Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 15

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

66
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 15

 1. 192 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Möôøi Laêm BEÂN THUÛY TAÏ ÑÔN THUÛ HAÏ QUAÀN NÖÕ T hu Söông maët gay gaét, treân traùn laám taám moà hoâi, ngöïc phaäp phoøng chöùng toû coâ ta thaám meät, ñoâi maét phaùt noä thöïc söï, nhìn chaâm Toáng Vaên Tuaán noùi: – Höø, ñaõ qua hai möôi chieâu roài ngöôi coøn chöa chòu döøng tay sao? Cöù nhìn thaàn saéc hieän taïi, ñuû thaáy vöøa roài coâ ta traùnh qua hai möôi chieâu cuûa Toáng Vaên Tuaán khoâng phaûi ñôn giaûn, aùnh maét coøn löu loä chuùt khuûng hoaûng, luùc naøy côn hieåm ñaõ qua, môùi daàn daàn nhìn laïi ñöôïc neùt ñeïp thieáu nöõ thieân phuù cuûa coâ ta. Toáng Vaên Tuaán thaâu kieám, thaàn thaùi ngaån ngô, gaät ñaàu laåm baåm noùi: – Quaû nhieân ñaõ qua hai möôi chieâu, boån coâng töû thua... Thu Söông ngöng ñoâi nhaõn chaâu nhìn chaâm vaøo gaõ ta, moâi maáp maùy nhö muoán noùi ñieàu gì nhöng laïi thoâi, boãng treân saéc maët thoaït bieán, voäi vaõ quay nhanh ngöôøi ñi vaøo trong nhaø thuûy taï... Toáng Vaên Tuaán oâm quyeàn xaù leã noùi: – Chuùng ta ñeâm nay nhaän thua, xin caùo töø. Noùi roài quay ngöôøi nhìn Huy Hueä Quaân giuïc noùi: – Bieåu muoäi, chuùng ta ñi thoâi. Chính luùc hoï ñang chuaån bò böôùc ñi, Thaân coâ nöông töø trong nhaø thuûy taï noùi voïng ra: – Coâng töû löu böôùc. Toáng Vaên Tuaán quay ngöôøi laïi hoûi: – Chaúng coù leõ Thaân coâ nöông coá yù löu chuùng toâi laïi? Thaân coâ nöông khôûi thaân ñöùng leân, cöôøi ñieàm nhieân noùi: – Vöøa roài ta ñaõ noùi laø khoâng coù yù giöõ caùc ngöôi laïi ñaây, nhöng coù ñieàu kieän, muoán môøi nhò vò vaøo trong noùi chuyeän. Nhaïc Tieåu Tuaán naáp döôùi chaân giaû sôn, taän maét chöùng kieán boïn Toáng Vaên Tuaán thua lieàn ba traän, quay ñaàu thaáp gioïng noùi vôùi Truùc Thu Lan: – Truùc coâ nöông, ñi. Toâi muoán gaëp maët gaõ hoï Töû kia laáy thuoác giaûi. Noùi roài ñöùng ngöôøi leân ngay. Truùc Thu Lan töïa hoà nhö ñang maõi suy nghó ñieàu gì, giaät mình söïc tónh, kinh ñoäng níu aùo Nhaïc Tieåu Tuaán noùi gaáp: – Nhaïc huynh ñònh ñi ñaâu vaäy? – Boïn Toáng Vaên Tuaán khoâng bieát chính gaõ hoï Töû kia nhôø toâi trao thö ñeán cho 192 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 193 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Toáng ñaïi laõo gia, giôø ba maët moät lôøi, toâi muoán vaïch maët haén ra, buoäc haén phaûi trao ra thuoác giaûi. – OÀ nhöng huynh haõy chaäm moät böôùc, toâi nghó ra moät chuyeän. Nhaïc Tieåu Tuaán cuùi ñaàu hoûi: – Coâ nöông nghó ra chuyeän gi? – Toâi nghó, vò Thaân coâ nöông naøy xuaát lónh boán aû tieåu tyø ñeán truù taïi ñaây aét chæ laø vì Thieân Hoa Sôn Trang maø ñeán. Bôûi vì Toáng ñaïi laõo gia naêm xöa thinh danh giang hoà Voõ laâm Ñeä nhaát Kieám, sôû hoïc cuûa boïn hoï ñeàu laø tuyeät moân chuyeân ñoái phoù laïi vôùi nhöõng tay gioûi kieám thuaät... Nhaïc Tieåu Tuaán nheï gaät ñaàu “ÖØm” moät tieáng, noùi: – Coâ nöông noùi xem ra chaúng sai. Truùc Thu Lan noùi tieáp: – Theá nhöng, boïn hoï coøn ngaïi uy danh cuûa Toáng ñaïi laõo gia, cho neân khoâng daùm tröïc tieáp ra maët ñoäng thuû, sau ñoù kheùo gaëp ngu huynh giöõa ñöôøng, môùi lôïi duïng huynh ñeä haï ñoäc Toáng ñaïi laõo gia... – OÀ chaúng sai... – Do ñoù thuoác giaûi chöa haún ñaõ ôû treân ngöôøi gaõ hoï Töø. Nhaïc Tieåu Tuaán nhíu maøy hoûi: – Vaäy noù phaûi naèm trong ngöôøi ai? – ÖØm, bôûi vì Töû Kim Tieâu thöïc chaát cuõng chæ laø moät teân tay sai phuïng meänh haønh söï maø thoâi. Nghe Truùc Thu Lan lyù giaûi ñeán ñaây, Nhaïc Tieåu Tuaán chôït hieåu ra heát, noùi: – Noùi vaäy, coâ nöông cho raèng thuoác giaûi naèm trong ngöôøi cuûa Thaân coâ nöông? – Cuoái cuøng thì huynh cuõng nghó thoâng vaán ñeà. – AØ, vaäy chuùng ta ñi gaëp Thaân coâ nöông laáy thuoác giaûi. – Ñöông nhieân, nhöng muoán laáy thuoác giaûi töø Thaân coâ nöông, tröôùc heát phaûi khoáng cheá cho baèng ñöôïc coâ ta, huynh nghó xem, boán aû tieåu tyø kia ñaâu deã ñoái phoù... Huoáng gì... Noùi ñeán ñoù, chôït nghó ra moät keá, voã nheï tay noùi: – A, coù roài. Nhaïc Tieåu Tuaán maét raïng leân hoûi gaáp: – Coâ nöông nghó ra keá gì sao? Truùc Thu Lan mím moâi noùi: – Ñaây laø moät keá maïo hieåm, nhöng cuõng khoâng haïi gì maø thöû moät phen, huynh 193 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 194 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long gheù tai laïi ñaây. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe lôøi gheù saùt tai vaøo mieäng naøng, laéng nghe moät hoài. Laùt sau nghe xong, chaøng gaät ñaàu lia lòa noùi: – Cöù laøm vaäy laø tuyeät. Trôû laïi, boïn Toáng Vaên Tuaán luùc baây giôø nghe Thaân coâ nöông noùi coù ñieàu kieän muoán noùi vôùi boïn hoï, baát giaùc gaõ nhìn Huy Hueä Quaân hoûi yù kieán: – Bieåu muoäi thaáy theá naøo? Huy Hueä Quaân nhoû gioïng noùi: – Chuùng ta ñaõ ñeán ñaây, maø chuùng ta laïi thua lieân tieáp ba traän, ngöôøi ta muoán chuùng ta vaøo, khoâng vaøo haù coù theå ñöôïc chaêng? Cöù thöû vaøo trong xem coâ ta noùi gì? Toáng Vaên Tuaán noùi: – Bieåu muoäi noùi chí phaûi, haûo... Chuùng ta vaøo ñi. Noùi roài ñònh ñi, ñoät nhieân nghe coù tieáng ngöôøi goïi lôùn: – Toáng huynh, chaäm chaân. Toáng Vaên Tuaán nghe coù tieáng ngöôøi raát quen, ñöa maét tìm nhìn, chæ thaáy ôû löng chöøng ngoïn giaû sôn hai ngöôøi ñöùng thaúng leân, roài soùng vai tung ngöôøi phoùng xuoáng, chính laø Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan. Töø giaû sôn phoùng xuoáng, tröôùc heát phaûi vöôït qua moät con soâng giaû nhoû, roài tôùi nhaø thuûy taï, cuoái cuøng môùi ra ñöôïc ñaàu chieác caàu qua hoà. Huy Hueä Quaân baây giôø nhìn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán xuaát hieän cuøng luùc vôùi Truùc Thu Lan, thì baát giaùc trong loøng khôûi leân moät noåi buoàn man maùc. Toáng Vaên Tuaán hoûi: – Nhaïc huynh coù ñieàu gì chæ giaùo? Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi saêng saùi noùi: – Taïi haï cuõng muoán lónh giaùo Thaân coâ nöông, nhöng thieáu ngöôøi laøm nhaân chöùng, neân ñònh thænh Toáng coâng töû vaø Huy coâ nöông laøm nhaân chöùng cho. Vöøa noùi vöøa ngaàm ñaùnh maét ra hieäu cho Toáng Vaên Tuaán. Toáng Vaên Tuaán tuy khoâng bieát chaøng xuaát hieän noùi vaäy laø coù yù gì, theá nhöng nghó beân trong nhaát ñònh coù duyeân côù, beøn gaät ñaàu noùi: – Thoâi ñöôïc, khoâng bieát Nhaïc huynh muoán chuùng toâi laøm nhaân chöùng theá naøo ñaây? Nhaïc Tieåu Tuaán móm cöôøi noùi: – Nhò vò taïm thôøi chôø moät laùt, ñeå taïi haï noùi chuyeän cuøng Thaân coâ nöông ñaõ. Noùi xong chaøng ñöa aùnh maét nhìn Thaân coâ nöông ngoài trong nhaø thuûy taï, chaáp tay 194 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 195 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thi leã noùi: – Thaân coâ nöông, toái hoâm qua thöûa mong coâ nöông cho ngöôøi mang taïi haï trôû laïi, taïi haï caûm kích voâ cuøng. Thaân coâ nöông gioïng laïnh nhaït: – Nhaïc Tieåu Tuaán, boån coâ nöông chæ laø neå maët Phong laõo tieàn boái, cho neân môùi cho ngöôøi thanh thieân baïch nhaät daãn ngöôi ñeán ñaây luïc soaùt, toái nay laïi töï mình chui vaøo löôùi, höø... Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi lôùn noùi: – Thaân coâ nöông, taïi haï xin trònh troïng thanh minh raèng Nhaïc moã vôùi vò Phong laõo tieàn boái maø coâ nöông nhaéc tôùi aáy hoaøn toaøn khoâng quan heä gì vôùi nhau. Coøn chuyeän coâ nöông baûo taïi haï töï chui vaøo löôùi, lôøi naøy nghe cuõng hôi khieám nhaõ, taïi haï ñeâm nay vöôït töôøng maø vaøo ñaây laø vì muoán tìm kieám moät ngöôøi. Thaân coâ nöông caøng laïnh gioïng hôn: – Kieám ai? Nhaïc Tieåu Tuaán chæ tay vaøo gaõ trung nieân ñaïi haùn hoï Töû baây giôø ñang ñöùng ôû cöûa nhaø thuûy taï, noùi: – Chính laø vò Töû huynh naøy, hoâm tröôùc luùc ôû ngoaøi Laõ thaønh, chính haén ñaõ nhôø taïi haï mang moät phong thö ñeán cho Toáng ñaïi laõo gia, keát quaû laø ñeå taïi haï mang hoïa vaøo thaân... Toáng Vaên Tuaán vöøa nghe Nhaïc Tieåu Tuaán noùi ngöôøi nhôø ñöa laù thö taåm ñoäc chính laø gaõ hoï Töû naøy, baát giaùc maét loä saùt cô, “Soaït” moät tieáng, vung kieám chæ thaúng vaøo ngöôøi haén quaùt lôùn: – Thì ra teân taëc aùm haïi phuï thaân ta chính laø ngöôi... Döùt lôøi ñònh nhaûy tôùi taán coâng, nhöng Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ ñöa tay caûn laïi noùi: – Toáng huynh, huynh chæ laø ngöôøi laøm chöùng, xin laéng tai nghe taïi haï noùi heát ñaõ. Huy Hueä Quaân cuõng böôùc leân khuyeân giaûi: – Bieåu ca, chuùng ta taïm thôøi nghe Nhaïc huynh noùi heát ñaõ, roài haønh ñoäng coøn chöa muoän. Toáng Vaên Tuaán tay naém tröôøng kieám, nghieán raêng khoâng noùi gì. Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn Thaân coâ nöông noùi tieáp: – Cho neân ñeâm nay taïi haï ñeán ñaây laø ñeå tìm Töû huynh laáy thuoác giaûi, nhöng roài nghó laïi, Töû huynh ñaây coù leõ cuõng chæ laø ngöôøi phuïng meänh thi haønh, trong ngöôøi haén e cuõng chaúng coù thuoác giaûi. Bôûi theá... Chaøng coù yù keùo daøi caâu noùi cuoái, khoâng noùi heát yù. Thaân coâ nöông “Höø” moät tieáng noùi: – Bôûi theá neân ngöôi môùi tìm ta, ñuùng khoâng? 195 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 196 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán khaúng khaùi cöôøi noùi: – Coâ nöông noùi khoâng sai, taïi haï chính laø coù yù ñoù. Thaân coâ nöông cöôøi nhaït noùi: – Ngöôi cho raèng khoâng phaûi töï chui vaøo löôùi ö? Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi nheï nhaøng: – Cuõng coù leõ theá, nhöng caàn phaûi thöû môùi bieát chính xaùc... – OÀ theá ngöôi muoán thöû baèng caùch naøo? – Ñaây chæ nhö moät tröôøng ñaùnh cuoäc, thaéng thua song phöông moãi ngöôøi naém moät nöõa, cho neân taïi haï hy voïng muoán ñaáu moät caùch coâng baèng vôùi Thaân coâ nöông. – Höø, thaéng thua moãi ngöôøi chieám moät nöõa ö? Thaân coâ nöông quaéc maét leân hoûi tieáp, gioïng laïnh nhö baêng: – Ngöôi ñònh ñoäng thuû vôùi ta chaêng? Nhaïc Tieåu Tuaán hieân ngang khieâu khích: – Chaúng leõ Thaân coâ nöông khoâng daùm ñaùnh cuoäc vôùi taïi haï? – Ngöôi muoán ñoäng thuû cuøng ta, tröôùc heát phaûi thaéng noåi boán tieåu tyø cuûa ta, môùi ñuû tö caùch ñoù. Nhaïc Tieåu Tuaán nhuùn vai noùi: – Ñieàu naøy taïi haï ñaõ bieát, Thaân coâ nöông muoán vò naøo xuaát traän, xin cöù goïi ra. Thaân coâ nöông chaúng noùi theâm tieáng thöù hai, quay ñaàu goïi lôùn: – Ñoâng Tuyeát, ngöôi ra tieáp haén vaøi chieâu. AÛ haàu cuoái cuøng teân laø Ñoâng Tuyeát, öùng thanh “Daï” moät tieáng, roài böôùc ra khoûi nhaø thuûy taï. Nhaïc Tieåu Tuaán queùt maét nhìn thieáu nöõ maët traéng nhö tuyeát, laïnh nhö baêng thì cöôøi noùi: – Ñoâng Tuyeát coâ nöông, xin cöù ra chieâu. Ñoâng Tuyeát thoát leân moät gioïng saéc laïnh nhö voïng veà töø coõi cheát, hoûi: – Kieám ngöôi ñaâu? Vöøa noùi vöøa ruùt caëp song kieám töø thaét löng ra. Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng chaúng chuùt khaùch khí, “Xoeït“ moät tieáng, thanh nhuyeãn kieám ôû thaét löng ruùt phaêng ra, laäp töùc cöông thaúng leân nhö moät thanh thieát luyeän tröôøng kieám, mieäng quaùt lôùn: – Coâ nöông caån thaän. Chöa döùt caâu, chaøng löôùt ngöôøi nhö aùnh chôùp tôùi saùt ngöôøi Ñoâng Tuyeát, coâ ta coøn 196 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 197 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chöa kòp haï taán khôûi thöùc thì coå tay traùi ñaõ bò choäp truùng. “AØo” moät tieáng, caû ngöôøi Ñoâng Tuyeát bò moät ñoøn haát cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán, chaân truï khoâng vöõng, laûo ñaûo vaêng ra ngoaøi xa baûy taùm xích. Coâ ta boå nhaøo ngöôøi ra vöøa kheùo gaàn nôi ñöùng cuûa Truùc Thu Lan, luùc naøy naøng ñaõ chuaån bò saün trong tay moät vieân soûi, nhaân luùc ngöôøi cuûa Ñoâng Tuyeát coøn laûo ñaûo chöa oån, thì baén vieân soûi trong tay ra. Truùc Thu Lan laø aùi nöõ ñoäc nhaát cuûa Maõi Hoa Baø Truùc Nhò Coâ, tuyeät kyõ Thieân nöõ Taùn hoa cuûa Truùc Nhò Coâ ñaõ thaønh danh chaán ñoäng voõ laâm, coâ ta haáp thuï tuyeät kyõ naøy töø meï, coù theå söû duïng thuaàn thuïc ñeán möôøi taùm loaïi aùm khí khaùc nhau. Luùc naøy vieân soûi nhoû xíu bay cöïc nhanh, ngöôøi beân ngoaøi khoù nhìn thaáy noåi, baén truùng ñích vaøo ma huyeät treân ngöôøi Ñoâng Tuyeát, khieán coâ ta ngaõ ngöôøi baát tænh nhaân söï. Chuyeän xaûy ra cöïc nhanh, ngöôøi ngoaøi tuyeät nhieân khoâng ai nhaän ra Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ xuaát thuû nhö theá naøo, chæ kòp thaáy thaân hình chaøng löôùt nhanh nhö chôùp, roài caû ngöôøi Ñoâng Tuyeát nhaøo ra ngoaøi, ñoaïn ngaõ laên ra ñaát. Chung quy chaúng ai ngôø noåi Ñoâng Tuyeát bò khoáng cheá huyeät ñaïo khoâng phaûi do Nhaïc Tieåu Tuaán maø chính laø do Truùc Thu Lan. Caûnh vöøa xaûy ra. Khieán taát caû moïi ngöôøi la leân “OÀ” moät tieáng, vöøa kinh ngaïc vöøa bieåu hieän nieàm caûm xuùc khaùc nhau. Vôùi boïn Thaân coâ nöông thì bò chaán ñoäng gaàn nhö baät khoûi gheá, nhöng vôùi boïn Toáng Vaên Tuaán, Huy Hueä Quaân thì kinh ngaïc xen laãn möøng khaáp khôûi trong loøng, maét ai naáy saùng leân long lanh. Ngöôøi kinh ñoäng nhaát phaûi noùi laø Toáng Vaên Tuaán, haén ñaõ töøng ñoäng kieám qua vôùi chaøng, haén thaàm hieåu kieám thuaät cuûa chaøng so vôùi haén coù phaàn keùm nöûa baäc. Theá nhöng laøm sao chæ noäi moät chieâu ñaàu ñaõ haï ñöôïc Ñoâng Tuyeát? Nhaïc Tieåu Tuaán haát ngaõ Ñoâng Tuyeát xong, thanh nhuyeãn kieám cuõng tieän tay cuoän troøn laïi caát vaøo trong thaét löng, quay nhìn Thaân coâ nöông oâm quyeàn noùi: – Taïi haï vaän may thaéng traän ñaàu, Thaân coâ nöông neáu coøn chöa tin, thì coù theå phaùi theâm vò khaùc ra ñaáu. Thaân coâ nöông tuy chaán ñoäng thaät söï, nhöng treân neùt maët, vaø trong aùnh maét loä veû hoaøi nghi, roõ raøng laø khoù tin, beøn noùi: – Ngöôi ñaõ laøm gì Ñoâng Tuyeát? Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi ha haû noùi: – Thaân coâ nöông cöù yeân taâm, taïi haï chæ duøng muõi kieám ñieåm vaøo Ma huyeät cuûa coâ ta maø thoâi. Thaân coâ nöông treân maët phuû moät lôùp baêng laïnh, quay ñaàu noùi: – Xuaân Phong, ngöôi ra tieáp haén moät chieâu xem. Xuaân Phong ñaõ naém kieám trong tay, nhöng nghe noùi “thöû haén moät chieâu” ngaàm 197 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 198 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long hieåu yù chuû laø “moät chieâu ñoaït kieám”, chính laø thi trieån tuyeät kyõ cuûa mình. Xuaân Phong nghieâng mình leân tieáng ñaùp: – Tieåu tyø xin tuaân meänh. Noùi roài böôùc ra khoûi nhaø thuûy taï, hai tay caàm hai thanh ñoaûn kieám keïp gaáp vaøo coå tay, böôùc ñeán gaàn tröôùc maët Nhaïc Tieåu Tuaán, hai tay voøng laïi thi leã noùi: – Nhaïc töôùng coâng coù theå ra chieâu. Ñöông nhieân chæ laø moät cöû chæ coá laøm maø thoâi. Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ thaàm hieåu taâm yù cuûa ñoái phöông, cöôøi lôùn noùi: – Xem ra taïi haï khoâng phaùt chieâu tröôùc thì coâ nöông seõ khoâng hoaøn thuû. Taïi haï cung kính baát nhö tuaân meänh. “Xoeït” moät tieáng ngaân daøi, thanh nhuyeãn kieám trong tay laàn nöõa ruùt phaét ra caàm trong tay, quaùt lôùn: – Coâ nöông caån thaän. Döùt caâu, moät chieâu Tieáu chæ Nam thieân, töø töø ñaâm tôùi. Moät kieám ñaõ ñaâm ra, roõ raøng chaúng khaùc gì chieâu Tieàu phu Vaán loä, khieán Xuaân Phong khoâng chuùt hoaøi nghi ñoù chæ laø chieâu duï ñòch. Khi thanh nhuyeãn kieám trong tay Nhaïc Tieåu Tuaán töø töø ñaâm tôùi, caû ngöôøi Xuaân Phong di ñoäng, thaân hình loaùng leân ngöôïc theo thaân löôõi kieám aùp saùt vaøo ngöôøi chaøng, taû thuû nhanh nhö chôùp choäp vaøo uyeån maïch cuûa chaøng. Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi thaàm trong buïng, khi thaáy ñoái phöông ñaõ truùng keá, tay kieám vöøa phaùt ra nöûa chöøng lieàn thaâu laïi, tay traùi thuû saün, lieàn phoùng traûo choäp vaøo coå tay traùi ñoái phöông, mieäng cöôøi cöôøi noùi: – Ñaùng tieác coâ nöông chaäm maát roài. Xuaân Phong luùc naøy bieát mình bò hôù, tay traùi khoâng choäp truùng tay kieám ñoái phöông, traùi laïi coå tay mình coøn bò nguõ traûo cuûa ñoái phöông choäp truùng, coù muoán ruït laïi cuõng khoâng kòp. – AÙi. Chæ nghe moät tieáng la leân cuûa Xuaân Phong, caû ngöôøi bò moät theá haát cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán vaêng ra ngoaøi. Truùc Thu Lan ñuùng nhö keá hoaïch, vieân soûi thöù hai ñaõ thuû saün trong tay, laäp töùc baén ra ñieåm truùng huyeät ñaïo treân ngöôøi Xuaân Phong. Xuaân Phong naèm moäng cuõng khoâng ngôø tôùi söï tình dieãn bieán thay ñoåi nhanh nhö vaäy, khi kòp hieåu ra chuyeän gì thì caû ngöôøi ñaõ naèm soõng soaøi treân maët ñaát roài. Ñöông nhieân ñöùng beân ngoaøi khoâng ai coù theå nhaän ra thuû phaùp phoùng aùm khí kyø tuyeät khoáng cheá huyeät ñaïo cuûa Truùc Thu Lan, song phöông chæ nhìn thaáy Nhaïc Tieåu 198 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 199 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Tuaán baèng moät thuû phaùp coå quaùi ñaõ haï lieân tieáp Ñoâng Tuyeát vaø Xuaân Phong, keát quaû caû hai ngöôøi ñeàu nhaän haäu quaû nhö nhau. Toáng Vaên Tuaán tuy loøng möøng khaáp khôûi, nhöng trong aùnh maét hieän neùt kinh hoaøng laï thöôøng. Huy Hueä Quaân ngöôïc laïi, aùnh maét saùng leân vì sung söôùng, chæ coù ñieàu taám maïng che maët khieán ngöôøi ta khoù nhaän ra ñöôïc. Nhaïc Tieåu Tuaán thaàn thaùi bình thöôøng ñieàm nhieân nhö khoâng, ngöôùc maét nhìn Thaân coâ nöông cöôøi noùi: – Thaân coâ nöông, giôø thì taïi haï ñaõ ñuû tö caùch ñeå lónh giaùo vôùi coâ nöông roài chöù? Thaàn thaùi chaøng caøng traán tónh thì Thaân coâ nöông ngöôïc laïi caøng laïnh luøng, coâ ta töø töø ñöùng daäy khoûi gheá, caëp nhaõn thaàn loä saùt cô, gaén chaët vaøo maët Nhaïc Tieåu Tuaán ñang ñöùng beân ngoaøi caùch chöøng ba tröôïng, buoâng moät tieáng laïnh baïo: – Ñuû! Boãng thaáy Haï Vuõ vaø Thu Söông ñöùng sau löng coâ ta, quyø goái xuoáng thoát leân: – Thaân coâ nöông, boïn tieåu tyø... Thaân coâ nöông khoâng ñeå boïn hoï noùi heát, ñöa tay caét ngang, roài nhìn Thu Söông noùi: – Mang kieám laïi cho ta. Thu Söông khoâng daùm caõi leänh, lieàn hai tay daâng thanh tröôøng kieám naèm trong bao vaûi gaám. Thaân coâ nöông ñöa tay ñoùn laáy bao kieám roài khoaùt boä ñi ra ngoaøi nhaø thuûy taï, ñeán tröôùc maët Nhaïc Tieåu Tuaán laïnh luøng noùi: – Ngöôi hieän taïi coù theå thaû chuùng ra. Moät caâu noùi naøy cöù nhö ra laø leänh. Nhaïc Tieåu Tuaán toái hoâm qua ñaõ gaëp coâ ta, chæ caùch moät chieác baøn, vaø cuõng döôùi aùnh ñeøn, hoa dieän coâ ta tuy coù chuùt laïnh luøng, nhöng vaãn xinh ñeïp oân nhu. Nhöng luùc naøy ñaây chæ thaáy saéc dieän coâ ta laïnh luøng ñeán traéng xanh, troâng phaûi ruøng mình. Öu kyø laø ñoâi maét tôï nhö hai haït haøn chaâu phaùt xaï aùnh saùng xanh laïnh, khieán ngöôøi ta chæ nhìn tröïc tieáp moät caùi ñaõ noåi gai oác caû ngöôøi. Quaû thaät laø moät caùi ñeïp cheát ngöôøi vaäy. Nhaïc Tieåu Tuaán traán ñònh taâm thaàn noùi: – Thaân coâ nöông. Thöïc tình xin loãi, hai vò coâ nöông naøy trong tay taïi haï, chöøng naøo chuùng ta coøn chöa ñoäng thuû phaân thaéng baïi thì taïi haï khoù loøng thaû boïn hoï ra, bôûi vì... Chaøng chaêm maét nhìn ñoái phöông khoâng noùi heát caâu. 199 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 200 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân coâ nöông hoûi doàn ngay: – Bôûi vì theá naøo? Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi cöôøi noùi: – Bôûi vì thuû haï cuûa coâ nöông ñeàu gioûi kyõ thuaät ñoaït kieám, maø caùc baèng höõu cuûa taïi haï ñaây thaûy ñeàu duøng kieám, taïi haï khoâng theå khoâng caån thaän, taïm thôøi khoáng cheá hai vò coâ nöông naøy vaäy. Thaân coâ nöông höø moät tieáng laïnh luøng, coá neùn böïc töùc trong loøng, gaèn gioïng: – Haûo, vaäy thì ngöôi phaùt chieâu ñi. – Khoâng. Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùp goïn roài giaûi thích: – Taïi haï vöøa roài ñaõ noùi, chuùng ta hieän taïi ñang ñaùnh cuoäc vôùi nhau, thaéng baïi moãi ngöôøi chieám moät nöûa, phaûi caàn coù giao öôùc chöù. Thaân coâ nöông khoâng kieân nhaãn ñöôïc nöõa, laïnh gioïng noùi: – Ngöôi ñònh ñaùnh cuoäc gì? – Taïi haï ñeâm nay ñeán ñaây ñeå laáy giaûi döôïc ôû nôi coâ nöông, chính laø Taùn ñoäc coâng giaûi döôïc. Thaân coâ nöông khoâng neùn noåi töùc giaän, theùt leân: – Höø, ngöôi nghó laø coù theå thaéng ñöôïc ta ö? Nhaïc Tieåu Tuaán khaúng khaùi ñaùp: – Taïi haï noùi ñaây laø ñaùnh cuoäc, neáu taïi haï vaän may maø thaéng, hy voïng coâ nöông trao thuoác giaûi cho. Thaân coâ nöông queùt maét nhìn chaøng moät caùi saéc leïm, haát haøm hoûi: – Neáu ngöôi thua thì sao? Caâu hoûi tròch thöôïng maø saéc laïnh, khieán ngöôøi nghe khoâng khoûi baát caûm. Nhaïc Tieåu Tuaán trong loøng ñaõ nghó, chaúng coù chuùt do döï ñaùp ngay: – Taïi haï neáu thua döôùi kieám coâ nöông, nguyeän tuaân theo söï phaùt laïc cuûa coâ nöông. – Haûo. Thaân coâ nöông ñaùp moät tieáng chaéc nòch roài ngöôùc maét nhìn chaøng noùi tieáp: – Ngöôi ñònh ñaáu bao nhieâu chieâu? Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi ñaùp: – Ñieàu naøy thì theo yù coâ nöông vaäy. 200 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 201 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân coâ nöông ngaãm nghó moät laùt roài noùi: – Haïn trong naêm möôi chieâu, ñuû chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn noùi: – Taïi haï ñaõ noùi, cöù theo yù cuûa coâ nöông maø. Thaân coâ nöông cöôøi nhaït noùi: – Ngöôi thaät kheùo aên noùi. Nuï cöôøi laïnh nhaït thaáy maø ruøng mình, theá nhöng saéc maët caøng laïnh luøng caøng loä moät neùt ñeïp kinh hoàn. Nhaïc Tieåu Tuaán nhuùn vai ñaùp: – Coâ nöông quaù khen. Noùi roài chaøng quay laïi nhìn boïn Toáng Vaên Tuaán vaø Huy Hueä Quaân oâm quyeàn noùi: – Taïi haï ñaõ öôùc ñònh ñaáu vôùi Thaân coâ nöông trong naêm möôi chieâu, phieàn nhò vò laøm coâng chöùng cho laàn naøy. Thaân coâ nöông ngoïc thuû töø töø giô leân, ruùt thanh tröôøng kieám theùp xanh laïnh nhö thu thuûy, nhöôùng maét noùi: – Nhaïc töôùng coâng, môøi. Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn noùi: – Taïi haï thoï giaùo coâ nöông, ñöông nhieân laø do coâ nöông xuaát chieâu tröôùc. Thaân coâ nöông cuõng khoâng muoán khaùch saùo nhieàu, “öøm” moät tieáng, kieám giô leân cao noùi: – Vaäy thì toâi ra chieâu ñaây. Thanh tröôøng kieám theo ñoù boã ra moät chieâu, muõi kieám ñaâm tôùi Nhaïc Tieåu Tuaán. Cuõng chæ laø chieâu Thanh long Thaùm huyeät, nhöng chieâu kieám chæ nhaèm vaøo khoaûng khoâng treân vai chaøng, quyeát khoâng ñaâm thaúng vaøo ngöôøi. Truùc Thu Lan laø ngöôøi haønh taåu giang hoà khaù sôùm, cho neân laøm sao maø khoâng nhaän ra ñöôïc ñieàu naøy, naøng chæ cöôøi thaàm trong loøng. Nhaïc Tieåu Tuaán tuy nhaän ra ñöôøng kieám, nhöng cuõng di boä ra ngoaøi nöûa böôùc, nhuyeãn kieám treân tay vaän kình phaùt ra chieâu Beá hoä Toâng kinh, ñaùnh cheách ra ngoaøi. Moät chieâu naøy roõ raøng cuõng khoâng phaûi ñeå taán coâng ñoái phöông, chaúng qua chæ laø ñeå traû leã chieâu kieám vöøa roài cuûa ñoái phöông. Chieâu ñaàu tieân, Thaân coâ nöông khoâng ra chieâu hieåm, cuõng khoâng coù yù haï thöông ñòch, cho neân chaøng cuõng khoâng theå thieáu leã ñoä, ñoù môùi chính laø kieám ñaïo vaäy. 201 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 202 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan thaáy hai ngöôøi ñoái kieám maø nhö muùa nhö vuõ, ñöa maét löôïc maøy, baát giaùc trong loøng sinh giaän. Baáy giôø laïi tieáp chieâu thöù hai, chieâu thöù ba, nhöng cuõng khoâng khaùc gì chieâu ñaàu, boïn hoï töïa hoà nhö ñang dieãn kòch thì ñuùng hôn. Truùc Thu Lan trong loøng caøng cay hôn, khoâng kìm noåi, keâu toaùng leân: – Nhaïc huynh, taát thaûy chæ coù naêm möôi chieâu, huynh caàn phaûi thaéng coâ ta môùi laáy ñöôïc thuoác giaûi, nhöôïng nöûa chieâu cuõng hoûng ñaïi söï ñaáy. Maáy chöõ “nhöôïng nöûa chieâu” loït vaøo tai Thaân coâ nöông, khieán coâ ta nghe nhö kim chích vaøo tai. Taïi sao laïi nhöôïng nöûa chieâu? Maø khaåu khí ngöôøi noùi laïi laø moät nöõ nhaân haøm chöùa chaâm chích, chaúng phaûi xem thöôøng coâ ta ñoù sao? Nöõ nhaân thöôøng khoâng chòu ai noùi lôøi chaïm töï aùi cuûa mình, baáy giôø nghe caâu noùi naøy, Thaân coâ nöông nheách meùp cöôøi nhaït, kieám boãng thaâu veà roài phaùt ra chieâu, nhöng laàn naøy cöïc nhanh vaø hieåm, nhaèm thaúng vaøo ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán maø ñaâm tôùi. Nhaïc Tieåu Tuaán luùc aáy, theá kieám vaãn coøn hoøa hoaõn nhö luùc ñaàu, chaúng ngôø theá kieám cuûa Thaân coâ nöông ñoät nhieân bieán nhanh maïnh ñaâm tôùi raát hieåm, ñeán bieán chieâu hoùa giaûi cuõng khoâng kòp. Trong nguy sinh trí, thanh nhuyeãn kieám trong tay chaøng vaän ñuû kình löïc thaúng cöùng nhö cöông thaïch, ñoàng thôøi thaân hình ñaûo boä di hình, chuyeån haún qua moät beân traùi. Moät chieâu naøy chaøng chæ tuøy cô öùng bieán, thi trieån chieâu Thanh long Dieãu truï trong Coân Luaân kieám phaùp. Chuyeän xaûy ra trong chôùp maét, moïi ngöôøi ñöùng ngoaøi chæ kòp nhìn thaáy hai aùnh kieám theùp chaïm nhau, ngaân leân "Coong" moät tieáng ñinh tai nhöùc oùc, haøng traêm tia löûa baén tung toùe töù phía, theo ñoù hai löôõi kieám daït ra hai nôi. Nhaïc Tieåu Tuaán ngöôøi baät lui laïi moät boä, chaøng caûm thaáy coå tay caàm kieám noùng ran leân. Thaân coâ nöông chöøng nhö cuõng baát ngôø, maëc duø chieâu phaùt laø chuû ñoäng, caû thaân hình thon thaû löôùt thöôùc lui sau, coå tay phaûi cuõng eâ aåm. Hai ngöôøi tröïc ngheânh moät chieâu naøy, töï nhieân thaàm hieåu noäi löïc hoûa haàu cuûa nhau, ñoàng thôøi ñaáu yù cuõng daâng leân. Thaân coâ nöông vöøa thoaùi ra ngoaøi laø laäp töùc höôi kieám xoâng vaøo, “vuø vuø vuø”, lieân tieáp ra ba theá kieám, theá raát hung maõnh. Nhaïc Tieåu Tuaán gaàn ñaây kinh nghieäm ñoäng thuû vôùi ñòch nhaân caøng phong phuù hôn, chaøng khoâng chuùt hoát hoaûng, boä cöôùc haï taán, kieám phaùt chieâu töøng thöùc hoùa giaûi ba chieâu kieám cuûa ñoái phöông, ñoàng thôøi thuaän cô cuõng phaûn coâng lieàn hai kieám. Thaân coâ nöông ñaåy ra moät kieám cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán, cöôøi nhaït noùi: 202 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 203 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Xem ra ngöôi quaû nhieân khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa Voâ Löôïng kieám phaùi. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe thì hieáu kyø, hoûi: – Coâ nöông laøm sao laïi nghó taïi haï laø ngöôøi cuûa Voâ Löôïng kieám phaùi? – ÖØm, bôûi chính vì thanh nhuyeãn kieám trong tay ngöôi chính laø baûo vaät cuûa Voâ Löôïng kieám phaùi. Nhaïc Tieåu Tuaán “aø” leân moät tieáng, chôït hieåu ra, noùi: – Thì ra laø vaäy. Hai ngöôøi noùi thì noùi, nhöng hai thanh kieám trong tay hoï khoâng chuùt ngöng nghæ, töøng chieâu tieáp töøng chieâu, chaúng theå lôi loûng nöûa thoán. AÙnh theùp ngôøi ngôøi toûa laïnh caû khoâng gian. Trong maøn kieám aûnh, chæ loaùng thaáy hai nhaân aûnh luùc quyeän vaøo nhau luùc taùch ra, chung quy chöa theå nhaän ra ai ñang chieám ñöôïc thöôïng phong, ñoàng thôøi nhaân moïi ngöôøi chuù yù ñeán theá kieám cuûa boïn hoï, neân chaúng ai nghe ñöôïc caâu chuyeän cuûa boïn hoï. Trong choác laùt ñaõ qua hai möôi chieâu, Nhaïc Tieåu Tuaán caøng ñaáu chieâu thöùc caøng laõo luyeän thaønh thuïc, cöù heát chieâu kieám trong kieám phaùp cuûa moân phaùi naøy roài laïi chieâu thöùc trong kieám phaùp cuûa moân phaùi khaùc, maø moãi chieâu ñeàu ngaàm chöùa söï uyeân thaâm aûo dieäu cuûa noù. Coù ñieàu döôùi kieám cuûa chaøng thi thoá thì taát caû nhöõng chieâu kieám voán taïp moân aáy laïi lieân hoaøn baát tuyeät, cöù y nhö ñöôïc saùng taùc töø trong moät pho kieám phaùp. Thaân coâ nöông ngay töø khi khoâng coøn nghó chaøng laø ngöôøi cuûa Voâ Löôïng kieám phaùi thì coá baèng trong kieám thuaät mong nhìn ra lai lòch thaân theá cuûa chaøng. Theá nhöng kieám phaùp cuûa chaøng thay ñoåi bieán ñoãi lieân tuïc, khieán coâ ta khoâng theå nhaän ñònh ñöôïc chaøng laø moân ñeä cuûa kieám phaùi naøo. Tuy laø vaäy, nhöng thanh tröôøng kieám trong tay Thaân coâ nöông cuõng phaùt huy tuyeät hoïc ñeán tuyeät ñænh, quyeát khoâng keùm Nhaïc Tieåu Tuaán nöûa thöùc. Kieám nheï theo hình nhö phieâu hoát, uyeån chuyeån khoan thai, maø cuõng khoâng keùm phaàn duõng maõnh. Nhaùy maét theâm naêm chieâu qua nhanh. Thaân coâ nöông nhìn thaáy naêm möôi chieâu haïn ñònh phaân thaéng baïi, giôø ñaõ qua hôn moät nöûa, thì trong loøng cuõng gaáp leân. Töø nhoû coâ ta ñaõ ñöôïc nuoâng chieàu thaønh tính kieâu ngaïo laõnh baïc, luùc nay quyeát thaéng cho ñöôïc Nhaïc Tieåu Tuaán. Chæ nghe töø mieäng coâ ta huyùt daøi moät tieáng lanh laõnh, kieám theo tieáng huyùt vung leân hoa nhanh, töø thanh kieám phaùt ra haøng traêm ngaøn kieám aûnh, caû khoâng gian nhö moät traän hoa kieám rôi taû tôi. Ñöøng noùi ñeán Nhaïc Tieåu Tuaán, maëc duø töø nhoû thuï nghieäp kieám ngheä cuûa sö phuï, ñeàu laø tuyeät chieâu kieám thuaät tuyeån choïn töø caùc moân phaùi. Theá nhöng chaøng chöa töøng nhìn thaáy moät chieâu kieám naøo laïi kyø aûo nhö theá. Ngay caû luùc naøy ñöùng ôû beân ngoaøi, Toáng Vaên Tuaán ñöôïc haáp thuï kieám phaùp chaân truyeàn töø phuï thaân laø Voõ laâm Ñeä nhaát kieám, nhìn cuõng khoâng theå phaân bieät theá kieám roõ 203 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 204 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long raøng. Huy Hueä Quaân treân maët che maïng neân khoâng nhìn ra ñöôïc bieåu hieän thaàn saéc vaø trong aùnh maét nhö theá naøo. Theá nhöng nhìn thaáy tay naøng naém chaëc tröôøng kieám run run ñeán ròn caû moà hoâi, ñuû bieát trong loøng kích ñoäng raát maïnh. Caû ñeán Truùc Thu Lan, tim naøng luùc naøy nhö muoán nhaûy ra khoûi loàng ngöïc, treân saéc dieän luùc xanh luùc traéng, chöù nhö chính naøng laø ngöôøi ñang laâm vaøo cuoäc ñaáu. Chính taïi luùc naøy, chæ nghe moät tieáng theùt lôùn, tieáp lieàn “Tang, Tang“ hai tieáng, keøm theo nhöõng tieáng binh khí chaïm nhau loaûng xoaûng, taïo neân moät thöù aâm thanh hoãn taïp. Roõ raøng vöøa roài moät tieáng ñaøn coå quaùi kia ñaõ ngaân leân. Trong nhaø thuûy taï chöøng nhö vöøa coù bieán coá. Moïi ngöôøi giaät mình quay ñaàu nhìn, baáy giôø chæ thaáy caû boán chieác ñeøn loàng ñeàu taét ngaám, moät boùng ngöôøi loaùng thoaùng löôùt nhanh ra khoûi nhaø thuûy taï trong moät traøng cöôøi quaùi ñaûn. Thaân coâ nöông ñaùnh nhau vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán ñeán hoài kòch lieät, chieâu phaùt ra ñeán tuyeät caûnh, nhöng thaáy coù bieán coá thì khoâng loøng daï naøo ñoäng thuû vôùi chaøng nöõa, laäp töùc quay ngöôøi theùt lôùn: – Coâng Toân Quyeàn, ngöôi daùm huûy chieác baûo caàm cuûa ta! Theùt roài boõ maëc Nhaïc Tieåu Tuaán, ngöôøi voït, kieám phoùng, hôïp nhaát laøm moät, nhö moät ngoïn phi tieãn xuyeân ñeâm, phoùng truy theo Coâng Toân Quyeàn. Mieäng theùt lôùn haï leänh: – Caùc ngöôi giöõ heát boïn ngöôøi naøy laïi cho ta, ñeâm nay baát cöù ngöôøi naøo vaøo ñaây, quyeát khoâng theå chaïy thoaùt. Noùi heát caâu thì caû ngöôøi coâ ta ñaõ thoaùt ra khoûi böùc töôøng thaønh bieán maát. Cöù nghe caâu noùi cuûa coâ ta thì boùng ñen vöøa roài phoùng ra töø nhaø thuûy taï boõ chaïy haún phaûi chính laø Haéc Y Thuaàn Döông Coâng Toân Quyeàn. Laõo ta nhaân luùc Thaân coâ nöông maõi chuù taâm ñoäng thuû cuøng Nhaïc Tieåu Tuaán, moïi ngöôøi coøn laïi cuõng daùn maét vaøo traän ñaáu, xuaát kyø baát yù ra tay huûy dieät chieác baûo caàm coå quaùi cuûa Thaân coâ nöông. Ñoàng thôøi laõo ta coøn cöùu luoân caû gaõ moân ñoà tieåu töû maët ñen, chính vì vaäy maø Thaân coâ nöông phöøng löûa giaän tam tröôïng, xaùch kieám truy theo laõo raát gaáp. Nhaân vì luùc phaùt noä, Thaân coâ nöông noä laây sang caû nhöõng ngöôøi ñoät nhaäp vaøo trang vieän ñeâm nay, cho neân môùi chaúng tha qua luoân boïn Nhaïc Tieåu Tuaán naêm ngöôøi. Laïi noùi Nhaïc Tieåu Tuaán luùc aáy ñaùnh nhau vôùi Thaân coâ nöông, cöù theo khaùch quaân cuûa ngöôøi beân ngoaøi thì chaøng taát laâm vaøo nguy hieåm döôùi chieâu kieám vöøa roài cuûa Thaân coâ nöông. Nhöng kyø thöïc, baèng vaøo boä phaùp tî kieám maø chaøng haáp thuï cuûa sö phuï chaøng töø nhoû thì chaúng khoù khaên gì laém cuõng coù theå thoaùt khoûi maøn kieám aûnh nhö traän möa ñoå kia. 204 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 205 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Baáy giôø, ñoät nhieân nhìn thaáy Thaân coâ nöông boõ mình truy theo nhaân aûnh cuûa Coâng Toân Quyeàn, maøn kieám theo ñoù maø bieán maát, chaøng tuy chöa thaáu hieåu ra chuyeän gì, nhöng nheï nhoõm thôû phaøo, ñònh thaâu kieám laïi. Truùc Thu Lan löôùt ngöôøi nhanh tôùi beân chaøng, gioïng quan taâm, hoûi: – Nhaïc huynh coù sao khoâng? Huy Hueä Quaân luùc nay baát tri baát giaùc cuõng ñaõ tieáp caän hôn, nhöng vì nhìn thaáy Truùc Thu Lan tranh hoûi tröôùc neân naøng cuõng chæ laëng ngöôøi ñöùng yeân khoâng leân tieáng. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe hoûi thì chæ móm cöôøi noùi: – Thaân coâ nöông kieám phaùp tinh thaâm, nhöng taïi haï coù theå öùng phoù.... Boïn hoï chæ vöøa noùi chuyeän vôùi nhau maáy caâu, ñaõ thaáy tröôùc maët boùng ngöôøi thaáp thoaùng nhaûy ra, chính laø Hoà ñaïi nöông daãn Haï Vuõ vaø Thu Söông ba ngöôøi phaân thaønh theá chaân vaïc vaây laáy boïn hoï. Töû Kim Tieâu cuõng nhanh choùng phoùng ñeán beân ngöôøi boïn Xuaân Phong vaø Ñoâng Tuyeát, ñöa tay phaûi giaûi khai huyeät ñaïo cho boïn hoï. Xuaân Phong, Ñoâng Tuyeát vöøa hoài tónh. Töû Kim Tieâu phaát tay ra hieäu roài caû ba tôùi hôïp cuøng vaø boïn Hoà ñaïi nöông thaønh saùu ngöôøi phaân ra vaây kín boïn Nhaïc Tieåu Tuaán naêm ngöôøi. Toáng Vaên Tuaán tay caép kieám queùt maét hoûi: – Caùc ngöôi ñònh laøm gì höû? Hoà ñaïi nöông noùi: – Chaúng leõ khoâng nghe Thaân coâ nöông haï leänh cho chuùng ta theá naøo sao? Caùc ngöôi taát nhaát chôù neân thaùo chaïy, chôø Thaân coâ nöông trôû laïi ñaõ. Toáng Vaên Tuaán phaùt noä noùi: – Höø, chæ baèng vaøo boïn caùc ngöôi maø ñuû tö caùch giöõ chaân chuùng ta laïi hay sao? Vaõ laïi chuùng ta haù phaûi chôø Thaân coâ nöông cuûa caùc ngöôi trôû laïi. Xuaân Phong duõng khí noùi: – Ñaèng naøo caùc ngöôi coù muoán hay khoâng cuõng phaûi ôû laïi ñaây ñôïi. Nhaïc Tieåu Tuaán nhöôùng maøy cao gioïng noùi: – Taïi haï voán öôùc ñaáu vôùi Thaân coâ nöông naêm möôi chieâu, chaúng ngôø chöa phaân thaéng baïi thì bieán coá xaûy ra. Taïi haï voán ñònh chôø Thaân coâ nöông trôû laïi ñaáu tieáp. Theá nhöng caùc ngöôi buoâng lôøi eùp böùc nhö vaäy, taïi haï khoâng muoán ôû laïi nöõa. Thaân coâ nöông coù trôû laïi caùc ngöôi cöù noùi laø Nhaïc moã naøy ngaøy mai seõ tôùi. Töû Kim Tieâu töø ñaàu ñeán giôø chaúng leân tieáng, baáy giôø nghe theá beøn noùi: – Nhaïc thieáu hieäp nhaát ñònh ñi, nhö theá chaúng phaûi laøm khoù deã boïn taïi haï sao? Truùc Thu Lan maét haïnh phaùt haøn quang, laïnh gioïng noùi: 205 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 206 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Caùc ngöôi haún nhaát ñònh giöõ chuùng ta laïi ñaây? Huy Hueä Quaân quay ñaàu noùi: – Nhaïc huynh, bieåu ca, chuùng ta ñi thoâi! Ñoät nhieân moät gioïng giaø nua töø ñaâu vang leân: – Chö vò khoâng theå ñi ñöôïc. Tieáp ñoù chæ thaáy trong boùng ñeâm moät boùng ngöôøi löõng thöõng böôùc tôùi. oOo 206 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2