Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 22

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

61
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 22

 1. 287 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Hai Möôi Hai NHÖÕNG BÖÙC THÖ MÔØI THAÄT T oáng Vaên Tuaán nhìn thaáy Hoaéc Vaïn Thanh laûo ñaûo caû ngöôøi xem ra ñöùng khoâng vöõng, thì lieàn nhaûy tôùi ñôõ ngöôøi laõo hoûi voäi: – Toång quaûn coù laøm sao khoâng? Hoaéc Vaïn Thanh xoa tay leân goái traùi göôïng noùi: – Khoâng sao, chæ laø moät chuùt ngoaïi thöông! Thanh y traùng ñinh cuõng khoâng phaûi tay taàm thöôøng, vaêng ngöôøi nhaøo ra ngoaøi, nhöng lieàn choáng tay nhuùn mình voït daäy, ñònh boõ chaïy ra ngoaøi. Nhöng luùc naøy haén ôû gaàn Söû Truyeàn Ñænh. Söû Truyeàn Ñænh nhaän ra haén ñònh chuoàn, “Soaït” moät tieáng, thanh tröôøng kieám hoa leân moät ñöôøng chæa vaøo coå haén theùt lôùn: – Ngöôi ñònh chuoàn ö? Vöøa luùc aáy, reøm cöûa lay ñoäng, töø beân ngoaøi tieáp lieàn moät boùng ngöôøi nöõa nhaûy vaøo. Ngöôøi naøy aên vaän cuõng laø y phuïc traùng ñinh trong trang vieän, tuoåi treân döôùi ba möôi, tay caàm thanh tröôøng kieám caû voõ. Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan luùc naøy ñaõ lui veà moät goùc phoøng ñöùng keà vai nhau, chaøng thaáp gioïng noùi: – Teân naøy coù leõ cuõng laø moät teân taëc! Truùc Thu Lan gaät nheï ñaàu roài noùi tieáp: – Xem ra caû Thieân Hoa Sôn trang naøy ñaõ bò taëc nhaân xaâm nhaäp! Chính taïi luùc naøy, chæ thaáy Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu ñöa tay laøm hieäu, gaõ trung nieân thanh y vöøa xoâng vaøo lieàn ruùt phaét thanh tröôøng kieám trong tay, loaùng leân moät ñöôøng cheùm baät muõi kieám Söû Truyeàn Ñænh, ñang keà treân coå teân kia. Teân traùng ñænh ñaàu tieân tôï hoà nhö nhieäm vuï cuûa haén ñeán ñoù ñaõ heát, lieàn nhanh nhö chôùp chuoàn ra cöûa bieán maát. Moïi chuyeän vöøa roài noùi ra thì chaäm, nhöng thöïc teá thì chæ laø caùi chôùp maét maø thoâi. Söû Truyeàn Ñænh laø ngöôøi trong cuoäc, nhöng chöa kòp nhaän ra ñieàu gì thì ñaõ bò gaõ thanh y thöù hai naøy ra kieám ñaùnh baät thanh kieám cuûa mình, cöùu ñoàng boïn thoaùt hieåm, khieán laõo nhaát thôøi khöïng ngöôøi, moät luùc laïnh gioïng theùt lôùn: – Ngöôi muoán cheát! Noùi roài saán tôùi, nhöng chæ thaáy gaõ traùng ñinh tay phaûi caàm kieám, tay traùi caàm voõ, 287 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 288 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long cöôøi nhaït im laëng. Söû Truyeàn Ñænh caøng töùc giaän hôn: – Höø, Söû moã xöa nay khoâng gieát keû voâ danh tieåu toát, ngöôi nhanh xuaát tính danh! Trung nieân traùng ñinh buoâng tieáng cöôøi nhaït noùi: – Kieám phaùp Voõ Ñöông khoâng gieát noåi ta, haø taát baùo tính danh? Söû Truyeàn Ñænh voán baûn tính kieâu ngaïo, neân moät caâu naøy nhö chaâm noïc laõo, khieán laõo caøng phaãn noä hôn, cöôøi daøi moät traøng quaùi dò noùi: – Ngöôi muoán neám thöû kieám phaùp Voõ Ñöông! Noùi roài, kieám ñaâm tôùi, khi coøn caùch ñoái phöông chöøng ba boán xích, ñoät nhieân kieám rung maïnh taïo thaønh maøn kieám aûnh choäp tôùi. Trung nieân traùng ñinh nheách meùp noùi: – Chæ coøn troø treû con! Kieám nhö moät veát löu tinh ñieåm thaúng vaøo maøn kieám ñoái phöông. Neân bieát, Voõ Ñöông kieám phaùp xuaát kieám nhö Thaùi cöïc sô ñoäng, theá kieám xuaát ra nhö moät voøng troøn baát phaân ñaàu moái, ngöôøi söû kieám tuyeät ñoái thaân taâm baát voïng, nhöng luùc naøy Söû Truyeàn Ñænh ñaõ töùc giaän laïi theâm moät caâu cuoái cuøng chaâm choïc khieán laõo caøng noåi ñoùa, theá kieám taát bò phaân taâm. Moät chieâu kieám ñaâm xoõa vaøo maøn kieám cuûa Söû Truyeàn Ñænh cöïc hieåm, tôï hoà nhö phaù tan söï phaân ñònh cuûa löôõng nghi, khieán Söû Truyeàn Ñænh giaät mình, khoâng theå khoâng thoaùi boä hoùa chieâu. Chæ thaáy kieám cuûa Söû Truyeàn Ñænh bieán theá ñao nöõa voøng roài phaùt chieâu thöù hai trong Löôõng Nghi kieám phaùp, theá nhöng thanh kieám trong tay thanh y traùng ñinh tôï hoà nhö hình vôùi boùng, truy kích khoâng buoâng, caùi goïi laø ñaéc thuû lôïi theá khoâng ñeå lôû cô hoäi. Söû Truyeàn Ñænh bieát luùc naøy khoâng nhöôøng böôùc, tuy coù theå choáng ñôõ ñöôïc chieâu kieám ñi sau ñeán tröôùc cuûa ñoái phöông, nhöng phaàn nguy hieåm thì heát taùm phaàn thuoäc veà mình. Thoaùng nghó nhanh trong ñaàu, Tam boä di hình thoaùi ngöôøi phoøng thu. Tuy raèng thoaùi ba boä naøy khieán Söû Truyeàn Ñænh caøng theâm caêm phaån vì hoå theïn, nhöng laõo ñaõ traán tænh laïi, hít saâu moät hôi, vöøa luùc naøy chieâu thöù tö cuûa ñoái phöông phoùng tôùi, Söû Truyeàn Ñænh chaúng chuùt hoát hoaûng ra kieám Nhö phong toïa beá baät theá kieám ñoái phöông. “Coong” moät tieáng, hai thanh kieám chaïm nhau roài ghì cöùng, kieám cuûa Söû Truyeàn Ñænh aùp treân kieám cuûa thanh y traùng ñinh, xem ra coù chuùt lôïi theá. Thanh y traùng ñinh chôït nheách meùp, cöôøi nhaït, roài taû thuû boãng vung voõ kieám ñieåm nhanh vaøo mi taâm giöõa maøy Söû Truyeàn Ñænh. Laïi noùi, Söû Truyeàn Ñænh laø sö ñeä cuûa Voõ Ñöông Nhò töû, nhöng moïi chuyeän trong Voõ Ñöông phaûi xem ra ñeàu qua tay laõo, neân ngöôøi trong Baùt ñaïi moân phaùi ñeàu kính neå. 288 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 289 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Tuy raèng kieám thuaät luyeän ñeán thaëng thöøa, nhöng xöa nay laïi ít khi ñoäng thuû vôùi ngöôøi ngoaøi, cho neân kinh nghieäm coøn khieám khuyeát. Luùc naøy theá kieám aùp ñoái phöông, coù theå noùi laø cô hoäi toái chuyeån bò ñoäng thaønh chuû ñoäng, nhöng vöøa thaáy voõ kieám trong tay traùi ñoái phöông ñieåm nhanh leân huyeät Mi taâm cuûa mình thì khoâng khoûi phaùt hoaûng, töï nhieân tay kieám co lôi ñi, roài kieám hoa leân treân cheùm vaøo tay traùi ñoái phöông... Naøo ngôø, moät chieâu phoùng chæ ñieåm vaøo Mi taâm ñoái phöông cuûa thanh y traùng ñinh chæ laø hö chieâu maø thoâi, thaáy Söû Truyeàn Ñænh lôi kieám thì cöôøi nhaït moät tieáng. Tay traùi thaâu nhanh, tay phaûi kieám thuaän theá vung leân cheùm moät ñöôøng giöõa ngöïc ñoái phöông. Söû Truyeàn Ñænh giaät thoùt mình, luùc naøy nhaän ra mình ñaõ bò ñaùnh löøa thì ñaõ chaäm, theo baûn naêng caû ngöôøi ngaõ nhaøo veà sau, “Soaït” moät tieáng, tuy thoaùt hieåm nhöng caû vaït aùo phía tröôùc bò cheùm saû moät ñöôøng daøi caû xích. Chuyeän xaûy ra cöïc nhanh, ñeán nhöõng ngöôøi ñöùng ngoaøi phaûi thuoäc cao thuû thaëng thöøa môùi kòp nhaän heát bieán hoùa cuûa chieâu kieám vöøa roài. Söû Truyeàn Ñænh thua moät kieám giaän tím maët, hai maét ngaàu ñoû nhö baùt maùu, gaàm leân: – Cuoàng ñoà, Söû moã seõ cho ngöôi neám muøi lôïi haïi! Kieám phaùt leân, heát kieám naøy ñeán kieám khaùc, chieâu ñaùnh ra trong côn cuoàng noä, theá nhö ba ñaøo lieân tu baát taän, taán coâng vaøo thanh y traùng ñinh. Thanh y traùng ñinh nhaûy lieàn maáy böôùc traùnh kieám, cöôøi gaèn noùi: – Vöøa roài chæ laø moät chuùt giaùo huaán ngöôi maø thoâi, neáu muoán thoï lónh heát baøi, chæ e ngöôi khoâng trôû laïi noåi Voõ Ñöông sôn! Noùi roài ra kieám, chæ nghe tieáng kieám phong rít leân, roài tieáng kieám theùp va chaïm nhau rôïn ngöôøi, phuùt choác boïn hoï hai ngöôøi quaàn nhau trong laøn kieám aûnh... Beân ngoaøi, Toáng Vaên Tuaán baây giôø boãng quay ñaàu ñöa maét töùc giaän nhìn Saùch Nghò Phu, gaèn gioïng noùi: – Ngöôi mang ñeán bao nhieâu teân thaâm nhaäp boån trang? Saùch Nghò Phu cöôøi cöôøi ñaùp: – Taïi haï thaâm nhaäp quyù trang, quaû coù boá trí theâm vaøi nhaân thuû, chæ laø ñeå ñeà phoøng luùc khaån caáp caàn ñeán, ñieàu naøy khoâng theå traùch taïi haï! Toáng Vaên Tuaán trong loøng ñaõ sinh nghi, töø töø böôùc leân quaéc maét hoûi: – Thaät ra ngöôi coù bao nhieâu teân trôï thuû, mau goïi heát chuùng ra ñaây! Saùch Nghò Phu thoaùi lui moät böôùc, hoûi: – Thieáu trang chuû muoán gì? – Höø, muoán gì aø? Vöøa roài Hoaéc toång quaûn ñaõ nhaéc nhôû ta, giaû nhö gieát cheát ngöôi 289 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 290 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thì chuû nhaân cuûa ngöôi cuõng khoâng haïi gì cha ta, tröôùc heát ta caàn thanh toaùn heát boïn taëc thaâm nhaäp vaøo Thieân Hoa sôn trang naøy, trong ñoù coù caû ngöôi. Sau ñoù ta seõ ñi tìm chuû nhaân cuûa ngöôi... Töøng tieáng töøng tieáng noùi ra raát kieân nghò. Saùch Nghò Phu traán tænh noùi: – Thieáu trang chuû coù gieát cheát taïi haï, thì cuõng chaúng toát gì cho Thieân Hoa sôn trang. – Ñuùng, gieát cheát ngöôi tuy khoâng lôïi gì cho Thieân Hoa sôn trang, nhöng ít ra cuõng tuyeân boá roõ vôùi voõ laâm giang hoà raèng uy danh cuûa Thieân Hoa sôn trang baát khuaát, keû naøo daùm xaâm phaïm tôùi Thieân Hoa sôn trang thì cheát! Saùch Nghò Phu lieác nhìn nhanh toaøn tröôøng, roài noùi: – Thieáu trang chuû chôù neân voïng ñoäng, caàn bieát raèng hieän taïi Toáng ñaïi laõo gia ñang naèm trong tay chuû nhaân chuùng ta. Toáng Vaên Tuaán noùi: – Chuû nhaân ngöôi ñaõ baét coùc phuï thaân ta, yù ñoà taát thò uy giang hoà, manh taâm möu baù chuû voõ laâm. Gia phuï taïi giang hoà thöûa mong baèng höõu kính troïng, cho neân chuû nhaân ngöôi môùi ñoái ñaõi nhö thöôïng khaùch, aáy cuõng chæ laø khoâng muoán laøm thieân haï phaãn noä chæ trích, ñuùng vaäy chöù? Saùch Nghò Phu vuoát choøm raâu löa thöa gaät ñaàu ñaùp: – Noùi vaäy Thieáu trang chuû quyeát phaûi gieát baèng ñöôïc taïi haï? – Höø, khoâng sai! Ta cho ngöôi moät cô hoäi cuoái cuøng... Noùi roài quay ñaàu nhìn Hoaéc Vaïn Thanh noùi tieáp: – Hoaéc toång quaûn, cho haén möôïn thanh kieám cuûa ngöôi! Nhaéc vì Saùch Nghò Phu khoâng mang theo binh khí, neân Toáng Vaên Tuaán môùi laøm vaäy. Hoaéc Vaïn Thanh ñaùp moät tieáng, roài ñònh mang kieám ñeán, nhöng Saùch Nghò Phu xua tay laéc ñaàu noùi. – Taïi haï xöa nay khoâng duøng binh khí, maø cuõng chöa töøng ñoäng thuû vôùi ngöôøi khaùc. – Höø, ngöôi khoâng duøng kieám, ta duøng kieám, ngöôi khoâng muoán ñoäng thuû, ta muoán ñoäng thuû! Saùch Nghò Phu nhuùn vai cöôøi khan ñaùp: – Thieáu trang chuû muoán ñoäng thuû, kieám treân tay ngöôi, taïi haï bieát laøm gì hôn? Roõ raøng haén coøn yû laïi, nghó raèng Toáng Vaên Tuaán khoâng daùm ra tay. Toáng Vaên Tuaán caàm chaéc thanh tröôøng kieám trong tay, saùt cô treân maët hieän roõ, 290 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 291 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long traàm gioïng quaùt: – Haûo, lôøi naøy töï ngöôi noùi! Döùt lôøi, kieám phoùng ra chieâu Thanh Long thaùm huyeät theá kieám cöïc kyø thaàn toác, thoaït nhìn ñaõ thaáy ñieåm truùng huyeät Mi taâm ñaàu maøy cuûa Saùch Nghò Phu. Trong phoøng tuy raèng luùc naøy chæ coù moät caëp ñaáu, theá nhöng moïi ngöôøi coøn laïi aùnh maét luùc naøy ñeàu taäp trung chuù yù ñeán boïn Toáng Vaên Tuaán vaø Saùch Nghò Phu, vì boïn hoï chính laø nhaân vaät chuû yeáu trong chuyeän ñeâm hoâm nay. Saùch Nghò Phu chöøng nhö khoâng noùi doái, laõo tröôùc giôø chöa ñoäng thuû vôùi moät ngöôøi naøo khaùc, roõ raøng laõo khoâng chuùt gì toû ra hoaøn thuû traû chieâu, cuõng khoâng thuû theá neù traùnh, chöøng nhö chaáp nhaän ñoùn laáy chieâu kieám. Ñaàu laõo ta khoâng phaûi laø saét theùp maø cho duø laø saét theùp thì cuõng khoù chòu noåi thanh baûo kieám trong tay Toáng Vaên Tuaán luùc naøy ñaõ quaùn chuù ñuû noäi löïc. Theá kieám nhö ñieän chôùp löôùt tôùi, thoaït trong chæ coøn caùch ñaàu maøy Saùch Nghò Phu naêm thoán, theá nhöng laõo ta vaãn khoâng maûy may di ñoäng thaân hình. Moïi ngöôøi ñeàu heát söùc kinh ngaïc, khoâng heïn maø cuøng ñoàng thanh “oà” leân moät tieáng, leõ naøo Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu laïi chaáp nhaän moät kieám boû maïng trong Thieân Hoa Sôn trang naøy? Khoaûng caùch naêm thoán vôùi theá kieám cöïc nhanh thì chæ laø moät phaàn nghìn caùi chôùp maét, nhöng ñeán khi muõi kieám chæ coøn caùch huyeät Mi taâm moät thoán, thì ñaàu cuûa Saùch Nghò Phu môùi laùch nheï sang traùi, khieán muõi kieám theùp saéc laïnh söôùt qua beân tai nghe raát raùt. Moïi vieäc xaûy ra cöïc nhanh maø laïi baát ngôø, khieán moïi ngöôøi beân ngoaøi khoâng ai hay bieát, hoï chæ nghó raèng vöøa roài Toáng Vaên Tuaán ñaâm kieám ñeán gaàn truùng ñích thì boãng thaâu veà maø thoâi! Ñöông nhieân, chuyeän xaûy ra duy nhaát hai ngöôøi bieát, chính laø hai ngöôøi trong cuoäc vaäy! Toáng Vaên Tuaán thaàm hieåu ñieàu gì, Saùch Nghò Phu noùi xöa naøy laõo chöa heà ñoäng thuû vôùi ai, nhöng kyø thöïc thaân thuû cuûa laõo roõ raøng baát phaøm, Theá nhöng, moät kieám khoâng truùng, ñuû khieán cho keû treû tuoåi nhö Toáng Vaên Tuaán haäm höïc maø chöa chòu thoâi, gaèn gioïng: – Haûo! Tay kieám chaán ñoäng, kieám quang phaùt ra, laàn naøy coâng lieàn naêm kieám lieân hoaøn. Naêm kieám naøy khoâng nhöõng cöïc nhanh ñeán nhö khoâng coøn nhanh hôn, maø naêm kieám lieân hoaøn khoâng ñaàu moái, cöù nhö moät kieám maø thaønh. Khoâng moät ai nhìn roõ theá kieám, cuõng khoâng moät ai nhaän roõ gaõ phaùt chieâu theá naøo, chæ thaáy kieám aûnh phieâu daït voâ ñònh, nhö con maõnh xaø vaây loaïn. Saùch Nghò Phu vaãn khoâng nhaûy traùnh, caû ngöôøi laõo ta tôï hoà nhö khoâng heà lay 291 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 292 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñoäng trong maøn kieám, theá nhöng naêm kieám cuûa Toáng Vaên Tuaán ñaõ khoâng maûy may ñoäng ñeán coäng loâng cuûa laõo, thaäm chí ñoäng ñeán vaït aùo cuõng khoâng. Naêm kieám cuûa Toáng Vaên Tuaán roõ raøng choäp tôùi ngöôøi Saùch Nghò Phu, nhöng roài quanh ngöôøi laõo tôï hoà nhö moät con chaïch trôn tuoät, khieán muõi kieám chæ söôùt qua aùo, tuyeät khoâng laøm chuùt suy suyeån ñeán ngöôøi laõo. Naêm kieám haãng huït, toaøn tröôøng ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù coâng löïc tinh thaâm sôû hoïc thaønh töïu, theá nhöng khoâng moät ai coù theå nhìn thaáy roõ Saùch Nghò Phu ñaõ traùnh kieám nhö theá naøo? Theá nhöng, duy nhaát luùc naøy Nhaïc Tieåu Tuaán chaêm maét nhìn ñeán xuaát thaàn, chaøng nhìn ñeán taâm ñaéc, hoài laâu môùi söïc tænh quay ñaàu noùi nhoû vôùi Truùc Thu Lan: – Quaû nhieân laø ñoàng boïn vôùi chuùng! Thaùi laõo tam quay nhìn chaøng ngaïc nhieân hoûi: – Ñaïi ca baûo ai laø ñoàng boïn? Nhaïc Tieåu Tuaán thaáp gioïng noùi tieáp: – Thaân phaùp ngöôøi naøy thi trieån traùnh kieám vôùi thaân phaùp cuûa boán aû nöõ tyø Thaân coâ nöông coù nhieàu ñaëc ñieåm töông ñoàng... Boïn hoï ñang noùi ñeán ñoù, ñaõ nghe Saùch Nghò Phu leân tieáng: – Thieáu trang chuû xin taïm döøng tay! Toáng Vaên Tuaán thaâu kieám laïi hoûi: – Ngöôi muoán noùi gì? Saùch Nghò Phu noùi: – Xem ra thieáu trang chuû quyeát taâm gieát cheát taïi haï, cho neân maáy kieám vöøa roài thi trieån bieán hoùa ñeán cuøng cöïc, coù leõ hoâm nay taïi haï khoù beà traùnh khoûi thuï thöông! Toáng Vaên Tuaán laïnh gioïng noùi: – Ngöôi coù theå thay ñoåi chuû yù, muoán duøng binh khí chaêng? – AÙi, taïi haï ñaõ noùi laø xöa naøy chöa töøng ñoäng thuû vôùi ngöôøi khaùc. – Vaäy ngöôi ñònh theá naøo ñaây höû? Saùch Nghò Phu cöôøi cöôøi ñaùp: – Taïi haï muoán tìm moät ngöôøi giuùp. Toáng Vaên Tuaán gioïng laïnh ngaéc: – Boån coâng töû ñaõ noùi sôùm, ngöôi coøn bao nhieâu teân thuoäc haï tieàm nhaäp trong boån trang, thì cöù goïi heát ra ñaây moät löôït. Saùch Nghò Phu baät cöôøi leân moät tieáng noùi: – OÀ, khoâng, taïi haï chæ muoán nhôø moät vò trong Baùt ñaïi moân phaùi trôï giuùp... 292 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 293 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Vöøa noùi aùnh maét cuûa laõo vöøa ñöa nhìn boïn Voâ Truï ñaïi sö boán ngöôøi khoâng ngöøng xem xeùt töøng ngöôøi. Beân kia boïn Söû Truyeàn Ñænh vaø thanh y traùng ñinh vaãn coøn quaàn ñaáu nhau kòch lieät chöa phaân thaéng baïi, nhöng luùc naøy xem ra caû hai ñaõ thaám meät neân chieâu theá coù phaàn chaäm laïi, chæ coù ñieàu soá ngöôøi coøn laïi khoâng ai ñeå taâm chuù yù ñeán hoï maø thoâi. Toáng Vaên Tuaán nghe theá thì ñaïi noä theùt lôùn: – Hoï Saùch ngöôi noùi baäy gì vaäy höû? Saùch Nghò Phu cöôøi ñaùp: – Thieáu trang chuû khoâng tin sao? Noùi ñeán ñoù, aùnh maét laõo ngöng nhìn Phi Hoàng Döïc Só, roài tieáp: – Luïc Phi Hoàng, ngöôi vaäy! Phi Hoàng Döïc Só tröøng maét hoûi: – Ngöôi muoán cuõng baàn ñaïo ñoäng thuû ö? Saùch Nghò Phu laéc ñaàu noùi: – Khoâng, chæ muoán nhôø ñaïo huynh giuùp moät tay! Toáng Vaên Tuaán nghe laõo ta noùi vôùi veû raát thöïc, trong loøng baát giaùc caûm thaáy nghi hoaëc. Phi Hoàng Döïc Só noùi: – Ngöôøi baûo baàn ñaïo giuùp ngöôi ñoái phoù vôùi Thieáu trang chuû ö? Saùch Nghò Phu gaät ñaàu noùi: – Taïi haï chính laø coù yù ñoù. Phi Hoàng Döïc Só baät cöôøi ha haû noùi: – Hoï Saùch kia, ngöôi khoâng naèm moäng ñaáy chöù? Saùch Nghò Phu maët nhö cöôøi nhöng thaät ra khoâng cöôøi tí naøo, nghieâm tuùc ñaùp: – Taïi haï tænh taùo, laøm sao naèm moäng döôïc! Phi Hoàng Döïc Só nheách meùp cöôøi nhaït noùi: – Neáu theá laø baàn ñaïo nghe nhaàm! Saùch Nghò Phu noùi: – Ñaïo huynh thaàn trí minh maãn, ñöông nhieân cuõng khoâng nghe nhaàm ñaâu! Phi Hoàng Döïc Só nhöôùng maøy noùi: – Haûo, hoï Saùch ngöôi khoâng naèm moäng, baàn ñaïo cuõng khoâng nghe nhaàm, vaäy thì ngöôi thöû noùi laïi laàn nöõa ñeå baàn ñaïo nghe vöøa roài ngöôi ñaõ noùi gì? Saùch Nghò Phu chaúng chuùt do döï noùi ngay: 293 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 294 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vöøa roài taïi haï ñaõ noùi laø muoán nhôø ñaïo huynh giuùp moät tay, ra tieáp Toáng thieáu trang chuû vaøi chieâu. Phi Hoàng Döïc Só laïi baät cöôøi gaät guø noùi: – Hoï Saùch ngöôi khoâi haøi thaät ñaáy, nghó ñaâu ra caâu ñoù chöù? – Meänh leänh! Phi Hoàng Döïc Só nghe caâu naøy beân tai tuyeät khoâng theå tin noåi, cöù ngôõ tai mình coù taät, ngô ngaùc nhìn ñoái phöông laép baép hoûi laïi: – Gì? Ngöôi ra meänh leänh cho ta? – Khoâng sai! Saùch Nghò Phu buoâng roõ töøng tieáng roài tieáp: – Taïi haï phaùi chæ ngöôi! Phi Hoàng Döïc Só laàn naøy thì khoâng cöôøi ñöôïc nöõa, tröøng maét hoûi: – Baàn ñaïo sao phaûi nghe theo meänh leänh cuûa ngöôi höû? Saùch Nghò Phu chaäm raõi noùi: – Ñaïo huynh coù bieát ñaây laø meänh leänh cuûa ai khoâng? Phi Hoàng Döïc Só nhìn thaáy thaàn saéc ñoái phöông voâ cuøng nghieâm troïng, töï nhieân trong loøng phaùt sinh hoaøi nghi, hoûi laïi: – Ai? Saùch Nghò Phu boãng nheách meùp cöôøi nhaït, roài laáy töø trong ngöïc aùo ra moät chieác ngoïc baøi treo treân laø choàm tua kim tuyeán vaøng, laéc qua laéc laïi tröôùc maët Phi Hoàng Döïc Só. Phi Hoàng Döïc Só maét vöøa chaïm chieác ngoïc baøi, thì baát giaùc maët bieán saéc. Chæ nhìn aùnh maét cuûa laõo hoang mang baát ñònh, truø truø aáp uùng noùi: – Ñieàu naøy... Chính luùc aáy, boãng nghe gioïng Truùc Thu Lan trong treûo vang leân: – Luïc ñaïo tröôûng, ñöøng ngu maø nghe theo haén! Saùch Nghò Phu quay ñaàu laïi tröøng maét: – Tieåu nha ñaàu, ngöôi chôù choû moõ vaøo! Truùc Thu Lan choáng tay veânh maët noùi: – Chaúng leõ ta khoâng ñöôïc noùi. Höø, tieåu nha ñaàu, meï ngöôi luùc coøn nhoû cuõng chaúng laø tieåu nha ñaàu ö? Treân maët Saùch Nghò Phu moät coå saùt khí hieän nhanh roài taét ngaém, cöôøi gaèn moät tieáng noùi: 294 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 295 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Neáu ngöôi cöù coøn ñoái nghòch vôùi laõo phu, thì laõo phu seõ khoâng tha ngöôi ñaâu! Haún laø trong loøng laõo caûm thaáy gôøm vò tieåu coâ nöông naøy, vì chính coâ ta ñaõ phaù hoaïi keá hoaïch cuûa laõo, khieán laõo loä heát chaân töôùng ra. Truùc Thu Lan nghe thì cöôøi nhaït noùi: – Ngöôi chôù neân noùng giaän, boån coâ nöông neáu sôï thì ñaâu coù lang baïc giang hoà? Saùch Nghò Phu gaèn maïnh hai tieáng: – Toát laém! Roài quay ñaàu laïi nhìn Phi Hoàng Döïc Só noùi tieáp: – Luïc Phi Hoàng, ngöôi suy nghó kyõ roài chöù? Phi Hoàng Döïc Só chöa kòp ñaùp, thì Truùc Thu Lan ñaõ laïi leân tieáng phaù ngang: – Luïc ñaïo tröôûng, ngöôi töôûng chieác ngoïc baøi treân tay haén laø thaät sao? Saùch Nghò Phu maët phaùt noä, giô cao chieác ngoïc baøi treân tay noùi lôùn: – Chieác Chung Nam ngoïc baøi naøy laø giaû ö? Truùc Thu Lan noùi: – Ngöôi giaû maïo Toáng ñaïi laõo gia, boïn hoï ñeàu nghó laø thaät, nhöng chính ta ñaõ chaúng nhìn ra ngöôi ñoù sao? Caùc ngöôi giaû maïo buùt tích cuûa Toáng ñaïi laõo gia, ñeán Toáng thieáu trang chuû vaø Hoaéc toång quaûn cuõng khoâng nhaän ra, cöù theá ñuû thaáy caùc ngöôi aâm möu ñen toái chuyeân giaû danh ngöôøi khaùc laøm baäy, thöû hoûi chieác Chung Nam ngoïc baøi naøy coù theå laø thaät ñöôïc sao? Saùch Nghò Phu maët laïnh luøng noùi: – Chæ moät caâu naøy cuõng ñuû ñeå ngöôi maát maïng! Phi Hoàng Döïc Só khí aáy baät cöôøi lôùn gaèn gioïng noùi: – Laõo thaát phu, ngöôi daùm giôõn maët vôùi laõo ñaïo gia! “Xoeït” moät tieáng, thanh tröôøng kieám thoaùt khoûi voû, aùnh kieám loùe leân moät ñöôøng phaùt tôùi caùnh tay cuûa Saùch Nghò Phu. Saùch Nghò Phu ruùt tay phaûi thaâu hoài chieác ngoïc baøi laïi, laïnh gioïng noùi: – Luïc Phi Hoàng, nhôù kyõ keû nghòch meänh Ngoïc baøi chòu cöïc hình nguõ ñao phaân thaây! Phi Hoàng Döïc Só cöôøi gaèn noùi: – Chaúng sai, nhöng laõo ñaïi gia ta tröôùc heát nguõ ñao phaân thaây ngöôi tröôùc! Noùi roài, laéc coå tay phaùt kieám ra lieàn naêm chieâu. Kieám phaùp cuûa Chung Nam phaùi voán laáy toác ñoä kyø aûo maø thaønh danh, naêm kieám naøy khoâng gioáng vôùi naêm kieám vöøa roài cuûa Toáng Vaên Tuaán. Kieám xuaát thuû chæ thaáy tôï nhö naêm voøng caàu voøng truøm kín tieân haäu taû höõu quanh 295 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 296 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ngöôøi ñoái phöông, roài cuoái cuøng naêm ñaïo caàu voøng ñoù bieán hoùa caû khoâng gian ñaâu cuõng coù kieám aûnh. Maøn kieám toûa ra nhö maøn möa ñoå xuoáng, ñaây chính laø tuyeät chieâu thaønh danh cuûa Phi Hoàng Döïc Só. Theá nhöng, kyø laï moät ñieàu, kieám truøm khaép kín caû ngöôøi, nhöng tuyeät nhieân khoâng heà chaïm ñöôïc duø chæ laø vaït aùo cuûa Saùch Nghò Phu. Phi Hoàng Döïc Só chöøng nhö khoâng theå tin noåi ñieàu naøy, roõ raøng kieám theá kyø tuyeät truøm heát caû ngöôøi ñoái phöông khoâng heà sô hôû moät chuùt naøo, vaäy maø khoâng chaïm ñöôïc vaøo ngöôøi ñoái phöông, haún chæ tröø khi haén chaúng phaûi laø ngöôøi? Chính taïi luùc naøy, reøm cöûa lay ñoäng, moät ngöôøi cao lôùn vaän haéc y böôùc soäc vaøo, chæ nhìn khí ñoä ngöôøi naøy cuõng bieát lai lòch chaúng nhoû tí naøo. Vöøa böôùc vaøo phoøng ñaõ leân tieáng quaùt lôùn: – Ngöøng tay! Tieáng quaùt nghe beân tai nhö tieáng chuoâng, hoài laâu vaãn coøn nghe ong ong. Phi Hoàng Döïc Só khoâng bieát ngöôøi naøy laø ai, söû kieám xong lieàn thaâu laïi. Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu thoaùt khoûi maøn kieám, nhaûy lui thôû phaøo cöôøi noùi: – Trieäu huynh ñeán vöøa kheùo, neáu khoâng thì treân ngöôøi huynh ñeä ít laém cuõng thuûng naêm loã. Thì ra, ngöôøi aùo ñen vöøa böôùc vaøo naøy chính laø Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu, laõo cöôøi vang daøi noùi: – Saùch huynh kheùo noùi! Luùc naøy boïn Du Long Kieám Khaùch Söû Truyeàn Ñænh vaø gaõ thanh y traùng ñinh ñang ñaùnh nhau, thaáy bieán cuõng ñaõ ngöøng tay, thaâu kieám nhaûy veà sau. Nhöng gaõ thanh y traùng ñinh, vöøa nhaän ra Haéc Hoå Thaàn, thì chaúng noùi chaúng raèng caép kieám bieán nhanh ra cöûa, nhö moät laøn khoùi. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi thoaït nhìn thaáy thaàm kinh haûi trong loøng: – Quaùi, thaân phaùp gì kyø laï vaäy nhæ? Du Long Kieám Khaùch vaø thanh y traùng ñinh ñaùnh nhau coù hôn ba traêm chieâu, tuyeät kyõ kieám phaùp cuûa Voõ Ñöông haàu nhö ñaõ xuaát taän, theá nhöng khoâng heà thaéng ñöôïc ñoái phöông duø chæ laø nöûa thöùc. Thaäm chí coøn bò ñoái phöông böùc ñeán quyùnh tay quyùnh chaân, thaáy treân ngöôøi Du Long Kieám Khaùch vaøi nôi nhö baû vai, ñaàu goái bò muõi kieám ñoái phöông chích truùng maùu ræ ra. Du Long Kieám Khaùch loøng coøn caêm phaån, thaáy ñoåi phöông chuoàn ra cöûa, thì theùt lôùn: – Cuoàng ñoà, ngöôi ñònh taåu thoaùt sao? 296 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 297 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Noùi roài ñònh xaùch kieám truy theo, nhöng Haéc Hoå Thaàn ñaõ theùt lôùn: – Ñöùng im! Tieáp theo tieáng theùt, moät chöôûng ñaõ tung ra. Laõo ta ngoaïi hieäu Haéc Hoå Thaàn, vaân sinh long, phong sinh hoå, moät chöôûng naøy cuûa laõo ta ñaùnh ra taïo neân cuoàng phong, vöøa nhu nhöôïc nhöng vöøa tieàm taøng moät maõnh löïc kinh nhaân böùc vaøo ngöôøi Söû Truyeàn Ñænh. Söû Truyeàn Ñænh voán chöa bieát ngöôøi naøy laø ai, khi aáy thaáy ñoái phöông vöøa ra chieâu ñaõ phaùt moät chöôûng gheâ gôùm nhö vaäy, nhaát thôøi khoâng hoùa giaûi noåi, laäp töùc ñan ñieàn tuï chaân khí tung ngöôøi nhaûy sang beân môùi traùnh thoaùt hieåm trong gang taác. Nhöng trong loøng phaùt noä, chaân vöøa truï vöõng, chæa kieám theùt lôùn: – Ngöôi laø ai maø daùm ñaùnh leùn Söû moã? Haéc Hoå Thaàn aùnh maét ngaïo ngheã lieác xeùo ñoái phöông noùi: – Ta laø ai, ngöôi cöù veà hoûi Ngoïc Chaân Töû thì bieát! Söû Truyeàn Ñænh tröøng maét theùt: – Söû moã chæ muoán nghe taän mieäng ngöôi khai ra! Tröôøng kieám rung leân phaùt ra kieám khí vuø vuø, yù muoán nhaûy vaøo taán coâng. Lang Sôn Nhaát Baùi móm cöôøi noùi: – Sö huynh laø ngöôøi tu ñaïo döôõng thaân, laøm sao laïi deã noåi xung vaäy chöù? Trieäu huynh khoâng phaûi ñeán ñeå ñoäng thuû vôùi ngöôøi! Söû Truyeàn Ñænh maét vaãn khoâng rôøi Haéc Hoå Thaàn hoûi: – Vaäy haén ñeán ñaây laøm gì? Haéc Hoå Thaàn töø ñaàu chaúng heà nhìn thaúng Söû Truyeàn Ñænh caùi naøo, chæ lieác maét noùi: – Haïng eách naèm ñaùy gieáng, laõo anh huøng noùi theâm nhoïc coâng! Söû Truyeàn Ñænh caøng töùc giaän chæa kieám theùt leân: – Ngöôi nghó thanh baûo kieám trong tay Söû moã khoâng beùn sao? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi luùc naøy tieán leân moät böôùc khuyeân nhuû: – Söû ñaïo huynh taïm thôøi bôùt noä, chuùng ta thöû nghe haén ñeán ñaây vì chuyeän gì? Voâ Truï ñaïi sö cuõng chaáp tay tröôùc ngöïc noùi: – A Di Ñaø Phaät! Nhoû khoâng nhòn hoûng ñaïi söï, taïm thôøi nghe Trieäu thí chuû noùi theá naøo roài noùi chuyeän vaãn coøn chöa muoän! Söû Truyeàn Ñænh thaáy hai ngöôøi khuyeân giaûi, khi aáy môùi chòu thaâu kieám thoaùi lui. Hoaéc Vaïn Thanh laø ngöôøi linh maãn, nhìn Haéc Hoå Thaàn moät caùi, roài hoûi Saùch Nghò Phu: 297 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 298 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Saùch laõo huynh vöøa roài noùi laø ngöôøi ñöa tin saép ñeán, phaûi chaêng vò Trieäu laõo huynh ñaây? Saùch Nghò Phu chöa ñaùp, thì Haéc Hoå Thaàn ñaõ nhìn Hoaéc Vaïn Thanh oâm quyeàn noùi: – Hoaéc huynh, töø laâu ñaõ nghe danh! Hoaéc Vaïn Thanh hoaøn leã noùi: – Trieäu huynh haønh cöôùc giang hoà thaønh danh, uy chaán Baéc Nam, xöa nay chöa töøng phuïc ai, sao hoâm nay töï nhieân laïi tìm ñöôïc moät chuû nhaân? – Haéc haéc haéc... Haéc Hoå Thaàn ngöûa coå cöôøi daøi moät hoài môùi noùi: – Hoaéc huynh ba möôi naêm tröôùc uy chaán thieân haï, ñöôïc xöng laø Kim Giaùp Thaàn, vaäy cuõng chaúng phaûi ñaõ laøm toång quaûn trong Thieân Hoa sôn trang naøy hai möôi naêm roài ñoù sao? Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Hoaéc moã tuøy tuøng vò voõ laâm ñaïi laõo ñöôïc Baùt ñaïi moân phaùi xöng laøm minh chuû, ñaây laø ñieàu vaïn haïnh cho Hoaéc moã! – Chaúng sai! Haéc Hoå Thaàn gaät ñaàu noùi tieáp: – Toâi khoân choïn chuùa maø thôø, huynh ñeä vaø Saùch huynh ñaây laø tuøy tuøng vò chuû nhaân, cuõng laø moät nhaân vaät chuû teå thieân haï! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi trong loøng thoaùng ñoäng, nghó nhanh: – Cöù nghe khaåu khí cuûa haén, quaû nhieân coù moät boïn ngöôøi caáu keát vôùi nhau manh ñoäng ñoà baù thieân haï. Chæ nghó ñeán ñoù laø khoâng neùn noåi, beøn leân tieáng: – Trieäu huynh coù theå noùi ra cho bieát quyù chuû nhaân laø ai khoâng? Haéc Hoå Thaàn noùi: – Teä chuû nhaân hieän taïi chöa muoán coâng khai ra maët, cho neân huynh ñeä khoâng daùm phuïng caùo! Voâ Truï ñaïi sö noùi: – Quyù chuû nhaân nguïy taïo buùt tín cuûa minh chuû môøi boïn baàn taêng ñeán ñaây taát coù muïc ñích, vöøa roài chính Saùch thí chuû ñaõ noùi laø quyù chuû nhaân seõ phaùi ngöôøi mang tin ñeán. Neáu ngöôøi mang tin ñuùng laø Trieäu thí chuû, boïn baàn taêng xin röûa tai nghe ñaây! Haéc Hoå Thaàn cöôøi ñaùp: – Ñaïi sö quaù lôøi, huynh ñeä ñuùng laø phuïng meänh chuû nhaân mang tin ñeán cho chö 298 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 299 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long vò... Noùi ñeán ñoù, quaû nhieân thoø tay laáy töø trong aùo ra moät taäp phong thö phaân phaùt cho saùu ngöôøi: Voâ Truï ñaïi sö cuûa Thieáu Laâm, Phi Hoàng Döïc Só cuûa Chung Nam, Cam Huyeàn Thoâng cuûa Baùt Quaùi Moân, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi Maïnh Ñaït Nhaân cuûa Luïc Hôïp Moân, Du Long Kieám Khaùch Söû Truyeàn Ñænh cuûa Voõ Ñöông vaø Toáng Vaên Tuaán.. Voâ Truï ñaïi sö tieáp laáy phong thö, boùc lôøi thö ra ñoïc, chæ thaáy ghi veûn veïn raèng: Kính göûi Thieáu Laâm, Voâ Truï ñaïi sö, thænh môøi ñuùng ngaøy moàng taùm thaùng chaïp, quang laâm ñeán Hoaøng Sôn, Tròch Baùt thieàn vieän. Beân döôùi khoâng thaáy ñeà teân ngöôøi göûi, chæ coù daáu con trieän vaøng, nhöng neùt thaûo qua loa, laïi môø nhaït chöøng nhö con trieän laâu ngaøy khoâng duøng. Voâ Truï ñaïi sö xem xong, ngöôùc maét leân hoûi: – Trieäu thí chuû ñöa thö môøi naøy cho laõo naïp, khoâng bieát ñeán ngaøy moàng taùm thaùng chaïp, taïi Hoaøng Sôn, Tròch Baùt thieàn vieän toå chöùc leã hoäi gì? Moät caâu naøy cuûa Voâ Truï ñaïi sö, cuõng laø caâu maø moïi ngöôøi chính ñang muoán hoûi. Haéc Hoå Thaàn noùi: – Ñaïi sö ñaõ hoûi, huynh ñeä chæ bieát noùi raèng, huynh ñeä laø ngöôøi ñöa thö, coûn nhö trong thö môøi ñaõ khoâng noùi roõ laø toå chöùc ñaïi hoäi gì, thì huynh ñeä cuõng chòu vì quaû thaät khoâng hay bieát. Noùi roài oâm quyeàn tieáp: – Huynh ñeä ñaõ chuyeån thö xong, xin caùo töø! Laõo quay ñaàu nhìn Saùch Nghò Phu noùi tieáp: – Saùch huynh cuõng neân rôøi khoûi ñaây! Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu gaät ñaàu ñaùp: – Vaâng, huynh ñeä cuøng ñi... Vöøa noùi laõo vöøa oâm quyeàn xaù quanh, noùi: – Caùo töø! Toáng Vaên Tuaán lieàn leân tieáng caûn laïi, roài hoûi ngay: – Hoï Saùch kia, caùc ngöôi baét coùc cha ta, hieän ñang ôû ñaâu? Haéc Hoå Thaàn chaép tay noùi: – Thieáu trang chuû yeân taâm, Toáng ñaïi laõo gia hieän ñang ôû khaùch cho teä chuû nhaân, ñeán ngaøy hoäi moàng taùm thaùng chaïp treân Trích Baùt thieàn vieän, leänh toân töï nhieân cuõng tham döï, khi aáy thieáu trang chuû chaúng seõ gaëp leänh toân sao? oOo 299 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2