Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 24

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

63
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 24', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 24

 1. 315 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Hai Möôi Boán LAÀN THEO VEÁT ÑÒCH B aáy giôø Xuaân Mai thaáy moät chöôûng tieáp theo cuûa Hoaéc toång quaûn hung maõnh kyø aûo, bieát khoâng theå hoùa giaûi noåi, lieàn xoay ngöôøi nhanh nhö moät con vuï löôùt ra höôùng cöûa. Toáng Vaên Tuaán khoâng theå chaäm chaân boå tôùi moät kieám theùt lôùn: – Quay laïi! Quaû nhieân moät ñöôøng kieám chaän ñöôøng taåu thoaùt cuûa Xuaân Mai. Xuaân Mai thoaùi ngöôøi cöôøi nhaït noùi: – Caùc ngöôi vaøo moät löôït caøng hay. Hoaéc toång quaûn töùc giaän theùt lôùn: – Tieän nhaân chôù laém moàm! Lôøi döùt chöôûng tung, höõu chöôûng ñaùnh ra, ñoàng thôøi taû traûo cuõng choäp tôùi vuøng tieåu phuùc ñoái phöông, traûo chöôûng cuøng thi trieån moät laàn theá raát hieåm. Xuaân Mai khoâng chuùt khinh ñòch, lieàn phaát tay aùo phaùt tröøu löïc ñôõ chieâu, phuùt choác boïn hoï quaàn ñaáu vôùi nhau, heát hôïp vaøo laïi daït ra troâng thaät ngoaïn muïc. Thoaït troâng thì Hoaéc Vaïn Thanh coù phaàn laán theá, nhöng sau möôøi chieâu maø vaãn khoâng haï noåi Xuaân Mai ñuû thaáy coâ ta khoâng phaûi laø haïng taàm thöôøng roài! Nhaïc Tieåu Tuaán ñöùng ngoaøi quan saùt, thaáy thaân phaùp cuûa Xuaân Mai hoaøn toaøn gioáng vôùi thaân phaùp cuûa boán aû nöõ tyø cuûa Thaân Phi Quyønh, chính nhôø thaân phaùp kyø aûo tuyeät dieäu naøy, cho neân Hoaéc Vaïn Thanh vaãn khoâng taøi naøo laøm gì ñöôïc Xuaân Mai. Neáu hai ngöôøi cöù tieáp tuïc theá naøy taát maát nhieàu thôøi gian deã hoûng söï, nghó nhö theá chaøng lieàn quay ñaàu noùi vôùi Truùc Thu Lan: – Thaân phaùp nha ñaàu naøy hoaøn toaøn gioáng vôùi boán aû haàu Thaân Phi Quyønh, hay laø ñeå toâi cho aû moät ñoøn khoûi phaûi maát nhieàu thôøi gian, ñöôïc chöù? Truùc Thu Lan gaät ñaàu noùi: – Toáng coâng töû ñaõ coù lôøi nhôø trôï thuû, huynh ra tay baét con nha ñaàu naøy laø hôïp lyù quaù roài! – Muoäi noùi ñuùng laém! Roài chaøng ñöùng leân goïi lôùn: – Hoaéc toång quaûn, xin döøng tay! Hoaéc toång quaûn nghe Nhaïc Tieåu Tuaán goïi thì lieàn döøng tay thaâu chieâu, quay ñaàu hoûi: 315 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 316 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Nhaïc thieáu hieäp coù ñieàu gì kieán giaùo? Ñuùng trong tíc taéc naøy, Xuaân Mai voït ngöôøi ra cöûa. Toáng Vaên Tuaán töø naûy giôø caàm kieám giaùm saùt Xuaân Mai, nhöng vöøa nghe Nhaïc Tieåu Tuaán goïi, gaõ quay ñaàu nhìn, chính Xuaân Mai nhaân ñoù maø chaïy. Nhöng chaúng ngôø coù tieáng quaùt lôùn: – Ngöôi chaïy ñi ñaâu cho thoaùt? Xuaân Mai khöïng ngöôøi laïi, tröôùc maát chính laø Truùc Thu Lan hai tay choáng hoâng haát maët cöôøi cöôøi. Xuaân Mai chaúng ngôø coù ngöôøi chaän cöûa, khoâng daùm khinh suaát voäi nhaûy traùnh sang beân. Truùc Thu Lan cöôøi hì hì noùi tieáp: – Ta sôùm ñaõ ñoaùn ra luùc Nhaïc ñaïi ca goïi Hoaéc toång quaûn thì ngöôi seõ chuoàn, quaû khoâng sai tyù naøo! Xuaân Mai haèn hoïc nhìn Truùc Thu Lan noùi: – Ngöôi coù daùm cuøng ta ñôn chieán ñoäc ñaáu khoâng höû? Truùc Thu Lan cöôøi ñaùp: – Ngöôi ñöøng noân noùng, seõ coù ngöôøi ñoäc ñaáu cuøng ngöôi. – Höø ai chöù! Nhaïc Tieåu Tuaán böôùc tôùi ñaùp: – Taïi haï! Xuaân Mai ñöa maét nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán moät luùc roài hoûi: – Ngöôi laø Nhaïc Tieåu Tuaán? – Khoâng sai, thì ra coâ nöông cuõng bieát ñeán teân ngöôi, coù nghóa laø saép ñeán haïn töû cuûa ngöôi! Truùc Thu Lan xæ tay vaøo maët ñoái phöông quaùt lôùn: – AÙi, con tieän nhaân naøy daùm giôû troø truø eûo ñaïi ca ta. Tieän tay vung moät caùi vaøo maët ñoái phöông, nhöng Xuaân Mai ñaõ nhanh choùng neù ñaàu traùnh ñoøn. Chaúng ngôø “Phaäp” moät tieáng khoâ khan, ngay sau böùc töôøng goã maø coâ ta ñöùng, moät ngoïn tieåu phi tieâu daøi chöøng ba thoán caém saâu vaøo goã. Xuaân Mai quay ñaàu nhìn khoâng khoûi toaùt moà hoâi, chaúng ngôø ñoái phöông coøn keøm theo moät ngoïn phi tieâu, hieåm thaät. Quay laïi nhìn traân traân vaøo Truùc Thu Lan laïnh gioïng noùi: – Ta noùi thaät, neáu ngöôi khoâng yeân taâm thì khuyeân nhuû haén töø nay trôû ñi thoaùi 316 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 317 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long xuaát giang hoà, môùi bình an voâ söï. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy cöôøi lôùn noùi: – Coâ nöông hö ngoân huø doïa, phaûi chaêng laø sôï taïi haï ra maët ñoái ñaàu? Xuaân Mai laïnh gioïng noùi: – Ngöôi chôù lôùn loái, ñeán nhö Toáng laõo trang chuû vaø Baùt ñaïi moân phaùi, chuùng ta coøn khoâng coi vaøo ñaâu, haù chæ moät mình hoï Nhaïc ngöôi ö? Boån coâ nöông chaúng qua muoán noùi cho ngöôi roõ maø thoâi, tin hay khoâng tuøy ngöôi! – Nhaïc moã khoâng tin! Nhaïc Tieåu Tuaán daèn maïnh maáy tieáng roài böùc caän coâ ta noùi tieáp: – Hieän taïi, coâ nöông töï thuï thuû chòu troùi, hay phaûi chôø Nhaïc moã ra tay? Xuaân Mai khoâng chuùt hoaûng sôï, noùi: – Ngöôi muoán ra tay thì cöù vieäc! Noùi roài khoâng chôø Nhaïc Tieåu Tuaán kòp ñoäng thuû, coâ ta nhaøo tôùi vung tay ñaùnh ra moät chöôûng vaøo ngöïc chaøng, goïi laø tieân xuaát thuû cheá nhaân! Theá nhöng coâ ta khoâng ngôø ñaõ gaëp phaûi ñoái thuû, tay vöøa phaùt chöôûng chöa kòp heát chieâu, moät chuùt bieán hoùa cuõng chöa kòp thì coâ ta ñaõ bò xieát chaët, roõ raøng laø Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ vung tay choäp truùng coå tay aû. Xuaân Mai khoâng theå tin noåi, ra chieâu tröôùc nhöng ngöôïc laïi bò ñoái phöông choäp truùng coå tay luùc naøo khoâng theå nhìn thaáy kòp, baáy giôø vuøng vaãy theùt lôùn: – Thaû tay ta ra! Nhaïc Tieåu Tuaán choäp truùng tay ñoái phöông, theá nhöng laàn naøy chaøng khoâng ñaåy vaêng ñoái phöông, chæ cöôøi nhaït noùi: – Taïi haï ñaõ noùi laø seõ baét giöõ coâ nöông. Ñuùng luùc naøy, boãng nghe moät gioïng laõo baø quaùt lôùn: – Nhaïc Tieåu Tuaán, ngöôi thaû coâ ta ra! Nhaïc Tieåu Tuaán quay ñaàu nhìn, thaáy moät laõo baø toùc baïc nhö cöôùc, moät tay yeåm ngay treân löng Truùc Thu Lan, maët laïnh nhö tieàn, hai maét loä hung quang chaêm nhìn mình. Nguyeân laø Truùc Thu Lan chaän ñöôøng Xuaân Mai thì ñöùng ngay cöûa, löng höôùng ra ngoaøi neân khoâng bieát raèng luùc Nhaïc Tieåu Tuaán baét ñöôïc Xuaân Mai thì ngöôøi cuûa ñoái phöông cuõng ñaõ khoáng cheá mình. Hoaéc Vaïn Thanh ñöa maét nhìn thaáy thì töùc giaän theùt lôùn leân: – Thoâi baø baø kia chính laø Thoâi ma ma, laøm beáp trong Thieân Hoa sôn trang, cuõng chính laø ngöôøi ñaõ tieán daãn Xuaân Mai vaøo ñaây. Thoâi ma ma khoâng theøm ñeå yù ñeán Hoaéc Vaïn Thanh, chæ laïnh luøng noùi: 317 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 318 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Hoï Nhaïc kia, ngöôi coøn chöa chòu buoâng coâ ta ra, ta chæ vaän kình löïc thì con nha ñaàu naøy taùng maïng taïi ñöông tröôøng ngay! Truùc Thu Lan cöôøi hôùn hôû noùi: – Ñaèng naøo thì ta cuõng khoâng thieät ñaâu, ngöôi daùm chaán taâm maïch cuûa ta thì Nhaïc ñaïi ca cuõng seõ gieát con nha ñaàu kia ngay. Döùt lôøi boãng tung mình ñònh nhaûy phoùc vaøo trong, nhöng chaân chöa kòp rôøi ñaát, Thoâi ma ma ñaõ xuaát chæ löïc ñieåm vaøo huyeät taâm du cuûa naøng, khieán caû ngöôøi Truùc Thu Lan giaät naûy leân moät caùi, ñau nhoùi la leân moät tieáng ñaàu oùc gaàn nhö hoân meâ. Thoâi ma ma cöôøi gaèn noùi: – Nha ñaàu, ngöôi ñöùng leân cho ta xem, neám chuùt ñau khoå khoâng sao! Laïi noùi Hoaéc Vaïn Thanh nhìn thaáy baø laõo laøm beáp trong trang vieän lôùn gan, thì töùc giaän. Laõo theùt leân moät tieáng roài tung ngöôøi nhaûy tôùi vung tay xuaát chæ löïc ñieåm lieàn ba ñaïo chæ phong choäp vaøo huyeät ñaïo ñoái phöông. Thoâi ma ma höø moät tieáng laïnh luøng noùi: – Hoaéc toång quaûn, chuùng ta chöa töøng ñoäng thuû vôùi nhau! Trong lôøi noùi laùch ngöôøi neù traùnh chæ phong cuûa Hoaéc Vaïn Thanh, tay ñaët treân löng Truùc Thu Lan vaãn khoâng rôøi, taû thuû thuaän theá phoùng traûo choäp vaøo coå tay cuûa Hoaéc Vaïn Thanh. Laïi noùi Xuaân Mai luùc naøy thaáy coù vieän binh, nhaân luùc Nhaïc Tieåu Tuaán thaàn tình bò phaân phoái bôûi Truùc Thu Lan, lieàn vung tay traùi choäp vaøo tay chaøng. Phaûn moät chieâu baøy cuõng khoâng toài, coù ñieàu choäp vaøo tay chaøng cuõng hôi cao, khoâng truùng vaøo uyeån maïch. Neáu nhö Nhaïc Tieåu Tuaán phaùt hieän kòp maø vaän kình löïc vaøo tay traûo ñang choäp cöùng coå tay coâ ta, thì tuyeät nhieân khoâng bao giôø coâ ta phaûn thuû ra ñoøn ñöôïc. Cuøng luùc vôùi höõu thuû ra ñoøn, taû thuû cuõng laäp töùc xoay maïnh hôïp coâng vaøo Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa roài nghe Truùc Thu Lan theùt leân moät tieáng, thaát thaàn ngoaùi nhìn cho neân bò lôi loûng, luùc naøy thaáy nguy hieåm lieàn nhaûy ngöôøi veà sau nöûa boä, taû thuû phaát chieâu Thuaän phong toáng phaøm, baït khai ñoøn phaûn thuû cuûa Xuaân Mai, ñoàng thôøi hoùa chæ löïc ñieåm vaøo huyeät thieân ñaøi. Neân bieát song phöông luùc naøy chæ caùch nhau taàm tay, ra ñoøn phaûn chieâu nhaát nhaát ñeàu caän theá, coát yeáu caàn phaûi toác ñoä linh lôïi môùi thaéng ñöôïc ñoái phöông. Xuaân Mai thaáy theá raát hoaûng hoát, ñònh xoay ngöôøi neù ñoøn, nhöng nhö vaäy vöøa taàm chæ phong cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán ñieåm vaøo ñaàu nhuõ hoa cuûa coâ ta, ñieàu naøy khieán chaøng phaùt hoaûng voäi thu tay veà. Xuaân Mai cuõng theïn ñoû maët, töùc giaän phoùng tay taùt moät caùi vaøo maët chaøng. 318 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 319 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán nhaát thôøi vì kieâng chuyeän nam nöõ, neân môùi thaâu chieâu, chaúng ngôø laïi bò ñoái phöông phaûn ñoøn taùt vaøo maù, naêm ngoùn tay in daáu treân maët ñoû öûng khieán chaøng baát giaùc ñaïi noä, phoùng tay choäp cöùng coå tay coâ ta theùt lôùn: – Nha ñaàu, ngöôi daùm ñaùnh ta! Xuaân Mai cuõng vaän kình löïc vaøo tay choáng laïi, laïnh gioïng noùi: – Ai baûo ngöôi ra chieâu non ñoøn? Nhaïc Tieåu Tuaán maët söng ñoû, töùc giaän höø moät tieáng laïnh luøng quay nhìn Toáng Vaên Tuaán noùi: – Toáng huynh ñoùn laáy! Vöøa döùt lôøi chaøng lieàn vung tay ñieåm moät caùi, khieán caû ngöôøi Xuaân Mai vaêng veá phía Toáng Vaên Tuaán. Phaûi bieát raèng, moät chieâu tuyeät hoïc naøy cuûa chaøng naèm trong Caàm Naõ thuû phaùp, sau khi choäp ñöôïc vaøo coå tay ñoái phöông, baèng moät caùi keùo roài ñaåy nhanh khieán caû ngöôøi ñoái phöông vaêng loän nhaøo. Vöøa roài nöûa chieâu sau chaøng chöa thi trieån laø vì muoán töï tay baét soáng ñoái phöông, ñoàng thôøi cuõng vì ñoái phöông laø nöõ nhaân neân coù chuùt nhöôïng tình. Chieâu tuyeät hoïc naøy chaøng luyeän ñöôïc töø luùc coøn nhoû, noäi löïc phaùt ra theo tay moät caùch töï nhieân maø khoâng caàn phaûi ñeå taâm vaän khí. Xuaân Mai tuy vöøa roài tay kia choäp ñöôïc tay chaøng, nhöng cuõng chæ laø voâ ích, hai tay buoâng theo ngöôøi vaêng nhaøo ra ngoaøi töùc thì. Toáng Vaên Tuaán nhaûy tôùi moät boä, xuaát chæ ñieåm vaøo ba ñaïi huyeät treân ngöôøi coâ ta. Laïi noùi Hoaéc Vaïn Thanh taán coâng lieàn hai chieâu, ñeàu bò Thoâi ma ma moät tay phaûi hoùa giaûi heát, tay traùi vaãn y nhieân ñaët treân löng khoáng cheá Truùc Thu Lan. Ñieàu naøy khieán Hoaéc Vaïn Thanh vöøa töùc vöøa theïn, laõo gaàm leân moät tieáng, vaän toaøn löïc phoùng tôùi moät chöôûng Tröïc khaåu thieân moân. Thoâi ma ma cöôøi nhaït noùi: – Hoï Hoaéc kia, ngöôi töôûng laõo baø ta khoâng daùm tieáp chieâu ngöôi ö? Noùi roài höõu chöôûng phaùt chieâu Hoaønh giaù kim löông tröïc tieáp ngheânh chieâu ñoái phöông. Chæ nghe bình moät tieáng cöïc lôùn, chöôûng löïc song phöông chaïm nhau, khieán caû hai truï laïi noåi ñeàu bò ñaåy lui moät boä. Hoaéc Vaïn Thanh trong loøng ngaàm thaát kinh nghó: – Taëc baø naøy nhaát thaân voõ hoïc chaúng ngôø cuõng kinh ngöôøi nhö vaäy, muï ta tieàm nhaäp vaøo Thieân Hoa sôn trang nhieàu naêm nay, maø ta khoâng heà phaùt hieän ra moät chuùt naøo, khoâng bieát ngöôøi naøy ñaùo ñeå lai lòch theá naøo? Ngöôïc laïi Thoâi ma ma chöøng nhö tính tröôùc, sau chieâu tröïc tieáp va chaïm naøy taát 319 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 320 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long seõ bò chaán ñoäng thoaùi luøi, cho neân khi caû ngöôøi naøng veà sau thì tay traùi choäp cöùng aùo sau löng Truùc Thu Lan keùo caû ngöôøi naøng veà sau. Hoaéc Vaïn Thanh sau chieâu naøy caøng giaän hung, raâu toùc döïng ñöùng theùt lôùn: – Con taëc baø kia, ngöôi daùm tieáp laõo phu moät chöôûng nöõa khoâng? Noùi laø ñònh ra chieâu ngay, chaúng ngôø Thoâi ma ma boãng phaùt ra moät traøng cöôøi daøi quaùi dò: – Khuïc khuïc khuïc... Ngöôi nhìn cho roõ! Thì ra baø ta vöøa roài ñaõ duøng tay phaûi ruùt phaét moät ngoïn chuûy thuû ñoaûn ñao, voøng tay qua coå Truùc Thu Lan keà löôõi ñao saéc beùn leân yeát haàu cuûa naøng. Hoaéc Vaïn Thanh ngôù ngöôøi thaâu tay veà, theùt hoûi: – Ngöôi ñònh laøm gì? Thoâi ma ma maët loä hung quang, da nhaên nheo taùi xaùm troâng caøng deã sôï. – Ta chæ muoán caùc ngöôi thaû Xuaân Mai coâ nöông ra! Hoaéc Vaïn Thanh raát caàn baét giöõ Xuaân Mai ñeå truy ra chuyeän, nhöng luùc naøy Truùc Thu Lan laïi quan troïng hôn, vì naøng laø tieåu muoäi cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán, khoâng theå ñeå nguy haïi beøn gaät ñaàu noùi: – Haûo, chuùng ta thaû Xuaân Mai, ngöôi phaûi thaû Truùc coâ nöông ra. Thoâi ma ma cöôøi nhaït noùi: – Laõo baø baø ta khoâng caàn taùnh maïng coâ ta, theá nhöng phaûi nhôø coâ ta ñöa chuùng ta ra khoûi Thieân Hoa sôn trang naøy cuûa caùc ngöôi. Toáng Vaên Tuaán ñaïi noä quaùt lôùn: – Thoâi ma ma, ngöôi quaù öùc hieáp ngöôøi! Thoâi ma ma cöôøi noùi: – Ñaây laø vì caùc ngöôi böùc laõo baø laø baát ñaét dó maø laøm, neáu ôû ñaây khoâng phaûi laø Thieân Hoa sôn trang thì chuùng ta coù theå laäp töùc trao ñoåi ngöôøi, ai ñi ñöôøng naáy, nhöng ngay trong Thieân Hoa sôn trang thì laõo baø ta khoâng theå khoâng ñeà phoøng caùc ngöôi. Toáng Vaên Tuaán noùi: – Ngöôi cöù thaû Truùc coâ nöông, chuùng ta baûo ñaûm caùc ngöôi an toaøn ra khoûi Thieân Hoa sôn trang. Thoâi ma ma cöôøi noùi: – Giang hoà hieåm aùc, nguïy traù ña ñoan bieát ñaâu maø löôøng, chæ caàn laõo baø ta coù con tin trong tay, thì ñaâu caàn ñeán Thieáu trang chuû ñaûm baûo. Toáng Vaên Tuaán töùc giaän noùi: – Noùi vaäy ngöôi khoâng tin noåi boån coâng töû? 320 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 321 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Bæ thöû, bæ thöû! Caùc ngöôøi chaéc cuõng khoâng tin noåi laõo baø ta chöù, ñuùng khoâng? Noùi ñeán ñoù, baø ta cöôøi vang roài tieáp: – Hoaéc toång quaûn, caùc ngöôi coù thaû hay khoâng thì noùi? Nhaïc Tieåu Tuaán leân tieáng: – Hoaéc toång quaûn cöù thaû Xuaân Mai coâ nöông ñi! Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Neáu ñaõ laø yù cuûa Nhaïc thieáu hieäp vaäy thì chuùng ta cöù thaû, coù ñieàu... AÙnh maét ngöôùc nhìn Thoâi ma ma hoûi: – Thoâi baø baø, ngöôi cuõng caàn phaûi noùi laø ñeán ñaâu thì ngöôi thaû Truùc coâ nöông? Thoâi ma ma khoâng chuùt suy nghó ñaùp ngay: – Theá naøy, taïm thôøi chòu phieàn Truùc coâ nöông theo chuùng ta ñeán khi chuùng ta xuoáng thuyeàn! Hoaéc toång quaûn gaät ñaàu: – Haûo, quyeát ñònh nhö vaäy! Toáng Vaên Tuaán luùc naøy môùi khoâng noùi gì theâm, moïi ngöôøi cuøng nhau keùo trôû laïi phoøng khaùch. Trang ñinh mang traø leân ñaõi. Nhaép moät nguïm traø, Toáng Vaên Tuaán loøng noân noùng hoûi ngay: – Hoaéc toång quaûn ñaõ coù keá hoaïch gì chaêng? Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi ñaùp: – Khoâng giaáu gì Nhaïc thieáu hieäp vaø Truùc coâ nöông. Saùch Nghò Phu giaû daïng laõo trang chuû ñaõ bò Truùc coâ nöông phaùt giaùc, theá nhöng laõo phu ñaõ nhaän ra haén quyeát chöa phaûi laø ngöôøi tieàm nhaäp vaøo boån trang ñieàu khieån moïi haønh ñoäng. Chính ñieàu naøy khieán laõo phu boãng hoaøi nghi aû haàu caän beân caïnh laõo trang chuû laø Xuaân Mai, chæ coù ñieàu nhaát thôøi chöa coù chöùng cöù gì trong tay, cho neân môùi baøy ra moät keá muoán chính aû töï loøi ñuoâi ra, roài töø aû seõ truy ra keû chuû trì ôû ñaây. Thaät chaúng ngôø con nha ñaàu ñoù laïi laø keû chuû möu vieäc baét coùc laõo trang chuû, chöùng toû thaân phaän raát cao, coù theå noùi coøn treân caû Haéc Hoå Thaàn vaø Saùch Nghò Phu, vaø caøng khoâng ngôø ñeán ngay muï taëc Thoâi baø baø cuõng coù voõ coâng cao thaâm chaúng thua laõo phu, do vaäy vöøa roài laõo phu môùi thaát thuû, ñeå muï ta nhaân cô... Noùi ñeán ñoù laõo boãng ngöng baët. Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Vaäy hieän taïi chuùng ta neân laøm gì? Hoaéc Vaïn Thanh khoâng ñaùp, Truùc Thu Lan noùi ngay: 321 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 322 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vöøa roài chaúng phaûi Hoaéc toång quaûn ñaõ noùi laø choác laùt nöõa taát seõ coù tin, ñaïi ca noân laøm gì chöù? Toáng Vaên Tuaán voán cuõng ñònh hoûi cho roõ, nhöng nghe naøng noùi vaäy thì thoâi, vôùi tay naém cheùn traø nhaép moät nguïm. Hoaéc Vaïn Thanh noùi tieáp: – Laõo huû nghó ra moät chuyeän... Toáng Vaên Tuaán hoûi: – Toång quaûn nghó ñeán chuyeän gì? – Toái hoâm qua Huy ñaïi hieäp gôûi thö ñeán baûo Huy tieåu thö trôû veà, phong thö ñoù khoâng bieát coù phaûi cuõng laø giaû hay khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa nghe vaäy thì töø saâu trong loøng chaán ñoäng. Toáng Vaên Tuaán cuõng voäi hoûi: – Toång quaûn thaáy khaû nghi laém sao? Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Hoâm qua luùc Huy tieåu thö ñi, thì boïn taëc nhaân tieàm nhaäp boån trang coøn chöa bò phaùt hieän, coù theå... Noùi ñeán ñoù laõo boãng cuùi ñaàu thôû daøi moät tieáng môùi noùi tieáp: – Cho duø böùc thö ñoù laø thaät, Huy ñaïi hieäp göûi thö baûo Huy tieåu hö caáp toác trôû veà nhö vaäy khoâng chöøng Quy Vaân trang cuûa hoï cuõng ñaõ xaûy ra chuyeän, khoâng bieát... Vöøa noùi ñeán ñoù, ñoät nhieân moät gaõ trung nieân vaän y phuïc ngö daân böôùc voäi vaû vaøo cuùi ngöôøi noùi: – Hoäi baåm toång quaûn... Hoaéc Vaïn Thanh khoâng ñôïi gaõ noùi heát, ñöùng nhanh daäy xua tay caét ngang, tôï hoà nhö khoâng muoán gaõ noùi ra taïi ñaây, roài böôùc nhanh ra ñoùn ñaàu. Chæ choác laùt, Hoaéc Vaïn Thanh quay trôû laïi ngoài vaøo gheá, gaõ trung nieân ngö phuû cuõng rôøi khoûi phoøng. Toáng Vaên Tuaán chaêm maét nhìn hoûi: – Hoaéc toång quaûn, teân trang ñinh kia voäi vaøng nhö vaäy coù chuyeän gì chaêng? Hoaéc Vaïn Thanh nhaép moät nguïm traø môùi noùi: – Vöøa roài laõo huû baûo haén chuaån bò saün saøng. Toáng Vaên Tuaán nhíu maøy laïi hoûi: – Hoaéc toång quaûn giôø chuaån bò thuyeàn truy theo Xuaân Mai kòp sao? Hoaéc Vaïn Thanh vuoát raâu cöôøi cöôøi ñaùp: – Taëc baø vaø Xuaân Mai chaïy ñaõ nhieàu giôø, ñöông nhieân khoâng theå ñuoåi kòp, theá 322 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 323 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long nhöng boïn chuùng taát seõ coù moät ñòa ñieåm döøng chaân, chuùng ta chæ caàn laàn ra choã naøy, raát coù theå cöùu ñöôïc laõo trang chuû. Truùc Thu Lan baät cöôøi noùi: – Quaû nhieân laø Hoaéc toång quaûn ñaõ saép ñaët keá hoaïch. Hoaéc Vaïn Thanh cuõng cöôøi hy voïng, ñöùng leân noùi: – Laõo huû xin daãn ñöôøng! Noùi roài cöù böôùc ñi tröôùc ra khoûi phoøng. Toáng Vaên Tuaán, Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan ba ngöôøi cuõng luïc tuïc theo sau, caû boïn phoùng nhanh trôû laïi bôø hoà, quaû nhieân moät chieác thuyeàn nhoû ñaõ chuaån bò saün. Treân thuyeàn hai gaõ traùng ñinh vaän y phuïc ngö daân, ngöôøi tröôùc ngöôøi sau ñuoâi thuyeàn caàm daèm. Hoaéc Vaïn Thanh döøng chaân noùi: – Coâng töû, Nhaïc töôùng coâng vaø Truùc coâ nöông xin nhanh leân thuyeàn... Toáng Vaên Tuaán hoûi: – Hoaéc toång quaûn khoâng mang theâm vaøi tay nhaân thuû hay sao? Hoaéc Vaïn Thanh thaáp gioïng ñaùp: – Caøng ñoâng ngöôøi caøng deã loä, chuùng ta boán ngöôøi laø quaù ñuû! Toáng Vaên Tuaán ngoùng maét nhìn thuyeàn noùi: – Thuyeàn nhoû nheï raát deã chao ñoäng, hay laø Truùc coâ nöông leân tröôùc ñi. Truùc Thu Lan noùi: – Vaâng! Ñaùp roài naøng chaúng chuùt khaùch khí tung ngöôøi nhaûy xuoáng thuyeàn, ba ngöôøi kia cuõng laàn löôït xuoáng theo. Thuyeàn eo heïp, trong khoang caû boán ngöôøi phaûi ngoài coù goái, hai gaõ traùng ñinh khoâng chôø caên daën, lieàn cheøo thuyeàn phoùng ñi vun vuùt. Toáng Vaên Tuaán luùc naøy thaàm tin Hoaéc toång quaûn ñaõ sôùm coù keá hoaïch saép ñaët, chæ coù ñieàu chöa noùi roõ ra, luùc naøy môùi hoûi: – Hoaéc toång quaûn, vöøa roài ôû trong trang vì sôï boïn trang ñinh khaû naêng ñeàu bò boïn taëc mua chuoäc, cho neân keá hoaïch theá naøo laõo khoâng noùi ra. Hieän taïi chuùng ta ñaõ ôû giöõa hoà, coù theå noùi roài chöù? Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi ñaùp: – Cuõng saép ñeán nôi roài, khoâng caàn noùi choác nöõa coâng töû cuõng seõ bieát. Laõo cuõng khoâng chòu noùi, chính ñieàu naøy khieán chuyeän trôû neân bí maät hôn. Toáng Vaên Tuaán cöôøi noùi: 323 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 324 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thoâi ñöôïc. Toång quaûn ñaõ saép ñaët keá hoaïch roài thì chuyeän gì cuõng nghe theo laõo vaäy. Hoaéc Vaïn Thanh trong loøng coù chuùt khoâng vui, noùi: – Coâng töû thöù toäi, nhaân vì chuyeán ñi naøy quan heä troïng ñaïi, neân caàn bí maät, traùnh ñoái phöông phaùt hieän taát hoûng chuyeän. Toáng Vaên Tuaán thaáy laõo ta thaän troïng nhö vaäy, gaät ñaàu noùi: – Ta ñaõ noùi laø moïi chuyeän giôø nghe theo toång quaûn roài maø. Con thuyeàn vaãn löôùt nheï maët hoà ñi vaøo maøn ñeâm. Thaùi Hoà neân bieát roäng coù ñeán ba ngaøn saùu traêm vaïn maãu, chæ tính ñoaïn töø Teá Khaåu ñeán Ñoâng Sôn cuõng phaûi maát boán möôi haûi lyù, con thuyeàn nhoû boïn hoï thöïc chaát khoâng tieán saâu vaøo ñi ngöôïc men theo ngoïn Maõ Tích sôn ñi leân maø thoâi. ÔÛ khoaûng giöõa bôø taàm nöõa tröôïng, trong ñeâm toái söông daøy theá naøy khoâng bò ngöôøi ta phaùt hieän, con thuyeàn ñi chöøng vaøi daëm thì baét ñaàu chaäm laïi roài aùp saùt daàn vaøo vaùch nuùi döïng ñöùng. Toáng Vaên Tuaán cöù theá, heát nhìn beân naøy laïi nhìn beân kia, chaúng hieåu Hoaéc Vaïn Thanh ñang tính keá hoaïch theá naøo, nhöng haén cuõng khoâng tieän hoûi nöõa. Choác laùt thuyeàn caëp vaøo vaùch nuùi, luùc naøy moïi ngöôøi môùi nhaän ra moät cöûa thaïch ñoäng gaàn ñoù. Gaõ traùng ñinh ñöùng ñaàu muõi thuyeàn nhanh nheïn nhaûy phoùc leân bôø boû neo daây thuyeàn. Hoaéc Vaïn Thanh thaáp gioïng thì thaøo: – Baét ñaàu töø giôø, doïc ñöôøng tuyeät ñoái khoâng noùi chuyeän! Caâu naøy noùi nhö moät meänh leänh, roài phaát tay toû yù moïi ngöôøi nhanh leân bôø. Toáng Vaên Tuaán vaø Truùc Thu Lan laàn löôït leân bôø, nhöng quay ñaàu nhìn laïi thì thaáy Hoaéc Vaïn Thanh chöa leân bôø ngay. Laõo böôùc laïi ñuoâi thuyeàn, giôø moät taám vaùn thuyeàn oâm leân moät vaät gì ñen ngoøm, ñoaïn môùi nhuùn ngöôøi tung nhaûy leân bôø. Nhaân vì ñeâm toái, moïi ngöôøi khoâng nhaän ra treân tay laõo ta oâm vaät gì, ñeán luùc naøy nhaûy leân bôø roài, boïn hoï môùi nhìn roõ ñoù laø moät con choù gioáng tieåu thöû. Luùc naøy moïi ngöôøi môùi hieåu ra ít nhieàu keá hoaïch cuûa Hoaéc Vaïn Thanh. Nguyeân laõo ta sau khi boïn Thoâi ma ma vaø Xuaân Mai boõ chaïy, ñaõ phaùi ngöôøi giaû trang ngö nhaân luïc soaùt trong vuøng laân caän sôn trang beân Thaùi Hoà. ÔÛ Thaùi Hoà, ngö nhaân soáng haønh ngheà ñaùnh caù khaù nhieàu, cho neân boïn Thoâi ma ma vaø Xuaân Mai baét gaëp ngö daân doïc ñöôøng cuõng laø chuyeän thöôøng tình, caên baûn hoï khoâng ngôø tôùi Hoaéc Vaïn Thanh phaùi ngöôøi giaû trang theo doõi. Hoaéc Vaïn Thanh tuy ñaõ naém ñöôïc ñòa ñieåm aån naáp cuûa boïn taëc nhaân aån naép taïm thôøi ôû ngoïn Taàn Phuùc phong, boïn chuùng duøng thuyeàn nhoû nheï voøng ra hoà roài quay trôû 324 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 325 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long vaøo chæ laø ñeå ñaùnh laïc höôùng ñoái phöông maø thoâi. Luùc naøy Hoaéc Vaïn Thanh ñöôïc boïn trang ñinh taâm phuùc ñöa ñeán ñaây chính laø nôi boïn taëc nhaân ñaõ leân. Tuy vaäy laõo chæ bieát boïn taëc nhaân leân ñaây maø thoâi, nhöng chöa bieát ñích xaùc laø nôi naøo, neân môùi mang theo moät con linh khuyeån naøy. Ñaây laø moät gioáng choù hieám quyù, raát tinh khoân thoâng minh, coù theå ñaùnh hôi ngöôøi ôû xa maáy möôi tröôïng, vì vaäy Hoaéc Vaïn Thanh ñaõ mang theo noù ñeå truy tìm tung tích ñoái phöông. Baáy giôø chaúng ai leân tieáng hoûi, nhöng trong loøng taát ñaõ hieåu vaán ñeà. Hoaéc Vaïn Thanh hôi cuùi ngöôøi xuoáng, nhöng chöa kòp thaû con choù xuoáng thì noù ñaõ nhanh nheïn phoùng xuoáng ñaát roài chuùi muõi heát nôi naøy ñeán nôi khaùc ñaùnh hôi. Linh khuyeån laø loaøi choù thoâng minh, laïi ñöôïc huaán luyeän kyõ löôõng, chuùng raát tinh khoân, tuy vöøa chaïy vöøa ñaùnh hôi nhöng tuyeät nhieân khoâng heà suûa moät tieáng nhoû. Cöù chaïy xa vaøi ba tröôïng laø noù ñöùng laïi chôø chuû, khi thaáy chuû ñeán gaàn môùi tieáp tuïc phoùng chaïy ñaùnh hôi tieáp. Nhöng boïn hoï boán ngöôøi ñeàu thi trieån khinh coâng maø chaïy, cho neân chung quy khoâng ñeå con linh khuyeån phaûi ñôïi, con choù cöù tieáp tuïc ñaùnh hôi daãn ñöôøng. Theá nuùi doác ñöùng hieåm trôû, ñöôøng nuùi nhoû heïp khuùc khuyûu, khaép nôi ñeàu laø nhöõng ñaùm loaïn thaïch choàng chaát ngaát ngöôõng. Ngöôøi vaät chaïy ñöôïc chöøng boán naêm daëm, boãng phaùt hieän trong moät röøng caây traùi laãn khuaát böùc töôøng hoàng, ñaây chính laø Thaùi Hoà Quan mieáu. Con linh khuyeån muõi ñaùnh hôi roài boãng taêng toác ñoä voït nhanh veà phía mieáu, caû boïn boán ngöôøi nhìn nhau roài phoùng chaân chaïy theo ngay. Luùc naøy ñaõ cuoái canh ba, xa xa coù tieáng gaø röøng gaùy ñaàu canh, trôøi toái sao thöa, khaép nôi chæ laø moät maøu ñen nhôø nhôï. Mieáu ñoùng cöûa im lìm, trong mieáu khoâng moät aùnh ñeøn haét ra, hieån nhieân vaøo giôø naøy thì chaúng ai môû cöûa, duø mieáu naøy coù ngöôøi ôû ñi chaêng nöõa. Con linh khuyeån chaïy ñeán tröôùc cöûa mieáu, hai chaân tröôùc caøo caøo vaøo caùnh cöûa, suûa vang leân döõ doäi, tôï hoà nhö chæ muoán phaù cöûa xoâng vaøo. Hoaéc Vaïn Thanh thaàm hieåu boïn taëc nhaân coù maët trong mieáu, sôï con linh khuyeån ñaùnh ñoäng boïn taëc, lieàn chaïy tôùi ñöa tay voã voã hai caùi vaøo ñaàu noù. “Xuît” moät tieáng haøm yù baûo noù im laëng. oOo 325 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2