Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 25

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

62
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 25', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 25

  1. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¬ÏfÒ£Ç ®Ï¾ 25 ¢àÕ ÷ﶮ ©â£Ç Ò£ ÷V ÇïB® ©Ì£Ï Ûúë £àA dê© dã ½¥á ÷Ï¥Aâ ¸ á£Ï ®&Þ£Ç £Ïä® á£Ï «âÕ ëà£Ç £Ïä® ß }&å£Ç «âÕ ©Ó iÕ £Ïf £ÇfÓï ®&Õ£Ç ©Æ£Ç ©à Ôà ©Ò ©Æ£Ç ëwâ ®Ì£Ï £Ïa£ ß }Ì£Ï £Ïa£ §h£Ï §ï,£ Ôà dá£Ç Aê¥ ¸ dá£Ç ®ÏÒ ©Æ£Ç ß ¬ó Ôúë 뻥 £Ïa£ «Õ §Öï ®Ì£Ï £Ïa£ ëò£ dá£Ç Aê¥ ÏÒ£ £Ïq£Ç ®Ï¾ 뻥 £Ïa£ dá£Ç Aê¥ ®Ïz® Ôà ÏïB© ®ÏÙA ß ¬»¥ Ïz£ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà ©gï ®Ì£Ï ëi© ®¥A¶® dgï ß P ®Ï¾ë §º 뻥 Ïz£ ®Ïf ÷Ïï ÿâÕ ÇÊ© «M Ïïp¥ ÿïB® §à Ôò£Ç ®ô£ ÷Í£Ï ß Yá£Ç ®ïBë 뻥 £Ïa£ ÷Ïi áï &Ù® Í® ¸ ë» £Ïa£ dá£Ç ÷Í£Ï Ôäï ëà£Ç Í® ÏÒ£ ß ¦á£ §à 뻥 ÷Ïáë £Ïâ¥ ß ¬»¥ Ïz£ dï ®&fÖë ¸ ÕᣠÏz£ ®ÏøÕ «â¥ ß ¬»¥ Ïz£ Ôà ®Ï¾ ®Ïî dÆ£Ç ©à ÕᣠÏz£ Ôà ëÏw dÆ£Ç ß }â ëó ®Ïp ÿiÕ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Ïz£ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëÏå£Ç ÏâA £Çf×ë Ôäï õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ïz£ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏå£Ç K %ïqâ Ïâï £Ïa£ §z® £àA ÷Ïô£Ç ëó «M ÕᣠÏz£ ©à ëÏÎ ëó ©gï 뻥 Ïz£ ß ¿gï 뻥 Ïz£ Çïqâ Ïâï £ÇfÓï Ôà ëáï ÇÌ ëwâ ëÕ£ £ÇfÓï ÷Ïô£Ç ®Ïp ®ÏïB¥ df×ë ß ¿gï 뻥 Ïz£ £àA &Ù® ÷k ðﶥ ©à Ôäï &Ù® §ô §N ß ¿gï 뻥 Ïz£ Çïqâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï §à }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà ©gï 뻥 Ïz£ ®Ïô£Ç ®Ïf ©à Ôà 뻥 Ïz£ ëwâ £Ïa£ ®àï ß ËÇàA ®&fÖë ¬Ï¥ õ¥ dã ®Ï⣠ëa¥ : " }&Óï dã «ï£Ï õ¥ «âÕ ëò£ «ï£Ï ÛfÒ£Ç " K }ÏÌ £âA õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®Mâ ÏÊ ëü£Ç ®Ï⣠ëa¥ dó : }&Óï dã «ï£Ï õﶹ ¬ô }Ïà£Ï «âÕ ëò£ «ï£Ï }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ! }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® 뻥 Ïz£ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëü£Ç ®&Õ£Ç ®&f Ï×¹ £àA ß þM ëáëÏ ÿﶮ Çïqâ ®Ì£Ï Aê¥ §à 뻥 Ïz£ ÷Ïô£Ç ®Ïp dÕ Ôf df×ë ß °aA ÇïÓ dã dB£ Ôúë ½¥AB® ëÏïB£ ©à Ôúë ½¥AB® ëÏïB£ dB£ &Êï ®ÏÌ ®&ê£ ®&Óï ðfÖï dÙ® ÿÙ® ë¾ Ôà âï ¸ ÿÙ® Ô¥z£ «M §ï¶ë ÇÌ ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp ëi£ ®&l ë¥Æë ½¥AB® ëÏïB£ dó ß ?ÏÕi£Ï ÷ÏÞë £àA &Ù® £ÇÞ£ £Çwï ©à ÷Ïô£Ç ÿïB® ÿâÕ £Ïïê¥ £ÇfÓï ëÏÓ d×ï £ó ¸ ®Ïf ÷Ïï dá£Ï Çïá £ó ÿR£Ç ÿÙ® ë¾ Çïá £àÕ ëó ®Ïp ®f×£Ç ®f×£Ç df×ë ß ËÇÏh ®Öï £Ïq£Ç £ÇfÓï £àA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëi© ®ÏÙA ®&Õ£Ç Ôò£Ç ëÏ¥â $ó® ÷Ïô£ ®i ß ¬Ïà£Ç ®M ÏQï : - ¬¥Æë ëÏïB£ dÙ¥ £àA ëó dá£Ç $LA &â ÷Ïô£Ç K ËÏq£Ç £ÇfÓï ÷ïâ ëó dá£Ç ëÏÓ d×ï ÷Ïô£Ç K Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 235 http://hello.to/kimdung
  2. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¬Ïà£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp ®&i ÔÓï df×ë ©à ëü£Ç ÷Ïô£Ç Çïiï ®ÏÍëÏ df×ë ß }Ïz® Ôà £Ïq£Ç ëa¥ ÏQï ÷Ïó ®Ì© dṠᣠ¸ ÷Ïó ®Ì© Çïiï ®ÏÍëÏ ©à ëü£Ç ÷Ïô£Ç âï ¹ÏᣠdÕᣠdf×ë ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp Çïiï dá¹ ¸ ÷Ïô£Ç ®Ïp ½¥AB® dÕá£ ß ËÇfÓï ðï dÆ£Ç &Ù® ëÏz© ëÏä¹ £Ïf£Ç Ôfoï ÷ïB© ÿïB£ dÉï &Ù® ©â¥ Ôí ß ìÌ Ïâï £ÇfÓï «¼ ÷ïB© dº¥ ëó ®Ïp ®ÏøÕ P ©Ì£Ï ß ËÇfÓï £ÇÕàï ëÕï §àÕ ë¥Æë ëÏïB£ £àA ®Mâ ÏÊ ëÏU£Ç ëó ÇÌ ÷NëÏ Ôﶮ ëü£Ç ëÏU£Ç ëó ÇÌ ÏâA ÏÕ ß °ö£ ËÇ¥S }¼ ìa£ ¸ YÊ ýÏfÒ£Ç ¸ Å£ ?ﶣ Å£ ¸ Yï£Ï ËÇäÕ dº¥ ®Õá® ©Ê Ïôï Ôä£Ï ß °g£ £Ïa£ §z® £àA dº¥ Ôà ÷ïB© ÷ÏáëÏ Ïä£Ç £ÏÙ® dfÒ£Ç ®ÏÓï ß °ö£ ëÏú£Ç £ÏÌ£ &â df×ë ëÏE ÿïB£ Ïóâ §º ÷ïB© ®Ï¥z® £àA ®ÏøÕ P ©¥g£ ®ÏÌ dú£Ç Ôà ©ô£ §D ëô£Ç dB£ ®&Ì£Ï dÆ ®gï ëâÕ §ô ®Ïf×£Ç ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®Mâ ÏÊ ÷Ïô£Ç ¹Ïiï Ôà dgï ®Ïw ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß }Ïâ£Ï ÷ïB© ®&Õ£Ç ®âA õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ©Eï ÷Ïï ÿïB£ Ïóâ dº¥ Ôà ëÏïê¥ ÷ïB© ½¥AB® ®ÏÞ£Ç ß ËÏf£Ç ÷ïB© §à £ÇfÓï ëwâ Ïâï dgï ®Ïw dã Ï×¹ ©Æ® ß Yó Ôà ®a© ÷ïB© ß Ûò£Ç ÿ࣠®âA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dÆ® £Ïïê£ ®Õá® ©Ê Ïôï Ôä£Ï ß ¬Ïà£Ç ¹Ïá® Çïáë ®ÏB ÷ïB© ÿïB£ Ïóâ ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®¥A ÿº£ ÇÕàï ëÕï &Ù® Ôï£Ï ÏÕä® ©à ®ÏMë «M Ôäï dÓ dÚ£ ÏâA Í® &â ëü£Ç ÷Ïô£Ç Ôï£Ï ÏÕä® ÿR£Ç õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß }ÏB ÷ïB© ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®Mâ ÏÊ ëÒ£ Çïó £ÇÕàï dá© ©aA ®&Þ£Ç ß ?ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ðf £Ïf ÿN ®&óï ÿ¥Æë ÿR£Ç «×ï ðaA §ô ÏÌ£Ï ß þ×ï ðaA §ô ÏÌ£Ï dó Ôà §× ëÕ£ A ¸ Ôà Çïâ dÌ£Ï A ¸ Ôà ®Ì£Ï ëi© ëwâ A ©à ÷Ïô£Ç âï £Çó ®ÏÙA ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dã £Ïz£ dN£Ï §à ¹ÏQ£Ç dÕᣠ£Ïq£Ç ®ÏB ÷ïB© ÿïB£ Ïóâ ëò£ ®ïB¹ ®îë ®ÏÌ¥ ëÏÎ Ïâï ©fÒï Ïﶹ £qâ Ôà ©üï ÷ïB© ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëó ®Ïp da© §àÕ ëÉ Ïö£Ç }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß õï,£ ÿïB£ Ïâï ©fÒï ÔÜ£ ¹ÏQ£Ç df×ë ÿâÕ Ôa¥ K }Ïf ÷Ïï $iA &â ®&Õ£Ç £ÏáA ©Þ® ß YÜ¥ £Çó£ ®âA Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dã Ôä£Ï £Ïf ÿå£Ç ®¥AB® ß ¢ï¶£ ÇïÓ ÿÙ® Ô¥z£ Ôà âï ëü£Ç ëÏU£Ç ëó ëáëÏ £àÕ ÿïB£ ëiï df×ë §z£ ©¶£Ï ß Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp ÿïB£ ëiï df×ë ¸ ëÏÍ£Ï }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëü£Ç ÷Ïô£Ç ÿïB£ ëiï df×ë ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï §à }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Ïﶣ ÇïÓ ëÏÎ ëò£ ëáëÏ £Ï⥠®&Õ£Ç Çâ£Ç ®Ùë ß ¬i Ïâï ®Ïâ£Ï ÷ïB© 𺥠§z£ ®Õ࣠ÔMë ¹Ïó£Ç &â ß ¬Ïïê¥ ÷ïB© ®gï Ïz¥â £àA Ôà £Ïá® ÷ïB© ½¥AB® dN£Ï ÷V ®ÏÞ£Ç £ÇfÓï ÿäï ß YB£ ÿaA ÇïÓ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ©Öï ¹Ïá® Çïáë ëÏïê¥ ÷ïB© ëwâ ©Ì£Ï dã ëÏz© ©Æ® ÿfÖë ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 236 http://hello.to/kimdung
  3. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ?Ïï ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dã da© ®Öï ®&fÖë £ÇMë õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®ÏÌ ®Ùë ÷ïB© ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dã $¥Aê£ ®Ïw£Ç ëÉ Ïö£Ç }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß ìz£ ©¶£Ï ®Öï £Òï ¸ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏU£Ç ®ÏB ÷Ïô£Ç ëÏÙ¹ £Ïz£ ß ËÏf£Ç Çïqâ Ôúë ÙA ¸dÆ® £Ïïê£ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ¹Ïá® Çïáë &â ©üï ÷ïB© ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®&¶ëÏ dï ®Ïà£Ï ®Ïïê£ Ô¶ëÏ ß õù «M ®Ïïê£ Ô¶ëÏ ëÏÎ ©Æ® ¸ Ïâï ®Ùë ëü£Ç Ôà «M ëáëÏ ÿﶮ Çïqâ ëáï «g£Ç §à ëáï ëÏB® ëwâ ëÕ£ £ÇfÓï ß }äï «âÕ Ôäï $LA «M «âï ®&z® Ô¶ëÏ Ôäë £àA K ýÏiï ëÏá£Ç §Ì õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dã £Ïz£ &â ëáï «g£Ç §à ëáï ëÏB® ëwâ ©Ì£Ï ëÏÎ Ôà ©Æ® ¸ëÏU£Ç ëò£ «M ëáëÏ ÿﶮ £àÕ £qâ K Ûfoï ÷ïB© Ôä£Ï £Ïf ÿå£Ç ß ¿üï ÷ïB© ëà£Ç Ôä£Ï ÏÒ£ da© §àÕ ®&fÖë £ÇMë õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëò£ ëi© Çïáë df×ë ©üï ÷ïB© dã dî£Ç §àÕ ®&áï ®ï© õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëi© ®ÏÙA ©Æ® £Eï d⥠dÖ£ ÷k ðN ß ¿gï d⥠dÖ£ £àA ÷Ïáë £àÕ £Çó ®ÏÙA £ÇfÓï ®Ì£Ï £Ïa£ ©Öï Aê¥ £R© ëÏB® ®&ê£ Çïf ÿ¶£Ï ß ¬áï d⥠dÖ£ £àA ÷Ïô£Ç ÏU£ Ôà d⥠dÖ£ ©à ëò£ Ôà ©gï ÏÕi£Ç «× ¸ ©gï ÏÕi£Ç «× ëwâ ÷V ®¥A¶® §ö£Ç ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôäï £Ïz£ ÿïB® £Ïq£Ç ëáï §¥ï §V ¸ ëáï ®g® dí¹ ®&Õ£Ç «ï£Ï ©ä£Ç ©Ì£Ï ëÏÎ ëò£ £ÏáA ©Þ® Ôà ÷B® ®Ïúë ß þï£Ï ©ä£Ç ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï «Þ¹ ÷B® ®Ïúë ¸ ÷B® ®Ïúë ðfÖï ÔfÖï ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß ËÏf£Ç õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dgï §Öï }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®¥A¶® ÷Ïô£Ç ©Æ® ëÏú® ÕᣠÏz£ ß ¬i© Çïáë ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôà «M ëi© ÷ÍëÏ §h£Ï §ïê£ ÷Ïô£Ç ©Æ® £ÇfÓï £àÕ Ïïp¥ df×ë ß }&Õ£Ç ëÏÖ¹ ©Þ® ®gï Ïz¥ £àA ©üï ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏz© Ôäï §à ëÏ¥L£ ÿN ®Ï¥ ÏÊï ëÏïê¥ «á® ®Ïw ®&Í ©ä£Ç ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï £Çó ®ÏÙA ®áë dÆ£Ç ëü£Ç £Ïf ®a© ®ÏÜ£ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß Ð £Ïz£ &â }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÷Ïô£Ç ©¥g£ ÇïB® ©Ì£Ï ©à ¹Ïiï ÇïB® ©Ì£Ï §Ì }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëü£Ç Ïïp¥ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ©¥g£ ëÏB® §º Ôfoï ÷ïB© ëwâ Aß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dR£Ç £àÕ ëü£Ç ëÏB® ¸ ðh £Ïïê£ A ©¥g£ ëÏB® Ôfoï ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëÏB® §º Ôfoï ÷ïB© ëwâ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® Í® &â ëü£Ç §ï£Ï ðM ÏÒ£ ëÏB® §º ÿÙ® ë¾ ®âA âï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dã Ïïp¥ ®ÏB £ê£ A ®Ïà£Ï ®Õ࣠ëÏÕ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëü£Ç §Ì ®ÏB ©à ëi© ÷ÍëÏ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß þM ëi© ®Ïô£Ç §à ©gï dÆ£Ç ®Ì£Ï £àA ëÏÎ ¹Ïá® «ï£Ï &â Çïqâ £Ïq£Ç ÿzë â£Ï Ïù£Ç ®¥A¶® ®ÏB ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 237 http://hello.to/kimdung
  4. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long }Õ£Ç ëÏÖ¹ £ÏÕá£Ç £àA ¸ Ïâï Ô¥Ê£Ç ©îë ½¥â£Ç ëwâ Ïâï £ÇfÓï ®ïB¹ $úë §Öï £Ïâ¥ ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ©¥g£ ®M dáA Ôò£Ç ®Ïg® &â ëa¥ : - ¬i© ®ä ô£Ç ÿä£ ß ¬a¥ £àA ®¥A ÷Ïô£Ç ðÕ ©ï¶£Ç õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ®Ïg® &â £Ïf£Ç ©îë ½¥â£Ç A dã £óï Ôê£ &Êï ß õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëò£ Ïïp¥ }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dã Ïïp¥ ©Ì£Ï &Êï ©Öï £Çã Ôå£ &â ß *** ì»£Ç ®&å£Ç ®Q ÔÝ£ &Êï ß °âÕ £Ïïê¥ ®ï£Ï ®ú ëü£Ç ÿïB£ ÏB® ß ýÏfÒ£Ç Yô£Ç dã Ïé á£Ï ÿÌ£Ï ©ï£Ï ß ËÇfÓï ÷ïB© ÷ÏáëÏ ®¥A¶® ®ÏB §ô «Õ£Ç ®é $¥g£Ç &Êï ß }Ïâ£Ï ðâ£Ï ëwâ A ®» £âA ëó ®ïê¥ ®â£ ÷Ïô£Ç K ¿Æ® á£Ç ©aA ®&Þ£Ç ÿê£ ®&Óï ÿâA Ôäï ®Mâ ÏÊ ®Q ÷ï£Ï P ®gï Ïz¥ §Öï £ÇûÕïÑ ÷ïB© ÷ÏáëÏ ®¥A¶® ®ÏB ß á£Ï ÿÌ£Ï ©ï£Ï ®¥A dã &ä£Ç dô£Ç ©à §ù£Ç ®&Óï dÙ® §Ú£ ëò£ Ôä£Ï ÔcÕ ®gï ®å© ß þÞë ©Ý® õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôúë £àA ¹Ïi£Ç ¹ÏÙ® ÔÆ &â ©Æ® ®ïâ ÿÌ£Ï ©ï£Ï Ôä£Ï ÔcÕ ©ô£Ç Ô¥£Ç ëi ®ÏÜ£ ÿÍ ß }&ê£ Ôfoï ÷ïB© ëò£ Çïö® ©á¥ ®gï Ïz¥ ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÷Ïc ®ÏÉï ëÏÕ &Ö® $¥g£Ç ß Ð £Ç¼£Ç dÜ¥ £ÏÌ£ ÿg£ ¹ÏÍâ : ©Æ® §ù£Ç ®Ïïê£ dNâ ÿâÕ Ôâ ÿá® £Çá® ÷ÏïB£ A £iA &â ©Éï Ôò£Ç ®Ïê ÔfÒ£Ç ®NëÏ ©NëÏ ÷Ïô£Ç ÿú® £àÕ ®i $ïB® ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÙ® ÷ïB© dï ¸ ÿ棂 ®Ïï ®Ïp õﶹ ¬ô }Ïà£Ï Ôê£ ß }Ïâ£Ï ÷ïB© ëwâ A dã Ôä£Ï Ôù£Ç ¸ëáï ëÏB® ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëà£Ç Ôä£Ï ÏÒ£ £Ïf£Ç ëü£Ç ëÏfâ Ôä£Ï ÿR£Ç ®&áï ®ï© }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ß ¬¥Æë ëÏïB£ ÷ï£Ï ®Ïïê£ dÆ£Ç dNâ dã ½¥â ß ?V 뻥 dNëÏ dá£Ç ®ô£ ÷Í£Ï ÏÒ£ ëi ÿR£Ç Ïq¥ dã ëÏB® ðfÖï Ôfoï ÷ïB© ëwâ A ß }&ê£ ëDï dÓï £àA ëò£ ëó ®Ï¾ ÇÌ Ôà© ëÏÕ ®&áï ®ï© ëù£Ç Ï¥AB® ©äëÏ £ó£Ç ®&l Ôäï df×ë ëÏå£Ç K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® dã ½¥AB® ®a© §h£Ï §ï,£ ëÙ® ðÙ¥ ®Ïâ£Ï ÷ïB© ëwâ ©Ì£Ï ëü£Ç £Ïf §h£Ï §ï,£ ëÙ® ðÙ¥ ®Ïï ®Ïp ëwâ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ß °Ù® Ô¥z£ ®&f Ï×¹ £àÕ A ëü£Ç ÷Ïô£Ç ®Ïp dp ÿÙ® âï $a© ¹Ïä© §àÕ Ïâï ®Ï¾ dó ß Yï£Ï ËÇäÕ dÆ® £Ïïê£ $ô£Ç &â §¥£Ç ÷ïB© ëi£ df ÔÖ£ ®ïB£Ç : - À£Ç ÿä£ ÷Ïô£Ç ®Ïp dø© £ÇfÓï £àA dï df×ë ¸ ÿÙ® Ô¥z£ A ëò£ «g£Ç ÏâA dã ëÏB® &Êï ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏU£Ç ÿ¥Ê£ dp ©Þ® £Çó dgï ¹ÏfÒ£Ç ÔÜ£ £àÕ ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 238 http://hello.to/kimdung
  5. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long Yï£Ï ËÇäÕ Ôäï £óï : - ËÇfÓï £àA Ôà ÷Ïa© ¹Ïä© ëwâ ®&ﺥ dÌ£Ï ß ËÇfÓï ®Ï¥ ®Ïï ®Ïp ëü£Ç ÿN ®Æï d棂 ÔDâ ß }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÏQï : - }fÖ£Ç ½¥a£ ©¥g£ Çïq ®äï Ïä ëÏå£Ç K Yï£Ï ËÇäÕ ëfÓï Ôä® ÏQï Ôäï : - ¬ÏU£Ç Ôc ®â ÷Ïô£Ç Çïq df×ë f K }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ®&ᣠ£Éï Ça£ $â£Ï ß Yï£Ï ËÇäÕ £óï : - }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® §à õﶹ ¬ô }Ïà£Ï «Õ£Ç ÷ïB© Ôïê£ ®Ïw ÏÕÝë Çïi ®&Õ£Ç ®Ïïê£ Ïä ÷Ïô£Ç ëò£ âï ëÏg£Ç Ôäï df×ë ß ËÏf£Ç dá£Ç ®ïBë õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëÏB® &Êï ß ¢Ò£ £qâ daA ëò£ ÿâ £Ç࣠½¥a£ ëÙ© §¶ ß ¢Þ£ §»â ð¾® ÔÓï ÿE£Ç £ÇÏø «â¥ Ôf£Ç ëó ®ïB£Ç fÓï ß ¿Æ® £ÇfÓï ëfÓï £óï : - õﶹ ¬ô }Ïà£Ï ëÏB® &Êï £Ïf£Ç Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëò£ «g£Ç daA ß Yï£Ï ËÇäÕ ½¥âA ¹ÏÞ® Ôäï ½¥á® ÏQï : - À£Ç ÿä£ ©¥g£ «âÕ ÿaA ÇïÓ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ïq£Ç ÏÓ dá¹ : - }äï Ïä ëÏÎ £ÏÞë £Ïl ®fÖ£Ç ½¥a£ ëi }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ÔÚ£ õﶹ ¬ô }Ïà£Ï dº¥ Ôà ÿä£ Ïq¥ ëwâ ®äï Ïä ß Yï£Ï ËÇäÕ ÏQï : - À£Ç ÿä£ Õ ÿB ëi ®ê£ ®ò£Ç ¹Ïä© ëwâ ®&ﺥ dï£Ï ÏâA «âÕ K À£Ç ÿä£ ëó Ïïp¥ £Ïf ®ÏB Ôà ¹Ïä© ®Æï ÇÌ ÷Ïô£Ç K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - }äï Ïä ëÏÎ ÿïB® ©Æ® dïp© ß Yï£Ï ËÇäÕ ÏQï : - Yïp© ÇÌ K Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç dá¹ : - }äï Ïä ëÏÎ ÿïB® §ï¶ë £àÕ ÷Ïô£Ç £ê£ Ôà© Ôà ½¥AB® ÷Ïô£Ç Ôà© ß ¬Ì£ §ï¶ë £àÕ £ê£ Ôà© ÿN ÿV dÜ¥ ëü£Ç ëÏU£Ç «âÕ ß Yï£Ï ËÇäÕ ÿïB£ «Þë ß YÊ ýÏfÒ£Ç ¸ Å£ ?ﶣ Å£ ëü£Ç $ô£Ç ®Öï ß °ö£ ®ÏN §¶ ÇïfÒ£Ç ë¥£Ç ¸ dâÕ ÷ïB© &ú® ÷ÏQï §Q ¸ ëÏÎ ëò£ ëÏÓ Ô¶£Ï Ôà dÆ£Ç ®Ïw ß YÆ® £ÏïÕê£ ©Æ® £ÇfÓï £qâ Ôäï §ö® ®Öï ÔÖ£ ®ïB£Ç : - ¬áë §N ëó ÿâ £Ç࣠½¥a£ ëÙ© §¶ ®ÏÌ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Í® &â ëü£Ç ëò£ ©Æ® £ÇfÓï ÿä£ ©à Ôäï Ôà £ÇfÓï ÿä£ ÷Ïô£Ç «× ëÏé© dÜ¥ ß ËÇfÓï £àA ëÏÍ£Ï Ôà °gë ¬M ß ¿Æë däÕ £Ïa£ ëü£Ç £óï ÏøÕ : - °Ü£ däÕ ®¥A Ôà £ÇfÓï £ÇÕäï ®îë £Ïf£Ç ëü£Ç ëó ÿä£ Ôà £ÇfÓï £ÇÕàï ¹Ïà© ®îë ß ÛãÕ ½¥âA Ôäï £ÏÌ£ £Ïà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ÏQï : Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 239 http://hello.to/kimdung
  6. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long - ¬ò£ Ïòâ ®Ïf×£Ç ®ÏÌ «âÕ K ËÏà «f ëÏÙ® ¹Ïáë ®&×£ ©Þ® Ôê£ dá¹ : - YäÕ «h ëó ÿä£ «âÕ Ïòâ ®Ïf×£Ç Ôäï ÷Ïô£Ç ëó ÿä£ df×ë K ËÏà «f ÇïfÒ£Ç ©Þ® Ôê£ £ÏÌ£ }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¬ò£ ®ÏÍ ëÏw K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ®Ïl ðàï dá¹ : - ËÒï daA ëáë §N ®ÏN §¶ däï ÔãÕ Çïâ ëÏU£Ç £Ïq£Ç dº¥ Ôà ëâÕ ®Ïw ©à Ôäï Ôà ½¥â£ ÔÖ£ ß ?V ®ïp¥ £Ïa£ £Ïf ®äï Ïä &Ù® «× ½¥â£ £ê£ ßßß ¿Æë däÕ £Ïa£ ÏQï : - Ëê£ Ôà© «âÕ K }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £Ïå£ £Ïó ëfÓï dá¹ : - }äï Ïä ÷Ïô£Ç ©¥g£ ®Ï»â £Ïz£ Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç Ôà ÿä£ £Ïf£Ç dá£Ç ®ïBë ®äï Ïä ëÏU£Ç ëó ëáëÏ ÇÌ Ôäï ÷Ïô£Ç ®Ï»â £Ïz£ ß ¿Æë däÕ £Ïa£ £óï : - ¢âA ÔÞ© ! }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £óï : - ?Ïô£Ç ÏâA da¥ ß %ïi ®P ©ÙA §N ©¥g£ Çïq }aA ¿ô£ #¥A }¥AB® ëÏÞë Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ëü£Ç ÷Ïô£Ç ëÏN¥ ¹Ïiï ÷Ïô£Ç K ¿Æë däÕ £Ïa£ dá¹ : - ýÏiï &Êï ! }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ¿Ý® ÷Ïáë ÿö£ Ïö ©¥g£ dgï ¹Ïó §Öï Ûîë }ïp¥ ýÏî£Ç ¸ ¹Ïiï ëÏå£Ç ëÏú£Ç ®â ëü£Ç ÷Ïô£Ç ëÏN¥ K ¿Æë däÕ £Ïa£ dá¹ : - Yú£Ç ®ÏB ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ÏQï : - ËB¥ §zA ÿö£ ®â £ÏÙ® dN£Ï ëÏg£Ç Ôäï ÏâA «âÕ K ¿Æë däÕ £Ïa£ ©Ýë £Ïïê£ ®Ï»â £Ïz£ ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï £óï : - }äï Ïâ §»â dB© &Êï ß ËB¥ ëÏú£Ç ®â dÆ£Ç ®Ïw §Öï Ïö ®ÏÌ ©Eï £ÇfÓï ¹Ïiï dgï ¹Ïó §Öï ÿâ ®&å© ©fÓï ÿiA ®ê£ ß %ã ®Ïl ðàï £óï ®ïB¹ : - þÕ£Ç ëÏfl£Ç ÷Ïô£ dNëÏ ÿg£ ®âA ß ¢âï ®âA ¹Ïiï ëÏöï §Öï ÏÒ£ «á¥ ®&å© ®âA ¸ £ÏÙ® dN£Ï ÷Ïô£Ç £ÇÕ£ da¥ ß ¿Æë däÕ £Ïa£ dÆ® £Ïïê£ ëfÓï £óï : - ËÇfÒï d»£Ç ½¥ê£ £ÇfÒï dã ëó ÿâ ®âA ß }f ?Ïô£Ç }&ÍëÏ }ï£Ï ëfÓï ©Æ® ëáëÏ ÏÊ£ £Ïï£ê£ ß l ðfÖï ëÏa£ }Ïïê£ }¼ £ÇâA ®&Õ£Ç ®Ïà£Ï }¼ ¬Ù© Ôäï ®&fÖë ©Þ® &»£Ç ®ÏfÒ£Ç £úï dâÕ ¸ ÿö£ £àA §Ú£ ëfÓï ©Æ® ëáëÏ ¥£Ç ð¥£Ç ß Yï£Ï ËÇäÕ ëù£Ç d棂 ÿö£ ÷Ïô£Ç ÷ÏQï ÷ÏL£ ®&fÒ£Ç ß ËÏÙ® Ôà ÿö£ ®ÏN §¶ ®fl£Ç ëÏ»£Ç ®&fÖë ©Ý® däï dNëÏ ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 240 http://hello.to/kimdung
  7. TiÒn ChiÕn HËu ChiÕn Nguyªn t¸c: Cæ Long ¬¥Æë ëÏïB£ £àA £B¥ ðï,£ &â ®Ïz® «M ®ÏÌ Ïz¥ ½¥i ÷Ïó ©à Ôf df×ë ß Typed by TiÕu Ng¹o Giang Hå 241 http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2