Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 1

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

125
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 1

 1. 1 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Nhaát COÁ SÖÏ TRONG QUAÙN ÑEÂM T aû löu Ñieàn Thuûy, höõu löu Töù Thuûy, hai doøng soâng naøy cöù chaûy maõi veà phía höôùng Ñoâng roài hôïp nhaát laïi laøm moät, con soâng môû roäng ra taïi Qua Chaâu Coå Ñoà, ñoái dieän laø Ngoâ Sôn laëng leõ coâ ñoäc nhö noãi saàu nghìn naêm. Trung Thu ñaõ qua, thu phong coù mang chuùt haøn khí, thaùi döông luùc naøy cuõng gaùc veà non Taây sôùm hôn nhöõng ngaøy haï. Luùc baáy giôø, vöøa qua giôø Thaân ñaàu giôø Daäu, saéc trôøi raùn ñoû chaúng maáy choác maøn ñeâm seõ phuû xuoáng. Qua Chaâu ñaây laø moät beán thuyeàn laâu ñôøi mang ñaày thi yù, trong maøn chieàu nhôø nhôï, ñaây ñoù ñaõ khoâng ít nhaø leân ñeøn. Cuoái con ñöôøng ñaát chaïy ñeán beán thuyeàn laø moät töûu ñieám nhoû, chæ thaáy tröôùc cöûa treo moät chieác ñeøn baõo leo leùt nhö muoán taét, cöù ñong ñöa trong gioù, caùnh cöûa goã kheùp hôø. Töûu ñieám khoâng maáy lôùn, taát thaáy beân trong chæ coù naêm chieác baøn nhoû, theá nhöng luùc naøy ñeàu ñaõ coù ngöôøi ngoài chaät, thoaït nhìn cuõng bieát ngay nhöõng ngöôøi naøy laø khaùch qua soâng ñang chôø thuyeàn, bôûi vì chaúng coù ai höùng thuù ngoài uoáng röôïu hoùng gioù beân beán soâng theá naøy. Ñaùm töûu khaùch trong quaùn aên maëc khoâng gioáng nhau, ngoài ôû tröôùc baøn keâ ngay phía beân traùi cöûa ra vaøo laø ba gaõ ñaïi haùn thaân hình thoâ thaùp, moãi ngöôùi ñeàu coù caùi boïc vaûi daøi, thoaït nhìn cuõng bieát ñöôïc beân trong taát nhieân chöùa binh khí, cöù nhìn thaàn thaùi hung döû, cuõng hieåu laø loaïi ngöôøi khoâng maáy löông thieän. Ngöôïc laïi chieác baøn keâ beân phaûi laø hai ngöôøi trung nieân tuoåi khoaûng boán möôi, treân baøn ñaët nhöõng choàng vaûi lôùn nhieàu maøu, roõ raøng laø boïn buoân vaûi. Vaøo saâu hôn moät chuùt, ngoài ôû baøn beân traùi laïi laø moät vò thanh nieân vaän thanh y, tuoåi ngoaøi hai möôi, maét coù maøy kieám, raêng traéng moâi hoàng, töôùng maïo khoâng chæ laø anh tuaán maø coøn toaùt ra moät neùt nho nhaû, nhìn vaøo ai cuõng ñoaùn ñöôïc laø moät vò thö sinh quaân töû. Ñoái dieän chieác baøn beân kia laø moät thieáu nöõ tuoåi öôùc chöøng hai möôi ba, hai möôi boán, treân ngöôøi vaän boä y phuïc maøu xanh da trôøi, chieác khaên quaán ñaàu boù goïn maùi toùc buoâng xoûa veà sau, daùng ngöôøi nhoû nhaén, chæ coù ñieàu nöôùc da ngaêm ñen. Chieác baøn cuoái cuøng naèm ngay beân caïnh cöûa thoâng vaøo beáp, baây giôø cuõng chæ duy nhaát moät tieåu töû maét ñen maøy raäm, aùo quaàn leách theách, gaõ ngoài chaúng ñeå maét ñeán ai, cöù caém cuùi xuoáng aên baùt phôû cuûa mình. Chuû nhaân cuûa quaùn röôïu nhoû naøy laø moät laõo giaø löng ñaõ thaáy hôi coøng theo thôøi gian, treân ñaàu chieác muõ loâng lôùn töïa hoà nhö ñeø naëng khieán cho ñaàu laõo caøng cuùi thaáp xuoáng hôn, laõo baän moät boä aùo quaàn maøu lam xem ra nhö ñaõ boùng nöôùc leân theo khoùi 1 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 2 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long beáp. Quaùn duy nhaát coù moät mình laõo, vöøa laø chuû quaùn vöøa kieâm luoân ñaàu beáp vaø tieåu nhò, taát caû moïi vieäc töø thaùi rau, nhuùng phôû, ñong röôïu, cheá traø, nhaát nhaát ñeàu do tay laõo laøm, ñöông nhieân vôùi caû naêm baøn ñaày khaùch theá naøy thì laõo phaûi laøm quyùnh tay quyùnh chaân leân maø vaãn khoâng kòp. Ñoät nhieân... “AÀm”. Moät tieáng voã baøn vang leân, tieáp ñoù laø moät gioïng oàm oàm nhö chuoâng vôõ vang leân: – EÂ, laõo chuû quaùn, ta goïi ngöôi mang theâm ba caân röôïu, ngöôi ñieác hay sao höû? Boïn ñaïi gia aên no uoáng say coøn laøm moät phi vuï lôùn, ngöôi nhanh leân moät chuùt. Tieáng quaùt naøy laø do moät trong ba teân ñaïi haùn ngoài ôû chieác baøn beân traùi cöûa. Chieác baøn ñaày baùt ñóa bò moät gaõ ñaïi haùn ñaám maïnh rung rinh keâu loaûng xoaûng töïa hoà nhö muoán suïp ñoå. Töø ñaàu ñeán giôø ba gaõ ñaïi haùn aên uoáng nhö huøm nhö hoå, töøng baùt röôïu ñaày cöù ñoå vaøo moàm boïn chuùng, baây giôø ñaõ thaáy nhöõng khuoân maët ñaày thòt ñoû raàn leân, xem ra boïn hoï ñaõ ngaø ngaø. Töûu khaùch trong quaùn baát giaùc phaûi nhìn veà phía boïn hoï, chæ thaáy caû ba teân aùo treäch ra ñeå loä moät vuøng ngöïc ñaày loâng laù, khieán cho töôùng maïo cuûa chuùng caøng theâm hung döõ. Laõo chuû quaùn töø ñaàu ñeán giôø ñaõ caûm thaáy baát an vôùi ba teân khaùch töôùng maïo huøng hoå naøy, luùc aáy voäi vaøng la lôùn: – Ñeán ngay, ñeán ngay... Mieäng noùi, tay böng, chaân taát taû mang moät voø röôïu lôùn ñaët leân treân baøn boïn hoï, boài theâm moät nuï cöôøi coá höõu noùi: – Ba vò khaùch quan, thaønh thaät xin loãi, hoâm nay chaúng ngôø quyù vò chieáu coá ñeán töûu ñieám, tieåu laõo trong quaùn chæ coù moät mình laøm ñuû moïi vieäc, thaät laø quyùnh tay quyùnh chaân chaäm treã töûu höùng cuûa ba vò... Caùi ñaám baøn vaø tieáng quaùt vöøa roài chính laø cuûa gaõ ñaïi haùn ngoài ngoaøi cuøng, luùc aáy lieàn giô tay giaät maïnh huõ röôïu, gioïng khoâng kieân nhaãn quaùt: – Chôù loän xoän, lui ñi. Laõo chuû quaùn khoâng daùm nhieàu lôøi, lieàn voäi vaøng gaät ñaàu daï daï lieàn maáy tieáng roài quay goùt lui ra ngoaøi. Gaõ ñaïi haùn naém voø röôïu trong tay roùt lieàn ba cheùn, ñoaïn cuøng vôùi hai gaõ ñoàng boïn tieáp tuïc uoáng. Chæ nghe nhöõng tieáng öøng öïc nhö röôïu ñoå voâ, nhaùy maét caû boïn ba teân ñaõ uoáng gaàn saïch huõ röôïu. Trong baøn gaõ ngoài döïa saùt töôøng chính laø teân ñöùng ñaàu boïn, luùc baáy giôø töïa hoà 2 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 3 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long nhö ñeán luùc haønh söï, chæ thaáy gaõ ñaùnh maét nhìn teân ñoái dieän roài gaät ñaàu. Gaõ vöøa roài ñaäp baøn nhaän ñöôïc thò yù cuûa thuû lónh lieàn xoâ gheá ñöùng daäy, aùnh maét hung haêng queùt nhìn leân hai gaõ thöông gia buoân vaûi, roài gioïng laïnh luøng noùi: – Hai vò töø Taây Baù ñeán phaûi khoâng? Hai gaõ buoân vaûi nghe hoûi ñeán mình thì phaùt run leân, voäi vaøng ñöùng daäy chæ thaáy gaõ maäp cuùi ngöôøi thi leã, roài hieän nuï cöôøi treân maët noùi: – Vaâng, vaâng... Caùc vò anh huøng... Gaõ ñaïi haùn gaït tay caét ngang, noùi: – Ñaïi gia laø Baùch Tyù Lang Baùch Thaéng, chaúng phaûi anh huøng haûo haùn gì ñaâu. – Vaâng, vaâng... Gaõ buoân vaûi beùo maäp ñaùp lieàn maáy tieáng roài cuùi ñaàu aáp uùng noùi: – Laõo ñaïi gia khoâng phaûi laø anh huøng, khoâng phaûi... Gaõ ñaïi haùn töï xöng laø Baùch Tyù Lang quaùt lôùn: – Hai ngöôi töø Hoaøi Baéc ñeán ñaây doïc ñöôøng khoâng heà coù keû naøo ñoäng ñeán coïng loâng cuûa caùc ngöôi, caùc ngöôi coù bieát nguyeân nhaân vì sao khoâng? Gaõ buoân vaûi beùo maäp bò hoûi thì troøn maét ngô ngaùc cöù aáp a aáp uùng noùi: – Tieåu nhaân khoâng bieát... Khoâng bieát... Baùch Tyù Lang ngöûa coå cöôøi khan maáy tieáng, gioïng laïnh luøng noùi: – Caùc ngöôi caàn phaûi bieát roõ raøng suoát caû moät vuøng Hoaøi Giang naøy ñaâu phaûi bình ñòa ñeå cho hai con deâ beùo coù theå ñi suoát caû maáy traêm daëm deã daøng, ngöôi nghó coù ñuùng khoâng? Laõo buoân vaûi beùo maäp gaät ñaàu ñaùp cho qua: – Vaâng, vaâng... Baùch Tyù Lang baây giôø môùi chæ tay vaøo gaõ ngoài saùt töôøng roài cöôøi leân ha haû noùi: – Vò naøy laø ñaïi ca cuûa chuùng ta, Ma Dieän Lang Traàm laõo ñaïi. Roài chæ tay vaøo teân cuoái cuøng noùi: – Ñaây laø laõo tam Ñoaøn Vó Lang Tröông Chieâu, huynh ñeä chuùng ta ngaàm troâng ñi theo baûo veä caùc vò ñaáy. Gaõ buoân vaûi beùo maäp nghe theá thì thaàm caûm kích, voäi vaøng chaáp tay noùi: – Thöøa mong ba vò anh huøng theo baûo veä, boïn taïi haï vaïn phaàn caûm kích. Baùch Tyù Lang höø moät tieáng laïnh luøng, noùi: – Vöøa roài ta ñaõ noùi, boïn chuùng ta chaúng phaûi laø anh huøng haøo kieät quaùi gì caû. Chuùng ta laø Hoaøi Baéc Tam Lang. 3 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 4 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Gaõ buoân vaûi beùo maäp nghe vaäy thì caøng hoaûng kinh hoàn, nhöng vaãn göôïng nôû nuï cöôøi, noùi: – Bieát, bieát, boïn huynh ñeä tieåu nhaân thöôøng ngaøy boân ba ñaïi giang Nam Baéc buoân baùn vaûi, ñaïi danh Hoaøi Baéc Tam Lang voán ñaõ nghe nhö saám beân tai. Noùi caâu cuoái gaõ ñaùnh maét cho gaõ baùn vaûi ngöôøi oám, caû hai laäp töùc môû ñaõy laáy ra töø trong tuùi tieàn moät boïc tieàn khaù lôùn cuøng ñaët leân baøn. Vaãn laø gaõ beùo maäp cöôøi noùi: – Huynh ñeä tieåu nhaân thöøa mong ba vò ngaàm troâng töông trôï cho neân môùi ñöôïc ñeán ñaây bình an voâ söï, thònh tình naøy thöïc söï huynh ñeä tieåu nhaân khoâng coù gì baùo ñaùp, chæ coù ba traêm laïng baïc naøy goïi laø chuùt leã moïn, thaønh kính daâng ba vò uoáng röôïu... Ñoaøn Vó Lang ñoâi maét ngaàu ñoû nhìn chaèm chaëp boïn hoï, im laëng khoâng leân tieáng, gaõ buoân vaûi caûm thaáy luùng tuùng, nhöõng thôù thòt boùng möôùt treân maët töïa hoà nhö ñoïng laïi, ñeán cöôøi cuõng khoâng cöôøi noåi, cuùi ngöôøi raát thaáp noùi: – Thöïc ra moät chuùt leã moïn naøy khoâng ñaùng vaøo ñaâu chæ mong ba vò... Baùch Tyù Lang boãng caàm laáy cheùn röôïu coøn nguyeân treân baøn noác caïn roài ñaët maïnh leân baøn, gaõ ñöa tay leân chuøi meùp, roài ngöûa coå leân cöôøi moät traøng daøi quaùi dò. Hai gaõ baùn vaûi bò traøng cöôøi cuûa Baùch Tyù Lang laøm rung ñoäng caû ngöôøi, baát giaùc run leân baàn baät, maét cöù chaêm chaêm nhìn ñoái phöông khoâng bieát chuyeän gì saép giaùng leân ñaàu mình, ñeán luùc naøy caû hai ñeán thôû cuõng khoâng daùm thôû maïnh. Baùch Tyù Lang cöôøi moät hoài môùi thoâi, saéc laïnh nhö dao queùt ngang treân maët gaõ baùn vaûi beùo maäp, gioïng laïnh luøng chöa töøng coù: – Hoaøi Baéc Tam Lang doïc ñöôøng hoä toáng caùc ngöôi ñeán ñöôïc Qua Chaâu naøy, maø thuø lao chæ voûn veïn ba traêm laëng baïc traéng thoâi ö? Gaõ buoân vaûi beùo maäp voäi vaøng cuùi saùt ngöôøi noùi: – Ñöông nhieân laø khoâng, ñöông nhieân laø khoâng... Ñeán luùc naøy treân traùn laõo moà hoâi raäm raëc, roõ raøng laø laõo voâ cuøng sôï haõi. Ñoaøn Vó Lang ñöa tay vuoát choøm raâu löa thöa döôùi caèm, gaät guø cöôøi nhaït noùi: – Vaäy thì toát, chuùng ta cuõng chaúng caàn noùi quanh co, boïn ñaïi gia suoát töø Hoaøi Baéc hoä toáng caùc ngöôi ñeán ñaây ñöông nhieân laø vì hoàng baûo treân ngöôøi caùc ngöôi, caùc ngöôi hieåu roõ roài chöù? Laõo baùn vaûi beùo maäp maët vaøng nhö daùt, voäi vaøng chaép tay noùi: – Boïn tieåu nhaân chæ laø haïng buoân baùn nhoû... “Soaït” moät tieáng vang leân, chæ thaáy Baùch Tyù Lang loâi chieác tuùi vaûi trong ngöôøi ra moät thanh cöông ñao baûn lôùn, daèn maïnh leân baøn veû thò uy, treân maët phôùt moät coå saùt khí, traàm gioïng quaùt: – Boïn ñaïi gia khoâng coù thôøi gian ñeå caùc ngöôi loâi thoâi, caùc ngöôi cöù noùi moät caâu, 4 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 5 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long caàn ngöôøi haõy caàn cuûa? Gaõ buoân vaûi beùo maäp boân taåu ñaây ñoù taát nhieân thöøa hieåu chuyeän gì seõ xaûy ra, baát giaùc moà hoâi treân traùn nhoû xuoáng töøng gioït, cöù nhìn Ñoaøn Vó Lang laép ba laép baép: – Ngöôi... Ngöôi ñònh cöôùp... Cöôùp cuûa gieát ngöôøi... Nhöng ñuùng luùc aáy, gaõ buoân vaûi gaày oám voäi vaøng keùo aùo haén, roài thaáp gioïng noùi: – Laõo nhò chôù noùi baäy. Ba vò anh huøng naøy ñaõ ngaàm theo chuùng ta maáy traêm daëm ñöôøng ñöông nhieân ñaõ hieåu roõ heát chuùng ta. May maø laàn naøy haøng hoùa giaù trò khoâng lôùn, caû thaûy toång coäng chæ coù moät vaïn laïng, caû moät vuøng Hoaøi Lang naøy, chuùng ta thöôøng boân ba laøm aên, laàn naøy cöù coi nhö laø ñem heát laøm ñaïi leã ra maét boïn hoï. Boân taåu khaép nôi keát giao theâm vaøi baèng höõu xem nhö laø chuyeän toát, cöù coi nhö laø cuûa ñi thay ngöôøi vaäy. Hoaøi Baéc Tam Lang theo chaân gaõ buoân vaûi voán nghó cuõng chæ muoán kieám naêm ba nghìn laïng, khoâng ngôø luùc naøy nghe noùi treân ngöôøi chuùng caû vaïn laïng thì trôû maët vöøa kinh ngaïc vöøa vui möøng. Gaõ buoân vaûi beùo maäp nghe noùi cuõng ñaønh gaät ñaàu noùi: – Laõo ñaïi ñaõ noùi vaäy, laõo ñeä coøn bieát laøm gì hôn. Chuyeán naøy ñeán Hoaøi Baéc chuùng ta cöù xem nhö phuûi tay vaäy. Gaõ baùn vaûi gaày oám noùi: – Cuõng chaúng ñaùng gì, coå ngöõ coù caâu: “Chæ caàn coøn nuùi xanh, khoâng lo thieáu cuûi ñoát”, cho neân chæ caàn ba vò anh huøng laàn naøy nhoùn tay laøm phuùc, chuùng ta khoâng boû maïng ôû Qua Chaâu naøy ñaõ laø phuùc lôùn laém roài. Baùch Tyù Lang nghe noùi vaäy thì cöôøi ha haû ñaéc chí noùi: – Khoâng sai, Hoaøi Baéc Tam Lang chuùng ta xöa naøy chöa töøng nheï tay ñeå cuûa ñi bao giôø. Theá nhöng coi nhö laø caùc ngöôi bieát ñieàu, neân ta tha cho caùc ngöôi soáng maø trôû veà buø khuù vôùi theâ töû cuûa caùc ngöôi. Ha ha... Hai gaõ buoân vaûi nghe noùi nhö hoaøng aân ñaïi xaù, khoâng ngôùt lôøi caûm taï. Theá roài, chaúng daùm chaäm treã, moïi ngöôøi töï veùn aùo leân laàn trong ñaõy tieàn cuûa mình loâi heát ra, treân caùnh tay run run laø nhöõng xaâu chaâu baùu, giaù trò cuûa noù thì khoâng caàn phaûi noùi cuõng bieát. Baùch Tyù Lang laø tay laõo luyeän giang hoà thaûo khaáu, ñoâi maét saéc beùn nhö dao chaêm chuù theo doûi töøng haønh ñoäng cuûa boïn buoân vaûi. Thoaït nhìn cuõng ñuû nhaän ra ñoáng chaâu baùu maø hai gaõ buoân vaûi vöøa loøi ra chæ môùi laø töø hai ngaên tuùi ngoaøi, theá nhöng coøn ngaên tuùi ngaàm ôû giöõa, roõ raøng laø boïn chuùng chöa chòu ñöa ra. Baây giôø khi hai gaõ buoân vaûi ñaõ ruõ tuùi toû yù laø ñaõ veùt saïch tieàn cuûa. Ñoaøn Vó Lang gaät guø hoûi: – Chaâu baùu treân ngöôi caùc ngöôi chæ coù vaäy thoâi sao? Gaõ buoân vaûi beùo maäp voäi vaøng gaät ñaàu noùi: 5 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 6 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vaâng, vaâng, toaøn boä laø ñaáy. Baùch Tyù Lang heách chieác muõi traéng pheâu cuûa mình leân cao, höø moät tieáng laïnh luøng roài ñöa tay chæ vaøo beân trong chieác tuùi noùi: – Vaäy ngaên trong cuøng laø gì? Gaõ buoân vaûi beùo maäp saéc maët ñoät bieán, cuùi ngöôøi boài theâm nuï cöôøi noùi: – Chaúng daáu gì ñaïi anh huøng, ngaên trong cuøng naøy laø voán cheát cuûa boïn tieåu nhaân. Baùch Tyù Lang cöôøi gaèn moät tieáng, quaùt lôùn: – Quaû laø caùc ngöôi chöa thaáy quan taøi chöa ñoå leä, coøn chöa chòu rôøi voán soáng voán cheát ra sao? Gaõ buoân vaûi beùo maäp lieàn nhìn gaõ oám luùng tuùng noùi: – Laõo ñaïi, chuùng ta... chuùng ta xem ra heát ñöôøng thoaùt maïng. Gaõ buoân vaûi gaày oám cheùp mieäng noùi: – Bieát caùch naøo hôn, ba vò anh huøng ñaõ muoán nhö theá thì chuùng ta cuõng ñaønh loâi heát ra thoâi. Gaõ buoân vaûi beùo maäp maët maøy nhaên nhoù, khoå sôû noùi: – Theá nhöng... Theá nhöng ñem ra thì maát maïng... Baùch Tyù Lang cöôøi leân ha haû ngaét lôøi: – Nhöng khoâng ñem ra thì maïng cuõng chaúng toaøn maïng. – Vaâng, vaâng... Gaõ beùo maäp vöøa vaâng daï vöøa lôøi ra töø trong tuùi ngaàm cuûa ñaõy tieàn ra, theá nhöng nhö chôït nghó laïi ñieàu gì, ñöa maét nhìn ñaõy tieàn cuûa gaõ gaày oám noùi: – Laõo ñaïi hay laø huynh ñem ra tröôùc ñi. Gaõ buoân vaûi gaày oám thaáy ñoàng boïn mình ñun ñaåy cho mình thì cuõng chaúng noùi gì, nhanh nheïn loâi töø trong ñaõy ra moät tuùi tieàn khaùc, xem ra khaù naëng roài gaõ böôùc nhanh tôùi. “Coäp” moät tieáng khoâ khan vang leân, gaõ tyø tay ñaët heát leân baøn cöôøi noùi: – Trong ngöôøi tieåu nhaân chæ coøn moät caëp naøy. Baây giôø moïi ngöôøi môùi nhìn roõ trong chieác ñaõy tieàn vöøa loâi ra, chaúng phaûi laø vaät gì gheâ gôùm quyù baùu, maø chæ laø ñoâi buùt saét ñen sì daøi chöøng taùm thoán. Baùch Tyù Lang chieác muõi caøng traéng hôn, saéc maët theo ñoù cuõng traéng ra, kinh ngaïc la leân: – Moät caëp thieát buùt... Quaû nhieân laõo buoân vaûi gaày oám vöøa ñaët leân baøn chính laø moät ñoâi thieát buùt ñen sì. Luùc naøy gaõ buoân vaûi beùo maäp cuõng töø töø loâi tay töø trong tuùi mình ra, ñöa ñeán tröôùc maët Ñoaøn Vó Lang, maét ti hí nheo laïi cöôøi nhaït noùi: 6 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 7 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Naêm chieác moùng saét naøy cuûa tieåu nhaân, ñaïi anh huøng coù caàn khoâng? Gaõ khoâng noùi thì Baùch Tyù Lang luùc naøy cuõng ñaõ nhìn quaù roõ, treân baøn tay phaûi cuûa gaõ buoân vaûi beùo maäp töø luùc naøo ñaõ ghim leân naêm chieác moùng saét cong nhoïn. Treân ñaàu naêm chieác moùng nhoïn aáy thaáy soùng saùnh aùnh lam baïc, roõ raøng laø coù taåm ñoäc. Noùi thì chaäm, nhöng luùc aáy laïi nhanh, chæ thaáy naêm chieác moùng saét voà tôùi tröôùc ngöïc Baùch Tyù Lang, Ñoaøn Vó Lang. Ñoaøn Vó Lang laø tay giang hoà laõo luyeän, töï nhieân phaûn öùng raát nhanh nhaûy ngöôøi neù traùnh nguõ traûo cuûa ñoái phöông. Gaõ tuy chöa töøng kieán dieän nhöng cuõng ñaõ nghe noùi qua treân giang hoà hai nhaân vaät duøng cöông traûo vaø caëp thieát buùt, baát giaùc maët bieán saéc, moà hoâi ròn ra nhö taém, keâu lôùn: – Thieát Buùt, Cöông Traûo... Laõo ñaïi ñöùng ñaàu trong Hoaøi Baéc Tam Lang laø Ma Dieän Lang Traàm Cöûu, voán töø ñaàu ñeán giôø chæ ngoài lim dim maét uoáng röôïu, maëc keä cho laõo ñeä ra tay. Luùc naøy gaõ vöøa keïp ñuûa gaép moät mieáng thòt vaøo moàm nhöng chöa kòp nhai thì nghe laõo nhò la leân, laõo lieàn nhaû voäi mieáng thòt ra roài ñöùng baät daäy, quay maët veà hai gaõ buoân vaûi, chaáp tay thi leã noùi: – Huynh ñeä taïi haï coù maét khoâng troøng, chaúng bieát nhò vò ñaïi hieäp quang laâm. Vöøa roài coù nhieàu ñieàu cô phaïm mong nhò vò ñaïi hieäp thöù toäi. Gaõ buoân vaûi beùo maäp híp ñoâi maét ti hí nhìn ñoái phöông laéc tay cöôøi ñaùp: – Cöûu laõo, ngöôi noùi thaät laø khaùch saùo. Huynh ñeä chuùng ta chaúng phaûi laø ñaïi hieäp thieáu hieäp caùi quaùi gì, chæ laø keû tieåu thöông taàm thöôøng. Ma Dieän Lang luùc naøy vöøa nghe khaåu khí cuûa ñoái phöông khoâng maáy haûo yù thì ngöôøi ñaõ toaùt moà hoâi. Gaõ thaàm bieát boïn Thieát Buùt Cöông Traûo Yeåu Meänh Thöông Taåu ñöông nhieân chaúng phaûi laø ñaïi hieäp quaùi gì. Theá nhöng boïn chuùng caû hai xöa nay laøm aên phía baéc, taâm ñoäc, thuû hieåm, döøng noùi laø thöông gia, maø ñeán caû giang hoà nghe tieáng cuõng phaûi ruøng mình. Neáu laáy Hoaøi Baéc Tam Lang maø so saùnh vôùi boïn chuùng thì khaùc naøo con kieán döôùi chaân voi. Boïn chuùng chæ gaûy nheï moùng tay cuõng coù theå laáy ñöôïc caû ba maïng Hoaøi Baéc Tam Lang. Ma Dieän Lang Traàm Cöûu laø teân ñöùng ñaàu trong Hoaøi Baéc Tam Lang, boïn chuùng voán cuõng chaúng coù danh tieáng gì lôùn, theá nhöng thöôøng ngaøy cuõng coi nhö laø boïn ñaàu gaáu huøng cöù moät phöông. Luùc naøy haén cuõng töï nhieân khoâng theå khoâng töï löôïng söùc mình, boãng döng ñoâi chaân nhuõn xuoáng, roài quyø suïp, gioïng caàu khaån noùi: – Nhò vò ñaïi hieäp xin nhoùn tay laøm phuùc, boïn huynh ñeä coù maét maø khoâng thaáy nuùi Thaùi sôn, xin ñaïi hieäp tha maïng cho huynh ñeä tieåu nhaân laàn naøy. Gaõ buoân vaûi beùo maäp ngöûa coå cöôøi moät traøng daøi saéc laïnh roài noùi: 7 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 8 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ba vò anh huøng noùi vaäy thì chaúng phaûi tí naøo. Vöøa roài hoï Haø ta chaúng ñaõ töøng noùi roõ ñoù sao? Voán naøy laø voán cheát cuûa chuùng ta, loâi ra thì maát maïng. Theá nhöng ba vò anh huøng vaãn moät möïc muoán huynh ñeä chuùng ta loâi ra. Thieát Buùt Cöông Traûo heã ñaõ loâi ra laø phaûi thaáy maùu, hieän taïi bieát laøm sao ñaây? Vöøa nghe theá thì caû Ma Dieän Lang, Baùch Tyù Lang vaø caû Ñoaøn Vó Lang ñeàu ñoàng thanh la leân: – Xin ñaïi hieäp tha maïng, xin ñaïi hieäp tha maïng. Boïn chuùng vöøa suïp laïy vöøa caàu xin, laõo buoân vaûi gaày oám lieàn chæ tay vaøo ñoáng chaâu baùu treân baøn cöôøi lôùn noùi: – Xem ra thì ba vò anh huøng caàn ngöôøi chöù khoâng caàn cuûa, Haø laõo nhò, thoâi thì ngöôi khaùch khí laøm gì, cöù caát heát vaøo ñaõ roài noùi chuyeän. Gaõ buoân vaûi beùo maäp lieàn gaät ñaàu cöôøi heành heäch, roài ñöa tay luøa heát ñoáng chaâu baùu vaøo trong ñaõy tieàn. Gaõ buoân vaûi gaày oám baây giôø môùi thay ñoåi maét ñanh laïi, hieän saùt cô quay maët cöôøi nhaït noùi: – Laõo nhò, thoâi thì theá naøy. Chæ ba con chuoät nhaét naøy maø cuõng laøm hoen oá ñeán binh khí cuûa chuùng ta. Ta thaáy hay laø ñeå boïn chuùng töï phaït baèng caùch chaët ñöùt moät caùnh tay, roài tha chuùng ñi. Gaõ buoân vaûi beùo maäp vöøa cöôøi vöøa noùi: – Lôøi cuûa ñaïi ca xöa nay noùi ra Haø laõo nhò ta naøo daùm khoâng theo, theá nhöng nhö vaäy xem ra cuõng nheï vôùi chuùng laém. Gaõ buoân vaûi gaày oám quay maét nhìn Hoaøi Baéc Tam Lang gaèn töøng tieáng: – Hoaøi Baéc Tam Lang caùc ngöôi nghe ñaây. Xöa nay ngöôøi ñuïng phaûi Yeåu Meänh Thöông Taåu chuùng ta thì chöa ai soáng soùt, Lyù ñaïi gia chæ vì vöøa roài ngöôi töøng noùi laø vì phaù leä maø tha cho caùc ngöôi moät laàn. Theá nhöng moãi teân töï ñeå laïi ñaây moät caùnh tay, lôøi naøy caùc ngöôi hieåu roõ chöù? Quaû thöïc ñuïng ñeán Yeåu Meänh Thöông Taåu maø coøn maïng xem ra cuõng ñaõ laø phöôùc laém roài. Ma Dieân Lang chaép tay baùi laïy lia lia, noùi: – Ña taï nhò vò ñaïi hieäp, ña taï nhò vò ñaïi hieäp. Noùi roài haén ñöùng leân, tay traùi chuïp nhanh thanh ñao treân baøn, chuaån bò cheùm döùt caùnh tay phaûi cuûa mình... Ñuùng luùc aáy boãng thaáy laõo chuû quaùn töø döôùi hôùt haûi chaïy leân, vöøa xua tay vöøa noùi: – Khoâng ñöôïc, khoâng ñöôïc, ôû ñaây khoâng ñöôïc. Ma Dieän Lang theá ñao ñaõ thaáy töø töø cheùm xuoáng, nhöng boãng khöïng tay döøng laïi. 8 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 9 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Laõo chuû quaùn vöøa ñi ñeán vöøa cöôøi noùi: – Quyù vò khaùch quan xin löôïng thöù, tieåu laõo voán xöa nay ñi chuøa töøng nguyeän tröôùc Phaät toå khoâng heà saùt sinh, khoâng heà ñeå nhuoäm maùu trong töûu ñieám. Ñeán nhö gaø vòt cuõng laøm saün ôû choã saïch seõ roài môùi mang veà naáu nöôùng. Giôø vò khaùch naøy muoán töï chaët tay mình taát seõ nhuoäm maùu trong töûu ñieám. Cho neân tieåu laõo baïo gan xin môøi quyù khaùch ra khoûi töûu ñieám roài muoán laøm gì thì laøm, coù theá töûu ñieám môùi khoâng bò nhuoäm maùu tanh. Gaõ buoân vaûi gaày oám neùt maët sa saàm, quaùt hoûi: – Laõo chuû, ai quyeát ñònh chuyeän naøy chöù? Laõo chuû vöøa laéc ñaàu vöøa ñaùp: – Quy ñònh cuûa töûu ñieám dó nhieân laø do tieåu laõo ñaët ra maø thoâi. Gaõ buoân vaûi gaày oám trong aùnh maét ñaõ hieän saùt cô, khoâng neùn noãi, quaùt hoûi: – Giaû söû khaùch khoâng tuaân theo quy ñònh cuûa ngöôi thì sao? Laõo chuû quaùn nheách meùp cöôøi noùi: – Laøm sao maø theá ñöôïc chöù? Tuïc ngöõ coù caâu: “Nhaäp gia tuøy tuïc, vuoát maët cuõng phaûi neå muõi”. Khaùch quan neáu nhö khoâng neå maët tieåu laõo, thì cuõng neân neå coù thaàn beà treân. Laõo vöøa noùi vöøa ñöa tay chæ leân phía böùc töôøng ôû ñaàu quaày röôïu. ÔÛ treân böùc töôøng chæ thaáy treo moät böùc tranh thaàn ñaõ bò aùm khoùi laâu ngaøy. Ñoù laø moät vò thaàn ñen, töôùng maïo oai nghi xen chuùt döõ daèn, ngoài treân löng moät con hoå ñen. Ngay döôùi böùc tranh thaàn laø moät boä lö ñen baèng ñoàng ñaõ ræ ñen, treân chieác lö, nhöõng chaân nhang daøy ñaëc, roõ raøng chuû nhaân thöôøng ngaøy vaãn nhang khoùi ñeå thôø cuùng vò thaàn naøy. Theá nhöng, moät vò thaàn hoä meänh naøy haù coù theå ñuû ñeå cho laõo chuû quaùn to gan baïo phoåi maø thoát leân nhöõng lôøi naøy tröôùc maët boïn luïc laâm thaûo khaáu giang hoà theá naøy sao? Gaõ baùn vaûi gaày oám ñeán nhìn cuõng chaúng theøm nhìn leân tranh thaàn treân töôøng, chæ cöôøi nhaït noùi: – Chaúng leõ chuùng ta laøm loaïn trong quaùn naøy maø thaàn thaùnh cuõng xen vaøo ñöôïc sao? Chaúng ngôø laõo chuû quaùn gaät ñaàu cöôøi ñaùp: – Khaùch quan neáu nhö ñang ôû trong töûu ñieám thì vò thaàn naøy ñöông nhieân laø xen vaøo ñöôïc. Laõo vöøa noùi ñeán ñoù boãng moïi ngöôøi laïi nghe moät tieáng cöôøi khuùc khích vang leân. Chæ nghe tieáng cuoái cuøng ñuû bieát laø tieáng cöôøi cuûa nöõ nhaân. Theá nhöng trong quaùn naøy luùc baáy giôø duy nhaát chæ coù moät thieáu nöõ ngoài ôû baøn gaàn trong ñöông nhieân phaûi laø phaûi laø phaùt ra töø mieäng coâ ta. 9 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 10 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Moïi ngöôøi chöa kòp quay ñaàu nhìn thì ñaõ nghe gioïng noùi trong treûo vang leân: – Thieát Buùt, Cöông Traûo nhò vò ñaïi hieäp danh tieáng lôùn nhö vaäy ñöông nhieân kieán thöùc quaûng baùc, laøm sao vò thaàn naøy maø cuõng khoâng nhaän ra ñöôïc chöù? Chôù thaáy vò thieáu nöõ naøy aên vaän gioáng nhö moät höông thoân thieáu nöõ taàm thöôøng theá nhöng daùm môû mieäng ra xen vaøo chuyeän giang hoà, roõ raøng khoâng phaûi laø taàm thöôøng. Laõo baùn vaûi gaày oám coù ngoaïi hieäu laø Thieát Buùt Lyù Baïch Khoâi, baây giôø nghe theá thì ngöûng maïnh ñaàu leân, ñoâi maét queùt nhìn thieáu nöõ roài laïi queùt nhìn leân böùc tranh thaàn ôû treân töôøng. Gaõ voán laø moät tay boân taåu giang hoà, töï nhieân nghe moät caâu coù gì khaùc laï laø ñeå taâm suy nghó. Baây giôø vöøa nhìn thaáy böùc töôïng thaàn, chôït nhôù laïi moät nhaân vaät noåi tieáng giang hoà naêm xöa laø Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu. Trong ñaàu chaán ñoäng voâ cuøng, voäi vaøng höôùng veà phía laõo chuû quaùn vöøa xaù daøi vöøa noùi: – Huynh ñeä taïi haï thaát coù maét nhö muø, khoâng nhaän ra laõo nhaân chính laø Haéc Hoå Thaàn Trieäu laõo tieàn boái, vöøa roài ngoân ngöõ coù lôøi maïo phaïm, haèng mong laõo tieàn boái thöù toäi. Laõo chuû quaùn nghe vaäy thì ngôù ngöôøi, voäi chaáp tay xaù leã noùi: – Khaùch quan chôù laøm theá, tieåu laõo ôû ñaây chæ thôø thaàn taøi, böùc tranh töôïng thaàn naøy voán laø ñaàu naêm nay, vaøo ngaøy moàng moät coù moät ngöôøi baèng höõu ñem ñeán chuùc teát taëng cho goïi laø taán taøi taán loäc. Tieåu laõo beøn daùn noù leân töôøng roài thôø phuïng. Haøng thaùng vaøo ngaøy raèm muøng moät, tieåu laõo ñeàu daâng höông hoa quaû phaåm, chaúng ngôø vò thaàn naøy môùi linh hieån laøm sao, suoát caû naêm nay tieåu laõo buoân baùn xem ra khaém khaù hôn nhieàu ñaáy. Noùi ñeán ñoä, laõo buùng moät buùng nöôùc boït, cöôøi roài laïi tieán leân moät böôùc noùi: – Quan gia cho nghe vò tieåu coâ nöông naøy noùi ñuøa, tieåu laõo laøm sao chaúng phaûi laø Haéc Hoå Thaàn... Thieát Buùt Lyù Baïch Khoâi naøo coù chòu tin, baây giôø lieàn quay ñaàu nhìn boïn Hoaøi Baéc Tam Lang quaùt lôùn: – Neáu ñaõ laø töûu ñieám cuûa Trieäu laõo tieàn boái, toäi chaët tay cuûa caùc ngöôøi coi nhö ñöôïc ñaïi xaù, mau nhanh cuùt ñi. Boïn Hoaøi Baéc Tam Lang nghe vaäy thì voäi cuùi ñaàu daï lia daï lòa, roài höôùng veà laõo chuû quaùn chaáp tay xaù daøi vöøa run gioïng vöøa noùi: – Ña taï Trieäu laõo gia, ña taï Trieäu laõo gia. Noùi ñeán caâu cuoái thì caû boïn laùch ngöôøi chuoàn nhanh ra cöûa bieán maát. Gaõ tieåu töû, aên maëc leách theách ngoài ôû baøn trong sau töø ñaàu ñeán giôø vaãn cöù caém cuùi aên toâ phôû cuûa mình, luùc aáy chaúng hieåu nguyeân nhaân naøo cuõng voäi moùc tieàn ra ñaët leân 10 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 11 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long baøn maáy ñoàng baïc leû, ñoaïn voäi voäi vaøng vaøng theo chaân boïn Hoaøi Baéc Tam Lang rôøi quaùn. Gaõ chuû quaùn nhìn gaõ moät caùi, laéc ñaàu nhuùn vai quay ngöôøi laïi, moät tay thu doïn baùt ñóa, moät tay nhanh nheïn loâi chieác khaên vaét treân vai xuoáng chuøi baøn. Cöù nhìn moät laõo gia laøm vieäc thì thaät laø chaäm chaïp. Thieát Buùt Lyù Baïch Khoâi töø ñaàu ñeán giôø coá theo doõi, theá nhöng khoâng theå phaùt hieän ra ñöôïc ôû laõo giaø naøy coù voõ coâng, Chaúng leõ ñuùng laø nhaân vaät giang hoà thaønh danh naêm xöa Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu hay sao? Quaû thaät laø chuyeän ñaùng hoå theïn, vöøa roài chæ nhaân böùc thaàn maø nhìn böùc thaàn taøi laïi hoùa thaønh Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu. Thieát Buùt Cöông Traûo, hai tay giang hoà laõo luyeän cöù xem nhö laàn naøy laàm to. Chuyeän naøy neáu ñeå loït ra ngoaøi giang hoà chaúng phaûi laø chuyeän nöïc cöôøi laém thay. Giôø chuyeän sai cuõng ñaõ lôõ sai roài, coù muoán laáy laïi theå dieän xem ra cuõng khoù, cho neân Lyù Baïch Khoâi trong loøng vöøa aám öùc vöøa aùy naùy, chöa bieát neân xöû trí ra sao. Baây giôø thaáy laõo chuû quaùn quay löng veà phía mình lom khom chuøi baøn, trong ñaàu gaõ boãng loùe leân moät yù, lieàn vôùi tay naém chieác xöông gaø treân baøn roài ngaàm vaän kình löïc baén nhanh veà phía laõo giaø. Moät chieâu naøy chæ laø ñeå thaêm doø ñoái phöông theá naøo maø thoâi, cho neân xuaát thuû khoâng phaûi laø nguy hieåm. Nhöng chieác xöông gaø laïi bay raát nhanh. Chaúng ngôø laõo chuû quaùn cuùi ngöôøi chuøi baøn thì chuøi voäi qua loa maáy caùi roài öôõn ngöïc ñöùng daäy ueå oaûi quay ngöôøi böôùc ñi. Chính luùc laõo giaø vöøa quay ngöôøi thì chieác xöông gaø cuõng vöøa bay qua xöôùt baû vai laõo roài rôi xuoáng ñaát khoâng gaây moät tieáng ñoäng. Laõo chuû quaùn nhö khoâng heà hay bieát gì, thaân hình cöù laéc lö roài ñuûng ñænh ñi vaøo beáp. Xem nhö laàn naøy xuaát chieâu thaêm doø ñoái phöông chaúng coù keát quaû, trong loøng caøng caûm thaáy khoù chòu hôn, baát giaùc nhíu maøy laïi nhìn laõo nhò laø Cöông Traûo Haø Baù Thoâng moät caùi. Haø Baù Thoâng ñoái vôùi tính tình laõo ñaïi thì quaù roõ, thaáy laõo chuû quaùn moät möïc khoâng thöøa nhaän laø Haéc Hoå Thaàn, theá nhöng chuyeän naøy coøn coù theå hoûi ôû thieáu nöõ kia, ít nhieàu cuõng bieát. Baây giôø gaõ nhaän ñöôïc aùnh maét, lieàn ñöùng leân böôùc ñeán baøn thieáu nöõ, ñoâi maét ti hí nheo nheo vöøa cöôøi vöøa chaáp tay noùi: – Tieåu coâ nöông maïnh khoûe? Thanh y thieáu nöõ nöôùc da ngaêm ñen baát giaùc öûng hoàng leân, voäi vaøng nhuùn ngöôøi hoaøn leã, noùi: – Khoâng daùm, Haø ñaïi gia hoûi ñeán nöông gia khoâng bieát coù ñieàu gì daïy baûo? 11 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 12 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Haø Baù Thoâng thaàn thaùi ñuùng laø cuûa moät laõo thöông gia, treân maët bò thòt traøn ngaäp nuï cöôøi, gioïng ñaày hoøa khí caàu taøi chaáp tay noùi: – Huynh ñeä taïi haï töø phöông Baéc ñaây laø laàn ñaàu ñeán Giang Nam, vöøa roài thöøa mong coâ nöông chæ ñieåm. Thanh y thieáu nöõ nhöôùng maøy cöôøi ñaùp: – Toâi cuõng töø phöông Baéc xuoáng ñaây, cho neân vöøa roài nghe ñeán danh hieäu nhò vò, thì raát quen. Hai chöõ chæ ñieåm naøy thaät nöông gia khoâng daùm nhaän. Chæ nhaân vöøa roài laõo chuû quaùn chæ tay leân vò Thaàn Haéc Hoå Trieäu Quang Ñaåu, nöông gia voán bieát ñaây laø thaàn taøi cho neân môùi daùm leân tieáng. Luùc coâ ta cöôøi ñeå loä hai haøm raêng traéng ñeàu, hieän roõ treân laøn da ngaêm ñen, caûm thaáy xinh xaén coù duyeân hôn, töø ñoù toaùt leân moät veû ñeïp haáp daãn ngöôøi khaùc giôùi. Haø Baù Thoâng nghe vaäy thì phaán chaán leân, thaáp gioïng hoûi: – Theá chaúng phaûi tieåu coâ nöông quen bieát vôùi vò thaàn Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu tieàn boái cho neân coâ nöông môùi noùi laõo ta chuû quaùn ôû ñaây chöù? Thanh y thieáu nöõ nhíu maøy suy nghó roài chôït baät cöôøi thaønh tieáng noùi: – Haø ñaïi gia côù sao laïi noùi vaäy? Tieåu nöõ ñaõ töøng noùi laø quen bieát Haéc Hoå Thaàn naøo ñaâu chöù? Noùi ñeán cuoái caâu, maét loä löu ba ngöôùc nhìn ñoái phöông moät caùi roài noùi tieáp: – Nöông gia chæ vöøa roài nhaän thaáy nhò vò ñaïi gia khoâng nhìn roõ böùc tranh töôïng voõ thaàn taøi treân töôøng cho neân môùi leân tieáng nhaéc nhôû moät caâu. Theá nhöng khoâng bieát treân giang hoà cuõng coøn moät vò voõ thaàn taøi ngoaïi hieäu laø Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu, tieåu nöõ vì khoâng phaûi laø ngöôøi treân giang hoà cho neân khoâng bieát tröôùc ñieàu naøy. Haø Baù Thoâng tuy nghe theá, nhöng gaõ chaúng bao giôø daùm tin raèng nöõ nhaân naøy chaúng phaûi laø ngöôøi trong giang hoà, baây giôø híp maét hoûi: – Tieåu coâ nöông töø phöông Baéc ñeán khoâng bieát nghe ñöôïc phæ hieäu cuûa huynh ñeä taïi haï ôû ñaâu nhæ? Thanh y thieáu nöõ cöôøi cöôøi chæ tay leân chieác laüng truùc ñaët ôû treân baøn mình noùi: – Noâ gia xöa nay voán baùn hoa trong caùc heûm lôùn nhoû kinh thaønh. Quaû ñuùng vaäy, neáu ngöôøi buoân baùn nhoû ôû trong nhöõng heûm kinh thaønh töï nhieân khoâng ai laø khoâng bieát ñöôïc ñaïi danh cuûa Thieát Buùt Cöông Traûo, cho neân ñaây cuõng chaúng coù chuyeän gì laø ñaùng ngaïc nhieân. Haø Baù Thoâng laïi hoûi: – Tieåu coâ nöông giôø ñònh ñi ñaâu? Thieáu nöõ baùn hoa nguyùt daøi gaõ moät caùi roài cuùi ñaàu ñaùp: – Haø ñaïi gia sao laïi hoûi ñaùo ñeå. Chaúng leõ hoaøi nghi gì noâ gia hay sao? Noâ gia queâ voán ôû Dieân Chaâu, laàn naøy chính laø muoán veà thaêm cha meï. 12 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 13 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Haø Baù Thoâng chôït cöôøi leân ha haû noùi: – Tieåu coâ nöông nhaø ôû Dieân Chaâu, haø taát phaûi ñi ngang qua ñaây ñuùng khoâng chöù? Thieáu nöõ baùn hoa nuï cöôøi bieán maát, höø moät tieáng nheï baát maõn noùi: – Haø ñaïi gia quaû nhieân laø hoaøi nghi noâ gia roài. Noâ gia nhaø thì ôû Dieân Chaâu, theá nhöng coù moät ngöôøi caäu ôû Traán Giang, noâ gia ñònh ñeán thaêm ngöôøi aáy roài môùi veà nhaø, coù gì laø khoâng chính ñaùng cô chöù? Haø Baù Thoâng trong buïng thaàm chöûi: – Con nha ñaàu nay lanh lôïi thaät, xem ra cuõng khoâng vöøa vaën ñaâu. Trong ñaàu vöøa thoaùng nghó vaäy theá nhöng chöa kòp môû mieäng thì ñoät nhieân coù moät boùng ngöôøi loaùng leân, roài laûo ñaûo phoùng nhanh vaøo quaùn, boùng ngöôøi naøy tuy laûo ñaûo phi thaân nhöng thaân phaùp raát nhanh, thoaït nhìn cuõng bieát laø keû ñaõ töøng luyeän voõ coâng. Baây giôø thì thaáy treân vai vaø chaân gaõ coù nhieàu veát cheùm maùu töôi ra ñoû caû ngöôøi. Thì ra gaõ vöøa ñaùnh nhau vôùi ai. Ngöôøi bò nhieàu veát thöông, gaõ ngoài xuoáng chaúng noùi moät tieáng naøo, voäi laáy töø trong ngöôøi ra moät thöù thuoác boät gì ñoù vöøa raéc leân veát thöông vöøa baêng boù laïi. Thieáu nöõ baùn hoa nhíu maøy voäi böôùc ñeán thaát thanh hoûi: – Tieåu huynh ñeä, sao ngöôi quay trôû laïi? Gaõ tieåu töû chaúng ngöôùc maët leân, chæ troû tay ra ngoaøi quaùn noùi: – Ñi maø hoûi boïn chuùng aáy. Noùi roài töø töø nhaém maét laïi, roõ raøng laø gaõ ñang tònh döôõng thaàn khí. Luùc naøy moïi ngöôøi nghe gaõ noùi caâu: “Ñi maø hoûi boïn chuùng aáy” thì chaúng hieåu ñaõ xaûy ra chuyeän gì. Chính taïi luùc maø moïi ngöôøi coøn ñang phaân vaân thì beân ngoaøi cöûa laïi vang leân tieáng chaân loäp coäp. Ba boùng ngöôøi dìu nhau chaïy vaøo. Boïn chuùng chính laø Hoaøi Baéc Tam Lang. Boïn chuùng chaúng nhöõng ba thanh ñao khoâng coøn trong tay maø ñeán treân ngöôøi thì aùo quaàn raùch taû tôi. Töø ñoù thaáy nhöõng veát ñao aên saâu, teân naøo teân naáy nhaän ít nhaát cuõng möôøi nhaùt ñao, maùu me tuoân xoái xaû, xem ra thöông tích coøn naëng hôn gaõ tieåu töû kia. Cöù tình hình naøy thoâi khoâng caàn noùi, ngöôøi ta cuõng nghó ñeán vöøa roài gaõ tieåu töû voäi voäi vaøng vaøng theo chaân boïn Hoaøi Baéc Tam Lang laø ñeå traû thuø baùo haän. ÔÛ beân ngoaøi boïn chuùng ñaõ ñaùnh vôùi nhau moät traän chí töû, keát quaû laø löôõng baïi caâu thöông. oOo 13 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2