Tiền chiến hậu chiến - tập 3

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
48
lượt xem
5
download

Tiền chiến hậu chiến - tập 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 3

 1. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BA KHAÙCH LEÂN XE NGÖÏA NGÖÔØI COØN GHEÙ THEO Treân töûu laàu im laëng nhö tôø khoâng moät tieáng ñoäng. Ngöôøi nµo cuõng muoán ra ñi mµ khoâng boû ñi ñöôïc. Ai cuõng bieát luùc nµy vµ ôû nôi ñaây saép khai dieãn moät cuoäc aùc chieán kinh taâm ñoäng phaùch. Ñöôøng Thieân Dung côûi boû tröôøng bµo ñeo bao tay vµo. Caùi bao tay da caù laáp loaùng aùnh xanh bieác raát kyø quaùi. Caû maët gaõ cuõng phaûng phaát mµu xanh bieác thaûm ñaïm. Dieäp Coâ Thµnh laëng leõ ñöùng yeân. Boãng y quay laïi ngoù ñoàng töû aùo traéng ôû phía sau ñang caàm thanh tröôøng kieám voû ñen, hình thöùc raát cao nhaõ daâng leân. Kieám ñaõ vµo tay. Ñöôøng Thieân Dung chuù yù nhìn thanh kieám trong tay Dieäp Coâ Thµnh, ñoät nhieân caát tieáng hoûi : -Coøn ai coâng nhaän Phi Sa cuûa baûn moân baát quaù lµ moät haït buïi nöõa khoâng ? Dó nhieân khoâng coøn ai. Ñöôøng Thieân Dung laïi noùi : -Neáu khoâng coøn ai khaùc thì môøi caùc vò xuoáng laàu ñi hay hôn ñeå traùnh khoûi chaùy thµnh vaï laây. Nhöõng ngöôøi muoán ngoài laïi coi ñµnh ñöùng daäy ñi. Trong con maét ngöôøi voõ laâm, Ñoäc Sa cuûa Ñöôøng gia coøn ñaùng sôï hôn ¤n Dòch. Chaúng ai muoán dính vµo moät chuùt. Dieäp Coâ Thµnh ñoät nhieân leân tieáng : -Baát taát phaûi ñi. Ñöôøng Thieân Dung hoûi : -Baát taát ö ? Dieäp Coâ Thµnh laïnh luøng ñaùp : -Ta ñaûm baûo Phi Sa cuûa caùc haï khoâng phaùt ra ñöôïc. Ñöôøng Thieân Dung laïi bieán saéc. Ñoäc döôïc vµ aùm khí cuûa Ñöôøng gia ñaùng sôï khoâng hoµn toµn vì aùm khí coù chaát kòch ñoäc mµ coøn vì thuû phaùp phoùng aùm khi cöïc kyø mau leï. Nhöõng ngöôøi ñaõ ngoù thaáy hä phoùng aùm khí khoâng ai hình dung ñöôïc toác ñoä khuûng khieáp. 15 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
 2. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Nhöng laàn nµy Ñöôøng Thieân Dung quaû nhieân chöa phoùng aùm khí ra ñöôïc. Tay gaõ vöøa cöû ñoäng, kieám quang ñaõ bay leân. Khoâng ai hình dung ñöôïc lµn kieám quang huy hoµng röïc rôõ thì cuõng khoâng ai hình dung ñöôïc toác ñoä cuûa chieâu kieám. Ñaây khoâng phaûi lµ chieâu kieám mµ lµ thaàn loâi coâng noåi côn töùc giaän ñaùnh moät ñoøn chôùp nhoaùng. Kieám quang vöøa thaáp thoaùng liÒn maát huùt. Dieäp Coâ Thµnh ñaõ vÒ tôùi treân ñoáng hoa töôi. Ñöôøng Thieân Dung vaãn ñöùng nguyeân choã khoâng nhuùc nhích. Tay gaõ buoâng xuoáng, da maët cöùng ñôø. Keá ñoù mäi ngöôøi ñÒu ngoù thaáy maùu töôi ôû xöông tyø vµ hai vai gaõ chaûy ra. Nöôùc maét cuõng nhoû xuoáng theo. Gaõ töï bieát kieáp nµy vónh vieãn khoâng coøn tµi nµo phaùt aùm khí ra ñöôïc nöõa. Ñoái vôùi ñeä töû ôû Ñöôøng gia söï tình nµy coøn tµn khoác vµ ñaùng sôï hôn lµ cheát. Dieäp Coâ Thµnh ñöa muïc quang trôû laïi ngoù vµo maët Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Haûo Nhaát Chieâu Thieân Ngoaïi Phi Tieân. Dieäp Coâ Thµnh ñaùp : -Ñoù nguyeân lµ kieám phaùp thieân haï voâ song. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Taïi haï thöøa nhaän ñiÒu ñoù. Khoùe maét Dieäp Coâ Thµnh boãng loä veû kyø quaùi. mieäng cuõng thoát ra caâu hoûi kyø quaùi : -Taây Moân Xuy Tuyeát ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï khoâng phaûi lµ Taây Moân Xuy Tuyeát. Caâu hoûi ñaõ kyø quaùi thì caâu traû lôøi cuõng phaûi kyø quaùi. Dieäp Coâ Thµnh ngöng thaàn nhìn Luïc Tieåu Phuïng chaäm raõi hoûi : -May mµ coâng töû khoâng phaûi Taây Moân Xuy Tuyeát. Haén mæm cöôøi xoay mình trôû goùt ñi xuoáng. Trong töûu laàu ñoät nhieân nhoán nhaùo xaû leân nhö noài nöôùc soâi. Ngöôøi thì lôùn tieáng tranh luaän, keû laïi hoát haû chaïy xuoáng laàu ñem tin nµy truyÒn ra. Dieäp Coâ Thµnh ñaõ khoâng cheát mµ cuõng chaúng bò thöông. Mäi ngöôì ñÒu ngoù thaáy kieám phaùp cuûa y mµ lµ thöù kieám phaùp thieân haï voâ song. Lyù Yeán Baéc cuõng ngoù thaáy moät caùch roõ rµng neân baây giôø tröôùc maét y töïa hoà bieán thµnh troáng roãng khoâng coøn vaät gì. 16 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
 3. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Ñoã Ñoàng Hieân nhìn y ñoät nhieân cöôøi noùi : -Chaéc baây giôø Lyù töôùng quaân hieåu ra taïi sao Ñoã moã laïi bieán ñoåi chuû yù ? Lyù Yeán Baéc khoâng traû lôøi mµ baát taát phaûi traû lôøi. Ñoã Ñoàng Hieân laïi noùi : -Tröôùc nay Ñoã moã chæ gieát ngöôøi chöù chaúng cöùu ai. Laàn nµy Ñoã moã phaù leä vì khoâng muoán cho Lyù töôùng quaân bieát. Haén mæm cöôøi ñöùng daäy ñuûng ñænh noùi tieáp : -Vì ngöôøi cheát khoâng theå traû nôï thua baïc. Chæ ngöôøi cheát môùi khoâng traû nôï thua baïc. Lyù Yeán Baéc mµ coøn soáng thì khoâng traû khoâng xong. Con ngöôøi voâ tín khoâng theå trµ troän vµo ñaây ñöôïc. Cuoäc chieán tuy chöa khai dieãn nhöng ai cuõng nhaát ñònh lµ Lyù Yeán Baéc thua cuoäc. Thua phaûi traû. Neáu khoâng traû moùn nôï nµy thì duø coù soáng cuõng chaúng khaùc gì keû cheát roài. Lyù Yeán Baéc töø töø caàm hoäp thuoác giaûi treân bµn leân cöôøi noùi : -Duø sao cuõng keå nhö Ñoã Ñoàng Hieân ñaõ cöùu ta moät phen. Nuï cöôøi cuûa Lyù Yeán Baéc ñaày veû mieãn cöôõng. Tay haén caàm thuoác giaûi töïa hoà run raåy khoâng ngôùt. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Duø sao baây giôø Lyù laõo gia haõy coøn soáng mµ vaãn chöa thua. Lyù Yeán Baéc gaät ñaàu ñaùp : -Ñuùng theá ! ít ra lµ luùc nµy Lyù moã khoâng sao. Luïc Tieåu Phuïng ngöng thaàn nhìn haén hoûi : -Coù ñiÒu baây giôø Lyù laõo gia töïa hoà khoâng coøn tin töôûng nhö tröôùc nöõa phaûi khoâng ? Lyù Yeán Baéc khoâng phuû nhaän ñieåm nµy, söï thöïc haén khoâng theå phuû nhaän. haén traàm maëc hoài laâu, sau khoâng nhòn ñöôïc thôû dµi noùi : -Chieâu kieám ñoù quaû lµ thöù kieám phaùp thieân haï voâ song. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Kieám phaùp thieân haï voâ song khoâng haún lµ kieám phaùp ñaùnh ñaâu ñöôïc ñoù. Lyù Yeán Baéc " uûa " leân moät tieáng. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Treân theá gian chaúng coù thöù kieám phaùp nµo nhaát quyeát heã ñaùnh lµ thaéng. Lyù Yeán Baéc ngaäp ngöøng ñaùp : -Lyù moã bieát cho ñeán nay Taây Moân Xuy Tuyeát chöa töøng thaát baïi, vaäy ít ra y cuõng naém ñöôïc naêm phaàn thaéng nhöng baây giôø... 17 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
 4. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Baây giôø lµm sao ? Lyù Yeán Baéc laïi göôïng ñaùp : -Baây giôø y chöa tôùi kinh thµnh, Lyù moã neân bieát taïi sao. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Lyù laõo gia ñaõ khoâng bieát y ôû ñaâu ñuû toû y chöa ñeán kinh thµnh phaûi khoâng ? Lyù Yeán Baéc ñaùp : -Coù theå noùi nhö vaäy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Baây giôø y coøn chöa tôùi phaûi chaêng vì leõ y khoâng naém chaéc phaàn nµo ? Lyù Yeán Baéc hoûi laïi : -Theo nhaän xeùt cuûa coâng töû thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï khoâng coù yù kieán gì. Tröôùc nay taïi haï khoâng muoán nghó vôù nghó vaãn, ñoaùn baäy ñoaùn cµn vÒ söï vieäc chöa xaûy ra. Lyù Yeán Baéc traàm maëc hoài laâu, ñoät nhieân hoûi : -Coâng töû coù nhaän ra ngöôøi ñi theo Ñoã Ñoàng Hieân khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng laéc ñaáu. Lyù Yeán Baéc noùi : -Nhöng coâng töû haún cuõng coâng nhaän khinh coâng cuûa haén khoâng phaûi taàm thöôøng? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Chaúng nhöõng khoàng taàm thöôøng mµ khaép thieân haï hieän nay khoâng coù laáy möôøi ngöôøi khinh coâng cao thaâm hôn haén ñöôïc. Lyù Yeán Baéc noùi : -Coâng töû giao du raát roäng chaéc ñoaùn ra ñöôïc haén lµ ai ? Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm ñaùp : -Giaû tyût thaân hình haén khoâng beù nhoû gaày nhom thì taïi haï nhaän ñònh haén lµ Tö Khoâng Trích Tinh. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Haén khoâng phaûi lµ Tö Khoâng Trích Tinh chöù ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Tuyeät ñoái khoâng phaûi. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Vì theá mµ coâng töû khoâng nhaän ñöôïc haén lµ ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Nhöng taïi haï nhaát ñònh beân trong coù ñiÒu ngoaét ngheùo. 18 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
 5. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Lyù Yeán Baéc hoûi : -ÑiÒu chi ngoaét ngheùo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Baát luaän haén lµ ai thì con ngöôøi thaân thuû nhö vaäy ñÒu khoâng chòu lµm noâ tµi cho Ñoã Ñoàng Hieân môùi phaûi. Lyù Yeán Baéc laúng laêng hoài laâu laïi noùi : -Coâng töû vöøa tôùi kinh thµnh, Lyù moá bieát theá nµo cuõng ñi thöôûng ngoaïi ñeá ñoâ vµ seõ gaëp raát nhiÒu baïn höõu. Luïc Tieåu Phuïng thöøa nhaän ñieåm nµy. Quaû chµng muoán bieát coù nhöõng ai tôùi ñaây mµ coøn muoán gaëp nhµ sö chaát phaùc. Lyù Yeán Baéc noùi : -Ñeán nay Lyù moã ñeán Phuùc Thä Ñöôøng ôû beân Kim Ngöu baûo lµm chuùt thöùc aên ñöa tôùi nhµ mình ñeå chuùng ta aên côm. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Hay laém. Roài chµng cöôøi hoûi : -Nhöng ñeán nhµ nµo cuûa Lyù laõo gia ? Lyù Yeán Baéc cuõng cöôøi ñaùp : -Böõa nay nµng Lyù moã ñeán nhµ Thaäp Tam Di aên côm toái. Nµng cuõng muoán gaëp coâng töû cho bieát taïi sao coù boán hµng loâng mµy. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Taïi haï cuõng muoán bieát y, nghe noùi y lµ moät myõ nhaân noåi tieáng. Lyù Yeán Baéc caû cöôøi noùi : -Ñöôïc roài. ñeán giôø aên côm toái, Lyù moã seõ cho ngöôøi tôùi ñaây ñoùn coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Neáu taïi haï gaëp Hoa Maõn Laâu khoâng chöøng seõ keùo gaõ ñi theo. Lyù Yeán Baéc noùi : -Ñöôïc laém. Luïc Tieåu Phuïng thôû dµi noùi : -Laï thieät ! Döôøng nhö gaõ cuøng Taây Moân Xuy Tuyeát ñÒu maát tích. Neáu kieám ñöôïc gaõ khoâng chöøng seõ loøi caû Taây Moân Xuy Tuyeát ra. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Taïi sao vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Döôøng nhö gaõ coù baûn laõnh ñaëc bieät kieám ngöôøi, chính taïi haï cuõng khoâng sao hieâuû ñöôïc. Lyù Yeán Baéc noùi : 19 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
 6. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Coâng töû thöû ra ngoµi thaû böôùc, khoâng chöøng seõ gaëp gôõ. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Raát coù theå gaëp gaõ. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Theá thì coâng töû coøn chôø gì nöõa mµ chöa ñi ? Luïc Tieåu Phuïng nhìn ñoái phöông chaäm raõi ñaùp : -Taïi haï muoán chôø Lyù gia uoáng thuoác xong ñaõ. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Coâng töû muoán chôø ta uoáng thuoác xong roài môùi ñi ö ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu. Lyù Yeán Baéc ñoät nhieân cöôøi roä noùi : -Coâng töû cöù yeân daï. Baây giôø Lyù moã chöa muoán cheát ñaâu. Ñoàng thöoøi Lyù moã khoâng theå ñeå ba chuïc nöõ nhaân ñoät nhieân bieán thµnh quaû phuï. *** Ngµy möôøi chín thaùng chín vµo luùc xeá chiÒu, Luïc Tieåu Phuïng ôû Xuaân Hoa laâu ñaõ böôùc ra, caát böôùc treân ñöôøng lôùn tieán vÒ phía tröôùc. Chµng nhaän thaáy ñaây lµ moät thµnh thò myõ leä phi thöôøng. Ñônöøg phoá baèng phaúng, roäng raõi, nhµ cöûa chænh tÒ. Mäi cöûa tieäm ñÒu trang hoµng loäng laãy hôn caùc thµnh thò khaùc. Chµng cuõng bieát caùi ñeïp nhaát trong thµnh thò nµy khoâng phaûi lµ ñöôøng xaù roäng raõi, phoøng oác chænh tÒ, cuõng khoâng phaûi lµ nhöõng caûnh vaät noåi tieáng thieân haï mµ lµ nhaân tình ôû ñaây. ChiÒu ñeán tôøi baét ñaàu noåi gioù. Moät khi coù gioù lµ caùt buïi mòt trôøi nhöng caùt buïi nhiÒu ñeán ñaâu cuõng khoâng che laáp heát ñöôïc phong caûnh myõ leä trong thµnh thò. Luïc Tieåu Phuïng tuy caát böôùc mau leï nhöng hoµn toµn khoâng muïc ñích. Chµng muoán tìm baïn thì chaúng thaáy moät ai mµ chæ thaáy toµn nhöõng ngöôøi chµng khoâng nmuoán gaëp,. Ngöôøi chµng gaëp ñaàu tieân lµ AÂu Döông Tình. AÂu Döông Tình cuõng ñi la cµ ngoµi cöûa tieäm chaâu baùu trong thò tröôøng. Beân caïnh thò coù moät phu nhaân aên maëc hoa leä baàu baïn. Phu nhaân nµy döôøng nhö khaù ñeïp, chµng khoâng daùm nhìn ñeán laàn thöù hai. Luïc Tieåu Phuïng vöøa ngoù thaáy AÂu Döông Tình ñaõ quay ñaàu ñi. Chµng nhôù tôùi Tieát Baêng. AÂu Döông Tình nhìn thaáy chµng roài cuõng giaû vôø nhöng chöa ngoù thaáy. Ñoät nhieân thò daét tay phu nhaân leân ngoài treân moät coã xe ngöïa maàu ñen. 20 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
 7. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Coã xe ngöïa chaïy nhö bay trong lµn caùt buïi. Luïc Tieåu Phuïng môùi quay ñaàu laïi ngô ngaån xuaát thaàn, ngoù theo lµn caùt buïi nhaûy muùa ôû sau xa. Chµng khoâng hieåu mình ñang nghó gì. Ñaùng lyù chµng tieáp tuïc nghó ñeán Tieát Baêng mµ khoâng bieát taïi sao laïi nhôù tôùi nhµ sö chaát phaùc. Treân ñöôøng ôû phía ñoái dieän, maáy ngöôøi nhìn chµng vöøa cöôøi vöøa vaãy tay. Ngoµi xa maáy thöôùc laïi coù moät thieáu nieân tay naém ñoác kieám, trôïn maét leân nhìn chµng. Luïc Tieåu Phuïng nhaän ra maáy ngöôøi nµy, trong ñoù coù hai toång tieâu ñaàu ôû nhöõng tieâu cuïc treân giaûi Xuyeân Töông, moät teân ñeä töû phaùi Voõ Ñöông, laïi coøn moät ngöôøi gioáng nhö Long Ñaàu laõo ñaïi ôû Xuyeân Trung nhöng chµng khoâng nhaän ra ñöôïc gaõ thieáu nieân ñeo kieám ñang haàm haàm nhìn chµng lµ ai ? Khoùe maét thieáu nieân toû ra raát hung döõ, neùt maët laàm laàm nhö muoán kieám chµng ñeå gaây chuyeän. Luïc Tieåu Phuïng khoâng muoán xaåy chuyeän raéc roái neân chæ nhìn maáy ngöôøi beân kia gaät ñaàu roài laät ñaät trôû goùt reõ qua ñöôøng phoá meù ñoâng. Ñoät nhieân moät bµn tay töø moät nhµ baùn ñoà coå ngoaïn cuøng thö häa ôû beân ñöôøng ñöa ra voã vai chµng noùi : -Quaû nhieân coâng töû ñeán roài. Baàn ñaïo bieát theá nµo coâng töû cuõng tôùi. Moät ñaïo nhaân ñaàu toùc baïc phô, mình maëc aùo ñaïo bµo raùch, cöôøi ha haû töø trong tieäm ñi ra. Phía sai ñaïo nhaân lµ moät laõo giµ göông maët thanh nhaõ, aùo quaàn tÒ chænh. Hai laõo lµ Moäc ñaïo nhaân vµ Coå Tung cö só. Luïc Tieåu Phuïng cuõng cöôøi xaõ giao ñaùp : -Taïi haï cuõng bieát nhaát ñònh hai vò tôùi ñaây. Moäc ñaïo nhaân caû cöôøi. Vò tröôûng laõo phaùi Voõ Ñöông nµy gaàn baûy chuïc tuoåi mµ maët muõi hoàng hµo, tinh thaàn quaéc thöôùc. Laõo ñaày ñaën phong traàn, bÒ ngoµi khaùc haún, ít ngöôøi nhaän ra ñöôïc laõo lµ moät trong ba ñaïi kieám khaùch raát noåi danh ñöông thôøi. Laõo voã vai Luïc Tieåu Phuïng caû cöôøi noùi : -Cuoäc chieán ñaáu nµy dó nhieân baàn ñaïo khoâng theå boû qua duø tuoåi giµ khoâng ñi ñöôïc nöõa cuõng boø tôùi. Luïc Tieåu Phuïng laïnh luøng hoûi : -Phaûi chaêng ñaïo tröôûng muoán coi kieám phaùp cuûa ngöôøi ta coù choã nµo sô hôû roài tìm ñeán hä ñeå tyû ñaáu ? Moäc ñaïo nhaân khoâng noåi noùng, laïi thôû dµi ñaùp : -Baàn ñaïi giµ roài, ñaõ chaúng muoán tìm ngöôøi ñaáu kieám cuõng khoâng thích cuøng ngöôøi thi röôïu. Neáu coù ai tìm ñeán baàn ñaïo ñaùnh côø thì baàn ñaïo saün sµng boài tieáp. Coå Tuøng cö só ñoät nhieân lieân tieáng : 21 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
 8. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Thöïc tình mµ noùi thì bän laõo phu ñeán ñeå kieám coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Kieám taïi haï ö ? Kieám ñeå lµm gì ? Coå Tuøng cö só ñaùp : -Bän laõo phu ñaõ öôùc heïn chiÒu hoâm nay gaëp maët moät ngöôøi neân ñònh kieám coâng töû ñoàng thôøi hoäi dieän. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Hai vò ñaõ öôùc heïn ngöôøi ta, sao coøn kieám taïi haï ? Moäc ñaïo nhaân cöôøi ñaùp : -Vì ngöôøi ñoù nhaát ñònh muoán gaëp coâng töû. Nuï cöôøi cuûa ñaïo nhaân ñaày veû thaàn bí. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Ngöôøi ñoù lµ ai ? Moäc ñaïo nhaân laïi cöôøi thaàn bí hôn hoûi : -Coâng töû ñaõ muoán bieát y lµ ai sao khoâng ñi vôùi bän baàn ñaïo ? Dó nhieân Luïc Tieåu Phuïng theá nµo cuõng ñi. Tröôùc nay chµng khoâng nhòn ñöôïc nhöõng ngöôøi duï hoaëc mình vµ chµng cuõng hieáu kyø nhö ai. Choã öôùc heïn hoäi ngoä cuûa maáy ngöôøi raát kyø quaùi. Noù lµ moät caùi loø gaïch hoang pheá ñaõ laâu ôû ngoµi thµnh. Nhöõng loø gaïch beân trong ñÒu chöùa ñÒu ñaày caùt buïi tro thanh, beân ngoµi coi chaúng nhöõng ngoâi maû khoâng ai thaêm vieáng. Luïc Tieåu Phuïng chau mµy hoûi : -Trong thµnh thieáu gì nôi töû teá sao caùc vò laïi heïn nhau tôùi ñaây tuï hoäi ? Coå Tuøng cö só ñaùp : -Vì bän laõo phu öôùc hoäi vôùi moät quaùi nhaân. Moäc ñaïo nhaân noùi : -Noùi cho ñuùng lµ ba quaùi nhaân : moät ngöôøi suoát ñôøi khoâng lµm vieäc gì ñöùng ñaén coøn hai laõo ñaàu cµng quaù teä hôn baàn ñaïo. Coå Tuøng cö só ñaùp : -Nhöng hai laõo ñaàu nµy laïi khoâng phaûi haïng ngöôøi thöôøng, chaúng coù moät vieäc gì treân ñôøi hä khoâng bieát, nhaát lµ chaúng coù vaán dÒ gì khoâng giaûi quyeát xong. Moäc ñaïo nhaân nhìn Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : -Baây giôø chaéc coâng töû bieát bän baàn ñaïo öôùc heïn ai roài. Dó nhieân Luïc Tieåu Phuïng ñaõ ñoaùn ra. Giöõa luùc aáy moät quaùi nhaân thaáp luøn, oám nhaét cöôõi treân löng löøa ngaát ngöôûng ñi tôùi. Ngöôøi nµy döôøng nhö vónh vieãn khoâng coù luùc nµo tænh taùo. Luïc Tieåu Phuïng ngoù thaáy laõo phaûi baät cöôøi. 22 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
 9. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Laàn nµo chµng nhìn thaáy Qut Toân Töû ñaïi laõo gia ñÒu khoâng nhòn ñöôïc cöôøi. Chµng cöôøi hoûi : -Laàn nµy caùc haï khoâng chôø ngöôøi ñeán chuoäc ñaõ ra ñöôïc thì quaû lµ chuyeän quaùi ñaûn. Toân laõo gia haùy haùy caëp maét ñaày loâng traéng, aáp uùng ñaùp : -Ngöôi cuõng ñeán roài. Ta... Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi : -Laõo bieát theá nµo taïi haï cuõng ñeán phaûi khoâng ? Toân laõo gia thôû dµi mieäng laåm nhaåm : -Nhöõng keû khoâng ñaùng ñÒu ñeán caû, coøn nhöõng ngöôøi ñaùng ñeán laïi chaúng coù moät ai. Laõo giô chaân leân töø treân löng löøa nhaûy xuoáng. Caëp gioø cuûa laõo döôøng nhö mÒm nhuõn, xuyùt nöõa laõo teù laên long loùc. Moäc ñaïo nhaân khoâng nhòn ñöôïc cöôøi hoûi : -Baàn ñaïo hoûi thöïc : laõo coù ñöôïc ngµy nµo hoµn toµn tænh taùo khoâng ? Toân laõo gia ñaùp liÒn : -Khoâng coù. Moäc ñaïo nhaân cöôøi noùi : -Ngöôøi nhö laõo coù choã raát toát lµ thöôøng khi coøn thµnh thöïc hôn caû nhµ sö chaát phaùc. Toân laõo gia laûm nhaûm : -Lµng say lµ loái bình yeân nhaát, ngoµi ra chaúng coù loái nµo hôn. Coù say söa môùi bieát cµn khoân roäng, ngµy thaùng thu moät cheùn con. Nhö vaäy ta coøn tænh taùo lµm chi ? Moäc ñaïo nhaân caû cöôøi noùi : -Laõo thaät lµ ngöôøi nhiÒu phöôùc khí hôn caû bän baàn ñaïo. Toân laõo gia ñaùp : -Vì laõo Toân thoâng minh hôn caùc vò. Moäc ñaïo nhaân "uûa " moät tieáng. Toân laõo gia noùi : -ít ra laõo Toân khoâng chòu maát naêm chuïc laïng baïc ñeå ñi hoûi moät vieäc chaúng caàn phaûi hoûi. Coå Tuøng cö só khoâng cöôøi. Tröôùc nay laõo lµ ngöôøi khoâng thích noùi giôõn, laõo döïng maët leân hoûi : -Hai vò laõo tieân sinh Ñaïi Thoâng vµ Ñaïi Trí ñaâu ? Toân laõo gia ñaùp : -Laõo Toân ñaõ öôùc heïn caùc vò ñeán ñaây hoäi dieän thì ñöông nhieân hä cuõng ôû ñaây. Coå Tuøng cö só hoûi : 23 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
 10. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -ôû choã nµo ? Toân laõo gia chìa tay troû vÒ phía tröôùc ñaùp : -ôû trong kia. Laõo troû vµo moät caùi loø gaïch. Coå Tuøng cö só chau mµy hoûi : -Bän hä ôû trong loø gaïch lµm chi ? Toân laõo gia ngoù Coå Tuøng cö só laïnh luøng ñaùp : -Sao laõo khoâng ñi mµ hoûi hä ? Luïc Tieåu Phuïng nhìn cöôøi hoûi : -Hoi caâu nµy cuõng phaûi ñöôïc ra naêm chuïc laïng baïc hay sao ? Toân laõo gia ñaùp : -Dó nhieân hoûi caâu nµy cuõng hoûi naêm chuïc, vaû laïi... Luïc Tieåu Phuïng noùi theo : -Vaû laïi theo theå leä cuõ chæ ñöùng chôø ôû ngoµi chöù khoâng ñöôïc vµo. Toân laõo gia thôû dµi ñaùp : -Xem ra coâng töû coøn thoâng minh hôn hä. Loø gaïch vöøa thaáp vöøa toái taêm. Toân laõo gia ngöôøi nhoû beù thaáp luøn cuõng phaûi cuùi ñaàu môùi chui vµo ñöôïc. Thaäm chí Luïc Tieåu Phuïng coøn lo caùi ñaàu cuûa laõo lôùn hôn cöûa loø. Nhöng laõo cuõng chui vµo ñöôïc chaúng khaùc ngöôøi cheát chui vµo moä, vöøa buoàn cöôøi laïi vöøa ruøng rôïn. Sau moät luùc boãng nghe thanh aâm laõo töø beân trong hoâ väng ra : -Baét ñaàu cuoäc phoûng vaán ! Ngöôøi hoûi ñaàu tieân lµ Moäc ñaïo nhaân. Luùc laõo chöa hoûi, Luïc Tieåu Phuïng ñaõ ñoaùn ra laõo hoûi chuyeän gì roài. Moäc ñaïo nhaân hoûi : -Ngµy raèm thaéng chín, ngöôøi chieán thaéng lµ Taây Moân Xuy Tuyeát hay Dieäp Coâ Thµnh ? Ñoù lµ moät vaán ñÒ ai cuõng muoán hoûi. Giaû tyû coù nhaân vaät nµo tìm ra ñöôïc ñaùp aùn nµy thì nhaát ñònh ñöôïc nhiÒu ngöôøi tình nguyeän phí gaáp naêm chuïc laàn naêm chuïc laïng baïc ñeå hoûi cho bieát tröôùc. Coù tieáng ngöôøi ñaùp : -Laõo chæ maát naêm chuïc laïng mµ ñoøi bieát ñaùp aùn nµy chaúng ra reû quaù ö ? Luïc Tieåu Phuïng nghe roõ thanh aâm cuûa Ñaïi Trí. Laïi nghe Ñaïi Trí noùi tieáp : -Nhöng ta cuõng cho laõo bieát. Cuoäc chieán nµy caû hai ngöôøi cuøng thaéng. Caâu hoûi nµy caát leân : -Taïi sao vaäy ? 24 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
 11. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Moäc ñaïo nhaân laïi lieäng ra naêm chuïc laïng baïc laàn thöù hai. ------------------oOo------------------ 25 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
Đồng bộ tài khoản