Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 17

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

71
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 17

 1. 220 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Möôøi Baûy TAÂY GIAÙP AÁT MOÄC THOAÙT NAÏN ÑOÀ K im Thieát Khaåu chaúng ñeå yù gì ñeán Nhaïc Tieåu Tuaán, boãng nhieân laõo ñöa ba ngoùn tay leân xoa xoa ñaàu muõi mình roài laåm baåm nhö töï noùi moät mình: – Moät ñaïi tieåu thö cuõng chaúng nhö moät nam nhaân hieáu ñaáu, ñaùnh nhau vôùi ngöôøi ta trí maïng, laøm sao laïi bò thöông bôûi AÁt Moäc ñöôïc? Maø thöông theá xem ra naëng ñeán theá naøy... Caâu noùi naøy loït vaøo tai Nhaïc Tieåu Tuaán, chaøng thoaùng hieáu ñoäng trong loøng, beøn nghieâng ñaàu hoûi: – Laõo tröôïng noùi bò thöông bôûi AÁt Moäc, thöïc chaát muoán aùm chæ gì chöù? Kim Thieát Khaåu laéc ñaàu noùi: – Keû heøn chæ muoán noùi, leänh muoäi laø moät khueâ nöõ, chaúng oaùn chaúng thuø vôùi ngöôøi khaùc, khoâng theå bò haï saùt thuû... Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu noùi: – Laõo tröôïng noùi ñuùng, tieåu muoäi chính bò ngöôøi ta ñaùnh bò thöông. Kim Thieát Khaåu nhuùn vai cöôøi noùi: – Vaäy thì ñuùng, keû heøn ñang laáy laøm laï, nhò vò huynh muoäi chaúng gioáng ngöôøi trong giang hoà, laøm sao laïi keát oaùn keát thuø vôùi boïn ngöôøi hung thaàn aùc saùt trong giang hoà ñöôïc? Noùi ñeán ñoä laõo ho khan maáy tieáng roài gaät guø noùi tieáp: – Vöøa roài keû heøn ñaõ nhìn ra vaøi phaàn, saéc dieän cuûa leänh muoäi bieåu hieän tôï hoà nhö truùng thöông bôûi moät loaïi baøng moân taû ñaïo coâng phu, chæ coù ñieàu nhaát thôøi chöa noùi ra ñöôïc maø thoâi. Neáu nhö coâng töû ñaõ khoâng noùi ra laø leänh muoäi bò ngöôøi ta ñaû thöông, thì keû heøn cuõng chæ noùi ñöôïc leänh muoäi truùng thöông bôûi AÁt Moäc maø thoâi. AÁt Moäc aáy laø Ñoâng phöông Giaùp AÁt Moäc, saéc noù maøu xanh, chính muoán noùi ñeán Thanh Saùt Chöôûng. Ñeán ñaây thì Nhaïc Tieåu Tuaán hoaøn toaøn boäi phuïc, chaúng coøn daùm nghi laõo ta laø thaày lang Moâng Coå, voäi vaøng chaáp tay xaù daøi noùi: – Laõo tröôïng thaät ñuùng laø moät vò thaàn tieân, cöù nhö chính maét ñaõ nhìn thaáy leänh muoäi bò ñaùnh truùng thöông bôûi Thanh Saùt Chöôûng, hy voïng laõo tröôïng chæ giaùo. Kim Thieát Khaåu xua tay, laéc ñaàu noùi: – Gay, gay! Ngöôøi naøo bò truùng Thanh Saùt Chöôûng noäi trong möôøi hai canh giôø caû ngöôøi bò phuû phaùt maøu xanh nhö moùc reâu chaúng cöùu noåi maø cheát, ñaây laø moät thuû phaùp baøng moân taû ñaïo, chaúng coù thuoác cöùu... Nhaïc Tieåu Tuaán nghe thì khöïng caû ngöôøi, laép baép noùi: 220 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 221 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vaäy thì tieåu muoäi taïi haï voâ phöông cöùu chöõa ö? – Bieän phaùp thì cuõng coù, tröôùc heát coâng töû ñem chuyeän leänh muoäi bò truùng thöông bôûi Thanh Saùt Chöôûng nhö theá naøo keå ra cho keû heøn nghe, nhôù laø phaûi keå thaät tæ mæ, ñeå keû heøn coøn caân nhaéc phaùn ñoaùn thöông theá, may ra coù caùch cöùu trò... Noùi ñeán ñoù, laõo baát chôït nhôù ra ñieàu gì aø leân moät tieáng, noùi tieáp: – Ñuùng roài! Hoài tröa chaúng phaûi keû heøn ñaõ töøng noùi vôùi caùc vò, leänh muoäi treân maët coù saéc aùm toái, con ñöôøng traùnh hung gaëp caùt phaûi laø theo höôùng Taây, taát bình an voâ söï ñoù sao? Haûo, coâng töû cöù keå heát nghe xem! Nhaïc Tieåu Tuaán luùc naøy ñaõ hoaøn toaøn tin töôûng ôû laõo thaày boùi coå quaùi naøy, chaúng giaáu gieám gì, beøn ñem heát ñaàu ñuoâi caâu chuyeän vöøa xaûy ra trong trang vieän keå raønh roït cho laõo ta nghe. Kim Thieát Khaåu nghe ñeán chuyeän Thaân coâ nöông gaûy ñaøn thì cöù gaät guø lia lòa, ñeán khi vöøa nghe chaøng noùi heát, thì baät phaù leân cöôøi ha haû noùi: – Chuyeän naøy xem ra coøn coù hy voïng ñaây... Vöøa noùi ñöôïc maáy tieáng, baát chôït nín baët, nghieâng tai nghe ngoùng, roài thaáp gioïng noùi: – Hình nhö coù ngöôøi ñeán, chaúng leõ boïn chuùng ñuoåi theo? Nhaïc Tieåu Tuaán maøy kieám nhíu laïi, noùi voäi: – Taïi haï ra xem sao! Kim Thieát Khaåu voäi choäp aùo chaøng keùo laïi, nhoû gioïng noùi: – Coâng töû ñi khoâng döôïc, leänh muoäi thöông theá traàm troïng, vaïn nhaát... AÙi, theá naøy vaäy, cöù ñeå ta ra xem, neáu quaû ñuùng laø boïn ngöôøi kia truy ñeán, ta coù theå duøng lôøi leõ öùng phoù qua ñöôïc! Noùi roài, khoâng chôø Nhaïc Tieåu Tuaán kòp phaûn öùng, laõo ñaõ saûi chaân böôùc ra cöûa mieáu. Ñeâm cuoái thaùng, traêng laën sao thöa, khaép nôi nhìn chæ thaáy moät maøu ñen kòt. Kim Thieát Khaåu laéc lö thaân hình böôùc ra khoûi cöûa mieáu, ñöa maét nhìn quanh mieäng laûm nhaûm: – Xem ra ta ra hôi sôùm, boïn ngöôøi kia chöa ñeán! Ngöôøi chöa ñeán, maø laõo ta töø xa ñaõ nghe thaáy, haù chaúng phaûi laø luyeän thaønh Thuaän phong nhó? Noùi roài laõo vöôn vai ngaùp daøi moät caùi, thaân hình löôøi bieáng ñöùng töïa vaøo thaønh cöûa, chöøng nhö muoán nguû gaät ñi. Nhöng chæ trong caùi chôùp maét, ngay tröôùc cuûa mieáu, ñoät nhieân nhö cuoàng phong queùt laù, vuø vuø... Lieàn hai boùng ngöôøi löôùt tôùi. 221 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 222 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Ngöôøi chaïy tröôùc daùng nhoû gaày, ñaàu toùc baïc traéng keát thaønh buùi daøi, raâu cuõng baïc nhö cöôùc, tay caàm oáng taåu caùn truùc daøi, thoaït nhìn cuõng bieát ngay chính laø Xuy Yeân Baùo Ñaèng Cao. Ngöôøi chaïy sau toaøn thaân vaän coå phuïc saéc ñen tuyeàn, toùc daøi qua löng, saéc maïnh xinh ñeïp kieàu dieãm, nhöng truøm moät neùt laïnh luøng nhö baêng söông, chính laø vò coâ nöông hoï Thaân. Hai boùng ngöôøi phoùng nhanh tôùi ñaùp nheï xuoáng neàn gaïch, tuyeät nhieân khoâng laøm lay ñoäng ñeán moät haït buïi. Thaân coâ nöông ñöa ñoâi maét huyeàn saéc laïnh queùt nhìn moät voøng, roài leân tieáng hoûi: – Ñaèng hoä phaùp nhìn thaáy haén chaïy veà höôùng naøy chöù? – Vaâng, vaâng, laõo haùn nhaân vì thaáy haén voõ coâng quaùi dò, neân chæ ngaàm truy theo ñeán ñaây, taän maét nhìn thaáy haén aüm con nha ñaàu kia chui vaøo trong mieáu Thoå Ñòa naøy. Thaân coâ nöông caén moâi, gaät ñaàu noùi: – Ñaèng hoä phaùp noùi cuõng ñuùng, gaõ hoï Nhaïc naøy neáu khoâng sôùm tröø khöû, sau naøy seõ trôû thaønh moät ñaïi ñòch cuûa boån giaùo. Ñi, chuùng ta vaøo! Thì ra, boïn hoï ñuùng laø truy theo nhö theá maø ñeán ñaây. Ñaèng Cao giöông caùn taåu noùi: – Laõo haùn daãn ñöôøng cho coâ nöông! Noùi roài laõo saûi böôùc tieán leân tröôùc, nhöng khi vöøa böôùc tôùi ngöôõng cöûa, boãng nhieân laõo vaáp phaûi vaät gì, khieán caû ngöôøi chuùi nhuûi. Xuy Yeân Baùo Ñaèng Cao laø nhaân vaät cao thuû voõ laâm, coù lyù gì ñi ñöôøng laïi vaáp ngaõ moät caùch deã daøng nhö vaäy ñöôïc? Laõo thaáy ngöôøi bò vaáp ngaõ laäp töùc baèng moät theá Lyù Ngö Ñaûo Ñænh loän ngöôïc ngöôøi nhaøo trôû ra ngoaøi, mieäng theùt lôùn: – Ai? – Ai da! Ngöôi theá naøo vaäy höû? Ñi ñöùng khoâng coù maét hay sao, maø laïi ñaù vaøo löng ta ñau theá naøy? Ngay ngöôõng cöûa, quaû nhieân thaáy moät ngöôøi oâm ngaïch cöûa maø nguû, luùc naøy bò keû khaùc ñi vaáp ñaù vaøo löng, chöøng nhö ñau laém, khieán laõo ta oâm löng la leân om soøm. Ngöôïc laïi, Ñaèng Cao ñi vaáp vaøo ngöôøi kia, muõi chaân caûm thaáy ñau ñieáng, vöøa roài vì trôøi toái ñen laõo nhìn khoâng thaáy coù ngöôøi naèm oâm ngaïch cöûa maø nguû, nhöng luùc naøy ngöôøi kia ngoài nhoåm daäy thì bieát khoâng sai. Ñaèng Cao tröøng maét nhìn ngöôøi kia, theùt lôùn hoûi: – EÂ, ngöôi laø ai, taïi sao laïi naèm ôû cöûa chöù? Kim Thieát Khaåu maët maøy nhaên nhoù: – Keû moïn thaáy beân trong mieáu coù raùc hoâi haùm, laïi nhieàu giun deá khoâng nguû ñöôïc neân môùi naèm ôû cöûa maø nguû, ñaõ saïch seõ laïi caøng maùt. Chaúng ngôø nöûa ñeâm nöûa hoâm, 222 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 223 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ngöôøi ñaâu xoâng vaøo cöù nhö ñaùnh traän, ñaù thoác vaøo löng keû moïn, keû moïn voán chæ haønh ngheà boùi toaùn boác queû ñoä nhaät, ngaøy mai caùi löng ñau theá naøy laøm sao kieám tieàn uoáng röôïu ñaây? Thaùng chín cuoái thu, trôøi ñoå söông giaù, baûo laø naèm ôû cöûa hoùng gioù, thöû hoûi deã nghe khoâng chöù? Xuy Yeân Baùo Ñaèng Cao laø keû laõo luyeän giang hoà, sôû hoïc khoâng phaûi taàm thöôøng, tuy vöøa roài chæ voâ tình ñi ñuïng vaøo ngöôøi khaùc, nhöng moät cöôùc daãu khoâng coá yù, thì cuõng chaúng phaûi laø chuyeän chôi, ngöôøi kia khoâng cheát cuõng bò thöông, naøo deã daøng noùi naêng bai baûi nhö vaäy ñöôïc? Huoáng gì, muõi chaân laõo ta ñi vaáp phaûi vaøo ngöôøi kia maø ñau nhoùi, laõo cöôøi gaèn maáy tieáng, theùt lôùn: – Laõo tieåu töû, thaät ra ngöôi laø ai? Chôù ñem reøm thöa che maét thaùnh, tröôùc maët Ñaèng moã ngöôi chôù neân giaû vôø ñoùng kòch. Kim Thieát Khaåu la leân moät tieáng noùi: – Thì ra laø Ñaèng ñaïi gia, keû heøn laø Kim Thieát Khaåu, chuyeân xem töôùng boác queû, ñoaùn chöõ luaän soá, suy caùt hung hoùa phuùc... Ñaèng Cao höø moät tieáng noùi: – Noùi vaäy, ngöôi bieát coi töôùng soá? Kim Thieát Khaåu gaät ñaàu ñaùp: – Vaâng, vaâng, keû heøn chuyeân ngheà coi töôùng boùi queû, khoâng truùng quyeát moät xu cuõng khoâng daùm laáy. – ÖØm, vaäy ngöôi töøng boùi xem maïng ngöôi höôûng döông ñeán ngaøy naøo laø chaám döùt chöa? Kim Thieát Khaåu noùi: – Baûn meänh keû heøn ñoaùn ñi ñoaùn laïi ñaõ maáy möôi naêm nay, theâ töû taøi loäc, chaúng höôûng chuùt phaàn nhoû, coøn nhö thoï meänh? AÙi... Chính ñeâm nay, thaùng naøy, naêm naøy laø taän ñaàu soá meänh, giaû nhö thoaùt qua khoûi ñeâm nay, thì soáng höôûng thoï ñeán taùm möôi ba tuoåi, môùi heát soá trôøi... Ñaèng Cao cöôøi khan leân maáy tieáng noùi: – Ñaùng tieác laø ngöôi khoâng qua khoûi ñeâm nay! Döùt lôøi, trôû tay nhanh nhö chôùp ñaùnh chieác taåu ra, ñaàu taåu lôùn baèng naém tay “Boäp” moät tieáng, chaúng sai leänh chuùt naøo truùng ñích vaøo traùn cuûa Kim Thieát Khaåu khieán laõo ñeán moät tieáng cuõng khoâng kòp thoát ra, hai chaân meàm nhuõn, caû ngöôøi ñoå veà sau. Thaân coâ nöông ñöùng keá ñoù, muoán caûn laïi cuõng khoâng coøn kòp, maøy taèm nhíu laïi, gioïng haøm traùch moùc: 223 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 224 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ngöôi xuaát thuû quaù nhanh, ngöôøi naøy haønh tung raát khaû nghi, ta xem ra haén khoâng phaûi laø haïng thuaät só taàm thöôøng trong giang hoà, chuùng ta caàn phaûi khai thaùc haén môùi ñuùng. Ñaèng Cao cuõng caûm thaáy mình xuaát thuû quaù nhanh, neân khoâng daùm leân tieáng. Nhaïc Tieåu Tuaán naáp trong ñaïi dieän, töø ñaàu ñeán giôø nghe Kim Thieát Khaåu laûi nhaûi ñaáu khaåu vôùi boïn hoï, thaáy cuõng nöïc cöôøi. Chaúng ngôø, Xuy Yeân Baùo Ñaèng Cao ñoät nhieân xuaát thuû, vöøa nhanh vöøa hieåm aùc, moät ñaàu taåu ñaùnh vaøo traùn Kim Thieát Khaåu ngaõ laên treân ñaát, chaøng trong loøng caêm phaãn ñònh nhaûy voït ra. Nhöng ñuùng luùc aáy, boãng thaáy Kim Thieát Khaåu naèm soõng soaøi treân ñaát laïi reù gioïng thoát leân: – Meï kieáp, moät caùi goõ oáng taåu cuûa laõo huynh thaät maïnh, chuùt nöõa thì vôõ toaùt ñaàu keû heøn naøy maát. Nhöng chung quy cuõng phaûi caùm ôn laõo huynh ngöôi, thöøa meänh laõo huynh haï thuû löu tình, keû heøn ñeâm nay coi nhö thoaùt khoûi cöûa aûi naøy! Noùi roài laõo trôû ngöôøi nhaûy nhoûm ñöùng leân, mieäng cöôøi hì hì, tay oâm quyeàn xaù xaù Ñaèng Cao, taï ôn moät caùi goõ vöøa roài löu tình, khieán laõo thoaùt khoûi cöûa naïn! Xuy Yeân Baùo Ñaèng Cao naèm moäng cuõng khoâng ngôø moät ñaàu taåu cuûa laõo ñaùnh ra quyeát chaúng nheï tyù naøo vaäy maø ñoái phöông ngaõ ngöôøi roài ñöùng leân tænh bô nhö khoâng, ñieàu naøy khieán laõo phaùt noä, nhöng nhaát thôøi cheát laëng ngöôøi khoâng noùi ñöôïc tieáng naøo. Kim Thieát Khaåu xaù xaù maáy caùi, ñoät nhieân í leân moät tieáng noùi: – Laõo huynh laøm sao laïi tröøng maét haù mieäng, chöøng nhö coøn giaän keû heøn naøy sao? Hay laø do caùi ñaàu keû heøn hôi cöùng, neân khieán tay laõo huynh phaùt ñau? Thaân coâ nöông chæ khoanh tay ñöùng xem veû baøng quan, ñöông nhieân coâ ta ñaõ sôùm nhìn ra Kim Thieát Khaåu laø keû cao nhaân thaân taøng baát loä, neáu khoâng theá thì moät caùi goõ oáng taåu cuûa Xuy Yeân Baùo, ñeán ñaù coøn vôõ vuïn, chöù ñöøng noùi ñeán ñaàu ngöôøi ta! Theá nhöng, coâ ta thaàm hieåu vò hoä phaùp cuûa mình cuõng khoâng phaûi laø haïng taàm thöôøng, cho neân coù yù muoán ñeå song phöông ñoäng thuû moät phen, xem thöû Kim Thieát Khaåu ñaùo ñeå, thaân thuû cao cöôøng ñeán möùc naøo? Chính vì theá, maø coâ ta vaãn ñöùng baøng quan theo doõi, moät tieáng cuõng khoâng noùi. Maõi ñeán luùc naøy, Kim Thieát Khaåu chaáp tay xaù daøi noùi lôøi taï ôn Ñaèng Cao haï thuû löu tình, nhöng Ñaèng Cao vaãn ñöùng tröøng maét baát ñoäng. Thaân coâ nöông chôït phaùt hieän ra coù ñieàu khoâng oån, beøn löôùt ngöôøi tieán tôùi, laïnh gioïng hoûi: – Kim Thieát Khaåu, ngöôi ñaõ laøm gì Ñaèng hoä phaùp? Kim Thieát Khaåu thaáy Thaân coâ nöông löôùt ngöôøi tôùi, lieàn aùi leân moät tieáng, chaân töï nhieân thoaùi veà sau, boài moät nuï cöôøi noùi: – Coâ nöông... Coâ nöông bôùt noä, keû heøn cuõng khoâng bieát... Hay laø do vò laõo huynh naøy ñaõ laøm gì xuùc phaïm ñeán Thoå Ñòa oâng, Thoå Ñòa baø... 224 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 225 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân coâ nöông cöôøi nhaït ñaùp: – Baèng höõu, ngöôi thaät cao minh, thaät ra ngöôi laø ai? Nhanh baùo xuaát tính danh thaät ñi! Kim Thieát Khaåu toeùt mieäng cöôøi ñaùp: – Cao minh thì khoâng daùm, keû heøn ñuùng laø Kim Thieát Khaåu, kim khaåu ñoaùn caùt hung, thieát chuûy luaän hoïa phuùc... Thaân coâ nöông trong nhaõn chaâu loä haøn quang, tay töø töø giô leân ruùt phaét thanh tröôøng kieám treân löng laïnh gioïng noùi: – Ngöôi nhanh ruùt binh khí ñi! Kim Thieát Khaåu laïi thoaùi lui moät böôùc, chaêm nhìn Thaân coâ nöông veû kinh hoaøng noùi: – Coâ... Coâ nöông ñònh ñaùnh nhau? – Khoâng sai, Thaân Phi Quyønh ta muoán duøng kieám thoï giaùo vaøi cao chieâu! Coâ ta tính danh laø Thaân Phi Quyønh! Kim Thieát Khaåu nhaáp nhaùy ñoâi maét löôn, cöôøi noùi: – Meï ôi, coâ nöông muoán ñoäng thuû vôùi keû heøn naøy? Keû heøn xöa nay chuyeân luaän ñoaùn hoïa phuùc cho ngöôøi, ñoàng thôøi cuõng chæ ra vaøi höôùng traùnh hoïa tìm phuùc. Kieám tuy cuõng coù, nhöng chæ laø duøng deå caét thòt thaùi rau, naøo duøng deå... Thaân coâ nöông khoâng kieân nhaãn ñöôïc, quaéc maét heùt lôùn: – Pheá ngoân, ngöôi coøn chöa chòu ruùt binh khí ra, xem nhö ngöôi töï tìm caùi cheát, ta nhaát ñònh ñoäng thuû! Kim Thieát Khaåu nghe theá caøng phaùt hoaûng, xua tay noùi: – Chaäm tay, chaäm tay, coâ nöông nhaát ñònh muoán ñoäng thuû cuøng keû heøn naøy, thì cuõng xin chôø keû heøn naøy laáy kieám ra ñaõ chöù? Thaân Phi Quyønh maét laïnh nhö baêng noùi: – Kieám ngöôi ñaâu? Kim Thieát Khaåu chæ tay vaøo trong mieáu ñaùp: – Ñeå trong mieáu. – Haûo, ngöôi nhanh vaøo laáy ñi! Kim Thieát Khaåu nhuùn vai noùi: – Keû heøn vaøo laáy xin coâ nöông taïm chôø ôû ñaây! Thaân Phi Quyønh nhìn boùng sau löng laõo ta, thaàm nghó: – Laõo ta nhìn cuõng ñaõ naêm möôi, neáu nhö nhaân vaät thaønh danh sao ta chöa töøng nghe thaáy nhó? Coâ ta böôùc ñeán beân ngöôøi Ñaèng Cao, luùc naøy nhìn roõ môùi phaùt hieän ra laõo ta bò 225 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 226 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long khoáng cheá huyeät ñaïo töø luùc naøo, coâ ta lieàn ñöa tay ñaùnh moät chöôûng giaûi khai huyeät ñaïo cho laõo. Theá nhöng, laõo ta vaãn cöùng ñôø ngöôøi, roõ raøng huyeät ñaïo vaãn khoâng giaûi ñöôïc. Thaân Phi Quyønh trong loøng kinh ñoäng, voäi xuaát chöôûng ñaùnh lieàn vaøo naêm ñaïi huyeät giaûi khai kinh maïch, nhöng Ñaèng Cao vaãn y nhieân chaúng moät chuùt cöû ñoäng. Thaân Phi Quyønh giaät thoùt mình kinh ñoäng, thaàm nghó: – Nguõ Ñaêng Hoài Nguyeân thuû phaùp cuûa ta coù theå giaûi khai taát caû thuû phaùp khoáng cheá huyeät ñaïo, sao khoâng theå giaûi noåi huyeät ñaïo naøy chöù? Haén ta ñaõ duøng thuû phaùp naøo nhæ? Giaûi huyeät khoâng noåi, coâ ta chæ coøn ñöùng khöïng ngöôøi beân Ñaèng Cao, chöa bieát neân laøm gì hôn. Laïi noùi, Kim Thieát Khaåu ba chaân boán caúng ñi nhanh vaøo trong mieáu, toeùt mieäng cöôøi hì hì, noùi nhoû vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán: – Toát roài, toát roài, cöùu tinh ñaõ ñeán! Nhaïc Tieåu Tuaán nhoû gioïng noùi: – Laõo tröôïng yù noùi... Kim Thieát Khaåu voi voäi vaøng vaøng luïc soaïn tuùi ñoà trong goùc töôøng, roài laáy ra moät thanh kieám goã, cuoái cuøng noùi: – Keû heøn taïm thôøi khoâng coù thôøi gian giaûi thích, ñaèng naøo thì leänh muoäi cuõng ñaõ ñöôïc giaûi cöùu. – Tieåu muoäi ñöôïc thuoác giaûi ö? Nhöng chaúng ngôø Kim Thieát Khaåu laïi traû lôøi: – Thanh Saùt Chöôûng khoâng coù giaûi döôïc! Roài laõo níu tay chaøng noùi tieáp: – Nhanh ra ñaây laøm chöùng! Chaúng ñeå chaøng hoûi han gì theâm laõo cöù keùo tay chaøng ñi ra khoûi cuûa mieáu. Kim Thieát Khaåu cöôøi hì hì noùi vôùi Thaân Phi Quyønh: – Keû heøn tyû kieám vôùi coâ nöông, neáu coù ngöôøi laøm chöùng, coâ nöông thua thì khoâng ñöôïc choái caõi, ñuùng chöù? Thaân coâ nöông luùc naøy ñaõ nhaän ra ngöôøi maø Kim Thieát Khaåu keùo ra chính laø Nhaïc Tieåu Tuaán baát giaùc cöôøi nhaït noùi: – Höø, ta ñaõ sôùm nghi ngöôi laø ñoàng boïn vôùi hoï Nhaïc naøy! Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Coâ nöông ñoaùn sai roài, taïi haï vôùi vò laõo tröôïng naøy khoâng phaûi ñoàng boïn. Kim Thieát Khaåu cöôøi noùi theâm: – Nhöng neáu laø ñoàng boïn thì ñaõ sao chöù? Naøo, naøo, keû heøn muoán tyû kieám vôùi vò 226 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 227 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long coâ nöông naøy, coâng töû ngöôi taïm thôøi ñöùng ngoaøi laøm chöùng. Noùi roài ñoâi maét löôn nhìn Thaân Phi Quyønh tieáp: – Coâ nöông, chuùng ta tyû thí theá naøo ñaây? Thaân coâ nöông ñöa maét nhìn, chôït trong loøng phaùt giaän xen laãn ngô ngaùc, Kim Thieát Khaåu treân tay chæ caàm veûn veïn thanh kieám goã ñeå thôø thaàn. Laõo ta daùm duøng moät thanh kieám goã ñoái phoù vôi moät thanh cöông kieám baûo khí trong tay naøng, neáu khoâng phaûi laø ñieân, thì cuõng phaûi laø moät cao nhaân lai lòch chaúng nhoû. Chæ nghó vaäy, coâ ta trong loøng khoâng daùm khinh ñòch, beøn noùi: – Chuùng ta haïn trong möôøi chieâu, theá naøo? Kim Thieát Khaåu nhuùn vai, tay traùi ñöa leân ba ngoùn, noùi: – Cöùu ngöôøi nhö cöùu hoûa, möôøi chieâu quaù nhieàu, cao nhaân ñoäng thuû cheá ñòch chæ vaøi chieâu vaøi thöùc laø ñuû. Thaân Phi Quyønh nghe thì ngaïc nhieân hoûi: – Cöùu ngöôøi? Ngöôi muoán cöùu ai, lieân quan gì vôùi vieäc tæ kieám chöù? Kim Thieát Khaåu cöôøi noùi: – Coù, coù, ñöông nhieân laø coù lieân quan, coâ nöông laùt nöõa seõ bieát. Thaân Phi Quyønh laïnh gioïng noùi: – Noùi vaäy ngöôi ñònh haïn trong ba chieâu? – Chaúng sai, ba chieâu! Thaân Phi Quyønh nhìn thaáy dung maïo thaàn thaùi cuûa Kim Thieát Khaåu dung tuïc baàn tieän cô hoà nhö khoâng coøn ai xaáu xa baàn tieän hôn nöõa, maét löôn maøy loaïn, muõi heånh raêng veânh, saéc maët thì vaøng beùt, ngöôøi thì gaày nhö que cuûi, thöû hoûi ñaây coù theå laø moät cao nhaân sao? Baèng vaøo laõo ta maø daùm baûo laø möôøi chieâu ñaáu quaù nhieàu, haù chaúng phaûi laø chaùn soáng roài sao chöù? Nghe laõo ta ñaùp goïn nhö vaäy, töï nhieân vöøa töùc vöøa buoàn cöôøi, naøng höø moät tieáng laïnh luøng noùi: – Ñöôïc, ba chieâu thì ba chieâu, ngöôi coù theå ñoäng thuû! Kim Thieát Khaåu xua tay noùi: – Keû heøn coøn chöa noùi heát lôøi! – Haûo, ngöôi noùi ñi. – Chuùng ta chæ caàn phaân ñònh thaéng thua, haø taát phaûi haï thuû ñaû thöông. Thaân Phi Quyønh khoâng kieân nhaãn ñöôïc noùi: – Ngöôi cöù yeân taâm ra chieâu, ta khoâng ñaû thöông ngöôi laø ñöôïc. 227 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 228 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Kim Thieát Khaåu gaät ñaàu noùi: – Vaâng, vaâng, chæ caàn phaân xuaát cao haï laø ñuû, chuùng ta ôû ñaây coù ngöôøi laøm chöùng. Thaân Phi Quyønh haát haøm noùi: – Ta ñaõ noùi laø ñoàng yù roài, ngöôi ra chieâu ñi. – OÀ, khoâng, keû heøn xöa nay haønh ñaïo giang hoà, chöa töøng ñoäng thuû cuøng ngöôøi maø phaùt chieâu tröôùc. Nhaïc Tieåu Tuaán bò laõo ta keùo ra ñaây, chæ ñöùng moät beân maø theo doõi, thaáy laõo ta aên noùi haøi höôùc, chöøng nhö coá tình ñuøa giôõn vôùi Thaân Phi Quyønh, trong loøng khoâng khoûi hoà nghi, chaúng leõ laõo ta thaät söï thaân taøng tuyeät hoïc kinh nhaân? Thaân Phi Quyønh höø moät tieáng laïnh luøng, chaúng caàn noùi gì theâm. Höõu thuû giöông leân, baûo kieám khoaùt moät voøng, phaùt kieám vuø vuø, chaân traùi böôùc leân nöõa böôùc, taû thuû theo ñoù laïi tieáp moät chöôûng, naêm ngoùn tay cong cong, phoái hôïp cuøng vôùi höõu kieám taïo thaønh moät thöùc Phi Phuïng Trieån Döïc. Boán aû tieåu tyø cuûa Thaân Phi Quyønh ñeàu coù tuyeät kyõ hoä thaân, vôùi voõ coâng cuûa coâ ta, ñöông nhieân khoâng caàn noùi cuõng phaûi vöôït haún boán aû tieåu tyø, ñoäng thuû vôùi ngöôøi khaùc, ñaâu caàn vöøa khôûi thöùc ñaõ giôû boån moân tuyeät hoïc? Theá nhöng, khôûi thöùc coâ ta ñaõ giôû boån moân tuyeät hoïc, phaûi hieåu laø coâ ta khoâng daùm xem thöôøng ñoái phöông, ñoàng thôøi cuõng muoán ñoái phöông phaûi giôû sôû hoïc cuûa mình ra, khi aáy môùi deã nhaän bieát ñöôïc lai lòch cuûa ñoái phöông! Kim Thieát Khaåu quaû nhieân cuõng ñaõ di ñoäng thaân hình. Kieám goã trong tay khoâng chuùt voäi vaøng, töø töø ñöa cheách leân khoaùt moät voøng taïo ra kieám khí, taû thuû phaùt chöôûng ñaùnh nheï ra ngoaøi, chaân traùi tieán leân nöõa boä, taïo thaønh thöùc Phi Phuïng Trieån Döïc hoaøn toaøn gioáng vôùi khôûi thöùc cuûa Thaân Phi Quyønh. Thì ra, ñoâi maét löôn cuûa laõo ta nhìn chaân Thaân Phi Quyønh, thaáy coâ ta muùa theá naøo laõo ta muùa theá aáy, theá nhöng vöøa hoïc ñaõ muùa gioáng ñeán baûy taùm phaàn. Töø thaân phaùp, boä phaùp nhaát nhaát y daïng, chæ coù boä taán laø chöa gioáng moät chuùt maø thoâi! Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn khoâng khoûi nhíu maøy thaàm nghó: – Chaúng phaûi laõo ta ñem tính maïng ra ñuøa ñoù sao? Chính luùc chaøng ñònh leân tieáng can boãng thaáy laõo quay ñaàu toeùt mieäng cöôøi. Thaân Phi Quyønh ñöông nhieân nhaän ra ñoái phöông muoán cheá nhaïo mình baèng caùch hoïc khôûi thöùc Phi Phuïng Trieån Döïc cuûa mình, baát giaùc thaáy töùc giaän xen laãn buoàn cöôøi, thaàm ruûa trong loøng: – Ñoà cheát tieät! Theá nhöng, ngoaøi maët naøng vaãn laïnh luøng hoûi: – Ngöôi chuaån bò roài chöù? 228 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 229 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Kim Thieát Khaåu voäi gaät ñaàu ñaùp: – Thöïc thoâ thieån chæ ñaùng cöôøi, coâ nöông xin ra chieâu! Moät caâu naøy khieán Thaân Phi Quyønh löûa giaän caøng cao, laõo ra caùch khôûi thöùc cuûa mình, roài laïi baûo “Thöïc thoâ thieån”, ñaây chaêng phaûi coù yù noùi Phi Phuïng kieám phaùp laø thoâ thieån laém sao? – Höø. Phi Phuïng kieám phaùp, thieân haï voâ ñòch, ngöôi daùm cuoàng ngaïo? Thaân Phi Quyønh chöûi thaàm trong loøng roài laïi laïnh gioïng theùt lôùn: – Ngöôi caån thaän! Trong khi noùi, chæ thaáy kieám hoa leân, vuø moät tieáng, ngöôøi theo kieám löôùt tôùi xuaát moät chieâu Phi Phuïng Truy Phong trong Phi Phuïng kieám phaùp. Kim Thieát Khaåu hai maét môû tröøng tröøng ñeán moät caùi chôùp maét cuõng khoâng coù, roài kieám trong tay cuõng hoa leân, hoïc theo chieâu thöùc cuûa Thaân Phi Quyønh, ngöôøi nhaøo tôùi phaùt chieâu Phi Phuïng Truy Phong, tuy khoâng hoaøn toaøn gioáng nhöng chung quy caên baûn chaúng sai. Chæ coù moät ñieàu chieâu laõo phaùt ra chaäm hôn chieâu cuûa Thaân Phi Quyønh moät böôùc. Hai ngöôøi cuøng nhaûy vaøo, cuøng ra moãi chieâu nhö nhau taát nhieân ngöôøi naøo ra chieâu tröôùc, thì ngöôøi ñoù chieám ñöôïc lôïi theá. Huoáng gì thanh kieám trong tay Thaân Phi Quyønh laïi laø moät thanh baûo kieám saéc beùn, daãu khoâng ñaùng goïi laø cheùm saét nhö cheùm buøn nhöng vôùi moät ngöôøi baèng xöông baèng thòt nhö Kim Thieát Khaåu, thì tuyeät khoâng theå khoâng boå doïc ngöôøi laõo töø ñaàu ñeán chaân. Chaúng ngôø khi hai kieám ñoái phöông saép heát taàm, chæ thaáy thaân hình Kim Thieát Khaåu hôi laùch cheách ra ngoaøi, cöù theá hai ngöôøi löôùt saùt söôøn nhau, kieám töï nhieân cuõng bò cheäch ngöôøi, thoaït troâng cöù tôï hoà nhö boïn hoï ñang thao taäp kieám phaùp, chaúng ai ñeå kieám ñoäng ñeán ai. Thaân Phi Quyønh moät kieám tröôït vaøo khoaûng khoâng, döøng chaân quay phaét ngöôøi laïi. Ngöôïc laïi, Kim Thieát Khaåu cöù phoùng ngöôøi theo ñaõ xa ñeán ba boán boä, ngoaùi ñaàu nhìn laïi thaáy Thaân Phi Quyønh ñaõ quay ngöôøi töø bao giôø, laõo ta cuõng voäi vaøng quay caû ngöôøi laïi, nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán toeùt mieäng cöôøi noùi: – Nhaïc coâng töû laøm chöùng, chuùng ta qua chieâu roài nheù! Thaân Phi Quyønh haäm höïc höø moät tieáng noùi: – Haûo! Ñoät nhieân chæ thaáy coâ ta hai chaân nhuùn maïnh, ngöôøi voït leân, song thuû trieån khaâu, Kieám Thaàn hôïp nhaát, kieám phaùt lieàn ba kieám lieân hoaøn taïo thaønh hình chöõ phaåm coâng tôùi. 229 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 230 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Kim Thieát Khaåu cuõng hoïc theo chieâu thöùc coâ ta, chaân nhuùn ñaát, tay trieån khai, kieám phaùt chieâu lieân hoaøn. Kieám thuaät phaûi tính ñeán hoûa haàu, phaùt kieám thaønh thuïc laõo luyeän, töï nhö töï ñaéc. Muoán ñöôïc nhö vaäy, taát nhieân caàn phaûi tinh caàn khoå luyeän thôøi gian daøi môùi ñöôïc, cöù nhö laõo ta laâm traän môùi hoïc chieâu, ñöông nhieân ñöøng noùi ñeán chuyeän ra chieâu thaønh thuïc. Chaân tuy cuõng chaïm ñaát nhuùn leân nhöng baát quaù cuõng chæ laø moät caùi nhaûy cao chöa lónh hoäi yù Kieám Thaàn hôïp nhaát, kieám xuaát taïi yù. Ngöôøi ta thaân phi kieám phaùt tam kieám, chæ thaáy phaùt xuaát ba ñaïo kieám aûnh theá lieân hoaøn baát tuyeät. Laõo ta cuõng nhaøo ngöôøi leân khoâng, kieám goã cuõng phaùt ba chieâu, nhöng thöïc chaát chæ laø ba caùi höôi kieám maø thoâi. Huoáng gì beân trong coøn nhieàu yeáu toá khaùc nhö toác ñoä, thôøi gian, nhaát nhaát ñeàu chieám theá öu thuoäc veà Thaân Phi Quyønh. Kim Thieát Khaåu kieám goã vöøa höôi ñeán thì ba ñaïo kieám aûnh thaønh hình tam giaùc ñaõ aäp tôùi ngöôøi, baát thaàn laõo ta phaùt hoaûng luyùnh quyùnh tay chaân... Ñöùng beân ngoaøi nhìn, Nhaïc Tieåu Tuaán chaán ñoäng buoäc mieäng la leân: – Nguy roài! Thaät tình baát cöù ngöôøi naøo ñöùng ngoaøi quan saùt ñeán luùc naøy ñeàu lo laéng cho Kim Thieát Khaåu. Theá nhöng, Kim Thieát Khaåu hoïc theá kieám cuûa Thaân Phi Quyønh, phaùt kieám coù chaäm nhöng chaäm cuõng coù caùi hay cuûa chaäm. Khi ba ñaïo kieám aûnh cuûa coâ ta aäp tôùi, vöøa kheùo ba caùi höôi kieám cuûa Kim Thieát Khaåu ñaùnh ra, chæ nghe “Coong Coong Coong” lieàn ba tieáng, roõ raøng hai thanh kieám ñaõ tröïc tieáp chaïm maïnh vaøo nhau. Thaân Phi Quyønh phoùng tôùi ra chieâu sau maáy tieáng binh khí chaïm nhau thaân hình thon thaû cuûa coâ ta ñaûo moät voøng roài löôùt trôû laïi vò trí cuõ. Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn ñeán ñaây thì haù hoác moàm mieäng, gaàn nhö thaát thaàn chaúng tin noåi vaøo maét mình. Kim Thieát Khaåu chaúng phaûi laø moät cao nhaân thaân taøng baát loä ñoù sao? Chöa noùi gì, chæ rieâng chuyeän thanh kieám goã trong tay laõo ta tröïc tieáp ngheânh lieàn ba kieám vôùi thanh baùch luyeän baûo kieám trong tay Thaân Phi Quyønh, maø khoâng heà bò cheùm ñoaûn hay suy suyeån moät maûy may quaû chaúng phaûi laø chuyeän taàm thöôøng! Moät ngöôøi luyeän kieám, duøng noäi löïc quaùn chuù vaøo kieám, chaúng phaûi laø chuyeän lôùn, nhöng vaän noäi löïc vaøo thanh kieám goã ñeå ñoái ñaàu vôùi moät thanh kieám theùp trong tay moät kieám só maø kieám goã khoâng chuùt hö toån, ñuû hieåu noäi löïc ngöôøi ñoù thaâm haäu ñeán möùc naøo? Nhaïc Tieåu Tuaán ñöùng ngaån ngöôøi suy nghó, boãng nghe gioïng reù ra cuûa Kim Thieát 230 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 231 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Khaåu noùi: – EÂ, nhaân chöùng ñaõ qua chieâu thöù hai roài nheù! Thaân Phi Quyønh maët traéng xanh tôï hoà nhö moät loä baêng tuyeát phuû leân, maét loä haøn quang, gioïng haèn hoïc noùi: – Haûo, ngöôi tieáp chieâu thöù ba cuûa boån coâ nöông! Kim Thieát Khaåu hoaønh ngang thanh kieám goã, cöôøi hì hì noùi: – Chuùng ta ñaõ giao öôùc tröôùc, chæ phaân thaéng phuï laø thoâi, coâ nöông kieám theá xin nheï tay moät chuùt, thanh kieám goã naøy cuûa keû heøn ñeå laøm aên, coâ nöông cheùm ñoaûn thì keû heøn khoâng coøn phaùp khí haønh ngheà nheù! Thaân Phi Quyønh cöôøi gaèn moät tieáng, caû thaân hình laàn naøy ñoät nhieân phoùng thaúng vuùt leân khoâng trung cao côõ ñeán ba tröôïng, roài ñoät nhieân chuùi ngöôøi phaùt kieám ra chieâu, caû ngöôøi laãn kieám taïo thaønh moät ñöôøng thaúng nhaèm ñænh ñaàu Kim Thieát Khaåu choäp xuoáng. Moät chieâu naøy roõ raøng Thaân Phi Quyønh ñaõ coù tính toaùn, quaû nhieân chæ thaáy Kim Thieát Khaåu ñöùng ngôù ngöôøi ra, laõo ta laàn naøy khoâng theå hoïc theo chieâu cuûa Thaân Phi Quyønh ñeå xuaát thuû, chæ ngöôùc maét nhìn thaân hình Thaân Phi Quyønh ñang lô löûng treân khoâng. Thaân Phi Quyønh khi ngöôøi cao heát taàm baét ñaàu boå xuoáng, kieám chöa ñeán thì ñaõ phaân taùn ra traêm aùnh kieám hoa cöù nhö moät traän hoa rôi laû taû. Kim Thieát Khaåu baát giaùc buoät mieäng la leân: – UÙi da, tuyeät chieâu khoâng ñöôïc roài! Trong tieáng la chæ nhìn thaáy laõo ruùt ñaàu ruùt coå caû ngöôøi ngoài thuïp xuoáng, nhöng tay kieám vung thaúng leân trôøi phaùt loaïn leân chaúng bieát maáy kieám. Noùi thì chaäm, baây giôø chuyeän laïi xaûy ra cöïc nhanh, maøn kieám aûnh cuûa Thaân Phi Quyønh choäp xuoáng nhaát nhaát, töøng kieám aûnh ñeàu bò kieám goã cuûa Kim Thieát Khaåu ñoùn ñaùnh, kieám tieáp kieám... Coong... Coong... Moät loaït tieáng kieám chaïm nhau vang leân ñinh tai nhöùc oùc. Nhaùy maét, maøn kieám aûnh tieâu tan, caû ngöôøi Thaân Phi Quyønh cuõng rôi ñaùp xuoáng ñaát. Nhöng khi hai chaân chaïm ñaát coøn chöa kòp ñöùng vöõng boãng tröôùc maët coâ ta thaáy aùnh kieám loùa leân... Thoaït troâng, chính laø thanh kieám goã trong tay Kim Thieát Khaåu, theá kieám raát chaäm, coâ ta nhìn thaáy thaät roõ raøng nhöng khoâng laøm sao traùnh kòp... Muõi kieám chæ ñieåm nheï vaøo huyeät Cöï Coát khieán caû nöõa ngöôøi treân teâ daïi... Thanh kieám trong tay töï nhieân khoâng naém vöõng vuoät khoûi tay rôi laên loùc treân neàn gaïch. oOo 231 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2