Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 10

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

109
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 10

 1. 125 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Möôøi CÖÙU NGÖÔØI MANG HOÏA N haïc Tieåu Tuaán khoâng hieåu laõo giaø thöïc tình hay giaû vôø, nhöng chaøng vaãn coá ghìm loøng, bình tónh noùi: – Toái hoâm qua taïi haï chính noùi chuyeän vôùi Thaân coâ nöông ngay trong hoa ñình, sau ñoù Thaân coâ nöông phaùi ngöôøi ñöa toâi rôøi khoûi ñaây, laøm sao laïi khoâng coù ñöôïc? Laõo giaø laéc lö chieác ñaàu toùc baïc traéng noùi: – Khoâng coù laø khoâng coù, ai löøa coâng töû chöù? Noùi roài laõo ñònh kheùp cöûa laïi. Nhaïc Tieåu Tuaán saán leân, traàm gioïng quaùt: – Chaäm tay! Laõo giaø ñaûo nhanh ñoâi nhaõn chaâu ñuïc lôø lôø noùi: – Vò coâng töû naøy ñònh laøm gì höû? Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi nhaït noùi: – Laõo quaûn gia neáu nhö ñaõ khoâng chòu vaøo thoâng baùo giuùp moät tieáng, thì taïi haï töï ñi vaäy! Noùi roài chaøng saûi chaân böôùc haún vaøo trong. Laõo giaø töùc giaän quaùt: – Laõo haùn chæ vì thaáy coâng töû ngöôi laø ngöôøi ñoïc saùch neân môùi leã pheùp haàu ñaùp, côù sao ngöôi khoâng giöõ ñuùng leã? Laõo haùn ñaõ noùi ôû ñaây giôø chæ coøn moät mình laõo haùn, chaúng coøn moät ngöôøi thöù hai, sao ngöôi daùm xoâng vaøo? Truùc Thu Lan nhìn ñoâi maét laõo gia môø ñuïc voâ thaàn, tôï hoà nhö khoâng phaûi laø ngöôøi luyeän voõ coâng, khi aáy chen vaøo hoûi Nhaïc Tieåu Tuaán: – Nhaïc huynh coù nhôù nhaàm cho khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Taïi haï nhôù raát roõ, duy nhaát ôû ñaây môùi coù laâu ñaøi lôùn theá naøy! Laõo gia lom khom ho khan maáy tieáng, chæ tay vaøo chaøng noùi: – Vò coâng töû naøy haún laø nhôù nhaàm roài! Truùc Thu Lan noùi: – Nhaïc töôùng coâng ñaõ noùi ôû ñaây, nhaát ñònh laø ôû ñaây! Naøng tôï hoà nhö raát tin töôûng Nhaïc Tieåu Tuaán, neân noùi roài phaùt tay tieáp: – Nhaïc huynh, chuùng ta vaøo trong xem sao! 125 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 126 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Laõo giaø hoaønh ngang, hai tay giang ra caûn laïi: – Ban ngaøy ban maët maø caùc ngöôi... Truùc Thu Lan khoâng ñôïi laõo ta noùi heát, cöôøi phaù leân caét lôøi: – Chuùng toâi chæ vaøo tìm ngöôøi, laõo hoaûng gì chöù? Vöøa noùi naøng vöøa xuaát chæ ñieåm vaøo huyeät Toaøn Cô treân ngöôøi laõo giaø, quay ngöôøi thuaän tay khoùa traùi cöûa laïi, roài noùi vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán: – Nhaïc huynh, vaøo trong xem! Nhaïc Tieåu Tuaán ngôù ngöôøi hoûi: – Coâ ñieåm huyeät ñaïo laõo ta? – ÖØm, khoâng ñieåm huyeät khoáng cheá, haù laõo chòu ñeå yeân! Hai ngöôøi vaøo saâu beân trong, con ñöôøng loùt ñaù taûng maët lôùn chia ñoâi khu hoa vieân, cuoái ñöôøng laø moät toøa laàu cao lôùn cöûa goã ñoùng kín. Beân treân boán chöõ Thö Leã Truyeàn Gia, sôn son theáp vaøng loäng laãy. Töø ñaây con ñöôøng loùt ñaù thanh coøn reõ ra hai beân hai loái nhoû, phaân laøm taû höõu chaïy daøi veà sau. Ñaây chính laø loái kieán truùc khaù quy cuû cuûa nhöõng trang vieän lôùn, thoâng thöôøng khoâng coù ñaïi leã hyû söï hay tang söï, thì ngöôøi trong trang, vieäc vaøo ra chæ theo hai loái nhoû beân hong naøy. Nhaïc Tieåu Tuaán daãn Truùc Thu Lan ñi theo loái nhoû beân traùi vaøo haäu vieän. Boïn hoï cöù ñi saâu, vöôït qua hai daõy laàu, cuoái cuøng vaøo moät daõy laàu khaùc. Nhaïc Tieåu Tuaán tôï hoà raát thaønh thaïo, nhöng khi vaøo ñeán nôi chaúng caàn tìm thì khoâng khoûi ngaïc nhieân. Voán laø treân nhöõng laân caän vaø haønh lang ñaát buïi baùm ñaày, tôï hoà nhö nôi ñaây ñaõ laâu ngaøy khoâng coù ngöôøi queùt doïn. Trong hoa phoøng chaäu hoaøng cuùc thì khoâng thaáy, ngöôïc laïi ngoùi vôõ laãn buïi ñaát vung vaûi khaép nôi, chöøng nhö nôi ñaây ñaõ bò queân laõng ñeán hoang pheá. Truùc Thu Lan moät maïch theo chaân chaøng, ñaàu quay nghieâng ngoù ngöûa nhö tìm kieám gì, suoát ngoaøi vaøo trong khoâng thaáy moät boùng ma, trong loøng naøng ñaõ kinh ngaïc chaúng ít, luùc naøy khoâng kìm noãi beøn leân tieáng: – Nhaïc huynh, huynh ñang tìm gì vaäy? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Khoâng tìm gì caû! Toái hoâm qua roõ raøng thieáu nöõ aùo ñen daãn toâi ñi ñeán ñaây, roài côûi boõ chieác tuùi vaûi truøm ñaàu cho toâi, toâi coøn nhìn thaáy caû maáy chaäu cuùc vaøng, nhöng sao giôø chaúng thaáy ñaâu? – OÀ... tieåu vieän naøy tôï hoà nhö ñaõ töø laâu khoâng coù ngöôøi ôû! Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi nhaït noùi: – Neáu nhö khoâng coù ngöôøi ôû, thì treân loái ñi vöøa roài chuùng ta vaøo ñaây, coù leõ coû 126 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 127 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long xanh moïc kín ñöôøng roài! Truùc Thu Lan ngôù ngöôøi noùi: – Huynh cho raèng boïn hoï coá tình döïng leân caûnh naøy? – Ñöông nhieân laø khoâng theå laøm cho coû moïc leân laáp loái ñi ñöôïc, coøn nhö buïi ñaát thì chæ vung vaøi naém laø xong! Truùc Thu Lan nghó chaøng noùi cuõng coù lyù, gaät ñaàu cöôøi noùi: – Nhaïc huynh, xem ra hai ngaøy khoâng gaëp maø kinh nghieäm giang hoà cuûa huynh ñaõ taêng tieán raát nhieàu nhaù! Nhaïc Tieåu Tuaán coøn chöa ñaùp lôøi, thì ñaõ nghe coâ ta a leân moät tieáng, roài chæ vaøo beân trong noùi: – Chuùng ta nhanh vaøo beân trong xem sao? Nhaïc Tieåu Tuaán chæ tay noùi: – ÔÛ ñaây hoài ñeâm coù moät taám maøn ngaên caùch, giôø thì bieán maát ñaâu! Vöøa noùi chaøng vöøa ñi tröôùc daãn ñöôøng vaøo phoøng, trong gian phoøng nhoû xem ra vaãn trang nhaõ nhö hoài ñeâm, chæ coù ñieàu treân neàn ñaát laø moät lôùp buïi daày, vaø chieác baøn troøn cuøng nhöõng chieác gheá ñaõ bieán maát. Tuy giôø ñaây moïi thöù troáng khoâng, nhöng Nhaïc Tieåu Tuaán thaàm tin chaéc hoài ñeâm chính boïn hoï ñöa chaøng veà ñaây gaëp thieáu nöõ hoï Thaân noùi chuyeän, quyeát khoâng theå sai ñöôïc! Truùc Thu Lan ñaûo maét nhìn quanh moät voøng roài hoûi: – Nhaïc huynh, coù phaùt hieän ra gì khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán xoa hai tay vaøo nhau ñaùp: – Boïn chuùng ñeán chieác baøn vaø maáy chieác gheá cuõng mang ñi, coøn phaùt hieän gì ñöôïc! Truùc Thu Lan ngöôïc laïi cöôøi hôùn hôû noùi: – Toâi thì phaùt hieän ra ñöôïc hai ñieàu... Naøng cöôøi töôi loä ñoâi haøm raêng traéng tinh, thaät ñeïp, thaät hoàn nhieân, khieán Nhaïc Tieåu Tuaán voâ tình nhìn thaáy ñeán ngaån ngöôøi, aáp uùng hoûi: – Coâ nöông phaùt hieän... ñöôïc gì? Truùc Thu Lan chæ tay leân neàn ñaát noùi: – Thöù nhaát, vöøa roài töø ngoaøi vaøo trong, chæ coù ôû ñaây laø chuùng ta thaáy nhieàu buïi ñaát, ñuùng khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu ñaùp: – Chaúng sai! 127 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 128 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan mæm cöôøi noùi tieáp: – Thöù hai, ôû ñaây neáu töø laâu khoâng coù ngöôøi ôû, thì khi vöøa böôùc chaân vaøo chuùng ta seõ ngöûi thaáy muøi moác xoâng leân, nhöng vöøa roài khi vaøo ñaây toâi ñaõ thoaùng ngöûi thaáy muøi höông. Nhaïc Tieåu Tuaán ngaïc nhieân beøn hoûi laïi: – Coâ nöông ngöûi thaáy muøi höông ö? – Ñuùng, muøi höông tuy raát nheï, nhöng toâi cuõng ngöûi ra, noù chính laø muøi phaán höông Haøng Chaâu Khoång Phuïng Xuaân. Ñuû thaáy ngöôøi cuoái cuøng ôû trong phoøng naøy phaûi laø moät nöõ nhaân, treân maët coâ ta nhaát ñònh thoa loaïi phaán Haøng Chaâu Khoång Phuïng Xuaân, maø roài ñaây xem ra cuõng chöa laâu ñaâu! Nhaïc Tieåu Tuaán thaàm phuïc kinh nghieäm lòch duyeät cuûa Truùc Thu Lan, gaät ñaàu noùi: – Coâ nöông noùi coù leõ ñuùng, luùc taïi haï noùi chuyeän vôùi vò coâ nöông hoï Thaân ñích thöïc coâ ngöûi thaáy muøi höông phaán... Truùc Thu Lan nghe vaäy thì löôøm chaøng moät caùi, vaåu moâi cöôøi hoûi: – Huynh nhaát ñònh ñöùng raát gaàn, neáu khoâng laøm sao ngöûi thaáy muøi höông phaán treân maù coâ ta? Nhaïc Tieåu Tuaán voäi noùi: – Taïi haï ngoài ñoái dieän coâ ta, caùch nhau caùi baøn troøn. Truùc Thu Lan nghieâng ñaàu hoûi: – Coâ ta ñeïp khoâng? Nghe hoûi caâu naøy, baát giaùc maët chaøng ñoû leân, noùi: – Sao coâ nöông laïi hoûi caâu naøy? Truùc Thu Lan cuõng khoâng hieåu vì sao mình buoäc mieäng hoûi caâu naøy, naøng öûng ñoû ñoâi maù cöôøi chöûa lôøi: – Toâi hoûi vò Thaân coâ nöông kia coù ñeïp khoâng, coù nghóa muoán hoûi coâ ta dung maïo theá naøo, coù gì laø khoâng ñuùng chöù? Vöøa noùi chuyeän vôùi nhau ñeán ñoù, boãng beân ngoaøi tieàn vieän coù tieáng böôùc chaân ngöôøi. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáp gioïng: – Coù ngöôøi ñeán! – ÖØm, coù ngöôøi ñeán thì caøng toát, chaúng phaûi chuùng ta caàn tìm ngöôøi ñaùp sao? Noùi ñeán ñoù ñaõ thaáy coù boùng ngöôøi hieän ôû cöûa. Song phöông vöøa nhìn thaáy nhau thì ñeàu ngôù ngöôøi, ngöôøi kia la leân: 128 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 129 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – A, Nhaïc huynh quaû nhieân ôû ñaây! Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn thaáy ngöôøi vöøa vaøo chính laø Toáng Vaên Tuaán, voäi oâm quyeàn noùi: – Thì ra laø Toáng huynh! Toáng Vaên Tuaán maët laïnh nhö tieàn hoûi: – Nhò vò vung ñaát buïi leân neàn, ñònh boõ ñi ñaây sao? Nhaïc Tieåu Tuaán khöïng caû ngöôøi, noùi: – Toáng huynh hieåu nhaàm roài, taïi haï vaø Truùc coâ nöông cuõng chæ vöøa tìm ñeán ñaây. – Haø haø... Toáng Vaên Tuaán ngöûa coå cöôøi daøi, trong aùnh maét haén loä haøn quang, chaêm nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán truøng truøng, buoâng töøng tieáng: – Hoï Nhaïc kia, ngöôi ñoùng kòch hay laém, ñaõ duøng ñoäc hai cha ta laïi coøn kheùo aên gioûi noùi ñeå cha ta tha cho ngöôi rôøi khoûi Thieân Hoa sôn trang. Nhöng hieän taïi boä maët giaû cuûa ngöôi ñaõ bò phôi baøy, ngöôi coøn ñònh choái quanh ö? Nhaïc Tieåu Tuaán ngaïc nhieân voâ cuøng, noùi: – Toáng huynh sao laïi noùi vaäy? Taïi haï... – Khoâng caàn noùi nöõa, ruùt kieám ra! Toáng Vaên Tuaán maët maøy höõng hôø ñaày saùt khí quaùt lôùn caét ngang lôøi chaøng. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi tieáp: – AÙi, nhaát ñònh ñaây laïi laø moät söï hieåu nhaàm, taïi haï duø coù noùi gì, thì Toáng huynh quyeát khoâng tin! Toáng Vaên Tuaán phaùt kieám moät voøng, kieám rít leân nghe rôïn ngöôøi, cöôøi gaèn maáy tieáng noùi: – Maëc ngöôi noùi theá naøo, boån coâng töû quyeát khoâng tin. Giôø ngöôi chæ coøn caùch duy nhaát laø ruùt kieám cuøng boån coâng töû quyeát moät traän thö huøng! Truùc Thu Lan khoâng bieát thieáu nieân kia laø ai, nhöng thaáy töø ñaâu ñeán giôø cöù duøng lôøi cöôõng böùc Nhaïc Tieåu Tuaán, trong loøng phaån khí la leân: – Muoán ñaùnh thì ñaùnh, nhöng ngöôi cuõng caàn ñeå cho ngöôøi ta noùi heát lyù chöù! Toáng Vaên Tuaán ñaûo caëp maét laïnh luøng nhìn Truùc Thu Lan, noùi: – Ngöôi laø ai? Truùc Thu Lan vung tay theùt leân: – Ta laø ta, ngöôøi thieân haï xen chuyeän thieân haï, chuyeän gì cuõng phaûi coù lyù cuûa noù chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng muoán gaây lôùn chuyeän, voäi noùi: 129 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 130 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Truùc coâ nöông, vò coâng töû naøy chính laø Thieân Hoa sôn trang, Toáng thieáu trang chuû! Truùc Thu Lan haát ngöôïc suoái toùc lui sau, noùi: – Thieân Hoa sôn trang thì ñaõ sao chöù? Ñöøng noùi laø Thieân Hoa sôn trang thieáu trang chuû, maø ñeán Ñoâng Cung thaùi töû cuûa ñöông kim hoaøng ñeá, ta cuõng chaúng caàn bieát! Toáng Vaên Tuaán cöôøi nhaït noùi: – Höø, vôùi loaïi ngöôøi thuoäc Nguõ moân trong giang hoà nhö caùc ngöôi, thì coù gì ñaùng ñeå noùi lyù chöù? Noùi ñeán ñoù, thanh kieám laàn nöõa rung leân, laïnh luøng tieáp: – Hoï Nhaïc kia, ngöôi neáu coøn chöa chòu ruùt kieám ra, thì chôù traùch boån coâng töû khaùch khí! Nhaïc Tieåu Tuaán baát giaùc maøy kieám nhíu chaët, oâm quyeàn noùi: – Toáng huynh sao maõi cöù cöôõng böùc taïi haï, thöû hoûi chuùng ta coù thaâm thuù ñaïi haän gì vôùi nhau chöù? Toáng Vaên Tuaán nheách meùp cöôøi cuoàng ngaïo noùi: – Chính ngöôi ñaõ duøng thö ñoäc... haïi... – Caâm mieäng! Nhaïc Tieåu Tuaán löûa giaän tam tröôïng, khoâng kìm ñöôïc theùt lôùn: – Toáng huynh laàn ñaàu tieân böùc ñaáu taïi haï ngoaøi Laõ Thaønh, chaúng leõ cuõng laø vì chuyeän Toáng laõo trang chuû truùng thö ñoäc? Huoáng gì luùc ôû tröôùc maët laõo trang chuû, taïi haï nhaän thaáy loãi mình laø bò ñoái phöông ngaàm lôïi duïng maø khoâng bieát, neân ñaõ bieän baïch quyeát ñi tìm thuoác giaûi cho laõo trang chuû, daàu thaân naøy coù vaøo hang huøm huyeät hoå. Heã chaïm maët nhau laø cöù nhö oan gia, Toáng huynh tôï hoà nhö phaûi laáy maïng taïi haï môùi vui loøng, laø vì sao chöù? Toáng Vaên Tuaán cöôøi gaèn maáy tieáng noùi: – Vì giôø ñaây ngöôi ñaõ loä hình teân taëc ñoà, ta khoâng theå khoâng laáy maïng ngöôi. Vöøa noùi ñeán ñoù, haén ñònh ñoäng thuû, nhöng boãng coù tieáng ngöôøi beân ngoaøi noùi lôùn vaøo: – Coâng töû ñeå haén cho laõo phu! Vöøa döùt lôøi ñaõ thaáy boùng ngöôøi cao lôùn xuaát hieän, chính laø Hoaéc Vaïn Thanh vò toång quaûn cuûa Thieân Hoa sôn trang, theo sau coøn coù theâm saùu tay kieám só maëc kinh trang maøu xanh, ngöôøi naøo treân vai cuõng loä chuoâi kieám. Boïn Hoaéc Vaïn Thanh vöøa vaøo phoøng laäp töùc phaân taû höõu vaây kín boïn Nhaïc Tieåu Tuaán hai ngöôøi. 130 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 131 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoaéc Vaïn Thanh ñeán beân caïnh Toáng Vaên Tuaán, cöôøi gaèn noùi: – Hoï Nhaïc kia, ngöôi coøn chöa chòu thuù nhaän laø ñoàng boïn vôùi taëc nhaân ñaõ haï ñoäc laõo trang chuû chuùng ta ö? Nhaïc Tieåu Tuaán töùc giaän hoûi laïi: – Hoaéc toång quaûn cho raèng taïi haï laø ñoàng ñaûng vôùi boïn ngöôøi haï ñoäc laõo trang chuû, vaäy coù gì chöùng cöù? Hoaéc Vaïn Thanh gioïng nhö chuoâng vôõ: – Laõo phu nhö khoâng coù chöùng côù, haù daùm voïng ngoân vu hoïa cho ngöôi! – Haûo, vaäy Hoaéc toång quaûn xin noùi ra nghe xem? Hoaéc Vaïn Thanh quaét maét noùi: – Toái qua ngöôi taù tuùc trong nhaø Hoà ñaïi nöông, sau ñoù bò mang ñeán ñaây, ñuùng khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu ñaùp: – Khoâng sai! – Ngöôi ñaõ bò boïn chuùng baét ñi, côù sao laïi ñöa trôû veà choã cuõ? – Ñoù laø vì boïn chuùng cöù töôûng taïi haï laø moân ñoà cuûa vò Phong laõo tieàn boái naøo ñoù, cho neân môùi ñöa taïi haï trôû laïi nhaø Hoà ñaïi nöông. Hoaéc Vaïn Thanh ngöûa coå cöôøi moät traøng daøi chaán ñoäng caû tieåu laàu, noùi: – Hoaéc moã theo chaân Toáng trang chuû maáy möôi naêm treân giang hoà, haù chuùt meïo nhoû naøy cuûa ngöôi maø löøa ñöôïc ta sao? Nhaïc Tieåu Tuaán loøng heát söùc phaån khí, noùi: – Vaäy theo yù Hoaéc toång quaûn thì theá naøo? – Luùc ñaàu Hoà ñaïi nöông vì khoâng bieát maët ngöôi chæ thaáy ngöôi töø trong Thieân Hoa sôn trang ñi ra, neân môùi ñaùnh meâ döôïc ñöa ñeán ñaây. Ñeán luùc chính chuû nhaân ngöôi nhaän ra ngöôi, môùi sai ngöôøi ñöa ngöôi trôû laïi nhaø Hoà ñaïi nöông, muïc ñích ñeå ngöôi tieáp tuïc maøn kòch, nhaèm laøm tai maét cho chuùng... Nhaïc Tieåu Tuaán tính tình cöông tröïc, nghe roài noùi hoûi ngay: – Ñoù chæ laø suy ñoaùn cuûa Hoaéc toång quaûn, coù baèng côù gì? – Laõo phu ñöông nhieân laø coù baèng côù, chính töø mieäng Hoà ñaïi nöông noùi ra: ngöôi laø ngöôøi cuûa boïn chuùng. Chaúng leõ ñieàu naøy khoâng phaûi? Nhaïc Tieåu Tuaán nhíu maøy hoûi: – Hoaéc toång quaûn nghe ai noùi? Hoaéc Vaïn Thanh nhuùn vai noùi: – Ngöôi khoâng hoûi laø ai noùi, chæ caàn ñaùp laõo phu laø coù ñieàu naøy hay khoâng maø 131 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 132 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thoâi? – Khoâng sai, chính Hoà ñaïi nöông coù noùi caâu naøy. Nhaïc Tieåu Tuaán bình tónh gaät ñaàu ñaùp, roài noùi tieáp: – Toái hoâm qua luùc Tieåu Thuùy vaøo cöùu taïi haï, bò Hoà ñaïi nöông chaän ñöôøng, baø ta coá yù noùi vaäy cho Tieåu Thuùy nghe, chaúng leõ deã tin vaøo caâu noùi ñoù cuûa baø ta? – Höø! Lôøi Hoà ñaïi nöông thì khoâng neân tin, chaúng leõ laïi neân tin vaøo lôøi ngöôi? Hoaéc Vaïn Thanh hoûi vaën laïi roài quaét maét gaèn gioïng: – Chaúng ngôø vöøa kheùo gaëp boïn ngöôøi hai ngöôøi ôû ngay ñaây! Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Taïi haï vaø Truùc coâ nöông day, nhaân vì thaáy Tieåu Thuùy bò boïn chuùng baét ñi, neân tìm ñeán ñaây ñeå cöùu ngöôøi. Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi nhaït noùi: – Chuyeän cuûa ngöôøi trong Thieân Hoa sôn trang, haù caàn ñeán nhò vò quan taâm! Truùc Thu Lan töø naûy giôø ñöùng nghe, luùc aáy khoâng chòu noãi quay noùi vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán: – Nhaïc huynh, boïn hoï ñaõ khoâng lænh tình cuûa chuùng ta, ñi thoâi! Hoaéc Vaïn Thanh maét loä haøn quang, cöôøi noùi: – Ñi ö? Chæ e khoâng phaûi laø chuyeän deã! Truùc Thu Lan vaåu moàm leân noùi: – Ngöôi ñònh laøm gì? Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Nhò vò caàn phaûi theo chaân laõo phu veà Thieân Hoa sôn trang! Nhaïc Tieåu Tuaán coá neùn côn giaän trong loøng, hoûi laïi: – Taïi haï neáu nhö khoâng ñi thì sao? Hoaéc Vaïn Thanh maét ñanh laïi, nhìn chaøng tröøng tröøng: – Caùc ngöôi khoâng coøn töï laøm chuû ñöôïc nöõa roài! Nghe theâm moät caâu naøy thì Nhaïc Tieåu Tuaán phaùt noä khoâng kìm noãi cöôøi thaønh traøng daøi: – Nhaïc moã xöa naøy chöa heà bò ngöôøi uy hieáp bao giôø! Hoaéc Vaïn Thanh maët ñaày saùt khí, noùi: – Ñeå laõo phu ruùt gaân ngöôi, xem ngöôi coù coøn quaät cöôøng ñöôïc nöõa khoâng? Noùi roài, tay traûo choäp tôùi, naêm ngoùn tay nhö naêm moùc caâu boã vaøo ngöïc chaøng. Truùc Thu Lan theùt leân: 132 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 133 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Nhaïc huynh caån thaän, Kim Giaùp Thaàn laø cao thuû trong Öng Traûo moân! Thì ra Hoaéc Vaïn Thanh coù ngoaïi hieäu laø Kim Giaùp Thaàn, bò Truùc Thu Lan nhaän ra lai lòch. – Coâ nöông yeân taâm, chaúng laøm gì noãi taïi haï ñaâu! Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa ñaùp vöøa nhuùn ngöôøi nhaûy neù traùnh. Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi nhaït: – Ngöôi nghó nhö thaät! Xem... Moät traûo choäp hôø tôùi vöøa döùt, lieân tieáp moät traûo khaùc vung ra. Nhaïc Tieåu Tuaán tröôùc ñaây töøng ñaáu vôùi keû gioûi traûo coâng laø Hoå Traûo Toân, nhöng luùc naøy thaáy Hoaéc Vaïn Thanh traûo choäp tôùi, töø naêm moùc caâu naêm luoàng haøn khí aäp tôùi nghe raát raùt, roõ raøng laø baûn lónh cuûa laõo ta coøn uyeân thaâm hôn Hoå Traûo Toân raát nhieàu. Moät traûo naøy neáu khoâng nhanh neù traùnh hoaëc hoùa giaûi, chaúng caàn phaûi truùng ñích, ñôïi traûo kình ñaäp tôùi ngöôøi thì huyeät ñaïo cuõng deã bò phong beá nhö chôi! Trong ñaàu nghó nhanh, tay phaûi khoaùt leân phaùt ra chöôûng aûnh phong truï theá traûo ñoái phöông. Hoaéc Vaïn Thanh laõo luyeän giang hoà, theo chaân vò Voõ laâm minh chuû maáy möôi naêm, ñöông nhieân kinh nghieäm giang hoà coù thöøa. Vöøa nhìn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán phaùt chöôûng kyø aûo maø nhu nhöôïc, trong loøng thoaùng nghó: – Chaúng leõ tieåu töû naøy laø moân haï Voõ Ñöông! Vöøa nghó thì möøng thaàm, nhöng boãng luùc aáy caûm thaáy theá traûo cuûa mình bò caûn laïi bôûi moät luoàng kình löïc voâ hình, chæ löïc töï nhieân cuõng khoâng theå tieáp tuïc phaùt ra ñöôïc. Tình theá xaûy ra khieán Kim Giaùp Thaàn Hoaéc Vaïn Thanh giaät thoùt mình thaâu tay laïi, thaàm nghó khoâng ngôø moät tieåu töû nhoû tuoåi maø laïi taøng aån noäi coâng thaâm haäu. Laõo baát ñaéc dó phaûi göôïng cöôøi noùi: – Ngöôi quaû nhieân thaân thuû khaù laém! Noùi roài, hai tay laïi phaùt chieâu, nhaát thöôïng nhaát haï, thöôïng chöôûng haï traûo, coâng vaøo thöôïng trung boä cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán laàn naøy nhaän thaáy ñoái phöông ngöôøi ñoâng theá maïnh, neân khoâng daùm tröïc tieáp hoùa chieâu, chæ baèng vaøo thaân phaùp linh dieäu neù traùnh, ñoàng thôøi laáy chöôûng khoùa lieân tuïc giaûi chieâu ñoái phöông. Phuùt choác boïn hoï quaàn vaøo nhau, hai nhaân aûnh thoaùng chaúng coøn nhaän ra ai vôùi ai. Ñöùng beân ngoaøi caû Toáng Vaên Tuaán vaø Truùc Thu Lan ñeàu lo laéng cho ngöôøi cuûa mình. Chôùp maét, taùm chieâu qua nhanh, vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán thì coù chöøng bò ñoäng thuû laø 133 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 134 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chính. Nhöng vôùi ngöôøi chuû ñoäng taán coâng laø Hoaéc Vaïn Thanh thì ngöôïc laïi kinh ñoäng voâ cuøng, chæ sau taùm chieâu maø laõo thay ñoãi suy nghó ñeán maáy laàn, khi nhaän ra chieâu soá sôû hoïc cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán moân phaùi naøo cuõng coù: Thieáu Laâm, Voõ Ñöông, Hoa Sôn, Nga Mi, Baùt Quaùi... Khieán laõo ñau caû ñaàu. Töøng chieâu laõo ñaùnh ra ñeàu laø ñoäc moân chieâu thöùc, nhöng töø caàm naû cho ñeán chöôûng chæ, nhaát nhaát bò hoùa giaûi, tôï hoà nhö nhöõng chieâu cuûa ñoái phöông saùng cheá ra laø ñaëc bieät ñoái phoù vôùi laõo! Nhöng laõo voán laø keû laõo luyeän giang hoà, töï nhieân khoâng heà nao nuùng, ñaáu löïc moät, ñaáu trí möôøi. Baát ngôø giaän quaù thaønh noä, laõo cöôøi gaèn leân maáy tieáng, taû thuû xuaát chieâu Hoaønh ñoaïn Vu Sôn Hai tay xuaát hai chieâu kyø dò, maø löïc ñaïo phaân boä cuõng khoâng ñeàu nhau. Laïi noùi, Nhaïc Tieåu Tuaán töø nhoû ñeán lôùn luyeän möôøi maáy naêm voõ coâng, tuy theá chaøng chöa töøng vôùi ngöôøi ñoäng thuû, cho neân voán chæ nghó luyeän voõ ñeå muùa may cho vui, chaúng bieát laø duøng deå phoøng thaân ñaáu vôùi ngöôøi! Theá nhöng, töø sau hoâm chaøng ñaùnh nhau vôùi boïn Thieát Buùt, Cöông Traûo, roài ñeán Hoå Traûo Toân, sau ñoù laïi ñoäng kieám vôùi Toáng Vaên Tuaán, chaøng môùi daàn daàn nhaän ra khoå luyeän voõ coâng ñeå laøm gì. Ñoàng thôøi kinh nghieäm ñaùnh nhau cuõng nhieàu hôn. Tröôùc maët, nhìn thaáy Hoaéc Vaïn Thanh ra lieàn hai chieâu quaùi dò, thöïc tình chaøng laàn ñaàu gaëp, neân nhaát thôøi khoâng khoûi ngôù ngöôøi. Neân bieát nhöõng chieâu chaøng luyeän ñöôïc töø quyeàn, chöôûng cho ñeán kieám phaùp ñeàu laø taûn maïn chieâu theá? Chöù khoâng phaûi laø moät pho quyeàn, chöôûng, kieám phaùp hoaøn chænh. Sö phuï chaøng töøng noùi: Luyeän toaøn pho quyeàn chöôûng, cuõng chæ laø ngöôøi môùi nhaäp moân luyeän, caàn nhaát coøn nhoû trí nhôù toát, thaâu nhaän raát nhanh. Nhöng ñeán khi söû duïng phaûi caàn xem chieâu thöùc ñoái phöông theá naøo, maø linh hoaït ra chieâu ñoái phoù. Sö phuï daïy cho ngöôi chæ laø taùn thuû, chaét loïc nhöõng chieâu thöùc tinh thaâm töø caùc moân phaùi, neáu luyeän ñeán ñoä thaønh thöïc thoâng dieäu, thì chaúng khaùc gì ñaõ luyeän thaønh maáy pho quyeàn thuaät, maáy pho kieám phaùp. Nhö coù khaû naêng vaän duïng linh hoaït, tuøy taâm bieán hoùa, thì seõ trôû thaønh moät moân coâng phu ñoäc ñaùo khoâng töôûng! Nhaïc Tieåu Tuaán chæ baèng maáy chieâu taùn thuû naøy maø ñaùnh baïi Hoå Traûo Toân. Cuõng baèng maáy chieâu kieám phaùp taûo hôïp naøy maø ñaáu bình thuû vôùi ñaïi coâng töû cuûa vò Voõ laâm ñaïi laõo Toáng Traán Sôn, ngöôøi ñöôïc coi laø Voõ laâm Nhaát Kieám. Theá nhöng, laàn naøy ñaáu nhau vôùi Hoaéc Vaïn Thanh, vò toång quaûn tuøy tuøng Voõ laâm ñaïi laõo hai möôi naêm nay, coù theå ñöôïc coi laø nhaân vaät thuoäc haøng cao thuû nhaát löu, quyeát khoâng phaûi taàm thöôøng. Vöøa ra tay ñaõ phaùt lieàn hai chieâu quaùi dò moät luùc, khieán chaøng khoâng khoûi caûm 134 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 135 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thaáy luùng tuùng. Bôûi vì Nhaïc Tieåu Tuaán tuy hoïc nhieàu tuyeät chieâu taùn thuû töø caùc moân phaùi, theá nhöng chæ goïi ñoái phoù vôùi töøng chieâu moät cuûa ñoái phöông, chöa töøng gaëp phaûi ñoái thuû ra laàn hai chieâu hoaøn toaøn khaùc nhau maø laïi quaùi dò theá naøy. Noùi thì chaäm luùc aáy laïi cöïc nhanh, trong ñaàu chaøng chæ kòp loùe leân moät yù nghó thoaùi, chaân töï nhieân theo ñoù di boä thoaùi hình, tay phaûi thuaän theá khoaùt nöõa voøng töø trong ra ngoaøi. Khoâng ngôø vöøa keùo choäp truùng vaøo coå tay traùi cuûa Hoaéc Vaïn Thanh, moät chieâu naøy vöøa voâ tình nhöng cuõng ñuùng laø chieâu caàm naõ thuû maø laàn tröôùc Vaïn Thanh khoâng kòp nhaän ra chaøng xuaát chieâu theá naøo, thaáy coå tay bò choäp thì trong ñaàu töï nhieân chaán ñoäng. Theá nhöng, chung quy laõo laø nhaân vaät laõo luyeän giang hoà, thaáy nguy taát bieát caùch töï cöùu, tay phaûi töø chöôûng hoùa traûo choäp nhanh vaøo baû vai cuûa chaøng. Nhaïc Tieåu Tuaán moät chieâu caàm naõ thuû naøy coù tính lieân quan, tay choäp ñuùng uyeån maïch, moät caùi giaät roài ñaåy cöïc nhanh, haát ñoái phöông vaêng ngöôïc ra ngoaøi. Hoaéc Vaïn Thanh coå tay traùi bò choäp cöùng, tay phaûi voán xuaát chieâu Xích Thuû Phöôïc Long ñaùnh vaøo hoâng chaøng, luùc naøy bieán chieâu traûo choäp vaøo baû vai, tuy haønh ñoäng mau leï, bieán hoùa cöïc nhanh. Nhöng chung quy vaãn chaäm hôn moät chieâu naøy cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán. Hoaéc Vaïn Thanh tay chæ coøn caùch vai Nhaïc Tieåu Tuaán chöa ñaày naêm thoán, thì ngöôøi bò haát boãng leân vaêng ra ngoaøi taàm saùu baûy xích. Nhöng Hoaéc Vaïn Thanh quaû khoâng hoã danh giang hoà, caû ngöôøi rôi xuoáng, baèng theá Lyù Ngö Ñaûo Ñænh, nhaøo loän ngöôøi ñöùng truï chaân taán treân maët ñaát. Maét laõo luùc naøy xaùm nhö gan lôïn luoäc, hai maét môû tröøng tröøng nhìn chaêm vaøo Nhaïc Tieåu Tuaán tôï hoà nhö khoâng theå tin chuyeän vöøa xaûy ra. Qua moät luùc laõo môùi leân tieáng ñöôïc: – Hoï Nhaïc kia, moät chieâu naøy cuûa ngöôi thaät cao minh, neáu nhö tính tyû ñaáu thì laõo phu ñaõ thua ngöôi... Truùc Thu Lan khoâng ñôïi laõo noùi heát, cöôùp lôøi noùi ngay: – Ngöôi ñaõ thöøa nhaän thua, sao chöa chòu ñi! Hoaéc Vaïn Thanh maét hieän neùt mieãn cöôõng noùi: – Nhöng chuùng ta hoaøn toaøn khoâng phaûi tyû ñaáu! Truùc Thu Lan noùi: – YÙ ngöôi muoán theá naøo chöù? Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Bôûi vì laõo huû phaùt hieän haén laø ñoàng boïn vôùi taëc nhaân, neân khoâng theå khoâng baét 135 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 136 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long haén veà boån trang. Truùc Thu Lan cöôøi nhaït noùi: – Hoï Hoaéc kia, ngöôi thaät khoâng bieát xaáu hoå! Hoaéc Vaïn Thanh taùi xanh maët vì giaän döõ gaàm leân: – Höø, tieåu nha ñaàu nghe ñaây, laõo huû vì söï an nguy cuûa boån trang, quyeát khoâng theå ñeå haén chaïy thoaùt! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ngôø chieâu caàm naõ thuû vöøa roài laïi thi trieån ñaéc thuû laàn nöõa, ñieàu naøy khieán chaøng trong loøng caøng tin töôûng baûn lónh cuûa mình hôn. Baây giôø nghe vaäy öôõn ngöïc cao gioïng noùi: – Truùc coâ nöông, coâ nöông cöù ñöùng sang moät beân, ñeå laõo ta ñaùnh xem! Hoaéc Vaïn Thanh maét naãy löûa, gioïng gaàm leân nhö saám: – Tieåu töû, caån thaän! Roài giô chöôûng töø töø ñaùnh tôùi. Nhaïc Tieåu Tuaán thaûn nhieân noùi: – Hoaéc toång quaûn cöù töï nhieân ra tay. Laùch nhe ngöôøi, höõu thuû ñaùnh ra moät chieâu cuûa Hoa Sôn phaùi, Sô AÛnh Taø Huy, ngheânh chieâu cuûa ñoái phöông. Hoaéc Vaïn Thanh laàn naøy ra chieâu khoâng nhanh maïnh nhö tröôùc, maø chieâu ra chaäm raûi ai cuõng coù theå nhaän thaáy roõ töøng ñoäng taùc, neáu nhö khoâng phaûi manh taâm duï ñòch, thì beân trong taát coù vaán ñeà. Song phöông chæ caùch nhau taàm ba xích, Hoaéc Vaïn Thanh ra chieâu chaäm ñeán ñaâu, thì nhaùy maét hai chöôûng cuõng phaûi tieáp xuùc. Nhaïc Tieåu Tuaán caûm thaáy trong moät chöôûng naøy cuûa ñoái phöông tôï hoà nhö haøm aån moät kình löïc maïnh gheâ hoàn, nhöng laïi laø nhu nhöôïc, khieán moät chöôûng cuûa chaøng nhö ñaùnh leân moät maët hoà nöôùc meânh moâng, vöøa nhu nhöôïc vöøa coù löïc phaûn laïi cöïc maïnh. Nhaïc Tieåu Tuaán giaät mình voäi tung ngöôøi nhaûy thoaùi lui töù boä, nhöng Hoaéc Vaïn Thanh khoâng ñeå lôõ cô hoäi, trong mieäng phaùt ra tieáng cöôøi khan, roài nhaûy tôùi boã tieáp hai chöôûng keïp vaøo hai beân. Nhaïc Tieåu Tuaán giôø thì thaàm hieåu noäi löïc cuûa ñoái phöông voâ cuøng thaâm haäu, chaøng quyeát khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa laõo ta, neân khoâng daùm tröïc tieáp ñaáu noäi coâng, voäi thi trieån thaân phaùp thoaùt khoûi hai ñaïo kình löïc cuûa laõo. Hoaéc Vaïn Thanh tuy hai chöôûng rôi vaøo khoaûng troáng, theá nhöng ñaéc yù cöôøi haéc haéc maáy tieáng gaèn gioïng: – Ngöôi thöû tieáp laõo phu theâm chöôûng naøy! 136 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 137 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Laõo ta vöøa roài bò moät theá caàm naõ thuû cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán haát vaêng ngöôøi, hieän giôø trong loøng coøn kî, cho neân khoâng daùm tieáp caän chaøng quaù. Chæ caäy vaøo coâng löïc maáy möôi naêm luyeän thaâm haäu phaùt chöôûng maø ñaùnh, cho neân quaùt xong laø hai tay lieân hoaøn phaùt lieàn taùm chöôûng. Taùm chöôûng naøy phaùt lieàn moät hoài lieân hoaøn, chæ thaáy kình phong aøo aøo aäp tôùi ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán. Hoaéc Vaïn Thanh ngoaïi hieäu Kim Giaùp Thaàn chính laø nhôø vaøo noäi löïc thaâm haäu phaùt chöôûng lieân hoaøn maø thaønh danh vaäy! Nhaïc Tieåu Tuaán noäi coâng keùm xa ñoái phöông, luùc naøy ñeán moät chieâu cuõng khoâng phaùt ñöôïc, chæ bieát thi trieån thaân phaùp kyø aûo maø neù traùnh thoâi. Hoaéc Vaïn Thanh ñöôïc theá caøng taán coâng maïnh, khieán Nhaïc Tieåu Tuaán ngöôøi nhö con thoi heát neù beân naøy laïi traùnh beân kia, caû ngöôøi chaøng nhö ñang xuyeân vaøo trong maøn chöôûng phong cuûa Hoaéc Vaïn Thanh, tình hình xem ra cöïc kyø nguy hieåm, neân chæ caàn chaøng sô suaát hoaëc chaäm chaân thì truùng chöôûng maø taùn maïng taïi ñöông tröôøng. oOo 137 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2