Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 20

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

58
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 20

 1. 259 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Hai Möôi NHÖÕNG BÖÙC THÖ MÔØI GIAÛ MAÏO B aây giôø moïi ngöôøi ñoàng toïa duøng traø. Cam Huyeàn Thoâng nhaáp moät nguïm traø roài nhìn Voâ Truï ñaïi sö noùi: – Ñaïi sö naêm naêm khoâng gaëp, vaäy maø thaàn thaùi khoâng chuùt thay ñoãi, ngöôïc laïi saéc dieän hoàng haøo ñuû thaáy coâng phu tu taäp tinh thaâm. Phaät phaùp voâ bieân! Voâ Truï ñaïi sö cöôøi noùi: – Ñaïo huynh cuõng coù khaùc gì, thaàn thaùi tôï nhö nhaøn vaân daõ haïc, ñaïo khí ñaûnh thònh, baàn taêng xuaát gia laøm hoøa thöôïng thuôû nhoû, moãi ngaøy chæ bieát goõ moõ gioùng chuoâng, goõ moõ gioùng chuoâng ñeán giaø thì thaønh laõo hoøa thöôïng, thöû hoûi laøm sao bì noåi vôùi ñaïo huynh ñöôïc chöù? Noùi roài cöôøi vang leân ha haû. Nhaïc Tieåu Tuaán trong loøng thaàm nghó: – Laõo hoøa thöôïng naøy vui veû thaät! Chính vöøa luùc aáy thì nhìn thaáy Toáng Vaên Tuaán böôùc nhanh vaøo chaép tay vaùi quanh boïn Cam Huyeàn Thoâng, Maïnh Ñaït Nhaân, Söû Truyeàn Ñænh vaø Voâ Truï ñaïi sö, noùi vôùi veû cung kính: – Vaõn boái khoâng bieát ñaïi sö, ñaïo tröôûng vaø chö vò quang laâm, gia phuï trong ngöôøi khoâng ñöôïc khoûe, neân khoâng theå töï mình tieáp ñöôïc. Nhöõng mong chö vò haûi haø thöù loãi. Boïn Voâ Truï ñaïi sö boïn ngöôøi ñeàu oâm quyeàn hoaøn leã, ñoàng thanh noùi: – Thieáu trang chuû kheùo noùi! Voâ Truï ñaïi sö quan taâm hoûi ngay: – Quyù theå Minh chuû baát an, khoâng bieát ñaõ ñôõ chöa? Toáng ñaïi laõo gia naêm xöa töøng ñaûm nhaän chöùc Voõ laâm Minh chuû, cho neân moïi ngöôøi toân kính maø duøng Minh chuû ñeå xöng, thöïc teá thì hieän taïi khoâng coøn ñöông nhaäm chöùc minh chuû nöõa. Toáng Vaên Tuaán cuùi ngöôøi ñaùp: – Ña taï ñaïi sö quan taâm thaêm hoûi, gia phuï chæ thuï phong haøn ngaõ beänh nhöng khoâng coù gì ñaùng ngaïi. Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa roài nghe töø mieäng Hoaéc toång quaûn baûo raèng Toáng trang chuû maáy hoâm, nay ñoäc tính phaùt taùc, ñeán noãi naèm lieät giöôøng, thì ñònh leân tieáng noùi ra chuyeän mình ñaõ laáy ñöôïc thuoác giaûi. Nhöng luùc naøy nghe Toáng Vaên Tuaán noùi vôùi maáy ngöôøi kia laø phuï thaân truùng phong haøn, neân thoâi maø khoâng tieän noùi ra. 259 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 260 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Cam Huyeàn Thoâng cuùi ñaàu moät caùi hoûi: – Thieáu trang chuû coù bieát laàn naøy Minh chuû cho môøi chuùng toâi ñeán ñaây laø coù chuyeän gì khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa nghe thì nghó: – Thì ra boïn ngöôøi nay ñeàu ñöôïc môøi vaø ñeán ñaây! Chính taïi luùc chaøng coøn ñang nghó, thì Toáng Vaên Tuaán ngöôïc laïi nghe maø ngôù ngöôøi, buoäc mieäng thoát leân: – Cam ñaïo tröôûng baûo chö vò quang laâm ñeán ñaây laø do gia phuï môøi ö? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu ñaùp: – Khoâng sai! Minh chuû trong traùc môøi coøn chæ ñònh roõ boïn huynh ñeä taïi haï ñuùng ngaøy hoâm nay tröôùc luùc maët trôøi laën phaûi coù maët taïi Thieân Hoa Sôn trang, boïn huynh ñeä taïi haï nghó Minh chuû chieâu kieán taát coù söï cô cho neân chaúng quaûn ñeâm ngaøy ñi nhanh ñeán ñaây. Toáng Vaên Tuaán noùi: – Vaäy thì laï thaät! Neân bieát, ngoài trong baøn ñeàu laø nhöõng tay laõo luyeän giang hoà, chæ nghe maáy tieáng vöøa roài cuûa Toáng Vaên Tuaán, boïn hoï ñaõ nhaän ra beân trong taát coù vaán ñeà, neân ai cuõng chuù yù. Roõ raøng maáy tieáng Toáng Vaên Tuaán vöøa noùi chaúng hoùa ra laø Thieáu trang chuû khoâng bieát vieäc gì sao? Du Long Kieám Khaùch Söû Truyeàn Ñænh leân tieáng: – Khoâng bieát Minh chuû luùc naøo thì coù theå chieâu kieán? Ñöông nhieân hoûi caâu naøy, Du Long Kieám Khaùch nghó coù leõ do Thieáu trang chuû coøn nhoû tuoåi, neân Minh chuû ñaõ khoâng noùi ra chuyeän naøy, cho neân giôø toát nhaát chæ caàn gaëp Minh chuû thì seõ roõ chuyeän. Toáng Vaên Tuaán thoaùng chuùt luùng tuùng, ñöa maét doø hoûi: – Khoâng bieát thö traùc môøi cuûa gia phuï chö vò coù mang theo trong ngöôøi khoâng? Voâ Truï ñaïi sö luùc naøy ñaõ nghe ra khaåu khí cuûa Toáng Vaên Tuaán coù ñieàu khaùc thöôøng, gaät ñaàu noùi ngay: – Thö traùc cuûa Minh chuû, ñoù chính ngöôøi quyù trang phaùi ñöa ñeán boån töï, roài sö huynh Chöôûng moân trao laïi cho baàn taêng hieän coù mang theo ngöôøi ñaây, xin Thieáu trang chuû xem qua! Vöøa noùi vöøa laáy töø trong aùo caø sa ra moät phong thö ñöa ñeán cho Toáng Vaên Tuaán. Toáng Vaên Tuaán ñoùn laáy phong thö xem qua chæ thaáy ghi raèng: – Kính trình taän tay Voâ UÙy phöông tröôïng. ÔÛ goùc thö coøn coù maáy chöõ Thieân Hoa Sôn trang baùi thieáp, töø chöõ vieát ñeán phong 260 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 261 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long bì, ñuùng laø nhöõng thöù chuyeân duøng cuûa phuï thaân, chöøng aáy khieán gaõ trong loøng caøng sinh nghi hôn. Roài tieän tay keùo phong thö ra, ñoïc môùi thay noäi dung ghi raèng: Thö phuïng haàu Voâ UÙy phöông tröôïng ñaïi sö laâm giaùm, töø laâu khoâng ñöôïc dieän kieán ñaïi sö, loøng thaät voâ cuøng aùy naùy hoâm nay nhaân coù yeáu söï, neân göûi thö vieáng thaêm söùc khoûe phöông tröôïng ñaïi sö nhöõng mong phaùp theå thaân taâm an laïc phaät phaùp voâ bieân trí phuùc ñaïi haûi. Ñoàng thôøi ngöôõng mong phöông tröôïng ñaïi sö phaùi cho Voâ Truï ñaïi sö Ñöôøng chuû La Haùn ñöôøng, ñuùng chieàu toái ngaøy möôøi taùm thaùng naøy, quang laâm teä trang, loøng luoân ngöôõng mong. Toáng Traán Sôn laâm thö baùi thöôïng! Buùt tích cuûa phuï thaân, laø con töï nhieân khoâng theå naøo nhaàm laãn ñöôïc! Phong thö naøy tuyeät khoâng giaû chuùt naøo, ñuùng laø ñích thaân phuï thaân haï buùt. Theá nhöng, phuï thaân phaùt thö môøi caû boïn ngöôøi naøy vaøo luùc naøo? Taïi sao ta khoâng moät maûy may hay bieát? Toáng Vaên Tuaán ñöùng thöø ngöôøi suy nghó, treân maët hieän veû mô hoà khoù hieåu, cuoái cuøng chaäm raõi noùi: – Quaû nhieân laø buùt tích cuûa gia phuï! Noùi roài, saûi chaân böôùc nhanh ra ngoaøi, khoâng queân caàm theo phong thö. Chæ nghe gioïng gaõ goïi lôùn: – Toáng Höng, nhanh goïi Hoaéc toång quaûn vaøo ñaây! Nghe moät tieáng daï lôùn, choác laùt thaáy Toáng Vaên Tuaán trôû vaøo coù Hoaéc Vaïn Thanh ñi cuøng beân caïnh. Toáng Vaên Tuaán tröôùc maët moïi ngöôøi hoûi lôùn: – Hoaéc toång quaûn! Gaàn ñaây gia phuï coù phaùi ngöôøi ñöa thö môøi ñeán caùc ñaïi moân phaùi khoâng? Hoaéc Vaïn Thanh ñaùp: – Khoâng, laõo trang chuû aån daät ôû ñaây nhieàu naêm töø laâu khoâng maøn chuyeän thò phi giang hoà ñöông nhieân laø khoâng ñi laïi vôùi baùt ñaïi moân phaùi. Toáng Vaên Tuaán hoûi tieáp: – Cuõng khoâng phaûi ngöôøi ñöa thö ñeán cho phöông tröôïng Thieáu Laâm töï chöù? Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi noùi: – Töø laâu laõo trang chuû khoâng giao du vôùi ngöôøi ngoaøi, neáu coù chuyeän naøy thì thö tín cuõng phaûi do tay Thieáu trang chuû vieát, giôø Thieáu trang chuû maø khoâng vieát thì laøm sao coù ñöôïc? Toáng Vaên Tuaán khi aáy môùi chìa böùc thö trong tay ra, noùi: 261 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 262 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ngöôi xem phong thö naøy chaúng phaûi laø chuùng ta ñaây phaùi ngöôøi ñöa tôùi sao? Hoaéc Vaïn Thanh ñoùn laáy böùc thö xem qua thì maét thoaùng bieán saéc ngöôùc maét leân kinh haûi noùi: – Quaùi laï, neùt buùt treân phong thö naøy chöøng nhö ñuùng laø buùt tích cuûa laõo trang chuû. – Ñuùng theá! – Nhöng... Phong thö naøy, cöù theo laõo huû thaáy thì khoâng coù khaû naêng töï thaân laõo trang chuû vieát, ñoàng thôøi quyeát cuõng khoâng phaûi ngöôøi trong trang chuùng ta ñöa tôùi. Toáng Vaên Tuaán nhíu maøy hoûi: – YÙ ngöôi cho raèng coù ngöôøi giaû maïo neùt buùt cuûa gia phuï? Hoaëc Vaïn Thanh ñaùp: – Laõo huû töø khi nhaäm chöùc toång quaûn trong boån trang ñeán nay ñaõ hôn hai möôi naêm, theá nhöng hai möôi naêm qua raát ít khi nhìn thaáy laõo trang chuû duøng ñeán buùt. Laïi noùi, trong boån trang nhaân thuû khoâng nhieàu, haàu nhö taát caû vieäc lôùn nhoû ñeàu phaûi kính qua laõo huû. Thôøi gian gaàn ñaây, moïi ngöôøi ñeàu ôû trong trang, khoâng vaéng moät ngöôøi naøo, vaäy thì ñöông nhieân khoâng phaûi laø do ngöôøi trong boån trang ñöa ñeán, thì buùt tích trong ñoù quyeát khoâng phaûi laø cuûa laõo trang chuû, cai lyù ñaõ roõ nhö vaäy! Toáng Vaên Tuaán nghe noùi thì bieán saéc la leân: – Vaäy thì keû naøo ñaõ daùm giaû maïo ñaây? Cam Huyeàn Thoâng, Maïnh Ñaït Nhaân vaø Söû Truyeàn Ñænh nghe noùi buùt tích treân thö laø coù ngöôøi giaû maïo Minh chuû, caû ba lieàn loâi töø trong aùo mình ra nhöõng phong thö hoaøn toaøn gioáng nhau, ñoàng thanh la lôùn: – A, noùi theá phong thö ñeà Minh chuû töï thaân haï buùt ñöa ñeán teä phaùi, cuõng laø giaû sao? Voâ Truï ñaïi sö traán tænh noùi: – A di ñaø phaät, coù keû gia danh nghóa vaø buùt tích cuûa Minh chuû ñeå löøa boïn baàn ñaïo maáy ngöôøi ñeán ñaây, nhöng muïc ñích cuûa ngöôøi kia laø gì? Hoaéc Vaïn Thanh traàm ngaâm moät luùc noùi: – Theo thieån yù cuûa laõo huû, chuyeän ngaøy hoâm nay thaät kyø laï voâ cuøng, hay laø coâng töû môøi chö vò vaøo beân trong, roài baåm baùo töôøng taän vôùi laõo trang chuû laø hôn. Toáng Vaên Tuaán ngaàn ngaïi nhìn laõo ta noùi: – Nhöng gia phuï... Hoaéc Vaïn Thanh noùi ngay: – Haøi, baùt moân phaùi tình nhö moät nhaø, chuyeän laõo trang chuû truùng ñoäc, cuõng khoâng caàn phaûi giaáu gieám ñaïi sö cuøng chö vò ôû ñaây. 262 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 263 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Vöøa nghe caâu naøy, caû boïn ñeàu chaán ñoäng, Voâ Truï ñaïi sö chaép tay noùi: – A di ñaø phaät, Hoaéc laõo thí chuû vöøa noùi gì? Minh chuû truùng ñoäc ö? Thaàn Öng Ñaàu Hoùi, Cam Huyeàn Thoâng vaø Du Long Kieám Khaùch Söû Truyeàn Ñænh cuõng nhö khoâng tin, chaêm maét nhìn Hoaéc Vaïn Thanh chôø caâu ñaùp chính xaùc. Toáng Vaên Tuaán khi aáy môùi gaät ñaàu noùi: – Vaâng, Hoaéc toång quaûn ñaõ noùi söï thaät. Chính gia phuï bò truùng ñoäc... Roài nhìn Hoaéc Vaïn Thanh noùi tieáp: – Hoaéc toång quaûn, ñaõ theá thì ngöôi cöù noùi heát cho boïn hoï bieát. Hoaéc Vaïn Thanh daï moät tieáng roài môùi ñem chuyeân maáy hoâm tröôùc Nhaïc Tieåu Tuaán giuùp ngöôøi mang thö tôùi, nhaát nhaát moïi thinh tieát ra sao ñeàu keå heát cho boïn hoï nghe. Cho ñeán chuyeän hoâm tröôùc doï thaùm trong trang vieän kia tình hình theá naøo, phaùt hieän ra keû ñöa thö chính laø Thanh saùt thuû Töû Kim Tieâu vaø vò chuû nhaân Thaân coâ nöông thaàn maät kia, cuõng ñeàu keå ra cho hoï bieát. Voâ Truï ñaïi sö nghe roài chaép tay noùi: – A di ñaø phaät! Ñaát lieàn baèng phaúng, leû ñaâu daäy soùng chæ nguyeän ngaõ phaät töø bi tieâu tröø hoïa kieáp môùi khoâng phaùt sinh voõ laâm ñaïi hoïa. Cam Huyeàn Thoâng nghe caâu naøy cuûa Voâ truï ñaïi sö tôï hoà nhö oâng ta coù ít nhieàu bieát ñöôïc manh moái, beøn quay ñaàu nhìn hoûi: – Chaúng leõ ñaïi sö bieát manh moái gì ö? Nhöõng ngöôøi laõo luyeän giang hoà, ñöông nhieân raát maãn caûm. Voâ Truï ñaïi sö noùi: – Ñaïo huynh ñaõ hoûi thì baàn taêng khoâng theå khoâng noùi ra. Thieân Phaät ñöôøng trong teä töï coù hôn naêm traêm töôïng La haùn, cho neân tuïc xöng laø La haùn ñöôøng, cuõng chính laø nôi taêng chuùng luyeän coâng, do baàn taêng chuû trì. Moãi ñeâm khi taêng chuùng luyeän coâng xong trôû laïi phoøng nguû, baàn taêng ñi tuaàn moät voøng theo thöôøng leä... Chuyeän xaûy ra ñeâm trung thu naêm nay, ñeâm aáy baàn taêng böôùc vaøo Thieân Phaät ñöôøng thì boãng nhieân nghe coù tieáng ngöôøi, nhöng ngöôøi kia laûm nhaûm töï noùi: – La haùn ôi La haùn, caùc ngöôi ñang nhaûy vaøo naïn kieáp. Baàn taêng laáy laøm laï, beøn ñöa maét nhìn quanh môùi phaùt hieän ra moät laõo nhaân raâu toùc baïc traéng, chæ tay vaøo caùc vò töôïng La haùn maø noùi. Chö vò cuõng ñeàu bieát, Thieân Phaät ñöôøng trong teä töï laø nôi taêng chuùng luyeän coâng xöa nay khaùch ngoaøi khoâng ñöôïc vaøo, vaäy maø thaâm ñeâm baùn daï, ngöôøi naøy laøm sao laïi vaøo ñaây ñöôïc? Baàn taêng khoâng nhòn noåi môùi leân tieáng hoûi: – Laõo thí chuû töø ñaâu ñeán? Sao laïi vaøo nôi naøy? 263 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 264 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Laõo nhaân kia mæm cöôøi noùi: – Laõo phu voâ tình ngao du qua Thieáu Thaát, neân môùi vaøo chieâm ngöôõng phaät ñieän. Ñaïi sö nhö thaáy nghó, thì laõo phu xin caùo töø! Noùi roài laõo nhaân quay ngöôøi böôùc ra cöûa, baàn taêng lieàn leân tieáng: – Laõo thí chuû xin löu böôùc! Laõo nhaân quay ñaàu noùi: – Nhôø ñaïi sö chuyeån caùo phöông tröôïng, nhôù kyõ raèng: Maïn thieân ñaïi tuyeát khoâng sôn laõnh, Töïu thí giang hoà kieáp vaän lai. Caån thaän, caån thaän! Ñeán khi baàn taêng saûi böôùc theo ra cöûa thì ñaâu coøn thaáy boùng daùng laõo nhaân kia. Baàn taêng luùc aáy töùc toác vaøo baùo cho phöông tröôïng sö huynh, teä sö huynh nhaän ñònh vò naøy nhaát ñònh laø cao nhaân dò só trong voõ laâm, coù yù ñeán caûnh caùo nhö theá, noùi khoâng chöøng trong voõ laâm saép xaûy ra moät bieán coá heä troïng, chuyeän caùch ñaây moät thaùng roài, nhöng vôùi chuyeän Minh chuû truùng ñoäc haù khoâng coù lieân quan? Maïnh Ñaït Nhaân laéng nghe xong môùi chen vaøo hoûi: – Hoaéc toång quaûn, trong phong thö maø Töû Kim Tieâu ñöa ñeán coù noùi chuyeän cuûa Huy ñaïi hieäp khoâng bieát hieän giôø theá naøo? Hoaéc toång quaûn ñaùp: – Huy ñaïi hieäp thì khoâng sao, toái hoâm qua ñaõ coù thö ñöa tôùi cho Huy tieåu thö baûo Huy tieåu thö trôû veà. Nhaïc Tieåu Tuaán trong loøng thaàm nghó: – Thì ra chuû tôù Huy coâ nöông ñaõ quay veà Döông Chaâu! Cam Huyeàn Thoâng noùi: – Baàn ñaïo treân ñöôøng ñeán ñaây cuõng phaùt hieän ra treân giang hoà chöøng nhö ñang aån taøng moät bieán coá gì. Baàn ñaïo tuy khoâng noùi ra ñöôïc, nhöng khoâng khí voõ laâm nghe thaáy raát caêng thaúng, nhö hieän taïi moïi ngöôøi ñaõ noùi ra thì quaû nhieân coù moät chuyeän gì raát lôùn saép xaûy ra cho toaøn voõ laâm ñaáy! Söû Truyeàn Ñænh noùi: – Maïn thieân ñaïi tuyeát khoâng sôn laûnh, töûu thò giang hoà kieáp vaän lai laø gì? Chuû yeáu chính laø taïi caâu thöù nhaát maïn thieân ñaïi tuyeát khoâng sôn laûnh noù coù nghóa laø gì? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy, chôït nhôù laïi caâu chuyeän tröôùc ñaây chaøng gaëp laõo nhaân, toùc baïc boùi thaønh bím döôùi chaân Vaân Ñaøi sôn, luùc aáy hoûi veà taâm nguyeän thöù nhaát cuûa sö phuï chaøng, laõo nhaân ñaõ ñoïc boán caâu thô: Nguõ xuaát hoa khai luïc xuaát phi, Maïn thieân caûnh saéc aùnh haøn huy, 264 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 265 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thieân thai nhaát khöù ñaêng tieân tòch, Tuøng thöû Nguõ lang baát möùc quy. Boán caâu thô naøy vôùi hai caâu thô: Maïn thieân ñaïi tuyeát khoâng sôn laõnh, Töûu thò giang hoà kieáp vaän lai. Nghe aâm höôûng raát töông caän nhau? Baây giôø chæ nghe Cam Huyeàn Thoâng aï leân moät tieáng thaàn saéc bieán ñoåi, chaäm raõi noùi: – Chaúng leõ nöõ nhaân kia chính Chaán Thieân Caàm? Thaàn Öng Ñaàu Hoùi cuõng öøm moät tieáng baøn theâm: – Maïn thieân ñaïi tuyeát khoâng sôn laõnh, neáu ñuùng laø haén, thì giang hoà quaû nhieân ñaïi kieáp saép ñeán! – A di ñaø phaät! Voâ Truï ñaïi sö chaáp tay nieäm phaät hieäu töø töø noùi tieáp: – Vò tieàn boái cao nhaân treân Tuyeát Sôn kia tu chaân döôõng tính ñaõ möôøi maáy naêm nay khoâng maøn chuyeän traàn theá, daàu chöa tu luyeän thaønh tieân nhöng cuõng ñaïm baïc voâ tri khoâng tranh theá söï, quyeát khoâng theå truøng xuaát giang hoà laøm nghòch thieân ñaïo. Nhaïc Tieåu Tuaán ngôù ngöôøi, khoâng bieát boïn hoï ñang noùi veà ai. Söû Truyeàn Ñænh hoûi: – Ñaïi sö muoán nhaéc ñeán vò Tuyeát Sôn Huyeàn Linh Taåu? Voâ Truï ñaïi sö nhaém hôø maét, chaáp tay nieäm phaät hieäu, im laëng. Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn thaàn saéc boïn hoï, tôï hoà nhö coù chuùt gì kî huùy khoâng daùm daùm luaän nhieàu veà vò Huyeàn Linh Taåu kia, trong loøng caûm thaáy kyø quaùi, nghó: – Khoâng bieát Huyeàn Linh Taåu laø nhaân vaät naøo? Hoaéc Vaïn Thanh quay nhìn Toáng Vaên Tuaán noùi: – Coâng töû, Nhaïc töôùng coâng trôû laïi chính laø mang thuoác giaûi veà cho laõo trang chuû neân môøi Nhaïc töôûng coâng vaøo gaëp laõo trang chuû chuû? Toáng Vaên Tuaán töø ñaàu ñeán giôø vì maûi tieáp chuyeän vôùi boïn ngöôøi kia, neân chöa tieän hoûi han Nhaïc Tieåu Tuaán, luùc aáy nghe thì vui möøng voâ cuøng, gaät ñaàu noùi: – Nhaïc huynh quaû laø ngöôi bieát giöõ chöõ tín, ñaõ mang thuoác giaûi veà cho gia phuï, huynh ñeä tröôùc heát xin caûm taï, coù ñieàu khoâng bieát Nhaïc huynh laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc thuoác giaûi? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Chuyeän naøy noùi ra raát daøi... Luùc aáy chaøng keå löôùt qua chuyeän Truùc Thu Lan truùng Thanh Saùt Chöôûng hoân meâ, 265 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 266 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chaøng mang naøng chaïy ñeán mieáu gaëp phaûi Kim Thieát Khaåu, roài sau ñoù chính Kim Thieát Khaåu ra tay khoáng cheá Thaân Phi Quyønh, buoäc coâ ta duøng Kim Hình Chöôûng trò thöông cho Truùc Thu Lan. Ñoàng thôøi ñaõ ñoäng thuû ngaàm laáy thuoác giaûi Taùn coâng ñoäc theá naøo, nhaát nhaát keå cho boïn hoï nghe. Cam Huyeàn Thoâng thaáy laï beøn hoûi: – Kim Hình Chöôûng laø tuyeät kyõ cuûa Chung Nam phaùi, nöõ nhaân kia laøm sao laïi tinh thoâng voõ coâng Chung Nam? Thaàn Öng Ñaàu Hoùi noùi: – Ñieàu naøy thaät ñôn giaûn, chôø khi gaëp Luïc ñaïo höõu, chæ hoûi laø bieát ngay! Toáng Vaên Tuaán khi aáy chìa tay môøi khaùch: – Chö vò tieàn boái ñeàu khoâng phaûi ngöôøi ngoaøi, xin môøi cuøng vaøo trong phoøng gia phuï noùi chuyeän! Moïi ngöôøi nhìn nhau, roài ñoù Voâ Truï ñaïi sö böôùc tröôùc, Toáng Vaên Tuaán ñöa boïn hoï vaøo trong phoøng Toáng Traán Sôn. Phoøng nguû khaù roäng raõi, thieát trí thanh khieát dieân nhaõ, ngay chính giöõa phoøng laø moät chieác giöôøng baèng goã chaïm troã coâng phu, treân giöôøng chính laø Toáng Traán Sôn ñang naèm thieâm thieáp, ñaép moät chieác chaên moûng, mieäng reân kheû. Vò voõ laâm Minh chuû naêm xöa, luùc naøy nhö moät ngöôøi beänh bình thöôøng, mieäng reân ræ toû ra ñau ñôùn, quaû thaät anh huøng duy nhaát sôï beänh hoaïn! Toáng Vaên Tuaán kheû böôùc ñeán beân giöôøng, thaáp gioïng goïi: – Cha, cha chöa nguû chöù? Toáng Traán Sôn vaãn nhaém maét, reân moät tieáng hoûi: – Tuaán nhi, coù chuyeän gì? – Hoäi baåm cha, Thieáu Laâm Voâ Truï ñaïi sö, Baùt Quaùi moân Cam ñaïo tröôûng, Luïc Hôïp moân Maïnh tieàn boái, Voõ Ñöông phaùi Söû ñaïi hieäp ñeán vieáng thaêm cha. Toáng Traán Sôn tuy bò ñoäc phaùt taùc caû ngöôøi, nhöng tinh thaàn vaãn coøn tænh taùo, vöøa nghe noùi thì thôû haét ra, noùi voäi: – Nhanh môøi vaøo, nhanh môøi vaøo! Toáng Vaên Tuaán noùi: – Cha, chö vò tieàn boái ñaõ vaøo phoøng! Toáng Traán Sôn noùi: – Tuaán nhi, nhanh phuï ñôõ cha ngoài daäy, chöù naèm theá naøy laøm sao tieáp khaùch? Voâ Truï ñaïi sö chaép tay noùi: – Minh chuû quyù theå baát an, chôù neân ñoäng nhieàu, cöù naèm vaäy laø toát roài! 266 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 267 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Cam Huyeàn Thoâng cuõng tieáp lôøi: – Voâ Truï ñaïi sö noùi raát phaûi, baùt ñaïi moân phaùi neân nhö moät nhaø, minh chuû chôù neân khaùch khí! Toáng Traán Sôn thôû daøi moät hôi, noùi: – Laõo huû khoâng vieäc gì, Tuaán nhi, nhanh ñôõ cha ngoài daäy, chö vò ñaïo huynh ñaõ nhieàu naêm khoâng gaëp, coù lyù naøo laõo huû laïi naèm maø noùi chuyeän? Toáng Vaên Tuaán chæ daï moät tieáng, roài ñaønh duøng hai tay ñôõ cha ngoài leân, laáy moät chieác goái cheïn sau löng cha ñeå cha ngoài döïa vaøo thaønh giöôøng. Toáng Traán Sôn khi aáy môùi ngöôùc maét nhìn moïi ngöôøi cuùi ñaàu chaøo: – Chö vò xin môøi ngoài, laõo huû nhaát thôøi baát caån neân môùi trung gian keá cuûa taëc nhaân, phieàn chö vò ñöôøng xa laën loäi ñeán thaêm, thaät caûm kích voâ cuøng... Laõo ta chæ nghó boïn Voâ Truï ñaïi sö vì nghe beänh maø ñeán thaêm thoâi! Toáng Vaên Tuaán voäi noùi: – Cha, chö vò ôû ñaây haún vì tieáp ñöôïc thö môøi do ngöôøi khaùc giaû buùt tích cuûa cha, neân môøi ñeán ñaây! Toáng Traán Sôn neùt maët nghi ngôø hoûi: – Buùt tích cuûa ngöôøi naøo giaû, muïc ñích laøm gì? Toáng Vaên Tuaán noùi: – Haøi nhi cuõng chæ môùi vöøa ñöôïc bieát, tröôùc maët coøn chöa bieát aâm möu cuûa keû naøy laø theá naøo? Noùi roài quay nhìn Hoaéc Vaïn Thanh vaãy tay noùi: – Hoaéc toång quaûn, nhanh mang phong thö ñeán ñaây! Hoaéc Vaïn Thanh y lôøi böôùc tôùi trao phong thö, nhöng Toáng Traán Sôn ñaõ ñöa tay caûn laïi noùi: – Khoâng caàn xem, Tuaán nhi, con nhanh môøi ñaïi sö vaø chö vò ngoài xuoáng, chö vò ñaây hieám khi maø quang laâm teä trang vieáng thaêm. Vaïn Thanh, nhanh ñi baûo ñaàu beáp chuaån bò côm nöôùc töôm taát vaø röôïu ngon mang vaøo ñaây! Hoaéc toång quaûn öùng thanh roài ñaët böùc thö treân baøn, ñoaïn lui ra ngoaøi. Toáng Vaên Tuaán noùi: – Cha, Nhaïc huynh ñaõ laáy ñöôïc thuoác giaûi mang ñeán cho cha, hay laø baây giôø cha uoáng thöû xem! Toáng Traán Sôn chæ aø moät tieáng khoâng noùi tieáng naøo. Nhaïc Tieåu Tuaán theo chaân moïi ngöôøi vaøo ñaây, nhöng töø ñaàu ñeán giôø chæ im laëng, baây giôø ñöùng leân laáy bình thuoác giaûi trong aùo ra, hai tay cung kính ñöa ñeán noùi: 267 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 268 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Toáng ñaïi laõo gia, vaõn sinh may khoâng nhuïc meänh, ñaõ laáy ñöôïc thuoác giaûi veà. Toáng Traán Sôn aùnh maét ngöng chuù nhìn chaêm vaøo bình saønh nhoû xíu treân tay chaøng, baát giaùc ngôù ngöôøi hoûi: – Bình thuoác giaûi naøy Nhaïc coâng töû ñaâu maø coù? Toáng Vaên Tuaán tieáp laáy bình thuoác, noái lôøi cho Nhaïc Tieåu Tuaán: – Cha, Nhaïc huynh laáy töø Thaân coâ nöông, cha nhanh uoáng thuoác giaûi vaøo, ñoäc tính trong ngöôøi haún seõ coù bieán hoùa. Toáng Traán Sôn ñöa caùnh tay run run ñoùn laáy bình thuoác, laïi nhìn raát caån thaän gaät ñaàu noùi: – Thònh tình cuûa Nhaïc töôùng coâng, laõo huû thaät caûm kích voâ cuøng. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Toáng ñaïi laõo gia ngoân troïng, vaõn sinh bò taëc töû lôïi duïng neân môùi voâ tình khieán cho laõo gia truùng ñoäc, thöûa mong laõo gia khoâng traùch cöù ñaõ laø may maén laém roài, coù ñaâu laïi noùi vaäy. Vaõn sinh nguyeän ñi laáy thuoác giaûi veà, coù vaäy môùi giaûi heát söï hoå theïn chaát chöùa trong loøng vaõn sinh. Toáng Traán Sôn khoâng ngôùt gaät ñaàu khen ngôïi: – Nhaïc thieáu hieäp taâm tröôïng hieäp nghóa, khí khaùi thuû tín, quaû thaät hieám coù. Laõo ñoái xöng chaøng laø thieáu hieäp ñuû thaáy trong loøng laõo kính troïng chaøng. Toáng Traán Sôn khi aáy roùt ñaày moät cheùn nöôùc trong ñöa ñeán tröôùc maët cha. Toáng Traán Sôn môû nuùt binh doác ra loøng baøn tay maáy vieän döôïc hoaøn maøu xanh soùng saùnh cho vaøo mieäng, roài nhaáp moät nguïm nöôùc nuoát xuoáng. Chieác bình ñaët döôùi goái, roài nhaém maét laïi tænh toïa. Chính vöøa luùc naøy, reøm cöûa veùn leân, Hoaéc Vaïn Thanh thoø ñaàu vaøo goïi lôùn: – Coâng töû, Luïc ñaïo tröôûng Chung Nam ñeán! Roài quay ngöôøi cuùi thaáp ñaàu môøi: – Luïc ñaïo tröôûng môøi vaøo! Toáng Vaên Tuaán khoâng kòp böôùc ra ngheânh ñoùn, thì ñaõ moät ñaïo só toùc ñen aùo xanh khoan thai böôùc vaøo. Ngöôøi naøy chính laø Phi Hoàng Döïc Só Luïc Phi Hoàng, Chung Nam phaùi. Toáng Vaên Tuaán voäi vaøng ñöùng leân chaáp tay thi leã noùi: – Luïc ñaïo tröôûng quang laâm, taïi haï khoâng kòp ngheânh tieáp, thaát leã! Phi Hoàng Döïc Só Luïc Phi Hoàng gaät nheï ñaàu, cöôøi noùi: – Thieáu trang chuû khoâng neân khaùch saùo, baàn ñaïo nghe noùi Voâ Truï ñaïi sö, Cam ñaïo huynh, Maïnh ñaïo huynh vaø Söû ñaïi hieäp ñaõ vaøo ñaây roài, cho neân môùi daën Hoaéc toång 268 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 269 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long quaûn khoâng neân ñaùnh ñoäng moïi ngöôøi maø böôùc thaúng vaøo ñaây. Noùi roài chaép tay chaøo moïi ngöôøi trong phoøng, ñoaïn nhìn Toáng Traán Sôn ngoài töïa, nhaém maét treân giöôøng hoûi thaêm: – Minh chuû theá naøo roài? Toáng Vaên Tuaán ñaùp: – Thaân phuï truùng kyø ñoäc, vöøa roài ñaõ phuïc giaûi döôïc. Voâ Truï ñaïi sö noùi: – Thieáu trang chuû, minh chuû vöøa uoáng thuoác giaûi, caàn phaûi nghæ döôõng moät thôøi gian, boïn ta neân ra ngoaøi ngoài vaäy! Hoaéc Vaïn Thanh ôû beân caïnh noùi: – Ñaïi sö xin cöù ngoài, laõo trang chuû ñaõ phuïc thuoác giaûi, phaøm thuoác giaûi uoáng vaøo chæ chöøng moät tuaàn traø laø coù chuyeån bieán roài. Vöøa roài laõo trang chuû ñaõ leänh cho nhaø beáp laøm côm mang vaøo taän ñaây, coù leõ ngoài ôû ñaây noùi chuyeän tieän hôn, theo yù laõo huû thì chö vò chôù neân khaùch khí. Noùi ñeán ñoù, ñaõ thaáy moät nöõ tyø tay böng chieác maâm baïc böôùc vaøo. Thaàn Öng Ñaàu Hoùi ngoài gaàn Phi Hoàng Döïc Só nhaát, beøn nghieâng ñaàu hoûi nhoû: – Luïc ñaïo tröôûng ñeán vöøa kheùo, boïn huynh ñeä chính coù moät chuyeän ñònh hoûi ñaïo huynh ñaây. Phi Hoàng Döïc Só nghieâng ñaàu nhìn hoûi: – Khoâng bieát Maïnh huynh muoán hoûi chuyeän gì? Thaàn Öng Ñaàu Hoùi noùi: – Huynh ñeä muoán thænh giaùo ñaïo huynh, quyù moân phaûi coù phaûi coù moät moân tuyeät hoïc goïi laø Kim Hình chöôûng khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe maáy tieáng Kim Hình chöôûng thi töï nhieân chuù yù ñeán boïn hoï. Phi Hoàng Döïc Só noùi: – Khoâng sai, Kim Hình chöôûng ñuùng laø moân coâng phu cuûa teä phaùi, khoâng bieát Maïnh huynh hoûi ñieàu naøy... Thaàn Öng Ñaàu Hoùi khoâng ñôïi laõo ta hoûi heát caâu, noùi ngay: – Ñaïo huynh töøng luyeän qua chöù? – OÀ, baàn ñaïo chöa töøng luyeän qua. Thaàn Öng Ñaàu Hoùi laïi hoûi: – Vaäy thì Thaùi AÁt ñaïo tröôûng thì sao? Thaùi AÁt ñaïo tröôûng chính laø vò Chöôûng moân nhaân Chung Nam phaùi. 269 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 270 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Phi Hoàng Döïc Só laéc ñaàu ñaùp: – Nhò sö huynh cuõng chöa töøng luyeän qua! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi thoát leân: – OÂ, vaäy thì thaät laø kyø laï! Voõ coâng cuûa boån phaùi boïn hoï, maø ñeán nhöõng nhaân vaät ñöùng ñaàu nhö Chöôûng moân nhaân cuõng chöa töøng luyeän qua, thöû hoûi khoâng kyø laï sao? Phi Hoàng Duïc Só ñöông nhieân bieát taâm yù cuûa Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi, beøn noùi ngay: – Bôûi vì Kim Hình chöôûng laø moät loaïi noäi gia coâng phu cöïc cao thaâm, xöa nay ít ngöôøi luyeän thaønh, khi luyeän moân tuyeät hoïc naøy, neáu khoâng caån thaän thì coù theå bò huûy hoaïi toaøn boä luïc phuû nguõ taïng maø cheát. Nhöng moät khi luyeän thaønh roài, chæ caàn ñaùnh truùng ngöôøi thì chaúng khaùc gì dao nhoïn caét noäi taïng, tuyeät khí ñöông tröôøng. Nhaân vì noù laø moät moân coâng phu quaù lôïi haïi, cho neân teä phaùi sö toå lòch ñaïi töông truyeàn, ñeàu coù leänh caám tuyeät haäu nhaân luyeän moân coâng phu naøy. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Vaäy ñaïo huynh coù bieát laø ngöôøi ñaõ luyeän thaønh moân coâng phu naøy khoâng? – Sao? Coù ngöôøi luyeän thaønh Kim Hình chöôûng ö? Phi Hoàng Duïc Só nghe maø khoâng khoûi chaán ñoäng caû ngöôøi buoäc mieäng thoát leân, cuoái cuøng môùi gaät ñaàu noùi: – Noùi vaäy, quaû nhieân coù ngöôøi luyeän thaønh coâng! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cuõng ngaïc nhieân hoûi laïi: – Ñaïo huynh ñaõ bieát ñieàu naøy? Phi Hoàng Duïc Só noùi: – Baàn ñaïo khoâng bieát, theá nhöng nghó laïi thì coù khaû naêng... Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi trô maët nhìn ñoái phöông noùi: – Ñaïo huynh noùi vaäy nghóa laø sao? Phi Hoàng Döïc Só thôû daøi moät hoài, ñaùp: – Chö vò ôû ñaây ñeàu khoâng phaûi laø ngöôøi ngoaøi, baàn ñaïo chaúng caàn giaáu gieám, chieác tuû saét caát giöõ pho maät kíp Kim Hình chöôûng ñaõ bò thaát laïc töø hai möôi naêm tröôùc! Cam Huyeàn Thoâng nghe vaäy thì khoâng khoûi ngaïc nhieân ñeán ngôù ngöôøi, Chung Nam phaùi huøng cöù phöông Taây, xöa nay thinh danh voâ laâm, tính ra chæ sau Thieáu Laâm vaø Voõ Ñöông, vaäy maø pho bí caáp traán sôn cuûa hoï, laøm sao laïi ñeå maát ñöôïc? Chaúng leõ bò ngöôøi ngoaøi leùn vaøo ñaùnh caép? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi laø nhaân vaät laõo luyeän giang hoà, töï nhieân cuõng coù suy nghó nhö Cam Huyeàn Thoâng, chæ coù ñieàu khoâng tieän noùi ra, chæ aäm öø maáy tieáng trong mieäng. 270 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 271 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhöng Phi Hoàng Döïc Só khoâng chôø boïn hoï hoûi, ñaõ leân tieáng giaûi thích: – Pho bí kíp Kim Hình chöôûng naøy, nhaân vì sö toå teä phaùi caám haäu nhaân luyeän taäp, cho neân ñaõ ñem noù caát vaøo trong moät chieác tuû saét nhoû khoùa kyõ, taøng chöùa vaøo trong sö toå ñoäng (sö toå ñoäng laø nôi taøng chöùa haøi coát cuûa caùc vò Chöôûng moân). Hai möôi naêm tröôùc, coù moät hoâm, boïn ñeä töû tuaàn sôn phaùt hieän hai caùnh cöûa saét naëng neà cuûa sö toå ñoäng môû toang, nhò sö huynh cuøng baàn ñaïo lieàn töùc toác vaøo xem xeùt ñoäng phuû, phaùt hieän thì chæ thaáy thieáu maát chieác hoøm saét chöùa giöõ pho bí kíp Kim Hình chöôûng, ñöông nhieân khoâng noùi cuõng bieát coù keû ñaõ leûn vaøo ñaùnh caép. Laõo hôi döøng laïi giaây laùt, nhìn Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi tieáp: – Kim Hình chöôûng neáu khoâng maát hai, ba möôi naêm khoå coâng luyeän taäp thì khoù maø thaønh, nhö nay tính laïi thì cuõng vöøa hai möôi naêm, cho neân vöøa roài Maïnh huynh baûo laø coù ngöôøi luyeän thaønh coâng, tính ra cuõng vöøa kheùo! Noùi chuyeän ñeán ñaây, boãng nghe tieáng Toáng Traán Sôn thôû daøi moät hôi, leân tieáng: – Thaät laø loaïi ñoäc döôïc lôïi haïi! Noùi roài, laõo môû maét ra. Chæ nghe laõo noùi caâu naøy, moïi ngöôøi cung hieåu raèng ñoäc tính trong ngöôøi laõo ñaõ ñöôïc giaûi taùn. Moïi ngöôøi maét ñeàu loä hyû saéc quay ñaàu nhìn Toáng Traán Sôn. Toáng Vaên Tuaán laø ngöôøi vui möøng nhaát, reo leân hoûi: – Cha, cha ñaõ hoaøn toaøn bình phuïc roài chöù? Toáng Traán Sôn mæm cöôøi ñaùp: – ÖØm, phaûi neân caûm taï Nhaïc thieáu hieäp, thuoác giaûi naøy thaät coâng hieäu, Tuaán nhi, nhanh ñôõ cha xuoáng! Cöù nhìn thaàn thaùi laõo ta luùc naøy ñaõ hoaøn toaøn khaùc vôùi vöøa roài, thaàn saéc linh lôïi, da deû öûng hoàng, chæ coù ñieàu gioïng noùi coøn chuùt trôû ngaïi, muoán thanh aâm hoaøn toaøn hoài phuùc taát caàn moät thôøi gian nöõa. Toáng Vaên Tuaán nghe cha noùi vaäy thì lieàn ñeán ñôõ cha xuoáng giöôøng. Voâ Truï ñaïi sö chaép tay noùi: – A di ñaø phaät! Phaät toå ñoä trì, giôø ñoäc tính trong ngöôøi minh chuû ñaõ ñöôïc giaûi taùn, chuùc möøng, chuùc möøng! Phi Hoàng Duïc Só, Cam Huyeàn Thoâng, Maïnh Ñaït Nhaân vaø Söû Truyeàn Ñænh cuõng voäi chaép tay chuùc möøng. – Khoâng daùm! Toáng Traán Sôn khaùch khí noùi vôùi moïi ngöôøi roài böôùc tôùi tröôùc maët Nhaïc Tieåu Tuaán chaép tay noùi: – Ñaïi aân cuûa Nhaïc thieáu hieäp, laõo huû vónh vieãn ghi loøng taïc daï! 271 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 272 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán ñöùng leân oâm quyeàn hoaøn leã, noùi: – Ñaïi laõo gia noùi vaäy khieán tieåu sinh hoå theïn maø khoâng daùm nhaän, vaõn sinh chæ vì muoán hoaøn thaønh taâm nguyeän cuûa gia sö maø tìm ñeán xin moät lôøi chæ giaùo cuûa ñaïi laõo gia laø ñuû laém roài! Toáng Traán Sôn thoaùng chuùt ngôõ ngaøng hoûi: – Sö phuï cuûa Nhaïc thieáu hieäp laø vò cao nhaân naøo? Caâu naøy ngöôïc laïi khieán cho Nhaïc Tieåu Tuaán khöïng ngöôøi moät luùc roài môùi noùi: – Gia sö Voâ danh Laõo nhaân, laàn tröôùc vaõn sinh ñaõ baùo qua cho ñaïi laõo gia bieát, ñaïi laõo gia vôùi gia sö voán raát quen bieát nhau... oOo 272 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2