Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập2

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

86
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập2

  1. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long CHÖÔNG THÖÙ HAI NHAÁT KIEÁM TAÂY LAI THIEÂN NGOAÏI PHI TIEÂN Lyù Yeán Baéc noùi : -Taây Moân Xuy Tuyeát cuõng laø baïn thaân cuûa Lyù moã. Lyù moã khoâng muoán y lieàu maïng vaø nhaát laø khoâng muoán lôïi duïng y ñeå ñoaït ñòa vò hoaëc taøi saûn cuûa hoï Ñoã nhöng y töï mình muoán cuøng ngöôøi quyeát ñaáu, Lyù moã khoâng ngaên caûn ñöôïc. Y nhìn Luïc Tieåu Phuïng noùi daèn töøng tieáng : -Caû coâng töû cuõng chaúng coù caùch naøo caûn noåi y. Luïc Tieåu Phuïng tuy khoâng muoán thöøa nhaän nhöng khoân g theå phuû nhaän. Lyù Yeán Baéc laïi noùi : -Ñieàu troïng yeáu laø chính ñöông söï cuõng khoâng caûn trôû noåi mình. Treân ñôøi thaät laém chuyeän gioáng theá. Con ngöôøi soáng ôû treân theá gian naøy coù nhieàu vieäc khoâng laøm khoâng ñöôïc, duø nguyeän yù hay khoâng nguyeän yù cuõng vaäy maø thoâi. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân nheï buoâng tieáng thôû daøi noùi : -Taïi haï meät roài muoán ñi taém nöôùc noùng moät luùc ñaõ. Ao taém xaây baèng ñaù xanh vaø nöôùc raát noùng. Luïc Tieåu Phuïng daàm mình vaøo ao nöôùc noùng vöôn töù chi cho thoaûi maùi. Luïc Tieåu Phuïng taém xong quay trôû vaøo. Lyù Yeán Baéc ra ngoaøi ao taém. Chôït coù moät ngöôøi böôùc tôùi noùi : -Lyù ñaïi hieäp ñeå taïi haï kyø löng, xoa boùp cho. Haén laáy moät maûnh vaûi kyø coï chieác löng traàn cuûa Lyù Yeán Baéc vaø xoa boùp laøm cho Lyù Yeán Baéc voâ cuøng khoan khoaùi. Thình lình coù tieáng heùt : -Taëc töû ! Ngöôi daùm ñaùnh ñoäc Lyù ñaïi hieäp aø ? Lyù Yeán Baéc hoát hoaûng gaït baén ngöôøi kyø löng ra ngoaøi, ñöùn g phaét daäy. Ngöôøi bí maät noùi mau : -Nay Lyù ñaïi hieäp ñaõ truùng ñoäc ôû trong maûnh vaûi kia roài phaûi chöõa trò gaáp ruùt keûo khoâng coøn kòp nöõa. Ngöôøi ñoù haønh ñoäng leï nhö ma quyû. Vöøa phaát tay moät caùi ngöôøi ñaõ maát huùt. Lyù Yeán Baéc lôùn tieáng hoûi : -¤ng baïn laø ai ? Sao khoâng ñeå Lyù Yeán Baéc naøy ñeàn ñaùp ôn giaûi cöùu ? Thanh aâm ngöôøi kia töø ñaèng xa ñaùp voïng laïi : 9 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
  2. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Caùc haï ñeán laàu Xuaân Hoa seõ bieát taïi haï laø ai. Khi ñoù baùo ñaùp cuõng chöa muoän. Caâu noùi vöøa döùt, thanh aâm ñaõ ra xa möôøi maáy tröôïng. Lyù Yeán Baéc lieàn ñoaït laáy taám khaên vaûi kyø löng ôû trong tay ñaïi haùn. Ñaïi haùn baät tieáng la hoaûng, Lyù Yeán Baéc lieàn nheùt taám khaên vaûi vaøo mieäng gaõ. Thanh aâm ñaïi haùn ñoät nhieân döøng laïi. Ngöôøi gaõ giaãy giuïa moät luùc khoâng nhuùc nhích ñöôïc nöõa. Taám khaên baèng vaûi traéng hieån nhieân coù chaát ñoäc thaät. Vöøa roài ñaïi haùn ñaõ heát söùc kyø löng cho Lyù Yeán Baéc. Chaát ñoäc treân taám khaên ñaõ thaám qua loã chaân loâng vaøo tôùi thòt. Da thòt toaøn thaân Lyù Yeán Baéc ñoät nhieân run baàn baät khoâng sao kieàm cheá ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng khoâng khoûi ñoäng dung leân tieáng : -Ñoã Ñoàng Hieân gheâ gôùm thaät ! Thuû ñoaïn cuûa haén cöïc kyø thaâm ñoäc ! Ngöôøi vöøa ñeán laø ai ? Lyù Yeán Baéc naém chaët hai tay ñeå kìm cheá moái xuùc ñoäng, töï hoûi : -Taïi sao y laïi bieât aâm möu cuûa Ñoã Ñoàng Hieân. Vì leõ gì y chaïy ñeán cöùu ta ? Muoán tìm ra ñaùp aùn chæ coù caùch ñeán ngay laàu Xuaân Hoa. Laàu Xuaân Hoa cuõng thuoäc phaïm vi cô sôû cuûa Lyù Yeán Baéc. Maáy ngöôøi ngoài xe ñi, Lyù Yeán Baéc voán thích ñi boä nhöng sôï chaát ñoäc phaùt taùc, haén khoâng daùm vaän duïng khí löïc. Ai thaáy haén luùc bình thôøi cuõng ñem loøng toân kính, coøn ôû ñaèng xa ñaõ khom löng thi leã vaán an. Khoâng ai ngôø con ngöôøi khoeû maïnh nhö huøm beo maø tính maïng nguy trong sôùm toái. Lyù Yeán Baéc ngaøy thöôøng ñoái vôùi moïi ngöôøi raát lòch söï nhöng hieän giôø maát heát roài. Baát luaän laø ai trtong mình cuõng coù môù löûa voâ hình chæ chôø khi taâm tính böïc töùc laø laäp töùc chaùy lieàn. Khu vöïc Xuaân Hoa raát roäng, laøm aên phaùt ñaït. Luùc ngöôøi ñeán khoâng coøn baøn naøo troáng. Lyù Yeán Baéc vaø Luïc Tieåu Phuïng ngoài laïi chieác baøn troáng ñôïi ngöôøi bí maät. Chaúng bao laâu ñaõ thaáy töø döôùi thang laàu moät ngöôøi. Coi kyõ laïi ñoù laø Ñoã Ñoàng Hieân. Ñoã Ñoàng Hieân nheách cöôøi : -Lyù töôùng quaân chôø Ñoã moã coù laâu khoâng ? Lyù Yeán Baéc kinh ngaïc troá maét nhìn vì khoâng ngôø ngöôøi bí maät cöùu naïn laïi laø Ñoã Ñoàng Hieân neân chöa coù lôøi naøo. Ñoã Ñoàng Hieân vöôn tay ñeo nhaãn Haùn Ngoïc keùo gheá ngoài xuoáng, mæm cöôøi noùi tieáp : 10 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
  3. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long -Ñoã moã cöù töôûng mình ñeán ñaây ít ra cuõng ñöôïc Lyù töôùng quaân môøi uoáng chung röôïu. Lyù Yeán Baéc khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Ngöôøi cöùu Lyù moã vöøa roài ñuùng laø caùc haï ö ? Ñoã Ñoàng Hieân laïnh luøng ñaùp : -Ñoã moã thöôøng khi bieán ñoåi chuû yù moät caùch raát deã daøng. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Vì sao maø caùc haï laïi bieán ñoåi chuû yù ? Ñoã Ñoàng Hieân khoâng traû lôøi, ñoät nhieân caát cao gioïng hoâ : -Thuoác giaûi ! Y vöøa hoâ hai chöù, phía sau boãng theâm ra moät ngöôøi. Ngöôøi naøy laø moät haùn töû beù nhoû thaáp luøn, laïi gaày khaúng gaày kheo. Mình aëc aùo ñen, saéc maëc traéng bôït khoâng loä veû gì. Caëp maét ñen laùy maø saâu hoaém. Neáu khoâng coù caëp maét thì gaõ hoaøn toaøn gioáng keû cheát roài. Treân töûu laàu baáy nhieâu ngöôøi maø khoâng moät ai bieát roõ lai lòch gaõ. Lyù Yeán Baéc coi maët gaõ nhö ngöôøi cheát, thaân phaùp gaõ nhö quyû mî lieàn phaùt giaùc gaõ laø ngöôøi vöøa ñi laïi trong nhaø taém. Gaõ vöôn hai tay nhö moùng chim öng ñaët moät caùi hoäp goã maøu xanh bieác leân baøn. Ñoã Ñoàng Hieân noùi : -Ñaây laø thuoác giaûi. Lyù töôùng quaân neân thöøa cô luùc chaát ñoäc chöa phaùt taùc maø uoáng ngay ñi. Lyù Yeán Baéc vaãn naém chaët song quyeàn. Tröôùc maët bao nhieâu ngöôøi maø haén tieáp thu thuoác giaûi cuûa laõo hoï Ñoã ôû phía nam thaønh laø moät ñieàu raát khoù chòu. Lyù Yeán Baéc khoâng theå cöïc tuyeät. Ñoã Ñoàng Hieân cuõng bieát haén khoâng tieän cöïc tuyeät lieàn thuûng thaúng noùi : -Ñoã moã saáp ngöûa ñem thuoác giaûi ñeán cho Lyù töôùng quaân nhöng hieän giôø... Lyù Yeán Baéc hoûi ngay : -Hieän giôø caùc haï laïi thay ñoåi chuû yù roài chaêng ? Ñoã Ñoàng Hieân cöôøi xoøa ñaùp : -Ñoã moã chôït nhôù ra moät ñieàu muoán hoûi Lyù huynh. Lyù Yeán Baéc hoûi : -Ñieàu gì ? Ñoã Ñoàng Hieân ñaùp : -Khoâng hieåu Lyù huynh coù nguyeän yù taêng gia cuoäc ñaùnh caù giöõa chuùng ta chaêng ? Lyù Yeán Baéc söûng soát hoûi : -Caùc haï muoán ñaët cuoäc theâm hay sao ? 11 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
  4. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Ñoã Ñoàng Hieân hoûi : -Lyù huynh khoâng daùm ö ? Lyù Yeán Baéc hoûi : -Caùc haï muoán taêng theâm bao nhieâu ? Ñoã Ñoàng Hieân hoûi laïi : -Lyù töôùng quaân coøn coù theå ñaët theâm bao nhieâu ? Lyù Yeán Baéc laïi naém chaët hai tay hôn ñaùp : -Lyù moã coøn ôû boán tieäm ñoåi tieàn chöøng hôn taùm chuïc vaïn laïng. Ñoã Ñoàng Hieân noùi : -Neáu vaäy sôùm mai Ñoã moã coøn moät traêm hai möôi vaïn laïng seõ ñem tôùi. Maét y saùng leân noùi tieáp : -Ñoã moã khoâng muoán chieám phaàn tieän nghi. Chuùng ta vaãn giöõ möïc ba aên hai. Lyù Yeán Baéc maét cuõng saùng leân nhìn ñoái phöông töøng tieáng : -Lyù moã maø thua laø laäp töùc dôøi khoûi kinh thaønh, caùc haï coøn soáng ngaøy naøo Lyù moã tuyeät khoâng böôùc chaân ñeán kinh thaønh ngaøy ñoù. Ñoã Ñoàng Hieân cuõng noùi : -Ñoã moã maø thua laø laäp töùc ra khoûi quan aûi. Lyù töôùng quaân coøn soáng ngaøy naøo, Ñoã moã nhaát quyeát khoâng böôùc chaân trong quan aûi ngaøy ñoù. Lyù Yeán Baéc noùi : -Nhaát ngoân vi ñònh. Ñoã Ñoàng Hieân hoâ : -Kích chöôûng vi tín. Hai ngöôøi töø töø giô tay ra. Boán maét nhìn nhau. Treân töûu laàu khoâng moät tieáng ñoäng. Cuoäc ñaùnh caù naøy thaät lôùn quaù. Hai beân töôûng chöøng ñem toaøn boä taøi saûn cuøng tính maïng ra ñaët cuoäc. Moïi ngöôøi ngoù baøn tay hai beân maø chính baøn tay mình laïi toaùt moà hoâi laïnh. Boãng nghe ñaùnh " boáp " moät tieáng. Hai baøn tay ñaäp vaøo nhau. Tieáng kích chöôûng vang leân töïa hoà tieáng leänh saép ñöa ma. Veû maët Lyù Yeán Baéc cöïc kyø traàm troïng. Hoài laâu haén môùi töø töø buoâng tay ra. Ñoã Ñoàng Hieân ra veû ñaéc yù cöôøi noùi : -Chaéc Lyù töôùng quaân raát laáy laøm kyø laø taïi sao Ñoã moã bieát Dieäp Coâ Thaønh bò thöông roài maø coøn ñaùnh caù vôùi soá baïc to ôùn nhö theá. Lyù Yeán Baéc khoâng phuû nhaän vì thöïc tình haén raát laáy laøm ngaïc nhieân veà söï tình naøy. *** 12 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
  5. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Gioù loït qua cöûa soå thoåi vaøo, moïi ngöôøi chôït ngöûi thaáy muøi hoa thôm kyø laï. Keá ñeán saùu maùi toùc ñen laùy ruû xuoáng vai hieän ra saùu thieáu nöõ mình maëc aùo traéng nhö tuyeát. Coâ naøo cuõng caàm moät caùi gioû ñöïng ñaày hoaøng cuùc, töø döôùi laàu ñi leân. Caùc coâ ñaët nhöõng boâng hoa cuùc töôi thaém vaøo caàu thang nhö moät taám thaûm hoa. Moät ngöôøi daãm leân hoa töôi, chaäm chaïp caát böôùc thöôïng laàu. Saéc maët ngöôøi naøy ctraéng noõn maø khoâng phaûi lôït laït cuõng khoâng phaûi xanh löôùt. Maàu traéng boùng gioáng baùch ngoïc. Maét y khoâng ñen maø saùng ngöôøi, coi chaúng khaùc hai ñieåm haøn tinh khieán ngöôøi ngoù thaáy phaûi phaùt khieáp. Toùc y ñen laùy, ñaàu ñoäi muõ ñính haït chaâu, mình maëc aùo traéng nhö tuyeát. Y böôùc raát chaäm chaïp, khoan thai nhö baäc quaân vöông ñi vaøo cung ñình laïi gioáng phi tieân ôû treân trôøi giaùng haï phaøm traàn. Lyù Yeán Baéc khoâng nhaän ra ngöôøi naøy cuõng chöa töøng gaëp y laàn naøo nhöng cuõng ñoaùn ra y laø ai. Nhaát Kieám Taây Lai, Thieân Ngoaïi Phi Tieân. Hieån nhieân Baïch Vaân thaønh chuùa Dieäp Coâ Thaønh tôùi nôi roài,. Theá laø y khoâng cheát. Toaøn thaân y döôøng nhö choã naøo cuõng saùng röïc laøm cho ngöôøi ngoù thaáy phaûi hoa maét. Baát luaän laø ai cuõng nhinf nhaän y chaúng gioáng keû bò thöông chuùt naøo. Lyù Yeán Baéc nhìn y, töôûng chöøng hoâ haáp muoán ngöøng laïi. Traùi tim haén chìm haún xuoáng. Dieäp Coâ Thaønh khoâng nhìn Lyù Yeán Baéc, caëp maét nhö haøn tinh ñang ngoù Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi. Dieäp Coâ Thaønh noùi : -Coâng töû cuõng tôùi ñaây. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Caùc haï cuõng ñeán roài. Dieäp Coâ Thaønh noùi : -Hay laém ! Taïi haï bieát theá naøo coâng töû cuõng ñeán. Luïc Tieåu Phuïng khoâng noùi gì vì muïc quang Dieäp Coâ Thaønh ñaõ dôøi koûi maët chaøng, boãng y caát tieáng hoûi : -Vò naøo laø Ñöôøng Thieân Dung ? Mieäng y hoûi caâu naøy maø maét ñaõ ñeå yù nhìn moät haùn töû ngoài trong goùc ôû meù taû. Haùn töø naøy töôùng maïo raát anh tuaán, ñoät nhieân da maët co laïi thaønh cöùng ñô. Gaõ ngoài trong goùc nhaø tòch mòch. Caû Luïc Tieåu Phuïng cuõng khoâng chuù yù tôùi. 13 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
  6. Tieàn Chieán Haäu Chieán Taùc giaû : Coå Long Gaõ coøn nhoû tuoåi maø quaàn aùo raát hoa leä. Maét loä veû taøn khoác nhö chim öng aên thòt xaùc cheát. Gaõ nhìn chaèm chaëp vaøo maët Dieäp Coâ Thaønh noùi daèn töøng tieáng : -Taïi haï laø Ñöôøng Thieân Dung. Choã y ngoài caùch Dieäp Coâ Thaønh ñeán baûy, taùm baøn. Nhöõng ngöôøi ñang ngoài ôû maáy baøn naøy boãng luøi ra xa ñeå quaõng troáng giöõa hai beân. Dieäp Coâ Thaønh hoûi : -¤ng baïn coù bieát ta laø ai khoâng ? Ñöôøng Thieân Dung gaät ñaàu. Dieäp Coâ Thaønh hoûi : -Phaûi chaêng oâng baïn laáy laøm kyø ôû choã sao ta vaãn coøn soáng ñeán giôø ? Ñöôøng Thieân Dung moâi mieäng chuyeån ñoäng hoûi laïi : -Ai ñaõ giaûi ñoäc cho caùc haï ? Gaõ hoûi caâu naøy khieán cho moïi ngöôøi nhôù tôùi nhaø sö chaát phaùc ñaõ noùi ñuùng söï thöïc. Dieäp Coâ Thaønh quaû ñaõ bò thöông. Y truùng phaûi Ñoäc Sa cuûa Ñöôøng gia. Nhöõng aùm khí cuøng ñoäc döôïc khieán ngöôøi voõ laâm thieân haï nghe tieáng ñeàu taùng ñôûm kinh hoàn maø ñoái vôùi Dieäp Coâ Thaønh döôøng nhö hoaøn toaøn voâ hieäu löïc. Ai ñaõ giaûi ñoäc cho Dieäp Coâ Thaønh ? Moïi ngöôøi ñeàu noùng loøng nghe lôøi ñaùp cuûa hoï Dieäp nhöng y khoâng traû lôøi, laïnh luøng hoûi : -Noù coù ñoäc ñaâu maø phaûi giaûi ? Ñöôøng Thieân Dung hoûi : -Khoâng coù ñoäc ö ? Dieäp Coâ Thaønh ñaùp : -Moät chuùt traàn ai laøm gì coù ñoäc ? Ñöôøng Thieân Dung bieán saéc hoûi : -Phi sa cuûa baûn moân maø caùc haï coi laø moät haït buïi ö ? Dieäp Coâ Thaønh gaät ñaàu. Ñöôøng Thieân Dung cuõng khoâng noùi nöõa. Gaõ töø töø ñöùng daäy côûi aùo daøi ra ñeåt loä taám thaân voõ phuïc beân trong. Y phuïc cuûa Ñöôøng Thieân Dung chaúng coù chi kyø dò maø cuõng chaúng coù chi ñaùng sôï. Caùi ñaùng sôï hôn heát laø ñoâi bao tay da baùo buoäc ôû beân caïnh söôøn vaø caùi tuùi da caù caém treân ñai löng. ------------------oOo------------------ 14 Typed by tunghh@hn.vnn.vn http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2