Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 21

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

58
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 21

 1. 273 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Hai Möôi Moát LOÄT MAËT NAÏ LANG SÔN NHAÁT BAÙI T oáng Traán Sôn nghe Nhaïc Tieåu Tuaán noùi vaäy, vuoát choøm raâu traéng öøm moät tieáng, gaät ñaàu cöôøi ñaùp: – Laõo huû vôùi leänh sö giao haûo maáy möôi naêm, ñöông nhieân laø quen thaân, khoâng bieát thieáu hieäp muoán laõo huû noùi chuyeän gì? Nhaïc Tieåu Tuaán trong loøng laïi thaáy kyø laï thaàm nghó: – Roõ raøng laø ta ñaõ noùi ra heát vôùi laõo, laøm sao laõo truùng Taùn coâng ñoäc, roài giôø giaûi heát ñoäc tính, thì trôû neân ñaûng trí maø queân nhæ? Tuy nghó vaäy, nhöng vaãn cung kính noùi: – Gia sö ñaõ khoâng chòu noùi ra, vaõn sinh thaät khoâng bieát taâm nguyeän ñoù laø gì, chæ nhaân moät vò laõo nhaân gaëp vaõn sinh baûo raèng taâm nguyeän cuûa gia sö thì chæ caàn moät lôøi cuûa ñaïi laõo gia laø giaûi tan, laàn tröôùc ñaõ thöûa mong ñaïi laõo gia ñoàng yù... Toáng Traán Sôn tôï hoà nhö cuõng ñaõ nhôù laïi, gaät ñaàu noùi: – Laõo huû xaùc thöïc ñaõ ñoàng yù, vaäy thì toát, thieáu hieäp cöù veà tröôùc phuïc meänh, laõo huû ñaùp öùng laø ñöôïc roài. Nhaïc Tieåu Tuaán laïi ngaån ngöôøi, cöù nhìn chaêm Toáng Traán Sôn moät hoài môùi noùi: – Ña taï Toáng ñaïi laõo gia, nhöng vaõn sinh thay gia sö hoaøn thaønh chuyeän naøy, taát caàn phaûi tieáp moät chieâu kieám cuûa ñaïi laõo gia... Toáng Traán Sôn nghe noùi thì neùt maët sa saàm, gioïng khoâng vui hoûi: – Sö phuï ngöôi noùi vaäy sao? Nhaïc Tieåu Tuaán laïi caøng ngaïc nhieân hôn, buoäc mieäng noùi: – Ñieàu naøy chính ñaïi laõo gia ñaõ noùi, muoán nhaän ñöôïc moät lôøi chæ giaùo cuûa laõo gia thì caàn phaûi tieáp laõo gia hai möôi chieâu kieám phaùp, ñieàu naøy laõo gia töï tuyeân boá möôøi saùu naêm tröôùc ñaây, vónh vieãn baát kieán. Theá nhöng laàn tröôùc nhaân vì vaõn sinh thaønh taâm caàu kieán, cho neân laõo gia noùi laø chæ caàn vaõn sinh tieáp ñöôïc moät chieâu kieám cuûa laõo gia laø ñöôïc. Toáng Traán Sôn ngöng maét nhìn chaøng hoài laâu, tay vuoát raâu gaät guø noùi: – ÖØm, khoâng sai lôøi naøy chính laõo phu ñaõ noùi. – Vaõn sinh baïo gan xin nguyeän tieáp moät kieám cuûa ñaïi laõo gia moät laàn nöõa! Toáng Traán Sôn thaûn nhieân noùi: – Nhaïc thieáu hieäp vì leänh sö maø ñeán caàu kieán, laõo huû coù theå chaáp nhaän, nhöng döôùi kieám cuûa laõo huû, thì thieáu hieäp raát khoù toaøn thaân maø quay veà! 273 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 274 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán cuùi ngöôøi noùi: – Vaõn sinh chæ vì taâm nguyeän cuûa gia sö, coù cheát cuõng khoâng oaùn haän! Toáng Traán Sôn ngöûa maët cöôøi ha haû: – Laõo huû thöûa mong thieáu hieäp mang giaûi döôïc veà, leõ naøo laïi coù theå ñeå thieáu hieäp thuï thöông? – Vaäy thì xin ñaïi laõo gia ban cho chieâu kieám! – OÀ, thieáu hieäp ñònh ñoäng thuû ngay taïi ñaây sao? – Laàn tröôùc ñaïi laõo gia ban chieâu kieám, cuõng chæ ôû trong phoøng ñoù thoâi maø! – Haûo! Toáng Traán Sôn gaät ñaàu roài quay laïi nhìn Hoaéc Vaïn Thanh noùi tieáp: – Vaïn Thanh, mau laáy kieám cho laõo huû! Toáng Vaên Tuaán ñöùng beân caïnh, leân tieáng: – Cha, cha cuøng Nhaïc huynh tæ ñaáu moät chieâu kieám, haù caàn duøng ñeán thanh Long Tuyeàn Kieám? Toáng Traán Sôn vuoát raâu cöôøi ha haû noùi: – Haøi nhi, con khoâng muoán cha duøng ñeán kieám sao? Nhaïc Tieåu Tuaán trong loøng caû thaáy coù chuùt kyø laï! Nhöng Toáng Vaên Tuaán ñaõ noùi: – Cha, laàn tröôùc cha chæ duøng chieác ñuõa thay kieám, theá maø ñaõ cheùm ñoaïn muõi kieám cuûa Nhaïc huynh! Toáng Traán Sôn gaät ñaàu cöôøi noùi: – Ñuùng theá, ñuùng theá, laàn tröôùc cha chæ duøng chieác ñuõa cheùm gaõy muõi kieám Nhaïc thieáu hieäp, nhöng laàn naøy cha coù theå vöøa giaûi heát ñoäc, noäi löïc chöa hoài phuïc, chæ e khoâng ñöôïc... Truùc Thu Lan töø ñaàu ñeán giôø chæ ngoài im, luùc naøy boãng leân tieáng chen vaøo noùi: – Toáng ñaïi laõo gia noùi raát ñuùng, ñöøng noùi laø ñaïi laõo gia truùng ñoäc vöøa giaûi heát, noäi löïc chöa hoài phuïc, maø ñeán tay duøng kieám cuõng tôï hoà nhö tröôùc sau hai ngöôøi khaùc nhau. Nhaïc Tieåu Tuaán ngô ngaùc, khoâng hieåu coâ ta noùi caâu naøy laø coù haøm yù gì? Toáng Vaên Tuaán aùnh maét hoang mang nhìn Truùc Thu Lan hoûi: – Coâ nöông noùi vaäy laø theá naøo? Truùc Thu Lan cöôøi nhe noùi: – Toáng thieáu trang chuû, Hoaéc toång quaûn vaø chö vò tieàn boái ñaây cho toâi to gan hoûi 274 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 275 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long moät caâu: Ngöôøi bò truùng taùn coâng ñoäc, sau khi ñaõ ñöôïc giaûi taùn thì coù bò maát trí nhôù hay khoâng, ñeán chuyeän gì tröôùc ñaây cuõng khoâng coøn nhôù ra? Toáng Vaên Tuaán kinh nghieäm giang hoà cuõng khoâng nhieàu, neân chæ caûm thaáy Truùc Thu Lan hoûi caâu naøy hôi kyø laï. Nhöng vôùi Hoaéc Vaïn Thanh laõo luyeän giang hoà, ñöông nhieân thaàm hieåu beân trong taát coù vaán ñeà lieân quan ñeán Toáng trang chuû, beøn noùi: – Laõo huû khoâng bieát duïng ñoäc, theá nhöng cöù theo nhö leû thöôøng thì ngoaøi loaïi ñoäc laøm meâ loaïn taâm thaàn ra, thoâng thöôøng caùc loaïi ñoäc khaùc, sau khi ñaõ ñöôïc giaûi heát, thì ngöôøi ta vaãn hoài phuïc trí nhôù bình thöôøng, tuyeät khoâng coù aûnh höôûng gì. Truùc Thu Lan gaät ñaàu noùi: – Ña taï Hoaéc toång quaûn noùi raát roõ raøng, vaäy thì theo Hoaéc toång quaûn thaáy Toáng ñaïi laõo gia bò truùng ñoäc giôø ñaõ ñöôïc giaûi heát chöa? Hoaéc Vaïn Thanh ñaùp: – Vöøa roài chính laõo trang chuû noùi laø ñoäc tính trong ngöôøi ñaõ giaûi taùn. Truùc Thu Lan noùi: – Vaäy maø Toáng ñaïi laõo gia tôï hoà nhö hoaøn toaøn khoâng coøn nhôù chuyeän gì tröôùc ñaây ñaõ noùi vôùi Nhaïc ñaïi ca, laøm sao tröôùc sau laïi nhö laø hai ngöôøi khaùc nhau chöù? Naøng hai laàn nhaán maïnh chöõ tröôùc sau hai ngöôøi khaùc nhau, ñöông nhieân laø muoán gaây söï chuù yù cuûa ngöôøi khaùc. Kim Giaùp Thaàn Hoaéc Vaïn Thanh maët bieán saéc, theá nhöng laø tay laõo luyeän giang hoà, laõo nhanh choùng hoài phuïc saéc maët. Toáng Traán Sôn trong aùnh maét ñoät nhieân loä hung quang, traàm gioïng quaùt hoûi: – Laõo phu khoâng nhôù khi naøo chöù? – Toáng ñaïi laõo gia phaûi nhôø ngöôøi ta nhaéc môùi nhôù ra, ñuùng khoâng? Ví duï laõo gia laàn thöù nhaát hoûi sö phuï cuûa Nhaïc ñaïi ca laø ai? Thöù hai laïi hoûi Nhaïc ñaïi ca muoán laõo gia noùi ra ñieàu gì? Laàn thöù ba roõ raøng hoâm tröôùc ñaïi laõo gia baûo Nhaïc ñaïi ca phaûi tieáp moät chieâu kieám phaùp, thì laõo ñaïi gia môùi chaáp nhaän caàu nguyeän cuûa Nhaïc ñaïi ca, vaäy maø vöøa roài laïi hoûi laø sö phuï cuûa Nhaïc ñaïi ca noùi gì? Thöù tö, laàn tröôùc chính ñaïi laõo gia duøng moät chieác ñuõa cheùm gaõy muõi kieám cuûa Nhaïc ñaïi ca, vaäy maø vöøa roài laïi hoûi Toáng thieáu trang chuû laø con khoâng muoán cha ñoäng thuû kieám? Chæ boán ñieåm naøy cuõng ñuû thaáy ñaïi laõo gia nhö khoâng bieát chuyeän tröôùc ñaây, chaúng phaûi nhö tröôùc sau hai ngöôøi khaùc nhau ñoù sao? Toáng Traán Sôn vöøa nghe xong thì maët bieán saéc, nhöng vaãn göôïng cöôøi lôùn, noùi: – Nhöõng chuyeän naøy laøm sao laõo huû khoâng nhôù, coâ nöông tôï hoà nhö gaây khoù cho laõo huû? Truùc Thu Lan cöôøi ñieàm nhieân noùi: 275 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 276 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ñaïi laõo gia noùi vaäy chaúng hoùa ra laø traùch tieåu nöõ töï nhieàu chuyeän? Thaät ra thì tieåu nöõ töï nhaát thôøi boãng nhôù laïi moät caâu chuyeân tröôùc ñaây gia maãu töøng keå, neân môùi muoán nhaéc nhôû moïi ngöôøi maø thoâi... Toáng Traán Sôn trôïn troøn maét hoûi ngang: – Chuyeän gì chöù? – A, laø moät chuyeän nguï ngoân: Coù moät con caùo giaø ñoäi loát hoà ñi veânh vaøo trong röøng, khieán caùc loaïi thuù cöù ngôõ laø hoà thaät... – Caâm mieäng! Toáng Traán Sôn gaàm leân caét ngang, roài gaèn gioïng hoûi: – Coâ nöông noùi ra lôøi naøy laø coù yù gì. Truùc Thu Lan noùi: – Toâi chæ ví duï vaäy maø thoâi, neáu ñaïi laõo gia nghe khoâng loït tai, thì tieåu nöõ töï khoâng noùi nöõa vaäy! Toáng Vaên Tuaán bò phaät yù, traàm gioïng noùi: – Truùc coâ nöông noùi quaù lôøi! Truùc Thu Lan vaãn cöôøi bình thaûn ñaùp: – Tin khoâng tin thì tuøy, nhöng leõ naøo Toáng thieáu trang chuû khoâng nghó ñeán chuyeän ñaõ coù ngöôøi giaû maïo buùt tích cuûa Toáng ñaïi laõo gia tröôùc, roài hieän taïi laïi coù... AÙi, toâi khoâng noùi nöõa! Noùi ñeán ñoù naøng boãng boõ löõng caâu noùi, quay ñaàu nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùnh maét noùi nhanh: – Nhaïc ñaïi ca, chuùng ta ñi thoâi! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng hieåu ra taâm yù cuûa naøng, thaáp gioïng traùch moùc: – Muoäi thaät gaøn böôùng, chuùng ta töø xa ñeán Thieân Hoa Sôn trang naøy, thöù nhaát laø mang giaûi döôïc cho Toáng ñaïi laõo gia, thöù hai laø vì taâm nguyeän cuûa sö phuï ta, caàu xin moät lôøi chæ giaùo... Truùc Thu Lan baät cöôøi thaønh tieáng, caét ngang lôøi chaøng: – Nhaïc ñaïi ca ôi Nhaïc ñaïi ca! Thaät ñaùng tieác ñaïi ca ñöa nhaàm thuoác giaûi, cho duø vò Toáng ñaïi laõo gia naøy coù noùi möôøi caâu, thì taâm nguyeän cuûa sö phuï ñaïi ca cuõng khoâng giaûi quyeát ñöôïc ñaâu, vaäy chaúng ñi thì ôû ñaây laøm gì chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán coøn chöa leân tieáng, Hoaéc Vaïn Thanh neùt maët sa saàm theùt lôùn: – Truùc coâ nöông, ngöôi daùm tröôùc maët laõo trang chuû buoâng lôøi voâ leã, khinh thò Thieân Hoa Sôn trang, neáu baây giôø khoâng noùi heát lôøi roõ raøng thì chôù nghó ñi ñöôïc khoûi ñaây! Vöøa quaùt lôùn, nhöng laïi vöøa ñaùnh maét ra hieäu cho Truùc Thu Lan. 276 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 277 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan hieåu ra aùnh maét naøy, chæ cöôøi khoâng leân tieáng. Toáng Traán Sôn ñöa tay caûn laïi noùi: – Vaïn Thanh, caùc ngöôi khoâng neân laøm khoù coâ ta, muoán ñi thì cöù ñeå cho coâ ta ñi! Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Laõo trang chuû, Truùc coâ nöông ngay tröôùc maët caùc vò khaùch cuûa Baùt ñaïi moân phaùi daùm môû mieäng vu khoáng laõo trang chuû, haù khoâng buoäc coâ ta phaûi noùi ra roõ raøng sao? – Thoâi ñi! Thoâi ñi! Toáng Traán Sôn xua tay caét ngang, noùi tieáp: – Vaïn Thanh, cöù ñeå coâ ta ñi! Truùc Thu Lan noùi: – Laõo ñaïi gia phuùc cao ñöùc daøy, nhöng tieåu nöõ töï neáu laàn naøy khoâng ñem lôøi noùi ra minh baïch maø ñi, haù khoâng phaûi tieåu nöõ ñaõ khoâng ñuùng, buoâng lôøi voâ leã? Toáng Vaên Tuaán ñanh maét noùi: – Truùc coâ nöông, gia phuï ñaõ khoâng vuïn vaët vôùi coâ nöông, coâ nöông coøn muoán gì chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng caûm thaáy Truùc Thu Lan ñaõ khoâng ñuùng, lieàn leân tieáng khuyeân: – Thu Lan, muoäi khoâng neân noùi nöõa! Truùc Thu lan khoâng ñeå yù ñeán chaøng, caøng lôùn tieáng hôn: – Thieáu trang chuû, toâi tuy laø ngöôøi khoâng bieát kính troïng, theá nhöng neáu giôø toâi ñi theá naøy, chæ tieác laø Thieân Hoa Sôn trang naøy chaúng maáy choác maø bò huûy. Toáng Vaên Tuaán nghe caâu naøy thì ñaïi noä: – Höø, baèng vaøo Truùc Thu Lan ngöôi maø huûy noåi Thieân Hoa Sôn trang chuùng ta? Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy caêng thaúng, voäi vaøng chaép tay noùi: – Ñaïi laõo gia, Toáng huynh, xin neå tình taïi haï... Truùc Thu Lan vaãn khoâng chuùt chòu lui, leân tieáng noùi: – Thieáu trang chuû traùch nhaàm toâi roài, keû huûy Thieân Hoa Sôn trang khoâng phaûi laø toâi, maø chính laø vò Toáng ñaïi laõo gia naøy... Toáng Traán Sôn laàn naøy thì khoâng coøn chòu noåi, phaãn noä long maét leân theùt lôùn: – Vaïn Thanh, Tuaán nhi, caùc ngöôi coøn chöa toáng coå con nha ñaàu naøy ra khoûi ñaây ö? Truùc Thu Lan cöôøi nhaït noùi: – Coù ngöôøi taâm ñòa ñen toái baày keá laäp möu, cho neân môùi muoán nhanh choùng toáng 277 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 278 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long toâi ra khoûi nôi naøy. Toáng Vaên Tuaán khoâng neùn noåi côn thònh noä, ruùt phaét thanh tröôøng kieám, quaùt lôùn: – Truùc Thu Lan, ngöôi coøn buoâng lôøi voâ traïng, thì boån coâng töû seõ cho ngöôi huyeát hieän ñöông tröôøng... Boïn Voâ Truï ñaïi sö boán ngöôøi naøy giôø chæ ngôù ngöôøi traàm maëc suy nghó phaân tích caâu chuyeän, ñeán luùc naøy Voâ Truï ñaïi sö môùi leân tieáng chen vaøo: – A Di Ñaø Phaät! Baàn taêng xin noùi moät lôøi coâng baèng. Vò nöõ thí chuû nay ñaõ khoâng ñuùng, Minh chuû xin nghó tình coâ ta tuoåi treû soác noåi... Truùc Thu Lan cöôøi nhaït noùi: – Laõo thieàn sö, ta thaáy ngöôi môùi chính laø giaø ñaàu soác noåi! Phi Hoàng Döïc Só theùt lôùn: – Nha ñaàu voâ traïng, luùc ñaàu ngöôi daùm buoâng lôøi vu hoïa Minh chuû, giôø laïi daùm voâ leã vôùi ñaïi thieàn sö, ngöôi thaät laø phoùng daät böøa baûi. Toáng Vaên Tuaán luùc aáy vöøa ruùt kieám ra, thì Hoaéc Vaïn Thanh ñaõ choäp tay laïi, noùi: – Thieáu trang chuû khoâng neân ñoäng kieám, theo yù laõo huû, coâ ta ñaõ daùm tröôùc maët moïi ngöôøi vu khoáng laõo trang chuû, cöù theo quy luaät giang hoà thì coâ ta caàn phaûi chòu traùch nhieäm laøm roõ chuyeän naøy, baèng khoâng luùc aáy chuùng ta ñoäng thuû coøn chöa muoän. Luùc noùi, laõo ngaàm keùo vaït aùo Toáng Vaên Tuaán. Toáng Vaên Tuaán thaáy vaäy khoâng khoûi coù chuùt ngôù ngöôøi. Hoaéc Vaïn Thanh noùi tieáp: – Truùc coâ nöông, laõo huû hoûi coâ nöông ñaây laø nôi naøo maø daùm ngoân haønh voâ traïng böøa baûi, neáu nhö baây giôø khoâng noùi ra cho roõ raøng, thì Nhaïc thieáu hieäp cuõng khoâng baûo veä noåi coâ nöông ñaâu! Truùc Thu Lan noùi: – Höø, Hoaéc toång quaûn nhaát ñònh toâi phaûi noùi ra ö? Toáng Traán Sôn phaùt noä la lôùn: – Vaïn Thanh, caùc ngöôi coøn chöa toáng coå con nha ñaàu naøy ra ngoaøi ö? Chaúng leõ muoán laõo huû töï tay ñoäng thuû hay sao? Truùc Thu Lan löôøm laõo ta moät caùi, cöôøi nhaït hoûi: – Sao? Laõo khoâng neùn noåi töùc giaän aø? Toáng Vaên Tuaán maët ñaày noä khí, laïi muoán xuaát thuû, theá nhöng nhaän ñöôïc caùi ñaùnh maét cuûa Hoaéc Vaïn Thanh khuyeân gaõ khoâng neân voïng ñoäng. Trong Thieân Hoa Sôn trang, Hoaéc Vaïn Thanh chæ döôùi tröôùng cuûa Toáng Traán Sôn, nhöng laõo laø ngöôøi coù maét tinh ñôøi, ña möu tuùc trí, coi nhö laø moät quaân sö cuûa sôn trang, 278 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 279 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long xöa nay Toáng Vaên Tuaán töøng kính neå. Luùc naøy nhìn thaáy laõo maáy laàn can mình thì nghó beân trong taát coù duyeân côù, bôûi vaäy môùi neùn giaän ñöùng yeân. Phi Hoàng Döïc Só ñoät nhieân ñöùng phaét daäy noùi lôùn: – Tieåu nha ñaàu, ngöôi... Nhöng Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi boãng choäp tay laõo ta keùo ngoài xuoáng, noùi: – Ñaïo huynh bôùt noä, chuyeän naøy töï Hoaéc toång quaûn xöû trí ñöôïc! Truùc Thu Lan cöôøi thaûn nhieân noùi: – Toáng ñaïi laõo gia, laõo gia naêm xöa töøng laø voõ laâm minh chuû, danh cao voïng troïng, laø nhaân vaät ñöùng ñaàu trong giang hoà. Nhöng hieän taïi aån cö trong Thieân Hoa Sôn trang naøy, ít tieáp xuùc vôùi khaùch ngoaøi ñuùng chöù. Toáng Traán Sôn maáy laàn haï leänh voâ hieäu, baát ñaéc dó lieác xeùo Vaïn Thanh, vuoát raâu gaät ñaàu aäm öø moät tieáng trong hoïng. Truùc Thu Lan vaãn cöôøi töôi noùi tieáp: – Toáng ñaïi laõo gia nhö ñaõ thoaùi aån thaâm sôn cuøng coác, khoâng vaán chuyeän thò phi giang hoà, maø nhaát laø ngay taïi trong Thieân Hoa Sôn trang cuûa mình, haù caàn phaûi mang maët naï sao? Chæ nghe moät caâu cuoái cuøng, taát caû moïi ngöôøi coù maët trong phoøng ñeàu bieán saéc. Vò Voõ laâm Ñaïi Laõo maø coù theå mang maët naï trong sôn trang cuûa mình sao? Ñöông nhieân ñeán luùc naøy, ai cuõng hieåu raèng, neáu khuoân maët cuûa Toáng Traán Sôn chæ laø moät chieác maët naï, thì coù nghóa laø laõo ta chæ laø Toáng Traán Sôn giaû. Toáng Traán Sôn tay vuoát raâu, cöôøi gaèn moät tieáng hoûi: – Nha ñaàu, ngöôi noùi ñi, ngöôi laøm sao laïi nhìn ra ñöôïc laø laõo phu mang maët naï chöù? Cöù nghe khaåu khí cuûa laõo ta, chaúng phaûi ñaõ thöøa nhaän ñieàu ñoù roài sao? Truùc Thu Lan cöôøi nhaït noùi: – Chö vò ñaïi sö, ñaïo tröôûng ôû ñaây ñeàu laø ngöôøi trong Baùt ñaïi moân phaùi, ñöông nhieân khoâng ai daùm nghó ñieàu baát kính vôùi ngöôi. Theá nhöng ta thì khaùc, ta theo meï ta haønh taåu giang hoà gaëp khoâng bieát bao nhieâu loaïi ngöôøi, neân raát caån thaän khi gaëp ngöôøi laï. Vöøa roài luùc ngöôi doác bình ñoå thuoác ra, chæ vôø laøm vaäy, caên baûn ñaõ khoâng uoáng thuoác vaøo, ta trong loøng thaáy kyø neân môùi ñeå taâm chuù yù, ñeán luùc ngöôi vôø ngöûa coå uoáng thuoác vaø nuoát xuoáng, ta môùi phaùt hieän ra laøn da ôû coå vaø treân maët ngöôi hoaøn toaøn khaùc nhau, neáu nhö treân maët ngöôi khoâng mang maët naï, thì laøm sao laïi theá ñöôïc? Chæ nghe ñeán ñoù moïi ngöôøi ñaõ taùi maët, Truùc Thu Lan döøng laïi moät chuùt, roài noùi tieáp: – Sau ñoù, tieáp lieàn ngöôi boán naêm laàn queân khuaáy chuyeän tröôùc ñaây maáy ngaøy ñaõ 279 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 280 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long noùi, ñaõ laøm, cöù tôï hoà nhö laø hai ngöôøi khaùc nhau hoaøn toaøn, ta môùi chôït hieåu ra, ngöôi nhaát ñònh khoâng phaûi ñích thöïc laø Toáng ñaïi laõo gia, maø chæ laø moät keû giaû danh mang maët naï giaû thoâi. Hoaéc Vaïn Thanh ngaàm gaät ñaàu taùn thaùn: – Nöõ nhaân naøy quaû taâm cô hôn ngöôøi, ta laø ngöôøi thaân caän vôùi laõo trang chuû, tuy vöøa roài thaáy coù chuùt khaùc thöôøng, nhöng cuõng khoâng ngôø chuyeän ñeán theá! Toáng Traán Sôn nghe vaäy thì baät cöôøi leân khaø khaø, gaät ñaàu khen ngôïi: – Nöõ oa nhi, nhaõn löïc ngöôi thaät khoâng toài, laõo phu xaùc thöïc laø mang maët naï treân maët! Noùi roài, töï tay laõo ñöa leân loät taám maët naï moûng nhö caùnh kieán ñeå loä ra moät khuoân maët môùi. Roõ raøng laø khoâng phaûi Voõ laâm Ñaïi Laõo Toáng Traán Sôn, maø laø moät laõo giaø maët maøy ñen, maét tam giaùc, caèm nhoïn, xem ra tuoåi ngoaøi nguõ tuaàn, treân moâi luùc naøo cuõng hieän nuï cöôøi khinh baïc. Khoâng moät ai trong phoøng bieát ngöôi naøy laø ai? Minh chuû bieán thaønh ngöôøi khaùc, khieán boïn Voâ Truï ñaïi sö chaán ñoäng maïnh vuït ñöùng phaét leân, tröøng maét nhìn chaêm vaøo ñoái phöông. Toáng Vaên Tuaán maét röïc löûa, noãi caêm phaån vöøa roài ñoái vôùi Truùc Thu Lan giôø ñaây truùt qua keû maïo danh ñoäi loát naøy, gaõ gaàm leân: – Ngöôi laø ai? Hoaéc Vaïn Thanh laø ngöôøi traán tænh nhaát trong boïn, ñöa tay caûn laïi noùi: – Thieáu trang chuû bình tænh! Laõo giaø maét ngöïa thaàn thaùi laïnh luøng buoâng tieáng cöôøi noùi: – Laõo phu hoï Saùch, song töï Nghò Phu, bình sinh chöa gaëp chö vò! Truùc Thu Lan cöôøi nhaït noùi: – Höø, Lang Sôn Nhaát Baùi! Saùch Nghò Phu cöôøi haéc haéc, gaät ñaàu khen: – Coâ nöông quaû nhieân kieán thöùc quaûng baùc, ñeán ngoaïi hieäu cuûa laõo phu maø cuõng bieát! Trong phoøng, tuyeät nhieân khoâng ngöôøi thöù hai bieát ñeán caùi teân Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu. Toáng Vaên Tuaán luùc aáy nhö chôït nhôù ra moät ñieàu, quaéc maét hoûi: – Cha ta ñaâu? Saùch Nghò Phu vuoát choøm raâu löa thöa ñaùp: 280 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 281 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thieáu trang chuû cöù yeân taâm, laõo trang chuû raát khoûe! Toáng Vaên Tuaán hoûi: – Cha ta hieän taïi ôû ñaâu? Saùch Nghò Phu noùi: – Toáng ñaïi laõo gia hieän taïi ñang ôû khaùch trong phuû teä chuû nhaân, ñöôïc ñoái xöû laø moät thöôïng khaùch! Hoaéc Vaïn Thanh ñeán luùc naøy muoán phaùt noä, maét long leân, tay ñöa ngang ngöïc theùt lôùn: – Hoï Saùch kia, thöïc ra caùc ngöôi aâm möu gì chöù? Noùi ngay ra ñi! Saùch Nghò Phu vaãn nuï cöôøi khinh maïn coá höõu, noùi: – Teä chuû nhaân ngöôõng voïng thanh danh cuûa Toáng ñaïi laõo gia, cho neân môøi ñeán teä phuû haøn huyeân vaøi hoâm, chaúng ñaùng goïi laø aâm möu gì ñaâu! Hoaéc Vaïn Thanh gaèn töøng tieáng: – Ñöôïc, vaäy ngöôi mau noùi chuû cuûa ngöôi laø ai? Hieän taïi ôû ñaâu? Saùch Nghò Phu laéc ñaàu noùi: – Ñieàu naøy thì thaät xin loãi, luùc ñeán ñaây huynh ñeä khoâng ñöôïc teä chuû nhaân cho pheùp, tuyeät khoâng theå noùi ra. – Höø, baèng höõu coù bieát ñaây laø nôi naøo khoâng? Saùch Nghò Phu cöôøi khan maáy tieáng ñaùp: – Taïi haï ñeán ñaây khoâng chæ moät ngaøy, leõ naøo laïi khoâng bieát nôi naøy laø ñaâu! Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Ngöôi bieát thì toát, ñeâm nay neáu nhö khoâng noùi ra roõ raøng thì chôù nghó chuyeän rôøi khoûi ñaây! Saùch Nghò Phu laïi mang chieác maët naï leân cöôøi ñaùp: – Caên baûn taïi haï khoâng coù yù muoán rôøi khoûi ñaây! Hai tay ñeå nheï leân maët naï nhö muoán ñeå chieác maët naï dính haún vaøo da, noùi tieáp: – Taïi haï phuïng meänh ñeán ñaây nguyeän laøm con tin, chöøng naøo Toáng ñaïi laõo gia coøn chöa quay trôû laïi, thì taïi haï chöa rôøi khoûi nôi naøy. Toáng Vaên Tuaán giaän ñeán taùi xanh, chæa kieám theùt lôùn: – Hoï Saùch, ngöôi boõ chieác maët naï xuoáng mau! Saùch Nghò Phu nhìn gaõ moät caùi, traàm gioïng noùi: – Thieáu trang chuû, taïi haï phuïng meänh giaû trang Toáng laõo gia ñeán ñaây, cuõng chæ chuyeän baát ñaéc dó. 281 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 282 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Toáng Vaên Tuaán khoâng nghe cöù chæa thaúng kieám vaøo ñoái phöông theùt lôùn: – Ta nhaéc laïi laàn nöõa, neáu ngöôi coøn chöa chòu boû chieác maët naï xuoáng, thì ta seõ boå ngöôøi ngöôi ra! Saùch Nghò Phu an nhieân cöôøi noùi: – Chöøng naøo teä chuû nhaân coøn chöa toáng hoài laõo trang chuû trôû laïi ñaây, thì taïi haï coøn an toaøn voâ söï, tuyeät ñoái thieáu trang chuû khoâng bao giôø sô hoát voïng ñoäng, moät kieám lieàu ñoaïn tính maïng taïi haï! Noùi caâu naøy hieån nhieân laõo ta coù yù haêm doïa, Toáng Traán Sôn hieän ñang naèm trong tay boïn hoï, neùm chuoät sôï vôõ bình, ñöông nhieân Toáng Vaên Tuaán khoâng daùm ñoäng ñeán ngöôøi laõo ta! Hoaéc Vaïn Thanh linh lôïi, voäi can: – Coâng töû xin bôùt noä... Toáng Vaên Tuaán töùc thôû phì phì, haèn hoïc noùi: – Cöù baûo haén loät maët naï xuoáng roài noùi! Gaõ ñöông nhieân khoâng muoán nhìn thaáy ngöôøi khaùc giaû maïo cha mình ngay tröôùc maët, cho neân khaêng khaêng noùi vaäy. Chaúng ngôø Saùch Nghò Phu noùi: – Taïi haï chæ vì khoâng muoán toån haïi uy danh cuûa Toáng ñaïi laõo gia, cho neân phuïng meänh giaû maïo Toáng ñaïi laõo gia ñeán ñaây. Thieáu trang chuû neáu khoâng muoán nhìn thaáy khuoân maët naøy, buoäc taïi haï gôû ra, thì taïi haï gôû ra vaäy! Vöøa noùi gaõ vöøa gôû chieác maët naï treân maët ra laàn nöõa, goùi caån thaän caát vaøo trong aùo. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi Maïnh Ñaït Nhaân luùc naøy môùi chen vaøo hoûi: – Saùch huynh ñeä giaû maïo minh chuû, noùi theá naêm phaùi chuùng ta vöøa roài tieáp ñöôïc thö môøi, haún cuõng laø Saùch huynh ñeä giaû taïo? Saùch Nghò Phu laéc ñaàu ñaùp: – Taïi haï baát taøi, naøo ñuû khaû naêng giaû taïo buùt tích Toáng ñaïi laõo gia, nhöng taïi haï bieát chuyeän naøy. Voâ Truï ñaïi sö chaép tay tröôùc ngöïc noùi: – A Di Ñaø Phaät! Noùi vaäy chính laø chuû nhaân Saùch thí chuû giaû buùt tích minh chuû? Saùch Nghò Phu noùi: – Chö vò bieát roài thì toát! Cam Huyeàn Thoâng xen vaøo hoûi: – Chuû nhaân baèng höõu giaû danh nghóa minh chuû môøi chuùng ta ñeán ñaây vôùi muïc 282 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 283 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñích gì? Saùch Nghò Phu tôï cöôøi nhöng khoâng phaûi cöôøi, thaáp gioïng ñaùp: – Chuyeän naøy taïi haï cuõng coù bieát chuùt ít... Söû Truyeàn Ñænh noùi: – Ngöôi noùi ra xem! Saùch Nghò Phu nhìn quanh toaøn tröôøng moät voøng, roài buoâng roõ töøng tieáng: – Teä chuû ñôïi chö vò ñeán ñaây ñeå tuyeân boá moät chuyeän... Noùi ñeán ñoù boãng nhieân laõo nín baët khoâng noùi heát caâu. Söû Truyeàn Ñænh noân noùng giuïc hoûi: – Tuyeân boá chuyeän gì? Saùch Nghò Phu thoaùng chuùt do döï noùi: – Ñieàu naøy taïi haï cuõng khoâng ñöôïc roõ cho laém, chö vò taïm thôøi chôø moät luùc, coù leõ ngöôøi ñöa tin cuõng saép ñeán roài! Hoaéc Vaïn Thanh luùc naøy töï quyeát moïi vaán ñeà lieàn tröøng maét leân tieáng: – Vaäy thì toát, hoï Saùch kia, giôø ngöôi muoán laõo phu ra tay, hay töï mình chòu troùi? Saùch Nghò Phu cöôøi thaûn nhieân noùi: – Taïi haï ñaõ noùi qua, taïi haï voâ cuøng an toaøn. Hoaëc Van Thanh höø moät tieáng laïnh luøng noùi: – Ngöôi nghó raèng laõo trang chuû chuùng ta ñang ôû trong tay ngöôi, thì chuùng ta khoâng daùm ñoäng thuû vôùi ngöôøi ö? Vöøa roài ngöôi töï noùi ra laõo trang chuû laø thöôïng khaùch cuûa chuû nhaân ngöôi, maø ngöôi thì chæ laø moät teân thuoäc haï cuûa chuû nhaân ngöôi, chuùng ta giôø nhôû tay gieát cheát ngöôi, thì chuû nhaân cuûa ngöôi aét cuõng khoâng vì moät teân thuoäc haï maø haïi vò thöôïng khaùch? Saùch Nghò Phu khoâng khoûi ngôù ngöôøi moät luùc, cuoái cuøng gaät ñaàu noùi: Ñieàu naøy quaû nhieân taïi haï khoâng nghó ñeán. Hoaéc Vaïn Thanh caát tieáng cöôøi vang noùi: – Sao, giôø thì ngöôi thuùc thuû chòu troùi chöù? Saùch Nghò Phu lieác xeùo Hoaéc Vaïn Thanh moät caùi hoûi: – Hoaéc toång quaûn muoán ñoäng thuû vôùi taïi haï ñoù sao? Hoaéc Vaïn Thanh traàm gioïng quaùt: – Laõo phu muoán baàm ngöôi moät nhaùt. Saùch Nghò Phu gaèn gioïng hoûi: – Ngöôi coù bieát ta ngoaïi hieäu laø gì khoâng? 283 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 284 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Höø, Lang Sôn Nhaát Baùi! – Khoâng sai! Saùch Nghò Phu hai tay boùp nheï chieác caèm nhoïn cöôøi ha haû, noùi tieáp: – Ngöôi coù bieát con Baùi xöa nay khoâng heà töï mình haønh ñoäng khoâng? Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi nhaït noùi: – A, yù ngöôi muoán noùi seõ coù ngöôøi ra tay giuùp ngöôi ö? Noùi roài khoaùt boä saán tôùi gaèn gioïng: – Hoaéc moã böûa ngöôi moät nhaùt, xem keû naøo giuùp ngöôi ra tay naøo? Chöa döùt caâu thì nguõ traûo choäp nhanh tôùi baû vai Saùch Nghò Phu. Moät traûo naøy ñaõ ngaàm vaän saün töø laâu, xuaát thuû ñöông nhieân cöïc nhanh, theá nhöng chæ thaáy caû ngöôøi cuûa Saùch Nghò Phu tôï nhö con chaùch laùch traùnh ra ngoaøi khoâng gì khoù khaên. Ñuùng taïi luùc naøy, reøm cöûa lay ñoäng, moät boùng ngöôøi nheï löôùt nhanh vaøo phoøng chaän ngang tröôùc maët Hoaéc Vaïn Thanh. Moïi ngöôøi thoaït nhìn ñaõ nhaän ra ngöôøi naøy chæ laø moät traùng ñinh trung nieân trong Thieân Hoa Sôn trang. Hoaéc Vaïn Thanh trôïn maét söõng sôø, gaõ trung nieân chæ ngoaøi ba möôi, maét où muõi dieàu haâu, maët xöông xaåu aâm traàm gian giaûo. Trong Thieân Hoa Sôn trang naøy bao nhieâu traùng ñinh laõo ñeàu nhaän bieát, vaäy maø gaõ trung nieân naøy vaän aùo quaàn traùng ñinh, nhöng hoaøn toaøn xa laï. Hoaéc Vaïn Thanh nhìn gaõ töø ñaàu ñeán chaân roài haát haøm hoûi: – Ngöôi laø ai? Thanh y traùng ñinh ñaùp: – Toång quaûn khoâng nhôù ra thuoäc haï? Hoaéc Vaïn Thanh quaéc maét gaét leân: – Ngöôi khoâng ñuùng laø ngöôøi trong Thieân Hoa Sôn trang! – Ñuùng! Tieáng ñuùng naøy ñaùp raát mô hoà, khoâng bieát yù haén muoán khaúng ñònh ñuùng laø ngöôøi trong Thieân Hoa Sôn trang hay laø khaúng ñònh caâu noùi cuûa Hoaéc Vaïn Thanh: ñuùng haén khoâng phaûi laø ngöôøi Thieân Hoa Sôn trang? Hoaéc Vaïn Thanh maét tröøng tröøng: – Ngöôi laø ñoàng ñaûng vôùi hoï Saùch kia, ngöôi ñoät nhaäp vaøo boån trang luùc naøo? Saùch Nghò Phu cöôøi ñaùp thay: – Haén phuïc trang cuûa Thieân Hoa Sôn trang, ñöông nhieân laø ngöôøi cuûa Thieân Hoa 284 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 285 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Sôn trang, maø ñaõ laø ngöôøi cuûa Thieân Hoa Sôn trang thì do chính tay Hoaéc toång quaûn choïn vaøo! Hoaéc Vaïn Thanh phaãn noä cöïc ñoä, theùt lôùn: – Toát laém! Döùt tieáng quaùt, moät traûo töø trong ngöïc ñaåy ra. Neân bieát, Hoaéc Vaïn Thanh voán laø moân haï cuûa Öng Traûo Moân, moät chöôûng naøy ra tay coù yù ñaùnh haï ñöông tröôøng ñoái phöông, cho neân ngaàm vaän ñeán baûy thaønh coâng löïc, theá maïnh nhö vuõ baûo. Cöï lyù song phöông quaù gaàn, neân ra chieâu laø ñeán, khieán ngöôøi ñöùng beân ngoaøi khoâng kòp nhaän roõ chieâu theá. Song, thanh y traùng ñinh chaúng thaáy neù traùnh, ngöôïc laïi phaùt chöôûng tröïc tieáp ngheânh chieâu. Chæ nghe “Binh” moät tieáng, caên phoøng chaán ñoäng nheï, song phöông moãi ngöôøi bò daït lui veà sau moät böôùc, ñuû thaáy theá quaân bình. Ngöôøi bò kinh ñoäng nhaát vaãn laø Hoaéc Vaïn Thanh, loøng thaàm nghó: – Teân naøy tuoåi coøn nhoû, maø chöôûng löïc laïi khoâng keùm gì ta. Cöù baèng vaøo coâng löïc cuûa haén, quyeát khoâng phaûi haïng voâ danh tieåu toát, nhöng treân giang hoà sao chöa töøng nghe qua nhæ? Trong loøng nghó theá, nhöng beân ngoaøi maët phaùt noä theùt lôùn: – Ngöôi tieáp theâm laõo phu moät chöôûng naøy! Hai vai laéc nheï, thaân hình cao lôùn boå tôùi, höõu chöôûng xuaát chieâu Truùc khaåu thieân moân ñaùnh tôùi. Moät chöôûng phaùp trong côn cöïc noä, tôï hoà nhö doác heát möôøi thaønh coâng löïc, moät coå cuoàng phong theo tay phaùt ra cuoàn cuoän theá nhö ñaïi haûi ñaåy soùng aäp tôùi caû ngöôøi thanh y traùng ñinh. Laàn naøy song phöông khoaûng caùch khaù xa, cho neân theá chöôûng ñaùnh tôùi thaáy raát roõ. Thanh y traùng ñinh vaãn nhö laàn ñaàu, moät tieáng chaúng noùi, vaän ñuû kình löïc vaøo tay phaûi ñaùnh ra chieâu Hoaønh Gia Kim Löông tröïc tieáp ñoái chieâu vôùi Hoaéc Vaïn Thanh. Hoaéc Vaïn Thanh nhìn thaáy khoâng khoûi chaán ñoäng, cöôøi gaèn noùi: – Hay thay cho cöôøng ñoà khoâng bieát soáng cheát... Trong tieáng theùt, chæ thaáy höõu chöôûng khoâng ñoåi, nhöng taû cöôùc boài theâm moät cöôùc vaøo tieåu phuùc ñoái phöông. Thanh y traùng ñinh tay phaùt chöôûng ra, nhìn thaáy ñoái phöông boài theâm moät cöôùc, chaúng chuùt hoaûng loaïn, tay traùi khoaùt nöõa voøng xuoáng döôùi ñaùnh tieáp moät chöôûng Xuaân 285 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 286 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thuûy Baït Nhaïn ñôõ chieâu cöôùc cuûa Hoaéc Vaïn Thanh. Toaøn tröôøng chæ kòp nhìn thaáy hai boùng ngöôøi theo ñoù laûo ñaûo daït hai nôi. Laàn naøy coù leõ noäi coâng cuûa thanh y traùng ñinh chöa ñuû huøng haäu nhö Hoaéc Vaïn Thanh, maø cuõng coù theå vöøa roài nhaân khi vaän heát kình löïc ñaùnh ra moät chöôûng Hoaønh Giaû Kim Löông, nhöng khi nhìn thaáy Hoaëc Vaïn Thanh thuaän theá tung moät cöôùc, thanh y traùng ñinh ñaõ voäi ñaùnh tay traùi theâm moät chöôûng Xuaân Thuûy Baït Nhaïn neân ñaõ phaân löïc. Vì theá truùng moät chöôûng cuûa Hoaéc Vaïn Thanh bò ñaùnh baät ra ngoaøi moät tröôïng. Nhöng, chính moät chöôûng thöù hai Xuaân Thuûy Baït Nhaïn laïi ñaõ ñaùnh baät ngoïn cöôùc cuûa Hoaéc Vaïn Thanh, maø laïi truùng ngay ñaàu goái, khieán chaân traùi Hoaéc Vaïn Thanh ñau nhoùi thieáu ñöôøng khoâng ñöùng leân ñöôïc. oOo 286 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2