Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 16

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

66
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 16

 1. 207 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Möôøi Saùu QUAÙI Y KIM THIEÁT KHAÅU M oïi ngöôøi ñeàu ñöa maét nhìn, chæ thaáy ñoù laø moät laõo giaø vaän tröôøng baøo ñen, ñaàu toùc baïc traéng beän thaønh moät buùi daøi, maët ñaày neùt nhaên, raâu lôûm chôûm cuõng traéng nhö cöôùc. Löng hôi coøng xuoáng chaäm raõi böôùc tôùi. Thoaït nhìn laõo, caû Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan ñeàu hôi söûng soát, laõo ta chaúng phaûi chính laø laõo quaûn gia laåm caåm ngaøy hoâm qua ñaõ môû cöûa cho boïn hoï ñoù sao? Laõo giaø ñoâi maøy ruõ xuoáng, cöû chæ chaäm chaïp, chính ngaøy hoâm qua bò Truùc Thu Lan ñieåm huyeät, sau ñoù boïn hoï vaøo luïc soaùt trong trang vieän, nhöng khi trôû ra ñaõ chaúng coøn thaáy laõo ta ñaâu nöõa, coù ñieàu luùc aáy boïn hoï sô hoát neân khoâng ñeå yù. Luùc naøy, laõo töøng böôùc ñi qua caàu, treân tay caàm oáng taåu caùn daøi, thaàn thaùi vaãn toû veû yeáu ñuoái baïc nhöôïc. Thoaït troâng laõo ta, töø thaàn thaùi boä daïng khoâng moät chuùt toû ra laø ngöôøi coù luyeän voõ coâng. Ngöôïc laïi Hoà ñaïi nöông vöøa nhìn thaáy laõo giaø löng coøng xuaát hieän thì maët loä veû vui möøng, la leân: – Ñaèng laõo, oâng ñeán vöøa kheùo.... Laõo giaø aùo ñen hoï Ñaèng khoâng ñôïi baø ta noùi heát caâu, ñaõ kheà khaø keùo daøi gioïng noùi: – Laõo haùn ñaõ ñeán töø laâu! Hoà ñaïi nöông noùi: – Ñaèng laõo ñeán töø laâu thì toát, Thaân coâ nöông caên daën.... Ñaèng laõo töïa hoà nhö khoâng muoán nghe nhieàu lôøi laûi nhaûi, caét ngang noùi: – Laõo haùn ñaõ noùi, boïn hoï khoâng theå ñi ñöôïc, chaúng ngöôøi naøo coù theå rôøi khoûi ñaây! Nhaïc Tieåu Tuaán nghe maø khoâng khoûi thaáy kyø laï, laõo quaûn gia naøy raønh raønh laø khoâng bieát voõ coâng, ngaøy hoâm qua chính bò Truùc Thu Lan ñieåm huyeät, neáu nhö moät ngöôøi luyeän qua voõ coâng, naøo laïi ñeå ngöôøi ta khoáng cheá huyeät ñaïo deã daøng nhö theá? Theá nhöng cöù nhìn thaàn saéc vui möøng cuûa Hoà ñaïi nöông vaø khaåu khí cuûa chính laõo ta thì tôï hoà nhö laõo laø ngöôøi coù baûn lónh raát cao cöôøng. Xuaân Phong noùi: – Ñaèng laõo, chæ caàn khoáng cheá ñöôïc gaõ hoï Nhaïc naøy, soá coøn laïi cöù ñeå tyû muoäi chuùng toâi öùng phoù laø ñuû. Coâ ta laø ngöôøi ñöùng ñaàu trong boán tieåu tyø thaân caän cuûa Thaân coâ nöông, vöøa roài 207 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 208 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long neám ñoøn cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán, thaàm hieåu khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa chaøng, cho neân môùi ñaåy cho laõo Ñaèng. YÙ muoán möôïn tay laõo traû thuø cho noãi töùc nhuïc vöøa roài. Ñaèng laõo nghe noùi thì ñaûo nhanh ñoâi ngöôi roài ngöng chuù vaøo maët Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Coù phaûi ngöôi noùi laø tieåu töû naøy khoâng? – Chính laø haén. Ñaèng laõo rít moät hôi thuoác roài trôû tay troû caùn oáng taåu vaøo ngöôøi chaøng, nhöôùng maét hoûi: – Thaèng nhoùc, ngöôi laø moân haï cuûa ai? Hieän taïi thì Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ tin chaéc laõo quaûn gia naøy nhaát ñònh phaûi laø moät cao nhaân thaân taøng baát loä, nhuùn vai cöôøi nhaït noùi: – Taïi haï laø moân haï cuûa ai, vôùi laõo haùn haù coù lieân quan gì? Ñaèng laõo noùi: – Ñöông nhieân laø coù lieân quan, giaû ngöôi laø moân haï cuûa coá nhaân laõo haùn thì luùc xuaát thuû, laõo haùn coù theå neå tình maø nheï tay, tuy cuõng ra ñoøn nhöng chaúng ñeán noãi khieán ngöôi thöông vong. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Coøn neáu nhö taïi haï khoâng phaûi laø moân ñoà cuûa coá nhaân laõo haùn thì sao? – AØ, neáu theá thì laõo haùn chaúng caàn khaùch khí! Noùi roài laõo chaúng ñeå Nhaïc Tieåu Tuaán noùi theâm, tieáp ngay: – Laõo haùn xöa nay xuaát thuû khoâng cheát cuõng taøn, cho neân môùi hoûi cho roõ raøng. Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi cöôøi ñaùp: – Ñieàu naøy thì laõo haùn neân yeân taâm, sö phuï taïi haï quyeát khoâng phaûi laø coá nhaân cuûa laõo haùn ñaâu? Ñaèng laõo hoûi laïi: – Laøm sao ngöôi bieát ñöôïc leänh sö khoâng phaûi laø coá nhaân cuûa laõo haùn? – OÀ, vì ngay ñeán taïi haï cuõng khoâng bieát tính danh cuûa gia sö. Ñaèng laõo chuyeån ñoäng ñoâi nhaõn chaâu, gioïng kyø laï hoûi: – Sao laïi vaäy, ngay ñeán leänh sö maø ngöôi cuõng khoâng bieát ñöôïc tính danh ö? Xuaân Phong nhìn thaáy Ñaèng laõo vaø Nhaïc Tieåu Tuaán cöù noùi maõi khoâng xong trong loøng khoâng kieân nhaãn ñöôïc, chen ngang noùi: – Ñaèng laõo, haén ñeán sö phuï cuûa mình maø cuõng khoâng bieát, laõo hôi ñaâu maø laïi nghó ñeán choã coá cöïu thaân giao... Ñaèng laõo treân maët thoaùng chuùt do döï, nhöng roài cöôøi noùi: 208 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 209 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Quaû laø theá, nhöng vì vöøa roài laõo haùn thaáy haén thi thoá maáy chieâu thuû phaùp xem ra raát gioáng vôùi thuû phaùp cuûa moät baèng höõu cuûa laõo haùn, cho neân môùi hoûi moät caâu cho roõ. Xuaân Phong noùi: – Hieän taïi thì ñaõ hoûi xong, laõo coù theå xuaát thuû roài chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe Xuaân Phong cöù thuùc giuïc Ñaèng laõo ñoäng thuû, chaøng ñöông nhieân nghe ra aån yù trong khaåu khí cuûa coâ ta töï tin chæ caàn Ñaèng laõo xuaát thuû taát seõ cheá ngöï ñöôïc chaøng ngay. Baát giaùc trong loøng chuùt haøo khí troãi leân, hieân ngang noùi: – Laõo tröôïng, Xuaân Phong coâ nöông ñaõ giuïc laõo xuaát thuû, taïi haï cuõng mong lónh giaùo maáy chieâu tuyeät hoïc chaúng cheát cuõng taøn cuûa laõo tröôïng. Chaúng caàn khaùch khí nöõa, laõo cöù ra tay ñi! Ñaèng laõo rít baïo moät hôi thuoác chaùy röïc roài boãng öôõn ngöôøi thaúng leân, töø moàm muõi ba laøn khoùi thuoác xaùm xòt toûa ra nhö ba oáng khoùi, caát gioïng nhö saám: – Haûo! Thaèng nhoùc, ngöôi tieáp ñaây. Döùt lôøi, baèng boä phaùp Baøn long Dieãu boä, ngöôøi löôùt nhanh tôùi tröôùc ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán, naêm ngoùn traûo vöøa ñen ñuûi, vöøa gaày nhö que cuûi, choäp vaøo hoâng söôøn traùi cuûa chaøng. Tay laõo quaát thuû, ngoùn tay coøn chöa choäp ñeán ñaõ thaáy naêm chieác moùng tay voán cong laïi, giôø ñaây duoãi ra daøi coù ñeán theâm ba thoán, moãi chieác moùng nhö moät thanh kieám nhoïn xeù gioù rít leân kình phong nghe ñeán rôïn caû ngöôøi. Nhaïc Tieåu Tuaán ñoái vôùi laõo giaø thaân taøng baát loä naøy chaúng daùm khinh xuaát, chaøng thi trieån thaân phaùp Tî kieám cuûa sö phuï truyeàn thuï, ngöôøi laùch tôùi tröôùc moät boä kòp traùnh cöïc hieåm cuûa laõo giaø. Ñaèng laõo moät traûo ñaàu khoâng truùng thì cöôøi gaèn leân maáy tieáng gheâ rôïn, roài oáng taåu trong tay traùi tieáp lieàn ñieåm tôùi moät chieâu khaùc, cöù theá hai tay xuaát thuû lieân hoaøn taán coâng. Nhaïc Tieåu Tuaán chæ thi trieån tuyeät hoïc thaân phaùp cuûa mình, ngöôøi khi taû khi höõu, luùc tieán luùc thoaùi, maëc cho ñoái phöông taán coâng oà aït, nhöng thuûy chung vaãn chöa ñaû ñoäng ñöôïc chaøng. Nhaïc Tieåu Tuaán kinh qua maáy traän ñaùu lieàn, chaøng caøng theå nghieäm ra moät ñieàu, moân Tî kieám thaân phaùp naøy tuy tieáng goïi laø vaäy, nhöng khoâng chæ xaûo dieäu duøng ñeå traùnh kieám thoâi, maø baát cöù thuû phaùp taán coâng naøo thì noù cuõng neù traùnh coù hieäu quaû. Ñaèng laõo ñaùnh lieàn maáy ñoøn khoâng truùng, baát giaùc ngôù ngöôøi thoát leân: – Thaân phaùp tuyeät laém! Noùi roài chaúng chòu ñeå thua, laõo nhaøo ngöôøi tôùi, laàn naøy löôõng thuû teà xuaát oáng taåu 209 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 210 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long moät chieâu Bích long Thoå chaâu, taû thuû laïi theâm moät traûo Baïch hoå Boå ngöu. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy ñoái phöông nhaát chæ, nhaát traûo ñoàng löôït taán coâng, theá raát hieåm aùc. Nhöng chaøng khoâng chuùt nao nuùng, thaân phaùp cuûa chaøng thi trieån moãi luùc moät theâm aûo dieäu ñieâu luyeän, chæ kòp nhìn thaáy boùng chaøng loang loaùng nhö hoà ñieäp vôøn hoa, chaúng maáy choác traùnh khoûi lieàn hôn hai möôi chieâu cuûa ñoái phöông. Töø ñaàu traän ñeán giôø, chaøng nhaát ñònh khoâng ruùt thanh nhuyeãn kieám ra, chæ baèng thaân phaùp tuyeät ngheä cuûa mình maø neù traùnh chieâu thöùc cuûa ñoái phöông, tuy vaäy vaãn khoâng heà ñeå ñoái phöông ñoäng ñeán ñöôïc lai aùo. Chính ñieàu naøy khieán cho Ñaèng laõo giaät mình ngaàm chaán ñoäng maïnh, laõo thaàm nghó: – Tieåu töû naøy thi trieån thaân phaùp gì quaùi laï vaäy chôù? Nhöng laõo voán thaønh danh giang hoà thì khi naøo deã chòu thua, laõo phaùt giaän gaàm leân moät tieáng ngöôøi nhaûy tôùi, laàn naøy hoùa traûo thaønh chöôûng, ñaùnh moät chöôûng theá nhö baøi sôn ñaûo haûi. Chæ nghe thaáy cuoàng phong noåi leân, nhö moät traän phong ba ñoät khôûi cuoàn cuoän tôùi ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán töø ñaàu ñeán giôø khoâng ruùt kieám hoaøn thuû, maø chæ baèng thaân phaùp traùnh ñoøn, ñöông nhieân laø chaøng coù duïng yù cuûa mình, aáy laø muoán thöø nghieäm xem moân Tî kieám thaân phaùp haáp thuï töø sö phuï chaøng, coù theå traùnh ñöôïc caùc moân khaùc hay khoâng? Hieän taïi thì hoaøn toaøn chöùng thöïc ñöôïc moät ñieàu laø moân thaân phaùp kyø tuyeät aáy coù theå ñoái phoù ñöôïc vaø caùc moân thuû phaùp taán coâng khaùc. Chính ñieàu naøy khieán chaøng phaán chaán trong loøng, neáu khoâng thaéng noåi ñoái phöông thì chuyeän thua cuõng laø khoù. Baáy giôø chaøng thaáy laõo giaø coâng tôùi, cöôøi vang lôùn noùi: – Thuû phaùp khoâng cheát cuõng taøn cuûa laõo tröôïng, taïi haï ñaõ lónh giaùo! Vöøa noùi thaân hình vöøa löôùt cheùo tôùi traùnh ñoøn ñoái phöông, ñoàng thôøi taû thuû voøng ra moät theá Baïch haïc Trieån döïc vaøo vai laõo giaø. Ñaèng laõo cuõng khoâng phaûi tay vöøa, chæ cöôøi nhaït moät tieáng, oáng taåu ruït veà hoùa chieâu ñaùnh baït vaøo tay traûo cuûa chaøng. Nhaïc Tieåu Tuaán chöøng nhö ñoaùn ñöôïc ñoái phöông seõ phaûn thuû baèng chieâu naøy, ñoøn chöa ra heát, ngöôøi xoay voøng qua phaûi, tay traûo hoùa chöôûng ñaùnh aäp tôùi ngöïc ñoái phöông. Chaøng thi trieån chieâu naøy laø moät chieâu tuyeät hoïc cuûa Phaân Thuû Nhö Lai thaønh danh giang hoà naêm xöa trong voõ laâm, phaûn thuû khích ñòch, theá nhö ba ñaûo ñaïi ñoäng! Chieâu ñaàu tieân chaøng vöøa phaùt ra, Ñaèng laõo ñaõ kòp nhaän ra laø chöôûng phaùp cuûa Baïch Haïc moân, nhöng khi hoùa chieâu thì laïi laø thuû phaùp coâng phu cuûa Thieáu Laâm khieán laõo trong loøng laáy laøm kinh ngaïc. Nhaát laø chieâu phaûn thuû thöù hai naøy, caùn taåu laõo ñaõ ñaùnh ra heát taàm luùc naøy bieán 210 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 211 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chieâu hoùa giaûi taát chaäm maát. Ñaèng laõo thì cuõng töï cöùu mình tröôùc môùi coâng ñòch sau, chæ nghó vaäy caû ngöôøi laõo thi trieån tam boä thoaùt thaân löôùt nhanh ra ngoaøi. Tuy laø thoaùt nhöng laõo laïi voán laø ngöôøi thaâm hieåm laïi laõo luyeän kinh nghieäm giang hoà, khi boã ngöôøi nhaøo ra ngoaøi, ñaàu tröôùc chaân sau, thuaän ñaø tung moät cöôùc hoaøn ñoøn thoác vaøo haï boä Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán tuy ñaõ coù chuùt kinh nghieäm ñaùnh nhau, nhöng khi thaáy Ñaèng laõo hoaûng hoát nhaøo ngöôøi ra ngoaøi neù traùnh moät chieâu phaûn thuû cöïc hieåm cuûa mình thì nhaát thôøi khaép khôûi trong loøng, chaúng theå ngôø moät cöôùc khoùa haäu cuûa laõo giaø thi trieån hieåm ñoäc nhö theá. Baáy giôø thoaït troâng moät cöôùc aét truùng vaøo haï boä, chaøng chæ xoay ngöôøi theo baûn naêng, boå nhoaøi ra ngoaøi, môùi coi nhö traùnh moät ñoøn trí maïng, song phöông caû hai taùch ra hai ñöôøng, khoaûng caùch luùc naøy môùi keùo ra xa. Ñaèng laõo tröøng maét nhìn chaøng, maët ñoãi saéc maáy laàn, chöùng toû laõo ñaõ töùc giaän ñeán cöïc ñieåm. Ñoät nhieân nghe laõo gaèn gioïng buoâng moät tieáng “haûo” roài rít daøi moät hôi, lieàn ñoù caû ngöôøi nhaûy vaøo taán coâng Nhaïc Tieåu Tuaán, vaãn tay traûo tay taåu ra chieâu maø ñaùnh. Nhaïc Tieåu Tuaán thi trieån thaân phaùp neù traùnh, thaáy hôû laø phaûn chieâu, luùc hai ngöôøi ñaáu chieâu, thaân hình tieáp caän nhau, boãng thaáy Ñaèng laõo töø moàm phaø ra moät laøn khoùi thuoác xaùm vaøo maët chaøng. Tuy laø khoùi thuoác, nhöng khi thoåi ra laõo ñaõ ngaàm vaän noäi löïc, neân laøn khoùi ngöng tuï aùp vaøo maët chaøng, xoâng vaøo muõi, mieäng, maét khieán chaøng trong choác laùt khoâng phoøng bò, phaùt ho thaønh tieáng. Truùc Thu Lan thaáy vaäy hoaûng hoát la leân: – Haén chính laø Xuy Vuï Baùo, Nhaïc huynh thaän troïng... Töû Kim Tieâu höø moät tieáng laïnh luøng noùi: – Ngöôi noùi gì? Döùt lôøi lieàn nhaøo tôùi phía naøng vung tay ñaùnh ra moät chöôûng. Truùc Thu Lan bieát haén ngoaïi hieäu Thanh Saùt Thuû, moãi chöôûng ñaùnh ra ñeàu laø chieâu saùt thuû, cho neân khoâng daùm khinh suaát ñoái ñaàu, tung ngöôøi nhaûy neù traùnh. Toáng Vaên Tuaán thaáy theá nhaûy tôùi caûn ñöôøng, noùi lôùn: – Truùc coâ nöông luøi ra, ñeå toâi thanh toaùn teân taëc töû naøy ñaõ ngaàm haïi gia phuï. Noùi roài ñònh ra chieâu, nhöng laäp töùc nghe thoaûng moät laøn höông, tieáp lieàn boùng ngöôøi nhaûy tôùi, chính laø Xuaân Phong, choáng tay cöôøi nhaït noùi: – Chuùng ta ñaõ phaân chia roõ raøng roài, ngöôi phaûi ñoäng thuû vôùi ta! Toáng Vaên Tuaán ngaàm hieåu, aû tieåu tyø naøy gioûi moân khoâng thuû ñoaït kieám, trong 211 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 212 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long loøng ñaïi noä, heùt lôùn: – Con nha hoaøn muoán cheát. Khoâng ñôïi ñoái phöông tieáp caän, haén lieàn xoâng tôùi vung chöôûng taán coâng. Xuaân Phong chaúng thoaùi, chæ thaáy thaáp ngöôøi xuoáng laùch laán tôùi baèng thaân phaùp ñieäu ngheä, tieáp caän ngöôøi Toáng Vaên Tuaán, höõu chöôûng ñaùnh ra nhaèm vaøo ngöïc gaõ. Toáng Vaên Tuaán cöù ngôõ Xuaân Phong chæ hoïc ñöôïc thuû phaùp ñoaït kieám, chaúng ngôø chöôûng phaùp cuõng nhanh nheïn uy maõnh nhö vaäy, nhaát thôøi thaâu chieâu phaùt kieám ra moät chieâu hoaøn thuû, ñoàng thôøi nhaûy veà sau. Khi thaáy ñaõ thoaùt hieåm, thaâu nhanh kieám vaøo voõ. Xuaân Phong ñöôïc cô, chaúng chòu boõ dôõ, lieàn tung ngöôøi nhö boùng vôùi hình tieáp caän taán coâng. Toáng Vaên Tuaán ñaõ töùc giaän thaät söï, khoâng ñôïi coâ ta ra chieâu, ñaõ thaáy song chöôûng muùa leân, phaùt chöôûng ñaùnh ra aøo aøo. Ñôïi ñeán khi Xuaân Phong nhaûy ngöôøi tôùi thì theá chöôûng cuûa Toáng Vaên Tuaán ñaõ phaùt khôûi nhö cuoàng phong baûo vuõ chaúng coøn tuøy nghi tieáp caän, nhaùy maét boïn hoï quaàn laáy nhau taïo thaønh moät caëp ñaáu. Thaáy Xuaân Phong ñaõ ñaáu vôùi Toáng Vaên Tuaán, Haï Vuõ vaø Thu Söông cuõng lieàn phaân ra ñoäng thuû vôùi Huy Hueä Quaân vaø Tieåu Thuùy. Huy Hueä Quaân sôû hoïc cuûa naøng khoâng phaûi laø kieám phaùp maø chính laø nhaát thaân Thieát Tröøu coâng, haáp thuï ñöôïc töø phuï thaân naøng, Hoaøi Döông ñaïi hieäp. Luùc naøy chaúng ñôïi Haï Vuõ kòp ra tay tieân coâng vi cöôøng, naøng lieàn thi trieån moät thöùc Löu Vaân Phi Tröøu phaát ñaùnh tôùi chuû ñoäng taán coâng ngay. Tieåu Thuùy tính hieáu ñoäng, voán ñaõ muoán ñaùnh nhau, baáy giôø thaáy vaäy cuõng nhaân vaøo ñaùnh nhau vôùi Thu Söông, tay ñaùnh mieäng chöûi aàm æ, ñaùnh khoâng nhieàu nhöng laïi laø caëp ñaáu naùo ñoäng nhaát. Trôû laïi noùi Ñaèng laõo baáy giôø thoåi moät hôi thuoác vaøo maët Nhaïc Tieåu Tuaán, chaøng nhaát thôøi khoâng ñeà phoøng neân bò khoùi xoâng vaøo maët phaùt ho ñeán saëc suïa. Ñaèng laõo ngoaïi hieäu Xuy Yeân Baùo, ñöông nhieân xuaát kyø baát yù nhaû khoùi thuoác noâng naëc vaøo maët ñoái phöông chæ laø moät thuû ñoaïn, keát thuùc taát phaûi laø moät thuû ñoaïn khaùc. Chính luùc Nhaïc Tieåu Tuaán ruït ngöôøi ho saëc suïa, oáng taåu daøi coù ñeán ba xích trong tay laõo ta nhanh nhö chôùp phoùng tôùi ñieåm vaøo huyeät Kieân Tónh treân vai, huyeät töông ñaøi ngöïc traùi vaø huyeät kyø moân döôùi roán, thuû phaùp cöïc nhanh. Nhaïc Tieåu Tuaán tuy maét muõi saëc thuoác nhöng linh trí vaãn tænh taùo, bieát bò ñoái phöông tung ñoøn hoûa muø taán coâng, chaøng töùc giaän theùt lôùn: – Laõo taëc ngöôi thaät hieåm ñoäc! Vöøa noùi, caû ngöôøi chaøng nhaûy luøi laïi neù traùnh, ngöôïc laïi giôû thaân phaùp löôùt xoâng 212 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 213 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long vaøo, vung tay choäp nhanh vaøo uyeån maïch cuûa laõo ta, baèng moät theá haát khieán caû ngöôøi laõo ñang lao tôùi bò haát nhaøo ra ngoaøi. Ñaèng laõo tröôùc maét nhìn thaáy ñaõ ñaéc thuû, chaúng ngôø trong voâ tri voâ giaùc chæ thaáy boùng ngöôøi loaùng leân, roài coå tay traùi bò choäp, moät caùi haát maïnh khieán ngöôøi laõo vaêng nhaøo ra ngoaøi, hai maét traân traân nhìn gaõ thieáu nieân tröôùc maét töïa hoà nhö khoâng coøn tin noåi ôû maét mình. Thöù nhaát, chính laõo taän maét nhìn thaáy oáng taåu trong tay ñieåm truùng vaøo ba ñaïi huyeät treân ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán, cho daãu bò tröôït hai huyeät, thì chæ caàn moät trong ba ñaïi huyeät ñoù bò ñieåm truùng, ñoái phöông cuõng ñaõ bò beá huyeät ngöng maïch maø ngaõ ra ñaát roài. Thöù hai, laõo laø cao thuû giang hoà, tay traùi baáy giôø thi trieån caàm naû thuû, tuy khoâng truùng ñoái phöông nhöng cuõng chaúng deã daøng ñeå cho ñoái phöông chæ baèng moät theá choäp haát laïi vaêng ra ngoaøi theá naøy. Ñeán laõo cuõng khoâng kòp nhaän ra ñoái phöông ñaõ thi trieån thuû phaùp nhö theá naøo nöõa. Thöïc tình laõo khoâng theå naøo ngöôi coù moät khaû naêng nhö vaäy xaûy ra, cho neân laõo ñöùng traân ngöôøi nhìn chaêm vaøo chaøng ñeán thaát thaàn, mieäng buoät thoát leân: – Chaúng leõ laø Nghòch Maïch huyeàn coâng? Laõo ta quaû nhieân chaúng hoå danh cao thuû laõo luyeän giang hoà, chæ nhìn chieâu ñaõ nhaän ra coâng phu cuûa caùc moân phaùi. Laõo chæ nghó duy nhaát trong thieân haï ngöôøi luyeän thaønh Nghòch maïch huyeàn coâng môùi khoâng bò truùng chæ löïc ñieåm huyeät ngöôøi khaùc khoáng cheá. Nhöng ñieàu ñoù chæ giaûi thích sau nghi vaán thöù nhaát, coøn Nhaïc Tieåu Tuaán baèng thuû phaùp naøo choäp coå tay laõo ta haát vaêng ra ngoaøi thì laõo ta vaãn chòu khoâng theå bieát noåi. Chính taïi luùc ñoù, Nhaïc Tieåu Tuaán beân tai boãng nghe coù tieáng nöõ nhaân theùt leân moät tieáng töïa hoà nhö coù ngöôøi vöøa ngaõ treân caàu. Luùc naøy taát caû naêm caëp ñaáu ñeàu ôû treân caàu, chaøng ñöa maét nhìn môùi kòp nhaän ra chính laø Truùc Thu Lan vöøa môùi truùng moät chöôûng cuûa Töû Kim Tieâu ngaõ nhaøo treân maët caàu. Töû Kim Tieâu cöôøi gaèn laïnh luøng ra chieâu saép söûa haï ñoäc thuû. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy theá giaät mình, quaùt lôùn moät tieáng chaúng ñeå yù gì ñeán Ñaèng laõo, thaân hình nhanh nhö chôùp xeït ñeán beân ngöôøi Töû Kim Tieâu, chæ baèng moät caùi choäp tay haát maïnh, ñaåy vaêng ngöôøi Töû Kim Tieâu ra ngoaøi. Moät chieâu naøy cuõng hoaøn toaøn gioáng nhö chieâu vöøa roài ñaõ ñaåy ngaõ Ñaèng laõo, khieán Töû Kim Tieâu cuõng laø cao thuû giang hoà maø nhaát thôøi bò Nhaïc Tieåu Tuaán haát ngaõ ñeán chaúng kòp nhaän ra theá naøo nöõa. Chæ nghe uøm moät tieáng, laàn naøy Töû Kim Tieâu bò haát vaêng cao khoûi thaønh caàu rôi xuoáng hoà sen, nöôùc vaêng tung toùe, ngöôøi cuõng theo ñoù chìm maát. 213 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 214 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoà sen nöôùc khoâng saâu laém, theá nhöng buøn ngaäp nöûa ngöôøi, Töû Kim Tieâu rôi aàm xuoáng nguïp laën maáy laàn môùi ñöùng thaúng ngöôøi leân ñöôïc, vuøng vaãy moät luùc trong buøn môùi böôùc gaàn ñeán bôø ñaù ñöôïc. Nhaïc Tieåu Tuaán haát vaêng Töû Kim Tieâu roài chaúng theøm ñeå yù ñeán haén, cuùi ngöôøi nhìn Truùc Thu Lan hoûi gioïng lo aâu: – Truùc coâ nöông coù laøm sao khoâng? Truùc Thu Lan naèm nhaém nghieàn hai maét, saéc maët traéng xanh, moät caâu ö höû cuõng khoâng nghe thaáy. Nhaïc Tieåu Tuaán caøng theâm lo laéng goïi lôùn: – Truùc coâ nöông, Truùc coâ nöông. Truùc Thu Lan hôi thôû yeáu nhöôïc tôï hoà nhö beá caû khí huyeát, y nhieân khoâng coù tieáng ñaùp laïi. Nhaïc Tieåu Tuaán caøng phaùt hoaûng hôn, chaúng nghó gì nöõa, lieàn hai tay aüm ngöôøi naøng leân, quay ngöôøi ñònh phoùng chaïy ñi. Chaúng ngôø chöa chaïy ñöôïc böôùc naøo ñaõ nghe gioïng Hoà ñaïi nöông quaùt lôùn: – Ñoâng Tuyeát nhanh chaän haén laïi! Boùng ngöôøi loaùng leân, lieàn thaáy Hoà ñaïi nöông vaø Ñoâng Tuyeát caû hai song song phoùng tôùi. Nhaïc Tieåu Tuaán töùc giaän, kòp ñaët Truùc Thu Lan xuoáng, baèng moät caùi nhaûy ngöôøi chaøng ñaõ aäp tôùi Hoà ñaïi nöông, khoâng ñeå baø ta kòp ra chieâu, chaøng choäp tay baø haát moät caùi khieán caû ngöôøi baø ngaõ soùng soaøi ra ngoaøi. Ñoâng Tuyeát taän maét chöùng kieán Nhaïc Tieåu Tuaán laàn thöù ba choäp haát vaêng ba cao thuû hôn haún coâ ta, töï nhieân trong loøng phaùt khieáp khoâng daùm ñöông ñaàu, chæ nhaûy ngöôøi sang beân troá maét maø nhìn. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy theá, vaãn chöa beá Truùc Thu Lan chaïy ñi, thaáy boïn Tieåu Thuùy ñaùnh nhau vôùi Thu Söông gaàn ñoù, chaøng töï nhieân phaùt noä, löôùt ngöôøi tôùi choäp vaøo coå tay Thu Söông, laïi haát bay xuoáng hoà. Chæ nghe Thu Söông heùt moät tieáng kinh ñoäng, tieáp lieàn moät “Boõm”, caû ngöôøi aû chìm xuoáng hoà. Trong moät luùc chaøng choäp haát ñöôïc boán ngöôøi, khieán soá coøn laïi khieáp ñaûm, chaøng chaúng ñeå taâm gì ñeán ngöôøi khaùc, böôùc laïi beá ngöôøi Truùc Thu Lan leân thaû boä böôùc ñi. Tieåu Thuùy thaáy theá quay ngöôøi goïi lôùn: – Tieåu thö, coâng töû, chuùng ta ñi nhanh thoâi. Huy Hueä Quaân vaø Toáng Vaên Tuaán vöøa roài tuy ñaùnh nhau, nhöng cuõng bieát söï kieän ñang xaûy ra, nghe Tieåu Thuùy goïi vaäy chaúng ham chieán nöõa, lieàn nhaûy phoùc ra ngoaøi, böôùc chaân theo Nhaïc Tieåu Tuaán. 214 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 215 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Coøn laïi Xuaân Phong vaø Haï Vuõ, caû hai thaáy boïn Toáng Vaên Tuaán vaø Huy Hueä Quaân khoâng ñaùnh nöõa, böôùc chaân theo Nhaïc Tieåu Tuaán, caû hai hung haêng theùt lôùn, ñònh phoùng chaân ñuoåi theo. Luùc naøy boïn Hoà ñaïi nöông, Töû Kim Tieâu vaø caû Thu Söông ñang lom khom leân caàu, Ñaèng laõo thaáy theá ñöa tay caûn noùi lôùn: – Tieåu töû naøy thuû phaùp thaät kyø quaùi, ñeán laõo phu cuõng khoâng hoùa giaûi noåi, caùc ngöôi truy theo quyeát khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa haén, chæ theâm thieät maø thoâi. Boïn Toáng Vaên Tuaán luùc naøy cuõng ñaõ qua caàu, do Toáng Vaên Tuaán ñi ñoaïn haäu, ñöa maét nhìn tôùi tröôùc thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán aüm Truùc Thu Lan ñaõ phoùng qua töôøng thaønh trang vieän. Khi caû ba vöôït qua töôøng thaønh, thì boùng Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ khoâng coøn nhìn thaáy ñaâu nöõa. Toáng Vaên Tuaán chaân vöøa chaïm ñaát oån laäp, lieàn thaáy töø trong röøng caây moät boùng ngöôøi voït ra, thaáp gioïng hoûi: – Coâng töû, tình hình theá naøo? Ngöôøi naøy chính laø vò toång quaûn Hoaéc Vaïn Thanh. Toáng Vaên Tuaán khoaùt tay noùi: – Chuùng ta ñi. Laïi noùi Nhaïc Tieåu Tuaán aüm Truùc Thu Lan trong tay voït qua töôøng thaønh trang vieän, cuùi thaáp ñaàu nhìn vaãn thaáy nhieàu maét nhaém nghieàn, maët traéng beät nhö tôø giaáy, hôi thôû yeáu ôùt troâng thaät nguy hieåm. Trong loøng chaøng hoaûng hoát, nhaát thôøi chöa bieát neân laøm gì, cöù beá naøng treân tay caém ñaàu chaïy thuïc maïng khoâng coù muïc ñích. Chaïy nhö theá moät hoài, thaàn trí nhö tænh laïi chuyeän hoài tröa boïn hoï gaëp gaõ thaày boùi Kim Thieát Khaåu, chính laõo ta ñaõ boùi cho Truùc Thu Lan, töøng noùi treân maët nhieàu coù neùt môø toái, ngoä kyø sinh, ngoä thoå quaùn, coøn ñöôøng traùnh hung gaëp caùt phaûi ñi veà höôùng Taây. Chôït nhôù ñeán ñoù, chaøng ngaåm nghó laõo thaày boùi quaû laø tieân tri, roài nhìn quanh töù phía xaùc ñònh phöông höôùng, cuoái cuøng choïn ñuùng höôùng Taây maø chaïy. Ñaây môùi goïi laø tuùng keá caàu may, chôù chaøng chöa daùm ñoaùn chaéc laø chaïy veà höôùng Taây thì Truùc Thu Lan coù theå giaûi nguy thaønh laønh. Nhöng daàu sao thì cuõng coøn moät tia hy voïng vaãn hôn! Ñaây laø moät con ñöôøng ñaát laày nhoû xuyeân qua nhöõng hoøn nuùi nhoû, chaïy chöøng ba daëm, chaøng nhìn thaáy beân ñöôøng coù moät mieáu nhoû, cöûa mieáu ñoùng kín. Nhaïc Tieåu Tuaán ngaåm nghó, ôû ñaây xoùm nuùi, chaúng deã tìm ra thaày thuoác, hieän taïi trôøi coøn toái, chaúng baèng cöù baèng vaøo mieáu nghæ taïm ñeán trôøi saùng haún tính. Nghó nhö vaäy chaân ñaõ chaïy ñeán tröôùc cöûa mieáu, ngöôùc maét nhìn môùi bieát laø moät ngoâi mieáu Thoå ñòa, töôøng reâu cöûa moác, toái ñen nhö möïc, thoaït nhìn cuõng bieát mieáu bò 215 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 216 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long boû hoang, töø laâu khoâng coù ngöôøi troâng nom. Ñaët chaân leân heát tam caáp, ñaåy cöûa böôùc vaøo ñaïi ñieän, goïi laø ñaïi ñieän chöù thöïc ra cuõng chæ roäng chöøng vaøi tröôïng vuoâng, neàn gaïch khaù baèng phaúng, ngay chính giöõa hai toân töôïng Thoå ñòa oâng vaø Thoå ñòa baø, phía tröôùc laø moät höông aùn cuõ kyõ, ngoaøi ra khoâng coøn theâm vaät gì khaùc. Ñaïi ñieän phuû moät lôùp buïi daày theo thôøi gian cuøng nhöõng coû raùc, ñuû thaáy ngoâi mieáu naøy bò boû hoang laâu ngaøy khoâng ngöôøi queùt doïn. Nhaïc Tieåu Tuaán duøng chaân queùt qua loa leân neàn gaïch nhöõng gaïch ñaù coû raùc ñuû moät khoaûng troáng roäng roài ñaët Truùc Thu Lan naèm xuoáng. Chaøng voán khoâng bieát Truùc Thu Lan truùng thöông ôû nôi naøo, hôn nöõa naøng laø nöõ nhi neân chaøng khoâng tieän khaùm xeùt treân ngöôøi, chæ ñaønh chôø naøng tænh laïi ñeå vaán hoûi thöông theá môùi lieäu ñöôïc. Nhöng maõi töø luùc aáy ñeán giôø, Truùc Thu Lan vaãn khoâng chuùt hoài tænh, chaøng baáy giôø coù yù duøng thuû phaùp Thoâi cung Quaù huyeät trôï giuùp naøng hoaït ñoäng kinh maïch, theá nhöng chính vì naøng thaân nöõ nhaân, neân chaøng môùi khoâng tieän ñoäng thuû thoâi naû xoa boùp. Chaøng cuùi thaáp ngöôøi beân tai naøng goïi kheû: – Truùc coâ nöông, Truùc coâ nöông, nhanh tænh laïi.... Truùc Thu Lan vaãn khoâng hoài tænh, nhöng chính khi chaøng caát tieáng goïi naøng xong, töø phía traùi ñaïi ñieän boãng nhieân coù tieáng ngaùp daøi, roài moät gioïng reà ra traùch: – AÙi da, con ngöôøi ngöôi môùi thaät laø...ôû ñaây laø mieáu Thoå ñòa, chæ coù baø chöù laøm gì coù coâ nöông, maø goïi coâ nöông aàm æ theá? Ta boân taåu moät ngaøy meät raû môùi tìm ñöôïc ngoâi mieáu hoang naøy nghæ löng moät giaác, chaúng ngôø bò ngöôi tìm nhaàm nôi roài, coù nhôù ngöôøi ñeïp naøo thì tìm ñeán Haøng Chaâu Nguyeät laõo töø, ñoát nhang khaán nguyeän may ra môùi gaëp ñöôïc Nguyeät Haï laõo nhaân. Ngöôøi naøy gioïng ngaùi nguû laûi nhaûi moät hoài roài thoâi, nhöng nghe gioïng thì raát quen. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöa maét tìm nhìn chæ thaáy moät ñoáng ñen thuø luø trong goùc toái. Thì ra ngöôøi kia noùi xong roài quay maët vaøo töôøng nguû tieáp. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöùng leân, chaép tay noùi: – Laõo huynh nhaát ñònh laø ngöôøi ôû vuøng laân caän, taïi haï xin hoûi moät vieäc, ôû gaàn ñaây coù vò thaày lang naøo khoâng? Ngöôøi kia naèm oâm ñaàu boù goái laïi thaønh moät ñoáng troøn, voán chaúng ñeå yù ñeán ñoái phöông, nhöng boãng nghe hoûi ñeán thaày lang lieàn haéng gioïng hoûi laïi: – Ngöôi tìm thaày lang laøm gì? Nhaïc Tieåu Tuaán vaãn oâm quyeàn noùi: – Chaúng giaáu gì laõo huynh, vò tieåu muoäi cuûa taïi haï, nöûa ñöôøng bò beänh caáp thôøi, 216 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 217 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long cho neân môùi tìm thaày lang chöûa trò. Vöøa nghe theá, boãng thaáy ngöôøi kia trôû mình ngoài daäy, maët hieän leân neùt vui möøng noùi: – OÀ, thaät kheùo, keû heøn chính laø thaày lang chuyeân trò ñaïi tieåu phöông maïch nghi nan taïp chuûng, thì ra ngöôi ñi tìm thaày thuoác, sao khoâng noùi sôùm! Noùi ñeán ñoù, ngöôøi kia laïi ñöùng thaúng leân noùi tieáp: – Vaäy thì chuùng ta ñi, nhaø ngöôi ôû ñaâu, daãn ta ñeán xem beänh. Vöøa noùi vöøa keùo vaït aùo cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán. Ñeán luùc naøy thì Nhaïc Tieåu Tuaán môùi ngôù ngöôøi, töôùng maïo gaày nhö que cuûi, maët xöông xöông, maét löôn maøy loaïn, chaúng phaûi laø Kim Thieát Khaåu boùi toaùn ñoù sao? Vöøa nhaän ra ngöôøi naøy, chaøng vui möøng reo leân: – A, laõo tröôïng laø Kim Thieát Khaåu haû? Kim Thieát Khaåu duïi duïi maét, nhìn chaêm Nhaïc Tieåu Tuaán moät luùc roài cöôøi hì hì noùi: – Thì ra laø coâng töû, keû heøn nhaân sôï oàn aøo neân môùi laùnh ra ñaây nguû, chaúng ngôø coâng töû tìm ñeán, ai baûo coâng töû bieát ta ôû ñaây chöù? Thoâi cöùu ngöôøi quan troïng, ñi! Laõo ta vaãn nghó laø Nhaïc Tieåu Tuaán moät mình tìm ñeán môøi xem beänh neân môùi noùi nhö theá. Nhaïc Tieåu Tuaán voäi noùi: – Tieåu muoäi cuûa taïi haï chính ñang ôû ñaây! – A, vò coâ nöông kia cuõng ñeán ö? Hieän ñang ôû ñaâu? – Tieåu muoäi cuûa taïi haï bò hoân meâ baát tænh naèm gaàn ñaây naøy... Laõo tröôïng bieát xem maïch sao? Haún laø chaøng coøn ngaàn ngaïi hoaøi nghi con ngöôøi laõo thaày boùi löu laïc giang hoà möu sinh naøy. Kim Thieát Khaåu cuùi ngöôøi ñöa maét nhìn leân neàn gaïch, voán ñònh böôùc ñeán xem, nhöng chôït nghe caâu hoûi cuoái cuøng cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán, baát giaùc khöïng laïi, saéc maët trôû neân nghieâm tuùc noùi: – Coâng töû noùi vaäy laø khoâng ñuùng, keû heøn Kim Thieát Khaåu tuy khoâng gaëp thôøi vaän, theá nhöng töø thieân vaên ñòa lyù cho ñeán y nho töôùng soá, chaúng gì laø chaúng tinh thoâng, quyeát chöa töøng noùi sai bao giôø, coâng töû chaúng leõ khoâng tin noåi keû heøn naøy? Nhaïc Tieåu Tuaán bò traùch, voäi oâm quyeàn xin loãi: – Thöïc loøng taïi haï vì thaáy tieåu muoäi gaëp caáp beänh, quaù lo laéng maø nhaát thôøi noùi naêng thieáu suy xeùt, nhöõng mong laõo tröôïng thöù loãi cho! Kim Thieát Khaåu nhuùn vai toeùt mieäng cöôøi noùi: 217 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 218 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Coâng töû vì ngöôøi thaân gaëp caáp beänh tìm y, nhöng keû heøn cuõng nhaân ñaây thi thoá chuùt taøi moïn, coù vaäy coâng töû môùi chòu taùm thaønh tin töôûng. Noùi roài saên tay aùo leân, tieáp: – Keû heøn xöa nay boác queû khoâng ñôïi ngöôøi môû mieäng, coù theå noùi roõ caùt hung hoïa phuùc quaù khöù vò lai, trò beänh cuõng theá, khoâng ñôïi beänh nhaân khai beänh cuõng coù theå chaån ra caên nguyeân. Khoâng tin coâng töû taïm thôøi ñöøng noùi ra, ñeå keû heøn noùi xem ñuùng khoâng nheù! Nhaïc Tieåu Tuaán nghe laõo noùi raát thaønh thöïc, beøn chaép tay vaùi daøi noùi: – Vaâng, xin thænh laõo tröôïng cöùu tieåu muoäi taïi haï! Kim Thieát Khaåu chaúng noùi theâm caâu naøo, ngoài thaáp xuoáng nhìn chaêm vaøo saéc maët cuûa Truùc Thu Lan moät hoài, boãng öøm leân moät tieáng roài ñöùng thaúng leân. Nhaïc Tieåu Tuaán tuy khoâng thoâng y hoïc, theá nhöng chaøng cuõng bieát sô, thaày thuoác luùc chaån beänh thöôøng theo töù chaán laø “Voïng, Vaên, Vaán, Thieát”, hieän taïi thaáy Kim Thieát Khaåu chæ voïng saéc maø khoâng thieát maïch thì laáy laøm laï, beøn hoûi: – Laõo tröôïng, khoâng thieát maïch cho tieåu muoäi ö? Kim Thieát Khaåu cöôøi noùi: – Keû heøn chuyeân moân xem khí saéc, khí saéc chính laø bieåu hieän khí huyeát cuûa ngöôøi ta ra ngoaøi. Luïc phuû nguõ taïng cuõng khai khieáu ra nguõ quan, phaøm moïi beänh taät beân trong ñeàu phaûn aùnh ra ngoaøi, neáu chuyeân taâm quaûn xeùt raïch roøi thì qua saéc dieän cuõng ñuû bieát beänh taät, haù caàn phaûi ñôïi ñeán xem ba boä “Thoân, Quaân, Xích” ôû coå tay kia sao? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe noùi roài ñoâi maøy baát giaùc nhíu laïi, hoûi: – Nhö laõo tröôïng ñaõ nhìn ra, chaúng hay tieåu muoäi taïi haï beänh hoaïn theá naøo? Moät caâu naøy, ñöông nhieân haøm yù tra khaûo ñoái phöông. Kim Thieát Khaåu chaúng ñeå yù, cöù noùi: – Leänh muoäi truùng chöùng thöông nhieät! Nhaïc Tieåu Tuaán nghe noùi coù chuùt traùi khoaùy, thaàm ruûa: – Ta chæ nghe noùi trong y kinh chæ nhaéc ñeán chöùng thöông haøn, naøo laïi coù chöùng thöông nhieät? Haún laø ñeâm nay ta gaëp thaày lang Moâng Coå? Kim Thieát Khaåu khoâng nghe chaøng noùi gì, nhöng nhìn saéc thaùi cuûa chaøng cuõng ñoaùn ra, troá maét nhìn chaøng chaêm chaêm, hoûi: – Sao? Coâng töû khoâng tin chaêng? Ai, coâng töû xem leänh muoäi saéc maët phaùt xanh, chaúng giaû chuùt naøo. Noùi ñeán saéc dieän phaùt xanh laø Ñoâng phöông AÁt Moäc, maøu xanh. Laïi noùi Moäc sinh Hoûa, moät ngöôøi neáu bò AÁt Moäc laøm thöông thì saéc maët hieän thanh khí. Khoâng tin coâng töû ñi kieám moät nhaùnh cuûi khoâ ñoát leân xem khoùi noù coù maøu xanh khoâng? –Trôøi ôi! Laõo ta ñem vieäc xem beänh caùc saéc dieän thaønh ra xem töôùng soá, ñem caû 218 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 219 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long AÁt, Giaùp, Bính, Ñinh cho ñeán nguõ haønh sinh khaéc vaøo ñaây! Nhaïc Tieåu Tuaán nghó nhö theá maø caûm thaáy trong loøng phaùt loaïn, coù chuùt khoâng kieân nhaãn, chæ chöïc muoán phaùt taùc chöûi cho laõo ta moät traän. oOo 219 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2