Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập 9

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

70
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập 9

  1. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long CHÖÔNG THÖÙ CHÍN NOÙI DOÁI VAØI CAÂU CUÕNG CHAÚNG SAO Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ñuùng laø Baïch Vaân Quaùn sao ñaïo tröôûng laïi baûo laø laàm choã ? Ñaïo nhaân laïnh luøng ñaùp : -Ngöôøi ta ai cuõng coù theå ñeán ñaây nhöng thí chuû thì khoâng ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng töùc mình hoûi : -Ñaïo tröôûng bieát taïi haï laø ai khoâng ? Ñaïo nhaân cöôøi laït, ñoät nhieân xoay mình ñeå loä choã da caây ngoâ ñoàng bò khoeùt ñi moät maûng vaø khaéc moät haøng chöõ : " Chim phöôïng bay tôùi ñaây laø phaûi cheát döôùi goác caây naøy " Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Quaû nhieân ñaïo tröôûng ñaõ bieát taïi haï laø ai roài. Ñaïo nhaân laïnh luøng ñaùp : -Chim phöôïng chæ ñaäu treân caây ngoâ ñoàng maø caây naøy laø choã choân thí chuû ñoù. Luïc Tieåu Phuïng khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Ñaïo tröôûng gaëp taïi haï roài ö ? Ñaïo nhaân ñaùp : -Chöa. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Chaúng leõ giöõa chuùng ta coù thaâm cöøu ñaïi haän ? Ñaïo nhaân ñaùp : -Khoâng coù. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi hoûi : -Giöõa chuùng ta ñaõ khoâng quen bieát laïi khoâng cöøu haän maø sao ñaïo tröôûng nhaát ñònh gieát taïi haï ? Ñaïo nhaân ñaùp : -Vì thí chuû laø Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi : -Chæ vì lyù do ñoù thoâi ö ? Ñaïo nhaân ñaùp : -Lyù do ñoù laø ñuû roài. Laõo xoay tay ruùt kieám khoûi voû. Ñuùng laø moät thanh baûo kieám. Kieám quang nhö nöôùc hoà thu. 72 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  2. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Ñaïo nhaân buùng vaøo thanh kieám moät caùi cho baät leân tieáng choang nhö tieáng roàng gaàm. Tieáng kieám chöa döùt, boán maët ñoät nhieân saùu ñaïo nhaân xuaát hieän. Boïn naøy cuõng aên maëc nhö laõo vaø ñaàu ñoäi muõ vaøng. Saùu ngöôøi, saùu thanh kieám ñeàu ñuùc baèng theùp nguyeân chaát buoäc giaây thao vaøng phaát phô bay tröôùc gioù. Ñoät nhieân caùc ñaïo nhaân ñoàng thôøi ñoäng thuû. Hieån nhieân baûy ñaïo nhaân baøy thanh Baéc Ñaåu Thaát Tinh Traän, moät traän theá bí maät cuûa phe Baéc Toâng. Ñaïo nhaân maët laïnh nhö tieàn hieån nhieân laø maáu choát phaùt ñoäng kieám traän. Kieám phaùp cuûa laõo tinh dieäu tuy chöa bì kòp hai tay ñaïi kieám khaùch tuyeät theá voâ song laø Dieäp Coâ Thaønh vaø Taây Moân Xuy Tuyeát nhöng ñöôøng kieám raát nheï nhaøng linh ñoäng ñeàu vaøo haøng cao thuû haïng nhaát treân choán giang hoà. Huoáng chi Baéc Ñaåu Thaát Tinh Traän phoái hôïp cöïc kyø nghieâm maät tuyeät khoâng keõ hôû. Uy löïc cuûa baûy thanh kieám töôûng chöøng maõnh lieät baèng baûy möôi caây kieám. Luïc Tieåu Phuïng töïa hoà khoâng coøn cô hoäi naøo phaûn kích ñöôïc. Vuøng kieám quang daày ñaëc nhö maûng löôùi maø chaøng chaúng khaùc con caù maéc löôùi. Duø chaøng taû xung höõu ñoät, tung leân nhaûy xuoán cuõng khoù loøng ra thoaùt. Löôùi kieám quang moãi luùc moät thu heïp laïi. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân thôû daøi noùi : -Kieám laø kieám toát. Kieám phaùp cuõng laø kieám phaùp tuyeät dieäu. Chæ ñaùng tieác caùc vò laàm to roài. Chöa ai caát tieáng hoûi chaøng " Laàm ôû choã naøo ? ". Duø coù ngöôøi muoán hoûi cuõng khoâng kòp nöõa. Trong nhaùy maét naøy Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân ra tay. Chaøng chuyeån mình moät caùi naém ñöôïc khuyûu tay ñaïo nhaân aùo xanh kheõ nhaác leân. Tieáp theo laø tieáng saét theùp ñuïng nhau. Baûy thanh tröôøng kieám baén tia löûa tung toùe. Ngöôøi Luïc Tieåu Phuïng khaùc naøo con caù löôùt ra ngoaøi, khoâng bò haõm trong löôùi nöõa. Cuõng troing chôùp maét naøy, ñoät nhieân moät tieáng cöôøi laï noåi leân. Moät ñaïo haøn quang nhö caàu voàng voït tôùi. Uy löïc vaø toác ñoä chieâu kieám naøy coøn cao minh hôn ñaïo nhaân muõ vaøng nhieàu. Luïc Tieåu Phuïng vöøa thoaùt khoûi kieám traän, kieám quang ñaõ uy hieáp coå hoïng chaøng chæ coøn caùch chöøng moät taác. Kieám khí laïnh leõo quaït vaøo da chaøng raùt nhö ñao. Luïc Tieåu Phuïng vaãn bình tónh töôi cöôøi, ñoät nhieân ñöa hai ngoùn tay keïp laáy. Ñoái phöông vöøa nghe tieáng cöôøi cuûa chaøng, löôõi kieám ñaõ bò keïp chaët. Chaøng ra tay coøn mau leï hôn caû thanh aâm. 73 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  3. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Kieám khí tieâu tan. Luïc Tieåu Phuïng duøng hai ngoùn tay keïp ñöôïc soáng kieám roài mæm cöôøi nhìn ngöôøi tröôùc maët. Ngöôøi naøy maëc aùo gaám raát hoa leä, maët traéng luùn phuùn raâu vaøo côõ trung nieân. Haùn töû trung nieân giaät mình kinh haõi ngoù traân traân Luïc Tieåu Phuïng. Treân ñôøi chaúng ai tin chaøng ra tay leï ñeán theá. Caû ngöôøi naøy cuõng khoâng ngôø. Haén töï tin kieám phaùp cuûa mình chaúng keùm gì Dieäp Coâ Thaønh vaø Taây Moân Xuy Tuyeát, yeân trí ñoøn ñaùnh cuûa haén khoâng theå seånh ñöôïc. Baây giöøo haén môùi bieát laø ñaõ laàm to. Giöõa luùc aáy döôùi maùi hieân sau caây ngoâ ñoàng boãng coù ngöôøi noåi leân traøng cöôøi roä hoûi : -Baàn ñaïo ñaõ baûo chieâu Thieân Ngoaïi Phi Tieân cuûa Dieäp Coâ Thaønh vaø thuû phaùp Linh Teâ Nhaät Chæ cuûa Luïc Tieåu Phuïng ñeàu laø voõ coâng tuyeät theá voâ song. Baây giôø caùc vò ñaõ tin ñöôïc chöa ? Moät ngöôøi khaùc thôû daøi noùi : -Böõa nay boïn mình ñöôïc môû roäng taàm maét. Thaät laø ñaùng phuïc. Ngöôøi ñöùng tuoåi maëc aùo gaám ñoät nhieân thôû daøi noùi : -Luïc Tieåu Phuïng quaû khoâng hoå danh Luïc Tieåu Phuïng. Moäc ñaïo nhaân vuoát raâu caû cöôøi. Ngöôøi mæm cöôøi haún laø Coá Thanh Phong, quaùn chuû chuøa Baïch Vaân. Coù haïng ngöôøi vónh vieãn luùc naøo cuõng mæm cöôøi. Coá Thanh Phong laø haïng ngöôøi naøy. Nguyeân laõo dung maïo dieâm duùa, phong ñoä ba y böôùm. Nuï cöôøi cuûa laõo caøng khieán laøo laø con ngöôøi oân nhu vaên nhaõ deã beà thaân thieát. Laõo mæm cöôøi ñi tôùi, vung tay aùo quaät chöõ vieát baèng chaâu sa treân caây ngoâ ñoàng roài noùi : -Chaéc baây giôø Luïc coâng töû ñaõ nhaän ra ñaây baát quaù laø... Luïc Tieåu Phuïng noùi theo : -Baát quaùlaø troø ñuøa. Coá Thanh Phong caøng loä veû kinh dò hoûi : -Coâng töû bieát roài ö ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp : -Taïi haï bieát vì raát nhieàu ngöôøi thích ñuøa kieåu naøy vôùi taïi haï. Coá Thanh Phong trong aùnh maët loä veû beõn leõn noùi : -Troø ñuøa naøy dó nhieân khoâng hay laém nhöng khoâng ñeán noãi teä haïi. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : 74 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  4. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -ít ra moãi laàn taïi haï gaëp ngöôøi ta ñuøa kieåu naøy cuõng nhaän thaáy khí vaän mình khoâng ñeán noái xuùi quaåy. Coá Thanh Phong hoûi : -Sao bieát ? Luïc Tieåu Phuïng höõng hôø ñaùp : -Neáu khí vaän cuûa taïi haï xuùi quaåy thì troø ñuøa naøy ñaâu coøn laø troø ñuøa nöõa. Chaøng nheï nhaøng ñaët thanh kieám keïp trong hai ngoùn tay xuoáng töïa hoà söïo löôõi kieám laøm ñöùt ngoùn tay. Chaøng noùi tieáp : -Coå hoïng con ngöôøi ñaõ bò muõi kieám xuyeân thuûng moät loã lôùn thì ít ra chính ngöôøi ñoù töï hieåu khoâng phaûi laø troø ñuøa. Ngöôøi maëc aùo gaám cuõng cöôøi nhöng nuï cöôøi coù veû göôïng gaïo, hoái haän, noùi : -Baûn yù taïi haï khoâng muoán ñuøa kieåu naøy nhöng caùc vò ñeàu baûo ñaûm treân ñôøi chaúng coù ai ñaâm truùng ñöôïc coå hoïng Luïc Tieåu Phuïng neân taïi haï môùi... Luïc Tieåu Phuïng ngaét lôøi : -Neân caùc haï khoâng nhòn ñöôïc môùi thöû coi phaûi khoâng ? Caåm y nhaân cöôøi ñaùp : -Caùc vò cuõng baûo ñaûm laø coâng töû tuyeät khoâng noåi noùng. Luïc Tieåu Phuïng cuõng cöôøi noùi : -Duø taïi haï muoán noåi noùng cuõng khoâng daùm noåi noùng tröôùc maët moät cao thuû hoä veä trong ñaïi noäi. -Coâng töû nhaän ñöôïc taïi haï ö ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Ngoaøi Phuù Quyù Thaàn Kieám ¢n Kieän ¢n tam gia thì coøn ai söû ñöôïc chieâu Ngoïc Nöõ Xuyeân THoa ñoù ? Moäc ñaïo nhaân laïi cöôøi roä hoûi : -Baàn ñaïo ñaõ noùi trwocs nhaân vaät naøy chaúng nöõng thuû phaùp phi thöôøng maø nhaõn löïccuõng gheâ gôùm. ngöôøi giang hoà ñeàu bieát trong ñaïi noäi cuûa Hoaøng Cung coù nhieàu ñaïi kieám thuû nhöng tahaït ra chöa maáy ai ñaõ gaëp boán nhaân vaät naøy. ¢n Kieän ¢n caû cöôøi voã vai Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Nhaõn löïc cuûa coâng töû quaû nhieân khoâng phaûi taàmthöôøng. Taïi haï ñaõ möôøi maáy naêm chöa qua laïi giang hoà khoâng ngôø coâng töû cuõng nhaän ra ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Soá ngwoif söû duïng cñöôïc chieâu Ngoïc Nöõ Xuyeân THoa ñaõ khoâng coù maáy, nhaát laø söû duïng ñeán ñoäc xuaát thaàn nhaäp hoùa thì trong thieân haï chæ coù moät ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng döôøng nhö coù aán töôïng saâu xa veà nhaâ vaät. Trong trí töôûng rtöôïng cuûa chaøng nhöõng tay cao thuû ôû ñaïi noäi nhaát ñònh ñeàu laø nhöõn g nhaân vaät 75 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  5. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long ngaïo ngheã döôùi maét khoâng ngöôøi. Nhaân vaäy naøy laïi vui veû oân hoaø, nuï cöôøi raát vui töôi neân chaøng cuõng hy voïng laømcho haén khoan khoaùi. Quaû nhieân ¢n Kieän ¢n maét saùng röïc leân, naém chaët tay Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Coâng töû noùi thaät ñaáy chöù ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï chöa töøng noùi doái bao giôø. ¢n Kieän ¢n hoûi : -Neáu vaäy coâng töû neân cho bieát chieâu thöùc cuûa taïi haï so vôùi chieâu thöùc cuûa Dieäp Coâ Thaønh nhö theá naøo ? Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm ñaùp : -Khi taïi haï tieáp chieâu thöùc cuûa Dieäp Coâ Thaønh ñaõ ñöùng töïa löng vaøo töôøng, khoâng coù moät nhaân vaät naøo khaùc. Nhöng luùc taïi haï tieâp chieâu cuûa caùc haï thì sau löng coøn baûy thanh kieám. ¢n Kieän ¢n khoeù maét boãng ra chieåu aûm ñaïm : -Theá thì taïi haï coøn keùm y roài. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Söï thöïc caùc haï khoâng hôn y ñöôïc. ¢n Kieän ¢n thôû daøi noùi :-Baây giôø taïi haï ñaõ bieát thuû phaùp cuûa coâng töû cao sieâu laém nhöng chieâu Thieân NGoaïi Phi Tieân... Luïc Tieåu Phuïng cöôøi : -Dó nhieân laø moät tuyeät chieâu voâ ñòch, chaéc chaéc anh huøng, haøo kieät seõ tôùi xem cho baèng ñöôïc chieâu thöùc naøy. ¢n Kieän ¢n laéc ñaàu : -söï tình chaéc khoâng pahæ nhö theá. Quaàn huøng seõ khoâng ñöôïc xem traän ñaáu cuûa Taây Moân Xuy Tuyeát vaø Dieäp Coâ Thaønh. Luïc Tieåu Phuïng ngaïc mnhieân : -Taïi sao ? -Taïi vì traän ñaáu khoâng dieãn ra ôû ngoïn nuùi maø hai beân seõ ñaáu treân Töû Caám Chi Ñieän. -oà ! Ñaïo trwongr bieát nhö theá aø ? -Cuyeän naøy môùi xaûy ra môùi hgai ngaøy roài, chaéc laàn naøy thieáu hieäp cuõng khoâng döï ñwocj. -Ñaïo tröôûng ñöøng queân taïi haï laø thò veä trong ñaïi noäi. Khi naøo taïi haï ñeå hoï thieân tieän laàn vaøo caám ñòa. Coá Thanh Phong noùi : -Thí chuû coù theå phaù leä moät phen. ¢n Kieän ¢n hoûi :-Laøm sao maø phaûi phaù leä ? 76 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  6. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Coá Thanh Phong ñaùp : -Vì thí chuû nhaát ñònh muoán bieát chieâu Thieân NGoaïi Phi Tieân tuyeät theá voâ song cuûa Dieäp Coâ Thaønh. ¢n Kieän ¢n laïi thôû daøi nhaên nhoù cöôøi noùi : -Ñaïo tröôûng phaûi caùi taät raát lôùn laø bieát nhieàu chuyeän quaù. Luïc Tieåu Phuïng cuõng thôû daøi noùi : -Quaû laø nhieàu chuyeän. Coá Thanh Phong hoûi : -Coâng töû khoâng ngôø baàn ñaïo bieát chuyeän naøy ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vuï naøy nguyeân laø moät ñieàu bí maät. Coá Thanh Phong mæm cöôøi noùi : -Baây giöøo caùi ñoù khoâng bí maät nöõa. ôû kinh thaønh chaúng coøn chuyeän bí maät. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Vìo theá maø ñaïo twonrg ñaõ bieát tröôùc taïi haï tôùi ñaây ? Coá Thanh Phong ñaùp : -Coâng töû laø baïn cuûa Lyù Yeán Baéc, neáu ngöôøi khaùc ôû vaøo ñòa vò coâng töû thì e raèng ñaõ cheát veà tay Ñoã Ñoàng Hieân roài. Moäc ñaïo nhaân ñoät nhieân leân tieáng : -Ñaùng leõ boïn baàn ñaïo ñeán kieám coâng töû nhöng coâng töû laïi laøm chöùng cho boïn kia roài. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Nhaø sö chaát phaùc thì sao ? Moäc ñaïo nhaân ñaùp : -Y bò baàn ñaïo loâi ñi. Baàn ñaïo cuõng bieát coâng töû muoán kieám y. Coá Thanh Phong noùi : -Ñaùng tieác boïn baàn ñaïo chaäm maát moät böôùc, khoâng ñöôïc aên moùn taùi deâ cuûa Thaäp Tam Di ra tay laøm laáy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ngöôøi xuaát gia cuõng aên thòt deâ ö ? Coá Thanh Phong cöôøi ñaùp : -Ngöôøi xuaát gia khoâng aên thòt deâ thì khi naøo daùm boû moät traêm chín möôøi laêm vaïn laïng ñeå ñaùnh cuoäc vôùi Lyù Yeán Baéc ? Luïc Tieåu Phuïng nhìn haén hoûi : -Phaûi chaêng ñaïo tröôûng ñaõ chaéc chaén mình khoâng theå thua ñöôïc ? Coá Thanh Phong hoûi laïi : -Coâng töû coù chòu ñaùnh cuoäc khi bieát chaéc mình phaûi thaát baïi khoâng ? 77 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  7. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Dó nhieân khoâng chòu. Coá Thanh Phong hoûi : -Khi coâng töû ñaùnh roài phaûi chaêng caàm chaéc phaàn thaéng veà mình chaúng ít thì nhieàu ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Xem chöøng ñaïo trwongr cuõng gioáng taïi haï laø khoâng bieát noùi doái. Coá Thanh Phong noùi : -Ngöôøi xuaát gia khoâng theå noùi doái. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Nhöng ñaùng tieác ngöôøi naøo muoán ñaïo trwongr noùi thaät thì laïi khoâng phaûi chuyeän deã daøng. Coá Thanh Phong cöôøi maùt noùi : -Ngöôøi xuaát gia coøn quen noùi lô löûng, hö hö thöïc thöïc, khoâng hö cuõng khoâng thöïc, chaân chaân giaû giaû, khoâng chaân cuõng khoâng giaû. ¢n Kieän ¢n laïi voã vai Luïc Tieåu Phuïng cöôøi noùi : -Thöïc ra coâng töû cuõng neân hoïc ñaïo trwongr, thænh thoaûng cuõng neân noùi lô löûng, thaäm chí noùi doái vaøi caâu cuõng chaúng sao ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Ñaùng tieác taïi haï heã noùi doái moät caâi laø gaân co laïi phaûi phoùng trunbg tieän. ¢n Kieän ¢n kinh haõi nhìn chaøng hoûi : -Thöïc ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Giaû chöù khoâng thöïc. *** Trong thieàn phoøng ngoài moät luõ ñoâng ñeàu ra chieàu cung kính, cung kính nhö luõ treû nít ngoài trong hoïc ñöôøng chôø giôø tan hoïc. Boïn naøy dó nhieân khoâng phaûi treû nít cuõng khoâng theo quy cuû. Luïc Tieåu Phuïng thaáy boïn chuùng roài vì haøng ngaøy chuùng phaûi chaïy theo Lyù Yeán Baéc nöûa giöøo buoåi sôùm. Töø ngaøy KIm Ñao Phuøng Coân bò lieäng xuoáng soâng baêngh, khoâng ai daùm khuyeát tòch laàn naõo nöõa. Nhöng töø ngay trôû ñi, hoï khoâng phaûi chaïy nöõa maø chæ coù moät mình hoï Lyù. Hoâm nay boïn hoï ai laøm vieäc ngöôøi aáy maø ñaây laø vieäc cuûa hoï. Luïc Tieåu Phuïng nhìn boïn chuùng ñoät nhieân cöôøi noùi : -ngoài ôû ñaây tuy khoan khoaùi hô nchaïy ngoaøi ñöôøng nhöng ngoài laém buïng ñoùi laïi phìng ra. Buïng phình chöa chaéc ñaõ ngheït thôû. Moïi ngöôøi cuùi ñaàu xuoáng maø cuùi thaät thaáp. 78 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  8. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Can Nhò Trieäu cuõng bò Luïc Tieåu Phuïng ngoù thaáy roài. Chaøng lieàn nhôù tôùi con ngöïa baïch mang ngöôøi cheát vaø gaõt hieáu nieân noùng naåy Nghieâm Nhaân Anh. Ngöôøi kia laøm sao maø cheát ? Con ngöïa ñoù ôû ñaâu ra ? Luïc Tieåu Phuïng muoán hoûi nhöõng caâu naøy nhöng khoâng theå hoûi ñöôïc vì baây giôø khoâng phaûi luùc neân hoûi maø nô iñaây cuõng khoâng tieän hoûi. Neáu laø ngöôøi khaùc ñaønh lô ñi nhö khoâng ngí thaáy nhöng Luïc Tieåu Phuïng laïi khoâng phaûi laø ngöôøi khaùc. Coá Thanh Phong ñang baøy röôïu ra thì Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân xoâng tôùi tuùm laáy vaït aùo can Nhi Trieäu lôùn tieáng hoûi : -teù ra laø ngöôi. Böõa nay ta ìm thaáy ngöôi roài. Ngöôi coøn töôûng troán ñöôïc chaêng ? Moïi ngöôøi ñeàu bieán saéc chaúng hieåu caâu chuyeän ra laøm sao ? Saéc maëc bieán ñoåi thaûm baïi nhaát dó nhieân laø Can Nhi Trieäu. Chính Can Nhi Trieäu cuõng chaúng hieåu chuyeän gì. Coá Thanh Phong muoán laïi khuyeân giaûi. Luïc Tieåu Phuïng saéc maëc xaùm xanh, xaüng gioïng : -Böõa nay taïi haï phaûi ñoøi moùn nôï cuõ cuûa gaõ naøy, khoâng ñoøi ngay khoâng ñöôïc. Taïi haï thanh toaùn xong roài seõ trôû laïi boài röôïu caùc vò. Ai maø caûn trôû taïi haï... Chaøng khoâng noùi nöõa maø cyõng chaúng caàn phaûi noùi theâm. Khoâng ai muoán vì Can Nhi tRieäu ñeå laøm phaät yù Luïc Tieåu Phuïng. Tröôùc maët ñoâng ngöôøi, Luïc Tieåu Phuïng loâi Can Nhi Trieäu ra cöûa, dôøi khoûi Baïch Vaân Quaùn tieán vaøo khu röøng caây. Vöøng thaùi döông ñaõ leân cao. Böõa nay chieàu trôûi khoâng ñeïp. Trong röøng vaãn aâm u. aùnh döông quang loït qua khe laù chieueù vaøo maët Can nHi Trieäu. Saéc maët gaõ lôït laït, mieäng aáp uùng hoûi : -Cuyeän naøy ra laøm sao ? Tieåu nhaân coù thuø haèn gì vôùi Luïc ñaïi hieäp ? Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân buoâng tay ra mæm cöôøi ñaùp : -Chaúng coù chuyeän gì maø cuõng khoâng cöøu haän. Can Nhi Trieäu ngô ngaùc nhöng maët gaõ ñaõ coù chuùt huyeát saéc, gaõ hoûi : -Chaúng leõ ñaây cuõng chæ laø troø ñuøa ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Troø ñuøa coù luùc bieán aûo khoâng phaûi troø ñuøa. can Nhi Trieäu giô tay lau moà hoâi traùn hoûi : -Neáu tieåu nhaân ñi nghe tin töùc thay cho Luïc ñaïi hieäp, noù coù bieán aûo khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Khoâng. Nhaát ñònh laø khoâng. Buoåi saùng ngaøy möôøi boán thaùng chín. 79 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  9. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long aùnh döông quang soi vaøo goùc taây baéc Töû Caám Thaønh. Tuy aùnh döông quang saùng toû maø nôi ñaây vaãn aâm u thaûm ñaïm. Khoâng moät ngöôøi naøo ñeán choán naøy. Thaät khoâng ai ngôø mong Töû Caám naøy laàu vaøng gaùc ngoïc, quy moâ roäng lôùn laïi coù choã aâm u thaûm ñaïm, Luïc Tieåu Phuïng cuõng khoâng ngôø tôùi. Döôùi chaân töôøng traùng leä maø laïi coù moät vuøng nhaø caây vaùch ñaát, ngheøo naøn huû laäu. ñöôøng phoá cuõng chataï heïp dô daùy. Hai beân laø nhöõng tieäm côm khoùi baùm ñen sì hay nöõng quaùn traø nhoû nhö chuoàng gaø cuøng nhöõng tieäm taïp hoùa nhoû beù baøy moïi thöù. Trong laøn gioù ñaày muøi khoùi kheùt leït, muøi röôïu noàng naëc, muøi caù muoái tanh töôûi, muøi ñaäu huû kheâ naèng naëc, laïi coøn nhieàu thöù muøi vò quaùi dò khoâng buùt naøo taû xieát. Moät ñaèng laø muøi daàu thôm nöõ nhaân boâi ñaàu, muøi chaû choù thôm ngaäy. Bao nhieâu muøi vò troän laãn vôùi nhay thaønh moät thöù muøi vò khoâng bieát duøng töø ngöõ gì ñeå hình dung. Luïc Tieåu Phuïng duø trong iaác mô cuõng khoâng nghó tôùi treân coõi ñôøi naøy laïi coù muøi vò quaùi laï ñeán theá. Chaøng khoâng theå tin ñöôïc nôi ñaây ôû trong thaønh Töû Caám. Nhöng söï thaät chaøng ñaõ tieán vaøo Töû Caám Thaønh roài. Can Nhi Trieäu ñeán kieám moät vò thaùi giaùm laø baïn gaõ. Baïn gaõ ñöa vaøo ñaây. Can Nhi Trieäu quaû laø tay giao du raát roäng. Baïn höõu gaõ ñuû caùc loaïi, caùc côõ khoâng thieáu maët naøo. Gaõ noùi : -ôû goùc taây baéc Töû Caám Thaønh coù nôi raát kyø quaùi. Tieåu nhaân daùm baûo ñaûm Luïc ñaïi hueäp tuyeät ñoái chöa tôùi bao giôø. Ngöôøi taàm thöôøng muoán ñeán laø khoâng ñöôïc ñaâu. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi sao vaäy ? Can Nhi Trieäu ñaùp : -Vì ñòa phöông ñoù laø choã cö truù cuûa gia ñình thaân thích caùc thaùi giaùm. Nhöõng thaùi giaùm trong hoaøng thaønh muoán ra ngoaøi moät laàn cuõng khoâng phaûi chuyeän deã. Luùc roãi raùi hoï ñeán ñoù tieâu khieån neân caùc thöù taø moân ngoaïi ñaïo chaúng thueáu moùn gì. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ngöôi muoán ñeán ñoù coi ö ? Can Nhi Trieäu ñaùp : -Tieåu nhaân quen moät vò thaùi giaùm teân goïi An Phuùc coù theå ñöa chuùng ta tôùi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Chuùng ta tôùi ñoù laøm gì ? Can Nhi Trieäu ñaùp : -Vì tieåu nhaân ñaõ ñöôïc tin con ngöïa baïch kia ôû trong vuøng phuï caän ñoù ñi ra. ------------------oOo------------------ 80 Typed by Tieáu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2