Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 4

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

71
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 4

  1. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long CHÖÔNG THÖÙ TÖ NGÖÔØI ME GAÙI KHOÂN THAØNH ÑAÏO KIEÁM SÓ Tieáng ngöôøi ñaùp l¹i : -Hai con hoå tranh ñaáu taát moät con bò töû thöông. Thuyeát naøy tuy cuõ meøm maø vaãn ñuùng. ѹi Trí l¹i noùi tieáp : -Hai con hoå tranh ñaáu keát quaû thoâng thöôøng laø caû hai con ñeàu bò thöông. Keû ñaéc thaéng chaân chính laø nhöõng ngöôøi saên baén ñöùng baøng quang. Lôc TiÓu Phông laúng laëng ñöùng nghe, maét loä veû taùn thöôûng. Chaøng nhaän thaáy ѹi Trí quaû khoâng hoå baäc ñ¹i trí. Chæ coù nhöõng nhaân vaät ñ¹i trí ñ¹i tueä môùi traû lôøi baèng phöông phaùp khoân ngoan nhö vaäy. Moäc ñ¹o nhaân l¹i hoûi : -Taây Moân Xuy Tuyeát ñaõ ñeán kinh thaønh chöa ? ѹi Trí ñaùp : -Ñeán roài. Moäc ñ¹o nhaân hoûi : -Y ôû ñaâu ? ѹi Trí ñaùp : -ÔÛ moät nôi khoân g ai kieám thaáy vì tröôùc ngaøy raèm thaùng chín y khoâng muoán gaëp ai. Caâu traû lôøi naøy cuõng tuyeät dieäu, chaúng moät ai daùm baûo lôøi ñaùp khoâng chính xaùc. Moäc ñ¹o nhaân buoâng tieáng thôû daøi döôøng nhö laõo nhaän ra mình maát hai traêm l¹ng b¹c chaúng ñaùng chuùt naøo. Baây giôø Coå Tuøng cö só caá tieáng hoûi : -Dieäp Coâ Thaønh coù ñuùng bò thöông veà aùm khi cuøng ñoäc döôïc cuûa Ñöôøng gia khoâng ? Laàn naøy thanh aâm ѹi Thoâng ñaùp voïng ra : -Ñuùng. Coå Tuøng cö só hoûi : -Ñoäc döôïc coâng ? Coù caùch cöùu chöõa khoâng ? Giaûi ñoäc cuûa Ñöôøng gia laø trò döôïc hay coøn caùch naøo cöùu chöõa ? ѹi Thoâng ñaùp : 26 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  2. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Khoâng coù caùch cöùu chöõa. Ñoät nhieân caâu ñaùp cuûa ѹi Thoâng bò tieáng saùo truùc kyø dò noåi leân caét döùt. May maø tieáng sao lanh laûnh nhöng ngaénn nguûi töø ñaèng xa voïng l¹i vang leân moät caùi roài im baët. Lôc TiÓu Phông nhaéc l¹i caâu hoûi : -Ngöôøi aùo ñen ñi theo Ñoã Ñoàng Hieân laø ai ? Trong loø g¹ch khoâng coù tieáng ngöôøi traû lôøi. Lôc TiÓu Phông chôø laâu hoûi l¹i laàn nöõa. Trong loø g¹ch vaãn im laëng. Lôc TiÓu Phông chau maøy toan hoûi nöõa thì " veøo " moät tieáng. Moät con raén nhoû beù töø trong loø g¹ch voït ra nhö teân baén, laáp loaùng trong bôi coû raäm moät caùi roài khoâng thaáy ñaâu nöõa. Con raén naøy tuy nhoû beù nhöng ñoäng taùc nhanh nhö chôùp. Noù chuoàn veá höôùng vöøa phaùt ra tieáng saùo truùc. Lôc TiÓu Phông ñoät nhieân bieán saéc ôùn tieáng hoâ hoaùn : -Toân laõo gia ! Quy Toân töû laõo gia ! Khoâng coù tieáng ngöôøi ñaùp l¹i. Trong loø g¹ch tuyeät khoâng nghe ñoäng tónh chi heát. Lôc TiÓu Phông ñoät nhieân nhaûy boå tôùi laáy heát söùc ñ¹p m¹nh moät caùi. Töôøng loø g¹ch toài taøn bò ñaù lieàn thuûng moät caùi loã lôùn. AÙnh maët trôøi chieáu vaøo truùng maët Toân laõo gia. Da maët laõo co duùm. Caëp maét loài ra nhö maét caù. Göông maët ñaày veû khuûng khieáp. Löôõi theø daøi ra ngoaøi ñaõ bieán thaønh xaùm ngaét., töïa hoà bò boùp coå moät caùch ñoät ngoät. Coå hoïng laõo khoâng ñöùt. Ñaàu hoïng coù hai gioït maùu ñen tô l¹i. Moäc ñ¹o nhaân la thaát thaùnh : -Phaûi chaêng laõo bò raén caén ? Lôc TiÓu Phông gaät ñaàu : -Baát luaän laø ai cuõng phaûi nhìn nhaän Toân laõo gia bò con raén ñoäc vöøa roài caén cheát. Caùi ñoù chaúng coù chi laø l¹ ôû choã trong loø g¹ch chæ coù moät mình Toân laõo gia. Moäc ñ¹o nhaân l¹i la thaát thanh : -ѹi Thoâng, ѹi Trí ñaâu ? Lôc TiÓu Phông traàm laëng hoài laâu môùi chaäm raõi ñaùp : -Söï thöïc chaúng coù ѹi Thoâng, ѹi Trí naøo heát. Moäc ñ¹o nhaân söûng soát. Chaúng phaûi laõo khoâng hiÓu ñöôïc maø laø trong luùc thaûng thoát laõo nghó khoâng ra. Lôc TiÓu Phông noùi tieáp : -ѹi Thoâng laø Toân laõo gia, ѹi Trí cuõng laø laõo. Moäc ñ¹o nhaân dông maøy leân : -Theá laø boïn hoï ba ngöôøi maø chæ coù moät thoâi ? 27 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  3. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Lôc TiÓu Phông gaät ñaàu. Moäc ñ¹o nhaân khoâng hoûi nöõa. Treân choán giang hoà thaät laø kyø nhaân quaùi söï, chính laõo ñaõ gaëp cuõng khoâng phaûi ít. Coå Tuøng cö só chau maøy hoûi : -Toân laõo gia coá yù cheá t¹o ra hai nhaân vaät ѹi Thoâng, ѹi Trí chæ vì môc ñích löøa ngöôøi laáy b¹c hay sao ? Lôc TiÓu Phông l¹nh luøng ñaùp : -Laõo khoâng löøa g¹t ai. Coå Tuøng cö só ng¹c nhieân hoûi l¹i : -Sao l¹i khoâng löøa g¹t ai ? Lôc TiÓu Phông ñaùp : -Tuy laõo coù laáy tieàn cuûa ngöôøi ta thì cuõng giaû quyeát ñöôïc bao nhieâu vaán ñeà cuûa hoï. Laõo laø ngöôøi thoâng mình l¹i bieát nhieàu hiÓu roäng thì giaù trò khoâng phaûi chæ ñaùng baáy nhieâu tieàn b¹c. Chaøng noùi caâu naøy veû maët ra chieàu töùc giaän vì Toân laõo gia laø b¹n cuûa chaøng. chaøng khoâng muoán ai sæ nhôc b¹n mình. Coå Tuøng cö só hiÓn nhieân ñaõ nhaän ra Lôc TiÓu Phông coù veû töùc giaän lieàn thôû daøi giaûi thích : -Baát quaù laõo phu chæ laáy laøm kyø laø con ngöôøi thoâng minh taøi trí nhö Toân laõo gia thì baûn thaân laõo ñaõ coù choã hôn ngöôøi sao laõo l¹i möôïn danh nghóa cuûa ngöôøi khaùc ? Lôc TiÓu Phông veû maët bieán thaønh bi thaûm ñaùp : -Vì laõo laø moät laõo nhaân khoâng ham danh lôïi, khoâng muoán nhaän caùi gì laø cuûa mình. Chaøng nghó bông : -Coù khi laõo baän vì laõo nhaùt gan sôï vieäc neân muoán neù traùnh. Chaøng chæ nghó vaäy thoâi chöù khoâng noùi ra vì chaøng voán öa thích Toân laõo gia. Rpoài chaøng töï nhuû : -Baát luaän tröôøng hôïp naøo thì laõo laøm nhö vaäy cuõng chaúng h¹i gì cho ai maø chæ h¹i cho mình laõo. Moäc ñ¹o nhaân khoâng ngôùt thôû daøi söôøn söôït noùi : -Moät nhaân vaät nhö Toân laõo gia khoâng neân cheát quaù sôùm nhö vaäy. Coå Tuøng cö só thôû daøi noùi : -Töôûng laõo phaûi bieát tröôùc nô iñaây tónh mòch laø choã raén ñoäc ra vaøo. Lôc TiÓu Phông ñaùp :' -Nhöng con raén ñoäc naøy khoâng phaûi töï noù laàn ñeán. Coå Tuøng cö só hoûi : -Coâng töû noùi vaäy laø nghóa laøm sao ? 28 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  4. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Lôc TiÓu Phông ñaùp :-Noù laø gioáng raén ñoäc l¹i ñöôïc huaán luyeän. Coù ngöôøi ra hieäu noù môùi voït ñeán caén vaøo coå hoïng laõo. Moäc ñ¹o nhaân ñoäng dung hoûi : -Coâng töû xaùc nhaän con raén ñoäc ñoù laø do ngöôøi khaùc coáy thaû vaøo ñaây ñÓ aùm toaùn Toân laõo gia ö ? Lôc TiÓu Phông gaät ñaàu. Chaøng loä veû phaãn noä ñaùp : -Gioáng raén naøy tuy ñöôïc huaán luyeän ñaõ laâu nhöng chæ nghr tieáng saùo truùc thoåi leân môùi phaùt ñoäng coâng kích. Trong loø g¹ch toái taêm, con raén kia l¹i nhoû quaù maø Toân laõo gia ôû ngoaøi aùnh dwong quang chuoàn vaøo dó nhieân khoâng nhìn thaáy. Moäc ñ¹o nhaân cungx bnghó tôùi tieáng coøi tre vöøa roài lieàn hoûi : -Ngöôøi thoåi coøi tre laø keû ñaù aùm toaùn Toân laõo gia ö ? Lôc TiÓu Phông " oà " moät tieáng chöù khoâng noùi naêng gì. Moäc ñ¹o nhaân hoûi : -T¹i sao hoï coùy saùt h¹i Toân laõo gia ? Lôc TiÓu Phông ñaùp : -Coù thÓ vì hoï sôï Toân laõo gia noùi huîch toeït chuyeän bí maät cuûa hoï ra. Moäc ñ¹o nhaân hoûi : -Ngwoif ñoù laø ai ? Haén coù ñieàu chi bí maät ? Lôc TiÓu Phông naém chaët hai tay noùi daèn töøng tieáng : -baát luaän haén laø ia, coù ñieàu bí maät gì chaúng sôùm thì muoän t¹i h¹ cuõng ñieàu tra cho bieát. Moäc ñ¹o nhaân l¹i thôû daøi. Baây giôø laõo môùi hoaøn toaøn hiÓu roõ vì sao chæ coù Toân laõo gia môùi kieám ñöôïc ѹi Thoâng. ѹi TRí. Vì sao ѹi THoâng, ѹi Trí l¹i khoâng loä dieän. Nhöng vónh vieán laõo khoâng nghó ra ñöôïc Toân laõo gia coøn bieát nhöõng chuyeän bí maät cuûa nhöõng ai maø laõo chöa kòp noùi. Moäc ñ¹o nhaân hoûi Lôc TiÓu Phông : -Tình hình nhö theá, baây giôø Lôc coâng töû ñònh ñi ñaâu ? Lôc TiÓu Phông nhìn chieàu trôøi ñaùp : -ñeâm hoâm qua t¹i h¹ coù öôùc heïn töông hoäi vôùi moät ngöôøi, chaéc baây giôø hoï ñang chôø ôû Xuaân Hoa Laâu. Moäc ñ¹o nhaân noùi : -Neáu vaäy chuùng ta chia tay ôû ñaây quaùch. Lôc TiÓu Phông gaät ñaàu. Ñoät nhieân chaøng hoûi : -Moät ngöôøi ñaõ khoâng thích gaùi l¹i khoâng thích hoa theá maø saùu, baûy coâ gaùi ôû tröôùc maét y ñem hoa töôi traûi ñöôøng cho y laøm chi ? 29 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  5. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Moäc ñ¹o nhaân ñaùp : -H¹ng ngöôøi nhö theá nahaùt ñònh khoâng laøm vieäc naøy. Lôc TiÓu Phông hoûi : -Giaû tyû y laøm theá thì sao ? Moäc ñ¹o nhaân cöôøi ñaùp :-Neáu vaäy nhaát ñònh y ñieân roài. Lôc TiÓu Phông nghó khoâng ra t¹i sao Dieäp Coâ Thaønh l¹i laøm chuyeän gì. Chaøng chæ bieát moät ñieàu laø y chaúng ñieân khuøng hci heát. Tröôùc luùc huyønh hoân, treân laàu Xuaân Hoa chöa coù khaùch ngoài. Lôc TiÓu Phông ôû öôùi nhaø baûo laáy moät bình traø thôm maø ngwoif ôû kin hthaønh ö thích ra ngoài uoáng ñÓ chôø ngöôøi nhaø Lyù Yeán Baéc. Luùc naøy haõy coøn sôùm,ñaùng lyù chaøng ñi chôi choãkhaùc vì chaøng muoán kieám nhöõng ngöôøi nhö Hoa Maõn Laâu, Taây Moân Xuy Tuyeát, nc. Nhöng chaøng cöù ngoài yeân laëng laõe ngaãm nghó. aùnh taø döông do cöûa chieáu vaøo xeùo vaøo ñem l¹i moät boùng ngöôøi daøi leâ theá. Boùng ngöôøi in treân maët ñaát. Lôc TiÓu Phông ngöûng ñaàu leân nhìn thìchính laø thanh nieân tay naém ñoác kieám nhìn chaøng baèng con maét haèn hoïc luùc tröôùc. Thanh nieân naøy baây giôø cuõngt rôïn maét nhìn chaøng. Baøn tay nhoû beù nhöng ñaày söùc m¹nh vaãn naém chaët ñoác kieám. Ñoác kieám boïc moät lôùp sôïi tô vöøa nhoû vöøa meàm ñÓ luùc caàm vaøo phaùt huy löïc löôïng deã daøng. Lôùp sôïi tô coøn ñÓ huùt moà hoâi trong loøng baøn tay luùc khaån tröông. Chæ coù ngöôøi chaân chính bieát duøng kieám môùi hiÓu bieän phaùpnaøy. Lôc TiÓu Phông vöøa ngoù ñoái phöông ñaõ bieát kieám phaùp gaõ khoâng phaûi taàm thöôøng nhöng chaøng khoâng nhaän ra ñöôïc laø ai. Ngöôøi naøo chaøng ñaõ tahaùy amöït qua moät laàn laø vónh vieãn khoâng queân nöõa. Thanh nieân naøy döôøng nhö nhaän ra chaøng. Ñoät nhieân gaõ tieán thaúng ñeán trwocs maët chaøng. Thaùi dodoï gaõ raát hungdöõ, coi ñaùng sôï hô ncaû Ñoã Ñoàng Hieân luùc xoâng ñeán tröôùc maët Lyù Yeán Baéc. Lôc TiÓu Phông töï hoûi : -Chaúng leõt hanh nieân naøy coù öøu haän vôùi ta ? Chaøng nghó khoâng ra lieàn töôi cöôøi hgoûi : -huynh ñaøi... Thanh nieân chaän lôøi lôùn tieáng quaùt : -ngöôi coù phaûi laø Lôc TiÓu Phông khoâng ? Lôc TiÓu Phông ngaäp ngöøng : -Caùc h¹ laø... Thanh nieân cöôøi lk¹t ngaét lôøi : 30 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  6. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Ta bieát ngöôi khoâng nhaän rta ta nhöng ta nhaän ra ngöôi. Ta muoán kieám ngöôi töø laâu chöù khoâng phaûi chæ moät böqaõ nay. Lôc TiÓu Phông hoûi : -Caùc h¹ kieám t¹i h¹ coù ñieàu chi d¹y baûo ? THanh nieân ñaùp l¹i baèng moät chieâu kieám chöù khoâng noùi gì. Ñoät nhieân gaõ ruùt kieám ra khoûi voû. Muõi kieám l¹nh nhö baêng ñöa tôùi tröôùc coå hoïng Lôc TiÓu Phông. Lôc TiÓu Phông mæm cöôøi. Chaøng ñaõ khoâng ñôõ g¹t, khoâng neù traùnHoà Phæ l¹i coøn mæm cöôøi khieán thanh nieân giaän xaùm maët l¹i lôùn tieáng quaùt : -Ngöôi töôûng ta khoâng daùm gieát ngöôi chaêng ? Nhöng gaõ phoùng tröôøng kieám theâm nöõa. Coù ñieàu gaõ söû dông kieám phaùp raát thaàn toác, raát linh maãn, ñuùng laø kieám phaùp gieát ngöôøi. Lôc TiÓu Phông ñaõ thaáy kieám phaùp naøy roài. Boán thaùng tröôùc Tieâu Thieáu Anh bò cheát döôùi löôõ kieám cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát ôû Chaâu Quang caùc khí caùc t¹i nhaø Dieâm THieát San ñaõ thi triÓn chieâu thöùc ñoù. Chaøng ñoaùn chaéc thanh nieân naøy ôû döôùi tröôùng Ñoäc Coâ Nhaát H¹c seõ laø moät ngöôøi trong TAm Anh töù Tuù. Gaõ noùi : -ta chöa gieát ngöôi vì ta coøn coù ñieàu muoán hoûi ngöôi. Gaõ ñöa muõi kieám vaøo gaàn theâm moät taác. Lôc TiÓu Phông hoûi tröôùc : -Caùc h¹ laø Tröông Anh Phong hay laø Nghieâm Nhaân Anh ? Thanh nieân bieán saéc nhöng chaúng thÓ thöøa nhaän môc quangcuûa Lôc TiÓu Phông raát saéc beùn. Gaõ ñaùp :-Nghieâm Nhaân Anh. Lôc TiÓu Phông hoûi : -Ccaù h¹ coù bieát Taây Moân Xuy Tuyeát l¹c loõng nôi naøo khoâng ? Nghieâm Nhaân Anh töùc giaän hoûi : -Ngöôi maø khjoâng bieát haén l¹c loõng nôi ñaâu thì coøn ai bieát nöõa ? Lôc TiÓu Phông ñaùp : -Chaúng moätai bieát caû. Nghieâm Nhaân Anh nhìn chaèm chaëp vaøop maët chaøng quaùt : -Ra ñi ! Lôc TiÓu Phông hoûi : -Ra laøm gì ? Nghieâm Nhaân Anh ñaùp : -Ta khoâng muoán gieát ngöôi ôû ñaây. 31 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  7. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Lôc TiÓu Phông noùi :" -T¹i h¹ khoâng muoán cheát ôû ñaây maø cuõng khoâng muoán ra. Nghieâm Nhaân Anh rung ta ymoät caùi. Kieám hoa tung toùe. Gaõ ñaõ ñaâm baûy chieâu kieám maø chieâu naøo cuõng chæ caùch khe coå hoïng Lôc TiÓu Phông chöøng moät taác. Lôc TiÓu Phông l¹i cöôøi. Chaøng khoâng ñôõ g¹t, khoâng neù traùnh, mæm cöôøi noùi : -Caùc h¹ khoâng gieát ñöôïc t¹i h¹ ñaâu. Nghieâm Nhaân Anh loøng baønt ay öôùt ñaãm. Treân traùn cuõng toaùt moà hoâi. Caû ngöôøi gaõ raát khaån tröông nhö caây cung ñaõ giöông leân. Baát luaän laø ai cuõng nhaän ra gaõ khaån tröông ñeán trình ñoä khoâng kieàm cheá ñöôïc. Muõi kieám cuûa gaõ coøn caùch coå hoïng Lôc TiÓu Phông khoâng ñaày ba taác. Chöôûng quyõ cuøng tiÓu nhò ôû Xuaân Hoa Laâu hoang mang ñeán phaùt run. ------------------oOo------------------ 32 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2