intTypePromotion=1

Tiền chiến hậu chiến - tập 25

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
4
download

Tiền chiến hậu chiến - tập 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 25', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 25

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¬ÏfÒ£Ç ®Ï¾ 25 ¢àÕ ÷ﶮ ©â£Ç Ò£ ÷V ÇïB® ©Ì£Ï Ûúë £àA dê© dã ½¥á ÷Ï¥Aâ ¸ á£Ï ®&Þ£Ç £Ïä® á£Ï «âÕ ëà£Ç £Ïä® ß }&å£Ç «âÕ ©Ó iÕ £Ïf £ÇfÓï ®&Õ£Ç ©Æ£Ç ©à Ôà ©Ò ©Æ£Ç ëwâ ®Ì£Ï £Ïa£ ß }Ì£Ï £Ïa£ §h£Ï §ï,£ Ôà dá£Ç Aê¥ ¸ dá£Ç ®ÏÒ ©Æ£Ç ß ¬ó Ôúë 뻥 £Ïa£ «Õ §Öï ®Ì£Ï £Ïa£ ëò£ dá£Ç Aê¥ ÏÒ£ £Ïq£Ç ®Ï¾ 뻥 £Ïa£ dá£Ç Aê¥ ®Ïz® Ôà ÏïB© ®ÏÙA ß ¬»¥ Ïz£ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà ©gï ®Ì£Ï ëi© ®¥A¶® dgï ß P ®Ï¾ë §º 뻥 Ïz£ ®Ïf ÷Ïï ÿâÕ ÇÊ© «M Ïïp¥ ÿïB® §à Ôò£Ç ®ô£ ÷Í£Ï ß Yá£Ç ®ïBë 뻥 £Ïa£ ÷Ïi áï &Ù® Í® ¸ ë» £Ïa£ dá£Ç ÷Í£Ï Ôäï ëà£Ç Í® ÏÒ£ ß ¦á£ §à 뻥 ÷Ïáë £Ïâ¥ ß ¬»¥ Ïz£ dï ®&fÖë ¸ ÕᣠÏz£ ®ÏøÕ «â¥ ß ¬»¥ Ïz£ Ôà ®Ï¾ ®Ïî dÆ£Ç ©à ÕᣠÏz£ Ôà ëÏw dÆ£Ç ß }â ëó ®Ïp ÿiÕ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Ïz£ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëÏå£Ç ÏâA £Çf×ë Ôäï õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ïz£ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏå£Ç K %ïqâ Ïâï £Ïa£ §z® £àA ÷Ïô£Ç ëó «M ÕᣠÏz£ ©à ëÏÎ ëó ©gï 뻥 Ïz£ ß ¿gï 뻥 Ïz£ Çïqâ Ïâï £ÇfÓï Ôà ëáï ÇÌ ëwâ ëÕ£ £ÇfÓï ÷Ïô£Ç ®Ïp ®ÏïB¥ df×ë ß ¿gï 뻥 Ïz£ £àA &Ù® ÷k ðﶥ ©à Ôäï &Ù® §ô §N ß ¿gï 뻥 Ïz£ Çïqâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï §à }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà ©gï 뻥 Ïz£ ®Ïô£Ç ®Ïf ©à Ôà 뻥 Ïz£ ëwâ £Ïa£ ®àï ß ËÇàA ®&fÖë ¬Ï¥ õ¥ dã ®Ï⣠ëa¥ : " }&Óï dã «ï£Ï õ¥ «âÕ ëò£ «ï£Ï ÛfÒ£Ç " K }ÏÌ £âA õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®Mâ ÏÊ ëü£Ç ®Ï⣠ëa¥ dó : }&Óï dã «ï£Ï õﶹ ¬ô }Ïà£Ï «âÕ ëò£ «ï£Ï }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ! }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® 뻥 Ïz£ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëü£Ç ®&Õ£Ç ®&f Ï×¹ £àA ß þM ëáëÏ ÿﶮ Çïqâ ®Ì£Ï Aê¥ §à 뻥 Ïz£ ÷Ïô£Ç ®Ïp dÕ Ôf df×ë ß °aA ÇïÓ dã dB£ Ôúë ½¥AB® ëÏïB£ ©à Ôúë ½¥AB® ëÏïB£ dB£ &Êï ®ÏÌ ®&ê£ ®&Óï ðfÖï dÙ® ÿÙ® ë¾ Ôà âï ¸ ÿÙ® Ô¥z£ «M §ï¶ë ÇÌ ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp ëi£ ®&l ë¥Æë ½¥AB® ëÏïB£ dó ß ?ÏÕi£Ï ÷ÏÞë £àA &Ù® £ÇÞ£ £Çwï ©à ÷Ïô£Ç ÿïB® ÿâÕ £Ïïê¥ £ÇfÓï ëÏÓ d×ï £ó ¸ ®Ïf ÷Ïï dá£Ï Çïá £ó ÿR£Ç ÿÙ® ë¾ Çïá £àÕ ëó ®Ïp ®f×£Ç ®f×£Ç df×ë ß ËÇÏh ®Öï £Ïq£Ç £ÇfÓï £àA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëi© ®ÏÙA ®&Õ£Ç Ôò£Ç ëÏ¥â $ó® ÷Ïô£ ®i ß ¬Ïà£Ç ®M ÏQï : - ¬¥Æë ëÏïB£ dÙ¥ £àA ëó dá£Ç $LA &â ÷Ïô£Ç K ËÏq£Ç £ÇfÓï ÷ïâ ëó dá£Ç ëÏÓ d×ï ÷Ïô£Ç K Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 235 http://hello.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¬Ïà£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp ®&i ÔÓï df×ë ©à ëü£Ç ÷Ïô£Ç Çïiï ®ÏÍëÏ df×ë ß }Ïz® Ôà £Ïq£Ç ëa¥ ÏQï ÷Ïó ®Ì© dṠᣠ¸ ÷Ïó ®Ì© Çïiï ®ÏÍëÏ ©à ëü£Ç ÷Ïô£Ç âï ¹ÏᣠdÕᣠdf×ë ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp Çïiï dá¹ ¸ ÷Ïô£Ç ®Ïp ½¥AB® dÕá£ ß ËÇfÓï ðï dÆ£Ç &Ù® ëÏz© ëÏä¹ £Ïf£Ç Ôfoï ÷ïB© ÿïB£ dÉï &Ù® ©â¥ Ôí ß ìÌ Ïâï £ÇfÓï «¼ ÷ïB© dº¥ ëó ®Ïp ®ÏøÕ P ©Ì£Ï ß ËÇfÓï £ÇÕàï ëÕï §àÕ ë¥Æë ëÏïB£ £àA ®Mâ ÏÊ ëÏU£Ç ëó ÇÌ ÷NëÏ Ôﶮ ëü£Ç ëÏU£Ç ëó ÇÌ ÏâA ÏÕ ß °ö£ ËÇ¥S }¼ ìa£ ¸ YÊ ýÏfÒ£Ç ¸ Å£ ?ﶣ Å£ ¸ Yï£Ï ËÇäÕ dº¥ ®Õá® ©Ê Ïôï Ôä£Ï ß °g£ £Ïa£ §z® £àA dº¥ Ôà ÷ïB© ÷ÏáëÏ Ïä£Ç £ÏÙ® dfÒ£Ç ®ÏÓï ß °ö£ ëÏú£Ç £ÏÌ£ &â df×ë ëÏE ÿïB£ Ïóâ §º ÷ïB© ®Ï¥z® £àA ®ÏøÕ P ©¥g£ ®ÏÌ dú£Ç Ôà ©ô£ §D ëô£Ç dB£ ®&Ì£Ï dÆ ®gï ëâÕ §ô ®Ïf×£Ç ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®Mâ ÏÊ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà dgï ®Ïw ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß }Ïâ£Ï ÷ïB© ®&Õ£Ç ®âA õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ©Eï ÷Ïï ÿïB£ Ïóâ dº¥ Ôà ëÏïê¥ ÷ïB© ½¥AB® ®ÏÞ£Ç ß ËÏf£Ç ÷ïB© §à £ÇfÓï ëwâ Ïâï dgï ®Ïw dã Ï×¹ ©Æ® ß Yó Ôà ®a© ÷ïB© ß Ûò£Ç ÿ࣠®âA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dÆ® £Ïïê£ ®Õá® ©Ê Ïôï Ôä£Ï ß ¬Ïà£Ç ¹Ïá® Çïáë ®ÏB ÷ïB© ÿïB£ Ïóâ ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®¥A ÿº£ ÇÕàï ëÕï &Ù® Ôï£Ï ÏÕä® ©à ®ÏMë «M Ôäï dÓ dÚ£ ÏâA Í® &â ëü£Ç ÷Ïô£Ç Ôï£Ï ÏÕä® ÿR£Ç õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß }ÏB ÷ïB© ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®Mâ ÏÊ ëÒ£ Çïó £ÇÕàï dá© ©aA ®&Þ£Ç ß ?ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ðf £Ïf ÿN ®&óï ÿ¥Æë ÿR£Ç «×ï ðaA §ô ÏÌ£Ï ß þ×ï ðaA §ô ÏÌ£Ï dó Ôà §× ëÕ£ A ¸ Ôà Çïâ dÌ£Ï A ¸ Ôà ®Ì£Ï ëi© ëwâ A ©à ÷Ïô£Ç âï £Çó ®ÏÙA ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dã £Ïz£ dN£Ï §à ¹ÏQ£Ç dÕᣠ£Ïq£Ç ®ÏB ÷ïB© ÿïB£ Ïóâ ëò£ ®ïB¹ ®îë ®ÏÌ¥ ëÏÎ Ïâï ©fÒï Ïﶹ £qâ Ôà ©üï ÷ïB© ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëó ®Ïp da© §àÕ ëÉ Ïö£Ç }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß õï,£ ÿïB£ Ïâï ©fÒï ÔÜ£ ¹ÏQ£Ç df×ë ÿâÕ Ôa¥ K }Ïf ÷Ïï $iA &â ®&Õ£Ç £ÏáA ©Þ® ß YÜ¥ £Çó£ ®âA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dã Ôä£Ï £Ïf ÿå£Ç ®¥AB® ß ¢ï¶£ ÇïÓ ÿÙ® Ô¥z£ Ôà âï ëü£Ç ëÏU£Ç ëó ëáëÏ £àÕ ÿïB£ ëiï df×ë §z£ ©¶£Ï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp ÿïB£ ëiï df×ë ¸ ëÏÍ£Ï }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëü£Ç ÷Ïô£Ç ÿïB£ ëiï df×ë ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï §à }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Ïﶣ ÇïÓ ëÏÎ ëò£ ëáëÏ £Ï⥠®&Õ£Ç Çâ£Ç ®Ùë ß ¬i Ïâï ®Ïâ£Ï ÷ïB© 𺥠§z£ ®Õ࣠ÔMë ¹Ïó£Ç &â ß ¬Ïïê¥ ÷ïB© ®gï Ïz¥â £àA Ôà £Ïá® ÷ïB© ½¥AB® dN£Ï ÷V ®ÏÞ£Ç £ÇfÓï ÿäï ß YB£ ÿaA ÇïÓ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ©Öï ¹Ïá® Çïáë ëÏïê¥ ÷ïB© ëwâ ©Ì£Ï dã ëÏz© ©Æ® ÿfÖë ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 236 http://hello.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ?Ïï ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dã da© ®Öï ®&fÖë £ÇMë õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®ÏÌ ®Ùë ÷ïB© ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dã $¥Aê£ ®Ïw£Ç ëÉ Ïö£Ç }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß ìz£ ©¶£Ï ®Öï £Òï ¸ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏU£Ç ®ÏB ÷Ïô£Ç ëÏÙ¹ £Ïz£ ß ËÏf£Ç Çïqâ Ôúë ÙA ¸dÆ® £Ïïê£ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ¹Ïá® Çïáë &â ©üï ÷ïB© ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®&¶ëÏ dï ®Ïà£Ï ®Ïïê£ Ô¶ëÏ ß õù «M ®Ïïê£ Ô¶ëÏ ëÏÎ ©Æ® ¸ Ïâï ®Ùë ëü£Ç Ôà «M ëáëÏ ÿﶮ Çïqâ ëáï «g£Ç §à ëáï ëÏB® ëwâ ëÕ£ £ÇfÓï ß }äï «âÕ Ôäï $LA «M «âï ®&z® Ô¶ëÏ Ôäë £àA K ýÏiï ëÏá£Ç §Ì õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dã £Ïz£ &â ëáï «g£Ç §à ëáï ëÏB® ëwâ ©Ì£Ï ëÏÎ Ôà ©Æ® ¸ëÏU£Ç ëò£ «M ëáëÏ ÿﶮ £àÕ £qâ K Ûfoï ÷ïB© Ôä£Ï £Ïf ÿå£Ç ß ¿üï ÷ïB© ëà£Ç Ôä£Ï ÏÒ£ da© §àÕ ®&fÖë £ÇMë õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëò£ ëi© Çïáë df×ë ©üï ÷ïB© dã dî£Ç §àÕ ®&áï ®ï© õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëi© ®ÏÙA ©Æ® £Eï d⥠dÖ£ ÷k ðN ß ¿gï d⥠dÖ£ £àA ÷Ïáë £àÕ £Çó ®ÏÙA £ÇfÓï ®Ì£Ï £Ïa£ ©Öï Aê¥ £R© ëÏB® ®&ê£ Çïf ÿ¶£Ï ß ¬áï d⥠dÖ£ £àA ÷Ïô£Ç ÏU£ Ôà d⥠dÖ£ ©à ëò£ Ôà ©gï ÏÕi£Ç «× ¸ ©gï ÏÕi£Ç «× ëwâ ÷V ®¥A¶® §ö£Ç ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôäï £Ïz£ ÿïB® £Ïq£Ç ëáï §¥ï §V ¸ ëáï ®g® dí¹ ®&Õ£Ç «ï£Ï ©ä£Ç ©Ì£Ï ëÏÎ ëò£ £ÏáA ©Þ® Ôà ÷B® ®Ïúë ß þï£Ï ©ä£Ç ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï «Þ¹ ÷B® ®Ïúë ¸ ÷B® ®Ïúë ðfÖï ÔfÖï ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß ËÏf£Ç õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dgï §Öï }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®¥A¶® ÷Ïô£Ç ©Æ® ëÏú® ÕᣠÏz£ ß ¬i© Çïáë ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôà «M ëi© ÷ÍëÏ §h£Ï §ïê£ ÷Ïô£Ç ©Æ® £ÇfÓï £àÕ Ïïp¥ df×ë ß }&Õ£Ç ëÏÖ¹ ©Þ® ®gï Ïz¥ £àA ©üï ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏz© Ôäï §à ëÏ¥L£ ÿN ®Ï¥ ÏÊï ëÏïê¥ «á® ®Ïw ®&Í ©ä£Ç ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï £Çó ®ÏÙA ®áë dÆ£Ç ëü£Ç £Ïf ®a© ®ÏÜ£ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß Ð £Ïz£ &â }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÷Ïô£Ç ©¥g£ ÇïB® ©Ì£Ï ©à ¹Ïiï ÇïB® ©Ì£Ï §Ì }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëü£Ç Ïïp¥ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ©¥g£ ëÏB® §º Ôfoï ÷ïB© ëwâ Aß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dR£Ç £àÕ ëü£Ç ëÏB® ¸ ðh £Ïïê£ A ©¥g£ ëÏB® Ôfoï ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëÏB® §º Ôfoï ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Í® &â ëü£Ç §ï£Ï ðM ÏÒ£ ëÏB® §º ÿÙ® ë¾ ®âA âï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dã Ïïp¥ ®ÏB £ê£ A ®Ïà£Ï ®Õ࣠ëÏÕ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëü£Ç §Ì ®ÏB ©à ëi© ÷ÍëÏ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß þM ëi© ®Ïô£Ç §à ©gï dÆ£Ç ®Ì£Ï £àA ëÏÎ ¹Ïá® «ï£Ï &â Çïqâ £Ïq£Ç ÿzë â£Ï Ïù£Ç ®¥A¶® ®ÏB ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 237 http://hello.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long }Õ£Ç ëÏÖ¹ £ÏÕá£Ç £àA ¸ Ïâï Ô¥Ê£Ç ©îë ½¥â£Ç ëwâ Ïâï £ÇfÓï ®ïB¹ $úë §Öï £Ïâ¥ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ©¥g£ ®M dáA Ôò£Ç ®Ïg® &â ëa¥ : - ¬i© ®ä ô£Ç ÿä£ ß ¬a¥ £àA ®¥A ÷Ïô£Ç ðÕ ©ï¶£Ç õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®Ïg® &â £Ïf£Ç ©îë ½¥â£Ç A dã £óï Ôê£ &Êï ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëò£ Ïïp¥ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dã Ïïp¥ ©Ì£Ï &Êï ©Öï £Çã Ôå£ &â ß *** ì»£Ç ®&å£Ç ®Q ÔÝ£ &Êï ß °âÕ £Ïïê¥ ®ï£Ï ®ú ëü£Ç ÿïB£ ÏB® ß ýÏfÒ£Ç Yô£Ç dã Ïé á£Ï ÿÌ£Ï ©ï£Ï ß ËÇfÓï ÷ïB© ÷ÏáëÏ ®¥A¶® ®ÏB §ô «Õ£Ç ®é $¥g£Ç &Êï ß }Ïâ£Ï ðâ£Ï ëwâ A ®» £âA ëó ®ïê¥ ®â£ ÷Ïô£Ç K ¿Æ® á£Ç ©aA ®&Þ£Ç ÿê£ ®&Óï ÿâA Ôäï ®Mâ ÏÊ ®Q ÷ï£Ï P ®gï Ïz¥ §Öï £ÇûÕïÑ ÷ïB© ÷ÏáëÏ ®¥A¶® ®ÏB ß á£Ï ÿÌ£Ï ©ï£Ï ®¥A dã &ä£Ç dô£Ç ©à §ù£Ç ®&Óï dÙ® §Ú£ ëò£ Ôä£Ï ÔcÕ ®gï ®å© ß þÞë ©Ý® õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôúë £àA ¹Ïi£Ç ¹ÏÙ® ÔÆ &â ©Æ® ®ïâ ÿÌ£Ï ©ï£Ï Ôä£Ï ÔcÕ ©ô£Ç Ô¥£Ç ëi ®ÏÜ£ ÿÍ ß }&ê£ Ôfoï ÷ïB© ëò£ Çïö® ©á¥ ®gï Ïz¥ ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÷Ïc ®ÏÉï ëÏÕ &Ö® $¥g£Ç ß Ð £Ç¼£Ç dÜ¥ £ÏÌ£ ÿg£ ¹ÏÍâ : ©Æ® §ù£Ç ®Ïïê£ dNâ ÿâÕ Ôâ ÿá® £Çá® ÷ÏïB£ A £iA &â ©Éï Ôò£Ç ®Ïê ÔfÒ£Ç ®NëÏ ©NëÏ ÷Ïô£Ç ÿú® £àÕ ®i $ïB® ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÙ® ÷ïB© dï ¸ ÿ棂 ®Ïï ®Ïp õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôê£ ß }Ïâ£Ï ÷ïB© ëwâ A dã Ôä£Ï Ôù£Ç ¸ëáï ëÏB® ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëà£Ç Ôä£Ï ÏÒ£ £Ïf£Ç ëü£Ç ëÏfâ Ôä£Ï ÿR£Ç ®&áï ®ï© }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß ¬¥Æë ëÏïB£ ÷ï£Ï ®Ïïê£ dÆ£Ç dNâ dã ½¥â ß ?V 뻥 dNëÏ dá£Ç ®ô£ ÷Í£Ï ÏÒ£ ëi ÿR£Ç Ïq¥ dã ëÏB® ðfÖï Ôfoï ÷ïB© ëwâ A ß }&ê£ ëDï dÓï £àA ëò£ ëó ®Ï¾ ÇÌ Ôà© ëÏÕ ®&áï ®ï© ëù£Ç Ï¥AB® ©äëÏ £ó£Ç ®&l Ôäï df×ë ëÏå£Ç K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dã ½¥AB® ®a© §h£Ï §ï,£ ëÙ® ðÙ¥ ®Ïâ£Ï ÷ïB© ëwâ ©Ì£Ï ëü£Ç £Ïf §h£Ï §ï,£ ëÙ® ðÙ¥ ®Ïï ®Ïp ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß °Ù® Ô¥z£ ®&f Ï×¹ £àÕ A ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp dp ÿÙ® âï $a© ¹Ïä© §àÕ Ïâï ®Ï¾ dó ß Yï£Ï ËÇäÕ dÆ® £Ïïê£ $ô£Ç &â §¥£Ç ÷ïB© ëi£ df ÔÖ£ ®ïB£Ç : - À£Ç ÿä£ ÷Ïô£Ç ®Ïp dø© £ÇfÓï £àA dï df×ë ¸ ÿÙ® Ô¥z£ A ëò£ «g£Ç ÏâA dã ëÏB® &Êï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏU£Ç ÿ¥Ê£ dp ©Þ® £Çó dgï ¹ÏfÒ£Ç ÔÜ£ £àÕ ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 238 http://hello.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Yï£Ï ËÇäÕ Ôäï £óï : - ËÇfÓï £àA Ôà ÷Ïa© ¹Ïä© ëwâ ®&ﺥ dÌ£Ï ß ËÇfÓï ®Ï¥ ®Ïï ®Ïp ëü£Ç ÿN ®Æï d棂 ÔDâ ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÏQï : - }fÖ£Ç ½¥a£ ©¥g£ Çïq ®äï Ïä ëÏå£Ç K Yï£Ï ËÇäÕ ëfÓï Ôä® ÏQï Ôäï : - ¬ÏU£Ç Ôc ®â ÷Ïô£Ç Çïq df×ë f K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®&ᣠ£Éï Ça£ $â£Ï ß Yï£Ï ËÇäÕ £óï : - }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® §à õﶹ ¬ô }Ïà£Ï «Õ£Ç ÷ïB© Ôïê£ ®Ïw ÏÕÝë Çïi ®&Õ£Ç ®Ïïê£ Ïä ÷Ïô£Ç ëò£ âï ëÏg£Ç Ôäï df×ë ß ËÏf£Ç dá£Ç ®ïBë õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëÏB® &Êï ß ¢Ò£ £qâ daA ëò£ ÿâ £Ç࣠½¥a£ ëÙ© §¶ ß ¢Þ£ §»â ð¾® ÔÓï ÿE£Ç £ÇÏø «â¥ Ôf£Ç ëó ®ïB£Ç fÓï ß ¿Æ® £ÇfÓï ëfÓï £óï : - õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëÏB® &Êï £Ïf£Ç Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëò£ «g£Ç daA ß Yï£Ï ËÇäÕ ½¥âA ¹ÏÞ® Ôäï ½¥á® ÏQï : - À£Ç ÿä£ ©¥g£ «âÕ ÿaA ÇïÓ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ïq£Ç ÏÓ dá¹ : - }äï Ïä ëÏÎ £ÏÞë £Ïl ®fÖ£Ç ½¥a£ ëi }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÔÚ£ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dº¥ Ôà ÿä£ Ïq¥ ëwâ ®äï Ïä ß Yï£Ï ËÇäÕ ÏQï : - À£Ç ÿä£ Õ ÿB ëi ®ê£ ®ò£Ç ¹Ïä© ëwâ ®&ﺥ dï£Ï ÏâA «âÕ K À£Ç ÿä£ ëó Ïïp¥ £Ïf ®ÏB Ôà ¹Ïä© ®Æï ÇÌ ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - }äï Ïä ëÏÎ ÿïB® ©Æ® dïp© ß Yï£Ï ËÇäÕ ÏQï : - Yïp© ÇÌ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - }äï Ïä ëÏÎ ÿïB® §ï¶ë £àÕ ÷Ïô£Ç £ê£ Ôà© Ôà ½¥AB® ÷Ïô£Ç Ôà© ß ¬Ì£ §ï¶ë £àÕ £ê£ Ôà© ÿN ÿV dÜ¥ ëü£Ç ëÏU£Ç «âÕ ß Yï£Ï ËÇäÕ ÿïB£ «Þë ß YÊ ýÏfÒ£Ç ¸ Å£ ?ﶣ Å£ ëü£Ç $ô£Ç ®Öï ß °ö£ ®ÏN §¶ ÇïfÒ£Ç ë¥£Ç ¸ dâÕ ÷ïB© &ú® ÷ÏQï §Q ¸ ëÏÎ ëò£ ëÏÓ Ô¶£Ï Ôà dÆ£Ç ®Ïw ß YÆ® £ÏïÕê£ ©Æ® £ÇfÓï £qâ Ôäï §ö® ®Öï ÔÖ£ ®ïB£Ç : - ¬áë §N ëó ÿâ £Ç࣠½¥a£ ëÙ© §¶ ®ÏÌ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Í® &â ëü£Ç ëò£ ©Æ® £ÇfÓï ÿä£ ©à Ôäï Ôà £ÇfÓï ÿä£ ÷Ïô£Ç «× ëÏé© dÜ¥ ß ËÇfÓï £àA ëÏÍ£Ï Ôà °gë ¬M ß ¿Æë däÕ £Ïa£ ëü£Ç £óï ÏøÕ : - °Ü£ däÕ ®¥A Ôà £ÇfÓï £ÇÕäï ®îë £Ïf£Ç ëü£Ç ëó ÿä£ Ôà £ÇfÓï £ÇÕàï ¹Ïà© ®îë ß ÛãÕ ½¥âA Ôäï £ÏÌ£ £Ïà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÏQï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 239 http://hello.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - ¬ò£ Ïòâ ®Ïf×£Ç ®ÏÌ «âÕ K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ®&×£ ©Þ® Ôê£ dá¹ : - YäÕ «h ëó ÿä£ «âÕ Ïòâ ®Ïf×£Ç Ôäï ÷Ïô£Ç ëó ÿä£ df×ë K ËÏà «f ÇïfÒ£Ç ©Þ® Ôê£ £ÏÌ£ }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¬ò£ ®ÏÍ ëÏw K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ®Ïl ðàï dá¹ : - ËÒï daA ëáë §N ®ÏN §¶ däï ÔãÕ Çïâ ëÏU£Ç £Ïq£Ç dº¥ Ôà ëâÕ ®Ïw ©à Ôäï Ôà ½¥â£ ÔÖ£ ß ?V ®ïp¥ £Ïa£ £Ïf ®äï Ïä &Ù® «× ½¥â£ £ê£ ßßß ¿Æë däÕ £Ïa£ ÏQï : - Ëê£ Ôà© «âÕ K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £Ïå£ £Ïó ëfÓï dá¹ : - }äï Ïä ÷Ïô£Ç ©¥g£ ®Ï»â £Ïz£ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôà ÿä£ £Ïf£Ç dá£Ç ®ïBë ®äï Ïä ëÏU£Ç ëó ëáëÏ ÇÌ Ôäï ÷Ïô£Ç ®Ï»â £Ïz£ ß ¿Æë däÕ £Ïa£ £óï : - ¢âA ÔÞ© ! }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £óï : - ?Ïô£Ç ÏâA da¥ ß %ïi ®P ©ÙA §N ©¥g£ Çïq }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏÞë Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëü£Ç ÷Ïô£Ç ëÏN¥ ¹Ïiï ÷Ïô£Ç K ¿Æë däÕ £Ïa£ dá¹ : - ýÏiï &Êï ! }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¿Ý® ÷Ïáë ÿö£ Ïö ©¥g£ dgï ¹Ïó §Öï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ¸ ¹Ïiï ëÏå£Ç ëÏú£Ç ®â ëü£Ç ÷Ïô£Ç ëÏN¥ K ¿Æë däÕ £Ïa£ dá¹ : - Yú£Ç ®ÏB ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ËB¥ §zA ÿö£ ®â £ÏÙ® dN£Ï ëÏg£Ç Ôäï ÏâA «âÕ K ¿Æë däÕ £Ïa£ ©Ýë £Ïïê£ ®Ï»â £Ïz£ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £óï : - }äï Ïâ §»â dB© &Êï ß ËB¥ ëÏú£Ç ®â dÆ£Ç ®Ïw §Öï Ïö ®ÏÌ ©Eï £ÇfÓï ¹Ïiï dgï ¹Ïó §Öï ÿâ ®&å© ©fÓï ÿiA ®ê£ ß %ã ®Ïl ðàï £óï ®ïB¹ : - þÕ£Ç ëÏfl£Ç ÷Ïô£ dNëÏ ÿg£ ®âA ß ¢âï ®âA ¹Ïiï ëÏöï §Öï ÏÒ£ «á¥ ®&å© ®âA ¸ £ÏÙ® dN£Ï ÷Ïô£Ç £ÇÕ£ da¥ ß ¿Æë däÕ £Ïa£ dÆ® £Ïïê£ ëfÓï £óï : - ËÇfÒï d»£Ç ½¥ê£ £ÇfÒï dã ëó ÿâ ®âA ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëfÓï ©Æ® ëáëÏ ÏÊ£ £Ïï£ê£ ß l ðfÖï ëÏa£ }Ïïê£ }¼ £ÇâA ®&Õ£Ç ®Ïà£Ï }¼ ¬Ù© Ôäï ®&fÖë ©Þ® &»£Ç ®ÏfÒ£Ç £úï dâÕ ¸ ÿö£ £àA §Ú£ ëfÓï ©Æ® ëáëÏ ¥£Ç ð¥£Ç ß Yï£Ï ËÇäÕ ëù£Ç d棂 ÿö£ ÷Ïô£Ç ÷ÏQï ÷ÏL£ ®&fÒ£Ç ß ËÏÙ® Ôà ÿö£ ®ÏN §¶ ®fl£Ç ëÏ»£Ç ®&fÖë ©Ý® däï dNëÏ ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 240 http://hello.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¬¥Æë ëÏïB£ £àA £B¥ ðï,£ &â ®Ïz® «M ®ÏÌ Ïz¥ ½¥i ÷Ïó ©à Ôf df×ë ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 241 http://hello.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2