Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 12

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

79
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 12

 1. 152 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Möôøi Hai HAI LAÀN THAÂM NHAÄP HOANG VIEÄN C aâu noùi aáy raát nhoû, coù leõ chæ coù tai traùi cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán nghe thaáy vì luùc naøy coâ ta ñöùng beân traùi cuûa chaøng. Boïn Toáng Vaên Tuaán, Huy Hueä Quaân vaø Tieåu Thuùy ba ngöôøi ñaõ theo chaân Hoaéc Vaïn Thanh rôøi khoûi tieåu laàu. Theá nhöng beân tai Nhaïc Tieåu Tuaán töïa hoà nhö coøn vaêng vaúng gioïng noùi haøm aån u uaát laãn nieàm hy voïng traøn treà aáy. Truùc Thu Lan ñöùng beân caïnh chaøng lôùn tieáng goïi: – Nhaïc huynh, ngöôøi ta ñi roài maø huynh coøn ñöùng ngaån ngöôøi ra ñaây laøm gì chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán söïc tænh “aø” leân moät tieáng, thaãn thôø hoûi laïi: – Coâ nöông noùi gì? Truùc Thu Lan nheï laéc ñaàu ñaùp: – Toâi thaáy hình nhö luùc Huy tieåu thö saép ñi coù noùi moät caâu gì vôùi Nhaïc huynh thì phaûi? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe hoûi thì thoaùng ñoû maët, voäi ñaùp: – Khoâng... khoâng coù gì, coâ ta chæ noùi moät caâu taïm bieät... Truùc Thu Lan noùi: – Thoâi, khoâng caàn noùi nöõa, coâ ta noùi gì vôùi huynh, toâi cuõng khoâng neân hoûi nhieàu. öøm... chuùng ta neân ñi thoâi. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng phaûn ñoái. Rôøi khoûi trang vieän, chaøng nhìn quanh chaúng thaáy moät ai, môùi gheù ñaàu noùi: – Truùc coâ nöông, toâi vaãn thaáy trang vieän kia raát khaû nghi. Truùc Thu Lan quay ñaàu nhìn chaøng cöôøi bí maät noùi: – Cho neân chuùng ta môùi rôøi khoûi nôi ñoù. Nhaïc Tieåu Tuaán ngô ngaùc nhìn naøng hoûi laïi: – Quaùi! chuùng ta ñaõ boõ ñi, chaúng phaûi chuùng ta khoâng coøn hoaøi nghi gì hay sao chöù? – Ñuùng theá, chính ñieàu ñoù khieán ñoái phöông coù theå yeân taâm maø xuaát ñaàu loä dieän. – AØ ra theá, vaäy chuùng ta coù neân trôû laïi laàn nöõa khoâng? Truùc Thu Lan móm cöôøi gaät ñaàu: – Ñöông nhieân, nhöng khoâng phaûi laø baây giôø. – Vaäy thì laø luùc naøo? 152 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 153 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan chöa kòp ñaùp, boãng aùnh maét naøng khaùc laï, thaáp gioïng noùi: – Coù ngöôøi ñeán. Quaû nhieân ñaõ nhìn thaáy tröôùc maët moät gaõ trung nieân ñaïi haùn ñi ngöôïc trôû laïi. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng noùi gì theâm, hai ngöôøi laëng leõ ñi beân nhau doïc theo con ñöôøng vaøo traán. Thaáy trôøi ñaõ tröa, Truùc Thu Lan noùi: – Chuùng ta neân vaøo traán tìm quaùn naøo nghæ chaân, chieàu roài haõy vaøo thaønh. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu, chöa noùi caâu naøo, boãng nghe coù tieáng ngöôøi ñon ñaû môøi goïi: – Naøo, naøo nhò vò xin môøi vaøo ñaây, ngoài xuoáng noùi vaøi ba caâu. Nhaïc Tieåu Tuaán quay laïi nhìn beân leà ñöôøng môùi hay laø moät quaøy xem töôùng soá, treân töôøng treo moät daûi giaáy ñieàu daøi ghi raèng: “Ñoaùn chöõ luaän töôùng soá, xeùt meänh vaän suy caùt hung”. Sau chieác baøn goã con laø moät laõo nhaân gaày nhoû, tuoåi chöa quaù nguõ tuaàn, ñaàu vaän khaên nho sinh, thaân vaän tröôøng baøo xaùm, maét löôn, muõi quaï, treân hai beân meùp thaû daøi boä raâu chöõ “baùt”, saéc maët vaøng, ngöôøi coù theå noùi chæ coøn laø da boïc xöông, troâng töôùng hình khaù kyø dò. Laõo thaày boùi treân tay phe phaåy chieác quaït tre vöøa roäng vöøa daøi, mieäng boài moät nuï cöôøi, tay coøn laïi ngoaéc ngoaéc boïn Nhaïc Tieåu Tuaán, laûm nhaûm maáy caâu: – Nhaân sinh nan ñaéc nhaát vaãn laø chöõ “duyeân”, keû heøn cuøng nhò vò thieân lyù töông ngoä, aâu cuõng laø moät cô duyeân. Haø haø... nhò vò haønh saéc voäi vaõ, taùm phaàn laø coù chuyeän nghi nan baát quyeát gì ñaây? Naøo, naøo, môøi nhò vò ngoài xuoáng noùi vaøi caâu, keû heøn hieäu laø Kim Thieát Khaåu, chuyeân ñoaùn caùt hung, thieát chuûy luaän hoïa phuùc, neáu noùi khoâng ñuùng, nhò vò cöù ñöùng daäy ñi, nöûa xu cuõng khoâng daùm laáy... Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ñeå yù ñeán laõo, nhöng Truùc Thu Lan khi nghe laõo ta noùi: “... nhò vò haønh saéc voäi vaõ, taùm phaàn laø coù nghi nan baát quyeát gì ñaây? “, thì trong loøng khoâng khoûi giao ñoäng, beøn thaáp gioïng noùi vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán: – Nhaïc huynh, chuùng ta thöû ngoài nghe laõo ta noùi xem sao. Nhaïc Tieåu Tuaán voán khoâng thích, saüng gioïng noùi: – Boïn naøy chæ toaøn laø giang hoà baïi soá, coù gì ñaùng nghe. Truùc Thu Lan nhíu maøy noùi: – Nhöng nghe laõo ta noùi thì coù haïi gì chöù? Chaúng ngôø laõo thaày boùi nghe ñöôïc, cöôøi ha haû gaät guø noùi: – Vò coâ nöông naøy noùi chí phaûi, quaân töû vaán hoïa baát vaán phuùc. Keû heøn baát taøi, chæ gioûi xem queû luaän ñoaùn, ít nhieàu cuõng chæ ñöôïc meâ loä, traùnh hoïa tìm phuùc. 153 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 154 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan chaúng noùi caâu thöù hai, böôùc ñeán tröôùc quaøy hoûi ngay: – Laõo nhìn ra chuùng ta thöïc coù chuyeän nghi nan baát quyeát ö? Kim Thieát Khaåu noùi: – Haún laø coâ nöông muoán khaûo keû heøn naøy. Keû heøn ñoaùn chöõ, baèng vaøo chöõ maø luaän ñoaùn, boác queû baèng haøo maø luaän töôïng queû, naøo coù phaûi laø thaàn tieân bieát ñöôïc chuyeän trong loøng nhò vò. Theá naøy vaäy, coâ nöông choïn moät chöõ trong hoäp goã naøy, keû heøn ñoaùn chöõ giuùp coâ nöông, theá naøo? Truùc Thu Lan laéc ñaàu noùi ngay: – Toâi khoâng muoán chöõ cuûa oâng, toâi töï vieát moät chöõ, ñöôïc chöù? – Ñöôïc, ñöôïc, coâ nöông cöù tuøy taâm öùng thuû vieát ra moät chöõ, töùc raát linh öùng. Truùc Thu Lan nghe vaäy ngoaùi ñaàu laïi nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Nhaïc huynh, huynh thaáy neân vieát chöõ naøo? Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng khoâng höùng thuù gì laém vôùi troø boùi toaùn naøy, nhöng vì thaáy Truùc Thu Lan thaät cao höùng, chaøng cuõng khoâng nôõ laøm cuït höùng cuûa coâ ta, khi aáy nhìn thaáy moät chuù muïc ñoàng ñang côõi treân löng moät con traâu ñi ngöôïc laïi, beøn thuaän moàm noùi moät chöõ: – Ngöu. Truùc Thu Lan vui veû quay ñaàu laïi noùi: – Laõo thöû ñoaùn chöõ Ngöu xem. Kim Thieát Khaåu nheo ñoâi maét löôn nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi cöôøi noùi: – Chöõ “Ngöu” naøy laø do vò coâng töû kia ñeà xuaát, vaäy tröôùc heát keû heøn xin ñoaùn giuùp coâng töû moät phen. Chöõ Ngöu maát ñaàu laø chöõ Ngoï, chöõ Ngöu theâm neùt phieät thaønh chöõ Thaát, noù voán laø luùc maët trôøi ñöùng boùng, nhöng ñaây voán do chöõ Ngöu maát ñaàu thaønh Ngoï, bôûi vì noùi khoâng xuaát ñaàu neân bieåu thò khoâng phaûi laø maët trôøi chính trung, maø phaûi laø Ngoï trong daï Ngoï, töùc laø giôø Tî, chaúng leõ toái qua vaøo luùc nöûa ñeâm coù ngöôøi ñi laïc hay sao? Coù ñieàu vöøa roài con traâu kia ñöôïc ngöôøi daét ngang qua, coù theå maø luaän thì ngöôøi bò ñi laïc, bò ngöôøi ta xoû muõi daãn ñi. Chöõ ngöu boõ neùt phieät beân treân gia theâm chöõ “Nöõ” töùc laø chöõ “Gian”, roõ raøng laø coù ngöôøi ngaàm thao tuùng. Theá nhöng chöõ “Ngöu” beân döôùi theâm moät neùt ngang thaønh ra chöõ “Sinh”, nhö vaäy ngöôøi naøy tuy ñi laïc, nhöng roài cuõng coù theå gaëp laïi ñöôïc. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe qua khoâng khoûi thaàm boäi phuïc, laõo ta chæ baèng vaøo moät chöõ Ngöu maø suy luaän gaàn nhö ñuùng hoaøn toaøn chuyeän toái qua chaøng ñaõ gaëp phaûi. Laõo noùi vanh vaùch töïa hoà nhö laø ngöôøi thaân cuûa chaøng, bieát roõ taát caû moïi chuyeän cuûa chaøng. Theá nhöng roài söï hoaøi nghi len leùn daâng leân trong loøng, chaøng laïi thaàm nghó: – Chaúng leõ laõo ta laïi laø ñoàng ñaûng vôùi taëc nhaân, roõ raøng baøy troø naøy laø coá yù xoû muõi daãn ñi? 154 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 155 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan ngöôïc laïi haát haøm hoûi: – EÂ, Kim Thieát Khaåu, laø ta nhôø ñoaùn chöõ, laõo neân xem ñoaùn cho ta môùi phaûi chöù. Kim Thieát Khaåu gaät ñaàu cöôøi leân ha haû ñaùp: – Vaâng, vaâng, vöøa roài chæ laø vaøi caâu hieán nhò vò, quyeát khoâng laáy tieàn. Hieän taïi keû heøn xin ñoaùn chöõ Ngöu cho coâ nöông. Chöõ Ngöu maát ñaàu laø chöõ Ngoï. Chöõ Ngöu beân döôùi theâm neùt phieät thaønh chöõ Thaát... Vöøa nghe noùi ñeán ñoù, Truùc Thu Lan lieàn leân tieáng ngaét ngang: – Sao maõi maø laõo vaãn chæ noùi moät caâu naøy chöù? Kim Thieát Khaåu cöôøi ñaùp: – Ñoaùn chöõ Ngöu cho coâ nöông thì cuõng chæ coù moät caùch chieát töï naøy thoâi. Truùc Thu Lan noùi: – Haûo, vaäy thì laõo noùi ñi. Kim Thieát Khaåu noùi tieáp: – Keû heøn tröôùc heát ñoaùn chöõ Thaát, ñaây goïi laø nhaân höõu thaát thuû, maõ höõu thaát ñeá. Chöõ Ngöu vöøa roài cuûa coâ nöông khoâng phaûi laø do chính baûn thaân coâ nöông ñeà xuaát, maø laø do vò coâng töû naøy ñeà xuaát. Truùc Thu Lan nhíu maøy laéc ñaàu noùi: – Thì cuõng laø moät chöõ Ngöu khaùc gì nhau chöù? – A, a... Kim Thieát Khaåu laéc ñaàu noùi tieáp: – Hoaøn toaøn khoâng gioáng nhau, keû heøn ñaõ noùi nhaân höõu thaát thuû nhöng chöõ Ngöu voán khoâng phaûi do töï tay coâ nöông vieát ra, coâ nöông coøn chöa ñoäng thuû, maø vò coâng töû kia cuõng khoâng vieát ra, vöøa roài chæ laø tieän mieäng maø noùi, ñoù goïi laø quaân töû ñoäng khaåu, tieåu nhaân ñoäng thuû, maø thaát thuû ôû ñaây khoâng phaûi laø coâ nöông, cuõng khoâng phaûi laø vò coâng töû naøy, maø thaát thuû laø moät keû tieåu nhaân. Laïi noùi giôø Ngoï laø nhaát chính trung, maø giôø Ngoï khoâng xuaát ñaàu töùc laø giôø Tî, vò coâng töû naøy ñoaùn tröôùc, cho neân phaûi laø chuyeän xaûy ra ñeâm hoâm qua, coâ nöông ñoaùn sau, cho neân chuyeän xem ra töï nhieân phaûi laø phaûi ñeâm nay... Truùc Thu Lan bò laõo ta ñoaùn truùng taâm söï trong loøng, töï nhieân dao ñoäng maïnh. Kim Thieát Khaåu laïi noùi tieáp: – Laïi noùi chöõ Ngöu beân döôùi sinh neùt ngang laø chöõ Sinh... Truùc Thu Lan khoâng kieân nhaãn, chen vaøo: – Sao laïi laø chöõ Sinh? Kim Thieát Khaåu nhuùn vai, ruùt coå noùi: 155 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 156 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Beân döôùi khoâng cheùm theâm neùt ngang thì laøm sao thaønh chöõ Sinh? Treân maët coâ nöông coù neùt môø toái, hoaøn toaøn chæ nhôø vaøo moät chuùt duyeân cô, hoâm naøy laø ngaøy Nhaâm, quyù thuoäc Thuûy, ngoä Kim sinh, ngoä Thoå quan, con ñöôøng traùnh hung gaëp caùt phaûi laø höôùng naøy. YÙ keû heøn muoán noùi laø luùc gaëp phaûi nguy nan, coâ nöông cöù ñi veà höôùng Taây, coù theå ñaûm baûo bình an voâ söï. Truùc Thu Lan loøng ñaõ dao ñoäng maïnh, caøng hieáu kyø hôn noùi: – Theá nhöng laõo chöa noùi chuyeän nghi nan baát quyeát trong loøng toâi? Kim Thieát Khaåu chaáp tay cöôøi noùi: – Keû heøn chæ baèng vaøo chöõ ñeå luaän seõ, taát thaáy moïi chuyeän ñeàu ôû trong ñoù. Truùc Thu Lan nghe vaäy lieàn moùc ra moät ít baïc vuïn ñaët leân baøn tröôùc maët laõo ta noùi: – Laõo höùng thì noùi, toâi höùng thì nghe, vaäy thoâi. Noùi roài quay sang Nhaïc Tieåu Tuaán noùi tieáp: – Nhaïc huynh, chuùng ta ñi thoâi. Kim Thieát Khaåu voäi vaøng goïi to: – Coâ nöông, xin döøng böôùc. Truùc Thu Lan döøng chaân hoûi: – Chaúng phaûi tieân ñoaùn chöõ ñaõ traû roài ñoù sao? Kim Thieát Khaåu nhuùn vai cöôøi noùi: – Coâ nöông, keû heøn kim khaåu luaän töôùng, thieát chuûy traéc töï, khaùch thöôøng ñoaùn chöõ chæ caàn ba vaïn laø ñuû, nhöng coâ nöông... hì hì... – Sao? Chaúng leõ ta ñaõ traû ñeán taùm vaïn maø coøn chöa ñuû hay sao? Kim Thieát Khaåu noùi: – Coâ nöông noùi quaù naëng lôøi, keû heøn naøy môû quaøy xem töôùng, möôøi ngaøy khoâng khai tröông, khai tröông cuõng caàn phaûi ñuû aên möôøi ngaøy, ñi ra ñöôøng aên cuõng caàn tieàn, nguû cuõng caàn tieàn. Cho duø raèng khoâng theå khoâng aên nhöng röôïu thì cuõng khoâng theå khoâng coù. Moãi ngaøy chí thieåu cuõng phaûi naêm ba caân röôïu, maø röôïu thì phaûi coù thöùc nhaém, cho duø ít ra laø ñaäu laïc rang, cöù tính toång coäng keû heøn naøy cuõng tieâu maát naêm tieàn, coâ nöông giôø roäng raõi thöôûng cho naêm löôïng, thì keû heøn naøy cuõng qua ñöôïc naêm ngaøy khoâng caàn aên côm. Truùc Thu Lan hai maù ñoû leân vì töùc giaän, noùi lôùn: – Höø, ngöôi chaúng phaûi laøm tieàn laø gì? Xem moät chöõ maø ñoøi nhöõng naêm löôïng, boån coâ nöông chaúng chòu thua chieâu naøy ñaâu. Nhaïc Tieåu Tuaán töø ñaàu ñaõ nhìn thaáy boä maët xieâu hoàn laïc phaùch cuûa laõo thaày boùi ñaõ chaúng thuaän maét, khoâng muoán Truùc Thu Lan ñöùng giöõa ñöôøng ñaáu khaåu vôùi laõo ta, 156 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 157 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long beøn moùc ngay ra moät xaâu baïc coù ñeán naêm löôïng neùm leân baøn laõo ta, noùi: – Tieân sinh löu laïc giang hoà, naêm löôïng naøy goïi laø taëng tieân sinh uoáng röôïu naêm hoâm. Kim Thieát Khaåu ñöa nhanh chieác quaït ra höùng xaâu tieàn roài haát maïnh leân, tay kia thuaän tieän choäp laáy, xoøe ra ñeám raát nhanh, roài nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi hì hì noùi: – Ña taï coâng töû, taát thaûy naêm löôïng, boán tieàn ba vaïn. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy thuû phaùp vöøa roài cuûa laõo ta thì khoâng khoûi giaät mình thaàm nghó: – Chæ baèng vaøo moät thuû phaùp naøy, cuõng thaáy roõ laõo ta khoâng phaûi laø haïng maûi queá giang hoà taàm thöôøng. Truùc Thu Lan quay löôøm chaøng moät caùi noùi: – Toâi thì chaúng bao giôø thí cho laõo ta. Boïn hoï hai ngöôøi chuaån bò quay ñi, boãng laïi nghe Kim Thieát Khaåu noùi: – Vò coâng töû xin löu böôùc. Vöøa roài thì goïi Truùc Thu Lan döøng böôùc, giôø thì goïi ñeán Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán quay ñaàu hoûi: – Sao? Chaúng leõ naêm löôïng coøn chöa ñuû hay sao? – Ñuû, ñuû, naêm löôïng quaù ñuû ñeå keû heøn naøy uoáng röôïu. Kim Thieát Khaåu vöøa roài vöøa xoa xoa boä chieác muõi cuûa mình, cuùi thaáp ngöôøi noùi tieáp: – Chæ laø keû heøn naøy coøn moät caâu chöa kòp phuïng caùo heát, nguõ haønh kim khaéc moäc, phöông Ñoâng laø Giaùp, AÁt, Moäc maøu xanh, chæ coù Kim môùi khaéc ñöôïc Moäc. Truùc Thu Lan khoâng kieân nhaãn ñöôïc nöõa, keùo tay Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Nhaïc huynh, chôù nghe nhöõng lôøi noùi nhaûm cuûa laõo ta, chuùng ta ñi thoâi. Boïn hoï hai ngöôøi döøng chaân laïi trong moät quaùn phôû ñaàu traán aên uoáng nghæ ngôi, sau ñoù tieáp tuïc leân ñöôøng. Ñeán Thöông Chaâu chæ môùi laø giôø Thaân, boïn hoï vaøo khaùch ñieám Höng Long ôû cöûa Taây thaønh, choïn thueâ hai phoøng nghæ laïi. Sau khi röûa maët maøy xong, Truùc Thu Lan tìm sang phoøng Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng vöøa röûa maët xong, chaøng goïi moät bình traø roài ngoài nhaém nhaùp moät mình beân cöûa soå, thaáy Truùc Thu Lan, chaøng lieàn ñöùng daäy hoûi ngay: – Truùc coâ nöông, chuùng ta thöïc laø ôû ñaây nghæ troï ñeâm nay hay sao? Truùc Thu Lan kheùp kín cöûa laïi, nhìn chaøng móm cöôøi noùi: – Ai baûo laø chuùng ta nghæ laïi ñaây ñeâm nay? Toái nay chuùng ta phaûi trôû laïi traán Thuùc Daõ, doø thaùm xem trang vieän kia thöïc hö theá naøo. 157 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 158 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán ñaët cheùn traø xuoáng noùi: – Vaäy thì taïi sao chuùng ta phaûi ñi mieát ñeán taän Thöông Chaâu naøy? Truùc Thu Lan vaãn nôõ moät nuï cöôøi bí maät, noùi: – Ñaïi thieáu gia cuûa toâi ôi, chuùng ta giôû chieâu naøy goïi laø muoán baét coá thaû. Neáu trang vieän kia ñuùng laø saøo huyeät cuûa boïn taëc nhaân, chuùng thaáy chuùng ta ñi xa theá naøy, taát nghó chuùng ta thöïc khoâng coù hoaøi nghi gì trang vieän ñoù, coù theå chuùng seõ sô soùt baát phoøng, maø chuùng ta cuõng baát taát phaûi ñoái maët xung ñoät vôùi boïn chuùng, chæ caàn chuùng mình ñöôïc trang vieän ñoù laø saøo huyeät cuûa boïn chuùng laø ñuû roài. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu noùi: – Truùc coâ nöông thöïc taâm trí hôn ngöôøi, taïi haï quaû khoâng baèng. Truùc Thu Lan ñieàm nhieân noùi: – Toâi töø nhoû ñaõ theo meï haønh cöôùc giang hoà, naøo gioáng nhö vò thö sinh ñoïc saùch quanh naêm nhö Nhaïc huynh. – Taïi haï chæ mong hoaøn thaønh taâm nguyeän cuûa gia sö, hieän taïi ñaõ thaønh ngöôøi giang hoà, sau naøy caàn theo hoïc hoûi coâ nöông raát nhieàu. Truùc Thu Lan trong aùnh maét löu loä neùt vui, ngöng muïc quang nhìn chaøng, gioïng chaân tình noùi: – Chæ caàn huynh khoâng cheâ, toâi xin nguyeän doác heát sôû naêng beân caïnh giuùp ñôõ moät tay cho sö huynh. Noùi ñeán ñoù, chôït “a” leân moät tieáng, thay ñoåi ngöõ khí, laïi hoûi: – Nhaïc huynh noùi laø mong moûi hoaøn thaønh taâm nguyeän cuûa leänh sö, nhöng thöïc söï ra laø chuyeän gì? Nhaïc Tieåu Tuaán vôùi naøng cuõng khoâng daáu gieám, luùc aáy keå heát ra moïi chuyeän. Ñoâi maét haïnh cuûa naøng loä thaâm tình, noùi: – Cöù theo huynh noùi thì taâm nguyeän thöù nhaát cuûa leänh sö laø tìm kieám ngöôøi con trai duy nhaát, voâ côù maát tích möôøi saùu naêm veà tröôùc. Naêm aáy ngöôøi ñoù chæ vöøa môùi möôøi hai tuoåi. Cöù nhö nay thì ñaõ laø hai möôi taùm tuoåi, maø huynh thì chæ bieát duy nhaát beân maøy traùi ngöôøi ñoù coù moät noát ruoài son, vaø teân laø Long Quaân, ngoaøi ra khoâng bieát gì theâm... AÙi! Trôøi ñaát meânh moâng chuyeän tìm ngöôøi quaû laø moø kim ñaùy bieån. Theá nhöng taâm nguyeän thöù nhì cuûa leänh sö laïi caøng khoù. Cöù theo nhö khaåu khí cuûa Nhaïc huynh, thì chæ caàn Toáng ñaïi laõo gia noùi moät lôøi thì giaûi taän moïi chuyeän, theá nhöng Toáng ñaïi laõo gia nhaát ñònh buoäc huynh phaûi tieáp ñöôïc laõo ta moät kieám môùi chòu giaûi ñaùp. Toáng ñaïi laõo gia xöa nay vaãn thinh danh laø voõ laâm ñeä nhaát kieám, tieáp laõo ta moät chieâu soá ra coøn khoù hôn tieáp cao thuû kieám khaùch khaùc traêm chieâu, nghìn chieâu. “A”, noùi ñeán ñoù baát chôït naøng thoát leân moät tieáng nhö nghó ra ñieàu gì, ñoãi gioïng noùi: 158 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 159 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ñuùng roài, Nhaïc huynh, theo yù toâi nghó Toáng ñaïi laõo gia nhaát ñònh phaûi laø ngöôøi thaân quen cuûa leänh sö, sao luùc aáy huynh khoâng hoûi Toáng ñaïi laõo gia xem taâm nguyeän thöù nhì cuûa leänh sö thöïc ra laø gì? Nhaïc Tieåu Tuaán laéc nheï ñaàu, noùi: – Khoâng caàn phaûi hoûi, taïi haï tieáp khoâng noãi moät chieâu kieám cuûa Toáng ñaïi laõo gia thì hoûi chi voâ ích, moät ngaøy naøo ñoù taïi haï coù theå tieáp ñöôïc moät kieám cuûa Toáng ñaïi laõo gia, thì khi aáy khoâng caàn hoûi oâng ta cuõng vaãn noùi ra. – Nhaïc huynh noùi cuõng phaûi. Truùc Thu Lan taùn thaønh moät caâu, traàm tö giaây laùt noùi: – Chæ laø... AÙi! kyø nhaân dò só meï toâi quen cuõng khoâng phaûi laø ít, nhöng kieám phaùp thì khoâng coù ngöôøi naøo qua noãi Toáng ñaïi laõo gia, neáu khoâng thì coù theå nhôø meï toâi daãn ñeán giôùi thieäu moät vò.... Nhaïc Tieåu Tuaán kieân nghò noùi: – Khoâng, taïi haï töï tin seõ coù moät ngaøy naøo ñoù tieáp noãi moät chieâu kieám cuûa Toáng ñaïi laõo gia. Chæ coù ñieàu hieän taïi Toáng ñaïi laõo gia truùng taùn coâng kyø ñoäc, taïi haï ñaõ ñaùp öùng vôùi oâng ta nhaát ñònh tìm caùch laáy giaûi döôïc cho oâng. Truùc Thu Lan chôùp ñoäng ñoâi nhaõn chaâu, cöôøi cöôøi noùi: – Theá thì khoâng khoâng khoù, ñeâm nay tröôùc heát chuùng ta ñi thaùm thính moät chuyeán cho ra hö thöïc, neáu quaû ñuùng trang vieän kia laø saøo huyeät cuûa boïn taëc nhaân, toâi seõ ñi tìm meï toâi ñeán gaëp chuùng ñoøi thuoác giaûi. Chaïm phaûi meï toâi, boïn chuùng quyeát khoâng daùm khoâng ñöa thuoác giaûi ra. Nhaïc Tieåu Tuaán töïa hoà nhö ñang suy nghó ñieàu gì, noùi: – Tröa hoâm nay chuùng ta gaëp laõo thaày boùi Kim Thieát Khaåu, hình daïng cuûa laõo ta thöïc ñaùng ngôø, coù leõ haén ñoaùn ra ñöôïc ñeâm nay chuùng ta seõ coù haønh ñoäng. Truùc Thu Laàn daãu moàm noùi: – Haén xem ra chæ laø keû giang hoà thuaät só lang baït kieám keá möu sinh maø thoâi. – Chaúng phaûi coâ nöông khi aáy muoán nghe haén noùi ñoù sao? Truùc Thu Lan cöôøi ñaùp: – Toâi chöa phaûi laø ngöôøi ñaõ coù gia ñình, haù deã nghe theo nhöõng lôøi moàm meùp nhaûm nhí cuûa gaõ giang hoà lang baït kia sao? Toâi chæ muoán nghe ñieàu haén noùi laø “chuyeän nghi nan baát quyeát” ñeå thaêm doø chuùt manh moái maø thoâi, cöù theo nhö toâi nghó thì haén khoâng phaûi laø ñoàng ñaûng vôùi boïn taëc. Noùi roài naøng nhoeûn mieäng cöôøi loä haøm raêng traéng möôùt, noùi tieáp: – Chuùng ta noùi coù leõ khoâng cuøng, tröôùc maët ñeâm nay chuùng ta phaûi trôû laïi ñeâ Thuùc Daõ moät phen. Giôø haõy coøn ñeán moät hai canh nöõa môùi tôùi giôø khôûi haønh, huynh neân tranh thuû nguû moät giaác laáy söùc, toâi cuõng veà phoøng ñaây. 159 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 160 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Noùi xong, khoâng ñôïi Nhaïc Tieåu Tuaán noùi gì theâm, naøng quay ngöôøi ñi nhanh ra khoûi phoøng, tieän tay kheùp caùnh cöûa laïi cho chaøng. Truùc Thu Lan ñi roài, Nhaïc Tieåu Tuaán ngoài xeáp baèng leân giöôøng ñònh thaàn vaän khí chuyeån hoài toaøn chaâu thaân. Phuùt choác chaøng ñaõ rôi vaøo traïng thaùi nhaäp ñònh vong ngaõ. Khoâng bieát thôøi gian troâi qua bao laâu, khi chaøng môû maét ra thì thay caên phoøng toái nhôø nhôï, ñaõ ñeán giôø leân ñeøn. Beân ngoaøi luùc aáy coù tieáng ngöôøi goõ cöûa nheï, goïi voïng vaøo: – Khaùch quan, ngaøi ra ngoaøi duøng côm hay laø ñeå tieåu nhaân mang vaøo phoøng, tieåu ñieám xin phuïc vuï taän tình. Nhaïc Tieåu Tuaán nhaûy xuoáng giöôøng, nhöng chöa traû lôøi ngay. Luùc aáy nghe gioïng Truùc Thu Lan noùi: – Chuùng ta khoâng ñi ra ngoaøi, ngöôi baûo ñaàu beáp laøm thöù gì ngon mang vaøo phoøng cho chuùng ta laø ñöôïc. Tieåu nhò öùng thanh daï moät tieáng, roài nghe tieáng böôùc chaân lui ra xa daàn. Cöûa phoøng heù môû, Truùc Thu Lan laùch nheï vaøo, thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ tænh, naøng nhoeûn mieäng cöôøi noùi: – Nhaïc huynh ñaõ daäy, toâi cöù ngôõ Nhaïc huynh coøn nguû say. Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Coâ cuõng ñaõ nguû moät giaác roài chöù? Truùc Thu Lan laéc ñaàu ñaùp: – Toâi coù chuyeän neân khoâng nguû ñöôïc. Beân ngoaøi coù tieáng chaân ngöôøi, tieåu nhò mang vaøo phoøng moät ngoïn neán, roài thay bình traø noùng. Nhaïc Tieåu Tuaán chôø ñeán khi tieåu nhò ñaõ ñi khoûi, môùi thaáp gioïng hoûi: – AÊn côm toái xong chuùng ta seõ leân ñöôøng ngay chöù? Truùc Thu Lan cuõng nhoû gioïng ñaùp: – Coøn sôùm laém, chuùng ta khoâng theå ñeå ngöôøi phaùt hieän chí thieåu cuõng phaûi qua heát canh moät môùi ñi. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu noùi: – Moïi chuyeän toâi ñeàu nghe theo coâ nöông saép ñaët. Choác laùt, tieåu nhò ñaõ doïn leân moät maâm côm khaù thònh soaïn, caùc moùn aên laøm raát ngon. Boïn hoï hai ngöôøi aên ngaáu nghieán, choác laùt ñaõ heát saïch maâm côm. Tieåu nhò vaøo thu doïn maâm cheùn baùt ra ngoaøi. 160 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 161 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan ñöùng leân, nhoû gioïng noùi: – Toâi veà phoøng ñaây, huynh cuõng vôø nhö taét ñeøn ñi nguû, chôø heát canh moät thì nhaûy ra cöûa soå, toâi seõ chôø huynh ôû ñaàu ngoû, tieàn phoøng tieàn aên ôû ñaây cöù ñeå laïi cho hoï moät löôïng laø ñuû. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu ñaùp: – Taïi haï hieåu. Truùc Thu Lan vaãn chöa yeân taâm, daën tieáp: – Ra theo ngoû cöûa soå, caàn phaûi vöôït theâm qua hai nhaø daân, môùi nhaûy xuoáng, ôû ñoù coù moät con heûm nhoû, ra khoûi heûm chính laø ñaàu ñöôøng. Nhaïc Tieåu Tuaán laïi gaät ñaàu ñaùp: – Taïi haï ñaõ nhôù kyõ. Truùc Thu Lan môû cöûa böôùc ra ngoaøi. Nhaïc Tieåu Tuaán böôùc ñeán ñoùng cöûa khoùa traùi cöûa laïi roài taét ñeøn leân giöôøng ñeå nguyeân caû quaàn aùo naèm xuoáng. Chaøng voán xöa naøy chöa töøng laøm keû daï haønh, neân laàn naøy caûm thaáy boàn choàn vaø xuùc ñoäng maïnh, phaûi khoù khaên laém môùi chôø ñeán heát canh moät. Chaøng ngoài baät daäy rôøi khoûi giöôøng, moùc moät löôïng baïc ñaët leân baøn, roài theo cöûa soå ra ngoaøi phoøng theo ngaû sau. Chaøng töø nhoû ñaõ luyeän thaønh nhaát thaân khinh coâng thöôïng thöøa, chæ coøn thieáu kinh nghieäm giang hoà. Luùc naøy ra khoûi phoøng, cöù theo y nhö lôøi cuûa Truùc Thu Lan, vöôït qua theâm hai nhaø daân nöõa, roài nhaûy xuoáng ñaát, tuyeät nhieân khoâng ñeå laïi chuùt tieáng ñoäng nhoû. Ñaây laø con heûm nhoû, ñöa maét nhìn quanh chæ thaáy toái ñen nhö möïc, chaúng ñaønh phaûi döøng laïi ñònh thaàn moät luùc roài môùi cöû böôùc ñi veà phía tröôùc. Ra heát con heûm, quaû nhieân laø ñaõ ra ñeán ñaàu ñöôøng. Treân con loä chính naøy, ôû trung taâm vaãn coøn nhieàu quaùn coøn ñoû ñeøn, theá nhöng ôû ñoaïn cuoái loä naøy thì quaïnh queû, khaùch boä haønh qua laïi cuõng vaéng thöa. Ñöa maét lia moät voøng, chaøng lieàn phaùt hieän trong boùng toái beân kia ñöôøng, tröôùc maët moät quaùn aên nhoû coù boùng ngöôøi, chaúng phaûi laø Truùc Thu Lan ñoù sao? Truùc Thu Lan cuõng ñaõ nhìn thaáy chaøng, lieàn ñöa tay vaãy vaãy. Nhaïc Tieåu Tuaán voäi vaõ chaïy sang. Truùc Thu Lan ñoùn chaøng, thaáp gioïng hoûi: – Huynh coù bò ngöôøi naøo phaùt hieän nhìn thaáy khoâng? – Khoâng. Truùc Thu Lan thaàm thì noùi: 161 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 162 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vöøa roài toâi nhìn thaáy moät boùng ngöôøi xuaát hieän töø caên nhaø ñoái dieän chaïy veà höôùng Baéc. Ngöôøi naøy thaân phaùp raát cao, toâi cöù ngôø laø huynh neân ñònh goïi, vöøa luùc aáy thì phaùt hieän ra huynh töø trong heûm ñi ra. Ngöôøi naøy xem ra thaân thuû cao cöôøng, khoâng bieát laø ñaõ phaùt hieän thaáy huynh hay khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi vôùi veû khaúng ñònh: – Khoâng theå naøo, luùc toâi nhaûy xuoáng con heûm, tuyeät nhieân khoâng heà nhìn thaáy coù boùng ngöôøi naøo. – ÖØm, neáu vaäy thì toát. Hai ngöôøi soùng vai nhau phoùng nhanh treân con ñöôøng ñeán cuoái chaân böùc töôøng thaønh. Truùc Thu Lan keâu chaøng ra moät goùc vaéng veû, môùi thaáp gioïng noùi: – Chuùng ta nhaûy leân ñi. Noùi roài naøng nhuùn chaân, hai tay giang ra laáy thaêng baèng, thi trieån moät theá Thanh haïc xuyeân vaân, caû ngöôøi vöøa nheï nhaøng leân khoâng, ñaùp xuoáng maët bôø thaønh. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng lieàn thi trieån khinh coâng tung ngöôøi nhaûy leân bôø thaønh theo naøng. Truùc Thu Lan dòu daøng taùn thöôûng: – Nhaïc huynh khinh coâng thaät tuyeät. – OÀ, coâ nöông thaân thuû cuõng baát phaøm. Truùc Thu Lan chôùp maét lieác chaøng noùi: – Toâi so vôùi Nhaïc huynh thì coøn keùm xa. Noùi roài naøng lieàn tung ngöôøi nhaûy voït ra ngoaøi thaønh. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng lieàn theo saùt chaân naøng. Truùc Thu Lan noùi: – Töø ñaây ñeán traán Thuùc Daõ, thi trieån khinh coâng maø chaïy thì chæ chöøng nöûa canh giôø laø ñeán, nhaát laø tröôùc maët trang vieän kia chæ laø baûi coû troáng hoaùt, khoâng coù choã aån naáp, beân ngoaøi töôøng thaønh tuy coù ít caây cao, nhöng khoaûng caùch thaønh laïi quaù xa. Theo toâi nghó thì laàn naøy chuùng ta neân vaøo theo loái hoa vieân phía sau, nhö vaäy xem ra an toaøn hôn nhieàu. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu noùi: – Toâi ñaõ noùi roài, taát caû moïi chuyeän ñeàu nghe theo chuû yù cuûa coâ nöông. Truùc Thu Lan ñoâi nhaõn chaâu loä löu ba nhìn chaøng giaây laùt roài noùi tieáp: – Ngöôøi ta chöa noùi heát, chuyeán ñi ñeâm nay cuûa chuùng ta tuyeät ñoái khoâng ñeå ñoái phöông phaùt hieän, cho neân haønh tích caàn heát söùc bí maät, neáu khoâng gaëp phaûi tình huoáng vaïn baát ñaéc dó, thì quyeát khoâng neân ñoäng thuû. 162 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 163 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán móm cöôøi ñaùp: – Coâ nöông xem taïi haï nhö keû hung baïo, thích ñaùnh nhau laém sao? – OÀ toâi chæ nhaéc nhôû vaäy thoâi, thöïc söï thì chuùng ta chaúng phaûi seõ ñoäng thuû cuøng boïn chuùng hay sao? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu cöôøi noùi: – Taïi haï nhôù roõ, chuùng ta ñi thoâi. Truùc Thu Lan löôøm chaøng moät caùi, cöôøi töôi roài quay ngöôøi phoùng ñi. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng lieàn thi trieån Luïc ñòa phi baèng thaân phaùp, trong boùng ñeâm hoï nhö hai nhaân aûnh löôùt nhanh nhö hai veät khoùi môø. Chöa ñaày nöûa canh giôø thì hoï ñaõ ñeán traán Thuùc Daõ. Truùc Thu Lan thaû boä chaäm laïi, boõ ñöôøng chính reõ vaøo moät con ñöôøng moøn, ñi theâm chöøng moät daëm nöõa, naøng döøng laïi phía tröôùc, thaáp gioïng noùi: – Ñeán nôi roài. Nhaïc Tieåu Tuaán ngöng maét nhìn trong maøn ñeâm nhôø nhôï, quaû nhieân ñaõ thaáy luø luø moät toøa trang vieän maø hoài saùng hoï ñaõ xoâng vaøo. Luùc naøy trong trang vieän toái ñen khoâng thaáy coù aùnh ñeøn. Trong loøng chaøng chôït sinh nghi noùi nhoû: – Chaúng leõ boïn taëc ñaõ ñi heát thaät roài, sao khoâng thaáy moät aùnh ñeøn naøo? Truùc Thu Lan hôi nhíu maøy lieãu, noùi: – Khoâng coù aùnh ñeøn, chöùng toû boïn chuùng ñaõ coù caûnh giaùc. Nhaïc Tieåu Tuaán ngaïc nhieân hoûi: – Chaúng leõ chuùng ñoaùn chaéc ñeâm nay chuùng ta seõ quay trôû laïi? Truùc Thu Lan baät cöôøi thanh tieáng nhoû, roài noùi: – Ñöông nhieân laø boïn chuùng caûnh giôùi khoâng phaûi laø ñeà phoøng chuùng ta, thoâi ñöøng ôû ñaây laâu khoâng tieän, chuùng ta ñi tieáp. Noùi roài naøng phoùng chaân chaïy tieáp. Naøng traùnh maët chính trang vieän, chaïy voøng xa lui haäu vieän, tuy xa moät chuùt, nhöng maët sau trang vieän laïi laø moät röøng caây aên traùi um tuøm. Trong maøn ñeâm, chæ thaáy moät khoái ñen nghòt, neáu laãn mình vaøo ñoù thì khoù bò ngöôøi ta phaùt hieän ñöôïc. Truùc Thu Lan phaùt tay ra hieäu, roài nhaûy ngöôøi moät caùi khuaát vaøo röøng caây. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng chaúng noùi gì, chæ laúng laëng nhuùn mình phoùng theo naøng. Truùc Thu Lan trong röøng caây raát caån thaän ñi doø töøng böôùc, lôïi duïng boùng caây toái ñen maø ñi. 163 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 164 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán vaãn baùm saùt theo chaân naøng. Ñi ñöôïc moät hoài, Truùc Thu Lan döøng chaân laïi beân moät goác caây, chæ tay veà tröôùc, thaàm thì: – Töø ñaây caùch bôø töôøng haäu vieän trang vieän kia khoâng coøn xa, chuùng ta taïm thôøi nghæ chaân laïi ñaây moät laùt roài ñoät nhaäp. Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn thaàn thaùi cuûa naøng thaän troïng nhö laâm ñaïi ñòch, neân cuõng khoâng daùm sô hoát, roùn reùn ñeán gaàn aån thaân vaøo moät goác caây. Töø ñaây ngöng maét nhìn veà phía tröôùc, heát röøng caây quaû nhieân chæ caùch nhöõng naêm tröôïng laø ñeán bôø töôøng trang vieän, khoaûng caùch ñoù laø moät baûi coû hoang khoâng loái moøn, thoaït troâng trang vieän khoâng khaùc gì moät thaønh baûo kieân coá, coù ñieàu luùc naøy khoâng moät ñoäng tònh nhoû, chæ nghe thaáy tieáng coân truøng keâu raû rích maø thoâi. oOo 164 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2