®Ïïê£ Ïä ½¥AB® ëÏU£Ç ®ÏøÕ ®Ïóï £q £Ïa£ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï «Þë ©Ý® Ôúë $â£Ï ©fÖ® Ôúë ®&Þ£Ç ÿ×® ß þ⥠ëù£Ç ÏÞ£ Ôê£ ®ïB£Ç : - Tröôùc kia taïi haï chöa töøng gieát ai trong tay khoâng taác saét, nhöng böõa nay ñaønh phaûi phaù tieàn leä moät laàn. Hoaøng ñeá hoûi: - Taïi sao vaäy? Dieäp Coâ Thaønh ñaùp: - Vì trong tay Hoaøng thöôïng khoâng kieám, nhöng trong loøng laïi coù kieám. Hoaøng thöôïng traàm maëc khoâng noùi gì. Dieäp Coâ Thaønh noùi tieáp: - Taïi haï ñaõ baûo kieám trong tay coù theå gieát ngöôøi coøn kieám trong loøng chæ laøm haïi mình. Thanh kieám cuûa haén vung leân. Traêng leân giöõa trôøi caøng toû. Ngoïn gioù thu lay ñoäng choåi queá. Muøi hoa queá thaám vaøo khieán loøng ngöôøi thoaûi maùi. Gioù töø ngoaøi cöûa soå thoåi vaøo. Boùng traêng cuõng töø ngoaøi cöûa soå chieáu vaøo. Caû phong laãn nguyeät ñeàu giaù laïnh. Kieám khí caøng laïnh hôn. Kieám laïnh ñaâm tôùi, maùu noùng taát phaûi traøo ra. Nhöng, trong khoaûng thôøi gian chôùp nhoaùng naøy, moät boùng ngöôøi ngoaøi cöûa soå voït vaøo moät caùch ñoät ngoät. Thaân phaùp ngöôøi naøy coøn leï hôn gioù. Thaân phaùp ngöôøi naøy coøn nhanh hôn boùng traêng, nhöng thaân theá con ngöôøi laïi naëng nhö non thaùi. Chæ coù ngöôøi naøy môùi caûn ñöôïc löôõi kieám cuûa Dieäp Coâ Thaønh phoùng ra. Chæ coù ngöôøi naøy môùi laøm cho Dieäp Coâ Thaønh phaûi chaán ñoäng. Dieäp Coâ Thaønh la thaát thanh: - Luïc Tieåu Phuïng! Luïc Tieåu Phuïng ñaûo maét: - Dieäp huynh ôû ñaây sao? Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 221 http://come.to/kimdung
 9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Dieäp Coâ Thaønh buoâng thoûng kieám baät noùi: - Ta ñeán ñaây laøm chi, coâng töû ñeán ñaây laøm chi? Luïc Tieåu Phuïng cuõng thôû daøi ñaùp: - Dieäp huynh khoâng neân ñeán, tieåu ñeä cuõng ÿÙ® ®Ù® ¹Ïiï dB£ ß dá£Ç ®ïBë ëi Ïâï ®â Ïﶣ ÇïÓ dº¥ l daA ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôz¹ Ôäï : - Yá£Ç ®ïBë ! Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - }Ïz® Ôà dá£Ç ®ïBë ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôäï ®Ïl ðàï ß }Ïâ£Ï ÷ïB© ®&Õ£Ç ®âA ÏÞ£ dÆ® £Ïïê£ §ö® &â £Ïf ëÜ¥ §Ê£Ç ß ËÏÙ® ?ïB© Yô£Ç Ûâï ¸ }Ïïê£ ËÇÕäï ýÏï }ïê£ ß ?ïB© ½¥â£Ç £Ïf ëÜ¥ §Ê£Ç ÷Ïô£Ç ¹Ïiï da© Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £ÇÏïê£Ç ©Ì£Ï ß ?ïB© ½¥â£Ç dã $¥Aê£ &â ë¼â «É &â £ÇÕàï ß ËÇfÓï ëü£Ç &â ®ÏøÕ ß ËÇfÓï §Öï ÷ïB© Ïâï Ï×¹ §àÕ ©Æ® ß }gë dÆ ÷Ïô£Ç £Ïq£Ç Ôà ©Æ® ®Ï¾ ÷ÍëÏ ®ÏÍëÏ ©à Ôäï ®Ï¾ ÷ÍëÏ ®ÏÍëÏ &Ù® ÷ÏÕ⣠÷Ïâóï ß ¢ï¶£ ÇïÓ dâ£Ç Ôúë ¹ÏÕ£Ç ®Ïâ£Ï £Ç¥A¶® ÿäëÏ ¸ £Òï daA Ôäï Ôà ÷ï© Ôa¥ £Çöë ÷Ï¥AB® ¸ ÏÞ£ ®Ïï ®&ïp£ ®Ïa£ ÏÌ£Ï ÿR£Ç ©Æ® ®gë dÆ ®¥A¶® §Óï £Ïf£Ç ÷Ïô£Ç Çïg£Ç ©öï ÷Ïï l ëÏE ®&Õ£Ç Ôò£Ç ëMë ÷k ÏE£ ÔÕä£ ß ¢Þ£ dâ£Ç dàÕ §Õ£Ç ¸ ®&Õ£Ç Ôò£Ç Ôäï ëò£ £Ïﺥ dﺥ £ÇÏh ÷Ïô£Ç ®Ïô£Ç ß ýÏÃiï ëÏå£Ç ÷B ÏÕäëÏ §wâ ÏÞ£ ëó ëÏE ÔÜ© ÔÆ£ ¸ ëÏE «Ò Ïl K }äï «âÕ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ¹Ïá® Çïáë &â §î ÿÍ ©z® £àA K }äï «âÕ ëÏà£Ç dB£ daA K ?Ïô£Ç âï ëó ®Ïp Çïiï dá¹ ëÏÕ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ¸ ®Mâ ÏÊ ëÏU£Ç ©Æ® âï ÏâA ß Ûúë £àA £Çö£ Çïó ®ÏÉï §àÕ ©Ý® ÏÞ£ ®» ¹ÏfÒ£Ç £àÕ dfâ ®Öï K °ó£Ç £Ç¥A¶® ®Ïê ÔfÒ£Ç ¹Ïi£Ç ¹ÏÙ® £Ïf ÔÚ£ ©aA ©ù ß °ó£Ç ÏÕà£Ç ®Ïà£Ï á© i£Ï ®&fÖë ©Ý® ¸ Ôäï ëó ÿó£Ç £ÇfÓï ÔÝ£Ç Ôc d¾£Ç ÷ïâ ß Ûäï Ôà ©Æ® £ÇfÓï áÕ ®&Þ£Ç £Ïf ®¥AB® ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëÏfâ £ÏÌ£ &D ÿó£Ç £ÇfÓï ©à ëÏÎ ®ÏÙA ®&Þ£Ç ÏÒ£ ÿó£Ç ©aA ©ù ¸ ®&Þ£Ç ÏÒ£ ëi á£Ï ®&å£Ç ß ËÏf£Ç ðù ëÏfâ £ÏÌ£ &D ©Ý® ¸ ÏÞ£ ëü£Ç ÿïB® £ÇfÓï dó Ôà âï &Êï ß YÆ® £Ïïê£ ÏÞ£ ëi© ®ÏÙA Ô࣠÷ïB© ÷ÏÍ ëÏU£Ç ®Ïp £àÕ ÏÌ£Ï ð¥£Ç df×ë. Kieám khí töïa hoà nhö traùi nuùi voâ hình ñang chuïp xuoáng ngöôøi haén. Troøng maét haén co laïi, da thòt haén run leân. Ngoaøi Taây Moân Xuy Tuyeát, trong thieân haï tuyeät chaúng coøn ngöôøi thöù hai naøo gaây ñöôïc aùp löïc ñoái vôùi haén nhö vaäy. Khi Dieäp Coâ Thaønh nhìn roõ maët Taây Moân Xuy Tuyeát, haén ñoät nhieân döøng böôùc. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 222 http://come.to/kimdung
 10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Taây Moân Xuy Tuyeát trong tay caàm kieám nhöng kieám chöa ruùt ra khoûi voõ thì kieám khí tuyeät khoâng theå do ñoác kieám toûa ra ñöôïc. Coù ñieàu con ngöôøi y coøn saéc beùn, lôïi haïi hôn caû kieám khí. Muïc quang hai ngöôøi chaïm vaøo nhau töôûng chöøng bò muõi nhoïn ñaâm tôùi. Caû hai ñeàu khoâng nhuùc nhích, nhöng aùp löïc veà tónh caøng maõnh lieät, caøng ñaùng sôï hôn caû aùp löïc ñoäng. Moät taám laù ruïng bay phaát phôùi ñeán tröôùc maët hai ngöôøi roài rôùt xuoáng. Gioù thoåi cuõng khoâng laøm cho bay leân. AÙp löïc tuy khoâng nhìn thaáy maø chaúng phaûi voâ hình. Taây Moân Xuy Tuyeát ñoät nhieân caát tieáng hoûi: - Phaûi chaêng baèng höõu muoán laøm thanh kieám? Dieäp Coâ Thaønh ñaùp: - Ngöôøi taïi haï cuõng laø thanh kieám. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: - Baèng höõu coù bieát tình nghóa veà kieám ôû choã naøo khoâng? Dieäp Coâ Thaønh hoûi laïi: - Huynh ñaøi thöû noùi nghe. Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: - ÔÛ chöõ “Thaønh”. Dieäp Coâ Thaønh hoûi: - “Thaønh” ö? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: - Chæ coù thaønh taâm veà chính nghóa, kieám thuaät môùi leân cao tuyeät ñænh. Con ngöôøi khoâng thaønh taâm laø khoâng ñuû luaän kieám. õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®&ò£Ç ©Þ® dÆ® £Ïïê£ ®Ï¥ £ÏQ Ôäï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® £ÏÌ£ ®ÏU£Ç §àÕ ©Ý® ÏÞ£ £óï ®ïB¹ : - ¢¥A£Ï dàï ÷Ïô£Ç dw " }Ïà£Ï "ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®&Ü© ©Ýë ÏÊï Ôa¥ &Êï ÏQï : - ¢¥A£Ï dàï Ïöë ÷ïB© ®ÏB £àÕ K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dá¹ : - ìï¶ë Ïöë ÷Ïô£Ç ÿÓ ÿB£ ¸ ÷ïB© Ôäï ëà£Ç ÷Ïô£Ç ÿÓ ÿB£ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏQï : - ¢¥A£Ï dàï dã Ïöë ÷ïB© ®Ù® Ïïp¥ £ÇfÓï Ïöë ÷ïB© ëÏq " }Ïà£Ï " §Öï ÷ïB© ëÏq ÷Ïô£Ç ®Ïà£Ï §Öï £ÇfÓï K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÷Ïô£Ç £óï £qâ ß Ð dã ÏB® ÔÓï ß ÛÓï dã ÏB® ®ÏÌ ëÏÎ ëò£ ÷ïB© ß ?ïB© l ®&Õ£Ç ®âA ëÏÎ ëò£ §ï¶ë &ú® &â ß %ïqâ Ôëú ÙA ÷ïB© ½¥â£Ç §ö® Ôê£ ©à ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà ÷ïB© ëwâ Ïâï £ÇfÓï £àA ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 223 http://come.to/kimdung
 11. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ½¥âA £ÏÌ£ Ôäï ©Öï ¹Ïá® Çïáë &â ÿg£ ©Ý® ÿN ÿâÕ §aA £Ïf Ôö® §àÕ §ò£Ç ®Ïà£Ï ÿR£Ç £ÇfÓï ß ¿ÙA ëÏîë ®Ïâ£Ï ÷ïB© Ôóø á£Ï Ï࣠½¥â£Ç ÔÙ¹ ÔÕá£Ç ¸ ®Mâ ÏÊ ©Æ® ®Ù© ÔfÖï ÷ïB© ß ¬ÏU£Ç £Ïq£Ç ëÏÎ ëó Ôfoï ÷ïB© ©à ëò£ ëi &»£Ç ®ÏfÒ£Ç ¸ £úï dâÕ ß á£Ï ÷ïB© ½¥â£Ç ¹Ïâ á£Ï £Ç¥A¶® ¸ Ï࣠½¥â£Ç ëÏïB¥ ®ÏïB® A ß }&Õ£Ç }¼ ¬Ù© }Ïà£Ï dÜA Õâï ¹ÏÕ£Ç §à «á® ÷ÏÍ ÷Ïô£Ç âï ®fl£Ç ®f×£Ç df×ë ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 224 http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2