Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 18

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

64
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 18

 1. 232 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Möôøi Taùm KIM HÌNH CHÖÔÛNG KYØ TÍNH GIAÛI ÑOÄC B quyeàn noùi: aây giôø, Thaân Phi Quyønh vöøa bò truùng chæ löïc töø muõi kieám goã cuûa Kim Thieát Khaåu, thì ñaõ thaáy laõo ta löôùt tôùi tröôùc maët coâ ta, toeùt mieäng cöôøi hì hì, oâm – Thöøa mong coâ nöông nhöôïng chieâu, taïi haï ñaõ noùi roài, chuùng ta chæ phaân cao haï thì döøng, quyeát khoâng haïi ñeán coâ nöông! Thaân Phi Quyønh töùc ñeán tím maët, theá nhöng luùc naøy huyeät ñaïo bò khoáng cheá, mieäng khoâng noùi ñöôïc, ngöôøi khoâng cöû ñoäng ñöôïc, töùc giaän mím moâi nhaém maét im laëng. Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn noùi: – Xin chuùc möøng laõo tröôïng thaéng ñeán thaät thaàn kyø! Kim Thieát Khaåu noùi: – EÂ nhaân chöùng, giôø nhanh beá coâ ta vaøo trong! Nhaïc Tieåu Tuaán ngôù ngöôøi ra hoûi laïi: – Ñeå laøm gì? – Cöùu ngöôi! – Haû? Coâ ta coù theå cöùu tieåu muoäi taïi haï? Kim Thieát Khaåu phaùt tay noùi: – Khoâng hoûi nhieàu, nhanh beá coâ ta vaøo trong ñi! Nhaïc Tieåu Tuaán voán coøn hoaøi nghi, ñoàng thôøi ngaàn ngaïi ñoäng vaøo ngöôøi Thaân Phi Quyønh, theá nhöng vieäc cöùu Truùc Thu Lan laø caàn kíp heä troïng, cho neân y lôøi laõo aüm ngang löng Thaân Phi Quyønh ñi vaøo trong mieáu. Kim Thieát Khaåu khi aáy môùi böôùc tôùi beân ngöôøi Xuy Yeân Baùo Ñaèng Cao, voã maïnh hai caùi vaøo löng, laõo ta cöôøi cöôøi noùi: – Ngöôi taïm thôøi ôû ngoaøi naøy canh giöõ, tuyeät ñoái khoâng cho baát cöù ngöôøi naøo xoâng vaøo trong mieáu, hieåu chöù? Huyeät ñaïo ngöôi tuy ñaõ giaûi khai, theá nhöng kyø kinh cuûa ngöôi vaãn chöa ñaû thoâng hoaøn toaøn, tröôùc khi trôøi saùng, neáu nhö ta chöa thi thuû thoâng kinh ñaû maïch cho ngöôi thì ngöôi chaúng coøn nhìn thaáy maët trôøi ñöôïc nöõa ñaâu! Noùi roài, quay ngöôøi thuûng thaúng ñi vaøo trong mieáu. Nhaïc Tieåu Tuaán beá Thaân Phi Quyønh vaøo trong ñaïi ñieän, thì Kim Thieát Khaåu cuõng ñaõ theo vaøo, laõo noùi ngay: – Thôøi gian ñaõ raát gaáp, ngöôi nhanh ñieåm vaøo baûy huyeät ñaïo treân ngöôøi coâ ta. 232 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 233 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán quay ñaàu hoûi: – Laõo tröôïng caàn taïi haï ñieåm baûy huyeät ñaïo naøo ñaây? – Tröông Cöông, Bình Moân, Kieân Tænh, Hieäp Moân, Nhuõ Caên, Nhaät Nguyeät! Nhaïc Tieåu tuaán nghe laõo ta ñoïc lieàn baûy huyeät ñaïo, thì khoâng khoûi coù chuùt ngaàn ngaïi. Neân bieát, Tröông cöông thuoäc Ñoác maïch, naèm ôû cuoái ñoát xöông cuït. Bình moân thuoäc Thaùi döông kinh, naèm ôû löng, Thieân moân thuoäc Thuû döông minh kinh, naèm ôû gaùy, Kieân tænh thuoäc Thuû thaùi döông kinh naèm ôû ñaàu vai, Hieäp moân thuoäc Tuùc thaùi döông kinh naèm ôû eo löng, Nhuõ caên thuoäc Tuùc döông minh kinh, naèm ôû chaân nhuõ hoa. Nhaät nguyeät thuoäc Thaùi döông kinh cuõng naèm ngaøy treân nhuõ hoa. Thöû hoûi, nhöõng huyeät ñaïo ñeàu naèm ôû nhöõng choã hieåm yeáu, laøm sao moät nam nhi coù theå xuaát thuû ñoái vôùi nöõ nhaân ñöôïc? Treân giang hoà, tuy xöa nay khoâng heà coù quy ñònh laø nam nhaân khoâng ñöôïc ñieåm vaøo caùc yeáu huyeät naøy cuûa nöõ nhaân, theá nhöng trong laøng voõ laâm haéc baïch ñaïo, töï nhieân ñeàu coù caám kî thaønh quen. Nhaïc Tieåu Tuaán do döï hoûi: – Laõo tröôïng, taïi sao muoán taïi haï ñieåm caùc huyeät ñaïo naøy? Kim Thieát Khaåu nhöôùng maøy nhìn chaøng hoûi laïi: – Ngöôi chaúng leõ khoâng muoán cöùu leänh muoäi? – Nhöng chuyeän naøy thì coù lieân quan gì ñeán vieäc cöùu tieåu muoäi? Kim Thieát Khaåu caét ngang: – Raát coù lieân quan, vöøa roài chaúng phaûi ta ñaõ noùi laø cöùu tinh ñeán ñoù hay sao? Coâ ta chính laø cöùu tinh cuûa leänh muoäi ñaáy! – Taïi haï thaät tình chöa hieåu, laõo tröôïng ñaõ khoáng cheá huyeät ñaïo cuûa Thaân coâ nöông, neáu treân ngöôøi coâ ta coù thuoác giaûi, thì chuùng ta coù theå laáy... Kim Thieát Khaåu khoâng ñôïi chaøng noùi heát, ñaõ laéc ñaàu noùi: – Ta ñaõ noùi laø Thanh saùt chöôûng khoâng coù thuoác giaûi! – Vaäy ñieåm baûy huyeät ñaïo cuûa Thaân coâ nöông, thì coù duïng yù gì? – AÙi, coâng töû aø, ñaây laø bieän phaùp caáp cöùu maø ta chôït nghó ra trong ñöôøng bí, cöù nghe theo lôøi ta quyeát khoâng sai. AÙi, noùi cho ngöôi bieát, treân ñôøi naøy, chæ duy nhaát coâ ta laø coù theå cöùu ñöôïc leänh muoäi, maø muoán cöùu leänh muoäi thì khoâng theå khoâng ñieåm baûy huyeät ñaïo cuûa coâ ta. Nhaïc Tieåu Tuaán caøng nghe caøng mô hoà baùn tín baùn nghi noùi: – Ñieàu naøy... – AÙi! Coù gì maø ngaïi chöù, cöùu ngöôøi laø troïng, chaáp kinh toøng quyeàn, neáu ngöôi 233 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 234 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long khoâng chòu ñieåm baûy huyeät ñaïo cuûa coâ ta, thì tính meänh cuûa leänh muoäi quyeát khoâng ñaûm baûo noåi, ta noùi vaäy laø ñaõ taän taâm taän yù. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe laõo ta noùi ngöõ khí thaønh thaät, laïi sôï neáu chaàn chöø khieán laõo ta baát maõn maø phaát tay chaúng quaûn ñeán thì nguy. Chuyeän baát ñaéc dó, khoâng theå khoâng cöùu maïng Truùc Thu Lan nhöng chaøng vaãn coøn chuùt ngaïi nguøng hoûi: – Laõo tröôïng coù theå noùi cho taïi haï bieát roõ hôn, ñieåm baûy huyeät ñaïo treân ngöôøi Thaân coâ nöông, thì coâ ta laøm sao cöùu ñöôïc tieåu muoäi? Kim Thieát Khaåu laéc ñaàu noùi: – Ta ñaõ noùi roài, ngöôi cöù ñieåm huyeät ñaïo töï khaéc seõ roõ. Nhaïc Tieåu Tuaán chôùp maét nhìn laõo ta hoûi tieáp: – Taïi haï xin hoûi theâm moät caâu, neáu taïi haï ñieåm baûy huyeät ñaïo naøy treân ngöôøi Thaân coâ nöông thì coâ ta seõ theá naøo? – A, ñieàu naøy khoâng heä troïng gì, ñôïi ñeán khi coâ ta cöùu trò thöông theá cho leänh muoäi xong, thì huyeät ñaïo treân ngöôøi coâ ta töï nhieân cuõng giaûi taùn thoâi! – Haûo, taïi haï xuaát thuû ngay baây giôø chöù? – Haõy chaäm ñaõ! Kim Thieát Khaåu laéc laéc ñaàu, noùi tieáp: – Ngöôi caàn phaûi nghe theo leänh cuûa ta maø laøm, baûo ñieåm laø ngöôi phaûi nhanh choùng xuaát thuû, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc chaäm treã, nhôù chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu noùi: – Taïi haï ñaõ nhôù! Kim Thieát Khaåu ñoät nhieân vung tay phaûi ra, naêm ngoùn tay ñuùng luùc choäp leân vai traùi chaøng, tay traùi laïi choäp vaøo coå tay cuûa chaøng roài giöõ chaët laáy khuyûu tay. Nhaïc Tieåu Tuaán giaät mình la leân: – Laõo tröôïng muoán laøm gì chöù! – AÙi, ngöôi chôù vuøng vaãy, ta chæ ñem chaân khí truyeàn sang cho ngöôi, trôï löïc ngöôi môùi coù theå ñieåm huyeät ñaïo coâ ta ñöôïc. Ta choäp vaøo vai ngöôi, chính laø khoâng ñeå chaân khí thöôïng nghòch theo caùnh tay, ngöôi hoaûng gì chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe thì thaáy caøng kyø quaùi, taïi sao caàn phaûi coù laõo ta truyeàn theâm chaân khí sang thì môùi coù theå ñieåm huyeät ñöôïc Thaân Phi Quyønh? Chæ nghó ñeán ñoù, boãng thaáy töø tay Kim Thieát Khaåu moät luoàng khí noùng truyeàn sang, caû baû vai phuùt choác tôï hoà nhö gaëp phaûi nöôùc soâi, thöïc khieán khoù loøng maø chòu noåi. Beân tai khi aáy cuõng lieàn nghe tieáng Kim Thieát Khaåu noùi: – Naém quyeàn, chæ ñöa ngoùn troû ra, chuaån bò ñieåm huyeät! 234 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 235 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán y lôøi, naém tay laïi, chæ ñöa ngoùn troû ra, boãng thaáy luoàng nhieät khí vöøa truyeàn vaøo vai theo Tam döông kinh truyeàn xuoáng ngoùn tay, chaøng cuùi maët nhìn ñaàu ngoùn tay, boãng caû ngöôøi chaán ñoäng. Nguyeân laø ngoùn tay troû chaøng ñöa ra luùc naøy ñaõ bieán thaønh ñoû röïc leân nhö löûa khoâng bieát laø coâng phu gì? Khoâng kòp nghó gì, ñaõ laïi nghe gioïng Kim Thieát Khaåu thuùc giuïc: – Nhanh ñieåm! Nhaïc Tieåu Tuaán chæ coøn bieát y theo lôøi laõo ta laàn löôït ñieåm töøng huyeät Tröông Cöông, Bình Phong, Thieân Moân, Kieân Tænh, Hieäp Moân, Nhuû Caên vaø Nhaät Nguyeät. Thaân Phi Quyønh tuy huyeät ñaïo bò khoáng cheá, mieäng khoâng noùi ñöôïc, ngöôøi khoâng cöû ñoäng ñöôïc nhöng tai vaãn nghe vaäy tay chæ cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán ñieåm ñeán ñaâu, coâ ta ñeàu nhaän bieát raát roõ. Thaân nöõ nhi nghìn vaøng, bò tay nam nhaân chaïm vaøo nhöõng choã kín, töï nhieân trong loøng phaùt hoaûng, caû ngöôøi co giaät, maø maét thì nhaém nghieàn chaúng daùm nhìn ai. Kim Thieát Khaåu laïi quaùt lôùn: – Buoâng thoõng tay ra! Noùi roài laõo töï ñoäng hai tay buoâng ra khoûi vai vaø khuyûu tay cuûa chaøng. Cuõng kyø laï, chính luùc laõo ta buoâng tay ra, chaøng buoâng thoõng baøn tay, thì ñaàu ngoùn tay maùt laïnh trôû laïi bình thöôøng, nhöng treân ngöôøi thì phaùt noùng ñeán ñoå moà hoâi. Coù theå noùi moät phaàn vì coù nhieät khí töø tay Kim Thieát Khaåu truyeàn sang, nhöng phaàn khoâng keùm quan troïng chính laø vì tay chaøng chaïm vaøo nhöõng nôi hieåm yeáu treân thaân theå nöõ nhaân, trong loøng töï nhieân phaùt gaáp, troáng ngöïc ñaäp thình thòch, hôi thôû gaáp leân, maø maét thì öûng ñoû böøng böøng. – Laõo tröôïng, ñaây laø... YÙ chaøng ñònh hoûi: – Ñaây laø moân coâng phu gì? Nhöng chaøng coøn chöa hoûi heát caâu, thì Kim Thieát Khaåu ñaõ ñöa tay leân ngaên laïi, roài ba ngoùn tay laõo sôø sôø chieác muõi heånh cuûa mình noùi: – Chuùng ta neân noùi chuyeän chính, hieän taïi thì coù theå cuøng vò coâ nöông naøy thöông löôïng ñieàu kieän! Tieáp lieàn laõo ñöa tay leân ñaùnh moät chöôûng vaøo baû vai Thaân Phi Quyønh giaûi khai huyeät ñaïo vöøa roài ñaõ duøng muõi kieám goã ñieåm khoáng cheá, cöôøi hì hì noùi: – Thaân coâ nöông, vò baèng höõu naøy cuûa keû heøn coù chuyeän muoán thænh coâ nöông trôï giuùp, khoâng bieát coâ nöông coù chòu giuùp khoâng? Thaân Phi Quyønh luùc naøy huyeät ñaïo ñöôïc giaûi, tay chaân cöû ñoäng bình thöôøng, noùi naêng töï nhieân, nhöng saéc maët vaãn ñoû öûng vì theïn, maét giaän döõ noùi: 235 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 236 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Höø, ngöôi khieán Nhaïc Tieåu Tuaán söû duïng Hoûa Linh Chæ khoáng cheá thaát ñaïi huyeät treân ngöôøi ta, coøn noùi gì nöõa chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe thaáy theá thì thaàm nghó: – AØ, thì ra Kim Thieát Khaåu ñaåy luoàng chaân khí vaøo ngöôøi ta, xuaát chæ ñieåm huyeät laïi laø Hoûa Linh Chæ. Kim Thieát Khaåu nhuùn vai cöôøi noùi: – Ñaây chính laø moät ñieàu kieän, chæ caàn coâ nöông gaät ñaàu ñoàng yù cöùu ngöôøi, thì ñaûm baûo coâ nöông voâ haïi. Thaân Phi Quyønh cöù nhôù laïi vöøa roài Nhaïc Tieåu Tuaán xuaát thuû ñieåm vaøo nhöõng yeáu huyeät hieåm hoùc treân ngöôøi coâ ta thì töï nhieân thaáy theïn ñeán chín maët. Luùc naøy naøng khoâng daùm quay ngöôøi laïi nhìn chaøng, cuùi thaáp ñaàu hoûi: – Ngöôi muoán ta cöùu ai? – Hì hì, noùi vaäy laø Thaân coâ nöông ñaõ ñoàng yù? Kim Thieát Khaåu ñöa ba ngoùn tay leân xoa ñaàu muõi, cöôøi noùi tieáp: – Cuõng chaùu gaùi khaùc, chính laø tieåu muoäi cuûa vò coâng töû naøy, coâ ta truùng thöông, duy nhaát Kim Hình Chöôûng cuûa coâ nöông coù theå cöùu... Nhaïc Tieåu Tuaán chôït nhôù laïi lôøi tieân ñoaùn cuûa Kim Thieát Khaåu. Kim coù theå khaéc Moäc, boãng thaáy hieáu kyø trong loøng, chaúng leõ laõo ta ñuùng laø coù taøi tieân tri? – A, thì ra yù laõo noùi Kim khaéc Moäc, chính laø muoán noùi ñeán Kim Hình Chöôûng giaûi ñöôïc Thanh Saùt Chöôûng ñaây maø! Nhöng vôùi Thaân Phi Quyønh thì kinh ngaïc khoâng ít, naøng ngöôùc maùt nhìn laõo hoûi: – Laøm sao ngöôi bieát ta luyeän Kim Hình Chöôûng? Kim Thieát Khaåu xoøe baøn tay phaûi ra baám baám, roài cöôøi noùi: – Keû heøn haønh ngheà boác queû maáy möôi naêm nay, Kim Moäc Thuûy Hoûa Thoå ñeàu naèm trong Nguõ haønh, thì laøm sao thoaùt khoûi loøng baøn tay keû heøn naøy ñöôïc! Thaân Phi Quyønh chæ cöôøi nhaït moät tieáng khinh bæ, nhöng khoâng noùi gì. Kim Thieát Khaåu chaúng ñeå yù noùi tieáp: – Coâ nöông nhö ñaõ ñoàng yù vaäy thì coù theå baét ñaàu! Thaân Phi Quyønh laïnh gioïng hoûi: – Vò coâ nöông kia truùng thöông gì? Nhaïc Tieåu Tuaán chöa kòp ñaùp, thì Kim Thieát Khaåu ñaõ noùi: – Truùng Thanh Saùt Chöông, Ñoâng phöông Giaùp AÙt Moäc, saéc xanh, neân caàn phaûi coù Taây phöông, Canh Taân Kim, saéc ñoû, môùi coù theå khaéc cheá ñöôïc thöông theá, cho neân môùi nhôø ñeán coâ nöông! 236 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 237 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaân Phi Quyønh luùc naøy môùi quay ñaàu sang nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán laïnh luøng hoûi: – Coâ ta laø tieåu muoäi cuûa ngöôi? Tuy khaåu khí laïnh luøng, nhöng khi aùnh maét coâ ta baét gaëp tuaán dieän khoâi ngoâ cuûa chaøng thì töï loøng khoâng khoûi roän leân, maét laïi öûng hoàng. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe hoûi baát giaùc cuõng öûng ñoû maët, voäi noùi: – Coâ ta laø nghóa muoäi cuûa taïi haï, mong coâ nöông cöùu giuùp, taïi haï voâ cuøng caûm kích. Thaân Phi Quyønh chaúng ñeå yù gì ñeán caâu noùi cuûa chaøng, quay hoûi Kim Thieát Khaåu: – Ngöôi muoán ta cöùu coâ ta nhö theá naøo ñaây? Kim Thieát Khaåu noùi ngay: – Kim Hình chöôûng laø kyø moân tuyeät hoïc ñôøi nay, cuõng laø coâng phu sô boä trong Huyeàn Moân kieám phaùp, coù theå noùi laø coâng phu lôïi haïi nhaát trong caùc moân chöôûng coâng trong thieân haï. Ngöôøi bò truùng chöôûng naøy, tôï nhö nghìn ñao caét ruoät, ñau ñôùn loàng loän ñeán khi khí tuyeät maø cheát. Coâ nöông tuoåi coøn treû, coù leõ cuõng chæ môùi luyeän thaønh chöøng ba phaàn coâng phu, nhöng ba phaàn coâng phu cuõng ñaõ laø khaù laém roài, coù theå khaéc cheá ñöôïc Thanh Saùt Chöôûng giaûi heát kyø ñoäc cuûa noù, tieâu tröø khí Giaùp AÙt Moäc trong noäi theå, coù leõ chæ caàn coâ nöông duøng naêm phaàn hoûa haàu cuûa mình laø cuõng ñaõ quaù ñuû! Thaân Phi Quyønh noùi: – Ngöôi noùi raát ñuùng, Kim Hình Chöôûng ta chæ môùi luyeän böôùc sô boä, phaùt ñöôïc maø thaâu khoâng ñöôïc, ngöôi yeâu caàu ta vaän xuaát naêm thaønh hoûa haàu, thöïc tình ta khoâng daùm ñoan chaéc. – Ñuùng! Kim Thieát Khaåu cöôøi ñaéc yù voã tay ñaùnh ñeùt moät caùi roài noùi tieáp: – Keû heøn chính ñaõ nhìn ra sôùm hoûa haàu coâng phu cuûa coâ nöông chöa ñuû ñeå ñaåy Thanh Saùt Chöôûng, cho neân vöøa roài môùi möôïn chæ löïc cuûa Nhaïc coâng töû ñieåm vaøo saùu huyeät treân Tuùc döông maïch cuûa coâ nöông. Luùc trò thöông, chæ caàn giaûi khai moät huyeät treân Döông maïch, coâ nöông tieáp tuïc xuaát thuû, nhö vaäy chaúng phaûi laø chæ coù moät phaàn naêm Kim khí ñoù thoâi sao? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe ñeán ñaây thì hieåu ra vaán ñeà, thaàm nghó: – Laõo ta muoán ra tay ñieåm huyeät vaøo Tuùc döông maïch treân ngöôøi Thaân coâ nöông, quaû nhieân ñaõ sôùm coù tính toaùn! Thaân Phi Quyønh ngöôïc laïi giaät mình nghó: – Haén tính toaùn nhö thaàn, neáu nhö ta khoâng ñoàng yù trò thöông cho nha ñaàu kia thì nhaát ñònh haén khoâng buoâng tha ta! Chæ nghó ñeán ñoù, coâ ta laïnh gioïng noùi: – Haûo, ta chaáp nhaän! 237 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 238 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Kim Thieát Khaåu cöôøi cöôøi noùi: – Ña taï Thaân coâ nöông, ñaõ neå tình keû heøn, ngaøy sau nhaát ñònh coù luùc baùo ñaùp coâ nöông! Thaân Phi Quyønh höø moät tieáng laïnh luøng noùi: – Ngöôi muoán baùo ñaùp theá naøo ñaây? Kim Thieát Khaåu tay xoa muõi theo coá taät, cöôøi hì hì noùi: – Ñieàu naøy thaát khoù noùi! Noùi ñeán ñoù, boãng duøng thuaät truyeàn aâm nhaäp maät noùi tieáp vôùi Thaân Phi Quyønh: – Coâ nöông haø taát hoûi nhieàu, taïm thôøi ñeâm nay chòu thieät moät chuùt, sau naøy keû heøn nhaát ñònh doác söùc taùc thaønh. Thaân Phi Quyønh maët vaãn laïnh luøng khoâng leân tieáng. Kim Thieát Khaåu nhaân cô hoäi noùi tieáp: – Thôøi gian ñaõ caáp baùch laém roài, xin Thaân coâ nöông nhanh ñoäng thuû. Thaân Phi Quyønh hoûi laïi: – Ngöôi muoán ta ñoäng thuû theá naøo ñaây? Kim Thieát Khaåu chæ khoaûng khoâng beân caïnh Truùc Thu Lan noùi: – Coâ nöông ngoài xeáp baèng xuoáng ñaây nhaém maét ñònh thaàn, chôù ñoäng ñaäy. Thaân Phi Quyønh ñeán ñaây thì chaøng coøn gì ñeå khöôùc töø, beøn y theo lôøi laõo ta ngoài xeáp baèng beân caïnh ngöôøi Truùc Thu Lan. Kim Thieát Khaåu laïi vaãy Nhaïc Tieåu Tuaán, baûo chaøng ngoài xuoáng beân caïnh Thaân Phi Quyønh: – Nhaïc coâng töû cuõng ngoài xuoáng ñaây, theo lôøi chæ daãn cuûa ta maø haønh ñoäng laø ñöôïc. Khi thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng ñaõ ngoài yeân vò roài, Kim Thieát Khaåu ñeán ñöùng sau löng chaøng, tay traùi ñöa ra choäp vaøo vai phaûi cuûa chaøng, höõu thuû choäp vaøo khuyûu tay cuûa mình, roài baét ñaàu vaän khí truyeàn sang ngöôøi chaøng, mieäng noùi: – Nhaïc coâng töû nhanh xoøe tay phaûi ra, aùp chöôûng vaøo huyeät Quan Nguyeân treân Nhaâm Maïch cuûa Thaân coâ nöông! Khoâng ñôïi Nhaïc Tieåu Tuaán kòp môû mieäng, laõo ta noùi tieáp ngay: – Thaân coâ nöông, keû heøn duøng hoûa ôû Thieáu döông, trôï giuùp. Hoûa sinh Thoå, Thoå seõ sinh Kim, hieän taïi coâ nöông duøng Kim khaéc Moäc, ñieåm vaøo huyeät Quan Nguyeân treân ngöôøi Truùc coâ nöông. Neân bieát, huyeät Quan Nguyeân thuoäc Nhaâm maïch chaïy ngay giöõa buïng roán ba thoán, baûo Thaân Phi Quyønh ñieåm vaøo huyeät Quan Nguyeân treân ngöôøi Truùc Thu Lan thì 238 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 239 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long khoâng coù vaán ñeà gì, vì boïn hoï cuøng nöõ tính vôùi nhau. Nhöng baûo Nhaïc Tieåu Tuaán ñaët tay aùp vaøo huyeät Quan nguyeân treân ngöôøi Thaân Phi Quyønh thì thaät laø moät haønh ñoäng khieám nhaõ. Nhöng luùc naøy Kim Thieát Khaåu vöøa noùi laø ñaõ truyeàn moät luoàng hoûa khí Thieáu Döông sang ngöôøi chaøng, khieán tay chöôûng chaøng noùng raàn leân nhö löûa ñoát. Ñaây goïi laø tình theá teân ñaõ giöông cung, khoâng theå khoâng buoâng, chaøng chæ ñaønh caén raêng ñöa höõu chöôûng aùp vaøo huyeät Quan Nguyeân treân ngöôøi Thaân Phi Quyønh. Chuyeän cuõng kyø, chính khi chaøng ñaët tay chöôûng vaøo huyeät Quan Nguyeân cuûa Thaân Phi Quyønh, thì coâ ta caûm thaáy luoàng nhieät khí vaøo Nhaâm maïch rôi xuoáng Hoäi AÂm chuyeàn sang Ñoác Maïch. Huyeät Tröông cöông voán bò Hoûa Linh chæ phong beá vöøa roài lieàn theo ñoù maø giaûi khai, tôï hoà nhö thaáy löu khai gioïng thoâng suoát. Baây giôø coâ ta khoâng daùm chaäm treã, lieàn vaän khôûi Kim Hình chöôûng vaøo ngoùn giöõa, vung tay ñieåm huyeät Quan Nguyeân treân ngöôøi Truùc Thu Lan. Kim Thieát Khaåu laïi ra leänh: – Nhaïc coâng töû di ñoâi chöôûng ñeán huyeät Am Lieâm, Thaân coâ nöông ñieåm vaøo huyeät Am Lieâm cuûa Truùc coâ nöông. Nhaïc Tieåu Tuaán chaúng chuùt do döï, di ñoäng chöôûng ñeán huyeät Am Lieâm. Thaân Phi Quyønh cuõng laäp töùc vaän Kim Hình Chöôûng ñieåm tieáp vaøo huyeät Am Lieâm cuûa Truùc Thu Lan. Gioïng Kim Thieát Khaåu laïi vang leân: – Nhaïc coâng töû di chöôûng ñeán huyeät Mang du, Thaân coâ nöông ñieåm vaøo huyeät Mang du... Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Thaân Phi Quyønh cöù nhaát nhaát y theo lôøi Kim Thieát Khaåu ñoäng thuû, tieáp lieàn sau ñoù coøn ñieåm ma huyeät, quyeàn moân, thieân trì, cöïc tuyeán vaø vaân moân. Khi Thaân Phi Quyønh keát thuùc huyeät cuoái cuøng, Kim Thieát Khaåu baây giôø môùi buoâng thoõng tay khoûi vai Nhaïc Tieåu Tuaán, thôû phaøo noùi: – Toát roài, nhò vò ñöùng leân ñi! Nhaïc Tieåu Tuaán nghe noùi lieàn nhuùn ngöôøi ñöùng daäy hoûi: – Laõo tröôïng, nhö vaäy laø ñöôïc roài sao? Thaân Phi Quyønh vaän Kim Hình chöôûng ñieåm lieàn baûy ñaïi huyeät treân ngöôøi Truùc Thu Lan, thì caû baûy huyeät treân ngöôøi coâ ta vöøa roài bò Hoûa Linh chæ phong beá, töï nhieân cuõng hoùa giaûi. Luùc naøy môùi thaáy theïn ñeán chín maët, ñöùng leân chaúng heù moâi noùi nöûa caâu, tung ngöôøi phoùng nhanh ra ngoaøi nhö laøn khoùi bieán maát sau cöûa mieáu. Kim Thieát Khaåu ngoùng maét doõi theo boùng daùng coâ ta, nhuùn vai cöôøi noùi vôùi theo: 239 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 240 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thaân coâ nöông ñi chaäm thoâi! Noùi roài laõo quay ngöôøi nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán moät caùi ñaày thaâm yù, thaáp gioïng noùi: – Ngöôi chôù thaáy maët coâ ta laïnh luøng, kyø thöïc trong tim coâ ta noùng laém ñaáy! Hì hì... Nhaïc Tieåu Tuaán nghe noùi caâu naøy, nhôù laïi tình caûnh vöøa roài thì khoâng khoûi theïn, voäi vaøng laáp lieám hoûi sang chuyeän khaùc: – Laõo tröôïng, tieåu muoäi cuûa taïi haï... – AÙi, ngöôi chôù noân noùng! Noùi roài laõo keùo Nhaïc Tieåu Tuaán cuøng ngoài xuoáng, noùi tieáp: – Thanh Saùt Chöôûng leänh muoäi bò ñaùnh truùng giôø ñaây ñaõ ñöôïc Thaân coâ nöông duøng Kim Hình Chöôûng laáy kim khaéc Moäc, maø ñaåy heát ra ngoaøi roài, chaúng phaûi lo ngaïi gì nöõa. Coù ñieàu ta vöøa ñieåm huyeät Thuïy mieân ñeå coâ ta nguû moät giaùc, ñeán saùng seõ tænh laïi, tuyeät ñoái khoâng coøn chuùt ñau ñôùn trôû ngaïi gì trong ngöôøi. Nhaïc Tieåu Tuaán caûm kích, chaáp tay vaùi daøi noùi: – Ña taï laõo tröôïng, ñeâm nay neáu khoâng... Kim Thieát Khaåu xua tay caét ngang lôøi chaøng noùi: – Chuùng ta chôù neân noùi lôøi caûm taï vôùi nhau, noùi vaäy nghe coøn vöông tuïc khí, thaät ra laõo ca ca ta cuõng chæ phuïng meänh haønh söï maø thoâi. Nhaïc Tieåu Tuaán ngaïc nhieân trô maét hoûi: – Laõo tröôïng phuïng meänh ai? Kim Thieát Khaåu nhuùn vai cöôøi ñaùp: – Tröø sö phuï ra, treân ñôøi naøy coøn ai sai khieán ñöôïc ta? – OÀ, leänh sö cuûa laõo tröôïng laø vò cao nhaân nao? Kim Thieát Khaåu vaãn toeùt mieäng cöôøi hì hì: – Tieåu laõo ñeä, ngöôi cöù chôù moät lôøi goïi ta laø laõo tröôïng ñöôïc khoâng chöù? Baèng khoâng ngöôi cöù goïi hoaøi, thì laõo ca ca ta coù leõ giaø ñi maát! Laïi ba ngoùn tay xoa muõi, nhöng laàn naøy boãng thaáy chieác muõi rôi ra, laõo í leân moät tieáng la hoaûng: – Cheát roài, chieác muõi ta rôi maát! Nhaïc Tieåu Tuaán voán töø ñaàu khoâng chuù yù, maø cuõng vì trong ñieän quaù toái, luùc naøy nghe laõo ta la toaùng leân môùi ngöng muïc chuù nhìn vaø phaùt hieän ra, chieác muõi heånh to ñöùng treân maët laõo ta laø giaû. Nhaïc Tieåu Tuaán chôït hieåu ra, beøn noùi: – Thì ra laõo tröôïng hoùa trang... 240 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 241 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Kim Thieát Khaåu xuît moät tieáng thaáp gioïng noùi: – Beân ngoaøi coøn coù moät ngöôøi, ñeå ta ra ñuoåi haén ñi, roài chuùng ta noùi chuyeän. Vöøa noùi vöøa quay ngöôøi ñi nhanh ra cöûa mieáu. Nhaïc Tieåu Tuaán trong loøng thaàm nghó: – Laõo Kim Thieát Khaåu naøy haønh vi kyø qua, khoâng bieát laõo ta thaät ra laø ai? Chæ nghó ñeán ñoù, ñaõ thaáy Kim Thieát Khaåu quay trôû vaøo, cöôøi noùi: – Laõo giaø Xuy Yeân Baùo luùc naûy ta baûo canh giöõ ngoaøi cöûa, giôø ñaõ ñuoåi ñi roài. – Laõo tröôïng... Kim Thieát Khaåu chaúng ñôïi chaøng noùi heát caâu, tröøng maét caét ngang: – Laïi laõo tröôïng, ngöôi goïi ta moät tieáng laõo ca khoâng ñöôïc sao chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn noùi: – Cung kính baát nhö toøng meänh, taïi haï xin vaâng meänh! Kim Thieát Khaåu cöôøi noùi tieáp: – Coù theá chöù! Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Laõo ca vöøa roài noùi laø phuïng meänh haønh söï, coù nghóa laø ñeán ñaây ñeå cöùu tieåu muoäi taïi haï ö? – Hì hì... Cöùu tieåu muoäi ngöôi chæ laø chuyeän khoâng tính maø gaëp thoâi, thaät ra chính laø ñeán tìm ngöôi! – Tìm toâi? – Khoâng sai! – Ñeå laøm gì? – Tieåu laõo ñeä, tröôùc ñaây ngöôi bieát ta chöù? – Khoâng bieát! Kim Thieát Khaåu laïi hoûi: – Theá tröôùc ñaây ta bieát ngöôi chöa? Nhaïc Tieåu Tuaán hôi ngôù ngöôøi tröôùc caâu hoûi naøy, nhöng roài laéc ñaàu ñaùp: – Cuõng chöa! Kim Thieát Khaåu xoa xoa hai tay vaøo nhau noùi: – Tieåu laõo ñeä ngöôi tröôùc ñaây chöa töøng bieát ta, ta cuõng chöa töøng bieát tieåu laõo ñeä ngöôi, vaäy thì ta tìm ngöôi ñeå laøm gì? Nhaïc Tieåu Tuaán nhíu maøy noùi: 241 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 242 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Neáu laõo ca ca ñaõ khoâng coù yù tìm taïi haï, vaäy thì ngöôøi naøo muoán tìm taïi haï? Kim Thieát Khaåu nhuùn vai noùi: – Ñöông nhieân laø sö phuï ta, ta chaúng ñaõ noùi qua vôùi tieåu laõo ñeä ngöôi laø phuïng meänh haønh söï ñoù sao? – Nhöng leänh sö thaät ra laø vò naøo chöù? – Ñieàu naøy ngöôi khoâng caàn phaûi bieát, ñaèng naøo thì sö phuï ta tröôùc ñaây ñaõ bieát laõo ñeä ngöôi! Noùi roài laõo cöôøi hì hì tít maét hoûi tieáp: – Tieåu laõo ñeä ngöôi coù bieát sö phuï ta caàn ta tìm ngöôi laø coù chuyeän gì khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán laéc ñaàu ñaùp: – Taïi haï khoâng bieát! Kim Thieát Khaåu gheù ñaàu saùt maët chaøng thaáp gioïng noùi: – Sö phuï ta muoán ta tìm laõo ñeä ngöôi vì ngöôøi muoán truyeàn thuï cho ngöôi moät chieâu kieám phaùp. Nghe caâu noùi naøy thaät hoaøn toaøn baát ngôø vôùi chaøng, sö phuï laõo ta laø ai, taïi sao laïi muoán truyeàn thuï cho chaøng moät chieâu kieám? Trong loøng thaáy kyø laï, ñònh leân tieáng hoûi, nhöng Kim Thieát Khaåu chöøng nhö hieåu ñöôïc ñieàu chaøng muoán hoûi, chaúng ñôïi chaøng leân tieáng laõo beøn noùi ngay: – Tieåu laõo ñeä ngöôi chaúng phaûi muoán hoaøn thaønh moät taâm nguyeän cuûa sö phuï ngöôi ñoù sao? Nhaïc Tieåu Tuaán caøng söõng ngöôøi hoûi: – Ñieàu naøy laõo ca ca laøm sao bieát ñöôïc? – A, ñöông nhieân laø sö phuï ta noùi! Nhaïc Tieåu Tuaán nghe ñeán ñoù, chôït nhôù laïi chuyeän tröôùc ñaây khi chaøng baùi bieät sö phuï, döôùi chaân Linh Ñaøi sôn chaøng gaëp moät laõo nhaân baûo chaøng haõy ñeán Vuõ Tieán tìm Toáng Traán Sôn, chính laø nhôø laõo nhaân naøy chæ ñieåm, trong loøng thoaùng nghó nhanh beøn hoûi: – Sö phuï cuûa laõo ca coù phaûi laø moät laõo nhaân nieân kyõ öôùc thaát tuaàn, toùc baïc chaám vai, saéc dieän nhö haøi ñoàng, döôùi caèm coù moät choøm raâu baïc thöa, thaân vaän tröôøng baøo maøu coå ñoàng, tay caàm truùc tröôïng? – Ñuùng, ñuùng, ñuùng laém! Kim Thieát Khaåu gaät ñaàu lia lia, lai noùi: – Ta ñaõ baûo laø laõo ñeä ngöôi raát quen, hieän taïi thì coi nhö ngöôi nhôù roài chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán laéc ñaàu noùi: 242 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 243 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Taïi haï chæ gaëp qua vò laõo nhaân nay moät laàn, hoaøn toaøn khoâng heà quen bieát. Kim Thieát Khaåu lai cöôøi hì hì noùi: – Tröôùc laï sau quen, cuõng nhö laõo ñeä ngöôi vôùi laõo ca ca ta ñaây naøo quen bieát gì, coù theå môùi goïi laø nhaân sinh chöù! – ÖØm... Nhöng, leänh sö taïi sao laïi muoán truyeàn thuï cho taïi haï moät chieâu kieám? – AÙi, muoán thanh toaùn taâm nguyeän cuûa sö phuï ngöôi, chæ caàn moät caâu cuûa Toáng Traán Sôn laø xong, maø muoán laõo ta noùi ra thì phaûi thaéng noåi moät chieâu kieám ñuùng vaäy chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu, nhö ñaõ hieåu ra moät chuùt. Kim Thieát Khaåu noùi tieáp: – Nhö vaäy laø ñaõ roõ, sö phuï ta muoán tìm ngöôi veà truyeàn thuï moät chieâu kieám phaùp, ñöông nhieân baèng chieâu naøy ñaûm baûo ngöôi thaéng noùi moät kieám cuûa Toáng Traán Sôn. Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ hieåu, nhöng laéc ñaàu noùi: – Khoâng can gì nöõa, vì Toáng ñaïi laõo gia hieän taïi ñaõ truùng ñoäc... – Hì hì... Ñoù chæ laø chuyeän nhoû, trong ngöôøi laõo ca ta coù mang theo thuoác giaûi ñaây! Nhaïc Tieåu Tuaán vaãn laéc ñaàu noùi: – Nhöng loaïi thuoác giaûi thoâng thöôøng, ñoái vôùi loaïi kyø ñoäc Taùn coâng maø Toáng ñaïi laõo gia truùng ñeàu voâ hieäu. Kim Thieát Khaåu haùy haùy caëp maét löôn nhìn chaøng noùi: – Loaïi döôïc hoaøn trong ngöôøi laõo ca ta chính laø chuyeân giaûi Taùn coâng ñoäc. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy thì möøng khaép khôûi trong loøng, noùi voäi: – Laõo ca ca, loaïi thuoác trong ngöôøi ca ca ñuùng laø giaûi Taùn coâng ñoäc ö? Kim Thieát Khaåu nhuùn vai cöôøi ñaùp: – Laõo ca ta tuy haønh taåu giang hoà xem töôùng xoå queû ñeàu chæ laø löøa thieân haï kieám tieàn uoáng röôïu, theá nhöng vôùi tieåu laõo ñeä ngöôi, ta chöa heà doái nöûa caâu nheù! Noùi roài laõo thoø tay vaøo trong aùo mình laáy ra moät chieác bình saønh maøu xanh ngoïc bích nhoû xíu, noùi tieáp: – Ngöôi xem, ñaây khoâng phaûi laø giaûi döôïc Taùn coâng ñoäc sao? Nhaïc Tieåu Tuaán möøng rôõ, reo leân: – A, laõo ca ca quaû thaät laø coù thuoác giaûi... Kim Thieát Khaåu cöôøi nhoû noùi: – Noùi cho ngöôi bieát cuõng khoâng sao, caùi naøy laõo ca ca ta choâm ñöôïc! 243 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 244 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Choâm ñöôïc? – Hì hì... Ñöông nhieân laø laõo ca ca ta laøm gì coù noåi thöù naøy, noù voán laø cuûa Thaân coâ nöông, ta chæ giôû ngoùn ngheà ra laø laáy moät caùch deã daøng töø trong tuùi aùo cuûa coâ ta, ngöôi roõ roài chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán laéc ñaàu cöôøi noùi: – Thaät laø... Taïi haï chaúng nghó sai, laõo ca ca khoâng bieát duïng ñoäc, thì laøm sao coù ñöôïc thuoác giaûi? Kim Thieát Khaåu ñaõ nheùt bình thuoác vaøo tay chaøng, noùi tieáp: – Tieåu laõo ñeä, giôø ngöôi chæ caàn mang thuoác giaûi ñeán cho Toáng Traán Sôn, sau ñoù chæ caàn thaéng laõo ta moät chieâu kieám, thì taâm nguyeän cuûa sö phuï ngöôi xem nhö hoaøn thaønh trong taàm tay! Nhaïc Tieåu Tuaán caàm laáy bình giaûi döôïc, loøng caûm kích voâ haïn noùi: – Ña taï laõo ca ca! Vöøa noùi chaøng vöøa nheùt bình thuoác vaøo ngöïc aùo. Kim Thieát Khaåu keùo tay chaøng noùi: – Naøo, naøo, ñeán ñaây. Giôø laõo ca ca ta seõ truyeàn laïi chieâu kieám kia cho tieåu ñeä ngöôi. Noùi roài, laõo laáy thanh kieám goã leân, nhìn chaøng noùi: – Ngöôi nhìn cho kyõ, theá naøy... Döùt lôøi, kieám goã trong tay ñaâm thaúng tôùi tröôùc, nöõa chöøng boãng chuyeån höôùng cheách ra ngoaøi sang traùi, cuoái cuøng thì phaûn hoài ngoaéc trôû laïi aùnh kieám loaùng leân nhanh nhö löu tinh, tieáp ñoù laïi phoùng leân ñaâm ra laàn thöù hai, cuoái cuøng thì thaâu kieám veà. Nhaïc Tieåu Tuaán ngaïc nhieân hoûi: – Ñôn giaûn vaäy thoâi sao? Kim Thieát Khaåu nheo maét cöôøi hì hì noùi: – Ñôn giaûn theá ñaáy, ngöôi thöû muùa xem nao? Vöøa noùi laõo vöøa trao thanh kieám goã trong tay cho chaøng. Nhaïc Tieåu Tuaán caàm kieám, trong loøng coù chuùt khoâng tin, roài cöù theo chieâu kieám vöøa roài Kim Thieát Khaåu ñaùnh ra, muõi kieám ñaâm tôùi, cheách ngang, phaûn hoài, laïi ñaâm roài thaâu veà. oOo 244 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2