Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền chiến hậu chiến - tập7

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

57
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiền chiến hậu chiến - tập7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền chiến hậu chiến - tập7

  1. Tieàn ChiÕn Haäu ChiÕn Taùc giaû : Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BAÛY NOÃI COÂ ÑÔN CUÛA DIEÄP COÂ THAØNH Nhöõng chuyeän thò phi ©n oaùn giang hoà phaûi chaêng ñeàu raéc roái, nhieâu kheâ nhö vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Hoaéc Thieân Thanh khoâng phaûi taïi haï haï thuû. Thaéng Thoâng töïa hoà khoâng muoùn nghe chaøng giaûi thích lieàn ngaét lôøi : -Baát luaän tröôøng hôïp naøo , nÕu Luïc ñaïi hieäp khoâng ra maët thì ñÕn Hoaéc Thieân Thanh vaãn coøn dieãu voõ döông oai ôû Ch©u Quang baûo khí caùc chöù ñ©u coù ñi vaøo kÕt quaû nhö vaäy . Thaéng Thoâng noùi thÕ khoâng phaûi hoaøn toaøn voâ lyù. Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Duø hoøa thöôïng coù thiÕu nôï taïi haï thì vöøa roài cuõng ñaõ traû xong. Thaéng Thoâng hoûi : -Khaáu ñaàu chaúng qua laø toû veû cung kính, sao laïi keå laø ñaõ traû ôn ñöôïc ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -ThÕ coøn chöa ñuû ö ? Thaéng Thoâng ñaùp : -Nhaát ñònh chöa ñuû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Vaäy thÕ naøo môùi ñuû ? Thaéng Thoâng laáy trong boïc moät caùi goùi baèng vaûi daàu hai tay ñöa leân ñaùp : -Ñ©y laø taïi haï ñaëc bieät ñöa taëng Luïc ñaïi hieäp . Luïc Tieåu Phuïng ñaønh ñoùn laáy . Ñoät nhieân chaøng phaùt giaùc bò ngöôøi cöôõng baùch nhaän ñeàn ôn thì cuõng chaúng khaùc gì bò ngöôøi böùc baùch chòu söï traû oaùn laø maáy . Tröôùc nay chaøn g chöa nghó tôùi ñieåm naøy bao giôø. Chaøng khoâng nghó tôùi caùi goùi vaûi daàu laïi laø moät caùi ñai vaûi traéng ñaãm muû vaøng kheø loang loå vÕt maùu . Khi môû goùi ra, moät muøi hoâi thoái khoân taû boác leân . Luïc Tieåu Phuïng muoán cöôøi cuõng khoâng cöôøi ra tiÕng ñöôïc . Chaøng hoûi : -Hoøa thöôïng ñaëc bieät tìm ñÕn taïi haï ñeå ñöa taëng caùi ñai naøy ö ? Thaéng Thoâng ñaùp : -Ñuùng thÕ. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Hoøa thöôïng taëng caùi naøy ñeå ñeàn ôn hay sao ? 52 Typed by TiÕu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  2. Tieàn ChiÕn Haäu ChiÕn Taùc giaû : Coå Long Thaéng Thoâng ñaùp : -Phaûi roài. Luïc Tieåu Phuïng ngoù caùi ñai vaûi daày muû maùu khoâng biÕt neân cöôøi hay neân khoùc . Nhaø sö baén chaøng naêm muõi tieâu roài ñöa caùi ñai vaûi thoái tha maø baûo laø ñeå traû ôn thì caùch traû ôn naøy thaät laø hiÕm coù. May maø coøn laø chuyeän traû ôn, nÕu y laïi baùo thuø khoâng hieåu seõ laøm gì ? B©y giôø Luïc Tieåu Phuïng chæ coøn hy voïng duy nhaát laø nhaø sö ñi cho leï. Chaøng noùi : -B©y giôø keå nhö hoøa thöôïng ñaõ traû ôn roài. Thaéng Thoâng khoâng phuû nhaän cuõng khoâng khaúng ñònh, traàm ng©m ñaùp : -Caùi ñai vaûi naøy luùc bình thôøi noù khoâng ñaùng moät ñoàng nhö trong giai ñoaïn naøy noù coù giaù lieân thaønh. Baát cöù ai ngoù tôùi cuõng chaúng theå nhaän ra caùi ñai vaûi laø baûo vaät ñaùng giaù lieân thaønh ôû choã naøo . Nhöng nhaø sö laïi noùi baèng moät gioïng raát nghieâm trang, dó nhieân khoâng phaûi noùi ñuøa. Luïc Tieåu Phuïng khoâng khoûi ñoäng tính hiÕu kyø töï hoûi : -Chaúng leõ caùi ñai vaûi naøy coù choã ñaëc bieât ? Thaéng Thoâng noùi : -Chæ coù moät ñieåm. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ñieåm naøo ? Thaéng Thoâng veû maët caøng trònh troïng, haï thaáp gioïng xuoáng ñaùp : -Caùi ñai naøy ôû trong mình Dieäp Coâ Thaønh côûi ra. Luïc Tieåu Phuïng saùng maét leân . Moät caùi ñai vaûi taàm thöôøng vöøa dô daùy vöøa hoâi thoái maø trong con maét chaøng noù tr©n quyù hôn caû caùi ñai vaøng hay ñai ngoïc . Thaéng Thoâng noùi tiÕp : -Taïi haï vì laùnh keû thuø khoâng coøn maët muõi naøo ngoù thaáy ai neân tìm vaøo moät ngoâi chuøa nhoû höông laïnh khoùi taøn ñeå xuaát gia. Sau khi laõo hoøa thöôïng chÕt ñi, taïi haï laø keû truï trì duy nhaát. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Dieäp Coâ Thaønh cuõng ôû ñoù ö ? Thaéng Thoâng ñaùp : -Tröa hoâm nay y ñÕn taù tuùc . Trong chuøa coù hai gian phoøng. Sau khi laõo hoøa thöôïng chÕt ñi, caên phoøng ñoù khoâng coù ai ôû maø cuõng chaúng bao giôø höông khaùch vaøo taù tuùc . Böõa nay töï nhieân moät ngöôøi ñÕn khiÕn taïi haï raát doãi ngaïc nhieân . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : 53 Typed by TiÕu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  3. Tieàn ChiÕn Haäu ChiÕn Taùc giaû : Coå Long -Y ñÕn coù moät mình thoâi ö ? Thaéng Thoâng gaät ñaàu ñaùp : -Luùc y ñÕn taïi haï khoâng nghó tôùi y laø Baïch V©n Thaønh chuùa löøng danh thieân haï. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Veà sau sao hoøa thöôïng biÕt ? Thaéng Thoâng ñaùp : -Y ñÕn roài ñoùng cöûa phoøng laïi daën cöù nöûa giôø laïi ñöa nöôùc trong vaøo ... Thaéng Thoâng cuõng laø ngöôøi giang hoà dó nhieân thaáy nh©n vaät haøng tung khaû nghi lieàn ñaëc bieät chuù yù. Naøh sö noùi tiÕp : -Ngoaøi nöôùc trong, y coøn yeâu caàu taïi haï mua cho y moät maûnh vaûi traéng, ñoàng thôøi y ñöa cho taïi haï caùi goùi vaûi daàu naøy vaø daën choân xuoáng ñaát. Dieäp Coâ Thaønh dó nhieân khoâng ngôø nhaø sö truï trì trong toøa phaù miÕu khoùi höông laïnh leõo naøy laïi laø moät tay giang hoà ngaøy tröôùc neân y chaúng caûnh giôùi chi hÕt. Nhaø sö keå tiÕp : -Taïi haï vaøo thaønh mua vaûi môùi nghe noùi Dieäp Coâ Thaønh bò thöông veà aùm khí cuûa Ñöôøng moân taïi Tröông Gia Khaåu roài y laïi ñaû thöông Ñöôøng Thieân Dung ôû Xu©n Hoa L©u. Thaéng Thoâng döøng laïi moät chuùt roài tiÕp : -Sau khi taïi haï aán chöùng môùi biÕt khaùch nh©n kyø laï kia ñÕn chuøa taù tuùc ñuùng laø Baïch V©n thaønh chuùa kheùt tiÕng ñaát kinh hoaù. Luïc Tieåu Phuïng thôû phaøo moät caùi. Hieän giôø chaøng ñaõ nghó ra hai söï kieän maø tröôùc kia chaøng khoâng sao hieåu ñöôïc . Dieäp Coâ Thaønh chaúng thích thöôûng hoa cuõng khoâng öa gaàn nöõ saéc maø haén sai myõ nöõ traûi hoa treân ñöôøng chaúng qua laø ñeå che daáu vÕt thöông ñaõ möng muû thoái tha. Sôû dó ôû trong thaønh chaøng khoâng kiÕm thaáy haén vì haén khoâng truù ôû khaùch saïn maø laïi vaøo nguï trong moät toøa phaù miÕu hoang löông ôû ngoaøi thaønh. Dó nhieân haén khoâng theå ñeå ngöôøi ta biÕt thöông thÕ cuûa haén chaúng nhöõng khoâng laønh maø coøn traàm troïng hôn. Con huøng sö sau khi bò thöông nhaát ñònh phaûi aån mình trong choán th©m sôn, khoâng thì caû con daõ caåu muoán caén noù cuõng khoâng ñöôïc . Luïc Tieåu Phuïng töôûng chöøng traùi tim chìm haún xuoáng. Nguyeân chaøng hy voïng Dieäp Coâ Thaønh cöùu trò ñöôïc chöùng ñoäc thöông cho ¢u Döông Tình nhöng b©y giôø chaøng biÕt oác chöa lo noåi mình oác thì coøn noùi gì ñÕn chuyeän cöùu ngöôøi khaùc . Thaéng Thoâng laïi noùi : 54 Typed by TiÕu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  4. Tieàn ChiÕn Haäu ChiÕn Taùc giaû : Coå Long -Vöøa roài taïi haï vaøo thaønh trong möôøi ngöôøi ít ra coù ñÕn taùm nhaän ñònh thÕ naøo Dieäp Coâ Thaønh cuõng thaéng trong cuoäc chiÕn ñaáu vôùi T©y Moân Xuy TuyÕt saép tôùi. Thaäm chí ngöôøi ta chaéc chaén ñÕn ñoä ñaùnh caù baûy ñoàng aên moät. Caùi teân Thieân Ngoaïi Phi Thieân ôû laàu Xu©n Hoa ñaõ laøm chaán ñoäng kinh thaønh. Thaéng Thoâng noùi tiÕp : -Hieän giôø nÕu coù ngöôøi biÕt tin naøy , ngoù thaáy caùi ñai vaûi thì e raèng... Nhaø sö döøng laïi khoâng noùi nöõa. B©y giôø nÕu coù ngöôøi biÕt tin naøy thì tình traïng trong kinh thaønh viÕn ñoåi ñÕn trình ñoä chaúng nhöõng khoâng noùi ra ñöôïc maø coøn khoâng töôûng töôïng noåi. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Hoøa thöôïng noùi ñuùng. Caùi ñai vaûi naøy quaû laø baûo vaät ñaùng giaù lieân thaønh, taïi haï maø thu nhaän thaät coù ñieàu hoå theïn . Chaøng noùi thu nhaän thaät laø hoå theïn cuõng nhö ngöôøi ta noùi choái töø laø baát kính. Thaéng thoâng töôi cöôøi noùi : -Taïi haï tuy laø nh©n vaät chaúng coù gì ñaùng keå nhöng cuõng gioáng tính Luïc ñaïi hieäp , tröôùc nay khoâng muoán thiÕu nôï ai, chæ mong Luïc ñaïi hieäp tiÕp thuï chuùt t©m yù naøy laø taïi haï cuõng ñöôïc yeân loøng. Luïc Tieåu Phuïng traàm ng©m hoûi : -Chuøa cuûa hoøa thöôïng ôû ñ©u ? Thaéng Thoâng hoûi laïi : -Phaûi chaêng Luïc ñaïi hieäp muoán ñÕn gaëp maët Baïch V©n thaønh chuùa ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Chaúng pahæ taïi haï khoâng tin hoøa thöôïng maø thöïc tình muoán gheù thaêm y. Nuï cöôøi cuûa chaøng laø nuï cöôøi thoû töø hoà bi ñaày veû thöông caûm cuøng tòch mòch. Chaøng thuûng thaúng noùi tiÕp : -Taïi haï tuy môùi gaëp y hai laàn nhöng thuyû chung vaãn coi y nhö laø moät ngöôøi coá höõu . Chaøng biÕt luùc naøy Dieäp Coâ Thaønh nhaát ñònh caàn coù baïn , chaøng coøn biÕt haén coù raát ít baïn höõu . Moät ngöôøi baïn ch©n chính ñoái vôùi haén cuõng chaúng khaùc gì moät thöù thuoác giaûi khoù kiÕm. Trong nhaø aåm thaáp toái om. Nhaø khoâng chaät mPhuùc Khang An chæ keâ moät caùi göôøng, moät caùi baøn vaø moät caùi ghÕ khiÕn cho boán böùc vaùch theâm veû tieâu ñieàu troáng traûi. Ngoïn ñeøn lôø môø nhö aùnh hoaøng hoân caøng aûm ñaïm. Treân vaùch ñaày buïi l©u ngaøy khoâng queùt, goùc nhaø maïng nheän chaúng chòt. Beân ngoïn coû ñaêng maáy quyeån kinh saùch raùch naùt boû ñoù cuõng l©u ngaøy chöa töøng môû ñÕn. 55 Typed by TiÕu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  5. Tieàn ChiÕn Haäu ChiÕn Taùc giaû : Coå Long Vò laõo taêng truï trì ôû ñ©y tröôùc traûi qua nhöõng ngaøy thaùng muø höông tòch mòch ñÕn thÕ ö ? NÕu vaäy thì caùi chÕt ñoái vôùi laõo laø moät söï giaûi thoaùt. Dieäp Coâ Thaønh naèm gheù treân caùi giöôøng vaùn goã cöùng nhaéc vaø laïnh leõo . Tuy haén moûi meät maø traèn troïc khoâng sao nguû ñöôïc . Tòch mòch nguyeân laø moät taäp quaùn ñoái vôùi haén . Moät tay kiÕm só nhö haén nhaát ñònh laø phaûi caùch xa ngöôøi cuõng nhö nhaø sö phaûi chòu khoå haïnh. Nhaát thiÕt moïi söï hoan haïc treân thÕ gian, haén ñeàu voâ duyeân höôûng thuï. Phaät ñaïo phaûi ôû trong caûnh tòch mòch khoán khoå môùi giaùc ngoä ñöôïc . KiÕm ñaïo cuõng vaäy . KiÕm khaùch khoâng nhaø cöûa, khoâng baïn höõu , khoâng vôï con, khoâng moät thöù th©n nh©n naøo . Trong ñôøi Dieäp Coâ Thaønh, ngöôøi baïn duy nhaát cuûa haén laø caûnh tòch mòch maø haén cuõng khoâng theå chòu noåi noãi theâ löông laïnh leõo cuûa caûnh tòch mòch trong luùc naøy. Vì tröôùc kia tuy haén coâ ñoäc nhöng trong loøng chöùa ñaày vinh haïnh röïc rôõ. B©y giôø, gioù thoåi qua cöûa soå vaøo nhaø. Traêng ñaõ taøn khuyÕt gioù thoâi vaøo vang leânh nhöõng tiÕng raøo raøo nhö laù ruïng. TiÕng ñoäng muøa thu buoàn teû, ngoïn gioù thu hiu haét. ñeâm daøi daèng daëc , laøm sao traûi qua ñöôïc ? Luùc naøy nÕu Dieäp Coâ Thaønh coù moät th©n nh©n hay moät baïn höõu boài tiÕp thì tình traïng coøn khaù hôn nhieàu . Taïi sao trong soá maïng haén laïi chöa roõ haén phaûi laø ngöôøi coâ ñoäc ? Tröôùc nay haén khoâng nhöõng tiÕp thuï tình höõu nghò cuûa ai, haén cuõng khoâng chòu ñem tình caûm ñÕn vôùi ngöôøi naøo . Ñoät nhieân haén phaùt giaùc ra haén caàn phaûi coù baïn vaø caûm giaùc naøy môùi laø laàn thöù nhaát. Haén coøn nghó nhieàu chuyeän , nghó ñÕn haøng ngaøy töø saùng ñÕn toái khoå luyeän ngheä thuaät khoâng giaùn ñoaïn , nghó tôùi ñoái thuû ñaõ ñoå maùu döôùi löôõi kiÕm cuûa mình. Haén coøn nghó tôùi trong khoaûng trôøi xanh nöôùc biÕc, aùnh döông quang xaùn laïn nhö hoaøng kia, baïch thaïch xinh ñeïp nhö m©y noåi. Dieäp Coâ Thaønh muoán chÕt roài laïi khoâng muoán chÕt. Trong sinh maïng cuûa con ngöôøi sao laïi coù nhieàu m©u thuaãn ñÕn thÕ ? VÕt thöông baét ñaàu mung muû phaùt ra muøi hoâi thoái. Dieäp Coâ Thaønh gaéng göôïng ngoài daäy baêng boù. Tuy haén biÕt laøm thÕ naøy cuõng chaúng ích gì cho thöông thÕ, khaùc naøo ngöôøi uoáng nöôùc muoái ñeå giaûi khaùt. Nhöng haén vaãn phaûi laøm nhö vaäy . Moùn aùm khí ñaõ cöïc kyø lôïi haïi, chaát ñoäc caøng ñaùng sôï haõi. Dieäp Coâ Thaønh ngoài daäy vöøa böôùc xuoáng giöôøng, ñoät nhieân ngoaøi cöûa soå tiÕng gioù thoåi vaøo maø khoâng phaûi laø tiÕng gioù töï nhieân . 56 Typed by TiÕu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  6. Tieàn ChiÕn Haäu ChiÕn Taùc giaû : Coå Long Thanh kiÕm ñaët treân baøn . Haén xoay tay naém laáy ñoác kiÕm. Phaûn öùng vaãn coøn mau leï, ñoäng taùc cuõng linh maãn nhö tröôùc . Boãng coù thanh ©m caát leân : -Baát taát phaûi ruùt kiÕm. Moät ngöôøi ñöùng ngoaøi cöûa soå mæm cöôøi noùi tiÕp : -NÕu coù röôïu roùt moät chung thì hay hôn. Dieäp Coâ Thaønh töø töø buoân g kiÕm xuoáng. Haén ñaõ nghe roõ thanh ©m ngöôøi kia, biÕt laø Luïc Tieåu Phuïng. Dieäp Coâ Thaønh mieãn cöôõng ñöùng leân maø ñöùng thaúng ngöôøi, keùo aùo che vÕt thöông, chænh ñoán laïi boä maët thaûn nhieân , raûo böôùc ra môû cöûa. Luïc Tieåu Phuïng mimr cöôøi nhìn haén hoûi : -Chaéc Dieäp huynh khoâng ngôø taïi haï ñÕn ñ©y ? Dieäp Coâ Thaønh khoâng noùi gì, xoay mình trôû vaøo ngoài xuoáng chiÕc ghÕ ñoäc nhaát thuûng thaéng ñaùp : -Coâng töû ñöøng tôùi ñ©y thì phaûi. Trong naøy khoâng coù röôïu ñ©u. Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi noùi : -Khoâng coù röôïu nhöng coù baïn . Hai tiÕng " coù baïn " chaøng noùi cuõng nhö moät chung ñaày nhieät töûu chaûy vaøo trong coå hoïng Dieäp Coâ Thaønh, troâi xuoáng ngöïc . Ñoät nhieân haén caûm thaáy maùu trong ngöïc noùng leân nhöng haén vaãn döïng maët laïnh luøng ñaùp : -Trong naøy cuõng khoâng coù baïn , chæ coù moät tay kiÕm thuû giÕt ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -KiÕm thuû giÕt ngöôøi cuõng coù theå laø baïn . Caùi ghÕ duy nhaát tuy bò chiÕm cöù roài, Luïc Tieåu Phuïng cuõng khoâng chòu ñöùng. Chaøng dôøi ngoïn ñeøn qua choã khaùc laïi ñaåy cuoán kinh vaøng vaø thanh thiÕt kiÕm ra xa, ngoài leân baøn hoûi : -Dieäp huynh khoâng coi taïi haï laø baïn thì sao laïi ñaët kiÕm xuoáng baøn ? Dieäp Coâ Thaønh khoâng noùi gì, ngöng thaàn nhìn chaøng. Laøn söông laïnh treân maët haén töïa hoà baét ñaàu tieâu tan. Con ngöôøi ñÕn luùc sôn cuøng thuyû taän ñoät nhieân phaùt giaùc ra mình coù baïn laø moät caûm giaùc tuyeät ñoái khoâng coù thöù gì ñeå thay vaøo , caû tình aùi cuõng khoâng thay ñöôïc . Dieäp Coâ Thaønh traàm maëc hoài l©u roài thuûng thaéng hoûi : -Döôøng nhö coâng töû tröôùc kia khoâng muoán kÕt baïn vôùi ta ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì tröôùc kia Dieäp huynh kheùt tiÕng thieân haï. Treân ñôøi Baïch V©n thaønh chuùa coøn ai kÕt baïn ñöôïc ? 57 Typed by TiÕu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  7. Tieàn ChiÕn Haäu ChiÕn Taùc giaû : Coå Long Dieäp Coâ Thaønh moâi mieäng cöùng ñô hoûi : -B©y giôø thì sao ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Tröôùc khi quyÕt chiÕn ñaùng lyù Dieäp huynh khoâng neân giao thuû vôùi haïng ngöôøi nhö Ñöôøng Thieân Nghi, Dieäp huynh neân biÕt aùm khí cuûa Ñöôøng moân tuyeät khoâng thuoác naøo giaûi ñöôïc . Dieäp Coâ Thaønh biÕt saéc hoûi : -Coâng töû biÕt nhieàu nhæ ? Haén traàm maëc moät luùc roài thuûng thaúng noùi tiÕp : -Söï thöïc Dieäp moã khoâng muoán giao thuû vôùi haén . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Nhöng Dieäp huynh... Dieäp Coâ Thaønh ngaét lôøi : -Nhöng haén ñÕn kiÕm ta nhaát ñònh böùc baùch ta phaûi ruùt kiÕm. Haén noùi laø thöøa cô haén vaéng nhaø, ta ñÕn treâu côït vôï haén . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Dó nhieân Dieäp huynh khoâng coù chuyeän ñoù ? Dieäp Coâ Thaønh cöôøi laït. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Ñaõ khoâng thÕ sao khoâng giaûi thích ? Dieäp Coâ Thaønh hoûi laïi : -NÕu coâng töû laø ta thì coù giaûi thích khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi. Chaøng thöøa nhaän mình gaëp phaûi chuyeän naøy cuõng nhaát ñònh khoâng giaûi thích, vì vaäy laø moät chuyeän khoâng ñaùng giaûi thích maø cuõng chaúng coù caùch naøo giaûi thích. Chaøng hoûi : -ThÕ laø Dieäp huynh phaûi ruùt kiÕm ö ? Dieäp Coâ Thaønh ñaùp : -Dó nhieân ta ñaønh ruùt kiÕm. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Nhöng taïi haï vaãn khoâng hieåu ôû choã vôùi kiÕm phaùp cuûa Dieäp huynh thì Ñöôøng Thieân Nghi laøm gì coù cô hoäi ñaû thöông ñöôïc ? Dieäp Coâ Thaønh laïnh luøng noùi : -Chính ra haén khoâng coù cô hoäi. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Nhöng Dieäp huynh ñaõ bò thöông ? Dieäp Coâ Thaønh naém tay laïi hoài l©u môùi haèn hoïc noùi : 58 Typed by TiÕu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  8. Tieàn ChiÕn Haäu ChiÕn Taùc giaû : Coå Long -Vuï naøy ta khoâng muoán noùi ra. Ñaùng lyù haén khoâng coù cô hoäi ñoäng thuû nhöng luùc ta ruùt kiÕm, ñoät nhieân moät hoài coøi truùc kyø quaùi noåi leân . Luïc Tieåu Phuïng biÕn saéc hoûi : -Roài Dieäp huynh laäp töùc phaùt hieän ra con raén ñoäc phaûi khoâng ? Dieäp Coâ Thaønh ñöùng phaét daäy hoûi laïi : -Sao coâng töû biÕt thÕ ? Luïc Tieåu Phuïng cuõn g naém tay ñaùp : -Cuøng moät ngaøy hoâm nay, taïi haï coù hai ngöôøi baïn chÕt veà raén ñoäc vaø moät ngöôøi nöõa coøn naèm lieät giöôøng khoâng roõ soáng hay chÕt. Dieäp Coâ Thaønh caëp maét thu nhoû laïi, töø töø ngoài xuoáng. Caû hai ngöôøi trong loøng ñeàu hieåu roõ vuï naøy coù keû aùm haïi nhöng khoâng ai hieåu keû ©m möu laø ngöôøi naøo ? Taïi sao hoï laïi laøm nhö thÕ ? Luïc Tieåu Phuïng traàm ng©m noùi : -Ngöôøi ñöôïc lôïi nhaát laø T©y Moân Xuy TuyÕt. Dieäp Coâ Thaønh gaät ñaàu . Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Nhöng keû haïi Dieäp huynh tuyeät khoâng phaûi T©y Moân Xuy TuyÕt. Dieäp Coâ Thaønh ñaùp : -Ta biÕt laém. Ta tin raèng y tuyeät chaúng phaûi laø keû tieåu nh©n voâ sæ nhö vaäy . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Dieäp huynh tin chaéc roài chöù ? Dieäp Coâ Thaønh ñaùp : -Haïng tieåu nh©n ñeâ heøn nhö vaäy tuyeät ñoái khoâng theå luyeän thaønh kiÕm phaùp tuyeät thÕ cao sieâu . Luïc Tieåu Phuïng thôû phaøo moät caùi noùi : -Khoâng ngôø Dieäp huynh laïi laø ngöôøi tri kyû cuûa T©y Moân Xuy TuyÕt. Dieäp Coâ Thaønh ngöng thaàn nhìn thanh kiÕm treân baøn thuûng thaéng ñaùp : -Khoâng phaûi ta hieåu roõ ngöôøi y maø laø thanh kiÕm cuûa y. Luïc Tieåu Phuïng nhìn thaúng vaøo maët Dieäp Coâ Thaønh noùi : -Coù theå caû hai vò voán laø ngöôøi nhö vaäy . Dieäp Coâ Thaønh khoâng thöøa nhaän cuõng khoâng phuû nhaän . Hai thanh kiÕm cao sieâu tuyeät thÕ, hai nh©n vaät cuõng cao sieâu tuyeät thÕ thì sao laïi chaúng thöông tiÕc nhau ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi noùi : -Xem ra treân ñôøi chaúng nhöõng chæ coù nhöng baïn höõu tri ©m maø caû cöøu ñòch cuõng coù tri ©m. Dó nhieân laø coù nhöng cöøu ñòch tri ©m khoù loøng tìm ñöôïc maø thoâi. 59 Typed by TiÕu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  9. Tieàn ChiÕn Haäu ChiÕn Taùc giaû : Coå Long Dieäp Coâ Thaønh ñoät nhieân hoûi : -Nghe noùi nhieàu ngöôøi ñaõ ñaùnh caù nhaát ñònh ta thaéng phaûi khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Hieän giôø hoï vaãn ñaët vaøo baøn baûy ñoàng aên moät laø Dieäp huynh seõ thaéng. Dieäp Coâ Thaønh khoeù maét loä veû suy nghó s©u xa hoûi : -Trong boïn ñaùnh caù cuõng coù ngöôøi ñaët cuoäc T©y Moân Xuy TuyÕt thaéng chöù ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñuíng thÕ ! Dieäp Coâ Thaønh noùi : -NÕu ta thaát baïi thì boïn ngöôøi naøy ngoài yeân maø thu ñöôïc lôïi lôùn . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Dieäp huynh coù nghó raèng keû haõm haïi Dieäp huynh laø ngöôøi caù T©y Moân Xuy TuyÕt thaéng ? Dieäp Coâ Thaønh hoûi laïi : -Coâng töû khoâng nhaän xeùt nhö vaäy ö ? Luïc Tieåu Phuïng khoâng ñaùp . Tuy chaøng khoâng noùi ra nhöng trong loøng biÕt raèng khoâng phaûi vì ngöôøi kia chaúng nhöõng haõm haïi Dieäp Coâ Thaønh maø coøn haïi Toân laõo gia, Coâng Toân ñaïi nöông vaø ¢u Döông Tình. Chaøng cho laø keû ©m möu coøn möu ñoà chuyeän ñaùng sôï hôn, muïc ñích cao lôùn hôn chöù khoâng phaûi chæ vì muoán thaéng trong cuoäc ñaùnh caù maø thoâi. Dieäp Coâ Thaønh laïi ñöùng leân ra môû cöûa soå nhìn traêng toû laåm baåm : -B©y giôø ñaõ sang ngaøy möôøi boán thaùng chín roài. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Chaúng leõ Dieäp huynh ñònh öùng chiÕn ñuùng kyø haïn ? Dieäp Coâ Thaønh hoûi laïi : -Coâng töû cho ta laø ngöôøi thaát öôùc ñöôïc chaêng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Nhöng Dieäp huynh ñang bò thöông... Dieäp Coâ Thaønh laïi cöôøi, nuï cöôøi raát theâ löông hoûi : -Thöông thÕ khoâng chöõa ñöôïc mình cuõng phaûi ñuùng heïn . Ñaõ chÕt thì chÕt veà löôõi kiÕm cuûa T©y Moân Xuy TuyÕt chaúng laø moät ñieàu raát khoan khoaùi hay sao ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Caùc vò coù theå thay ñoåi ngaøy chiÕn ñaáu . Dieäp Coâ Thaønh quûa quyÕt noùi : -Khoâng thay ñoåi ñöôïc . Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi sao vaäy ? 60 Typed by TiÕu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
  10. Tieàn ChiÕn Haäu ChiÕn Taùc giaû : Coå Long Dieäp Coâ Thaønh ñaùp : -Trong ñôøi ta ñaõ noùi c©u gì chöa töøng thay ñoåi bao giôø. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Dieäp huynh ñöøng queân ñaõ thay ñoåi moät laàn . Dieäp Coâ Thaønh ñaùp : -Caùi ñoù coù nguyeân nh©n ñaëc bieät. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Nguyeân nh©n gì ? Dieäp Coâ Thaønh xòu maët ñaùp : -Coâng töû khoâng caàn biÕt. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï nhaát ñònh muoán biÕt. Dieäp Coâ Thaønh cöôøi laït. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Vì chaúng nhöõng taïi haï laø baïn cuûa T©y Moân Xuy TuyÕt maø laïi laø baïn cuûa Dieäp huynh neân coù quyeàn biÕt tôùi. ------------------oOo------------------ 61 Typed by TiÕu ngaïo giang hoà http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2