Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 6

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

61
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 6

  1. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long CHÖÔNG THÖÙ SAÙU CANH KHUYA HOØA THÖÔÏNG PHOÙNG PHI TIEÂU Tieåu Khaû Laân teù xuoáng ñaát ngaát ñi. Luùc Luïc Tieåu Phuïng chaïy tôùi gaõ ñaõ hoân meâ baát tænh. Ñeâm toái ôû trong khu vöôøn hoang, thaèng nhoû nµy ngã thaáy ngöôøi cheát, dó nhieân gaõ hoaûng hoát. Ngöôøi cheát ôû tröôùc maët thaèng nhoû lµ laõo giµ ñaàu tãc baïc phô. Laõo bò moät sôïi daây ñoû töôi xieát coå cheát. Ñaët mua quan tµi lµ laõo, haïi ngöôøi cuõng lµ laõo. Sau chính laõo laïi cheát veà tay keû khaùc. Ai ñaõ gieát laõo ? Taïi lam sao laõo bò gieát ? Sôïi daây trong bãng ñeâm ñoû röïc, ñoû nhö maùu töôi. Luïc Tieåu Phuïng ñaõ töøng thaáy nhöõng sôïi daây gioáng heät vµ cuõng lµ ñoaïn daây xieát cheát ngöôøi. Sôïi daây thao buoäc thanh ñoaûn kieám cuûa Coâng Toân ñaïi nöông cuõng baèng ñoaïn ñoû. Xµ Vöông ôû Döông Thµnh cuõng bò giaûi ñoaïn ñoû thaét cheát. Laàn nµy ngöôøi ñoäng thuû lµ ai ? Phaûi chaêng lµ Coâng Toân ñaïi nöông. Raát cã theå Coâng Toân ñaïi nöông ñaõ ñeán kinh thµnh. Cuoäc ñaáu ngµy raèm thaùng chín muï quyeát khoâng chòu boû lôõ. Theá thì laõo giµ löng coøng nµy lµ ai ? Taïi sao laõo laïi gieát cheát Toân laõo gia ? Neáu hung thuû lµ Coâng Toân ñaïi nöông thì muï gieát laõo lµm gì ? Luïc Tieåu Phuïng chöa töøng nghe nãi tôùi laõo giµ nµy treân choán giang hoà. Chµng ngaàn ngöø moät luùc roài cuùi xuoáng nhìn, ñònh buïng xem trong mình laõo cã vaät gì chöùng minh thaân phaän laõo ñöôïc chaêng hoaëc laõo coøn mang nhöõng thöù khaùc nöõa. Raát cã theå laõo giaáu ñoäc xµ trong ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng caûm thaáy ñaàu ngãn tay mình cuõng laïnh buoát. Chµng duøng hai ngãn tay laät vaït aùo laõo giµ leân. Trong mình laõo khoâng cã raén vì raén bieát cöïa quaäy. Luïc Tieåu Phuïng ñöa tay vµo theâm, boãng chµng söûng soát. Maét chµng ñaõ ngã thaáy ñaàu tãc lao baïc phô, da maët nhaên nheo xuø xì nhöng tay chµng phaïm vµo caûm thaáy khaùc laï. Laõo nµy lµ moät nöõ nhaân. 42 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  2. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng ñöa tay sôø thaáy thaân theå nöõ nhaân nhaün nhuïi vµ meàm maïi. Quaû nhieân môù tãc baïc lµ giaû. Nöõ nhaân ñeo taám maët naï ñöôïc cheát taïo raát tinh vi. Luïc Tieåu Phuïng vuoát môù tãc giaû ra, keùo maët naïn leân. Boä maët tuy ñaõ lôït laït cöùng ñô nhöng lµ moät boä maët xinh ñeïp laï thöôøng, Chµng nhaän ra boä maët nµy roài. Laõo löng guø hieån nhieân lµ Coâng Toân ñaïi nöông. Thuaät dòch dung cuûa Coâng Toân ñaïi nöông raát tinh dieäu. Luïc Tieåu Phuïng dó nhieân bieát roài. Chµng tin vµo Coâng Toân ñaïi nöông baát luaän muoán hãa trang lµm ngöôøi nµo cuõng ñöôïc. Treân ñôøi chaúng cã maáy ai khaùm phaù ra noåi. Coâng Toân ñaïi nöông voõ coâng cao cöôøng. Luïc Tieåu Phuïng cuõng bieát theá. Treân coõi ñôøi nµy ai lµ ngöôøi bãp muï cheát töôi ñöôïc ? Baûn laõnh cuûa hung thuû thaät lµ ñaùng sôï. Luïc Tieåu Phuïng cô hoà khoâng nhòn ñöôïc, ngöôøi chµng phaùt run. Chµng ñeán ñaát Kinh Hoa nµy ngµy ñaàu tieân ñaõ gaëp bieát bao nhieâu quaùi söï. Chµng nghó khoâng ra taïi sao Coâng Toân ñaïi nöông laïi möu saùt Toân laõo gia, laïi cµng khoâng hieåu vì leõ gì muï cheát ôû choã nµy. Chµng ñaõ ñaët ra nguyeân taéc khi gaëp vieäc khoâng tìm ñöôïc ñaùp aùn thì ñöøng nghó nöõa lµ hôn vì cµng nghó cµng boái roái. Nhöng khi chµng nghó nöõa thì laïi caûm thaáy phaûng phaát cã theå nghó ra ñöôïc. Chµng nhaän ñònh trong thµnh thò coå kính nµy, ôû moät xã xænh toái taêm nµo ñã cã moät nhaân vaät giaûo quyeät hôn hoà ly, döõ tôïn hôn raén ñoäc ñang theo doõi chµng ñeå ñoøi maïng. Baát luaän ngöôøi ñã lµ ai cuõng lµ moät ñoái thuû ñaùng sôï nhaát trong ñôøi chµng. Luïc Tieåu Phuïng döôøng nhö phaûng phaát bieát ngöôøi ñã lµ ai roài. *** aùnh ñeøn thaûm ñaïm soi vµo khuoân maët lôït laït cuûa ¢u Döông Tình. Khuoân maët xinh ñeïp cuûa thò khoâng coøn chuùt huyeát saéc. Caëp maét xinh ñeïp cuûa thò nhaém laïi. Hµm raêng cuõng nghieán chaët. Thò coøn môû maét ra ñöôïc khoâng ? Mieäng thò coøn nãi naêng ñöôïc khoâbng ? Luïc Tieåu Phuïng laúng laëng ñöùng beân giöôøng nhìn thò, raát hy voïng thò coøn trôïn maét leân ñeå nhìn chµng, mieäng thò coøn môû ra ñöôïc ñeå thãa maï chµng maáy caâu nhö tröôùc. Lyù Yeán Baéc vµ Thaäp Tam Di ñöùng ôû phía sau Luïc Tieåu Phuïng. Veû maët hai ngöôøi nµy cuõng raát traàm troïng, ñoät nhieân Lyù Yeán Baéc leân tieáng : -Luùc chuùng ta xuoáng nhµ beáo, y ñaõ ngaõ laên ra roài. Luïc Tieåu Phuïng ngöng thaàn nhìn coå ¢u Döông Tình. Treân coå hoïng thò chaúng cã veát tích chi heát. Chµng hoûi : -Veát thöông y ôû choã nµo ? Thaäp Tam Di ñaùp : 43 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  3. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -ôû treân tay y mµ lµ tay traùi. Luïc Tieåu Phuïng thôû phµo moät caùi. Chµng nghó thaàm : -Luùc raén voït tôùi chaéc thò cuõng vöôn tay chuïp nhö mình. Phaûn öùng cuûa thò tuy coøn keùm Luïc Tieåu Phuïng xa nhöng so vôùi Toân laõo gia haõy coøn leï hôn vì laõo uoáng nhieàu röôïu quaù roài. Lyù Yeán Baéc nãi : -May mµ y kòp keâu chuùng ta ñeán cöùu vµ chuùng ta tôùi nôi cuõng khoâng chaäm quaù. Haén phaùt giaùc ra veát thöông cuûa ¢u Döông Tình roài laäp töùc phong toûa huyeät ñaïo nôi tay traùi thò ñeå ngaên chaën chaát ñoäc loang ra. Lyù Yeán Baéc laïi nãi : -Nhöng ngöôøi ñaõ chaân chính cöùu vaõn ñöôïc maïng y khoâng phaûi lµ ta mµ lµ coâng töû. Thaäp Tam Di hoûi : -Cã ñieàu tieän thieáp chöa roõ taïi sao coâng töû laïi baûo y bò ngöôøi aùm toaùn ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Thöïc ra taïi haï cuõng khoâng theå xaùc ñònh. Thaäp Tam Di nãi : -Nhöng coâng töû ñaõ cöùu maïng y. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhã cöôøi ñaùp : -Cã nhieåu vieäc taïi haï lµm lieàu mµ truùng. Neáu caùc vò hoûi taïi haï taïi sao lµm theá thì chính taïi haï cuõng khoâng traû lôøi ñöôïc. Thaäp Tam Di nãi : -Tuy coâng töû khoâng bieát laïi töï nhieân lµm ñöôïc. Traùi laïi nhieàu ngöôøi bieát mµ khoâng lµm noåi. Lyù Yeán Baéc xen vµo : -Vì theá mµ Luïc Tieåu Phuïng vónh vieãn khoâng hoå danh lµ Luïc Tieåu Phuïng. Treân ñôøi chæ cã moät Luïc Tieåu Phuïng mµ thoâi. Thaäp Tam Di nheï buoâng tieáng thôû dµi nãi : -Khoâng traùch y baát cöù tröôøng hôïp nµo ñoái vôùi coâng töû cuõng cã moät moái thaâm tình. ¢u Döông Tình söï thöïc ñaõ cã moái thaâm tình vôùi Luïc Tieåu Phuïng chöa ? Thaäp Tam Di laïi nãi : -Tay traùi y ñaõ bò ñoäc xµ caén moät mieáng, ngöôøi y teù xuoáng roài nhöng trong tay y vaãn giöõ chaët ñóa oác, cheát cuõng khoâng buoâng vì y ñaõ ñònh lµm mãn nµy cho coâng töû vì... Boãng muï döøng laïi khoâng nãi nöõa mµ cho lµ nãi ñaõ quaù ñuû. Chæ moät söï kieän nµy cuõng tôû ra ¢u Döông Tình ñoái vôùi Luïc Tieåu Phuïng cã moät moái tình caûm voâ bôø beán. 44 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  4. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng ñaêm ñaêm nhìn neùt maët ¢u Döông Tình. Trong loøng chµng döôøng nhö noåi leân moãi xuùc ñoäng khoâng buùt nµo taû xieát. Chµng khoâng theå ñeå ¢u Döông Tình cheát. Caùi cheát cuûa Tieát Baêng ñaõ gieo vµo taâm hoàn chµng moät söï hoái haän vónh vieãn khoâng khi nµo vaõn hoài ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng chôø ñôïi hoài laâu khoâng thaáy chµng nãi gì lieàn hoûi : -Coâng töû ñaõ tìm thaáy ngöôøi thoåi coøi tre huy ñoäng ñoäc xµ roài ö ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Ai vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Moät thaèng nhoû. Lyù Yeán Baéc giaät mình kinh haõi hoûi tieáp : -Phaûi chaêng trong bãng toái coøn cã ngöôøi chuû söû khaùc nöõa ? Laõo quaû khoâng hoå lµ tay laõo luyeän giang hoà, nhaän ñònh söï vieäc saâu xa vµ chuaån ñích hôn keû khaùc. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Theo lôøi thaèng nhoû ñã thì moät laõo giµ löng guø ñaõ sai gaõ lµm vieäc nµy. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Coâng töû cuõng ñaõ tìm ra laõo löng guø roài chöù ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Cã khi treân ñôøi nµy chaúng cã ngöôøi nµo nhö vaäy. Taïi haï tìm ra moät ngöôøi guø lµ Coâng Toân ñòa nöông hãa trang. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Coâng Toân ñaïi nöông lµ ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Coâng Toân ñaïi nöông lµ ñaïi thö cuûa ¢u Döông Tình mµ cuõng lµ baïn cuûa taïi haï. Lyù Yeán Baéc söûng soát. Thaäp Tam Di baát giaùc cöôøi laït nãi : -Y cã moät vò haûo thö mµ cuõng lµ haûo baèng höõu cuûa coâng töû. Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm ñaùp : -Coâng Toân ñaïi nöông nguyeân tröôùc lµ haûo thö cuûa y, haûo baèng höõu cuûa taïi haï. Thaäp Tam Di hoûi : -Hieän giôø coâng töû cã nghó nhö vaäy chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng thöøa nhaän : -Cã theá. Vì taïi haï tin raèng hung thuû chaân chính khoâng phaûi lµ Coâng toân ñaïi nöông. 45 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  5. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Thaäp Tam Di hoûi : -Khoâng phaûi möu thì ai ? Luïc Tieåu Phuïng naém chaët song quyeàn ñaùp : -Nhaân vaät nµy giaûo quyeät hôn Hoaéc Höu, thaâm hieåm hôn Kim Cöûu Linh. Voõ coâng cuûa haén chaéc cuõng cao thaâm hôn heát thaåy nhöõng ngöôøi mµ chuùn g ta ñaõ bieát. Hoaéc Höu vµ Kim Cöûu Linh chµng ñaõ coi lµ nhöõng ñoái thuû raát ñaùng sôï, suyùt nöõa hoï ñaõ ñöa chµng vµo ñaát cheát. Chµng phaûi traûi qua bao nhieâu böôùc nguy hieåm, phí bao nhieâu taâm huyeát, theâm vµo vaän khí may maén môùi loät ñöôïc maët naï cuûa hai nhaân vaät ñã,. Nhöng hieän giôø chµng ñuïng ñoä vôùi ngöôøi nµy cµng ñaùng sôï hôn. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Sao coâng töû bieát Coâng Toân ñaïi nöông khoâng thuû chaân hung ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï khoâng bieát. Thaäp Tam Di hoûi : -Nhöng coâng töû caûm giaùc ñöôïc kia mµ ? Luïc Tieåu Phuïng thöøa nhaän cã caûm giaùc nhö vaäy. Thaäp Tam Di laïi hoûi : -Cuõng lµ moät vuï caûm giaùc hoà ñoà chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng laïi thöøa nhaän ñieåm ñã. Thaäp Tam Di thôû dµi nãi : -Xem chöøng coâng töû quaû lµ moät quaùi nhaân. Baát luaän keû nµo ñoái nghòch vôùi coâng töû e raèng cuõng gaëp xuùi quaåy. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhã cöôøi nãi : -Nhöng laàn nµy keû xuùi quaåy cã theå taïi haï. Lyù Yeán Baéc laïi hoûi : -Hieän giôø Coâng Toân ñaïi nöông ôû ñaâu ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Muï cheát roài. Thaäp Tam Di ñaùp : -Thaèng nhoû kia ñaâu roài ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Gaõ coøn naèm cheát giaác ôû choã ñã. Thaäp Tam Di hoûi : -Coâng töû khoâng giaûi cöùu gaõ ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï löu gaõ laïi choã ñã lµ cöùu gaõ. 46 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  6. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Thaäp Tam Di khoâng hieåu. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Coâng töû nhaän ñònh thaèng nhoû kia giuùp hung thuû chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Moït thaèng nhoû hôn möôøi tuoåi ñaàu nhaát ñònh khoâng daùm tôùi choã ñã luùc ñeâm toái. Vaû laïi caùi coøi truùc caùch cheá taïo raát ñaëc bieät. Nã khoâng phaûi lµ ngöôøi luyeän noäi coâng thì thanh aâm khoâng vang doäi. Chµng cöôøi nöûa mieäng nãi tieáp : -Huoáng chi khoâng phaûi gaõ ngaát xæu thaät söï. Lyù Yeán Baéc hoûi laïi : -Sao coâng töû khoâng ñem gaõ veà ñaây tra hoûi khaåu cung ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Gaõ khoâng chòu nãi mµ taïi haï laïi khoâng theå tra hoûi moät thaèng nhoû. Lyù Yeán Baéc nãi : -Nhöng ít ra coâng töû cuõng neân ngaám ngaàm theo doõi gaõ, bieát ñaâu khoâng do nôi gaõ mµ tìm ra ñöôïc chaân hung. Luïc Tieåu Phuïng thôû dµi ñaùp : -Neáu taïi haï theo doõi, nhaát ñònh thaèng nhoû phaûi cheát. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Coâng töû sôï hung thuû gieát gaõ ñeå bòt mieäng chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñuùng theá. Lyù Yeán Baéc thôû dµi nãi : -Loøng daï Lyù moã ñaõ khoâng cöùng raén chaúng ngôø taâm ñòa coâng töû coøn meàm nhuõn hôn. Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm moät luùc laâu roài chaäm raõi nãi : -Tröôùc kia cuõng cã ngöôøi baûo taïi haï tuy tính neát vöøa raén chaéc vöøa thoái tha nhö hoøn ñaù choân döôùi ñaát mµ loøng daï laïi meàm nhö ñaäu huõ. Thaäp Tam Di thôû dµi nãi : -Chaúng phaûi nhö ñaäu huõ mµ lµ gioáng ñóa oác chieân. Muï vöøa cöôøi vöøa nãi tieáp : -Ñóa oác chieân coøn ôû ngoµi kia. ¢u Döông Tình ñaëc bieät lµm cho coâng töû, ít ra coâng töû cuõng phaûi aên moät con. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Khi taïi haï trôû veà seõ aên. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Coâng töû laïi ñi ö ? Ñi ñaâu ? 47 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  7. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñi kieám moät ngöôøi. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Kieám ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Dieäp Coâ Thµnh. Lyù Yeán Baéc söûng soát. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Y ñaõ giaûi ñöôïc chaát ñoäc veà aùm khí cuûa Ñöôøng gia ñeå töï cöùu mình taát cuõng cã theå cöùu ñöôïc ¢u Döông Tình. Saéc maët lôït laït cuûa ¢u Döông Tình bieán thµnh xaùm xòt coi mµ phaùt khieáp. Maù beân traùi thò ñaõ xöng leân. Thuû phaùp ñieåm huyeät cuûa Lyù Yeán Baéc hieån nhieân chöa ñöôïc cao thaâm, khoâng caàm chæ hoµn toµn ñöôïc chaát ñoäc khoûi lan ra. Thaäp Tam Di chau mµy hoûi : -Tính neát cuûa con ngöôøi nhö Dieäp Coâ Thµnh lieäu cã chòu ra tay cöùu ai khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Duø y khoâng chòu taïi haï cuõng cöù ñi. Duø taïi haï cã phaûi quyø xuoáng naên næ cuõng ñµnh chòu. Chµng ngöng thaàn nhìn maët ¢u Döông Tình nãi daèn töøng tieáng : -Baát luaän baèng caùch gì, taïi haï cuõng raùng cöùu nµng soáng laïi. Ñeâm ñaõ khuya. Nhöõng nhµ hµng ñoâng khaùch doïn deïp caû roài. Quaùn trµ Xuaân Minh lµ nôi ñãng cöûa muoän nhaát, khaùch cuõng chæ coøn leû teû. Xem chöøng ngöôøi ta saép doïn deïp ñi nguû. Luïc Tieåu Phuïng vaãn ngoài tröôùc moät hoà trµ môùi pha ngô ngaån xuaát thaàn. Chµng ñaõ tôùi nhieàu nôi, kieám heát moïi khaùch saïn mµ chaúng thaáy bãng Dieäp Coâ Thµnh ñaâu. Nhaân vaät nhö Dieäp Coâ Thµnh ñaõ bµy ra cuoäc nµy ñaùng leõ deã kieám y laém môùi phaûi vì baát luaän y ôû choã nµo cuõng ñöôïc raát nhieàu ngöôøi chuù yù. Nhöng töø luùc giöõa tröa hoâm nay y loä dieän ôû Xuaân Hoa Laâu roài cuõng nhö Taây Moân Xuy Tuyeát maát bieán trong toøa thµnh thò nµy, caû tin töùc lieân quan ñeán y cuõng khoâng nghe thaáy. Luïc Tieåu Phuïng khoâng ñoaùn ñöôïc vuï nµy ra sao voø chaúng cã lyù do nµo khieán cho Dieäp Coâ Thµnh laån traùnh. Caû ngöôøi bò ñaâm thuûng xöông tyø bµ thµnh tµn pheá suoát ñôøi lµ Ñöôøng Thieân Dung cuõng khoâng laån traùnh. Ñöôøng Thieân Dung truù ôû trong Toµn Phuùc khaùch saïn raát roäng treân ñöôøng phoá lôùn ngay phía ñoâng toøa coå laâu. Nghe nãi haén ñaõ kieám raát nhieàu danh y chuyeän trò ngoaïi thöông. 48 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  8. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Haén chöa dôøi khoûi kinh thµnh khoâng phaûi vì haén bò thöông mµ lµ vì nhöõng tay cao thuû ôû Ñöôøng gia ñaõ ñi suoát ngµy ñeâm deán baùo thuø cho haén. Ñaây quaû nhieân lµ moät ñaïi söï lµm naùo ñoäng voõ laâm. Vieäc ñaïi söï thöù hai lµ Nghieâm Nhaân Anh tuy khoâng tìm thaáy Taây Moân Xuy Tuyeát nhöng ñaõ kieám ñöôïc maáy tay trôï thuû raát lôïi haïi. Theo lôøi ñoàn thì trong ñaùm nµy khoâng chæ cã boïn Laïc Ma phe Phaät Toâng beân Taây Taïng mµ coøn hai vò thaàn bí kieám khaùch khoå luyeän laâu naêm treân nuùi Thaùnh Maãu Thuyû. Khoâng hieåu taïi sao boïn nµy nguyeän yù lieàu maïng vì Nghieâm Nhaân Anh. Hai söï kieän treân ñeàu baát lôïi cho Taây Moân Xuy Tuyeát vµ Dieäp Coâ Thµnh. Toaùn thöù nhaát muoán tìm cho baèng ñöôïc Dieäp Coâ Thµnh, toaùn thöù hai raùng tìm cho ra Taây Moân Xuy Tuyeát. Baát luaän Taây Moân Xuy Tuyeát hay Dieäp Coâ Thµnh ai thaéng ai baïi cuõng vaäy, neáu coøn soáng sãt ñeàu chaúng ñöôïc yeân lµnh. Luïc Tieåu Phuïng nghe ñöôïc tin töùc khoâng phaûi lµ ít mµ laïi lµ nhöõng tin chµng khoâng caàn nghe. Thaäm chí Moäc ñaïo nhaân, Coå Tuøng cö só chµng muoán kieám cuõng khoâng thaáy. Quaùn ñaõ thöa khaùch. Trµ baùc só tay caàm bình nöôùc lôùn ñaõ ñaët xuoáng khoâng ngôùt ngã Luïc Tieåu Phuïng. Hieån nhieân haén cã yù muoán thuùc giuïc chµng veà ñi. Luïc Tieåu Phuïng giaû vôø khoâng ngã thaáy vì hieän giôø chµng chaúng coøn nôi nµo ñeå tìm kieám. Khoâng kieám thaáy Dieäp Coâ Thµnh thì trôû veà nhìn maët ¢u Döông Tình theá nao ñöôïc ? Bình trµ môùi pha cuõng nguoäi roài. ñeâm ñaõ khuya laïi cµng laïnh. Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû dµi, tay naâng chung trµ ñaët vµo mieäng. Ñoät nhieân hµn quang laáp loaùng roài choang moät tieáng. Chung trµ bò ñaùnh vôõ tan tµnh. Hµn quang rôùt xuoán g. Ñaây lµ moät muõi tam Laêng Thaáu Coát Tieâu dµi ba taác saùu phaân. Cöûa quaùn treo ngoïn ñeøn loàng soi roõ moät vò hoøa thöôïng mình maëc aùo cµ sa xanh, chaân ñi giaày traéng ñang nhìn chµng cöôøi laït. Nhöõng cao thuû voõ laâm ôû ngoµi raát ít ngöôøi duøng thöù phi tieâu ñã, thuû phaùp phãng tieâu cuûa nhµ sö vöøa mau vöøa chuaån ñích thì chaéc lµ moät cao thuû haïng nhaát veà moân nµy, Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhaän ra y, laïi khoâng hieåu vì sao ñoät nhieân y ra tay aùm toaùn. Laï hôn nöõa nhµ sö baén moät phaùt khoâng truùng chµng mµ vaãn ñöùng beân ngoµi chöù chöa boû ñi. 49 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  9. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng cöôøi. Chµng ñaõ khoâng xoâng ra laïi ngoài nhìn nhµ sö mµ cöôøi. Hieän chµng ñang laém chuyeän raéc roái, chµng khoâng muoán gaây söï cho phieàn naõo. Ngôø ñaâu nhµ sö laïi chaúng buoâng tha. Y duøng tay phãng ra hai muõi tieâu nöõa. Ñuoâi muõi tieâu cã buoäc tieâu y ñeå luùc phãng ra rít leân nhöõng tieáng ve ve. Löïc löôïng phãng tieâu cuûa nhµ sö hieån nhieân raát cao thaâm. Luïc Tieåu Phuïng buoâng tieáng thôû dµi. Chµng nhaän ra nhµ sö nµy ñeán sính söï vôùi mình, chµng khoâng ra khoâng ñöôïc. Phi tieâu baén chöa tôùi nôi, ngöôøi chµng voït ra ngoµi cöûa. Deø ñaâu nhµ sö thaáy chµng ra lieàn co gioø chaïy ngay. Khi chµng khoâng muoán ñuoåi nöõa nhµ sö döøng böôùc vaãy tay. Nhöõng chuyeän lyø quaùi moãi luùc moät nhieàu töôûng chöøng bao nhieâu vieäc kyø quaùi trong thieân haï ñeàu ñoå doàn leân mình Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng khoâng muoán röôït theo mµ khoâng röôït khoâng xong. Chµng ñuoåi qua hai ñöôøng phoá, nhµ sö ñoät nhieân döøng laïi trong moät ngoõ heûm toái taêm cöôøi laït nãi : -Luïc Tieåu Phuïng ! Ngöôi cã daùm laïi ñaây khoâng ? Dó nhieân chµng daùm.Treân ñôøi raát ít vieäc chµng khoâng daùm lµm. Tuy chµng bieát roõ mình vµo ngoõ heûm toái taêm, nhµ sö nµy baát cöù luùc nµo cuõng cã theå haï thuû. Trong ngoõ heûm khoâng chöøng loøi mai phuïc vµ caïm baãy chµng chöa töøng thaáy. Cã khi nhµ sö coøn tuyeät kyõ saùt thuû mµ chµng chöa bieát. Nhöng chµng cöù tieán vµo. Khoân g ngôø chµng vöøa tieán vµo, nhµ sö kia ñoät nhieân chaïy ra tröôùc maët chµng kính caån ñaäp ñaàu ba caùi. Luïc Tieåu Phuïng söûng soát. Nµh sö nhìn chµng mæm cöôøi hoûi : -Chaéc Luïc ñaïi hieäp khoâng nhaän ra baàn taêng ? Luïc Tieåu Phuïng laéc ñaàu . Tröôùc nay chµng chöa gaëp nhµ sö nµy bao giôø. Nhµ sö hoûi : -Caû ba muõi Thaáu Coát Kim Tieâu, Luïc ñaïi hieäp cuõng khoâng nhaän ra ö ? Luïc Tieåu Phuïng ngaãm nghó roài laïi hoûi : -Phaûi chaêng ñaïi sö lµ ngöôøi ôû Phi Tieâu Thaéng Gia taïi Quang Trung ? Hoµ thöôïng ñaùp : -Taïi haï lµ Thaéng Thoâng. Caùi teân nµy Luïc Tieåu Phuïng cuõng chöa quen. Phi Tieâu Thaéng Gia khoâng phaûi lµ danh moân ñaïi toäc hieån haùch treân giang hoà. Thaéng Thoâng laïi nãi : -Taïi haï ñeán ñeå traû nôï. 50 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  10. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng ngaïc nhieân hoûi : -Traû nôï ö ? Thaéng Thoâng ñaùp : -Caû nhµ hoï Thaéng ñeàu thieáu Luïc ñaïi hieäp moät mãn nôï lôùn. Luïc Tieåu Phuïng nãi : -Theá thì ñaïi sö laàm roài. Taïi haï chöa töøng nôï ai mµ cuõng khoâng ai nôï taïi haï. Thaéng Thoâng ñaùp : -Taïi haï khoâng laàm ñaâu. Gioïng nãi kieân quyeát, veû maët nghieâm trang nhµ sö tieáp : -Saùu naêm tröôùc, baûn moân töø treân xuoáng döôùi möôøi moät ngöôøi ñeàu bò baïi veà tay Hoaéc Thieân Thanh. Caû nhµ bò ñuoåi ñeán Quang Trung. Töø ñã cha meï ly taùn, anh em phieâu baït, taïi haï böùc baùch phaûi vµo cöûa Khoâng. Tuy vaãn oâm moái röûa haän nhöng Hoaéc Thieân Thanh voõ coâng raát cao cöôøng, taïi haï töï bieát mình khoâng theå traû thuø ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Vì taïi haï gieát Hoaéc Thieân Thanh röûa haän thay cho caùc vò neân ñaïi sö ñeán traû ôn chaêng ? Thaéng Thoâng ñaùp : -Chính theá. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi göôïng. Hoaéc Thieân Thanh khoâng phaûi cheát veà tay chµng. Caû Ñoäc Coâ Nhaát Haïc vµ Nghieâm Thieáu Anh cuõng vaäy. Nhöng ngöôøi ta ñoå mãn nµy leân mình chµng thµnh ra cã keû traû thuø laïi cã ngöôøi deán baùo ôn. ------------------oOo------------------ 51 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2