Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 13

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

64
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 13

 1. 165 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Möôøi Ba BÍ AÅN TRONG TRANG VIEÄN T rong maøn ñeâm tónh mòch, chæ coù tieáng deá keâu ñeâm... Nhöng ñuùng taïi luùc naøy, Nhaïc Tieåu Tuaán trong loøng boãng khôûi leân linh tính coù ngöôøi, chaøng caûnh giaùc ngöng thaàn laéng tai nghe ngoùng, quaû nhieân thoang thoaûng trong tieáng daï phong, coù tieáng ngöôøi töïa hoà nhö ai ñoù vöøa böôùc vaøo röøng caây. Thöïc tình thì ñieàu naøy Truùc Thu Lan khoâng phaùt hieän ra ñöôïc, vì töø nhoû Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ luyeän chính toâng noäi coâng, neân moãi khi ngöng thaàn laéng nhó, thì trong voøng vaøi tröôïng vuoâng, tieáng kim rôi treân neàn ñaát coù theå nghe thaáy tieáng. Coù ñieàu ngay baûn thaân chaøng cuõng khoâng bieát ñöôïc noäi coâng cuûa mình ñaõ ñaït ñeán caûnh giôùi naøy, maø cöù ngôõ laø tai chaøng nghe thaáy nhö vaäy chæ laø ñieàu bình thöôøng maø thoâi. Chaøng quay day gheù saùt tai Truùc Thu Lan ræ nhoû: – Chuùng ta nhanh ngoài xuoáng, coù ngöôøi ñeán. Truùc Thu Lan maëc duø cuõng ñang laéng tai nghe ngoùng, nhöng tuyeät khoâng nghe thaáy gì. Naøng trong loøng hôi kinh ngaïc, nhöng cuõng lieàn theo lôøi chaøng ngoài thuïp xuoáng ngay. Ñaây chæ laø chuyeän xaûy ra trong caùi chôùp maét, khi boïn hoï vöøa ngoài thuïp xuoáng, thì “xeït” moät tieáng, moät boùng ngöôøi nhanh nhö chôùp voït vaøo röøng, ñöùng caùch nôi boïn hoï ñang aån chæ chöøng ba tröôïng. Trong boùng ñeâm, chæ thaáy ñaây laø moät ngöôøi thaáp luøn, thaân vaän ñaïo baøo maøu ñen, ñaàu ñoäi ñaïo quaùn, löng ñeo tröôøng kieám, trong tay laïi caàm caây phaát traàn maøu traéng. Cöù nhìn thaân phaùp ngöôøi naøy huyeãn hoaëc nheï nhaøng nhö thieân ngoaïi phi lai, haún nhieân laø moät cao nhaân baát tuïc. Coù ñieàu baèng vaøo tröïc giaùc, khieán ngöôøi ta nhaän ra ngöôøi naøy khoâng phaûi laø nhaân vaät chính phaùi. Haéc baøo ñaïo nhaân vöøa xuaát hieän, boãng nhieân “vuø” moät tieáng, theâm moät boùng ngöôøi gaày nhoû xuaát hieän, löôùt ñeán tröôùc maët haéc baøo ñaïo nhaân chaáp tay goïi leân: – Sö phuï. Nguyeân laø vöøa roài Nhaïc Tieåu Tuaán ngöng thaàn nghe thaáy tieáng böôùc chaân chính laø cuûa ngöôøi gaày nhoû naøy, gioïng ngöôøi vöøa caát leân thì caû Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan ñeàu nhaän ra. Haén chính laø teân tieåu töû gaày nhoû maët ñen maø boïn hoï gaëp laàn tröôùc trong quaùn röôïu beân soâng Qua Chaâu. Haéc baøo ñaïo nhaân “öøm” moät tieáng, roài noùi: 165 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 166 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ñoà nhi, coù phaûi ngöôi noùi chính laø trang vieän naøy khoâng? Tieåu töû maët ñen gaät ñaàu ñaùp: – Daï, chính laø nôi naøy. Haéc baøo ñaïo nhaân hoûi: – Ngöôi noùi laø ñeán caû Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu maø gaëp vò nöõ nhaân hoï Thaân cuõng phaûi toû ra cung kính ö? Tieåu töû maët ñen gaät ñaàu ñaùp: – Vaâng, ñuùng theá. – Neáu theá thì thaät kyø laï, nöõ nhaân hoï Thaân kia thaân theá lai lòch theá naøo chöù? Tieåu töû maët ñen ngöôùc nhìn sö phuï ngaïc nhieân hoûi: – Sö phuï cuõng khoâng bieát sao? Haéc baøo ñaïo nhaân traàm ngaâm giaây laùt noùi: – Sö phuï coøn chöa gaëp maët coâ ta, thì laøm sao bieát döôïc? ÖØm, theá nhöng ñeán Huy Khaâm Nghieâu döôùi tay coâ ta cuõng khoâng qua ba chieâu ñaõ thuùc thuû chòu troùi, ñuû thaáy nöõ nhaân naøy lai lòch chaúng nhoû... Nhaïc Tieåu Tuaán nghe ñeán ñaây thì söõng caû ngöôøi, thaàm nghó: – Huy Khaâm Nghieâu, chaúng phaûi laø thaân phuï cuûa Huy coâ nöông sao? OÂng ta ñöôïc ngöôøi treân giang hoà toân xöng laø Hoaøi Döông ñaïi hieäp, caû moät vuøng Baéc Tröôøng giang ñöôïc coi laø nhaân vaät ñöùng haøng ñaàu, vaäy maø bò baét bôûi tay vò coâ nöông hoï Thaân kia chöa quaù ba chieâu. Nhöng noùi theá laø phong thö taåm ñoäc maø gaõ hoï Töø kia lôïi duïng ñöa ñeán cho Toáng ñaïi laõo gia, tin töùc laø söï thöïc chöù khoâng phaûi chæ laø tin bòa ñaët ñeå khuûng boá. Luùc naøy ñaõ nghe tieåu töû maët ñen noùi: – Sö phuï, chuùng ta coù neân vaøo beân trong hay khoâng? Haéc baøo ñaïo nhaân ngöng maét nhìn töôøng thaønh trang vieän noùi: – Chuùng ta ñaõ ñeán ñaây, leõ naøo laïi khoâng vaøo beân trong xem hö thöïc theá naøo? AÙnh maét laõo vaãn ngöng nhìn vaøo trang vieän, thoaùng loä chuùt chaàn chöø, roài quyeát ñònh trong ñaàu, quaùt nhoû: – Ñoà nhi, chuùng ta vaøo. Döùt lôøi, khoâng kòp nhìn ñaïo nhaân thi trieån theá naøo, chæ thaáy thaân hình töïa hoà nhö laêng khoâng ngöï phong, löôùt nhanh treân khoâng trung, vöôït qua böùc töôøng taàm ba tröôïng, bieán maát haún vaøo beân trong. Tieåu töû maët ñen cuõng khoâng daùm chaäm treå, caû ngöôøi phoùng vuùt leân lao vaøo beân trong trang vieän nhö boùng chim nhaïn daï phi, nhaùy maét khuaát haún vaøo beân trong töôøng 166 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 167 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thaønh. Truùc Thu Lan ngoài thöø ngöôøi, thôû phaøo nheï nhoõm noùi: – Nhaïc huynh, huynh coù bieát nhaân vaät aùo ñen naøy khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán thöïc tình ñaùp: – Taïi haï xöa naøy chöa töøng xuaát ñaïo giang hoà, laøm sao bieát laõo ñaïo nhaân kia laø ai? Cöù baèng vaøo khaåu khí cuûa haéc baøo ñaïo nhaân thì töïa hoà nhö danh tieáng laõo ta treân giang hoà khoâng nhoû? Truùc Thu Lan noùi: – OÂng ta goïi laø Haéc y Thuaàn Döông Coâng Toân Quyeàn. AØ, ñuùng roài... Tieåu töû maët ñen kia chaúng phaûi laø chuùng ta ñaõ gaëp haén trong quaùn röôïu ôû Qua Chaâu hoâm tröôùc sao? Luùc ñoù coøn chöa bieát ñöôïc lai lòch cuûa haén, khoâng ngôø laïi laø moân ñoà cuûa Haéc y Thuaàn Döông Coâng Toân Quyeàn, chöøng nhö haén ñöôïc goïi laø Haéc Haøi Nhi. Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Vaäy hieän taïi chuùng ta cuõng neân vaøo chöù? Truùc Thu Lan móm cöôøi, noùi: – Toâi chöøng nhö thaáy Nhaïc huynh raát noân noùng muoán vaøo trong ñoù phaûi khoâng? Thöïc ra coù moät vò cao nhaân nhö Haéc y Thuaàn Döông thay chuùng ta vaøo thaùm thính hö thöïc thì chuùng ta cöù vieäc thuû giöõ ôû ñaây laø toát nhaát. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Chuùng ta ñöùng ôû ñaây bò bôø töôøng che khuaát taàm maét laøm sao nhìn thaáy ñöôïc tình hình beân trong, nhìn beân kia coù toøa löông ñình ñaùm coå tuøng cao kia coù leõ laø ngoïn giaû sôn, neáu ñöùng ôû ñoù maø nhìn xuoáng quan saùt chaúng phaûi laø roõ raøng hôn sao? Truùc Thu Lan haát maùi toùc luøi boõ vai, cöôøi noùi: – Thoâi ñöôïc, neáu huynh muoán thì chuùng ta vaøo vaäy. – Taïi haï ñi môû ñöôøng. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi roài lieàn thaúng ngöôøi ñöùng leân, tung ngöôøi nhaûy leân ñaàu töôøng thaønh, chính luùc ñang ñònh ngoaùi ñaàu ñôïi naøng, thì Truùc Thu Lan cuõng ñaõ phoùng leân theo, gaáp gioïng noùi: – Treân töôøng thaønh khoâng theå döøng chaân laâu ñöôïc, nhanh vaøo trong. Nhaïc Tieåu Tuaân luùc naøy cuõng phaùt hieän ra ñöùng ôû treân ñaàu töôøng thaønh laø khoâng oån, ñaõ trôû thaønh muïc tieâu phaùt hieän ra deã daøng nhaát, neân ñeà khí tieáp tuïc tung ngöôøi phoùng vuø xuoáng hoøn giaû sôn. Truùc Thu Lan khoâng coù ñöôïc khinh coâng thöôïng thaëng nhö Nhaïc Tieåu Tuaán, phaûi caàn ñeán ba böôùc nhaûy môùi ñöùng leân ñöôïc treân hoøn giaû sôn, chaân vöøa chaïm ñaát lieàn aån thaân naáp vaøo moät luøm caây nhoû, thaáp gioïng goïi: 167 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 168 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Nhaïc huynh, nhanh ñeán ñaây. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe goïi, beøn ñeán beân caïnh naøng. Truùc Thu Lan thaáp gioïng noùi: – Ngoïn giaû sôn naøy coøn cao hôn caû töôøng thaønh, tuy noù coù theå quan saùt chung quanh, nhöng cuõng laø nôi deã bò phaùt hieän ra nhaát, hay laø chuùng ta tröôùc heát tìm moät nôi naøo aån naáp tröôùc ñaõ. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu, boïn hoï hai ngöôøi sau moät luùc tìm kieám, cuõng tìm ñöôïc moät nôi aån kín ñaùo sau khoái nham thaïch gaàn ôû chaân giaû sôn. Hai beân coù nhöõng ñaùm caây nhoû che chaän, ñöøng noùi laø ban ñeâm, neáu ban ngaøy ngöôøi ñi beân ngoaøi cuõng khoù loøng phaùt hieän thaáy. Theá nhöng naáp ôû beân trong, coù theå nhìn ra ngoaøi qua nhöõng chieác loå hoång töï nhieân cuûa khoái nham thaïch maø laïi nhìn ñöôïc caûnh vaät chung quanh. Hai ngöôøi vöøa aån ngöôøi xong, boãng “veøo” moät tieáng, coù boùng ngöôøi chaúng bieát töø ñaâu phoùng tôùi, döøng chaân laïi ngay treân ñænh ngoïn giaû sôn. Truùc Thu Lan cuõng ñaõ nghe tieáng ngöôøi löôùt gioù, voäi caûnh giaùc keùo aùo Nhaïc Tieåu Tuaán thuïp ñaàu neùp thaáp xuoáng. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng ruùt coå thaáp ñaàu xuoáng, trong loøng thaàm caûm phuïc: – Xem ra hoøn giaû sôn naøy laø moät muïc tieâu raát deã bò phaùt hieän, neáu vöøa roài khoâng coù chuù yù cuûa Truùc coâ nöông, nhanh aån thaân xuoáng ñaây, thì coù leõ ñaõ bò ngöôøi ta phaùt giaùc ra roài. Laïi noùi, choã boïn hoï aån naáp voán raát nhoû heïp, nhöng luùc naøy caû Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng ruùt coå cuùi ñaàu neùp saùt vaøo ngöôøi naøng, maùi toùc daøi möôït cuûa Truùc Thu Lan thoang thoaûng leân muøi höông ngan ngaùt deã chòu. Chaøng voán xöa nay chöa töøng chung ñuïng vôùi nöõ nhaân, töï nhieân bò laøn höông deã chòu laøm ngaây ngaát, töïa hoà nhö phuùt choác queân haún caû ngöôøi vöøa xuaát hieän treân ñænh giaû sôn coøn chöa bieát laø baïn hay ñòch. Ngöôøi vöøa xuaát hieän treân ñónh ngoïn giaû sôn, chung quy cuõng khoâng ñeå taâm chuù yù ñeán choã boïn hoï aån naáp, chæ löôùt maét quan saùt quanh moät voøng, roài tung ngöôøi löôùt xuoáng. Truùc Thu Lan gheù maét chaêm nhìn, môùi hay ngöôøi naøy thaân hình taàm thöôùc, löng ñeo tröôøng kieám, voït qua chieác hoà nhoû, vung tay phaùt moät cöû chæ nhö ra hieäu, roài nöông theo boùng toái cuûa caùc buïi caây voït ñi tieáp, phuùt choác maát daïng. Chính luùc ngöôøi naøy vöøa phoùng ñi, thì töø phía beân phaûi laïi xuaát hieän hai boùng ngöôøi khaùc lao nhanh nhö daï öng saên moài, vöôït vaøo bôø töôøng laø laäp töùc phoùng theo chaân ngöôøi kia maát huùt. Vì cöï ly khaù xa, neân boïn hoï khoâng nhìn thaáy roõ hai ngöôøi naøy, nhöng chæ baèng vaøo thaân phaùp cuûa hoï, cuõng ñuû thaáy ñeàu laø haïng cao thuû nhaát löu, ñöông nhieân caû ba ngöôøi naøy phaûi laø thaâm daï xaâm nhaäp vaøo ñaây laø ñeå thaùm thính. 168 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 169 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan thaáp gioïng ræ tai Nhaïc Tieåu Tuaán: – Ba ngöôøi naøy thaân thuû baát phaøm, xem ra ñeâm nay ngöôøi vaøo doø thaùm trang vieän naøy khoâng phaûi laø ít. Luùc noùi xong, quay ñaàu laïi nhìn laïi môùi phaùt hieän ra boïn hoï hai ngöôøi töïa hoà nhö moâi keà moâi, maù keà maù, hôi thôû phaø vaøo nhau khieán naøng caûm xuùc maïnh ñeán ngaây ngaát. Nhaát thôøi sô yù, khieán naøng vöøa thích vöøa theïn, maët öûng ñoû leân, voäi vaøng quay ñaàu laïi. Nhaïc Tieåu Tuaán voán khoâng nghe thaáy caâu noùi cuûa naøng, nhöng khi nghe tieáng öø höû kheû cuûa naøng thì söïc tænh, maët chôït noùng leân vì ngöôïng, quay hoûi laïi: – Truùc coâ nöông vöøa noùi gì? Truùc Thu Lan gioïng thoaùng chuùt hôøn doãi: – Ngöôøi ta ñang noùi chuyeän vôùi Nhaïc huynh, huynh thì laïi nghó vôù vaån ñaâu chöù? – Taïi haï... Ñang nghó... Nghó xem chuùng ta coù neân vaøo trong kia xem khoâng? Truùc Thu Lan daãu moâi noùi: – Huynh nghó laø trong naøy yeân tænh laém sao? Neáu toâi khoâng ñoaùn nhaàm thì coù leõ ñaõ coù boá trí giaùm saùt beân trong. Vöøa noùi ñeán ñoù, hoát nhieân töø xa beân trong coù hai aùnh ñeøn loaùng saùng leân. Neân bieát, ngöôøi luyeän voõ coâng töï nhieân ñeàu luyeän qua nhaõn quang daï haønh, muïc quang voâ cuøng linh maãn tröôùc aùnh saùng. Vöøa roài trong hoa vieân toái om om, cho neân nhaõn tuyeán bò haïn cheá khaù nhieàu, khoù khaên nhìn thaáy roõ raøng caûnh vaät. Nhöng luùc naøy ñaõ coù aùnh ñeøn saùng chaùy leân, tuy raát xa, nhöng cuõng coù theå nhaän ñöôïc laø chieáu saùng töø hai chieác ñeøn loàng. Ñaõ leân ñeøn loàng thì taát coù ngöôøi caàm ñi. Ñeøn loàng ñoù coù hai chieác, ñöông nhieân laø cuõng phaûi coù töø hai ngöôøi trôû leân. Cöù suy luaän maø bieát, Nhaïc Tieåu Tuaán ngöng maét nhìn, quaû nhieân thaáy hai ngöôøi caàm ñeøn loàng saûi böôùc ñi tôùi, ñang ñi töïa hoà nhö hai nöõ nhaân, baát giaùc chaøng thaáp gioïng noùi: – Truùc coâ nöông, laø hai nöõ nhaân caàm ñeøn. Truùc Thu Lan noäi coâng coøn keùm, chæ thaáy hai aùnh ñeøn chöù khoâng nhaän ra boùng ngöôøi, beøn noùi: – Xem töïa hoà nhö ñang ñi ñeán ñaây. ÖØm, boïn hoï coù theå laø tay chaân cuûa Thaân coâ nöông, chuùng ta ñeâm nay coù leõ khoâng ñeán noãi uoång coâng. Hai aùnh ñeøn cöù ñi doïc theo con ñöôøng chính giöõa trang vieän, coù luùc xuyeân qua haønh lang, coù luùc laïi men theo giöõa laâm vieân, cho neân luùc aån luùc hieän, chung quy caøng luùc caøng thaáy ñeán gaàn hôn. 169 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 170 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Choác laùt hai ngöôøi ñaõ ñi ñeán beân kia hoà sen, luùc naøy thì Truùc Thu Lan ñaõ coù theå nhìn roõ boïn hoï. Hai ngöôøi xaùch loàng ñeøn quaû nhieân laø hai nöõ nhaân, ñeàu vaän y phuïc maøu xanh, soùng vai nhau maø böôùc. Boïn hoï tay traùi caàm loàng ñeøn, tay phaûi moãi ngöôøi caàm moät chieác laúng ñaäy kín khoâng bieát beân trong chöùa gì. Baây giôø boïn hoï ñaõ ñaët chaân leân chieác caàu nhoû khuùc chieát treân hoà. Truùc Thu Lan gheù ñaàu thaàm thì: – Chaúng leõ boïn hoï cuõng ñeán hoøn giaû sôn naøy? Nhaïc Tieåu Tuaán chöøng nhö khoâng nghe thaáy caâu hoûi cuûa naøng, nhíu maøy laåm baåm: – Kyø quaùi, sö ñoà Haéc y Thuaàn Döông vaøo ñaây tröôùc tieân, khoâng bieát ñi ñaâu? Truùc Thu Lan ræ tai: – Boïn hoï ñeán giôø vaãn chöa thaáy xuaát hieän, coù leõ cuõng ñaõ aån thaân choã naøo ñoù roài. Töø beân kia bôø hoà qua giaû sôn, tröôùc heát phaûi qua nhaø thuûy taï, hai nöõ nhaân aùo xanh döøng chaân laïi trong nhaø thuûy taï. Caû hai ñeàu ñaët laúng tre trong tay mình xuoáng, moùc hai chieác loàng ñeøn leân hai goùc, roài lau chuøi chieác baøn ñaù trong nhaø thuûy taï saïch seû. Cuoái cuøng, moät ngöôøi môû chieác laúng tre cuûa mình laáy ra boán chieác cheùn cao ñeá vaø moät bình traø baèng saønh ñaët ngay ngaén. Ngöôøi kia ngöôïc laïi laáy töø trong laúng ra moät lö höông nhoû, boõ ñaày traàm höông vuïn, roài ñoát xoâng leân. Truùc Thu Lan cöôøi thaàm noùi: – Vò Thaân coâ nöông naøy xem ra cuõng khí phaùi ra troø. Vöøa luùc naøy, töø trong xa kia laïi xuaát hieän hai chieác ñeøn loàng khaùc, chæ coù ñieàu luùc naøy aùnh ñeøn löôùt ñeán raát nhanh, chöa ñaày chôùp maét ñaõ thaáy ôû tröôùc caàu nhoû beân hoà roài. Caàm loàng ñeøn vaãn laø hai nöõ nhaân aùo xanh khaùc, moät ngöôøi tay caàm bao ñöïng kieám, moät ngöôøi caàm chieác tuùi ñöïng ñaøn. Ngay sau löng hai nöõ nhaân thanh y kia laø moät thieáu nöõ toaøn thaân vaän y phuïc ñen tuyeàn. Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa nhìn thaáy ñaõ gaáp gioïng thì thaøo beân tai Truùc Thu Lan: – Coâ ta chính laø Thaân coâ nöông. Chöa heát, ngay sau löng Thaân coâ nöông coøn thaùp tuøng moät laõo baø gaày oám, chính laø Hoà ñaïi nöông. Hai tyø nöõ vaøo ñeán nhaø thuûy taï, lieàn treo ñeøn loàng leân nhö hai tyø nöõ luùc naûy, nhaø thuûy taï phuùt choác ñöôïc boán chieác ñeøn loàng chieáu saùng röïc rôõ, ñaõ vaäy maët hoà sen gôïn soùng laên taên laáp laùnh chieáu haét aùnh ñeøn trôû laïi khieán khung caûnh caøng trôû neân saùng hôn. Huyeàn y thieáu nöõ, Thaân coâ nöông luùc naøy ñaõ vaøo ñeán nhaø thuûy taï, ngoài xuoáng treân moät chieác gheá. 170 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 171 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long AÛ nöõ haàu caàm chieác tuùi ñöïng ñaøn, lieàn côûi boõ bao vaûi beân ngoaøi laáy ra moät chieác thaát huyeàn caàm ñaët tröôùc maët Thaân coâ nöông. Truùc Thu Lan nhìn kyõ Thaân coâ nöông, thaáy coâ ta chæ chöøng hai möôi, maét haïnh maøy ngaøi, maét ngoïc moâi son, quaû laø moät trang quoác saéc thieân höông, duy nhaát chæ coù moät coå haøn khí nhö phuû laáy khuoân maët xinh ñeïp cuûa naøng khieán ngöôøi ta phaûi phaùt khieáp. Truùc Thu Lan cöôøi thaàm mæa mai: – Ranh raønh moät nöõ töû laõng maïn giang hoà, coøn baøy ñaët laøm kieåu caùch khueâ nöõ quyù phaùi, xoâng höông gaõy ñaøn döôùi traêng. Höø! Thaân coâ nöông vöøa ngoài xuoáng xong, tieän tay caàm laáy cheùn traø ñöa leân moâi ñaøo nhaép moät nguïm, roài ngöôùc maét nhìn ra baàu thinh khoâng. Trôøi khoâng ñeïp, khoâng traêng khoâng sao, chæ laø moät maøn toái ñen u aùm. Theá nhöng, maëc cho traêng laën sao môø, Thaân coâ nöông chöøng nhö raát coù nhaõ höùng, nhaép xong nguïm traø, nhìn trôøi roài tay caàm ñaøn, töøng ngoùn tay thaû nheï treân daây ñaøn taáu leân töøng tieáng moät. “Tang, tang, tình, töng...” Moãi khi ngöôøi ta chuaån bò ñaøn, thöôøng coù nhöõng ñoäng taùc so daây, nhöng tieáng ñaøn thaû chaäm raûi nguyeân chæ môùi laø so daây maø thoâi. Theá chöøng cöù töøng tieáng xoaùy vaøo trong tai Truùc Thu Lan khieán naøng coù caûm giaùc nhö nghe thaáy tieáng saám. Khoâng! Noùi ñuùng hôn chæ nhö tieáng seùt ñaùnh, khieán trong ngöïc ñaäp thình thòch, caû ngöôøi nhö bò ñieän giöït, suyùt nöõa thì ñaâm saàm ñaàu vaøo khoái nham thaïch tröôùc maët. Nhaïc Tieåu Tuaán giaät mình, voäi vaøng ñöa tay giöõ vöõng laáy ngöôøi naøng, thaáp gioïng noùi: – Truùc coâ nöông, laøm sao vaäy? Truùc Thu Lan hai tay oâm laáy ngöïc, maët coøn hieän neùt khuûng hoaûng, gaáp gioïng noùi: – Nhaïc huynh, tieáng ñaøn naøy nghe thöïc coå quaùi. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy kyø hoûi: – Tieáng ñaøn coå quaùi theá naøo? Truùc Thu Lan kinh ngaïc quay ñaàu nhìn chaøng chaêm chuù hoûi: – Huynh khoâng heà coù caûm giaùc gì sao? – Khoâng, thöïc ra laø theá naøo? – Toâi vöøa... Noùi ñeán ñoù, töø trong nhaø thuûy taï tieáng ñaøn cuûa Thaân coâ nöông laïi baét ñaàu troãi leân: – Tang tang tình tang... Truùc Thu Lan caû ngöôøi giaät baén leân, maët maøy khieáp ñaûm, voäi vaøng ñöa hai tay bít 171 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 172 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long kín tai, noùi gaáp: – A, nghe thaáy tieáng ñaøn so daây cuûa coâ ta, töïa hoà nhö bò moät taûng ñaù neän vaøo ñaàu. – Khoâng... Khoâng oån roài, tieáng ñaøn naøy... Naøy roõ raøng laø taø moân ngoaïi ñaïo. Caâu naøy töïa hoà nhö coâ ta caén raêng coá noùi thaønh tieáng, caû ngöôøi chöøng nhö saép ñoå xuoáng. Nhaïc Tieåu Tuaán chaân tay luyùnh quyùnh, ñeán luùc naøy thì chaúng coøn phaân bieät nam nöõ thoï thoï baát thaân, hai tay choaøng ra oâm chaët laáy ngöôøi Truùc Thu Lan, thaàm thì: – Coâ neân bình tænh laïi, thöïc tình laø chuyeän theá naøo chöù? Tieáng ñaøn vaãn tình tang lieân mieân baát tuyeät, luùc traàm luùc boång, du döông eâm dòu nghe thaät thích tai. Theá nhöng, Truùc Thu Lan thì hôi thôû doàn daäp, caû ngöôøi cöù rung giaät theo tieáng ñaøn, tay chaân vung ñaäp loaïn xaï, cöù nhö ngöôøi bò uoáng moät loaïi kòch ñoäc ñoát chaùy raùt caû taâm can. Nhaïc Tieåu Tuaán oâm naøng trong voøng tay caøng phaùt hoaûng hôn, chöa bieát laøm theá naøo ñeå coâ ta oån ñònh thaàn trí trôû laïi, baây giôø boãng tay ñaët leân löng naøng, chôït nghó ra moät ñieàu, lieàn vaän chaân khí quaùn chuù vaøo huyeät Linh Ñaøi, theo ñoù vaøo chaâu thaân khí maïch cuûa naøng ta. Moät chieâu naøy quaû nhieân coâng hieäu, Truùc Thu Lan nhö ngöôøi beänh naëng gaëp thuoác thaàn, thaân hình meàm nheï trôû laïi, töø töø thôû haét ra moät hôi, noùi: – Ña taï Nhaïc huynh, neáu huynh khoâng kòp thôøi truyeàn chaân khí vaøo ngöôøi trôï giuùp, thì coù leõ tieáng ñaøn kia laøm ñoaïn tuyeät taâm maïch cuûa toâi roài. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng thôû phaøo nheï nhoõm noùi: – Chuyeän nghieâm troïng ñeán theá sao? Taïi haï töø ñaàu ñeán giôø khoâng nhaän ra ñieàu gì khaùc laï. – Coù leõ vì coâng löïc cuûa Nhaïc huynh quaù thaâm haäu... Boïn hoï vöøa noùi vôùi nhau ñeán ñoù, ñoät nhieân nghe “veøo” moät tieáng, moät boùng ngöôøi löôùt tôùi tröôùc nhaø thuûy taï quaùt lôùn: – Tieän nhaân coøn chöa chòu ngöøng tay ö? Ngöôøi vöøa xuaát hieän naøy chính laø Haéc y Thuaàn Döông ñaïo nhaân, chæ thaáy luùc naøy tay phaûi naém chieác phaát traàn traéng nhö tuyeát, tay coøn laïi caép moät ngöôøi. Tieáng ñaøn cuûa Thaân coâ nöông cuõng theo ñoù ngöøng laïi, coâ ta quay laïi nhìn Hoà ñaïi nöông haát haøm noùi: – Hoà maù maù, ra ngoaøi xem ai ñeán la heùt aàm æ theá? Hoà ñaïi nöông öùng thanh “daï” moät tieáng, roài cöû böôùc ñi nhanh ra ngoaøi, baø ta roõ raøng nhìn thaáy Haéc y ñaïo nhaân, theá nhöng coá tình laøm nhö khoâng thaáy, lôùn tieáng quaùt 172 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 173 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long hoûi: – Thaân coâ nöông ñang gaõy ñaøn höùng thuù, keû naøo daùm quaùt thaùo aàm æ, höû? Haéc y Thuaàn Döông Coâng Toân Quyeàn ñaët tieåu ñoà mình ñöùng xuoáng, voã nheï vaøo löng haén moät caùi, tieåu töû maët ñen môùi tænh laïi ñöùng vöõng. Baây giôø laõo ta môùi cöôøi gaèn maáy tieáng, traàm gioïng noùi: – Laø laõo phu ñaây. Laõo ta thaân vaän ñaïo baøo, chaúng xöng “baàn ñaïo” maø laïi xöng “laõo phu” thöïc laø traùi khoaùy. Hoà ñaïi nöông queùt maét nhìn sö ñoà laõo ta moät caùi, roài hoûi: – Ngöôi ñeán ñaây laøm gì höû? Haéc y Thuaàn Döông aùnh maét nhö ñieân, quaùt lôùn: – Ngöôi haún laø Huyeàn Hoà, Hoà ñaïi nöông, haéc haéc... Ngay ñeán caû laõo phu maø cuõng khoâng nhaän ra sao? Hoà ñaïi nöông nheo maét tôï nöûa nhö cöôøi nöûa nhö khoâng, ñaùp: – Boïn luïc laâm thaûo khaáu giang hoà, laõo baø baø ta gaëp quaù nhieàu, naøo nhôù cho xueå. Truùc Thu Lan gheù saùt tai Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Hoà ñaïi nöông maø daùm buoâng moät caâu naøy vôùi Haéc y Thuaàn Döông, aét laø muï ta döïa hôi vaøo yeâu nöõ kia môùi daùm baïo gan ñeán theá. Baèng khoâng, muï ta coù aên nhaèm gan trôøi, thì cuõng khoâng daùm choïc giaän ñeán laõo ta. Quaû nhieân, moät caâu naøy vöøa nghe xong, aùnh maét Haéc y Thuaàn Döông quaéc leân loä saùt khí, chöøng nhö laõo ta giaän cöïc ñoä hoùa cuoàng tieáu, caát moät traøng cöôøi daøi, roài noùi: – Hoà baø töû, ngöôi daùm to gan thaát leã hoãn xöôïc vôùi laõo phu, haûo. Laõo phu tröôùc heát laáy maïng ngöôi. Döùt lôøi, tay aùo phaát nheï leân, moät coå cuoàng phong keøm theo tieáng rít, cuoàn cuoän aäp tôùi ngöôøi Hoà ñaïi nöông. Hoà ñaïi nöông ñöông nhieân quaù thöøa bieát Haéc baøo ñaïo nhaân laø ai, baø ta khoâng daùm tröïc tieáp ngheânh chieâu, voäi vaøng nhaûy ngöôøi lui sau neù traùnh. Chính taïi luùc naøy, trong nhaø thuûy taï, Thaân coâ nöông cong moät ngoùn tay buùng nheï vaøo chieác lö höông. Laøn khoùi höông thoang thoaûng voán chæ duøng deå ngöôøi ta caûm thaáy thanh thaûn taâm hoàn, thaân hình thoaùt nheï, nhöng luùc naøy baèng vaøo moät ñoäng taùc cuûa Thaân coâ nöông, laøn khoùi xaùm ngöng tuï laïi maø khoâng toûa ra, roài theo chæ löïc vöøa phaùt ra, laøn khoùi nhö moät vieân ñaïn baén nhanh veà höôùng Haéc y Thuaàn Döông ñang ñöùng beân ngoaøi nhaø thuûy taï. Nhaïc Tieåu Tuaán giaät mình thoùt leân: 173 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 174 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thì ra Thaân coâ nöông ñoát lö höông naøy laø ñeå duøng laøm aùm khí. Haéc y Thuaàn Döông laø cao thuû thöôïng thöøa, ñaït ñeán caûnh giôùi chieâu thöùc kình löïc töï phaùt töï thaâu khoâng chuùt trôû ngaïi. Luùc naøy thaáy coù aùm khí baén ra, lieàn ngöng truy kích Hoà ñaïi nöông, tay traùi taán coâng, tay phaûi ngoïn phaát traàn phaát leân moät chieâu, thuaän tay naém laáy moân ñoà thoaùi lui veà sau ñeán tam xích. Hoà ñaïi nöông ñaõ thoaùi nhaäp vaøo nhaø thuûy taï. Thaân coâ nöông lieàn hoûi: – Hoà maù maù, ngöôøi naøy laø ai? Hoà ñaïi nöông cuùi ngöôøi ñaùp: – Hoäi baåm Thaân coâ nöông, ngöôøi naøy laø Coâng Toân Quyeàn, ngöôøi ta thöôøng goïi y laø Haéc y Thuaàn Döông. Thaân coâ nöông laïi hoûi: – Lai lòch y theá naøo? – Nghe noùi laõo ta xuaát thaân töø Haéc Haûi, veà sau... Veà sau hình nhö ñaàu nhaäp vaøo... Thaân coâ nöông xua tay caét ngang, noùi: – Khoâng caàn noùi nöõa, haén ngoaïi hieäu laø Haéc y Thuaàn Döông, ñuû thaáy hôïp vôùi ñieàu kieän boån phaùi... Hoà ñaïi nöông cöôøi vaû laû noùi: – Thaân coâ nöông nhaän thaáy haén coù theå sai khieán, vaäy thì löu haén laïi vaäy. Cöù nghe khaåu khí cuûa boïn hoï cuõng khieán ngöôøi ta giaät mình, nhaân vaät thaønh danh khoâng nhoû nhö Haéc y Thuaàn Döông Coâng Toân Quyeàn maø daùm noùi laø coù theå duøng sai khieán, tuøy nghi löu giöõ laïi maø khoâng caàn hoûi ñeán baûn thaân laõo ta. Nhöng chæ nghe thaáy Thaân coâ nöông “öøm” moät tieáng, tieáp lieàn cong ngoùn tay phaùt lieàn ba luoàng chæ löïc, töø chieác lö höông ba veät khoùi ngöng tuï phoùng voït ra theo hình chöõ phaåm nhaèm ngöôøi Haéc y Thuaàn Döông. Roõ raøng moät chieâu naøy coù yù giöõ Haéc y Thuaàn Döông laïi ñaây. Haéc y Thuaàn Döông phaùt moät traøng cöôøi daøi, höõu thuû döông leân, phaát maïnh chieác phaát traàn. Cuõng kyø quaùi, chieác phaát traàn naøy voán caùn baèng ngoïc, sôïi beän baèng tô traéng nhö tuyeát, nhöng luùc naøy laõo phaát leân phaùt chieâu, töø trong ngaân tô traéng nhö tuyeát coù nhöõng sôïi tô ñen tuyeàn baén ra bay ngöôïc vaøo trong nhaø thuûy taï. Thaân coâ nöông nhìn thaáy Haéc y Thuaàn Döông phaát chieác phaát traàn phaùt ra möôøi maáy sôïi tô ñen, thì voäi vaøng phaùt chæ löïc ñaåy xuaát töøng ñoùm khoùi ñen ñoái chieáu. 174 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 175 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Boïn hoï ôû cöï ly caùch nhau taàm ba boán tröôïng, theá nhöng caùch khoâng phaùt chieâu ñoäng thuû, thöïc laø phi thöôøng. Möôøi maáy sôïi haéc tô, möôøi maáy ñoùm khoùi ñen vuùt leân khoâng roài tieáp phaûi laãn nhau bieán maát trong maøn ñeâm voâ thanh voâ saéc, töïa hoà nhö khoâng moät ñieàu gì xaûy ra. Theá nhöng, taän maét chöùng kieán thaáy nhöõng ñoùm khoùi ñen nhoû töôûng chöøng nhö deã tan nhanh trong laøn daï phong, vaäy maø quaàn tuï bieán thaønh coå aùm khí, ñuû thaáy ngöôøi thi trieån phaûi vaän kình phaùt ra moät löïc ñaïo raát maïnh, môùi coù theå thi trieån noãi. Töøng sôïi haéc tô trong chieác phaát traàn traéng möôït cuõng lieân mieân baát tuyeät bay ra ngheânh tieáp nhöõng ñoùm khoùi ñen cuûa Thaân coâ nöông, song phöông khoâng moät ai chòu nhöôøng nöõa böôùc. Ñaây laø moät tröôøng tyû ñaáu noäi gia coâng phaùp tónh laëng voâ thanh voâ tuùc, khoâng heà phaùt ra moät tieáng ñoäng nhoû. Theá nhöng caû Thaân coâ nöông laãn Haéc y Thuaàn Döông thaàn saéc ñeàu ngöng tuï taäp trung cao ñoä, ñuû thaáy boïn hoï quyeát ñaáu chaúng phaûi taàm thöôøng chuùt naøo. Töøng ñoùm khoùi ñen vaãn bay ra töø chieác lö höông, töøng sôïi haéc tô vaãn phaùt ra töø ngoïn phaát traàn cuûa ñaïo só, song phöông khoâng nhöõng ai chòu nhöôøng nöõa böôùc, tröïc ñaáu vôùi nhau keùo daøi ñeán thôøi gian chöøng moät tuaàn traø. Truùc Thu Lan thaáy theá nhoû gioïng noùi: – Vò Thaân coâ nöông naøy coù theå ñaáu noäi gia coâng phaùp vôùi Haéc y Thuaàn Döông baát phaân thaéng baïi, ñuû thaáy nhaát thaân tuyeät hoïc cao cöôøng theá naøo roài, thaûo naøo maø coù ta buoâng gioïng cuoàng ngaïo töï kieâu. Nhaïc Tieåu Tuaán laàn ñaàu tieân môùi nhìn thaáy moät traän ñaáu theá naøy, trong loøng thaáy kyø laï voâ cuøng, beøn buoät mieäng hoûi: – Coâ nöông coù bieát boïn hoï ñaáu vôùi nhau theá naøo khoâng? Truùc Thu Lan laéc ñaàu noùi: – Toâi khoâng bieát, theá nhöng toâi nghó nhaát ñònh laøn khoùi ñen trong lö höông cuûa Thaân coâ nöông vaø nhöõng sôïi haéc tô töø chieác phaát traàn cuûa Haéc y Thuaàn Döông phaûi laø moät loaïi thaønh danh... Chính luùc hoï laåm nhaåm noùi chuyeän vôùi nhau ñeán ñoù, boãng nghe Haéc y Thuaàn Döông cöôøi gaèn maáy tieáng, quaùt lôùn: – Tieåu nha ñaàu, Ñoäc Long Yeân cuûa ngöôi baát quaù cuõng chæ coù theá maø thoâi. Döùt lôøi vung tay, ngoïn phaát traàn laïi phaát leân. Nhöng laàn naøy ngoïn phaát traàn phaát leân, caû traêm sôïi tô baïc vaân vuõ phaùt ra haøng traêm ngoïn haéc tô keát taäp thaønh ñoaøn tôï nhö vaân vuõ bay aäp vaøo ngöôøi Thaân coâ nöông trong nhaø thuûy taï, toác ñoä laïi cöïc nhanh. Cuøng luùc vôùi chieác phaát traàn phaùt leân, möôøi maáy ñoám khoùi ñen laïi baén ra, laàn naøy 175 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 176 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thì khoâng ngaên caûn noãi quaàn vaân vuõ haéc tô bay tôùi. Truùc Thu Lan thì thaàm trong tai Nhaïc Tieåu Tuaán: – Thì ra laøn khoùi ñen trong lö höông cuûa Thaân coâ nöông laïi laø Ñoäc Long Yeân, toâi nghe meï toâi noùi loaïi khoùi ñoäc naøy ngöng keát baát taän, voâ cuøng lôïi haïi... Thaân coâ nöông chöøng nhö cuõng khoâng nhaãn naïi, cöôøi leân lanh laõnh heùt lôùn: – Höø, boån coâ nöông voán cuõng chaúng coi Haéc Thanh Tô cuûa laõo ñaïo ngöôi vaøo ñaâu. Vöøa noùi coâ ta vöøa nhanh nheïn thaû möôøi ñaàu ngoùn tay leân chieác ñaøn, treân baûy sôïi daây phaùt ra moät traän tieáng ñaøn cuoàng loaïn. “Tang tình tang tình...” Tieáng ñaøn ñoät khôûi nhö phong ba cuoàng noä, nhö thuûy ñoäng ba ñaøo, nhö muoân thaùc cuøng ñoå, tieáng doäi aàm aàm laïi nhö tieáng saám reàn. Chæ trong nhaùy maét, khoâng gian yeân tænh hoaøn toaøn bò chaán ñoäng bieát tieáng ñaøn cuoàng noä, ñeán nhaân vaät thònh danh nhö Haéc Y Thuaàn Döông luùc naøy nhaän ra tình hình baát oån, laõo caû ngöôøi phoùng vuùt leân khoâng trung nhö laøn söông moûng, thoaùng caùi ñaõ bieán maát trong maøn ñeâm. Laõo hoát hoaûng thaùo chaïy ñeán queân caû mang theo gaõ moân ñoà öu aùi. Nguyeân laø tieåu töû maët ñen, ngay khi tieáng ñaøn ñaàu tieân khôûi leân ñaõ bò chaán ñoäng maïnh ngaõ laên treân ñaát, coâng löïc thaát taùn, Haéc y Thuaàn Döông chaúng kòp choäp haén mang chaïy. Laàn naøy thì Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ nhaän ra, tieáng ñaøn beân trong ngaàm chöùa taø moân saùt khí, chaøng tuy khoâng ñeán noãi bò chaán ñoäng, nhöng Truùc Thu Lan ñang ôû trong tay chaøng thì khaùc, nghe tieáng ñaøn vöøa caát leân, Truùc Thu Lan ñaõ buoät mieäng la leân: – Nguy roài... Caû ngöôøi theo tieáng ñaøn giaõy naûy leân, tay chaân loaïn xaï khoâng coøn töï chuû ñöôïc nöõa. Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn thaáy nhaân vaät thaønh danh nhö Haéc y Thuaàn Döông maø cuõng khoâng chòu noãi tieáng ñaøn, ñeán boõ caû moân ñoà phoùng chaân thaùo chaïy, ñuû thaáy tieáng ñaøn cuûa Thaân coâ nöông lôïi haïi ñeán chöøng naøo roài. Theá nhöng, baûn thaân chaøng thì khoâng thaáy heà haán gì, ñöông nhieân laø chaøng khoâng hieåu ngay töø nhoû chaøng ñaõ luyeän moân Nghòch Thieân Huyeàn Coâng khieán khí huyeát chuyeån nghòch kinh maïch vaän haønh, cho neân môùi khoâng bò aûnh höôûng tieáng ñaøn xoâng vaøo chaán ñoäng taâm maïch. Vöøa roài chaøng ñaõ cöùu nguy moät laàn cho Truùc Thu Lan, giôø tröôùc maët thaáy naøng caû ngöôøi giaõy giuïa, voäi vaøng oâm naøng vaøo loøng, roài y nhö laàn tröôùc ñaët tay leân huyeät Linh Ñaøi treân löng naøng, baét ñaàu vaän coâng truyeàn chaân khí sang, giuùp naøng khaùng cöï laïi tieáng ñaøn. 176 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 177 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Cuõng may, tieáng ñaøn laàn naøy phaùt ra raát nhanh, chöøng nhö nhìn thaáy Haéc y Thuaàn Döông ñaõ boõ chaïy, Thaân coâ nöông cuõng lieàn buoâng thoõng tay, laäp töùc tieáng ñaøn im baët. Luùc naøy môùi nhaän ra thaàn saéc coâ ta bô phôø, hai khuyûu tay choáng leân maët baøn, thôû hoãn heån ôû xa maáy tröôïng cuõng coù theå nghe roõ. Roõ raøng vöøa roài thi trieån noäi gia coâng phaùp ñaáu vôùi Haéc y Thuaàn Döông, ñaõ vaän kình löïc phaùt ra tieáng ñaøn kia ñaõ khieán coâ ta hao toån chaân khí khoâng ít. Truùc Thu Lan ñaõ tænh trí laïi, vaãn coøn ôû trong loøng chaøng, thôû phaøo nheï nhoõm noùi: – Tieáng ñaøn thaät laø lôïi haïi. Nhaïc Tieåu Tuaán quan taâm hoûi: – Coâ nöông thaáy trong ngöôøi theá naøo? Truùc Thu Lan nhoeûn mieäng cöôøi töôi: – Tieáng ñaøn coâ ta im baët laø toâi khoûe laïi ngay, huynh khoâng caàn phaûi truyeàn chaân khí cho toâi nöõa. AÙi... Caây ñaøn cuûa coâ ta thaät coå quaùi, tröôùc giôø toâi chöa töøng nghe noùi qua, tieáng ñaøn maø coù theå khieán ngöôøi ta thaát taùn heát chaân löïc, gheâ gôùm thaät. Nhaïc Tieåu Tuaán thaâu tay laïi, chaøng chöa kòp noùi gì boãng thaáy aùnh maét Truùc Thu Lan saùng leân, naøng “I” moät tieáng nhoû ñaày kinh ngaïc, gaáp gioïng noùi: – Xem kìa. Chaúng phaûi laø Toáng Vaên Tuaán vaø Huy coâ nöông ñaáy sao? Boïn hoï laøm sao theá? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy voäi nhöôùng ngöôøi leân nhìn ra ngoaøi, quaû nhieân thaáy töø phía beân kia moät ñoaøn boán ngöôøi ñang böôùc qua caàu. Ñi ñaàu laø moät thieáu nieân coâng töû vaän lam baøo, mang tröôøng kieám, chaúng ai khaùc chính laø Toáng Vaên Tuaán. Tieáp lieàn theo haén laø hai boùng ngöôøi nhoû thoù chính laø Huy Hueä Quaân vaû Tieåu Thuùy, vaø ngöôøi ñi cuoái cuøng thaân vaän tröôøng baøo maøu xanh, tuoåi traïc töù tuaàn, chæ nhìn cuõng bieát chính laø ñang aùp giaûi boïn ba ngöôøi kia ñeán ñaây. Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa nhìn thaáy ngöôøi naøy, boãng nhieân phaùt noä, nghieán raêng noùi: – AØ, thì ra laø haén. Truùc Thu Lan nghieâng ñaàu hoûi: – Nhaïc huynh noùi ai? Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùp: – Gaõ ñaïi haùn aùp giaûi boïn ba ngöôøi kia chính laø teân ñaõ giaû truùng thöông nhôø toâi mang thö ñeán cho Toáng ñaïi laõo gia, haén töï xöng laø hoï Töø, laàn naøy toâi quyeát taän maët hoûi haén... Noùi roài chaøng vöôn ngöôøi ñònh ñöùng leân, nhöng Truùc Thu Lan voäi vaøng naém tay chaøng keùo laïi, nhoû gioïng noùi: – Nhaïc huynh taïm thôøi nhòn moät chuùt, chuùng ta tröôùc heát ngaàm theo doõi chuùng noùi 177 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 178 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long gì vôùi nhau, roài sau ñoù loä dieän ñoái ñaàu vaán khaåu coøn chöa muoän maø. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe naøng noùi coù lyù, khi aáy môùi chòu kieân nhaãn ngoài thuïp xuoáng beân naøng. oOo 178 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2