Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 23

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

61
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 23', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 23

 1. 300 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Hai Möôi Ba LAÄP MÖU BAÉT GIAN TEÁ T oáng Vaên Tuaán trong loøng noân noùng lo laéng cho cha neân nghe vaäy thì la lôùn: – Khoâng, ta muoán ngöôi daãn ta ñi gaëp cha ta ngay baây giôø. Haéc Hoå Thaàn noùi: – Ñieàu naøy teä chuû nhaân khoâng coù leänh, taïi haï khoâng daùm chuû tröông! Toáng Vaên Tuaán noùi: – Höø, vaäy thì caû ngöôi cuõng phaûi ôû laïi ñaây! Haéc Hoå Thaàn cöôøi vang noùi: – Baèng vaøo Thieáu trang chuû thì khoâng laøm noåi chuyeän ñoù ñaâu. Lang Sôn Nhaát Baùi nhìn Haéc Hoå Thaàn noùi: – Huynh ñeä ñi tröôùc moät böôùc. Noùi roài ñònh tung ngöôøi nhaûy voït ra cöûa, theá nhöng Hoaéc Vaïn Thanh theùt lôùn: – Ngöôi ñònh chaïy ñi ñaâu? Döùt lôøi, khoaùt boä saán tôùi, nguõ traûo choäp ra nhaèm vaøo baû vai Saùch Nghò Phu. Theá traûo laõo ta choäp tôùi chính laø chieâu Öng traûo caàm long trong Öng Traûo moân, theá traûo beân trong haøm chöùa chín laàn bieán hoùa, voâ luaän ñoái phöông nhaûy ngöôøi neù traùnh theá naøo thì cuõng khoù loøng thoaùt khoûi naêm ngoùn traûo kyø hieåm naøy. Chaúng ngôø theá traûo chöa xuaát heát thì ñaõ nghe “höï” moät tieáng, thaân hình hoä phaùp cao lôùn deành daøng ñoå xuoáng. Nôi Söû Truyeàn Ñænh raát gaàn cöûa ra vaøo, taän maét thaáy bieán khoâng ra tay cöùu kòp, lieàn vung kieám leân theùt lôùn moät tieáng nhaûy ra caûn ñöôøng. Saùch Nghò Phu cöôøi khoå noùi: – Söû ñaïi hieäp sao cöù nhaát ñònh gaây khoù cho huynh ñeä? Chæ thaáy laõo giô tay phaùt chöôûng ñaåy daït löôõi kieám cuûa Söû Truyeàn Ñænh ra ngoaøi, laõo quay ñaàu nhìn Haéc Hoå Thaàn noùi: – Trieäu huynh, nhanh ñi tröôùc ñi! Haéc Hoå Thaàn cöôøi ñaùp: – Haûo, haûo, Saùch huynh sôï huynh ñeä ta xung ñoät vôùi boïn hoï sao? Noùi roài, löôùt ngöôøi nhanh nhö laøn khoùi ra cöûa. Toáng Vaên Tuaán quaùt lôùn: – Caùc ngöôi coøn chöa chòu noùi heát ra, chôù nghó chuyeän rôøi khoûi ñaây! 300 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 301 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Döùt lôøi löôõi kieám vung leân, ngöôøi phoùng truy theo, Saùch Nghò Phu la lôùn: – Thieáu trang chuû, coù chuyeän gì töø töø haõy noùi! Vöøa noùi vöøa xuaát song chæ keïp cöùng löôõi kieám cuûa Toáng Vaên Tuaán. Luùc naøy Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñöùng gaàn Söû Truyeàn Ñænh nhaát, nhìn thaáy Saùch Nghò Phu phaát chöôûng ra khieán haén ñöùng yeân baát ñoäng, thì loøng thaáy kyø laï, buoäc mieäng la leân: – Söû ñaïo huynh laøm sao vaäy? Söû Truyeàn Ñænh y nhieân ñöùng baát ñoäng, maø cuõng khoâng leân tieáng ñaùp laïi. Saùch Nghò Phu boãng caát tieáng cöôøi laïnh luøng: – Haéc haéc... Hoài baåm Maïnh ñaïi hieäp, Söû ñaïi hieäp chæ e vì huynh ñeä nhaát thôøi khoâng caån thaän ñaõ bò khoáng cheá huyeät ñaïo roài! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi “höø” moät tieáng laïnh luøng, phaùt lieàn hai chöôûng vaøo vai vaø löng Söû Truyeàn Ñænh, theá nhöng Söû Truyeàn Ñænh vaãn ñöùng traân traân nhìn mình, chaúng nhöõng huyeät ñaïo khoâng giaûi ñöôïc maø saéc maët tôï hoà nhö bieán hieän söï ñau khoå. Trong loøng Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi caøng kinh haûi hôn, quay ñaàu nhìn Kim Giaùp Thaàn Hoaéc Vaïn Thanh thì thaáy cuõng naèm ngay döôùi ñaát baát ñoäng. Toáng Vaên Tuaán chính ñang thoâi naû giaûi huyeät, nhöng xem ra cuõng voâ hieäu. Voâ Truï thieàn sö böôùc ñeán noùi: – Thieáu trang chuû xin döøng tay, Hoaéc toång quaûn chæ e ñaõ bò thuû phaùp Phaát huyeät phong beá huyeät ñaïo, neáu duøng thuû phaùp Thoâi cung quaù huyeät bình thöôøng thì khoâng theå giaûi noåi. Toáng Vaên Tuaán nghe noùi thì ngöôùc maét nhìn leân hoûi: – Khoâng bieát ñaïi sö coù theå giaûi ñöôïc khoâng? Voâ Truï thieàn sö laéc ñaàu ñaùp: – Laõo naïp cuõng chæ phaùn ñoaùn vaäy maø thoâi, Phaát huyeät thuû phaùp laø ñoäc moân tuyeät kyõ, laõo naïp laøm sao giaûi khai noåi. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi saán leân moät böôùc, nhìn tröøng tröøng Lang Sôn Nhaát Baùi noùi lôùn: – Hoï Saùch kia, ngöôi ñaõ thi trieån thuû phaùp gì treân ngöôøi boïn hoï? Phi Hoàng Döïc Só, Cam Huyeàn Thoâng caû hai cuøng lieàn saán tôùi. Saùch Nghò Phu thoaùi lui moät böôùc, noùi: – Ñaïi sö noùi ñuùng, thuû phaùp maø huynh ñeä vöøa thi trieån ñaây chính laø Phaát huyeät! Phi Hoàng Döïc Só laïnh luøng noùi: – Ngöôi nghó raèng Phaùt huyeät thuû phaùp khoâng coù ai giaûi noåi ö? 301 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 302 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Saùch Nghò Phu noùi: – Phaát huyeät thuû phaùp tuy chæ laø moät kyõ xaûo, theá nhöng moãi moân ñeàu coù choã ñoäc ñaùo cuûa noù, thuû phaùp maø huynh ñeä hoïc ñöôïc chæ sôï ngöôøi khaùc khoâng giaûi noåi. Phi Hoàng Döïc Só noùi: – Baàn ñaïo ñieåm Nguõ aâm tuyeät maïch xem ngöôi theá naøo? Saùch Nghò Phu cöôøi noùi: – Vaäy thì laáy tính maïng huynh ñeä theá hai maïng ngöôøi naøy! Voâ Truï thieàn sö noùi: – YÙ cuûa Saùch thí chuû laø giaûi khai huyeät ñaïo cho boïn hoï taát coù ñieàu kieän? Saùch Nghò Phu noùi: – Ñaïi sö quaù lôøi, huynh ñeä giaûi khai huyeät ñaïo cho boïn hoï tuyeät khoâng coù ñieàu kieän, chæ caàn ñaïi sö noùi moät lôøi. – Vaäy thì hay, Toáng ñaïi laõo gia laø do teä chuû nhaân môøi ñi, ñeán ngaøy hoäi ñoù ñöông nhieân seõ cuøng chö vò kieán dieän. Huynh ñeä hoâm nay giaû trang Toáng ñaïi laõo gia cuõng chæ laø phuïng meänh haønh söï, chö vò haø taát phaûi laøm khoù deã giöõ huynh ñeä laïi ñaây. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi “Höø” moät tieáng laïnh luøng noùi: – Ngöôi muoán ñaïi sö chaáp nhaän tha ngöôi? Saùch Nghò Phu gaät ñaàu ñaùp: – Khoâng sai, Voâ Truï thieàn sö laø cao taêng phaät moân, chæ caàn ñaïi sö gaät ñaàu chaáp nhaän laø huynh ñeä seõ giaûi khai huyeät ñaïo cho hai vò naøy. Voâ Truï thieàn sö ñöa maét nhìn moïi ngöôøi, roài noùi: – Chö vò ñaïo huynh nghó theá naøo? Moïi ngöôøi chöa coù chuû yù gì thì Saùch Nghò Phu ñaõ noùi: – Phaát huyeät thuû phaùp maø Söû ñaïi hieäp vaø Hoaéc toång quaûn truùng seõ laøm toaøn thaân doanh veä ñeàu ngöng löu thoâng, neáu trong möôøi hai canh giôø khoâng giaûi thì huyeát ngöøng khí taùn maø thaønh ngöôøi taøn pheá... Luùc naøy Truùc Thu Lan ñang ñöùng beân Nhaïc Tieåu Tuaán ôû goùc phoøng nghieâng ñaàu nhìn chaøng noùi: – Nhaïc ñaïi ca, chuùng ta khoâng coù thieáp môøi, hay laø ra ñoøi laõo ta hai caùi môùi ñöôïc! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng quay ñaàu, maét vaãn theo doõi chuyeän beân ngoaøi kia, ñaùp: – Thieäp môøi chæ môøi ngöôøi trong Baùt ñaïi moân phaùi, chuùng ta ñaâu phaûi ngöôøi trong Baùt ñaïi moân phaùi! Truùc Thu Lan noùi: – Ñaïi ca khoâng nghe vöøa roài Saùch Nghò Phu noùi laø ñeán ngaøy hoäi Toáng ñaïi laõo gia 302 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 303 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long cuõng coù tham döï, ñaïi ca caàn phaûi ñi môùi gaëp ñöôïc laõo gia chöù! Noùi roài chaúng ñôïi Nhaïc Tieåu Tuaán phaûn öùng theá naøo, lieàn böôùc leân noùi lôùn: – EÂ, Saùch ñaïi phu, chuùng ta chöa coù thö môøi ñi Tròch Baùt thieàn vieän, ngöôi ñöa cho chuùng ta hai caùi ñöôïc chöù? Saùch Nghò Phu ñaùp: – Thö môøi laø do teä chuû nhaân caên cöù theo danh saùch maø phaùt môøi, vaû laïi chuyeän naøy do Haéc Hoå Thaàn ñaûm nhaän, nhò vò khoâng coù teân trong danh saùch thì huynh ñeä ta cuõng ñaønh chòu! Truùc Thu Lan choáng tay ngang hoâng noùi: – Vaäy thì chuùng ta khoâng ñoàng yù tha ngöôi! Saùch Nghò Phu cöôøi gaèn moät tieáng noùi: – Ta ñaõ naém tính maïng cuûa Söû ñaïi hieäp vaø Hoaéc toång quaûn trong tay, ngöôi giôø coù ñoàng yù hay khoâng, ta cuõng khoâng caàn bieát. Truùc Thu Lan töùc giaän noùi: – Höø! Ngöôi töôûng chuùng ta khoâng theå laøm gì ñöôïc ngöôi sao? Noùi roài nhieàu goïi lôùn: – Nhaïc ñaïi ca, nhanh ñeán cho haén môû maét moät chuùt, chæ caàn moät chieâu haï haén, buoäc haén giaûi khai huyeät ñaïo cho hai vò naøy roài chuùng ta seõ ra coång chôø haén! Nhaïc Tieåu Tuaán coù chuùt do döï. Truùc Thu Lan giuïc: – Nhaïc ñaïi ca, nhanh leân! Saùch Nghò Phu ñöa maét nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán, roài cöôøi noùi: – Nhaïc thieáu hieäp chæ moät chieâu maø haï noåi huynh ñeä, thaät khoù tin! Ñöông nhieân laõo ta khoù maø tin noåi, keå caû Hoaéc Vaïn Thanh, Söû Truyeàn Ñænh ñeàu baïi döôùi tay laõo, leõ naøo laïi ñeå taâm ñeán moät thieáu nieân mieäng coøn hoâi söõa? Truùc Thu Lan trong ñaàu ñaõ coù chuû yù, nhaân cô hoäi noùi ngay: – Nhaïc ñaïi ca ta neáu duøng ñeán chieâu thöù hai thì xem nhö chuùng ta thua, nhaát ñònh moät lôøi vaäy chöù? Saùch Nghò Phu khi naøo chòu beû maët tröôùc ñoái phöông, gaät ñaàu cöôøi noùi ngay: – Nhaïc thieáu hieäp chæ moät chieâu haï noåi huynh ñeä, ta xin chòu pheùp! Truùc Thu Lan noùi: – Haûo, ngöôi noùi phaûi giöõ lôøi höùa ñaáy nheù! Saùch Nghò Phu khaúng khaùi: – Saùch Nghò Phu ta chöa töøng thaát tín nuoát lôøi! 303 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 304 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan quay ñaàu noùi: – Nhaïc ñaïi ca, nhanh ra ñi! Nhaïc Tieåu Tuaán baát ñaéc dó theo lôøi Truùc Thu Lan böôùc ra, noùi: – Taïi haï chæ caàn moät chieâu baét ñöôïc caùc haï laø ñuû chöù? Saùch Nghò Phu noùi: – Khoâng sai! – Haûo, caùc haï chuaån bò roài chöù? – Nhaïc thieáu hieäp cöù töï nhieân ra tay. Nhaïc Tieåu Tuaán chaúng noùi gì, ñöa tay choäp vaøo coå tay laõo ta, cöôøi hoûi: – Chaúng phaûi taïi haï ñaõ choäp ñöôïc tay caùc haï ñaây sao? Saùch Nghò Phu naèm moäng cuõng khoâng theå ngôø trong moät tíc taéc chöa kòp phoøng bò, ñaõ bò Nhaïc Tieåu Tuaán choäp coå tay mình, trong loøng chaán ñoäng vaän löïc ñònh giaèng ra. Theá nhöng Nhaïc Tieåu Tuaán caøng nhanh hôn, chæ moät caùi keùo roài ñaåy tay, khieán caû ngöôøi Saùch Nghò Phu chuùi nhuûi laên ra ngoaøi. Saùch Nghò Phu bò ñaåy vaêng ra ngoaøi loàm coàm boø daäy, nhìn chaøng tôï hoà nhö khoâng theå tin noåi, laép baép: – Nhaïc thieáu hieäp, moät chieâu naøy thaät cao minh, theá nhöng taïi haï muoán thöû laïi laàn nöõa. Moät chieâu naøy, toaøn tröôøng khoâng ai kòp nhìn thaáy chaøng ra tay theá naøo, ñöông nhieân boïn hoï möôøi phaàn chaúng tin Nhaïc Tieåu Tuaán coù ñöôïc baûn laõnh nhö vaäy, trong loøng chæ nghó chaøng nhaân cô may maø ñaéc thuû thoâi! Truùc Thu Lan khoâng chòu ñeå yeân, reù leân: – AÙi da, ngöôi ñònh nuoát lôøi ö? Saùch Nghò Phu noùi: – Taïi haï ñaõ noùi taát giöõ lôøi, chæ coù ñieàu trong loøng baát cam, cho neân môùi nghó lónh giaùo laàn nöõa! Thaùi laõo tam noùi: – Nhaïc ñaïi ca, chuùng ta caàn haén ñöa thö môøi, vaäy ñaïi ca cho haén neám chieâu laàn nöõa ñi! Nghe khaåu khí cuûa naøng, tôï hoà nhö Nhaïc Tieåu Tuaán ra chieâu, taát Saùch Nghò Phu thuùc thuû boù tay, trong loøng ai cuõng khoâng tin noåi. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Haûo, vaäy thì ngöôi chuaån bò ñi! Saùch Nghò Phu laàn naøy ñaõ coù chuaån bò, gaät ñaàu ñaùp: 304 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 305 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Môøi! Nhöng chæ noùi ñöôïc moät tieáng, ñeán tieáng thöù hai noùi cuõng khoâng kòp, ñaõ thaáy coå tay bò xieát chaët, roài ngöôøi laõo khoâng chuû ñoäng ñöôïc theo caùi keùo vaø ñaåy tay cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán vaêng nhaøo loän ñaàu ra ngoaøi. Saùch Nghò Phu khoâng kòp nhìn thaáy gì caû, mô mô hoà hoà bò Nhaïc Tieåu Tuaán haát vaêng ra ngoaøi, laõo töùc giaän nhaûy döïng ngöôøi leân, trôïn maét haù moàm nhìn chaøng moät hoài, chaúng bieát vì giaän hoùa cuoàng hay sao maø cöôøi leân ha haû noùi: – Tuyeät, tuyeät, thuû phaùp tuyeät laém! Nhaïc thieáu hieäp thaân hoaøi tuyeät ngheä theá naøy, khoâng caàn huynh ñeä ta tìm caùch, maø ñích thaân teä chuû nhaân cuõng seõ môøi nhò vò quang laâm Tròch Baùt thieàn vieän. Nhaïc Tieåu Tuaán laàn thöù hai ñaåy vaêng Saùch Nghò Phu khieán Voâ Truï thieàn sö, Phi Hoàng Döïc Só, ai naáy ñeàu chaán ñoäng bieán saéc. Luùc naøy boïn hoï chæ nghe Nhaïc Tieåu Tuaán noùi sö phuï chaøng laø Voâ Danh laõo nhaân, nhöng voõ laâm caên baûn khoâng coù nhaân vaät naøo coù ngoaïi hieäu coå quaùi nhö vaäy! Truùc Thu Lan choáng tay haát haøm hoûi: – Ta hoûi ngöôi bao giôø môùi chòu ñöa thö môøi tôùi höû? Saùch Nghò Phu noùi: – Nhò vò xin cöù ñuùng luùc aáy phoù öôùc Tròch Baùt thieàn vieän, huynh ñeä seõ töï thaân ñoùn tieáp. Truùc Thu Lan noùi: – Haûo, vaäy thì ña taï. Saùch Nghò Phu cöôøi khan moät tieáng: – Truùc coâ nöông khoâng caàn khaùch saùo. Noùi roài quay ngöôøi oâm quyeàn xaù daøi Voâ Truï thieàn sö, hoûi: – Khoâng bieát ñaïi sö vaø chö vò baèng höõu ñaây baøn baïc xong chöa? Voâ Truï thieàn sö ñaùp ngay: – Baàn taêng chaáp nhaän. Saùch Nghò Phu laïi noùi: – Ñaïi sö baûo ñaûm cho huynh ñeä rôøi khoûi ñaây chöù? Voâ Truï thieàn sö chaép tay noùi: – Baàn taêng ñoàng yù thì khoâng coøn ai laøm khoù löu giöõ Saùch thí chuû laïi ñaây ñaâu! Saùch Nghò Phu móm cöôøi noùi: – Coù lôøi naøy cuûa ñaïi sö, huynh ñeä ta yeân taâm. Noùi roài böôùc nhanh tôùi, laàn löôït töø Söû Truyeàn Ñænh roài Hoaéc Vaïn Thanh, chæ vung 305 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 306 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long tay phaát nheï, quaû nhieân caû hai theo ñoù môû maét tænh ngöôøi laïi ngay. Söû Truyeàn Ñænh vöøa tænh laïi, tröøng maét theùt lôùn: – Ta thí maïng vôùi ngöôi! Roài ñònh vung kieám taán coâng, nhöng Voâ Truï thieàn sö ñöa tay caûn laïi noùi: – Söû ñaïo huynh taïm thôøi bôùt giaän, baàn taêng ñaõ ñoàng yù ñeå Saùch thí chuû ñi, cöù ñeå cho ñi! Saùch Nghò Phu chaép tay vaùi quanh moät voøng nöõa, noùi: – Chö vò ñaïi hieäp, xin cho huynh ñeä caùo töø. Noùi roài quay ngöôøi ung dung böôùc ra cöûa. Toáng Vaên Tuaán haäm höïc noùi vôùi theo: – Saùch Nghò Phu, hoâm nay taïm thôøi tha cho ngöôi, sau naøy gaëp laïi boån coâng töû quyeát khoâng tha ngöôi ñaâu! Saùch Nghò Phu ñaõ khuaát ôû cöûa nhöng nghe gioïng laõo cöôøi ñaùp laïi: – Chuyeän naøy cöù ñeå sau haõy noùi. Toáng Vaên Tuaán daäm chaân noùi: – Laõo taëc naøy... Voâ Truï thieàn sö noùi: – Ngöôøi naøy thaân taøng baát loä, theo laõo naïp thaáy thì sôû hoïc cuûa haén khoâng chæ ngang ñaây. Cam Huyeàn Thoâng noùi: – Ñaïi sö noùi raát ñuùng, Lang Sôn Nhaát Baùi xöa nay chæ huøng danh moät vuøng Taây Baéc, ít khi vaøo Trung Nguyeân. Ngöôøi naøy thaân taøng tuyeät hoïc, theo baàn ñaïo thaáy thì neáu chuùng ta chæ moät ñoái moät chæ e raèng khoâng ai trong chuùng ta coù theå khoáng cheá noåi haén, cho duø chuùng ta lieân thuû caàm haén laïi ñaây, thì haén chaúng qua cuõng chæ laø moät tay thuoäc haï phuïng meänh chuû nhaân haønh söï maø thoâi. Bôûi vaäy ñaïi sö tha haén ñi laø ñuùng lyù. Toáng Vaên Tuaán noùi: – Chuû nhaân cuûa haén cöù aån sau maøn, khoâng bieát laø ai? Gia phuï... Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi chen vaøo noùi ngay: – Thieáu trang chuû chôù quaù lo laéng, thöû nghó xem ñeán nhö Haéc Hoå Thaàn vaø caû Lang Sôn Nhaát Baùi maø ñeàu cam taâm ñaàu thaân ngöôøi naøy, ñuû thaáy ngöôøi naøy voõ coâng taát coøn cao hôn boïn hoï nhieàu. Boïn chuùng baét leänh toân ñi, roài laïi môøi chuùng ta moàng taùm thaùng chaïp döï hoäi, beân trong taát coù aâm möu, coù theå noùi toaïc ra laø chuùng khoâng gì ngoaøi vieäc ñoà baù voõ laâm. Cho neân ñònh lôïi duïng Minh chuû ñeå hieäu trieäu quaàn huøng baùt phaùi, vì theá theo baàn ñaïo suy ñoaùn thì Minh chuû tuyeät ñoái voâ söï. Cam Huyeàn Thoâng noùi: 306 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 307 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Maïnh ñaïo huynh noùi khoâng sai, vöøa roài chính Saùch Nghò Phu ñaõ noùi Minh chuû ñöôïc öu ñaõi nhö thöôïng khaùch, taát yeáu laø ñaõi ñeán khi tham gia ñaïi hoäi treân Tròch Baùt thieàn vieän. Thieáu trang chuû taïm thôøi nhaãn naïi, chôø ñeán luùc ñoù taát seõ taïo cô hoäi vôùi Minh chuû. Phi Hoàng Döïc Só noùi: – Töø ñaây ñeán kyø hoäi aáy coøn gaàn ñeán hai thaùng, maø nhaân vaät ñöùng sau böùc maøn kia chuùng ta laïi chöa bieát tí gì. Chuyeän Minh chuû bò baét giöõ, theo thieån nghó cuûa baàn ñaïo thì beân trong taát coù aâm möu raát lôùn. Baùt ñaïi moân phaùi chuùng ta caàn phaûi taäp trung tìm caùch ñoái phoù, coù theá môùi khoâng bò chuùng uy hieáp. Voâ Truï thieàn sö chaép tay tröôùc ngöïc noùi: – Baàn taêng phuïng meänh chöôûng moân maø ñeán ñaây yeát kieán Minh chuû, hieän taïi Minh chuû bò baét giöõ, ñoái vôùi chuyeän voâ cuøng heä troïng, cho neân tröôùc heát caàn phaûi trôû veà teä töï baåm baùo cho phöông tröôïng hay. Chö vò ñaïo huynh coù leõ cuõng neân hoài baùo vôùi chöôûng moân nhaân thænh thò, neân vöøa roài Luïc ñaïo huynh noùi Baùt ñaïi moân phaùi chuùng ta caàn hôïp tìm keá saùch ñoái phoù, thaät laø ñuùng lyù. Baàn taêng nghó ra moät ñieàu, khoâng bieát chö vò nghó theá naøo? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Ñaïi sö, xin cöù noùi! – Baàn taêng thaáy kyø hoäi treân Tròch Baùt thieàn vieän quan heä troïng ñaïi tôùi Baùt ñaïi moân phaùi, cho neân chuùng ta tröôùc heát caàn trôû veà baåm caùo chöôûng moân nhaân thænh thò yù kieán, sau ñoù öôùc ñònh moät ñòa ñieåm naøo ñoù, chuùng ta seõ hôïp laïi baøn baïc vôùi nhau tröôùc ngaøy ñaïi hoäi kia xaûy ra. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Noùi vaäy haún ñaïi sö ñaõ coù phuùc aùn? Voâ Truï thieàn sö gaät ñaàu nheï noùi: – Chö vò ñaïo huynh hieän taïi trôû laïi quyù phaùi, ñöôøng xaù xa gaàn khoâng gioáng nhau, maát nhieàu thôøi gian. Cho neân theo thieån yù cuûa baàn taêng, thì laáy ngaøy moàng moät thaùng chaïp, chuùng ta tuï hoäi nhau baøn baïc. Cam Huyeàn Thoâng hoûi: – Ñòa ñieåm ôû ñaâu? Voâ Truï thieàn sö noùi tieáp: – Teä sö ñeä laø Ñoäng Theá Xöông, cö truù ôû Nam Laêng, caùch Hoaøng Sôn chöøng hai ngaøy ñöôøng, vaû laïi ñoái vôùi caùc phaùi thì khoaûng caùch naøy cuõng phuø hôïp, khoâng bieát chö vò nghó theá nao? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cöôøi vang noùi: – Hay, Kieàn Khoân Thuû Ñoâng laõo ca cuøng vôùi chö vò ôû ñaây ñeàu laø ngöôøi quen cuõ, 307 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 308 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñeán Ñoâng gia trang tuï hoäi laø vöøa kheùo, chaúng ai bò thieät nheù. Phi Hoàng Döïc Só tieáp lôøi noùi ngay: – Haûo, vaäy chuùng ta quyeát ñònh theá. Voâ Truï thieàn sö thaáy moïi ngöôøi ñaõ ñoàng yù, lieàn ñöùng leân noùi: – Chö vò ñaõ ñoàng yù, baàn taêng xin caùo töø tröôùc. Phi Hoàng Döïc Só cuõng ñöùng leân theo noùi: – Baàn ñaïo cuõng caùo töø ñaây! Hoaéc Vaïn Thanh voäi noùi: – Chö vò xin löu böôùc, gia nhaân ñaõ laøm xong thöùc aên, chæ vì vöøa roài xaûy ra chuyeän neân khoâng mang vaøo ñaây. Giôø moïi ngöôøi xin löu laïi duøng côm roài veà coøn chöa muoän. Voâ Truï thieàn sö noùi: – Minh chuû bò baét giöõ, chuyeän heä troïng voâ cuøng, baàn taêng caàn phaûi töùc toác hoài töï baåm caùo cuøng phöông tröôïng, moät khaéc moät giaây cuõng khoâng daùm ôû laïi. Thieáu trang chuû xin baûo troïng, baàn taêng caùo töø! Noùi roài chaép tay tröôùc ngöïc chaøo moïi ngöôøi laàn nöõa, ñoaïn cöù böôùc ra cöûa. Tieáp ñoù Phi Hoàng Döïc Só, Cam Huyeàn Thoâng, Maïnh Ñaït Nhaân vaø Söû Truyeàn Ñænh cuõng laàn löôït theo nhau caùo töø. Toáng Vaên Tuaán ñöùng leân nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Nhaïc huynh, Truùc coâ nöông taïm thôøi ngoài ñaây, taïi haï ra tieãn hoï xong seõ quay vaøo ngay. Roài böôùc ra nhanh cöûa tieãn chaân maáy ngöôøi kia ñeán taän ñaïi moân môùi quay trôû laïi. Boïn Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc Hoaéc Vaïn Thanh môøi sang moät phoøng khaùch gaàn ñoù, trong phoøng ñeøn ñuoác saùng choang, moät baøn tieäc thònh soaïn ñaõ ñöôïc doïn saün. Toáng Vaên Tuaán voäi vaû ñi vaøo, vaãy tay noùi ngay: – Nhaïc huynh, Truùc coâ nöông, môøi ngoài töï nhieân, chuùng ta laø ngöôøi quen baát taát caâu neä, khoâng caàn khaùch khí laøm gì. Naøo môøi! Laïi quay nhìn sang Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Hoaéc toång quaûn cuõng nhanh ngoài vaøo! Noùi roài töï ñoäng ngoài vaøo gheá chuû toïa. Boïn Nhaïc Tieåu Tuaán, Truùc Thu Lan vaø caû Hoaéc Vaïn Thanh cuõng phaân ngoâi thöù maø ngoài Moät aû haàu nhanh nheïn roùt röôïu cho boïn hoï. Hoaéc Vaïn Thanh naâng cheùn leân noùi: 308 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 309 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Nhaïc töôùng coâng, Truùc coâ nöông, môøi caïn cheùn! Truùc Thu Lan cöôøi noùi: – Toâi khoâng bieát uoáng röôïu, Hoaéc toång quaûn xin caïn cheùn vôùi Nhaïc ñaïi ca vaäy. Hoaéc Vaïn Thanh cuõng khoâng eùp, lieàn caïn cheùn cuøng Nhaïc Tieåu Tuaán roài laïi caïn cheùn vôùi Toáng Vaên Tuaán. Choác laùt caû boïn boán ngöôøi vöøa aên uoáng vöøa noùi chuyeän vui veû. Hoaéc Vaïn Thanh noác theâm moät cheùn röôïu nöõa, cöôøi khaø khaø moät tieáng saûng khoaùi nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán öôùm hoûi: – Nhaïc töôùng coâng, Truùc coâ nöông, nhò vò ñoái vaø chuyeän vöøa roài coù cao kieán gì khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Taïi haï ít haønh taåu giang hoà, chæ nhaän thaáy ñoái phöông sôùm laäp aâm möu quaáy ñoäng giang hoà, nhöng ñaây chæ laø môùi böôùc manh nha, ngoaøi ra khoâng bieát ñöôïc bieán hoùa theá naøo, phaûi nhôø Hoaéc toång quaûn chæ giaùo. Hoaéc Vaïn Thanh laéc ñaàu cöôøi ñaùp maáy tieáng: – Khoâng daùm, khoâng daùm! Truùc Thu Lan baät cöôøi noùi: – Nhaïc ñaïi ca cho raèng boïn chuùng sôùm laäp aâm möu thaät chí lyù, cöù nhìn tình hình hoâm nay, boïn Haéc Hoå Thaàn Trieäu Quang Ñaåu vaø Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu rôi vaøo tình theá khoâng ñöôøng thoaùt thaân. Neáu nhö boïn chuùng khoâng saép ñaët keá hoaïch saün thì boïn chuùng haù deã daøng an toaøn rôøi khoûi Thieân Hoa sôn trang? Toáng Vaên Tuaán ngaïc nhieân hoûi: – Truùc coâ nöông nhìn ra ñieàu gì roài sao? Truùc Thu Lan noùi: – Chuyeän Toáng ñaïi laõo gia bò baét giöõ, roài tôùi ñaây ñaïi hoäi treân Tròch Baùt thieàn vieän laø chuyeän voâ cuøng heä troïng, ñöông nhieân Voâ Truï thieàn sö vaø maáy vò kia khoâng khi naøo chòu boõ qua cho boïn Haéc Hoå Thaàn. Nhöng vì töø ñaây ñeán ñaïi hoäi thôøi gian khoâng coøn nhieàu, maø boïn hoï phaûi ñi veà baåm caùo vôùi chöôûng moân nhaân xin thænh thò yù kieán, chuyeän ñaõ caáp baùch nhö vaäy, töï nhieân boïn hoï khoâng raûnh thôøi gian maø nhuùng tay vaøo chuyeän khaùc, huoáng gì luùc naøy Toáng ñaïi laõo gia ñang ôû trong tay chuùng, ñeà phoøng nguy haïi cho Toáng ñaïi laõo gia vaãn laø hôn chöù? Hoaéc Vaïn Thanh gaät ñaàu lia lòa noùi: – Coâ nöông phaân tích tæ mæ, quaû khoâng sai tí naøo. Truùc Thu Lan noùi: – Hoaéc toång quaûn quaù khen, chæ coù ñieàu khoâng bieát Hoaéc toång quaûn ñaõ saép ñaët 309 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 310 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long theá naøo? Hoaéc Vaïn Thanh ngôù ngöôøi hoûi laïi: – Laøm sao coâ nöông bieát laõo huû ñaõ coù saép ñaët? Truùc Thu Lan cöôøi töôi noùi: – Toáng ñaïi laõo gia bò baét ñi, Thieáu trang chuû vaø Hoaéc toång quaûn trong loøng taát lo nhö löûa ñoát, coøn loøng daï naøo maø ngoài ñaây aên uoáng? Neáu khoâng phaûi laø ñaõ coù saép ñaët, thì cuõng laø chôø tin töùc naøo ñoù. Hoaéc Vaïn Thanh thôû haét ra moät hôi noùi: – Coâ nöông trí tueä uyeân thaâm, ñoaùn vieäc nhö thaàn, laõo huû xaùc thöïc ñaõ coù chuùt saép ñaët. Toáng Vaên Tuaán tieáp lôøi noùi: – Gia phuï bò baét ñi, taïi haï quaû thöïc loøng nhö löûa ñoát, gaëp ngöôøi trong caùc ñaïi moân phaùi, vieäc gì cuõng thænh thò yù kieán, nhö nay boïn hoï ñeàu trôû veà chaúng giuùp theâm gì ñöôïc. Nhaïc huynh... Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ñôïi gaõ noùi heát lieàn leân tieáng ngay: – Toáng ñaïi laõo gia bò taëc nhaân baét ñi, cöùu ngöôøi nhö cöùu löûa, chæ caàn coù chuyeän duïng ñöôïc taïi haï, thì duø nhaûy vaøo daàu soâi löûa boûng, taïi haï quyeát khoâng töø nan. Toáng Vaên Tuaán caûm kích noùi: – Nhaïc huynh khí khaùi tröôïng nghóa, xin nhaän moät laïy naøy tröôùc. Noùi roài quaû nhieân chaép tay vaùi daøi. Nhaïc Tieåu Tuaán voäi vaøng neù ngöôøi xua tay la leân: – Toáng huynh khoâng neân laøm vaäy... Hieän taïi Toáng huynh ñònh haønh ñoäng theá naøo, coù theå noùi ra cho taïi haï nghe? Hoaéc Vaïn Thanh ñôõ lôøi noùi ngay: – Hieän taïi coøn quaù sôùm, Nhaïc töôùng coâng vaø Truùc coâ nöông cöù aên uoáng, choác nöõa chuùng ta noùi tieáp coøn chöa muoän. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy boïn hoï hai ngöôøi noùi chuyeän uùp uùp môû môû, trong loøng thaáy kyø laï, ñònh leân tieáng hoûi. Nhöng luùc aáy Truùc Thu Lan thaáp gioïng noùi: – Hoaéc toång quaûn sôï tai vaùch maïch röøng, ñaïi ca khoâng neân hoûi nöõa! Nhaïc Tieåu Tuaán lieác nhìn quanh, chæ thaáy trong phoøng ngoaøi boïn hoï ra chæ coøn moät aû nöõ tyø aùo xanh, baát giaùc thaàm nghó: – Xem ra Hoaéc Vaïn Thanh giôø ñoái vôùi baát cöù ngöôøi haàu naøo trong Thieân Hoa sôn trang cuõng khoâng daùm tin töôûng. 310 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 311 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Luùc naøy Hoaéc Vaïn Thanh sau vaøi tuaàn röôïu ngheà ngaø, boãng cöôøi ha haû noùi: – Chaúng giaáu gieám gì Nhaïc töôùng coâng, laõo huû ñaõ naém ñöôïc chuùt manh moái cuûa boïn taëc... Roài laõo thaép gioïng noùi veû bí maät: – Coù theå Toáng laõo trang chuû vaãn coøn ôû ñaây! Nhaïc Tieåu Tuaán “OÀ” leân moät tieáng, chöa kòp noùi gì thì Hoaéc Vaïn Thanh noùi theâm: – Tröôùc maét thôøi gian haõy coøn sôùm laém, chuùng ta cöù aên uoáng roài haún hay! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng neùn noåi hieáu kyø hoûi: – Theá Hoaéc toång quaûn ñònh luùc naøo thì haønh ñoäng? Hoaéc toång quaûn ñaûo maét nhìn quanh moät voøng, coá bí maät noùi: – ÔÛ ñaây chaúng coù ngöôøi ngoaøi, laõo huû noùi cuõng khoâng haïi gì, laõo huû ñònh canh hai ñeâm nay haønh ñoäng, chæ caàn moät meû löôùi laø hoát heát boïn taëc, ha ha... Cöôøi ñaéc chí xong caàm cheùn leân laøm caïn moät hôi, roài quay ñaàu goïi: – Xuaân Mai, nhanh roùt röôïu cho Nhaïc töôùng coâng. AÛ haàu aùo xanh nghe vaäy öùng thanh “Daï” moät tieáng, böôùc laïi roùt cho Nhaïc Tieåu Tuaán moät cheùn ñaày, ñeán luùc roùt röôïu cho Hoaéc Vaïn Thanh thì bình röôïu vöøa heát, thò cuùi ngöôøi cung kính noùi: – Ñôïi tieåu tyø xuoáng beáp laáy theâm röôïu! Hoaéc Vaïn Thanh phaát tay noùi: – ÖØ, ñi nhanh ñi! Xuaân Mai “Daï” tieáng nöõa, roài quay ngöôøi uyeån chuyeån ñi nhanh ra cöûa. Hoaéc Vaïn Thanh chôø Xuaân Mai ñi xong, cuõng lieàn ñöùng leân löôùt nhanh ra ngoaøi khoâng noùi moät tieáng naøo. Qua moät luùc, Hoaéc Vaïn Thanh ñi roài trôû vaøo ngoài xuoáng gheá nhö cuõ. Toáng Vaên Tuaán ngöôùc maét nhìn laõo, chæ thaáy laõo kheû gaät nheï ñaàu, thæ chung khoâng noùi tieáng naøo. Ñieàu naøy loït vaøo maét boïn Nhaïc Tieåu Tuaán, trong loøng caûm thaáy quaùi laï, thaàm nghó: – Xem ra boïn hoï nhö ñaõ saép ñaët moät chuyeän gì quan troïng! Vöøa luùc aáy thì Xuaân Mai cuõng ñaõ trôû laïi vôùi bình röôïu ñaày treân tay, böôùc tôùi baøn roùt ñaày cheùn röôïu cho Hoaéc Vaïn Thanh. Hoaéc Vaïn Thanh chôø cho Xuaân Mai roùt xong, aùnh maét chôït saùng röïc leân hoûi ñoät ngoät: 311 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 312 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Xuaân Mai, ngöôi vaøo Thieân Hoa sôn trang naøy bao laâu roài nhæ? Xuaân Mai hai tay caàm bình röôïu, cuùi ñaàu thaáp gioïng ñaùp: – Tieåu tyø vaøo ñaây ñöôïc hai naêm. Hoaéc Vaïn Thanh “Höøm” moät tieáng, laïi hoûi: – Ai tieán daãn ngöôi vaøo ñaây? – Chính laø Thoâi ma ma naáu aên trong beáp. – AØ ra theá, vaäy ngöôi coù ñi hoïc chöõ chöù? Xuaân Mai hôi theïn, khoâng ñaùp maø hoûi laïi: – Toång quaûn sao laïi hoûi tieåu tyø chuyeän naøy? Hoaéc Vaïn Thanh vuoát raâu cöôøi noùi: – Neáu ngöôi coù hoïc chöõ thì laõo phu coù chuyeän giao cho ngöôi laøm ñaây maø... Xuaân Mai nghe vaäy gaät ñaàu ñaùp: – Tieåu tyø coù ñi hoïc vaøi naêm. Traû lôøi nhö vaäy coù nghóa laø tình nguyeän nhaän coâng vieäc toång quaûn phaùi ñi. – Toát laém! Hoaéc Vaïn Thanh gaät ñaàu noùi roài laáy töø trong tuùi aùo ra moät tôø giaáy voø nhaàu ñöa tôùi tröôùc maët Xuaân Mai cöôøi noùi: – Ngöôi xem hoä ta treân giaáy naøy vieát gì vaäy? Xuaân Mai khoâng ñöa tay ñoùn laáy maø saéc maët thoaùng chuùt bieán saéc, baát giaùc thoaùi lui hai böôùc. Hoaéc Vaïn Thanh vuït ñöùng leân cöôøi ha haû noùi: – Con nha ñaàu, laõo huû voán nghó ngöôi chæ laø ngöôøi ñöa tin maø thoâi, khoâng ngôø ngöôi ñöôïc phaùi tôùi tieàm nhaäp Thieân Hoa sôn trang ñeå chuû trì moïi chuyeän, laõo phu ñaõ nhìn nhaàm ngöôi roài! Xuaân Mai sau chuùt bieán saéc, giôø thì ñaõ traán tænh laïi cöôøi nhaït noùi: – Ngöôi ñeán baây giôø môùi bieát, thaät ñaùng tieác ñaõ muoän! Trong choác laùt, Xuaân Mai chaúng nhöõng traàm nghi maø thaàn thaùi khoâng chuùt gì toõ ra sôï haõi. Toáng Vaên Tuaán cuõng ñöùng leân theo hoûi: – Hoaéc toång quaûn, haén vieát gì treân giaáy? Hoaéc Vaïn Thanh thuaän tay trao maãu giaáy cho Toáng Vaên Tuaán, noùi: – Laõo huû khoâng ngôø ñeán Toáng Vaên Sinh ôû vôùi chuùng ta möôøi maáy naêm roài maø cuõng bò chuùng mua chuoäc. Maåu giaáy naøy chính con nha ñaàu naøy vieát trao cho Toáng Vaên 312 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 313 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Sinh, laõo huû ñaõ kòp phaùt hieän, laáy töø trong ngöôøi Toáng Vaên Sinh. Toáng Vaên Tuaán ñoùn laáy maåu giaáy, ñoïc nhanh thaáy treân maåu giaáy moät haøng chöõ thaûo voäi baèng buùt keû mi: “Haønh tung ñaõ loä, canh hai ruùt lui...” Ñoïc xong maåu giaáy, Toáng Vaên Tuaán maët hieän saùt khí, “Soaït” moät tieáng, kieám ruùt khoûi voû theùt lôùn: – Tieän nhaân, hay laém, nhanh khai ra ngöôøi cuûa caùc ngöôi hieän aån naáp ôû ñaâu? Xuaân Mai ñieàm nhieân noùi: – Chaúng phaûi Hoaéc toång quaûn ñaõ bieát roài ö? Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi vang daøi roài noùi: – Laõo huû neáu khoâng noùi theá thì laøm sao khieán ngöôi loä nguyeân hình ñöôïc? Xuaân Mai cöôøi nhaït noùi: – Hoaéc toång quaûn quaû nhieân taâm cô hôn ngöôøi, theá nhöng neáu khoâng bò ngöôi phaùt hieän ra, thì ñeâm nay boån coâ nöông cuõng rôøi khoûi ñaây thoâi. Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi gaèn noùi: – Hieän taïi thì ngöôi khoâng coøn cô hoäi ñoù! Xuaân Mai nhìn laõo ta moät caùi, laïnh luøng hoûi: – Ngöôi ñònh laøm gì ta? Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Ñöông nhieân laõo huû baét giöõ ngöôi truy cho ra laõo trang chuû. Xuaân Mai cöôøi nhaït noùi: – Nghe Hoaéc toång quaûn noùi tôï hoà nhö seõ thaéng noåi ta. – Haéc haéc... khoâng tin ngöôi cöù thöû xem. Hoaéc moã coù khaû naêng baét giöõ ngöôi hay khoâng? Toáng Vaên Tuaán noùi: – Hoaéc toång quaûn, con tieän nhaân naøy cöù ñeå ta ñoái phoù. Hoaéc Vaïn Thanh xua tay noùi: – Khoâng caàn coâng töû ñoäng thuû, laõo huû moät mình cuõng coù theå baét haén. Xuaân Mai “Höø” moät tieáng laïnh luùng: – Haûo, ngöôi muoán ñoäng thuû thì thöû xem... Hoaéc Vaïn Thanh “Höø” moät tieáng ngöôøi saán tôùi, nguõ traûo tröông ra choäp vaøo uyeån maïch ñoái phöông. Xuaân Mai thaân hình maûnh mai laùch nhanh, höõu thuû xuaát chæ nhaèm thaúng giöõa loøng 313 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 314 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long tay traûo ñoái phöông ñieåm tôùi. Hoaéc Vaïn Thanh khoâng ngôø ñoái phöông daùm lieàu moät ñoøn nhö vaäy, nhöng tình theá böùc baùch ñaønh phaûi thaâu traûo, töø chöôûng phoùng ra haøm chöùa bieán hoùa, chính laø saùt chieâu lôïi haïi cuûa Kim Giaùp Thaàn, theá chöôûng duõng maõnh maø laïi cöïc nhanh, xem ra Xuaân Mai laàn naøy khoù traùnh. oOo 314 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2