Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 24

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

52
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 24', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 24

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¬ÏfÒ£Ç ®Ï¾ 24 KHOÂNG PHAÛI THAÀN SAO LAÏI BIEÁT NHIEÀU Nguïy Töû Vaân thöôøng vaãn laïnh luøng bình tónh maø baây giôø cuõng ñoå moà hoâi. Haén vung tröôøng kieám ñieàu ñoäng toaøn quaân. Caëp maét thuûy chung khoâng dôøi khoûi con ngöôøi Dieäp Coâ Thaønh. Ñoät nhieân haén leân tieáng: - Baïch Vaân thaønh chuùa ñaáy ö? Dieäp Coâ Thaønh gaät ñaàu. Nguïy Töû Vaân hoûi: - Thaùnh chuùa ôû xa nôi Thieân ngoaïi, Kieám tieân gioáng phi tieân. Ngöôøi cuõng ví nhö tieân haïc thì toäi gì traø troän vaøo choán hoàng traàn laøm vieäc baát trí naøy? Dieäp Coâ Thaønh ñaùp: - Ngöôi khoâng hieåu ... Nguïy Töû Vaân laäp laïi: - Khoâng hieåu ... Dieäp Coâ Thaønh laïnh luøng ñaùp: - Vieäc naøy ngöôi khoâng hieåu ñöôïc. Nguïy Töû Vaân noùi: - Hoaëc giaû taïi haï khoâng hieåu nhöng ... Ñaïi maïc thaàn öng Ñoà Phöông maét nhö maét chim öng, ñöùng ôû phía sau Nguïy Töû Vaân ngaét lôøi: - Nhöng boïn taïi haï hieåu ñöôïc keû phaïm troïng toäi nhö ngöôi laø phaûi thuï hình vaïn ñao phaân thaây, tru di cöûu toäc. Ñoà Phöông tuy noåi danh veà khinh coâng vaø Öng traûo ñao, nhöng sau khi lôùn tuoåi haén laïi duøng kieám. Thanh kieám cuûa Ñoà Phöông daøi maø nhoû, töông töï nhö kieám cuûa phaùi Nam Haûi thöôøng duøng. Thöïc ra kieám phaùp cuûa haén ñaõ ñöôïc chaân truyeàn cuûa phaùi Coân Luaân. }ÏMë &â ÷ïB© ¹Ïá¹ ëwâ ÏÞ£ dã df×ë ëÏa£ ®&¥Aº£ ëwâ ¹Ïáï ¬ô£ Û¥a£ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÔïBë ©Þ® £Çó ®Ïâ£Ï ÷ïB© ëwâ YÊ ýÏfÒ£Ç Ôä£Ï Ôù£Ç ÏQï : - ËÇfÒï dã ¹Ïä© ®Æï ÇÌ ëÏfâ K Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 225 http://hello.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long YÊ ýÏfÒ£Ç ÷Ïô£Ç Ïïp¥ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï £óï ®ïB¹ : - ËÇfÒï Ô¥A¶£ ëô£Ç ÔMë ÷Ïô£Ç ®Ïà£Ï ¸ Ïöë ÷ïB© ¹Ïá¹ Ôäï ÷Ïô£Ç ÇïQï ©à ðá© §ô Ô, §Öï ®â ß ìzA £ÇfÒï ëü£Ç ¹Ïä© §àÕ ®¼ ®Æï ß YÊ ýÏfÒ£Ç «â «Ü© £é® ©Ý® ¸ &¥£Ç dÆ£Ç ÷ïB© ¹ÏÕ£Ç Ôz¹ ®¾ë $ô£Ç ®Öï ß ¢Þ£ dã $ô£Ç §àÕ ðh £Ïïê£ £ÇfÓï ÷Ïáë ëÏU£Ç ®Ïp £ÇÊï Aê£ ß ¿öï £ÇfÒï ëù£Ç dÆ£Ç ®Ïw ®ÏÌ ðù õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÷ïB© ¹ÏÃá¹ ®¥A¶® ®ÏB §ô «Õ£Ç ëü£Ç ëÏÎ ®&Õ£Ç ÷ÏÕi£Ï ÷ÏÞë Ôà $áë ÿQ dfÒ£Ç ®&f ©á¥ ÔÕâ£Ç £Çü ÿÆ ß ËÏf£Ç YÊ ýÏfÒ£Ç ÷Ïô£Ç $ô£Ç ®Öï df×ë §Ì £ÇfÓï ëi£ ®&l ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÿE£Ç Ôê£ ®ïB£Ç : - ¢ãA ëÏÓ ©Æ® ëÏú® ß YÊ ýÏfÒ£Ç ÏQï : - ¬ò£ ëÏÓ ÇÌ £qâ K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dá¹ : - #ï£ ëáë Ïä ÏãA £ÇÏø ®äï Ïä ©Æ® ÔÓï ß Û¥Pë £àA ®¥A ÷ïB© ®¥g® ë¥£Ç ðfÒ£Ç £Ïf£Ç }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dã Ôê£ ®ïB£Ç ®ÏÌ ëÏU£Ç âï ðá© ÷Ïô£Ç £ÇÏø ß ËÇ¥S }¼ ìa£ Çz® dÜ¥ &â Ïﶥ ëÏÕ YÊ ýÏfÒ£Ç dÌ£Ï ®Ïw ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÏQï : - %ïi ®e ®äï Ïä ëù£Ç °äëÏ ìa£ ®Ïà£Ï ëÏúâ Ïâï ®âA Ôïê£ ®Ïw ®ÏÌ ®&Õ£Ç ®Ïïê£ Ïä ëò£ âï ëÏg£Ç ëMë £Éï ÷Ïô£Ç K õh £Ïïê£ ÷Ïô£Ç ëò£ ß YṠᣠ£àA ëÏU£Ç âï ÷Ïô£Ç Ïïp¥ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏÍ® ©Æ® ÏÒï ëÏa£ ÷ÏÍ ¸ «g£Ç ©üï Ôäï ¾â ©Ê Ïôï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® £ÏÌ£ ëÏR© ëÏݹ §àÕ ©Ý® ÏÞ£ ÏQï : - P ÷ïB£ ëwâ ®ïp¥ d¶ ¸ ëáë Ïä dã Ïïp¥ ëÏfâ K ËÇ¥S }¼ ìa£ ÔÞë dÜ¥ ß Dó nhieân laõo hieåu yù Taây Moân Xuy Tuyeát roài, nhöng laõo giaû vôø chöa hieàu ñeå coù thôøi gian nghó caùch ñoái phoù. Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: - Taïi haï hoïc kieám töø naêm leân baûy. Trong voøng baûy naêm ñaõ thaønh töïu maø ñeán nay chöa gaëp ñòch thuû... Dieäp Coâ Thaønh ñoät nhieân thôû daøi ngaét lôøi: - E raèng Huyønh laâu ngoïc caùc nôi cao quaù laïnh nhieàu... Ngöôøi ôû treân cao nhaát laø tòch mòch, boïn ngöôøi naøy hieåu theá naøo ñöôïc? Haø taát huynh ñaøi phaûi noùi vôùi hoï? Taây Moân Xuy Tuyeát ngöng thaàn nhìn Dieäp Coâ Thaønh, maét loä veõ kyø quaùi, hoài laâu môùi thuûng thaúng noùi: - Ñeâm nay laø ñeâm traêng troøn. Dieäp Coâ Thaønh ñaùp: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 226 http://hello.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - Phaûi roài! Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: - Nôi ñaây laø Töû Caám Thaønh. Dieäp Coâ Thaønh ñaùp: - Ñuùng theá! Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: - Huynh ñaøi laø Dieäp Coâ Thaønh. Dieäp Coâ Thaønh ñaùp: - Chính thò! Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: - Trong tay huynh ñaøi coù kieám, tieåu ñeä cuõng vaäy. Dieäp Coâ Thaønh ñaùp: - Khoâng sai! Taây Moân Xuy Tuyeát noùi: - Vaäy laø tieåu ñeä keå nhö gaëp ñöôïc ñoái thuû. Nguïy Töû Vaân xen vaøo: - Vì theá maø Taây Moân huynh khoâng muoán ñeå haén chòu luaät phaùp xöû töû hay sao? Laõo döøng laïi moät chuùt roài hoûi: - Chaúng leõ caùc haï cuõng khoâng ñeám xæa gì ñeán vöông phaùp? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: - Ñuùng theá. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân noåi leân traøng cöôøi quay laïi voã vai Nguïy Töû Vaân hoûi: - ¬áë Ïä ëÏfâ ½¥AB® dN£Ï ®ÏB £àÕ f K ËÇ¥S }¼ ìa£ £Çz¹ £Ç»£Ç : - }äï Ïä ßßß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £ÇÞ® ÔÓï : - }äï Ïä ©à l §àÕ ëÏE ëáë Ïä ®ÏÌ £ÏÙ® dN£Ï ÷Ï¥Aê£ Ïâï §N ©â¥ ©â¥ dÆ£Ç ®Ïw dï ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ÏQï : - }äï «âÕ §zA K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ìÌ ë¥Æë ëÏïB£ £àA ÿÙ® Ô¥z£ âï ®ÏÞ£Ç âï ÿäï ëü£Ç dº¥ ëó Ô×ï ëÏÕ ëáë §N ëϾ ëÏU£Ç Ïäï ÇÌ ß ËÇ¥S }¼ ìa£ §Ú£ ëÏfâ ÏB® ÔÕ £ÇÏh ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï £óï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 227 http://hello.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - }äï Ïä £óï Ô×ï daA ®¾ë Ôà " °ä£ Ô¥z® ®fÒ£Ç ®&ï ¸ £Çf ô£Ç dÞë Ô×ï :" ß ËÇ¥S }¼ ìa£ £Ç¼£Ç dÜ¥ Ôê£ £ÏÌ£ ®» õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dB£ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® &Êï Ôäï £Çó Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß þâÕ ÔãÕ ®Ïl ¹ÏàÕ ©Æ® ëáï dá¹ : - Yê© £âA ®¥A Ôà dê© ®&å£Ç ®&ò£ £Ïf£Ç £Òï daA Ôäï ëÏU£Ç ¹Ïiï }¼ ¬Ù© ¬Ïï Yﶣ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - }ÏøÕ P ëáë Ïä ®ÏÌ dp ëÏÕ Ïö Ôê£ £óë dﶣ }Ïáï ¢òâ ¹Ïiï ÷Ïô£Ç K ËÇ¥S }¼ ìa£ ëfÓï dá¹ : - ¬¥Æë ëÏïB£ dã ÷Ïô£Ç ®&á£Ï df×ë £qâ dp ëáë §N df $â £Ç࣠ðÝ© dB£ ½¥â£ ëÏïB£ ¥É£Ç ëô£Ç ©Æ® ¹Ïø£ ®ÏÌ «âÕ ëÏÕ ®ï¶£ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëü£Ç ëfÓï £óï : - }ïê¥ }fÒ£Ç ?ïB© ?ÏáëÏ ½¥i £Ïïê£ £ÇfÓï dú£Ç §Öï ðâ£Ï Ïﶥ ¸ ®Ïz® Ôà ¥£Ç ð¥£Ç £Ïf ?ÏáëÏ }ïê¥ }fÒ£Ç ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ëü£Ç §E §âï ëÏà£Ç ©Î© ëfÓï dá¹ : - Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ½¥i ÷Ïô£Ç ÏÉ Ôà Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß ì»£Ç ®&å£Ç ®¥A «Þ¹ ÔÝ£ §º ¹ÏfÒ£Ç }aA £Ïf£Ç ëÕï Ôäï ëà£Ç ®&ò£ ®&h£Ï ß }&å£Ç ®&ò£ ¹Ïi£Ç ¹ÏÙ® £Ïf ®&øÕ §àÕ ©áï Ïïê£ dﶣ }Ïáï ¢òâ ß ËÇfÓï dã ÿâA Ôê£ £óë dﶣ ß Ngöôøi ñoâng maø khoâng coù tieáng ngöôøi. Caû Tö Khoâng Trích Tinh, nhaø sö chaát phaùc ñeàu ngaäm mieäng, vì hoï cuõng caûm thaáy aùp löïc ñeø neùn. Ñoät nhieân moät tieáng roàng gaàm vang leân roài tieáng kieám khí ngaát trôøi. Dieäp Coâ Thaønh ñaõ ruùt kieám khoûi voû. Kieám döôùi aùnh traêng coi cuõng xanh löôùt. Dieäp Coâ Thaønh ngöng thaàn nhìn löôõi kieám hoâ: - Xin môøi! Haén khoâng nhìn Taây Moân Xuy Tuyeát moät laàn naøo maø cuõng chaúng ngoù ñeán thanh kieám trong tay y, laïi khoâng doøm khoùe maét y moät laàn naøo. Ñoù laø moät ñieàu ñaïi kî trong kieám phaùp. Nhöõng baäc cao thuû giao tranh cuõng nhö ñaïi quaân quyeát chieán, coù bieát ngöôøi bieát mình, môùi mong baùch chieán baùch thaéng. Vì theá maø chieán só khoâng neân boû soùt töøng cöû ñoäng nhoû, töøng moät aùnh maét, töøng moãi thaùi ñoä cuûa ñoái phöông. Thaäm chí moät neùt da thòt rung ñoäng cuõng phaûi quan saùt kyõ caøng chaúng theå boû qua. Moãi ñieåm ñeàu laø moät nhaân toá coù theå quyeát ñònh thaéng baïi. Dieäp Coâ Thaønh ñaùnh quen traêm traän, noåi danh voâ ñòch sao laïi khoâng hieåu ñaïo lyù naøy. Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 228 http://hello.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Nhöõng caùi laàm loän treân ñaây tröôùc nay tuyeät khoâng bao giôø haén phaïm phaûi. Taây Moân Xuy Tuyeát muïc quang saéc beùn nhö löôõi dao saéc. Chaúng nhöõng y nhìn tay, nhìn maët Dieäp Coâ Thaønh, maø döôøng nhö y coøn muoán troâng roõ tim gan cuûa haén. Dieäp Coâ Thaønh laïi giuïc: - Xin môøi! Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: - Baây giôø khoâng ñöôïc. Dieäp Coâ Thaønh hoûi: - Khoâng ñöôïc caùi gì? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: - Khoâng theå ra tay. Dieäp Coâ Thaønh hoûi: - Taïi sao vaäy? }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dá¹ : - ìÌ õﶹ Ï¥A£Ï ÷Ïô£Ç df×ë ®h£Ï ®a© ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÔU£Ç ÔÝ£Ç ëÏU£Ç ÿiÕ «âÕ ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Ôäï £óï : - ¬Õ£ £ÇfÓï ®a© ®ÏÜ£ dã ÔÕä£ ®ÏÌ ÷ïB© ¹Ïá¹ ëü£Ç ÔÕä£ ß ?ïB© ¹Ïá¹ ©à ÔÕä£ Ôà £ÇfÓï ¹Ïiï ëÏB® ÷Ïô£Ç ëò£ «âï £qâ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëfÓï Ôä® ÏQï : - ¬ÏU£Ç Ôc }aA ¿ô£ Ï¥A£Ï £Ïz£ &â ®â ëÏfâ dá£Ï d㠮ϥâ &Êï K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dá¹ : - °aA ÇïÓ õﶹ Ï¥A£Ï ®Ï¥â ÷Ïô£Ç ÔEï l ÷é© ÿi£ Ôã£Ï ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏQï : - ìÌ ®ÏB ©à }aA ¿ô£ Ï¥A£Ï ÷Ïô£Ç ©¥g£ dÆ£Ç ®Ïw Ôúë £àA f K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÷Ïô£Ç ¹Ïw Ïz£ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôäï ÏQï : - ýÏiï ëÏå£Ç }aA ¿ô£ Ï¥A£Ï ÷Ïô£Ç ©¥g£ Çݹ Ôúë £ÇfÓï ®â £Ç¥A ëÙ¹ dp ®Ï»â ëÒ K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Çz® dÜ¥ ®Ï»â £Ïz£ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï £óï : - ËÏf£Ç ë¥Æë ëÏïB£ £àA ëÏU£Ç ®Ïp ÷Ïô£Ç ÷Ïâï ðï,£ ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dá¹ : - }ïp¥ d¶ ëò£ ëó ®Ïp ëÏÓ d×ï ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏQï : - ¬ÏÓ dB£ Ôúë ®â ®h£Ï ®a© Ôäï ÏâA «âÕ K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Çz® dÜ¥ dá¹ : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 229 http://hello.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - æïp¥ d¶ ®ï£ &R£Ç ÷Ïô£Ç ¹Ïiï ëÏÓ ÿâÕ Ôa¥ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÿE£Ç £Ç»£Ç dÜ¥ Ôê£ £ÏÌ£ ®ÏU£Ç §àÕ ©Ý® }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ¸ ÷Ïóø ©Þ® ðf £Ïf ÔÆ §V ëi© ÷ÍëÏ ¸ «Õ£Ç ëÏÎ ®ÏÕá£Ç ëáï Ôﺣ ÿN á£Ï ÷ïB© ®&Õ£Ç ®âA Ôà© ®â£ dï ß ÛÆ §V ëi© ÷ÍëÏ §Öï dNëÏ ®Ïw ëü£Ç Ôà dﺥ ÔÜ© ÔEï ëó ®Ïp £Ç¥A Ïïp© dB£ ®Í£Ï ©ä£Ç ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏQï : - Ta cuõng chaúng chòu ñeå Taây Moân huynh chôø ñôïi laâu, ta coù theå kieám moät ngöôøi troø chuyeän giaây laùt ñöôïc chaêng? Taây Moân Xuy Tuyeát ñaùp: - Phaûi roài. Troø chuyeän cuõng laø moät bieän phaùp khieán cho ngöôøi ta tónh taâm trôû laïi. Dieäp Coâ Thaønh noùi: - Chæ moät ngöôøi coù theå laøm cho ta tónh taâm trôû laïi thoâi. Taây Moân Xuy Tuyeát hoûi: - Ngöôøi ñoù laø ai? Caâu naøy khoâng caàn hoûi cuõng bieát Dieäp Coâ Thaønh muoán noùi chuyeän vôùi Luïc Tieåu Phuïng. Trong loøng haén coøn maáy nghi vaán, chæ coù chaøng giaûi ñaùp ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng ngoài ôû noùc Töû Caám lôïp baèng pha leâ trôn nhö môõ ñoå. Vöøng traêng toû treo ôû sau löng chaøng, laïi töïa hoà treo ôû treân ñaàu chaøng coi chaúng khaùc moät vaàng aùnh saùng phía sau ñöùc Phaät. Dieäp Coâ Thaønh ngöng thaàn nhìn chaøng hoài laâu, ñoät nhieân hoûi: - Coâng töû khoâng phaûi laø thaàn chöù? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: - Khoâng phaûi. Dieäp Coâ Thaønh hoûi: - Coù ñieàu ta nghó chöa ra: Coâng töû khoâng phaûi laø thaàn maø sao laïi bieát nhöõng chuyeän bí maät nhö vaäy? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi laïi: - Chaúng leõ Dieäp huynh tin raèng treân ñôøi coù nhöõng chuyeän bí maät vónh vieãn khieán ngöôøi khaùc khoâng theå bieát ñöôïc? Dieäp Coâ Thaønh ñaùp: - Ñaõ ñaønh khoâng coù chuyeän ñoù, nhöng keá hoaïch cuûa chuùng ta vöøa môùi... Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi: Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 230 http://hello.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - Keá hoaïch cuûa caùc vò quaû laø tuyeät dieäu laïi cöïc kyø kín ñaùo, nhöng khoù loøng traùnh khoûi choã sô hôû. Dieäp Coâ Thaønh hoûi: - Sô hôû ôû choã naøo? Sao coâng töû nhaän ra ñöôïc? Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm ñaùp: - }Ì£Ï ®ÏMë ©à £óï ®ïp¥ d¶ ëü£Ç ÷Ïô£Ç ÏâA Ôà© «âÕ ©Ì£Ï ÷Ïô£Ç £Ïz£ &â df×ë ß ¬ó dﺥ ®äï Ïä ëi© ®ÏÙA ©ÙA £ÇfÓï ÷Ïô£Ç dá£Ç ëÏB® ©à ëÏB® ©Æ® ëáëÏ ÿÙ® ©ï£Ï ÿäëÏ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏQï : - ýÏiï ëÏå£Ç Ï¥A£Ï d¶ ©¥g£ £óï dB£ }&fÒ£Ç y£Ï ýÏÕ£Ç ¸ ¬ô£Ç }ô£ Yäï ËfÒ£Ç §à Å¥ õfÒ£Ç }Ì£Ï K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ¬ò£ ñ¥A }ô£ }¼ däï ÔãÕ Çïâ £qâ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏQï : - ¢¥A£Ï d¶ ÷Ïô£Ç Ïïp¥ ®äï «âÕ ëó £ÇfÓï Ïä dÆë ®Ïw §Öï ÿö£ £àA f K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - °aA ÇïÓ ®ÏÌ ®ïp¥ d¶ £ÇÏh &â &Êï ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Çïîë : - ¢¥A£Ï d¶ ®Ï¼ £óï £ÇÏø ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ?B ÏÕäëÏ £àA ðã ÿÍ ©z® ®ïB£ Ïà£Ï ®» Ôa¥ ß ìfÒ£Ç ®É£Ç ½¥i£ ëù£Ç ÿö£ £ÇfÓï l Ëâ© ìfÒ£Ç ýÏw §Ú£ Ôïê£ Ôäë §Öï £Ï⥠dº¥ dº¥ ß °ö£ Ïö ðù£Ç ÷b §ï¶£ ëwâ Å¥ õfÒ£Ç }Ì£Ï Ôà© £Òï ÏÆï ðﶣ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï £óï : - ìÌ Ïö ëÏÕ Ôà ÷Ïô£Ç âï £ÇÏh dB£ ÿö£ ®Ïáï Çïá© §à «f «ãï ÔÜ£ ©ò §àÕ ëÏÒï ÷b §ï¶£ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - ËÏf£Ç õﶹ Ï¥A£Ï ëÏfâ Aê£ ðä l ëÏE }ô£ ÔãÕ Çïâ §à Å¥ õfÒ£Ç }Ì£Ï dº¥ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï £ÇfÓï ®Ü© ®ÏfÓ£Ç ß õﶹ Ï¥A£Ï ÏÕàï £ÇÏï Ïö dã ¹Ïá® Çïáë &â dﺥ ÿÍ ©z® £ê£ £ÏÙ® dN£Ï ÇïB® dï dp ÿN® ©ï¶£Ç ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏQï : - }ÏMë ®â ÷Ïô£Ç £ê£ ÇïB® ÿö£ Ïö f K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - Yú£Ç Ôà ÿÙ® ®Ù® ¹Ïiï Ïà£Ï dÆ£Ç £Ïf §zA ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï £óï : - ËÏf£Ç §ï¶ë £àA ½¥â£ ϶ &Ù® ÔÖ£ ®â ÷Ïô£Ç ®Ïp ©äÕ Ïïp© ©à ¹Ïiï ëL£ ®Ïz£ ÏB® ©öï ÿº ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 231 http://hello.to/kimdung
  8. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - Chính vì theá maø tieåu ñeä phaùt giaùc sau böùc maøn quyeát chieán cuûa caùc vò, nhaát ñònh coøn aån daáu moät vuï bí maät cöïa kyø troïng ñaïi, chöù khoâng phaûi vì cuoäc ñaùnh caù quaù lôùn giöõa Lyù Yeán Baéc vaø Ñoã Ñoàng Hieân. Dieäp Coâ Thaønh thôû daøi noùi: - Nhöng neân bieát Tröông Anh Phong khoâng gieát khoâng ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: - Vì Tröông Anh Phong noùng naûy tìm kieám Taây Moân Xuy Tuyeát, laàn moø ñeán oå thaùi giaùm maø voâ tình haén phaùt giaùc ra Dieäp huynh ôû trong ñoù, neân dó nhieân phaûi gieát ñi. Dieäp Coâ Thaønh noùi: - Chaéc huynh ñeä cuõng bieát haén naën ra pho töôïng gioáng ta? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: - Cuõng vì pho töôïng saùp naøy maø Neâ Nhaân Tröông phaûi uoång maïng. Dieäp Coâ Thaønh hoûi: - Hoâm ñoù huynh ñeán chaäm moät böôùc phaûi khoâng? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp: - Vì tieåu ñeä ñeán chaäm moät chuùt neân haén môùi cheát oan. Dieäp Coâ Thaønh noùi: - Ta muoán gieát Coâng Toân ñaïi nöông laø muoán ñoå vaï cho muï. Luïc Tieåu Phuïng noùi: - Dieäp huynh coøn hy voïng tieåu ñeä hoaøi nghi ñeán nhaø sö chaát phaùc. Dieäp Coâ Thaønh cöôøi laït hoûi: - Chaúng leõ huynh ñeä töôûng laõo chaát phaùc thaät ö? Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân cöôøi ha haû ñaùp: - Tuy tieåu ñeä thöôøng coi laàm ngöôøi, laøm laàm vieäc, ñi laàm ñöôøng, nhöng coù khi vì söï laàm loän maø laïi thaønh coâng. Dieäp Coâ Thaønh hoûi: - Laàm loän sao laïi thaønh coâng? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp: - Tieåu ñeä khoâng hoaøi nghi nhaø sö chaát phaùc thì chaúng ñeán hoûi vaën AÂu Döông Tình vaø khoâng phaùt giaùc ra hoâm aáy coù vò Laït Ma ôû Nam Vöông phuû cuøng Vöông toång quaûn cuõng ñaõ tôùi ñoù. õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏQï : - þ⥠÷Ïï Ï¥A£Ï d¶ ÏQï &â §î dó ©Öï ÏÕàï £ÇÏï dB£ ®â ¹Ïiï ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ®Ïl ðàï dá¹ : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 232 http://hello.to/kimdung
  9. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - }ÏMë ®Ì£Ï ®ïp¥ d¶ ®Ï¥e ëÏ¥£Ç ÷Ïô£Ç £ÇÏï £ÇÓ õﶹ Ï¥A£Ï ß }¥A £Ïïê£ ®ïp¥ d¶ ðá© ëÏÞë ëÏU£Ç ÷Ïï £àÕ õﶹ Ï¥A£Ï ÿN £ÇfÓï á© ®Õᣠ¸ £ÏÙ® Ôà ÷Ïô£Ç ®Ïp ÿN ®ÏfÒ£Ç §Ì dÆë ðf×ë ëù£Ç á© ÷ÏÍ ëwâ Yf Çïâ ß õù «âÕ ®ïp¥ d¶ §Ú£ ÷Ïô£Ç ÏÕàï £ÇÏï õﶹ Ï¥A£Ï §Ì ßßß ¬Ïà£Ç £Çf£Ç ®ÏÜ£ £ÏÌ£ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®Ïw£Ç ®ÏU£Ç £óï ®ïB¹ : - ìÌ õﶹ Ï¥A£Ï Ôà ÿä£ Ïq¥ ëwâ ®ïp¥ d¶ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ½¥âA dÜ¥ dï ¸ ðf £Ïf A ëÏU£Ç ëò£ ©Ý® ©üï £àÕ £ÏÌ£ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï ®ïB¹ : - ¢âï §N Ô×ï ðî£Ç ë¥Æë dá£Ï ëá Çïqâ ÛP ÐB£ °Þë §à YE Y棂 ¢ïê£ Ôà© £Çòï ¸ Ôäï Ô×ï ðî£Ç ë¥Æë ½¥AB® ëÏïB£ £àA dp ðÚ£ ðî ß }&fÖë ÏB® õﶹ Ï¥A£Ï ⣠ÿàï ©Æ® £ÇfÓï §àÕ ëÏE Ïö YE dp ®ÏâA ®ÏB ©Ì£Ï ß ?Ïï õﶹ Ï¥A£Ï $¥Ù® Ïﶣ Ôäï ®&iï dÜA ÏÕâ ®ÏÒ© &â dﺥ «× £ÇfÓï ®â £Ç¼ï ®ÏÙA ©ùï Ïôï ®Ïgï l §B® ®ÏfÒ£Ç ß ¬Ï¥A¶£ Çïi ®äÕ £àAÔà ëó £ÇfÓï ¹Ïá® Çïáë &â ®&Õ£Ç ©Ì£Ï õﶹ Ï¥A£Ï ëÏU£Ç ëó ©ùï ®Ïgï ®Ïâ ëÏï ÃÏB® ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï £Ç»£Ç ©Æ® ëÏú® &Êï ®Ïl ðàï £óï ®ïB¹ : - °ÙA £Ïïê¥ ÷B ÏÕäëÏ dè¥ ®¥A¶® ðﶥ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï §Ú£ ëÏfâ ½¥âA dÜ¥ Ôäï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï : - }¥A¶® ðﶥ ÏÒ£ £qâ Ôà §î ÿå£Ç dÕä£ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï " wâ " Ôê£ ©Æ® ®ïB£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï ®ïB¹ : - ËÇ¥S }¼ ìa£ ®fl£Ç ðù£Ç ÿå£Ç dÕä£ dp Ïä£ ëÏB ÏàÕ ÷ﶮ Çïâ£Ç ÏÊ §àÕ ë¥£Ç ¸ ÷Ïô£Ç £ÇÓ ìfÒ£Ç ®É£Ç ½¥i£ Ôäï dá£Ï ëÞ¹ ëi «úë dÕä£ ®&Õ£Ç ÷ÏÕ ëÏB ®Ïà£Ï ÿå£Ç dÕä£ ÇïâÕ ëÏÕ °äëÏ ìa£ ®Ïà£Ï ëÏúâ dp ®Ïà£Ï ëÏúâ ëÏ¥Ap£ dB£ ®âA ©öï £ÇfÓï ß ËÇ¥S }¼ ìa£ ëó dø© ÏB® £Ïa£ ÔMë ¹Ïò£Ç ®Ïw dﶣ }Ïáï ¢òâ ¸ ëáë §N ©Öï df×ë ¥£Ç ð¥£Ç ®ïB£ Ïà£Ï a© ©f¥ ®&Õ£Ç £Æï ë¥£Ç ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï £Ç¼£Ç ©Ý® Ôê£ ®&Óï ÔU£Ç ÔÝ£Ç ÷Ïô£Ç £óï ÇÌ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôäï £óï : - Yá£Ç ®ïBë £ÇfÓï ®Í£Ï ÷Ïô£Ç ÿR£Ç ®&Óï dN£Ï ß õﶹ Ï¥A£Ï ®¥A dã ®Í£Ï dú£Ç }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ½¥AB® ëÏU£Ç dÆ£Ç ®Ïw ëù£Ç £ÇfÓï ÿN ®ÏfÒ£Ç £Ïf£Ç Ôäï ½¥ê£ ©Ù® ÷V £ÏÙ® ®a© ÿáÕ ®Ïù ëÏÕ Ï¥A£Ï ®&fl£Ç Ôà YfÒ£Ç }Ïïê£ }¥£Ç ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏQï : - Yf }Ïïê£ }¥£Ç f K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - %ïi ®e Yf }Ïïê£ }¥£Ç ÷Ïô£Ç Ïä ®Ïw á© ®Õᣠ£ÇfÓï ®ÏâA ®ÏB õﶹ Ï¥A£Ï ®ÏÌ ®ïp¥ d¶ ëü£Ç ÷Ïô£Ç £ÇÓ dB£ õﶹ Ï¥A£Ï ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôäï " wâ " ©Æ® ®ïB£Ç ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 233 http://hello.to/kimdung
  10. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - }ïp¥ d¶ ¹Ïá® Çïáë &â ëÏ¥A¶£ ÿÍ ©z® ëwâ õﶹ Ï¥A£Ï &Êï ©¥g£ dB£ £ÇâA ¹Ïw Ëâ© ìfÒ£Ç £Ïf£Ç Ôäï £ÇÏh ®Öï ìfÒ£Ç ®É£Ç ½¥i£ ß }» Ôúë dó ®ïp¥ d¶ ©Öï Ïïp¥ &D ë¥Æë a© ©f¥ ëwâ ëáë §N Ôà ©Æ® ë¥Æë a© ©f¥ ÷Ïw£Ç ÷ÏïB¹ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dÆ® £Ïïê£ ëfÓï &Æ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëfÓï ÏQï : - õﶹ Ï¥A£Ï ëò£ ëfÓï f K õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÏQï Ôäï : - }â ÷Ïô£Ç £ê£ ëfÓï ÏâA «âÕ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £ÏÌ£ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï &Êï Çz® dÜ¥ dá¹ : - õﶹ Ï¥A£Ï ëfÓï Ôà ¹Ïiï ß ¬Õ£ £ÇfÓï £Ïf õﶹ Ï¥A£Ï £ê£ ëfÓï £Ïﺥ ÏÒ£ £qâ ß ¬fÓï ëó £Ïﺥ Ôgï ß ¬ó ®&z£ ëfÓï §¥ï §V ¸ ëó ®ïB£Ç ëfÓï Çf×£Ç ¸ ëó £î ëfÓï £N£Ï Ïó® ¸ ëó ëÒ£ ëfÓï d⥠÷ÏÉ ß ¬áï ëfÓï ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï l §àÕ ëo £àÕ K °Ù® Ô¥z£ ÏÞ£ ëfÓï ÇÌ ¸ ëÏÎ ëÜ£ Ôúë £àA ÏÞ£ ëò£ ëfÓï &â ®ïB£Ç df×ë Ôà dá£Ç ©Ý® â£Ï Ïù£Ç ¸ £ÇfÓï ®Ïf ÷Ïô£Ç ®Ïp ÿÌ ÷N¹ ß YÆ® £Ïïê£ ÏÞ£ §E §âï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £óï : - }â dï ®Ïôï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÏQï : - õﶹ Ï¥A£Ï ÷Ïô£Ç ëò£ ëÏ¥A¶£ ÇÌ £óï £qâ f K õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®&Ü© £Ça© dá¹ : - ¬ò£ ©Æ® ëa¥ ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Çïîë : - õﶹ Ï¥A£Ï £óï dï ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ÿaA ÇïÓ ©Öï ½¥âA dÜ¥ Ôäï £óï : - °Ù® Ô¥z£ ®&f Ï×¹ £àÕ Ï¥A£Ï d¶ ë¥£Ç Ôà ÿä£ ®â ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç £ÏÌ£ ÏÞ£ &iÕ ÿfÖë dï §º ¹ÏÍâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß YÆ® £Ïïê£ ëÏà£Ç ëi© ®ÏÙA £Çö£ Çïó ®Ï¥ &é® Ôä£Ï ÷Ïáë £àÕ ÿ¥Éï ®à£ dô£Ç ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå, TTN, Biti 234 http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2