Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 14

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

88
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 14

 1. 178 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Möôøi Boán TÖÙ TIEÅU NÖÕ TYØ B ngöôøi noùi: aây giôø boïn Toáng Vaên Tuaán boán ngöôøi ñaõ ñi ñeán ñaàu caàu, gaõ trung nieân haùn töû hoï Töø boãng vöôït leân tröôùc ba ngöôøi kia, höôùng veà phía nhaø thuûy taï cuùi – Khai baåm Thaân coâ nöông, thuoäc haï vöøa baét ñöôïc ba ngöôøi naøy ôû gaàn laàu nam, daãn ñeán trình baùo. Thaân coâ nöông trong nhaø thuûy taï nhöôùng maét nhìn ra, roài quay ñaàu noùi vôùi Hoà ñaïi nöông: – Hoà maù maù, baûo haén ñöa vaøo ñaây. Hoà ñaïi nöông “daï” moät tieáng, roài böôùc ra ngoaøi noùi lôùn: – Thaân coâ nöông baûo ngöôi aùp giaûi chuùng vaøo ñaây. Truùc Thu Lan nhoû gioïng noùi: – Chaúng leõ boïn hoï caû ba ngöôøi ñeàu bò khoáng cheá huyeät ñaïo? Nhaïc Tieåu Tuaán nhöôùng maøy nhìn chaêm boïn ngöôøi kia noùi: – Vôùi voõ coâng cao cöôøng nhö Toáng Vaên Tuaán, neáu ñaùnh khoâng laïi, thì cuõng khoâng ñeán noãi deã daøng bò ngöôøi ta khoáng cheá. – OÀ Nhaïc huynh queân tieáng ñaøn cuûa yeâu nöõ kia vöøa roài hay sao? Ñeán nhö Haéc y Thuaàn Döông maø cuõng boõ chaïy, coù leõ boïn hoï ba ngöôøi bò tieáng ñaøn laøm maát söùc khaùng cöï, neân môùi bò gaõ hoï Töø kia khoáng cheá. – ÖØm, ñaèng naøo boån coâng töû cuõng phaûi tìm caùch cöùu hoï môùi ñöôïc. – Chôù voäi noùi, xem... Yeâu nöõ kia nhö ñang muoán noùi gì? Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan chuïm ñaàu laïi vôùi nhau nhìn qua nhöõng loå hoång cuûa khoái nham thaïch, luùc naøy ñaõ thaáy Toáng Vaên Tuaán, Huy Hueä Quaân vaø Tieåu Thuùy ñaõ bò gaõ hoï Töø kia aùp giaûi ñeán nhaø thuûy taï. Thaân coâ nöông ngoài nghieâng ngöôøi queùt maét nhìn boïn hoï ba ngöôøi, roài hoûi: – Caùc ngöôi laø ai? Ai baûo caùc ngöôi ñeán ñaây? Gaõ trung nieân hoï Töø nhanh nhaåu ñaùp: – Hoäi baåm Thaân coâ nöông, tieåu töû naøy laø Toáng Vaên Tuaán, con trai ñoäc nhaát cuûa vò Voõ laâm Toáng Traán Sôn, nöõ nhaân naøy laø Huy Hueä Quaân, thieân kim aùi nöõ cuûa Hoaøi Döông ñaïi hieäp Huy Khaâm Nghieâu. Thaân coâ nöông aùnh maét laïnh luøng ñaûo nhìn boïn hoï hai ngöôøi, gaät guø laïnh gioïng noùi: 178 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 179 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Nghe ra ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù lai lòch ñaáy chöù. Toáng Vaên Tuaán luùc aáy lôùn tieáng theùt leân: – Höø, caùc ngöôi döïa hôi vaøo nguõ moân trong giang hoà thì coù gì ñaùng noùi? Neáu coù baûn lónh thì nhanh tha boån coâng töû ra, chuùng ta baèng vaøo voõ coâng quyeát ñaáu moät traän, neáu boån coâng töû thua thì tuøy nghi caùc ngöôi xöû trí, daàu cheát cuõng khoâng aân haän. Thaân coâ nöông gioïng laïnh nhö baêng: – Ngöôi coøn chöa phuïc? – Ñöông nhieân laø boån coâng töû khoâng phuïc. Thaân coâ nöông noùi tieáp: – Ta voán ñònh tha cho caùc ngöôi trôû veà, chaúng ngôø ngöôi khoâng phuïc, haûo... Ta phaûi cho caùc ngöôi môû maét moät laàn. Noùi ñeán ñoù, ñöa maét nhìn gaõ hoï Töø ra leänh: – Töû Kim Tieâu, ngöôi nhanh giaûi khai huyeät ñaïo cho ba teân naøy ra. Truùc Thu Lan vöøa nghe theá “A” kheû leân moät tieáng, thì thaàm noùi: – Thì ra haén laø Thanh Saùt thuû Töû Kim Tieâu. Nhaïc Tieåu Tuaán nghieâng ñaàu hoûi laïi: – Haén coù tieáng taêm laém hay sao? – Moät vuøng Giang Nam haén raát noãi tieáng, nghe noùi thaân thuû tuyeät hoïc cuûa haén laø Thanh Saùt thuû, moät loaïi coâng phu kyø moân dò phaùi, ñaùnh truùng vaøo ngöôøi, khoâng ngoaøi möôøi hai canh giôø, caû ngöôøi phaùt xanh nhö moïc reâu maø cheát. Hai ngöôøi noùi chuyeän vôùi nhau ñöôïc maáy caâu, trong thuûy taï hoï Töø ñaõ giaûi khai huyeät ñaïo cho boïn Toáng Vaên Tuaán ba ngöôøi roài. Toáng Vaên Tuaán vaãn thaàn thaùi cao ngaïo, ngöûng ñaàu noùi: – Ngöôi ñònh cho boån coâng töû khai nhaõn giôùi theá naøo ñaây? Thaân coâ nöông vaãn gioïng laïnh luøng: – Leänh toân nhöõng hai möôi naêm veà tröôùc töøng ñöôïc ngöôøi treân giang hoà toân xöng Voõ laâm Ñeä nhaát Kieám, thieáu trang chuû cuûa Thieân Hoa Sôn Trang ñöông nhieân laø kieám thuaät aét laø sôû tröôøng phaûi khoâng? Toáng Vaên Tuaán noùi: – Voõ laâm Ñeä nhaát Kieám maáy tieáng naøy, sau naøy gia phuï seõ coù luùc thanh minh cuøng thieân haï, thöïc tình khoâng daùm nhaän. Taïi haï quaû thöïc thuoäc danh gia kieám phaùi, neân veà kieám thuaät coù chuùt ít kieán thöùc, neáu coâ nöông nguyeän yù, thì taïi haï xin duøng kieám haàu tieáp. Nhaïc Tieåu Tuaán töø khi bieát Toáng Vaên Tuaán ñeán giôø laàn ñaàu tieân môùi nghe haén ta 179 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 180 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long noùi moät caâu coù chuùt khieâm toán nhaõ nhaën, baát giaùc gaät ñaàu ñoàng tình. Thaân coâ nöông nghe vaäy gaät ñaàu ñaùp goïn: – Raát toát. Roài quay laïi nhìn boán aû tyø nöõ ñang ñöùng sau löng goïi lôùn: – Xuaân Phong. AÛ haàu ñöùng ngoaøi cuøng öùng thanh ñaùp: – Coù tieåu tyø. Thaân coâ nöông haï leänh: – Ngöôi ra tieáp haén vaøi chieâu xem. AÛ haàu teân Xuaân Phong cuùi ñaàu ñaùp: – Tieåu tyø tuaân meänh. Ñoàng thôøi quay ngöôøi ruùt phaùt thanh ñoaûn kieám böôùc haún ra ngoaøi. Toáng Vaên Tuaán thaáy theá thì phaùt noä, cöôøi gaèn maáy tieáng noùi: – Coâ nöông muoán con nha hoaøn naøy ñoäng thuû cuøng boån coâng töû, chaúng phaûi laø xem thöôøng boån coâng töû ñoù sao? Thaân coâ nöông laïnh gioïng noùi: – Chæ caàn ngöôi thaéng noãi noù, thì ta töï nhieân seõ xuaát thuû. Xuaân Phong chæ laø moät thieáu nöõ tuoåi chöøng möôøi saùu möôøi baûy, maét quaû döa, nhìn nhö luùc naøo cuõng hieän nuï cöôøi nghòch ngôïm, thöïc xinh xaén deã nhìn. Nhöng vöøa roài bò Toáng Vaên Tuaán laêng nhuïc goïi laø “con nha hoaøn” thì töùc giaän nhaên maët laïnh gioïng noùi: – Nha hoaøn chaúng leõ khoâng phaûi laø ngöôøi? Chuùng ta tyû kieám chöù khoâng phaûi tyû thaân phaän. Ñaïo voõ hoïc, thaéng laø keû maïnh, ngöôi chöøng naøo thaéng ñöôïc ta thì noùi coøn chöa muoän. AÛ nha hoaøn naøy roõ raøng laø mieäng löôõi khoâng vöøa, tuyeät khoâng phaûi laø ngöôøi deã bò ngöôøi ta aên hieáp. Toáng Vaên Tuaán nghe vaäy thì cöùng hoïng cöùng löôõi, nhaát thôøi khoâng noùi gì ñöôïc. Tieåu Thuùy boãng saán tôùi tröôùc leân tieáng ñôõ ñoøn: – Baåm thieáu gia, ñeå toâi tieáp con tieåu tyø naøy vaøi chieâu xem sao. Toáng Vaên Tuaán thaáy theá thì vui möøng, voäi gaät ñaàu noùi: – Haûo. Tieåu Thuùy lieàn ruùt töø thaét löng ra moät thanh ñoaûn kieám, saán theâm maáy böôùc nöõa theùt lôùn: 180 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 181 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Chuùng ta tyû thí vaøi chieâu nöõa chöù? Xuaân Phong hoa moät voøng ñoaûn kieám, haát haøm hoûi: – Ngöôi muoán ñoäng thuû vôùi ta ö? – Ñöông nhieân, chaúng leõ ta khoâng theå ñaùnh nhau vôùi ngöôi? Xuaân Phong cöôøi nhaït noùi: – Taát nhieân laø ñöôïc. Tieåu Thuùy veânh maët: – Vaäy thì chuùng ta ra baõi troáng beân bôø hoà kia. – Khoâng caàn, tyû thí vaøi chieâu kieám phaùp vôùi haøng nhaát löu cao thuû, chæ caàn moät khoaûng thôøi gian ñuû di boä chuyeån hình laø ñuû thi thoá kieám phaùp cuûa mình roài. Ta tuy chöa thuoäc haïng cao thuû, nhöng treân caàu naøy cuõng ñuû ñeå cho ngöôi neám vaøi kieám, theá naøo chöù? Tieåu Thuùy naøo chòu thua, choáng tay noùi: – Treân caàu thì treân caàu, haù ta sôï gì ngöôi? Xuaân Phong höø moät tieáng noùi: – Tyû thí thì phaûi baèng kieám phaùp thöïc hoïc, ñaâu phaûi baèng caùi mieäng laùu tieáng cuûa ngöôi maø thaéng ngöôøi ta? Tieåu Thuùy nghe theâm maáy caâu naøy thì noãi doùa, theùt lôùn: – Ñöôïc, ngöôi ra chieâu ñi. Xuaân Phong hoaønh cheách ngoïn kieám, hieân ngang noùi: – Caùc ngöôi ñeán ñaây laø khaùch, ta nhöôïng ngöôi ra chieâu tröôùc, ngöôi cöù vieäc ñoäng thuû. Tieåu Thuùy caøng töùc giaän thaùi ñoä ngaïo maïn cuûa Xuaân Phong, haän ñeán noãi chæ muoán moät kieám böûa ñoâi ñoái phöông ra laøm hai, nghe vaäy thì quaùt ngay: – Haûo, vaäy ta chaúng caàn khaùch khí. Lôøi vöøa döùt, tay vung kieám phaùt chieâu ñaâm thaúng tôùi. Ra moät chieâu kieám nay coi nhö truùt giaän, theá kieám nhanh maïnh, tieáng gioù rít leân rôïn ngöôøi. Luùc naøy boïn Toáng Vaên Tuaán vaø Huy Hueä Quaân ñaõ lui ra ngoaøi baûy taùm xích, ñöùng töïa lan can theo doõi. Huy Hueä Quaân thaáy tieåu tyø cuûa mình ra moät kieám lôïi haïi nguy hieåm thì baát giaùc gaät ñaàu. Xuaân Phong voán nhaän meänh tyû thí vôùi Toáng Vaên Tuaán, nay thay ñoåi chæ ñoäng thuû vôùi aû haàu, töï nhieân taâm lyù nheï nhaøng, chaúng coi ñoái phöông vaøo ñaâu. Thaáy kieám phong tôùi, cöôøi nhaït noùi: 181 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 182 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vaøo chieâu hay laém. Chæ thaáy thanh ñoaûn kieám phaân hai. Thì ra ñaây laø caëp song ñoaûn kieám, höõu kieám hoaønh ngang tröôùc ngöïc ñôõ chieâu. “Coong” moät tieáng vang daøi, song phöông caû hai bò chaán ñoäng ñeàu thoaùi lui veà sau moät boä. Xuaân Phong thoaùi boä, thuaän tay taû kieám phoùng ra ñaâm tôùi nhanh nhö chôùp. Song kieám nhaùt thöù nhaát coâng quaû thöïc lôïi haïi, theá nhöng Tieåu Thuùy cuõng chaúng vöøa, thoaùi boä thaáy bò taán coâng, tieáp tuïc laùch ngöôøi neù chieâu, roài ñoaûn kieám trong tay hoa leân phaùt lieàn ba chieâu lieân hoaøn chuû ñoäng coâng tôùi. Ba chieâu naøy laø ñaûo quyeän chaâu lieâm, tinh nguyeät giao huy, truy vaân noõ nguyeät, theá lieân mieân baát taän. Ñaây chính laø ba chieâu tuyeät hoïc trong Hoaøi Döông Huy gia kieám phaùp, chieâu tieáp chieâu nhanh khoân löôøng. Ba chieâu naøy coù theå noùi laø baûn lónh hoä thaân cuûa Tieåu Thuùy, coâ ta môùi vöøa hoïc ñöôïc caùch ñaây khoâng laâu. Theá nhöng ra chieâu töø thöùc theá cho ñeán hoûa haàu ñeàu ñaït ñeán trình ñoä tinh luyeän. Xuaân Phong chæ thaáy caû khoâng gian kieám quang löu ñoäng böùc aäp ñeán, nhaát thôøi khoâng daùm hoaøn thuû ngheânh chieán, thaân hình lay ñoäng thi trieån boä phaùp mau leï neù traùnh ra ngoaøi naêm xích, coù vaäy môùi thoaùt khoûi laãn kieám nhö vaân vuï maây taùp. Toáng Vaên Tuaán hí höûng ra maët, cöôøi ngaïo maïn noùi: – Baèng vaøo chuùt baûn lónh coûn con cuûa nha hoaøn naøy maø daùm khieâu chieán vôùi boån coâng töû, quaû thaät khoâng bieát trôøi cao ñaát daøy. Tieåu Thuùy caøng ñaéc yù quyeát khoâng nhaân nhöôïng, cöôøi nhaït moät tieáng, noùi: – Ngöôi cöù thoaùi lui theá naøy chæ e chieác caàu quaù nhoû naøy khoâng ñuû roäng. Trong tieáng quaùt, nhaûy ngöôøi tôùi, kieám ra tieáp moät chieâu xuyeân vaân trích tinh, moät ñaïo kieám aûnh nhö löu tinh phoùng tôùi tröôùc ngöïc Xuaân Phong. Xuaân Phong ñoû böøng maët vì töùc giaän theùt lôùn: – Haõy xem ñaây. Ñoät nhieân song kieám hôïp nhaát chuyeån vaøo tay traùi, roài caû ngöôøi xoay nhanh nhö con vuï, nhöng laàn naøy khoâng xoay ra ngoaøi traùnh chieâu, maø laïi xeït tôùi tröôùc löôõi kieám cuûa Tieåu Thuùy. Chæ kòp thaáy hai boùng ngöôøi aùp saùt vaøo nhau, roài taùch nhanh ra laøm hai. Tieåu Thuùy caûm thaáy coå tay caàm kieám teâ daïi, thanh ñoaûn kieám trong tay töø bao giôø ñaõ loït vaøo tay cuûa Xuaân Phong. Thuû phaùp ñoaït kieám cuûa Xuaân Phong cöïc nhanh, ñeán nhö nhöõng ngöôøi ñöùng ngoaøi ñeàu laø cao thuû, maø coù maáy ngöôøi nhìn roõ chuyeän vöøa xaûy ra. Tieåu Thuùy giôø tay ñaõ troáng khoâng ñöùng laëng caû ngöôøi chöøng nhö coøn chöa hieåu chuyeän gì ñaõ xaûy ra. Xuaân Phong ñoaït kieám, töï thoaùi lui naêm xích, thuaän tay neùm thanh ñoaûn kieám cuûa Tieåu Thuùy xuoáng ñaát, cöôøi nhaït noùi: 182 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 183 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ngöôi khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa ta, nhanh goïi chuû ngöôi ra ñaây. Tieåu Thuùy töùc muoán phaùt khoùc, cuùi ngöôøi xuoáng nhaët thanh ñoaûn kieám cuûa mình, nghieán raêng ken keùt noùi: – Ta thí maïng vôùi ngöôi. Vöøa ñònh nhaûy xoâng vaøo, boãng nghe Huy Hueä Quaân goïi lôùn: – Tieåu Thuùy, mau trôû laïi. – Tieåu thö, toâi quyeát khoâng thua haén. Xuaân Phong laûnh gioïng noùi: – Ngöôi ñeán kieám cuõng bò loït vaøo tay keû khaùc, coøn khoâng chòu thua ö? Tieåu Thuùy ñònh caûi laïi, nhöng Huy Hueä Quaân ñaõ quaùt lôùn: – Khoâng noùi nöõa, nhanh quay laïi ñaây. Tieåu Thuùy löôøm Xuaân Phong moät caùi, böïc töùc boõ ñi trôû laïi beân ngöôøi Huy Hueä Quaân. Huy Hueä Quaân ngöôùc maét nhìn Toáng Vaên Tuaán noùi: – Bieåu ca, toâi seõ tieáp chieâu haén. Toáng Vaên Tuaán daën doø veû quan taâm: – Bieåu muoäi neân caån thaän, nha hoaøn kia kieám phaùp taàm thöôøng, nhöng thuû phaùp cuûa haén raát coå quaùi. Huy Hueä Quaân nhoeûn mieäng cöôøi töôi: – Cho neân toâi muoán thöû vôùi haén xem sao. Noùi roài cöù böôùc ñi tôùi. Thaân coâ nöông caát tieáng goïi: – Xuaân Phong, ngöôi cuõng trôû laïi. Xuaân Phong ngôù ngöôøi quay ñaàu noùi: – Hoäi baåm Thaân coâ nöông, tieåu tyø... Thaân coâ nöông khoâng ñeå Xuaân Phong noùi heát caâu, caét ngang: – Ngöôi ñaáu thaéng moät traän, hoï ñoãi ngöôøi, chuùng ta cuõng phaûi ñoãi ngöôøi môùi phaûi. Thaân coâ nöông quay ñaàu goïi lôùn: – Haï Vuõ, ngöôi nhanh ra haàu tieáp Huy coâ nöông vaøi chieâu xem. Moät trong ba aû nha hoaøn coøn laïi ñöùng sau löng coâ ta cuùi ñaàu leân tieáng: – Tieåu tyø xin tuaân meänh. Noùi roài chæ thaáy moät thieáu nöõ tuoåi cuõng xaáp xæ Xuaân Phong böôùc ra. 183 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 184 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Huy Hueä Quaân vaãn chieác maïn che maët ñaõ ñöùng chôø saün treân caàu. Thaáy aû haàu Haï Vuõ ñi tôùi vôùi thaùi ñoä khoan thai hoøa hoaõn, thì oân toàn noùi: – Chuùng ta cuõng ñaáu kieám chöù? Haï Vuõ noùi: – Tieåu tyø phuïng meänh thuû giao vôùi Huy ñaïi tieåu thö, ñöông nhieân cuõng duøng kieám phaùp. Huy Hueä Quaân noùi: – Vaäy thì chuùng ta cuõng baát taát phaûi khaùch khí, ngöôi ruùt kieám ra ñi. Haï Vuõ cuõng daét ôû thaét löng song kieám nhö Xuaân Phong, luùc naøy ruùt ra caàm ôû tay phaûi, coøn chöa ñoäng thuû. Huy Hueä Quaân ñeâm nay khi ñi khoâng mang theo Trinh Coâ kieám maø ngöôøi treân giang hoà ñang theøm khaùt, chæ thaáy naøng trôû tay ruùt soaït moät tieáng, trong tay ñaõ caàm tröôøng kieám baùch luyeän, aùnh theùp saùng loaùng. Döôùi aùnh ñeøn loàng, aùnh kieám laáp laùnh chieáu saùng leân, ñoác kieám khaûm ngoïc, chuoâi kieám baïch tô, thoaït troâng cuõng bieát laø moät thanh kieám baùu. Huy Hueä Quaân tay caàm tröôøng kieám, maét nhìn ñoái phöông chaäm raûi noùi: – Ngöôi coù theå phaùt chieâu. Khí ñoä nhaøn nhaõ, cöû chæ ñoan trang, quaû coâ ta khoâng hoå theïn laø thieân kim aùi nöõ cuûa vò Hoaøi Döông ñaïi hieäp. Haï Vuõ noùi: – Khoâng, tieåu tyø phuïng meänh thoï giaùo tieåu thö, coi nhö ñaïi dieän cho Thaân coâ nöông, chuû khaùch höõu bieät, phaûi do tieåu thö ra chieâu chæ giaùo tröôùc môùi ñuùng. Coâ ta thaáy Huy Hueä Quaân thaùi ñoä oân hoøa, cho neân cuõng khaùch khí maø noùi vaäy. Huy Hueä Quaân cöôøi haøm tieáu, noùi: – Ñaõ theá ta cuõng khoâng khaùch saùo laøm gì. Noùi roài thanh tröôøng kieám giöông leân, coå tay xoay nheï, aùnh kieám phaùt ra ngôøi ngôøi, chieâu ñaàu Tieàu Phu Vaán Loä, theá kieám bình thöôøng ñieåm tôùi tröôùc ngöïc ñoái phöông. Haï Vuõ khoâng daùm moät chuùt khinh ñòch, xoay nheï vai, kieám phaân laøm ñoâi, taû kieám phaùt moät voøng töø treân cheû xuoáng hoùa giaûi chieâu kieám ñoái phöông, höõu kieám thuaän theá ñieåm vaøo naùch Huy Hueä Quaân. Song kieám nhaát thuû nhaát coâng, phaùt chieâu töø thuû hoùa coâng, chieâu thöùc raát laõo luyeän thuaàn thuïc. Huy Hueä Quaân ra chieâu ñaàu naøy thöïc chaát cuõng chæ laø moät chieâu doø xem hö thöïc theá naøo cuûa ñoái phöông. Luùc naøy thaáy Haï Vuõ hoùa chieâu hoaøn thuû phaûn coâng, theá kieám lôïi haïi voâ cuøng, baát 184 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 185 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long giaùc giaät mình chaán ñoäng nghó: – Quaû thöïc döôùi tay töôùng gioûi, khoâng coù binh heøn, aû haáu naøy thaân thuû ñaõ nhö vaäy, chuû nhaân noù khoâng noùi cuõng taát bieát theá naøo roài. Nghó ñeán ñoù thanh tröôøng kieám boãng thaâu laïi, thuaän theá kieám ñoái phöông höôùng thöôïng phaùt ra ñaåy baät thanh ñoaûn kieám cuûa Haï Vuõ ra ngoaøi. Ñoät nhieân thaân hình löôùt nhanh tôùi tröôùc moät boä, kieám bieán chieâu phaùt ra, thöôïng ñaâm haï phuïc, queùt löôõng tuùc ñoái phöông. Trong nhaùy maét, phaùt lieàn ba kieám, töø Daãn Boâi Khaùn Hieám, hoùa thaønh Kim baèng Trieån Döïc, chieâu thöùc phaùt nöûa chöøng thì laïi bieán hoùa thaønh Thu Thuûy Hoaønh Chu, kieám aûnh rôïp trôøi, lieân tu baát taän. Haï Vuõ söû duïng caëp ñoaûn kieám chæ gioûi caän chieán, luùc naøy bò theá kieám cuûa Huy Hueä Quaân phaùt daãn ra ngoaøi, ñaùnh ñuùng xaûo thöùc tieáp caän. Tuy trong theá töøng kieám coù phaàn keùm theá, nhöng thuûy chung vaãn khoâng chòu nhöôïng nöûa böôùc. Huy Hueä Quaân ra tieáp moät chieâu nöõa, muõi kieám ñaâm vaøo vai ñoái phöông. Haï Vuõ laùch ngöôøi neù traùnh, taû kieám theo ñoù tieáp theâm moät chieâu, song kieám teà phi nhanh nhö ñieän chôùp. Huy Hueä Quaân thöïc khoâng ngôø Haï Vuõ laïi hoùa chieâu phaûn thuû nhanh nhö vaäy, baây giôø trôû thaønh tröôøng kieám phaùt chieâu Kim Öng Trieån Döïc tröïc ngheânh hai kieám cuûa Haï Vuõ. Keng, keng lieàn hai tieáng, aùnh theùp toùe ra saùng rôïp caû khoâng gian. Haï Vuõ chung quy hoûa haàu coøn non keùm, bò chaán ñoäng ñaåy lui ñeán hai boä. Nhöng coâ ta vöøa lui, lieàn taùn song kieám nhö vaân vuï phaùt lieàn naêm kieám lieân hoaøn, moãi kieám ñeàu phaùt thaønh hình voøng cung, lieân tu baát taän, chæ tieán khoâng thoaùi, theá coâng thaät hieåm aùc. Huy Hueä Quaân thaáy theá thì thaàm nghó: – Höø, chaúng leõ ta sôï ngöôi? Nghó roài kieám phaùt chieâu, ñeàu laø nhöõng chieâu tuyeät hoïc gia truyeàn töø phuï thaân naøng, phuùt choác caëp ñoaûn kieám vaø thanh tröôøng kieám trong tay Huy Hueä Quaân phaùt huy kieám phaùp ñeán cöïc ñieåm, quaàn ñaáu vôùi nhau raát aùc lieät. Nhaùy maét ñaõ ñaáu vôùi nhau quaù hai möôi chieâu, Haï Vuõ chung quy vaãn khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa Huy Hueä Quaân, ban ñaàu thì cuøng ñoái phöông coù thuû coù coâng, tranh chieâu bình thuû. Nhöng ñeán luùc naøy thì caøng ñaáu caøng nuùng theá, daàn daàn trôû thaønh phoøng thuû laø chính. Huy Hueä Quaân caøng ñaáu caøng haêng, luùc aáy ra theâm moät chieâu Thu Phong Taûo Dieäp, chöøng nhö laø chieâu keát thuùc traän ñaáu, buoäc Haï Vuõ phaûi thaát thuû Chaúng ngôø Haï Vuõ khoâng phaûi laø aû haàu taàm thöôøng, ñaáu ñeán giôø maët ñaõ ñoû böøng, boãng nhieân heùt daøi moät tieáng, ñoaûn kieám trong taû thuû nhanh nhö chôùp hôïp nhaát vôùi 185 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 186 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thanh ñoaûn kieám trong höõu thuû. Nöûa thaân treân di chuyeån moät thöùc Hoài Ñaàu Voïng Nguyeät, laäp töùc chuyeãn thaân trôû laïi. Chæ nghe coong moät tieáng, song kieám hôïp nhaát vöøa kheùo keïp löôõi tröôøng kieám cuûa Huy Hueä Quaân vaøo giöõa. Chöa heát, tay traùi coøn thuaän theá phaùt ra moät traûo choäp vaøo ñaàu vai Huy Hueä Quaân. Huy Hueä Quaân naèm moäng cuõng khoâng ngôø Haï Vuõ laïi ra moät chieâu tuyeät thuû nhö theá naøy, tröôøng kieám phaùt chieâu chöa thaønh thì bò song kieám cuûa ñoái phöông keïp chaët. Ñaõ theá taû traûo cuûa ñoái phöông laïi choäp nhanh vaøo vai mình, theá coâng voâ cuøng nguy hieåm. Ñeán luùc phaùt hieän ra thì nguõ traûo cuûa Haï Vuõ ñaõ naèm saùt bôø vai, trong ñaàu chaán ñoäng maïnh, nhaát thôøi khoâng keå gì nöõa, buoâng kieám phaát tay aùo phaùt chieâu. Neân bieát, moät chieâu cuûa Haï Vuõ chính laø Lan Hoa Phaát Huyeät, voâ cuøng lôïi haïi. Nhöng, moät caùi phaát tay cuûa Huy Hueä Quaân chính laø ñoäc moân Thieát Tröøu Coâng cuûa Hoaøi Döông ñaïi hieäp truyeàn thuï cho aùi nöõ ñoäc nhaát cuûa mình, theá coâng khoâng phaûi taàm thöôøng. Neáu hai chieâu tröïc tieáp chaïm nhau, theá coù theå löôõng baïi caâu thöông chöù chaúng nghi. Haï Vuõ song kieám hôïp nhaát, ñeán cheát cuõng khoâng chòu boõ, tay traùi ra moät chieâu Lan Hoa Phaát Huyeät, chæ laø moät chieâu buoäc ñoái thuû buoâng kieám. Luùc naøy vöøa thaáy Huy Hueä Quaân thoõng tay buoâng kieám, phaùt chieâu hoaøn thuû, thaáy muïc ñích cuûa mình ñaõ ñaït ñöôïc, coâ ta töùc toác nhaûy lui veà sau traùnh ñoøn Thieát Tröøu Coâng cuûa ñoái phöông. Haï Vuõ thaâu kieám laïi, thuaän tay caàm thanh kieám cuûa Huy Hueä Quaân, nghieâng mình noùi: – Huy ñaïi tieåu thö nhöôïng chieâu. Noùi roài Haï Vuõ hai tay naâng thanh tröôøng kieám ñeán tröôùc maët trao cho Huy Hueä Quaân. Huy Hueä Quaân vöøa roài thaát thuû, thöïc khoâng theå ngôø noãi, ñeán chaán ñoäng caû ngöôøi. Theá nhöng luùc naøy vaãn coá giöõ veû bình tónh beân ngoaøi, chaäm raûi noùi: – Ña taï coâ nöông, quaû nhieân döôùi tay töôùng gioûi chaúng coù binh heøn. Toâi thua nhöng raát vui, hoâm nay ñuùng laø ñöôïc khai nhaõn giôùi. Vöøa noùi vöøa ñöa tay ñoùn laïi thanh baøo kieám cuûa mình cho vaøo bao. Haï Vuõ nghieâng mình thi leã noùi: – Huy tieåu thö quaù khen. Noùi roài quay ngöôøi boõ ñi vaøo trong nhaø thuûy taï. Naáp ôû sau khoái quaùi thaïch, Truùc Thu Lan huyùch nheï tay vaøo ngöôøi Nhaïc Tieåu 186 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 187 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Tuaán thaàm thì noùi: – Nhaïc huynh coù nhìn ra khoâng chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán quay laïi nhìn naøng ngô ngaùc hoûi: – Coâ nöông noùi nhìn ra ñieàu gì chöù? – Boán aû tieåu tyø cuûa Thaân coâ nöông, moãi ngöôøi ñeàu coù moät chieâu tuyeät kyõ. Ai... Khoâng bieát hoï thöïc chaát lai lòch theá naøo, toâi xöa naøy chöa töøng nghe meï toâi noùi qua. Nhaïc Tieåu Tuaán nghieâng ñaàu hoûi nhoû: – Moät ngöôøi khoâng thu ñoaït kieám, moät ngöôøi hôïp kieám ñoaït kieám, chaúng bieát hai ngöôøi coøn laïi coøn mang tuyeät kyõ gì? Toáng Vaên Tuaán taän maét nhìn thaáy bieåu muoäi Huy Hueä Quaân baïi thuû döôùi tay tieåu tyø cuûa Thaân coâ nöông, trong loøng voâ cuøng chaán ñoäng, nhöng baät cöôøi lôùn an uûi Huy Hueä Quaân: – Bieåu muoäi, thaéng thua laø leû thöôøng tình cuûa binh gia, hieän taïi ñeán löôït ngu huynh xuaát ñaàu ñoái traän. Thaân coâ nöông khoâng quay ñaàu, noùi goïn: – Thu Söông, ñeán löôït ngöôi. Thu Söông laø tieåu tyø ñöùng vò trí thöù ba, trong tay caàm bao vaûi chöùa thanh kieám. Nhöng kieång chaân nhö coøn laéng nghe daën doø chuyeän gì nöõa, roài trao baûo kieám laïi cho aû haàu thöù tö, môùi cöû böôùc ñi ra. Toáng Vaên Tuaán queùt maét nhìn nhanh ñoái phöông, cöôøi ngaïo ngheã hoûi: – Coâ nöông ñònh ñoäng thuû cuøng ta ö? Thu Söông maøy lieãu maét phuïng, mieäng ñoû moâi ñaøo, xinh xaén deã yeâu, khieán nam nhaân nhìn khoâng khoûi ñoäng loøng. Theá nhöng, ngöôøi nhö teân goïi, saéc maët laïnh luøng cöù nhö phuû moät lôùp söông laïnh muøa thu. – Haù coøn phaûi hoûi? Toáng Vaên Tuaán nghe moät caâu laïnh bao cuûa ñoái phöông, maøy kieám hôi nhöôùng, tröôøng kieám ñaõ xuaát ra khoûi voõ, haát haøm noùi – Coâ nöông ra chieâu. Ñoâi maét phuïng cuûa Thu Söông laïnh luøng nhìn Toáng Vaên Tuaán, noùi: – Thaân coâ nöông chuùng toâi ñaõ caên daën, chuû phaûi nhöôïng khaùch, phaûi laø Toáng thieáu gia ra chieâu tröôùc, theá nhöng... Toáng Vaên Tuaán thaáy caâu cuoái coâ ta coá tình boõ löûng thì hoûi: – Theá nhöng gì nöõa? Thu Söông vaãn laïnh gioïng ñaùp: 187 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 188 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thieân Hoa Sôn Trang duøng kieám thaønh danh, chuùng ta traän naøy cuõng duøng kieám, nhöng phaûi haïn cheá. Toáng Vaên Tuaán nghe qua thì khoâng khoûi ngôù ngöôøi, noùi: – YÙ coâ nöông laø theá naøo? Thu Söông noùi ngay: – Chæ tuøy yù khaùch, thieáu gia xem caàn bao nhieâu chieâu thì thaéng noãi toâi, thì cöù laáy soá chieâu laøm haïn ñoä. Nghe moät caâu naøy töï nhieân khaåu khí raát lôùn. Toáng Vaên Tuaán luyeän kieám töø thuôû coøn ñeå choûm, gia hoïc uyeân thaâm, tuy hoûa haàu coøn chöa ñaït ñeán caûnh giôùi thöôïng thöøa, nhöng kieám thuaät xem nhö cuõng haáp thu taän sôû hoïc caùi theá cuûa thaân phuï, quyeát chaúng phaûi laø tay kieám taàm thöôøng. Cöù nhö nhöõng tay nhaát löu kieám phaùp tinh vi, quyeát chöa thaéng noãi haén. Theá maø luùc naøy chæ moät aû nha hoaøn chöa ñaày tuoåi hai möôi, maø daùm buoâng gioïng hoûi trong bao nhieâu chieâu kieám haén môùi thaéng noãi aû? Roõ raøng moät caâu naøy chaúng nhöõng xem thöôøng haén, maø coøn xem thöôøng caû kieám phaùp thaønh danh cuûa Thieân Hoa Sôn Trang vaäy. Toáng Vaên Tuaán nghe qua caâu naøy thì maët thoaùng bieán saéc, nhöng roài veû cuoàng ngaïo hieän ra treân neùt maët, noùi: – Tuøy coâ nöông hoaïch ñònh vaäy. Thu Söông noùi: – Khoâng, thieáu gia caàn bao nhieâu chieâu môùi thaéng noãi toâi, toâi laøm sao bieát ñöôïc? Noùi ít, lôõ thieáu gì khoâng phaùt huy heát sôû hoïc, noùi nhieàu thì thieáu gia cho raèng toâi xem thöôøng Thieân Hoa Sôn Trang, ñoái phoù vôùi moät con nha hoaøn, haù phaûi phí söùc ñeán vaäy sao? Chuyeän voán quan heä ñeán danh khí cuûa caû Thieân Hoa Sôn Trang, cho neân thieáu gia phaûi quyeát ñònh môùi ñuùng. Toáng Vaên Tuaán nghe qua moät caâu nhaõ nhaën nhöng khoâng keùm phaàn chaâm bieám, baát giaùc caøng phaùt noä nhöng hai traän ñaáu vöøa roài khieán gaõ khoâng khoûi khoâng caån thaän, voán ñònh noùi ra möôøi chieâu, nhöng roài laïi caûm thaáy khoâng yeân taâm neân laïi thoâi. Chæ caàn moät lôøi ñaõ noùi, nhôõ nhö noäi trong möôøi chieâu maø khoâng thaéng noãi ñoái phöông, chaúng phaûi laø thua ñoù sao? Nhöng ñoäng thuû chæ vôùi moät aû haàu maø laïi noùi haïn ñoä soá chieâu quaù nhieàu, chaúng phaûi laø maát theå dieän ö? Thöïc laø chuyeän töôûng ñôn giaûn, hoùa ra nan giaûi, nhaát thôøi haén chöa ñònh ñöôïc chuû yù. Thu Söông thaáy theá chaúng chòu buoâng tha, beøn khích hoûi: – Theá naøo? Thieáu gia khoâng naém chaéc sao? Nghe theâm moät caâu naøy, ñoâi maøy Toáng Vaên Tuaán döïng ngöôïc leân, phaùt tieáng cöôøi daøi noùi lôùn: – Nha hoaøn ngöôi lôïi haïi laém, thöïc ra boån coâng töû neáu caàn laáy tính maïng ngöôi thì chæ caàn ba chieâu, nhöng chæ muoán thaéng ngöôi vaø cho ngöôi neám chuùt muøi thöông 188 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 189 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long tích thì coù leõ phaûi caàn ñeán hai möôi chieâu. Hai möôi chieâu, chính baèng soá chieâu kieám maø Toáng ñaïi laõo gia thoï lónh ñöôïc töø Thieân Sôn Daät Taåu maø thaønh danh thieân haï, xöa nay chöa töøng coù ngöôøi naøo phaù noãi hai möôi chieâu kieám naøy. Haén buoâng lôøi noùi hai möôi chieâu, cuõng coù nghóa laø coi aû nha hoaøn chöa ñaày hai möôi tuoåi naøy nhö moät ñaïi ñòch, kieám thuû toái lôïi haïi trong voõ laâm. Thu Söông nghe noùi chæ laïnh luøng noùi: – Tính maïng moät nha hoaøn thì khoâng ñaùng moät ñoàng trinh, nhöng moãi khi ñoäng thuû, ñao kieám voâ tình khoù traùnh thöông vong. Muoán laáy maïng ta thì cuõng neân thaän troïng. Coù ñieàu, tröôùc khi ñoäng thuû ta phaûi hoûi laïi cho roõ, thöïc ra Toáng ñaïi coâng töû muoán ra haïn ba chieâu hay hai möôi chieâu? Caàn phaûi noùi roõ raøng môùi ñöôïc. Neáu nhö thöôøng ngaøy, vôùi tính cuoàng ngaïo muïc haï voâ nhaân, Toáng Vaên Tuaán coù leõ khoâng nhaãn nhòn noãi, nhöng hoâm nay haén ñaëc bieät bình tónh. Töø töø thôû ra moät hôi daøi, cöôõng aùp söï phaãn noä trong loøng, chaäm raûi noùi: – Döôùi kieám cuûa boån coâng töû, xöa nay loaïi tröø aùc ñoà voâ só, baèng khoâng chaúng loaïn saùt. Chuùng ta cöù laáy haïn ñoä hai möôi chieâu. Huy Hueä Quaân taän maét chöùng kieán, loøng thaàm nghó: – Bieåu ca töø nhoû ñaõ ñöôïc cöûu cöûu hun ñuùc ñaây ñoù, thöôøng ngay tính tình cuoàng ngaïo töï thò, nhöng hoâm nay laõnh tænh, so vôùi ngaøy thöôûng thöïc nhö laø moät ngöôøi khaùc vaäy. Naáp sau khoái quaùi thaïch, Truùc Thu Lan quay sang noùi nhoû vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán: – Thu Söông nhaát ñònh buoäc Toáng Vaên Tuaán noùi ra haïn ñoä soá chieâu, nhaát ñònh beân trong coù vaán ñeà roài. Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Chaúng leõ coù ñieàu gì khoâng oån? – Khoâng oån theá naøo thì toâi khoâng theå bieát ñöôïc, nhöng ñaøng naøo thì cuõng coù duïng yù cuûa noù. Baây giôø chæ nghe Thu Söông ngang nhieân noùi: – Hai möôi chieâu thì hai möôi chieâu, hieän taïi Toáng Thieáu gia coù theå ra chieâu. Toáng Vaên Tuaán noùi: – Haûo! Coâ nöông caån thaän, boån coâng töû xuaát chieâu ñaây. Noùi heát caâu naøy, thaàn saéc trôû neân nghieâm troïng, thanh tröôøng kieám trong tay töø töø giöông leân, ñoâi maét phaùt haøn quang saéc beùn queùt ngang maët ñoái phöông, roài töø töø quaùn chuù vaøo thanh kieám trong tay. Thu Söông ñöùng ñoái dieän, kieám naém chaéc, maét ngöng chuù ñoái phöông khoâng döùt, thaáy Toáng Vaên Tuaán baûn saéc kieâu ngaïo töï phuï giôø bieán ñaâu maát. Thay vaøo ñoù laø neùt 189 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 190 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long maët ngöng troïng nghieâm tuùc voâ cuøng, thöøa bieát laàn naøy gaõ ra tay taát giôû heát tuyeät hoïc. Song phöông ngöng laäp nhö vaäy hoài laâu maø vaãn chöa ngöôøi naøo ra chieâu. Thu Söông neùt maët nghieâm tuùc, nhöng trong aùnh maét thoaùng chuùt dao ñoäng, töïa hoà nhö phaàn naøo trong loøng coù chuùt baát an. Chính taïi luùc naøy, Toáng Vaên Tuaán tröøng kieán boãng phaùt chieâu, theá kieám chaäm raûi töø töø ñieåm tôùi. Tuy chaäm raûi, nhöng ñoù cuõng chæ laø khôûi thöùc moät kieám maø thoâi. Quaû nhieân kieám ñieåm tôùi nöûa vôøi, boãng nhanh nhö chôùp trôû chieâu töø hoaõn bieán toác, theá kieám taû cheách ñaâm tôùi vai ñoái phöông nhö veät löu tinh. Thu Söông khoâng heà chôùp maét, cöù nhìn theo muõi kieám cuûa Toáng Vaên Tuaán, ñeán khi thaáy theá kieám bieán toác ñaâm tôùi vai, coâ ta khoâng cöû kieám ngheânh tieáp, maø laùch nhanh nöûa ngöôøi treân kòp neù theá kieám ñaâm tôùi. Thaät hieåm, kieám theá ñi qua ñeå laïi coå haøn khí rôïn ngöôøi, chæ chaäm moät phaàn ngaøn khaéc, coù leõ löôõi kieám ñoái phöông khoâng ngaàn ngaïi xuyeân thaáu vai. Toáng Vaên Tuaán nhaân vöøa roài taän maét chöùng kieán hai traän ñaáu cuûa Tieåu Thuùy vaø Huy Hueä Quaân, cho neân ra chieâu ñeàu caân nhaéc ñaén ño. Moät chieâu tuy ra raát chaäm, nhöng roõ raøng beân trong haøm aån moät söï bieán hoùa khoân löôøng. Song chaúng ngôø moät kieám ñaâm ra laïi loït vaøo khoaûng khoâng, chaúng chuùt khaùng ñoái, khieán haén caûm thaáy chieâu ñaõ duïng heát taàm, nhöng bieán hoùa sau ñoù cuõng khoù thi trieån. Moät kieám ñaàu cuûa Toáng Vaên Tuaán ngaàm chöùa ñöïng bieán hoùa beân trong, vaäy maø chæ moät caùi laùch ngöôøi cuûa Thu Söông laïi deã daøng hoùa giaûi, nhö vaäy ñuû thaáy caùi laùch ngöôøi cuûa Thu Söông beân trong taát cuõng haøm aån bieán hoùa chöù chaúng nghi. Toáng Vaên Tuaán thoaùng chuùt ngôù ngöôøi, thaâu kieám quaùt lôùn: – Haûo, tieáp chieâu naøy. Tieáp theo lôøi noùi, kieám theùp vang leân phaùt moät chieâu, vöøa roài nhaân moät chieâu duïng laõo, cho neân gioø phaùt chieâu môùi, chæ thaáy aùnh kieám loùe leân, traêm nghìn tinh quang töø xa aùp vaøo caùc troïng huyeät cuûa Thu Söông khieán ngöôøi ta nhìn khoâng khoûi chaéc löôõi thaàm khaâm phuïc. Thu Söông naém chaët song kieám trong tay, thaáy chieâu kieám cuûa ñoái phöông thoaït nhö Baùch Hoa Xaï AÛnh, nhöng quyeát khoâng taàm thöôøng nhö Baùch Hoa Xaï AÛnh, hö thöïc baát minh. Neáu luùc naøy vung song kieám choáng traû hoa chieâu, chæ e baïi taïi ñoà ñòa. Hay noùi ñuùng hôn, khoâng kheùo leùo ñoái ñaàu moät chieâu naøy cuûa Toáng Vaên Tuaán, thì khoâng cheát cuõng bò thöông, theá raát hieåm aùc. Baây giôø chæ thaáy Thu Söông chaáp kieám, tam boä di hình, thaân treân ñaûo qua hoaûng laïi nhö laø lieãu trong gioù thu ñung ñöa, quaû nhieân traùnh ñöôïc chieâu kieám tuyeät hieåm cuûa Toáng Vaên Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán naáp sau khoái quaùi thaïch, maét ngöng chuù nhìn Thu Söông thi trieån thaân phaùp kyø aûo voâ cuøng, coù theå noùi so vôùi boä phaùp traùnh kieám cuûa sö phuï truyeàn cho 190 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 191 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chaøng, hoaøn toaøn ñoàng nhaát. Theá nhöng, neáu ñem phaân tích kyõ hôn, thì coù leõ coù nhieàu ñieåm coøn cao minh hôn nhieàu, nhaát thôøi taâm lónh thaàn hoäi, nhìn ñeán xuaát thaàn. Baây giôø Thu Söông thoaùt khoûi maøn kieám cuûa Toáng Vaên Tuaán, nhöng treân maët coâ ta choác ñoû choác xanh, chöùng toû haøm chöùa töùc giaän laãn oaùn traùch. oOo 191 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2