Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 2

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

97
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 2

 1. 14 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Hai HAÉC HOÅ THAÀN G aõ tieåu töû tuoåi thaáy khoâng lôùn laém theá nhöng ñuû khaû naêng ñaáu vôùi Hoaøi Baéc Tam Lang, maø luùc naøy nhìn thaáy thöông theá cuûa boïn Hoaøi Baéc Tam Lang coøn naëng hôn caû haén cuõng ñuû bieát raèng haén khoâng phaûi laø nhaân vaät taàm thöôøng. Coâ gaùi baùn hoa luùc aáy ñöùng daäy quay ñaàu nhíu ñoâi maøy lieãu noùi veû khoâng vui: – Caùc ngöôi sao phaûi khoå theá chöù? Khoâng vieäc gì cuõng töï nhieân ñaùnh nhau ñeán maùu me ñaày caû ngöôøi... Coâ hôi döøng laïi, roài quay nhìn gaõ baùn vaûi beùo maäp laø Haø Baù Thoâng hoûi: – Haø gia, treân ngöôøi quyù vò haún laø coù mang theo thuoác trò thöông? Noùi chung laø chuùng ta chaúng theå naøo thaáy ngöôøi bò thöông maø khoâng cöùu, mau ñem ra noâ gia trò lieäu veát thöông cho boïn hoï... Haø Baù Thoâng nghe noùi thì gaät ñaàu ñaùp ngay: – Vaâng, vaâng... Quaû laø giöõa ñöôøng thaáy baát bình coøn ra tay, huoáng gì thay ngöôi cheát maø khoâng cöùu. Haø Baù Thoâng laøm vieäc naøy xem ra laø moät phaûn xaï heát söùc töï nhieân. Gaõ vöøa gaät ñaàu vöøa moùc trong tuùi ra moät chieác bình saønh maøu xanh nhoû xíu ñöa ñeán cho thieáu nöõ. Coâ gaùi baùn hoa laäp töùc nhaän laáy bình thuoác roài caån thaän ñaáp thuoác vaøo caùc veát dao treân ngöôi boïn Hoaøi Baéc Tam Lang. Thuoác trò thöông cuûa boïn Yeåu Meänh Thöông Taåu quaû nhieân laø coâng hieäu, vöøa ñaép vaøo laø thaáy ñaõ caàm huyeát chæ thoáng, treân maët boïn Hoaøi Baéc Tam Lang xem ra bôùt phaàn thoáng khoå. Ma Dieän Lang göôïng gaïo cöôøi noùi: – Ña taï... Ña taï coâ nöông... – Khoâng caàn khaùch khí. Coâ gaùi baùn hoa traû lôøi nheï nhaøng, theá nhöng beân trong haøm chöùa chuùt traùch moùc, roài noùi tieáp: – Ba vò ñeàu laø ñaïi hieäp, theá maø ñaùnh nhau vôùi moät teân tieåu töû naøy. Hieän taïi thì caû boán ngöôøi maùu me ñaàm ñìa theá kia hoûi coù gì toát chöù? – Khoâng, khoâng phaûi haén... Ma Dieän Lang maët traéng beäch loä ra moät neùt khuûng hoaûng roài chæ tay ra höôùng ngoaøi cöûa, vöøa run vöøa noùi: – Laø... beân ngoaøi... Haén töïa hoà nhö kinh qua moät cuoäc khuûng hoaûng lôùn, cho neân vöøa noùi ñeán maáy 14 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 15 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chöõ “beân ngoaøi” laø saéc maët ñaõ taùi xanh töøng hoài troâng ñeán ñaùng sôï. Thieát Buùt Lyù Baïch Khoâi ñoät nhieân ñöùng vuït daäy böôùc ñeán gaàn hoûi: – Beân ngoaøi theá naøo chöù? Ma Dieän Lang gioïng run leân: – Laø... laø... töû... thaàn... Lyù Baïch Khoâi hoûi gaèn: – Ngöôi noùi sao? Ngöôi nhìn thaáy töû thaàn ö? – Khoâng... khoâng nhìn thaáy... – Vaäy caùc ngöôi taïi sao laïi bò thöông? Ma Dieän Lang coá gaéng ñònh thaàn laáy laïi bình tónh roài môùi noùi ñöôïc: – Ñao, moät thanh ñao khoâng ngöôøi söû duïng. Lyù Baïch Khoâi höø moät tieáng nhaùc gioïng noùi: – Moät thanh ñao khoâng coù ngöôøi söû duïng maø cuõng coù theå cheùm ngöôi ñöôïc ö? Ma Dieän Lang voäi vaøng gaät ñaàu ñaùp: – Coù theå ñuùng nhö vaäy. Coù theå huynh ñeä tieåu nhaân chính laø bò moät thanh ñao cheùm bò thöông. – Vaäy thì sao ngöôi bieát ñoù laø töû thaàn? Ma Dieän Lang maët traéng ñôø ra nhö xaùc cheát, roõ raøng laø ñeán giôø haén vaãn chöa heát sôï, ngaãm nghó moät luùc roài laïi noùi: – Bôûi vì tröôùc khi ngoïn ñao xuaát hieän thì coù tieáng ngöôøi... – Coù tieáng ngöôøi ö? Noùi gì? – Moät aâm thanh raát laø kyø quaùi töïa hoà nhö töø treân khoâng trung voïng xuoáng, luùc beân naây luùc beân kia, chaúng nhaän ra ñöôïc laø töø phöông höôùng naøo ñeán, gioïng ngöôi ñoù noùi raèng: Noùi... noùi... Ñeán luùc naøy thì coâ gaùi baùn hoa toû ra noân noùng, voäi hoûi doàn: – Haén noùi gì chöù? Ma Dieän Lang ñaùp: – Haén noùi: “Noùi töû thaàn ñeán, keâ khuyeån baát löu...” Lyù Baïch Khoâi “A” leân roài cöôøi khaø khaø noùi: – Thaät laø kheùo cho caùi teân Keâ Khuyeån Baát Löu kia, döôùi ñao cuûa haén, ñeán boïn voâ danh tieåu toát caùc ngöôi maø cuõng chæ ñeå laïi vaøi veát thöông ñao, vaäy maø cuõng ñuû xöng laø töû thaàn hay sao? Chính luùc haén vöøa noùi xong, ñoät nhieân töø beân ngoaøi töûu ñieám moät aâm thanh vöøa nhoû vöøa keùo daøi töïa hoà nhö voïng veà töø coõi u minh: 15 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 16 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Lyù... Baïch... Khoâi... ngöôi... nhanh... ra...ñaây... cho... ta... AÂm thanh cöù keùo daøi höõu khí maø voâ löïc, ñeán moät luùc vaãn chöa döùt quaû laø chaúng khaùc gì tieáng Nöõ Vu goïi hoàn, nghe ñeán laïnh caû xöông soáng, khieán ngöôøi ta khoâng khoûi phaûi ruøng mình. Trong töûu ñieám luùc naøy moïi ngöôøi bò nghe roài ñeàu phaûi bieán saéc ruït ngöôøi, ngay caû vò thö sinh coâng töû töø ñaàu ñeán giôø vaãn ngoài traàm maëc uoáng röôïu, luùc naøy cuõng thoaùng ñoåi saéc. Baùch Tî Lang laø ngöôøi ñaàu tieân run gioïng leân tieáng: – Laõo ñaïi, laø haén... Ma Dieän Lang thaân hình phaùt run, laáp baáp: – Ñeán roài... ñeán roài... Thieát Buùt Lyù Baïch Khoâi laø tay laõo luyeän giang hoà theá nhöng chaúng theå naøo chòu ñeå ngöôøi ta huø doïa moät caùch deã daøng, baây giôø ñöùng phaét daäy, tay loâi caëp Thieát Buùt ra roài giöông maét nhìn ra ngoaøi quaùt lôùn: – Baèng höõu phöông naøo, sao laïi giaû quyû giaû thaàn, ñaùng goïi laø anh huøng voõ laâm sao? Haén vöøa noùi xong thì aâm thanh reùo raét laïnh luøng kia töø beân ngoaøi laïi voïng vaøo goïi: – Lyù... Baïch... Khoâi... ngöôi... ra... ñaây... cho... ta... Lyù Baïch Khoâi nghe theá thì cöôøi leân ha haû: – Ra thì ra, Lyù ñaïi gia chaúng leõ sôï ngöôi hay sao? Haø Baù Thoâng voäi goïi: – Laõo ñaïi... Lyù Baïch Khoâi vaãn cöôøi lôùn noùi: – Ñi! Laõo nhò, Thieát Buùt Cöông Traûo tung hoaønh giang hoà maáy möôi naêm, chaúng leõ hoâm nay laïi sôï moät teân voâ danh giaû quyû giaû thaàn hay sao chöù? Noùi roài, caép Thieát Buùt trong hai tay phaân ra hoaït boä böôùc haún ra beân ngoaøi töûu ñieám. Haø Baù Thoâng thaáy laõo ñaïi ñaõ ra roài chæ coøn ñaønh böôùc theo chaân gaõ. Moïi ngöôøi coøn laïi trong töûu ñieám vôùi aùnh maét ñeàu nhìn theo boùng hình cuûa hoï höôùng nhìn ra beân ngoaøi. Beân ngoaøi trôøi luùc naøy ñaõ toái mòt, cho neân chæ thaáy nhôø nhôï boùng daùng cuûa boïn Lyù Baïch Khoâi vaø Haø Baù Thoâng trong taàm moät tröôïng, khi boïn chuùng ñi xa theâm moät chuùt nöõa thì khoâng coøn nhìn thaáy gì nöõa. Lyù Baïch Khoâi boãng döøng chaân laïi, quaùt: 16 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 17 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Lyù moã ñaõ ra ñaây, keû naøo giaû thaàn giaû quyû sao coøn chöa xuaát hieän cuøng Lyù moã töông kieán? Trong maøn ñeâm tónh mòch, tieáng quaùt lôùn cuûa Lyù Baïch Khoâi coù theå noùi laø vang xa ñeán caû ngoaøi maáy möôi tröôïng, nhöng chaúng nghe moät tieáng naøo ñaùp laïi. Lyù Baïch Khoâi laïi quaùt lôùn: – Lyù moã ñaõ ra ñaây, haù coøn sôï nhaø ngöôi hay sao? Vaãn gioïng noùi cuûa gaõ vang voïng trong maøn ñeâm roài im baët. Lyù Baïch Khoâi khoâng nhòn ñöôïc, cöôøi moät traøng daøi vang leân ha haû quaùi dò. – Haûo, haûo. Ñaèng naøo thì Lyù moã cuõng xem moät vaøi chieâu tuyeät ngheä cuûa nhaø ngöôi? Vöøa noùi gaõ vöøa saûi böôùc ñi doïc theo con ñöôøng nhoû ñeán choã reõ. Haø Baù Thoâng cuøng vôùi theo saùt beân chaân laõo ñaïi mình. Hai boùng ngöôøi luùc aáy moãi thöïc söï maát huùt trong maøn ñeâm. Moïi ngöôøi trong quaùn röôïu ñaõ ñöùng ôû cöûa ngaém nhìn ra xa, luùc naøy chaúng coøn nhìn thaáy boùng daùng hoï ñaâu, thì ngaàm caûm thaáy kyø laï trong loøng. Roõ raøng vöøa roài moïi ngöôøi khoâng coøn nghe thaáy gioïng noùi phi hoà ñieâu linh quyû aùm, maø chæ coøn nghe thaáy gioïng quaùt vang, tieáng cöôøi daøi cuûa Lyù Baïch Khoâi caøng luùc caøng xa daàn, haù chaúng ñaùng ñeå ngöôøi ta ngaïc nhieân sao? Boïn Hoaøi Baéc Tam Lang tuy moãi ngöôøi ñeàu nhaän coù ñeán chuïc phaùt ñao, nhöng khoâng ñeán noãi maát maïng, vaû laïi luùc naøy ñaõ ñöôïc thieáu nöõ baùn hoa duøng thuoác trò thöông cho, neân maùu cuõng ñaõ ngöng chaûy maø côn ñau cuõng ñaõ heát, boïn hoï loàm coàm choáng tay ñöùng daäy. Theá nhöng, luùc naøy nhueä khí cuûa caû ba ñaõ maát, cuùi ñaàu uû ruõ, teân naøo teân naáy ngoài trôû laïi nguyeân vò cuûa mình beân baøn röôïu. Ma Dieän Lang vôùi tay naém laáy cheùn röôïu, khoâng noùi moät lôøi roài uoáng caïn saïch töïa hoà nhö ñeå laáy laïi tinh thaàn. Luùc aáy gaõ tieåu töû maët ñen ngoài ôû goùc quaùn röôïu boãng nhieân la lôùn: – Boïn chuùng khoâng ñi xa ñaâu. Coâ gaùi baùn hoa lieác maét nhìn nhanh veà phía haén roài hoûi: – Laøm sao ngöôi bieát? Gaõ tieåu töû maët ñen chôùp chôùp maét roài noùi: – Ta töï nhieân bieát. – Sao khoâng noùi roõ ra xem. Gioïng coâ ta nheï nhaøng maø coù chuùt nghieâm nghò khieán cho ngöôøi nghe khoù loøng töø choái. 17 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 18 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Gaõ tieåu töû nhìn thieáu nöõ moät caùi roài noùi: – Boïn chuùng khoâng cho taát caû moïi ngöôøi ôû ñaây ra ngoaøi. Vò thö sinh aùo xanh ngoài ñoái dieän vôùi thieáu nöõ töø hoài naøo tôùi giôø khoâng heà leân tieáng, luùc naøy boãng nhieân cuõng caát gioïng thanh nhaõ hoûi: – Taïi vì sao? Coâ gaùi baùn hoa lieác nheï veà phía gaõ moät caùi töïa hoà nhö haøm yù muoán hoûi: – Ngöôi maø cuõng leân tieáng ö? Tieåu töû maët ñen nhuùn vai ñaùp: – Ai bieát ñöôïc? Chính luùc boïn hoï ñang noùi chuyeän, boãng nhieân nghe tieáng “Leng keng, loaûng xoaûng” binh khí va chaïm nhau töø xa voïng laïi. Gaõ tieåu töû maët ñen cöôøi ha haû noùi: – Boïn chuùng bò böùc trôû laïi roài. Coâ gaùi baùn hoa ngoùng maét nhìn ra xa trong maøn ñeâm, quaû nhieân ñaõ thaáy boùng hai ngöôi töø khuùc reõ ngoaët ñaàu ñöôøng xuaát hieän roài daàn daàn thoaùi lui veà phía töûu ñieám. Chæ nhìn hai boùng ngöôøi kia cuõng ñuû bieát laø boïn Lyù Baïch Khoâi vaø Haø Baù Thoâng. Tröôùc maët boïn chuùng laø aùnh ñao loang loaùng, luùc cao luùc thaáp luùc traùi luùc phaûi, böùc boïn chuùng choáng ñôõ ñeán quyùnh tay quyùnh chaân, caøng luùc caøng thoaùi lui nhanh hôn. Hieän taïi thì moïi ngöôøi ñaõ nhìn thaáy ngöôøi böùc lui Thieát Buùt Cöông Traûo laø moät ngöôøi vöøa cao vöøa gaày. Khoaûng caùch ngöôøi naøy vôùi Thieát Buùt Cöông Traûo coù moät ñeán ngoaøi moät tröôïng, theá nhöng aùnh ñao loang loaùng thì chæ nhaèm ngay treân ñaàu cuûa boïn chuùng maø thoâi. Lyù Baïch Khoâi caàm song buùt muùa may loaïn xaï, töïa hoà nhö phaûi doác heát söùc löïc môùi choáng traû laïi ñöôïc nhöõng ngoïn ñao cöïc hieåm kia. Gaõ ñeå cho Haø Baù Thoâng lui tröôùc roài töï mình môùi lui sau. Boùng ngöôøi cao gaày kia caøng luùc caøng gaàn hôn, tôùi luùc naøy thì moïi ngöôøi cuõng nhìn roû raøng ngöôøi naøy treân thaân vaän tröôøng baøo maøu ñen, hai oáng tay cöïc roäng, khuoân maët xanh laïnh khoâng moät chuùt bieåu hieäu nhan saéc, chæ nhìn cuõng coù theå bieát ngay laø treân mang moät chieác maët naï baèng ñoàng. Coâ gaùi baùn hoa boãng “A” leân moät tieáng nhoû trong mieäng roài noùi: – Ngöôøi naøy nhaát ñònh laø Hoå Xöông Nga Voâ Kî. Thanh y thö sinh laáy laøm hieáu kyø hoûi: – Hoå Xöông Nga Voâ Kî laø ai? Coâ gaùi baùn hoa cöôøi töï nhieân ñaùp: – Haén chính laø tay saùt thuû döôùi tröôùng cuûa Haéc Hoå Thaàn. 18 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 19 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thanh y thö sinh nghe thì laïi caøng hieáu kyø hôn, hoûi tieáp: – Saùt thuû? Theá naøo laø saùt thuû chöù? – OÁi da... Coâ gaùi baùn hoa löôøm gaõ moät caùi roài cöôøi leân khuùc khích noùi tieáp: – Con ngöôøi ngöôi thaät laï... Ñeán saùt thuû maø khoâng bieát. Saùt thuû chính laø ngöôøi giuùp cho chuû nhaân cuûa haén haï thuû keû khaùc, hieän taïi thì ngöôi hieåu roài chöù? Thanh y thö sinh bò coâ ta noùi vaäy thì theïn ñoû maët leân, roài chaép tay noùi: – Ña taï coâ nöông chæ giaùo. Luùc naøy Haø Baù Thoâng bò böùc lui ñeán tröôùc cöûa quaùn röôïu, moïi ngöôøi ñeàu ngöng maét nhìn gaõ. Thieát Buùt kinh qua haønh cöôùc boân taåu giang hoà cuõng möôøi maáy hai möôi naêm, xem ra caû moät vuøng phía baéc danh tieáng khoâng nhoû. Nhöng hoâm nay gaëp tình caûnh theá naøy thì chaúng phaûi moät phuùt tieáng taêm bò huûy ñoù sao? Haø Baù Thoâng luùc naøy bò moïi ngöôøi trong quaùn röôïu nhìn chaàm chaäp ñeán phaùt theïn, trong loøng caøng theïn thì só khí caøng troãi daäy khieán gaõ khoâng nhòn ñöôïc, ñoät nhieân theùt lôùn moät tieáng roài caû ngöôøi tung ngöôïc nhaøo ra ngoaøi ñöa tay choäp laáy aùnh ñao... Roõ raøng ñaây laø moät chieâu trí meänh, theá nhöng treân baøn tay cuûa gaõ coù mang naêm chieác moùng theùp, quaû thaät laø khoâng sôï ñao beùn phím nhoïn. Moät chieâu naøy ñöông nhieân laø naèm ngoaøi suy nghó cuûa gaõ vaän aùo ñen kia, töïa hoà nhö quaù baát ngôø cho neân chuoâi ñao khoâng kòp trôû tay ñaõ nghe “Keng” moät tieáng. Roõ raøng laø caây ñao ñaõ bò Haø Baù Thoâng choäp truùng. Ñeán luùc naøy khi aùnh ñao ngöng haún thì moïi ngöôøi môùi kòp nhìn ra sau chuoâi ñao ñöôïc buoäc moät sôïi theùp raát nhoû. Chính ñao ñöôïc phaùt chieâu laø nhôø sôïi theùp naøy. Ngöôøi aùo ñen kia töùc giaän quaùt lôùn: – Tieåu töû muoán cheát. Chæ thaáy tay traùi ñoàng thôøi vung leân moät aùnh saùng loùe nhanh phoùng ñeán ngöôøi Haø Baù Thoâng. Moïi vieäc noùi ra thì chaäm, theá nhöng baây giôø cöïc nhanh, chæ naèm trong moät caùi chôùp maét. Luùc Haø Baù Thoâng ñöa tay chuïp truùng ngoïn ñao, caû ngöôøi chöa kòp rôi xuoáng ñaát thì veät saùng xanh kia ñaõ xeït ñeán treân ñaàu roài, y coù muoán traùnh cuõng khoâng coøn kòp nöõa. Lyù Baïch Khoâi baûn thaân cuõng khoâng ngôø laø laõo nhò Haø Baù Thoâng daùm maïo hieåm ñöa tay choäp laáy ngoïn phi ñao, laõo nhìn thaáy thì trong loøng caûm kích, nhöng muoán ñöa tay ngaên caûn cuõng khoâng kòp. Ñöùng trong quaùn, coâ gaùi baùn hoa thaáy caûnh töôïng theá thì khoâng kòp noùi, theùt lôùn moät tieáng... 19 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 20 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Trong tình caûnh caùi cheát nghìn caân treo sôïi toùc naøy, boãng nghe “Keng” moät tieáng, aùnh sang xanh saép chaïm vaøo ñaàu cuûa Haø Baù Thoâng, boãng bò baén baät vaêng trôû ngöôïc laïi veà phía boùng ñen kia. Thì ra vöøa roài laø moät ngoïn phi ñao nhoû khaùc töø ñaâu bay ñeán ñaùnh vaêng ngoïn ñao trôû lui. Luùc naøy boùng ñen kia ñaõ thu hoài ngoïn ñao trong tay, lôùn gioïng quaùt: – Keû naøo? Chæ nghe moät gioïng noùi vöøa giaø nöõa vöøa laïnh luøng vang leân: – Laõo phu. Tieáp theo gioïng noùi laø moät laõo nhaân maëc aùo xanh thình lình xuaát hieän. Lyù Baïch Khoâi vaø Haø Baù Thoâng nhaân cô hoäi lieàn thoaùi veà sau, boïn hoï hai ngöôøi luùc naøy ñaõ thaáy treân thaân coù nhieàu veát ñao cheùm, maùu me tôi taû. Boùng ngöôøi cao gaày maëc aùo ñen kia maét loä haøn quang, nhìn chaàm chaäp vaøo laõo aùo xanh, laïnh luøng hoûi: – Caùc haï töø phöông naøo ñeán? Toân tính ñaïi danh laø gì? Vì sao daùm xen vaøo chuyeän cuûa taïi haï? Thanh y laõo nhaân chæ cöôøi leân haéc haéc maáy tieáng roài ñaùp: – Laõo phu khoâng muoán nhìn thaáy nôi ñaây nhuoäm maùu. Ñoät nhieân boãng nghe coù ngöôøi thaáp gioïng la leân: – Laõo nhaân chaúng leõ chính laø Hoaøi Döông ñaïi hieäp Thanh y laõo gia sao? Gaàn nhö cuøng luùc, moät boùng ñen nöõa laïi xuaát hieän nhö boùng quyû aùp ñeán sau löng Thanh y laõo nhaân, xuaát thuû moät chöôûng khoâng heà gaây moät tieáng ñoäng nhoû... Ngöôøi cao gaày vaän aùo ñen thaáy vaäy thì cöôøi leân haéc haéc maáy tieáng, roài hai tay lieân tuïc töø trong tay aùo naém saùu ngoïn phi ñao bay ñeán tröôùc maët laõo nhaân aùo xanh nhanh nhö ñieän chôùp. Coù leõ boïn hoï laø ñoàng boïn cuøng ra tay moät luùc taán coâng vaøo Thanh y laõo nhaân töø hai phía tieàn haäu. Chæ thaáy Thanh y laõo nhaân ñoâi maét nheo laïi ñaày saùt khí, gaèn gioïng theùt lôùn: – Luõ chuoät caùc ngöôi thaät to gan. Mieäng noùi tay ra chieâu, chæ thaáy oáng tay aùo traùi phaát leân, ñaåy lui nhöõng ngoïn ñao tröôùc maët, ñoàng thôøi ñaàu cuõng chaúng theøm nhìn lui, nhöng khoaùt tay ra sau xuaát ra moät chieâu. Chæ nghe tieáng kình phong aàm aàm vang nhoû, moät coå kình löïc töø trong tay aùo ñaåy ra cuõng ñuû ñaùnh baät naêm saùu ngoïn ñao bay ngöôïc trôû laïi. Cuøng luùc “Binh” moät tieáng vang lôùn, moät chöôûng phaùt veà sau ñaõ chaïm chöôûng ñoái 20 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 21 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long phöông. Chæ thaáy boùng ngöôøi vöøa taäp kích kia ñaõ bò ñaùnh baát ngöôïc trôû laïi, loaïng choaïng ñeán boán naêm böôùc môùi ñöùng vöõng trôû laïi. Luùc naøy moïi ngöôøi ñaõ nhìn thaáy roõ, khoâng ít ngöôøi thaát thanh keâu leân: – OÂi... chính laø laõo ta... Nguyeân laø trong boùng ñeâm môø nhaït, nhöng moïi ngöôøi cuõng ñaõ nhaän ra boùng ngöôøi vöøa ñaùnh leùn kia bò ñaåy lui ba böôùc chaúng ai khaùc maø chính laø laõo giaø chuû nhaân cuûa quaùn röôïu. Roõ raøng vöøa roài ai naáy cuõng ñeàu thaáy laõo ta lui ra sau beáp, theá nhöng luùc naøy taïi vì sao laõo ta ñaõ xuaát hieän beân ngoaøi quaùn röôïu chöù? Coâ gaùi baùn hoa höø moät tieáng laïnh luøng la leân: – Ta trong loøng ñaõ thaàm nghó laø haén, quaû nhieân haén laø Hoå Traûo Toân. Thanh y thö sinh phaùt hieän coâ gaùi baùn hoa kieán thöùc thaát roäng raûi, baây giôø lieàn thaáp gioïng ghe day hoûi: – Laõo chuû quaùn röôïu naày laø Hoå Traûo Toân ö? Coâ gaùi baùn hoa cöôøi khuùc khích, roài ñöa maét nhìn chaêm vaøo thanh y thö sinh noùi: – Laõo ta goïi laø Hoå Traûo Toân Voâ Haïi, tay chaân cuûa Haéc Hoå Thaàn. Ngöôøi treân giang hoà vaãn thöôøng goïi haén ngaén goïn laø Hoå Traûo Toân. Thanh y thö sinh aùnh maét veõ thaùn phuïc noùi: – Coâ nöông thaät laø kieán thöùc uyeân baùc. Khuoân maët ngaêm ñen cuûa thieáu nöõ boãng phôùt hoàng leân, voäi vaøng khieâm toán noùi: – Naøo coù... Baáy giôø trôû laïi giöõa ñaáu tröôøng, Hoå Xöông Nga Voâ Kî caû naêm ngoïn ñao ñaõ bò thanh y laõo nhaân ñaùnh vaêng ra ngoaøi thì ngôù ngöôøi hoài laâu môùi noùi: – Thieát Chuû Coâng cuûa caùc haï thaät laø cao minh, taïi haï xin laõnh giaùo. Thanh y laõo nhaân laûnh ñaïm ngöôùc nhìn saéc trôøi, buoâng roõ töøng tieáng: – Laõo phu chæ muoán caùc ngöôi nhanh rôøi khoûi choã naøy. Laõo chuû quaùn röôïu laø Hoå Traûo Toân Voâ Haïi nhuùn vai cöôøi nhaït noùi: – Moät caâu naøy cuûa Thanh y ñaïi hieäp chaúng phaûi muoán laøm khoù boïn taïi haï hay sao? Thanh y laõo nhaân vaãn buoâng töøng tieáng laûnh ñaïm: – Coù leõ caùc ngöôi khoâng töï laøm chuû döôïc. Xem ra thì chuû nhaân cuûa caùc ngöôi cuõng saép ñeán, haén hieän giôø ôû ñaâu? Hoå Traûo Toân Voâ Haïi nheách meùp cöôøi noùi: – Teä thöôïng nhaân chæ ôû gaàn ñaây thoâi... 21 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 22 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Lôøi laõo vöøa döùt, ñoät nhieân moät tieáng gaàm daøi nghe ñeán nhöùc caû loå tai, töø xa voïng laïi... Coâ gaùi baùn hoa maët bieán saéc, la leân: – Haõy nghe, chaúng phaûi laø tieáng hoå ñoù sao? Thanh y thö sinh toû ra hieåu bieát hôn, beøn quay ñaàu laïi hoûi: – Coâ nöông muoán noùi laø Haéc Hoå Thaàn ñeán ö? Coâ gaùi baùn hoa öø nheï moät tieáng roài ñaùp: – Chôù noùi nhieàu. Tieáng gaàm cöù vang voïng maõi, caøng luùc caøng gaàn, caøng ñeán gaàn laïi caøng lôùn hôn. Theo tieáng gaàm nhö laø coù moät côn cuoàng phong saép ñoät khôûi, khieán caû khoâng gian nhö muoán xao ñoäng. Nhaùy maét moät boùng ñen cao lôùn xuaát hieän ngay tröôùc maët Thanh y laõo nhaân, thoaït nhìn cuõng coù theå ñoaùn ñöôïc ñaây chính laø Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu. Baây giôø tieáng gaàm ñaõ döùt haún, Thanh y laõo nhaân thaàn thaùi ung dung töø töø noùi: – Trieäu huynh maø cuõng ñeán ñaây thaät laø baát ngôø ñaáy. Boùng ñen to lôùn vöøa xuaát hieän quaû nhieân chính laø Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu, chæ thaáy laõo chaép tay cöôøi noùi: – Huy huynh nhieàu naêm ñaõ khoâng gaëp, khoâng ngôø ñeâm nay taïi ñaây, huynh ñeä thaät laáy laøm vaïn haïnh, vaïn haïnh... Thanh y laõo nhaân gioïng laõnh ñaïm noùi: – Trieäu huynh thao tuùng cho thuoäc haï haønh hung ôû ñaây huøng hoå thaät, khoâng theå khoanh tay ngoài nhìn. Haéc Hoå Thaàn toû ra ngaïc nhieân noùi: – Huynh ñeä hoaøn toaøn khoâng bieát. Vöøa noùi, aùnh maét ngaàu ñoû ngöôùc nhìn leân maët Hoå Traûo Toân Voâ Haïi vaø Hoå Xöông Nga Voâ Kî, gioïng ñaày uy löïc noùi: – Coù chuyeän naøy sao? Hoå Traûo Toân Voâ Haïi voäi vaøng chaép tay thi leã: – Hoài baåm thöôïng nhaân, chuyeän laø theá naøy, thuoäc haï toái nay nhaän thaáy ñaùm ngöôøi uoáng röôïu coù nhieàu ñieàu khaû nghi cho neân ñaõ ngaàm daën Nga huynh ôû beân ngoaøi quaùn, quyeát böùc khoâng cho moät ngöôøi naøo rôøi khoûi quaùn, muïc ñích cuõng chæ laø ñeå laøm roõ lai lòch cuûa hoï, ñöông nhieân hoaøn toaøn khoâng coù yù thöông vong ñeán tính meänh. Haéc Hoå Thaàn “öø” moät tieáng roài quay ñaàu nhìn Thanh y laõo nhaân noùi: – Huy huynh ñaõ nghe noùi roõ roài chöù, thuoäc haï cuûa huynh ñeä hoaøn toaøn khoâng ñaû thöông ñeán ngöôøi khaùc. 22 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 23 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Neáu vaäy thì toát, hieän taïi Trieäu huynh coù theå ñem boïn hoï rôøi khoûi ñaây. Haéc Hoå Thaàn nghe noùi caâu ñoù thì maét thoaùng noä khí nhöng chæ laø moät neùt thoaùng qua, roài giöõ gioïng traàm tænh hoûi: – Huy huynh noùi vaäy nghóa laø sao? Thanh y laõo nhaân bình thaûn noùi: – Moät vuøng Hoaøi Döông naøy quyeát khoâng ñöôïc baát cöù ngöôøi naøo haønh hung, Trieäu huynh toát nhaát neân mang boïn hoï rôøi khoûi choán naøy. Haéc Hoå Thaàn nghe caâu thöù hai naøy thì ñoät nhieân ngöûa coå cöôøi moät traøng daøi lanh laûnh noùi: – OÀ, noùi theá yù cuûa Huy huynh laø muoán huynh ñeä laäp töùc rôøi khoûi ñaát Hoaøi Döông naøy ö? – Khoâng sai, Trieäu huynh mang hai teân ñoà ñeä tay nhuoám ñaày maùu tanh naøy töø Giang Baéc ñeán, nhaân só Giang Hoaøi töï nhieân khoâng hoan ngheânh chuùt naøo. Haéc Hoå Thaàn maët bieán saéc, roõ raøng laø ñaõ phaùt noä: – Huynh ñeä toân troïng Huy huynh laø Hoaøi Döông ñaïi hieäp, tuy danh chaán giang hoà, theá nhöng khoâng coù nghóa laø khieáp sôï voõ ngheä kinh nhaân cuûa Huy huynh ñaâu. Cho neân Huy huynh noùi caâu naøy chaúng thaáy laø hôi quaù ñaùng laém sao? – Ñaây cuõng laø yù chung cuûa nhaân só moät vuøng Hoaøi Döông naøy. Trieäu huynh neáu coù chuùt neå maët Huy moã thì neân rôøi khoûi ñaây, coi nhö chuùng ta khoâng laøm toån thöông ñaïo nghóa giang hoà, chaúng phaûi laø toát laém sao? – Noùi theá neáu chuùng ta khoâng ñi laø laøm toån thöông ñaïo nghóa giang hoà hay sao? Haéc Hoå Thaàn noùi roài cöôøi moät traøng daøi quaùi dò, ñoaïn buoâng roõ töøng tieáng: – Neáu Huy huynh muoán baûo toaøn thanh danh Hoaøi Döông ñaïi hieäp cuûa mình, thì toát nhaát chôù neân nhuùng tay vaøo chuyeän cuûa huynh ñeä. Thanh y laõo nhaân cöôøi, vua laéc ñaàu vöøa kheû noùi: – Chuyeän naøy Huy moã khoâng theå khoâng nhuùng tay vaøo. Luùc naøy ñöùng ôû cöûa quaùn röôïu, Thanh y thö sinh nhìn thaáy boïn hoï khoâng ai chòu nhöôøng ai, baát giaùc leân gioïng noùi moät mình: – Boïn hoï khoâng ai chòu nhöôøng ai rôøi khoûi ñaây, chaúng leõ nôi ñaây coù xaûy ra chuyeän gì sao? Chaøng ta tuy noùi raát kheû, theá nhöng coâ gaùi baùn hoa ñöùng beân caïnh thì nghe roõ raøng, baây giôø hôi nghieâng ñaàu “öø” nheï moät tieáng, roài noùi nhoû: – Ñöông nhieân laø coù. Thanh y thö sinh caûm thaáy höùng thuù, beøn hoûi doàn: – Chuyeän gì? 23 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 24 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Chôù noùi nhieàu, laùt nöõa ta seõ noùi cho ngöôi bieát. Beân ngoaøi quaùn röôïu, Haéc Hoå Thaàn baây giôø cöôøi vang lôùn roài noùi: – Toát laém, Huy huynh xin cöù thi trieån cöôùc thuû, huynh ñeä xin haàu tieáp. – OÀ, noùi theá laø Trieäu huynh muoán ñoäng thuû cuøng Huy moã sao? Haéc Hoå Thaàn traàm gioïng buoâng roõ töøng tieáng: – Ñaây laø caùch giaûi quyeát toát nhaát cuûa chuùng ta. – Neáu ñaõ theá, xin Trieäu huynh ruùt binh khí. – Huynh ñeä xin duøng song chöôûng laûnh giaùo. – Theá thì Huy moã cung xin duøng song chöôûng haàu tieáp. Haéc Hoå Thaàn nghe theá thì töø töø ñöa tay phaûi leân ñaùnh ra moät chöôûng. Theá chöôûng ñaùnh ra raát chaäm, töïa hoà nhö khoâng mang theo moät chuùt kình löïc naøo, töï nhieân maø xuaát. Thanh y laõo nhaân traàm truï khí, ñöùng yeân baát ñoäng, hai tay buoâng thoõng, ngöng laäp tinh thaàn, nhö khoâng moät chuùt chuaån bò. Khí theá chöôûng ñeán chæ coøn caùch Thanh y laõo nhaân chöa ñaày taàm moät xích, ñoät nhieân chæ nghe Haéc Hoå Thaàn cöôøi gaèn moät tieáng roài tay nhanh nhö chôùp phaùt chöôûng taán coâng. Thanh y laõo nhaân voäi laùch ngöôøi veà beân traùi ñeå traùnh moät ñöôøng chöôûng cuûa ñoái phöông roài vung tay choäp vaøo höõu chöôûng. Haéc Hoå Thaàn cöôøi gaèn noùi: – Tuyeät. Ñoái phöông ñeàu laø cao thuû, töï nhieân ra chieâu thì coù veû ñôn giaûn vaø nhieàu sô hôû, theá nhöng beân trong ngaàm chöùa nhöõng bieán hoùa khoân löôøng. Trong coâng coù thuû, trong thuû coù coâng. Haéc Hoå Thaàn ruùt nhanh tay veà roái hoùa chieâu ñaùnh vaøo ngöïc Thanh y laõo nhaân. Thanh y laõo nhaân thöøa bieát ñoái phöông khoâng phaûi laø tay vöøa, thoaùi boä nhöôøng moät thöùc, chæ ñeå tay löôùt qua ngöôøi mình roài vung chæ taán coâng. Phuùt choác hai ngöôøi quaàn ñaáu nhau, töø thaân phaùp ñeán ñaáu thöùc ñeàu nhanh khoân töôûng. Trong tieáng kình phong aàm aàm, hai boùng ngöôøi quyeän laïi thaønh moät, ñöùng ôû beân ngoaøi, nhöõng tay cao thuû giang hoà cuõng khoâng coøn nhaän ra ai laø ai. Hoå Xöông Nga Voâ Kî ñoâi maét hung haêng cöù chaêm nhìn vaøo traän ñaáu. Theá nhöng Hoå Traûo Toân Voâ Haïi ngöôïc laïi thì nhuùn vai cöôøi nhaït roài böôùc ñeán cöûa töûu ñieám, treân maët ñaày neùt nhaên nheo, nhöng luùc naøy khoâng coøn thaáy laõo guø löng chaäm chaïp nhö luùc tröôùc, laïnh luøng noùi: – Chö vò khaùch quan, tieåu laõo coù moät caâu naøy muoán noùi, khoâng bieát chö vò coù nghe ñöôïc hay khoâng? 24 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 25 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Coâ gaùi baùn hoa thaûn nhieân vôùi tay leân baøn lay chieác laüng truùc, roài böôùc ñeán tröôùc maët laõo noùi: – Coù gì thì cöù noùi nhanh ñi. Hoå Traûo Toân Voâ Haïi híp maét cöôøi noùi: – Tieåu laõo chæ coù moät lôøi khuyeân, caùc ngöôi hieän taïi ñaõ rôi vaøo tuyeät caûnh, tröôùc maét duy nhaát chæ coøn moät con ñöôøng soáng... Ñeán cuoái caâu, laõo coá tình keùo daøi gioïng roài boû löõng. Ma Dieän Lang khoâng neân noùi beøn leân tieáng hoûi: – Ñöôøng soáng naøo chöù? Hoå Traûo Toân Voâ Haïi nheách meùp cöôøi nhaït noùi: – Thuaän ngaõ giaû sinh. Gaõ tieåu töû maët ñen nghe vaäy thì “höø” leân moät tieáng laïnh luøng. Hoå Traûo Toân vaãn noùi tieáp: – Chö vò coù theå nhìn roõ raøng, neáu nhö Hoaøi Döông ñaïi hieäp moät mình cuõng khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa teä thöôïng nhaân, coøn chö vò ôû ñaây cuõng khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa Nga laõo ñaàu vôùi naêm ngoïn phi ñao. Neáu ngoan coá thì chaúng phaûi cheát oan uoång laém sao? Moïi ngöôøi nghe vaäy thì cuõng ñoäng saéc, theá nhöng coâ gaùi baùn hoa chôït cöôøi nhaït noùi: – Hoå Traûo Toân, ngöôi khoâng caàn phaûi noùi, boïn coâ nöông quyeát khoâng maéc löøa ngöôi ñaâu. Hoå Traûo Toân saéc maët sa saàm: – Tieåu nha ñaàu baûn lónh ngöôi theá naøo maø daùm öông ngaïnh ñeán theá? Quaû laø khoâng bieát soáng cheát laø gì. Caùc ngöôi neáu nhö khoâng chòu ñaàu giaùo teä thöôïng nhaân, thì coù theå soáng maø rôøi khoûi ñaây ñöôïc sao? Ha ha... Ha ha... Coâ gaùi baùn hoa noû moàm noùi: – Ñieàu aáy chaúng caàn ngöôi quan taâm. Chính luùc naøy thì cuoäc quyeát ñaáu chæ nghe moät tieáng ngöôøi quaùt lôùn, roài “Binh” moät tieáng, hai boùng ngöôøi laäp töùc phaân ra hai phía. Luùc naøy môùi kòp nhaän roõ caû song phöông chaúng khaùc gì nhau, saéc maët ñoû raàn roài chôït bieán xanh. Roõ raøng laø caû hai vöøa neám ñuû muøi cuûa nhau, rôi vaøo hieåm caûnh cho neân môùi tröïc tieáp ngheânh moät chieâu ñeå roài cuøng thoaùi ra hai nôi. Qua chöøng maáy giaây môùi nghe thaáy Haéc Hoå Thaàn cöôøi khan moät tieáng, noùi tröôùc: – Ñaïi Quyeàn Vaân Thuû cuûa Huy huynh thaät laø baát phaøm. Thanh y laõo nhaân cuõng khieâm toán noùi: 25 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 26 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Naøo saùnh ñöôïc tinh hoa cuûa Hoå Phong Baùt Thöùc cuûa Trieäu huynh. Haéc Hoå Thaàn noùi: – Huy huynh quaù khen. Döùt lôøi taû chöôûng laïi xuaát chieâu taán coâng ñoái phöông. Thanh y laõo nhaân chæ thaáy phaát phaát tay aùo moät caùi, goùc tay aùo cuoän leân roài quaät xuoáng ñaày kình löïc ñieåm vaøo coå tay cuûa Haéc Hoå Thaàn. Haéc Hoå Thaàn giaät mình voäi thaâu cöôùc laïi, höõu cöôùc hôi thoaùt ra ngoaøi nöõa boä roài taû thuû thay theá höõu thuû muùa nöõa voøng ñoät nhieân choäp ñeán huyeät Kieân Tænh treân ngöôøi Thanh y laõo nhaân. Thanh y laõo nhaân gioáng nhö vöøa roài, chæ duøng truï phaùp hoùa giaûi chieâu thöùc cuûa ñoái phöông. Phuùt choác caû hai ñoäng thuû trôû laïi. Theá nhöng tình hình cuoäc ñaáu ñaõ khoâng coøn nhö tröôùc, roõ raøng boïn hoï ñaõ xuaát tuyeät thuû. Thanh y laõo nhaân laàn naøy thi trieån truï phaùp chính laø Truï Phaùp Thaàn coâng. Truï Phaùp Thaàn coâng laø moân tuyeät hoïc maø laõo ta ñaõ danh chaán giang hoà maáy möôi naêm nay. Haéc Hoå Thaàn traûo phaùp cuõng ñaõ xuaát ra nhöõng chieâu Ñoäc Moân Coâng Phaùp. Theá traûo coâng vöøa roài coù veû chaäm hôn, theá nhöng beân trong haøm chöùa bieán hoùa vaø kình löïc gheâ gôùm. Roõ raøng ai cuõng muoán nhanh haï ñoái phöông, hoaëc chi ít cuõng phaûi chieám tieân cô, cho neân chieâu thöùc luùc naøy roõ raøng laø quaùi dò sieâu tuyeät. Chæ môùi ñaáu qua chöøng hai ba chieâu, ñoät nhieân nghe moät tieáng gaàm lôùn töø mieäng Haéc Hoå Thaàn, song thuû thaâu veà tröôùc ngöïc roài möôøi ngoùn traûo ñaùnh ra cöïc nhanh. Mieäng laõo quaùt: – Huy huynh tieáp moät traûo naøy. Moïi vieäc chæ laø trong caùi nhaùy maét, ôû beân ngoaøi nghe roõ xöông coát cuûa laõo töïa hoà nhö keâu leân raêng raéc. Song traûo phaùt chieâu nhö cuoàng phong ñoät khôûi, roõ raøng laø maïnh hôn tröôùc coù ñeán maáy baäc. Ñoâi song traûo bieán thaønh maøu aùm khoùi maø moãi ngoùn tay cong nhö vöôït caâu thì laïi to tröông leân gaáp ñoâi bình thöôøng. oOo 26 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2