Tiên cô bảo kiếm - tập 27

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
55
lượt xem
7
download

Tiên cô bảo kiếm - tập 27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 27', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 27

 1. 352 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Hai Möôi Baûy ÑOAÏT MEÄNH BAØ TÖÛ L ang Sôn Nhaát Baùi laàn naøy thì nhaän roõ ngöôøi duïng löïc thoåi moät luoàng haøn khí sau löng mình, trong loøng phaùt noä, moät tieáng khoâng noùi, ngaàm vaän ñuû chaân löïc vaøo höõu chöôûng, roài trôû tay phaùt chieâu Long Vyõ Huy Phong, ñaùnh luøi veà phía sau. Thaân hình cuõng theo ñoù xoay nhanh nöûa voøng, nhöng moät chöôûng rôi vaøo khoaûng khoâng chaúng coù moät boùng ngöôøi naøo, ñieàu naøy caøng khieán laõo ta sinh nghi. Chính taïi luùc naøy, boãng nghe maáy tieáng quaùt lôùn, roài töø phía cöûa soå boán boùng ngöôøi daùng veû töùc giaän chaïy nhaøo vaøo tôùi. Boïn hoï chính laø Du Long Kieám Khaùch Söû Truyeàn Ñænh, Phi Hoàng Döïc Só Luïc Phi Hoàng, Baùt Quaùi Moân Cam Huyeàn Thoâng vaø Luïc Hôïp Moân Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi Maïnh Ñaït Nhaân. Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu ñaõ nhaän ra coù chuyeän khoâng oån, khoâng chôø boïn hoï nhaøo tôùi nôi, lieàn huù daøi moät tieáng vang lôùn roài nhuùn chaân tung ngöôøi phoùng ñi nhö moät muõi teân. Khi aáy beân tai laõo môùi nghe roõ coù tieáng ngöôøi noùi gioïng chaâm chích: – Saùch laõo ñaïi ñi maïnh khoûe, phieàn khoâng tieãn ñöôïc! Laïi noùi luùc naøy traän ñaáu giöõa Quaûng Minh vaø Kim Giaùp Thaàn Hoaéc Vaïn Thanh ñaõ ngoaøi boán traêm chieâu, caû hai ñeàu trí taâm taän löïc, xem ra cöù nhö hai keû say maùu khoâng ñeå yù gì ñeán beân ngoaøi, cöù quaàn nhau maø ñaùnh. Maõi ñeán khi tieáng huù daøi baùo hieäu cuûa Lang Sôn Nhaát Baùi, laõo môùi kòp nhìn ra tình hình, tay phaûi xuaát thieát buùt, tay traùi vung ra vôùi boán ngoùn coøn laïi nhö boán moùc caâu, hai chieâu cuøng moät laàn ñaáy baät ngöôøi Kim Giaùp Thaàn veà sau. Ñoaïn moät tieáng cuõng khoâng noùi, tung ngöôøi leân khoâng trung vöôït qua töôøng thaønh bieán maát ra ngoaøi. Kim Giaùp thaàn Hoaéc Vaïn Thanh töùc giaän theùt lôùn: – Con löøa kia, chaïy ñi ñaâu! Noùi roài ñònh phoùng ngöôøi truy theo, nhöng Truùc Thu Lan ñaõ voäi leân tieáng caûn: – Hoaéc toång quaûn, xin döøng chaân! Hoaéc Vaïn Thanh khuïng chaân ñöùng laïi, quay ñaàu nhìn nhieàu hoûi: – Truùc coâ nöông coù gì cao kieán? – Treân vaùch nuùi coù hang ñoäng, Toáng thieáu trang chuû vaø Nhaïc ñaïi ca ñaõ leân ñoù, chuùng ta caàn phaûi leân theo tieáp öùng môùi phaûi, con löøa troïc kia ñaõ boõ chaïy khoâng caàn phaûi truy theo laøm gì nöõa. Luùc naøy boïn Du Long Kieám Khaùch boán ngöôøi chaïy ñeán beân Voâ Truï thieàn sö thì caû Lang Sôn Nhaát Baùi vaø Quaûng Minh ñaõ khoâng bieát chaïy ñi ñaâu roài. 352 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 353 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Voâ Truï thieàn sö aùnh maét vui möøng, tieán leân moät böôùc, tay caàm thieàn tröôïng, tay chaép tröôùc ngöïc, noùi: – A di ñaø phaät, boán vò cuoái cuøng cuõng ñaõ tænh laïi! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi leân tieáng: – Ñeàu nhôø tay cöùu trôï cuûa Truùc coâ nöông. AÙi... Chuùng ta laø maáy tay laõo luyeän giang hoà, theá maø khoâng ngôø hoâm nay nhaän moät baøi hoïc naøy, ñuùng laø giaø maø baát caån cuõng vaãn thua con nít! Voâ Truï thieàn sö hoûi: – Boán vò ñaïo huynh, tình hình theá naøo maø laïi bò boïn chuùng khoáng cheá? Cam Huyeàn Thoâng leân tieáng ñaùp: – Luùc ñaïi sö xuaát hieän, khoâng phaûi laø boán chuùng toâi phaân ra aån vaøo trong caùc goùc toái sao? Nôi baàn ñaïo naáp laø moät noùc maùi nhaø ñaàu Ñoâng, boãng nhieân khi aáy nghe töø phía sau coù tieáng aùo löôùt gioù raát nheï. Vöøa nghe tieáng gioù ñaõ bieát ngöôøi naøy khinh coâng raát cao, ñeán khi baàn ñaïo quay ngöôøi laïi thì chaúng thaáy boùng ngöôøi ñaâu caû, ngöôïc laïi trong muõi ngöûi thaáy moät höông thôm thoang thoaûng, thaàn trí laäp töùc khoâng coøn hay bieát gì nöõa. Söû Truyeàn Ñænh cuõng tieáp lôøi keå: – Taïi haï tình hình cuõng nhö vaäy, boïn taëc naøy xem ra khoâng töø baát cöù thuû ñoaïn naøo, chuùng duïng loaïi meâ höông maø chæ coù giang hoà baïi soá môùi duøng. Truùc Thu Lan nghe theá thì giaät mình thaàm nghó: – Ta ñaõ töøng nghe noùi qua, treân giang hoà loaïi meâ höông naøy vöøa ngöûi thaáy maø ñaõ hoân meâ thì chæ coù Baùch lyù höông cuûa meï ta. Coøn nhöõng loaïi meâ höông khaùc, thì chí ít cuõng phaûi maát moät thôøi gian ngaén môùi coù theå khieán ñoái phöông hoân meâ thaàn trí, huoáng gì nhöõng ngöôøi naøy ñeàu laø nhöõng nhaân vaät voõ laâm cao thuû. AÙi, chaúng leõ boïn chuùng duïng ñuùng laø Baùch lyù höông? Nghó ñeán ñoù, baát giaùc chôït nhôù laïi vöøa roài coù ngöôøi rôi töø treân moûm nuùi xuoáng khoâng bieát cheát soáng theá naøo, nhaân vì vöøa roài khi Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Toáng Vaên Tuaán chaïy ñeán xem thöông theá ngöôøi kia thì naøng vì ñöùng xa neân khoâng troâng thaáy roõ. Khoâng nhìn thì thoâi, nhìn thì giaät mình kinh haûi, roõ raøng laø ngöôøi kia vöøa roài naèm ngay döôùi chaân vaùch nuùi, vaäy maø giôø ñaõ khoâng coøn thaáy ñaâu nöõa. Trong loøng thaáy kyø, naøng quay laïi keâu leân: – Ñaïi sö, ngöôøi vöøa roài rôi töø moûm nuùi xuoáng ñaâu roài? Voâ Truï thieàn sö chaäm raõi ñaùp: – Ngöôøi kia e khoâng cöùu noåi, coøn naèm ôû ñoù maø... Vöøa noùi laõo vöøa quay ngöôøi laïi nhìn, nhöng chaân vaùch nuùi troáng khoâng, naøo thaáy boùng ngöôøi kia ñaâu. 353 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 354 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Ñieàu naøy khieán laõo lieân töôûng ñeán nhöõng söï kieän quaùi laï vöøa xaûy ra tôùi Lang Sôn Nhaát Baùi nhö vaáp chaân boå nhaøo vaø caû mieäng ñaày caùt. Ñeán cuoái cuøng Lang Sôn Nhaát Baùi xuaát moät chieâu Long vuõ huy phong, chæ uoång coâng. Töï nhieân Voâ Truï thieàn sö hieåu ra vaán ñeà, tay chaép tröôùc ngöïc tuyeân nieäm phaät hieäu noùi: – A di ñaø phaät, ngöôøi naøy nhaát ñònh laø moät cao nhaân du hí phong traàn, vöøa roài luùc baàn taêng ñaáu nhau vôùi Lang Sôn Nhaát Baùi ñaõ ngaàm ra tay töông trôï. Noùi roài thieàn sö ñem moïi chuyeän sô löôïc keå cho taát caû cuøng nghe. Moïi ngöôøi ban ñaàu nghe keå thaáy Lang Sôn Nhaát Baùi khoâng ngôø laïi laø moät cao thuû nhö vaäy thì giaät mình chaán ñoäng, ñeán sau nghe haén hai laàn vaáp ngaõ, mieäng laïi bò nheùt ñaày caùt buïi thì caøng thaáy chuyeän ly kyø hôn. Truùc Thu Lan chôït hieåu ra beøn noùi: – Theá thì ñuùng roài, cöù theo nhö ñaïi sö noùi thì ngöôøi naøy nhaát ñònh cuõng chính laø ngöôøi vöøa roài ngaàm noùi chuyeän vôùi toâi. Ñoaïn naøng cuõng ñem chuyeän keå ra, coù ngöôøi ngaàm duøng truyeàn aâm nhaäp maät chæ thò cho naøng duøng aùm khí ñeå khoáng cheá boán teân aùo ñen, cöùu boïn Du Long Kieám Khaùch. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Coù ñieàu khoâng bieát vò cao nhaân naøy laø ai? Voâ Truï thieàn sö noùi: – Baàn taêng vöøa roài nghe ra chöøng nhö Nhaïc Tieåu Tuaán quen bieát ngöôøi kia. Truùc Thu Lan nhíu maøy keâu keân: – Nhaïc ñaïi ca bieát ngöôøi kia ö? Laø ai nhó? Nhaéc ñeán Nhaïc Tieåu Tuaán naøng laïi nhôù ra roài aø leân moät tieáng, voäi noùi: – Nhaïc ñaïi ca cuøng Toáng thieáu hieäp ñaõ tìm leân ñænh nuùi töø laâu, Hoaéc toång quaûn, chuùng ta nhanh ñi thoâi. Voâ Truï thieàn sö noùi: – Khoâng sai, nhò vò tieåu thí chuû ñaõ ñi töø laâu, chuùng ta caàn nhanh leân tieáp öùng cho hoï môùi phaûi. Hoaéc Vaïn Thanh cuõng noùng loøng khi nghe nhaéc ñeán Toáng thieáu trang chuû, beøn phaát tay noùi lôùn: – Taïi haï xin tieân phong daãn ñöôøng. Noùi roài laõo quay ngöôøi voøng theo vaùch nuùi beân phaûi maø leân, moïi ngöôøi luïc tuïc theo sau, Truùc Thu Lan laø ngöôøi ñi sau cuøng. Ra khoûi caùnh cöûa goã, nhìn leân ñaây moïi ngöôøi khoâng ai coù theå nhaän ra laø beân traùi naøy coù moät con ñöôøng moøn khuùc khuyûu coù theå leân ñeán ñænh nuùi, goïi laø con ñöôøng thaät ra chæ laø nhöõng naác thang ñöôïc khoeùt loûm noâng vaøo vaùch ñaù töông ñoái döïng ñöùng leân cao, 354 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 355 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long neáu chæ ñöùng xa nhìn vaøo thì khoâng theå naøo nhaän ra ñöôïc vì nhöõng ñöôøng gaân ñaù xanh moät maøu khoâng coù gì khaùc laï caû. Baây giôø ñoaøn ngöôøi luùc tuïc theo chaân nhau boø leân moûm nuùi, khi leân cao chöøng hai möôi tröôïng thì ñeán moät vaùch nuùi roäng lôùn hôn, ôû ñaây coù moät moûm ñaù nhoâ haún ra ngoaøi mieäng hang ñen ngoøm thaáy roõ tröôùc maët. Toáng Vaên Tuaán vaø Nhaïc Tieåu Tuaán hai ngöôøi ñöùng caàm tröôøng kieám, daùn chaët ngöôøi beân vaùch mieäng hang tôï hoà nhö ñang chôø ñôïi moät ñieàu gì. Hoaéc Vaïn Thanh laø ngöôøi leân ñaàu tieân, vöøa nhìn thaáy hoï thì keâu leân: – Coâng töû... Nhöng chöa noùi heát caâu thì Toáng Vaên Tuaán quay ñaàu thaát thanh la lôùn: – Hoaéc toång quaûn caån thaän... Tröôøng kieám theo ñoù vung leân “soaït, soaït” hai tieáng, hai ngoïn thuû tieãn bò cheùm rôi xuoáng neàn ñaù, theá nhöng coøn tieáp moät muõi thöù ba vaãn thoaùt khoûi ñöôøng kieám cuûa chaøng bay vaøo ngöôøi Hoaéc Vaïn Thanh. Hoaéc Vaïn Thanh laø nhaân vaät laõo luyeän giang hoà, khi vöøa ñaët chaân leân ñaáy, thaáy boïn hoï hai ngöôøi ñöùng neùp hai beân cöûa thaïch ñoäng maø khoâng xoâng vaøo thì thaàm hieåu trong ñoäng taát coù ñòch nhaân, bôûi vaäy vöøa thaáy veät saùng traéng töø trong mieäng hang bay vuø tôùi, laõo vung höõu thuû duïng song chæ keïp laáy aùm khí ñoù ngay. AÙm khí tuy ñaõ bò hai ngoùn tay cuûa laõo keïp cöùng, nhöng dö löïc vaãn coøn maïnh khieán hai tay laõo chaán ñoäng khoâng ít, giôø thì Hoaéc Vaïn Thanh ñaõ nhìn thaáy roõ aùm khí chæ laø moät chieác ñuõa, trong loøng laõo thaàm chaán ñoäng. – Ngöôøi naøy chæ phoùng moät chieác ñuõa maø kình löïc maïnh ñeán theá naøy, ñuû thaáy noäi löïc cuûa haén quyeát khoâng keùm gì ta. Nghó theá nhöng mieäng vaãn phaùt ra traøng cöôøi haøo huøng noùi lôùn: – Loaøi chuoät boï naøo, sao cöù naáp maõi trong hang duøng aùm khí maø haïi ngöôøi, ta traû laïi cho ngöôi ñaây! Noùi döùt lôøi, thuaän tay laõo phoùng chieác ñuõa bay veøo trôû laïi mieäng hang, chæ nghe “Coong” moät tieáng keøm theo nhieàu aùnh löûa toùe leân trong maøn ñeâm. Hoaéc Vaïn Thanh trong loøng thaàm nghó: – Chieác ñuõa vöøa bay vaøo mieäng hang ñaõ chaïm vaùch ñaù chaën ngaên, ñuû thaáy trong ñoäng coù choã reõ ngang chöù chaúng khoâng. Ñòa theá nhö vaäy thì lôïi cho vieäc phoøng thuû maø baát lôïi cho vieäc taán coâng, laøm theá naøo ñeå xoâng vaøo trong hang baây giôø? Laõo ta quaû khoâng theïn laø ngöôøi giaø daën kinh nghieäm giang hoà, chæ baèng vaøo moät chieâu traû mieáng ñoái phöông, maø ít nhieàu nhaän ñöôïc tình hình trong thaïch ñoäng. Luùc naøy boïn Voâ Truï thieàn sö cuõng ñaõ keùo nhau leân ñeán nôi. Toáng Vaên Tuaán ngheânh ñaàu chaïy ñeán oâm quyeàn thi leã gioïng caûm kích noùi: 355 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 356 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thöûa mong chö vò tieàn boái keùo ñeán chi vieän, taïi haï caûm kích voâ cuøng. Voâ Truï thieàn sö voäi chaép tay tröôùc ngöïc noùi: – Thieáu trang chuû chôù neân khaùch khí, ñaây chæ laø keá hoaïch ñònh saün cuûa Hoaéc toång quaûn maø thoâi. Boïn baàn taêng thaät ra chöa rôøi khoûi Maõ Tích sôn, chæ voøng treân maët hoà moät luùc, ñeán khi ñoaøn ngöôøi cuûa Thieáu trang chuû leân bôø thì boïn baàn taêng cuõng leân bôø theo. Thì ra boïn Voâ Truï thieàn sö naêm ngöôøi noùi laø rôøi Thieân Hoa sôn trang trôû veà moân phaùi, chæ laø moät keá ñeå traùnh tai maét cuûa ñoái phöông maø thoâi, kyø thöïc boïn hoï haønh ñoäng ñeàu coù söï saép ñaët saün cuûa Hoaéc Vaïn Thanh roài. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi hoûi: – Thieáu trang chuû coù bieát beân trong ñoäng laø keû naøo khoâng? Toáng Vaên Tuaán maët ñoû öûng leân ñaùp: – Noùi ra thaät hoå theïn, taïi haï vaø Nhaïc huynh leân ñaây phaùt hieän ra hang ñoäng naøy, nhöng bò ngöôøi beân trong phoøng thuû duïng thuû tieãn baén ra, khieán chuùng toâi khoâng sao vaøo ñöôïc. Ñeán baây giôø cuõng chöa thaáy moät teân taëc nhaân naøo beân trong xuaát ñaàu loä dieän, neân caên baûn khoâng bieát chuùng laø ai? Hoaéc Vaïn Thanh traàm ngaâm moät luùc roài noùi: – Xem ra chính laø muï ñaøn baø hoï Thoâi vaø con nha ñaàu Xuaân Mai chöù chaúng ai! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ngaïc nhieân hoûi: – Ngöôøi ñaøn baø hoï Thoâi laø ai? Hoaéc Vaïn Thanh beøn keå chuyeän mình laäp keá vaïch maët Thoâi baø baø vaø Xuaân Mai tieàm phuïc trong trang vieän theá naøo cho moïi ngöôøi nghe. Cam Huyeàn Thoâng xen vaøo noùi: – Noùi theá thì coù theå Minh chuû bò chuùng baét giöõ trong naøy? Hoaéc Vaïn Thanh gaät ñaàu ñoàng tình: – Laõo huû cuõng nghi nhö vaäy, boïn chuùng baét coùc laõo trang chuû quyeát chöa theå ñöa ñi xa, cho neân laõo huû môùi nhôø chö vò giuùp söùc truy taàm laõo trang chuû. Luïc Phi Hoàng noùi: – Lang Sôn Nhaát Baùi vaø Cöûu Chæ La Haùn ñeàu ñaõ boõ chaïy, chæ coøn laïi muï giaø vaø con nha ñaàu naøy coá thuû trong ñoäng thì coù gì ñaùng noùi, taïi haï khoâng tin boïn chuùng coù theå nhòn ñoùi ñöôïc moät tuaàn ñaâu! Voâ Truï thieàn sö nghe yù naøy lieàn noùi: – Söû ñaïo huynh noùi coù lyù, theá nhöng ñòch aùm ta minh, ta chöa ñeán gaàn moät böôùc chuùng ñaõ nhìn thaáy roõ, maø chuùng ta thì khoâng thaáy ñöôïc boïn chuùng beân trong, ñaây laø baát lôïi ñaàu tieân. Ñoäng khaåu khoâng lôùn, beân trong coù theå coøn nhieàu loái ngang doïc khaùc, binh khí khoù xoay trôû söû duïng, ñaây laø baát lôïi thöù hai, chæ hai ñieåm baát lôïi naøy thoâi cuõng ñuû 356 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 357 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thaáy muoán taán coâng vaøo quyeát khoâng ñôn giaûn tí naøo! Söû Truyeàn Ñænh noùi tieáp: – Noùi theá theo yù ñaïi sö thì chuùng ta xoâng vaøo baèng caùch naøo môùi ñöôïc? Voâ Truï thieàn sö cöôøi ñaùp: – Cho neân tröôùc heát chuùng ta caàn phaûi khaéc phuïc hai ñieåm baát lôïi naøy. Trong khi moïi ngöôøi baøn luaän thì Toáng Vaên Tuaán quay sang Hoaéc Vaïn Thanh hoûi: – Hoaéc toång quaûn bò truùng ñoäc nay ñaõ hoaøn toaøn giaûi heát roài sao? Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi noùi: – Hoäi baåm thieáu trang chuû, may maø laõo huû coù mang theo trong ngöôøi Ñöôøng moân Baùt ñaûo giaûi ñoäc Voâ öu ñan, neáu khoâng thì ñeâm nay laøm sao coù theå giaûi ñoäc nhanh choùng ñöôïc theá naøy? Baây giôø moïi ngöôøi môùi hieåu ra vì sao vöøa roài ôû döôùi chaân vaùch nuùi, Hoaéc Vaïn Thanh truùng ñoäc maø laïi coù theå töï giaûi cöùu cho mình ñöôïc. Voâ Truï thieàn sö noùi: – Baàn ñaïo tuy khoâng nghó ra keá gì hay, theá nhöng hieän taïi muoán tieán vaøo moät laàn thöû xem sao? Söû Truyeàn Ñænh cuõng haêng haùi noùi ngay: – Taïi haï nguyeän theo chaân ñaïi sö. Toáng Vaên Tuaán voäi noùi: – Ñaõ theá taïi haï cuõng xin theo chaân ñaïi sö. Nhaïc Tieåu Tuaán naûy giôø ñöùng nghe, khi aáy tieán leân moät böôùc, nhöng chöa kòp leân tieáng thì Voâ Truï thieàn sö ñaõ noùi: – Ñuû roài, ñuû roài, laàn naøy chæ laø doø thaùm thöû maø thoâi, baàn taêng cuõng khoâng daùm ñoan chaéc thaønh coâng, cho neân ñi nhieàu khoâng lôïi, chæ caàn ba chuùng ta laø ñuû. Hoaéc Vaïn Thanh thaàm hieåu Voâ Truï thieàn sö laø cao thuû Thieáu Laâm, coâng löïc thaâm haäu trí tueä hôn ngöôøi, laõo xuaát ñaàu traän xoâng vaøo, cho duø khoâng chaéc thaéng lôïi nhöng chí ít thì cuõng an toaøn thoaùi lui. Khi aáy beøn böôùc leân moät böôùc chaép tay thi leã noùi: – Ñeå cöùu laõo trang chuû, laõo huû coù nhaûy vaøo daàu soâi löûa boûng cuõng khoâng töø, khi naøo laïi ñeå ñaïi sö maïo hieåm theá naøy... Voâ Truï thieàn sö cöôøi ñieàm nhieân noùi: – Hoaéc toång quaûn laø ngöôøi saép ñaët keá hoaïch öùng phoù toaøn cuïc, huoáng gì chuyeän cöùu minh chuû laø traùch nhieäm chung cuûa toaøn Baùt ñaïi moân phaùi chuùng ta, baàn taêng ñöôïc 357 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 358 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long xung phong traän ñaàu chính laø ñieàu vinh haïnh lôùn cho baàn taêng, Hoaéc toång quaûn khoâng neân khaùch khí nhö vaäy. Hoaéc Vaïn Thanh voäi thi leã laàn nöõa, noùi: – Ñaïi sö ngoân troïng, laõo huû thaät khoâng daùm nhaän. Voâ Truï thieàn sö tay choáng thieàn tröôïng quay ñaàu noùi: – Söû ñaïo huynh, Thieáu trang chuû, xin theo sau baàn taêng. Khi vaøo ñeán ñoäng caàn phaûi giöõ cöï ly an toaøn, quyeát khoâng ñöôïc sô hoát xoâng loaïn vaøo. Lôøi naøy nhö moät meänh leänh, Söû Truyeàn Ñænh vaø Toáng Vaên Tuaán ñoàng thanh ñaùp: – Taïi haï ghi nhôù! Truùc Thu Lan boãng tieán leân hai böôùc, laáy töø trong aùo ra chieác hoûa ñoäng ñöa ñeán tröôùc maët Voâ Truï thieàn sö noùi: – Ñaïi sö xin mang theo noù, trong ñoäng raát toái, phaûi caàn ñeán noù. Voâ Truï thieàn sö laø ngöôøi lòch laûm giang hoà, nhöng laõo chöa töøng thaáy qua chieác hoûa ñoäng tinh cheá kyõ xaûo, laø vaät maø keû daï haønh thöôøng mang theo beân ngöôøi khi haønh söï, kinh ngaïc hoûi: – Nöõ thí chuû, ñaây laø vaät gì? – Noù laø caùi thieân lyù hoûa ñoäng, khi duøng chæ caàn aán vaøo nuùt ñieàu khieån beân hoâng thì noù seõ phaùt ra aùnh saùng, coù theå chieáu toûa trong voøng hai tröôïng. Voâ Truï thieàn sö chaép tay noùi: – Ña taï nöõ thí chuû! Noùi roài ñoùn laáy chieác thieân lyù hoûa ñoäng caát vaøo trong aùo. Hoaéc Vaïn Thanh nhôù ra chuyeän gì, cuõng laáy töø trong aùo ra moät chieác kính coå duùi vaøo tay Toáng Vaên Tuaán noùi: – Ñaây laø chieác Töø thieát hoä hung kính coù theå phoøng ngöï aùm khí, coâng töû mang theo trong ngöôøi ñeà phong baát traéc. Toáng Vaên Tuaán nghe gioïng laõo noùi raát trònh troïng, ñaønh caàm laáy chieác kính caát vaøo aùo. Voâ Truï thieàn sö quay ngöôøi höôi ngoïn thieàn tröôïng roài daãn ñaàu böôùc ñi. Söû Truyeàn Ñænh vaø Toáng Vaên Tuaán hai ngöôøi phaân ra taû höõu, giöõ cöï ly chöøng baûy taùm boä, thaàn trí taäp trung ñeà phoøng, böôùc theo chaân sö. Quaùi laï, laàn naøy beân trong ñoäng khoâng chuùt ñoäng tænh, maëc cho boïn hoï tieán vaøo. Voâ Truï thieàn sö khi ñaët chaân ñeán cöûa ñoäng, ñoâi maét saùng ngôøi queùt nhanh hai beân, tai ngöng tuï thính giaùc nghe ngoùng, luùc naøy chæ moät laøn gioù thoaùng nheï cuõng khoâng qua noåi tai maét cuûa laõo. Ñeán luùc naøy thì Voâ Truï thieàn sö ñaõ coù theå nhìn thaáy toaøn caûnh trong thaïch ñoäng, 358 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 359 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long beân trong khoâng lôùn laém nhöng cuõng phaûi ñöôïc moät tröôïng vuoâng, hai beân taû höõu coù phaàn toái hôn, nhöng vôùi ngöôøi coù coâng löïc thaâm haäu nhö thieàn sö ñöông nhieân nhaõn löïc khaùc thöôøng, chæ nhìn qua cuõng khoâng coù veû gì laø coù ngöôøi ñang mai aån. Voâ Truï thieàn sö trong loøng thaàm keâu leân. – Boïn chuùng khoâng ra tay khaùng cöï ngay taïi cöûa ñoäng, chaúng leõ chuùng ñònh duï ta vaøo saâu beân trong? Noùi thì laâu, nhöng thöïc chaát caùi ngöøng chaân cuûa Voâ Truï thieàn sö dieãn ra trong nhaùy maét, roài töøng böôùc thaän troïng tieán vaøo. Cho neân ngöôøi ñöùng beân ngoaøi nhìn khoâng nhaän ra ñieàu gì khaùc thöôøng ñaùng ngaïi. Vaøo ñeán trong ñoäng thì böôùc chaân cuûa thieàn sö ñoät nhieân nhanh leân, chæ maáy caùi nhaûy thì caû ngöôøi ñaõ ñænh laäp ngay giöõa thaïch ñoäng. Söû Truyeàn Ñænh vaø Toáng Vaên Tuaán töø phía sau cuõng nhanh nheïn laùch vaøo beân trong, phaân ra hai caùnh taû höõu aùn ngöõ hai beân cöûa hang, hôïp vôùi Voâ Truï thieàn sö taïo thaønh theá chaân vaïc yû gioác cho nhau. Ñeán luùc naøy thì boïn hoï ñaõ phaùt hieän ra ñoäng ñaïo quaû nhieân reû veà beân phaûi, chaïy saâu vaøo trong. Voâ Truï thieàn sö ngöng thaàn tuï khí, lôùn gioïng noùi: – Vò thí chuû aån naáp trong ñoäng nghe ñaây, Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu vaø Cöûu Chæ La Haùn Quaûng Minh ñaõ boõ chaïy, chæ coøn laïi caùc ngöôøi coá thuû ôû ñaây, thöû hoûi caùc vò giöõ ñöôïc bao laâu? Baàn taêng khuyeân caùc vò thí chuû neân nhanh choùng ra ñaây, chæ caàn ñeå laïi Minh chuû maø caùc vò ñaõ baét coùc, baàn taêng coù theå ñaûm baûo cho caùc vò an toaøn rôøi khoûi nôi ñaây ngay. Ñoäng ñaïo beân phaûi toái ngoøm ngoøm, nhöng tuyeät nhieân khoâng coù chuùt ñoäng tænh. Voâ Truï thieàn sö chôø moät luùc khoâng thaáy coù ngöôøi ñaùp laïi beøn lôùn tieáng noùi tieáp: – Caùc vò thí chuû ñaõ khoâng xuaát hieän, cuõng khoâng ñaùp lôøi baàn taêng, xem ra muoán ñoái ñaàu cuøng vôùi baàn taêng. Nhöng neân bieát raèng chö vò thí chuû ngoan coá ñeán cuøng thì cuõng chaúng ích gì! Trong ñoäng chæ coù tieáng doäi laïi lôøi cuûa Voâ Truï thieàn sö, tuyeät khoâng coù tieáng ngöôøi ñaùp laïi. Voâ Truï thieàn sö töø töø ñi boä veà phía ñoäng ñaïo beân phaûi. Söû Truyeàn Ñænh vaø Toáng Vaên Tuaán cuõng lieàn di boä böôùc theo, nhanh choùng chieám lónh caùc vò trí troïng yeáu beân cöûa vaøo ñoäng ñaïo. Ñuùng taïi luùc naøy “Vuø” moät tieáng, moät coå chöôûng phong raát maïnh töø beân trong ñoäng ñaïo ñaåy ra nhaèm höôùng vaùch ñoäng beân traùi. Ñaây chính laø höôùng Söû Truyeàn Ñænh ñang di ñoäng tôùi, tai nghe tieáng chöôûng phong, bieát coù bieán ñoäng, khoâng daùm tröïc tieáp ngheânh ñoùn. Söû Truyeàn Ñænh lieàn ñeà khí nhaûy veà sau maáy xích. 359 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 360 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long “Bình” moät tieáng, chöôûng phong ñaùnh ñoäi vaøo vaùch ñaù vang lôùn moät tieáng, chaán ñoäng maïnh khieán ñaát ñaù treân vaùch nuùi vuïn bay xuoáng rôi laû taû. Töø moät chöôûng naøy cuûa ñoái phöông, Söû Truyeàn Ñænh ñaõ nhaän ra phöông vò cuûa ñoái phöông thì khi naøo chòu boõ lôõ cô hoäi, mieäng theùt lôùn: – Tieän nhaân hay thaät, ngöôi daùm xuaát thuû ngaàm taäp kích Söû moã. Roài khoâng ñôïi ñoái phöông kòp phaùt chöôûng thöù hai, thaân hình boã tôùi kieám tröôùc ngöôøi sau, nhaèm ñuùng nôi vöøa phaùt ra chöôûng löïc trong ñoäng ñaïo beân traùi cheùm xaû moät ñöôøng. Voâ Truï thieàn sö khoâng ngôø Söû Truyeàn Ñænh xoâng leân phaùt chieâu cöïc kyø nguy hieåm, voäi la leân: – Söû ñaïo huynh thaän troïng! Ñuùng khi caû ngöôøi laãn kieám cuûa Söû Truyeàn Ñænh boã vaøo ñoäng ñaïo, thì töø beân trong moät gioïng ngöôøi traàm traàm quaùt lôùn: – Lui ra! “Vuø” moät tieáng, laïi moät coå chöôûng phong phaùt ra nhaèm ñuùng ngöôøi Söû Truyeàn Ñænh. Voâ Truï thieàn sö trong tieáng quaùt thì ngöôøi cuõng ñaõ saán ñeán, vì tai maét tinh thoâng, nghe tieáng kình bieát ñaõ coù chuyeän khoâng oån, neân ñònh trôï giuùp cho Söû Truyeàn Ñænh. Quaû ñuùng nhö phaùn ñoaùn cuûa Voâ Truï thieàn sö, tieáng kình phong vöøa roài khoâng phaûi laø chöôûng löïc maø laø moät binh khí raát naëng. Thaân hình Söû Truyeàn Ñænh ñang lô löõng treân khoâng, vôùi thanh kieám chæ daøi chöøng ba xích, haù coù theå ñöông laïi noåi theá coâng cöïc maïnh naøy? Moïi chuyeän phaân tích ra thì daøi, nhöng luùc aáy tôï hoà nhö xaûy ra ñoàng thôøi moät luùc trong caùi nhaùy maét maø thoâi. Voâ Truï thieàn sö nhaøo tôùi, tay vung ngoïn thieàn tröôïng, mieäng theùt lôùn: – Söû ñaïo huynh lui nhanh! Keng! Coong! Hai tieáng binh khí chaïm nhau khoâ khan vang leân gaàn nhö cuøng luùc, keøm theo nhöõng ñoùa hoûa quang loùe saùng. Tieáng ñaàu laø thanh tröôøng kieám trong tay Söû Truyeàn Ñænh bò binh khí kia ñaùnh baät ra, khieán hoå khaåu cuûa laõo teâ daïi, thanh kieám tôï hoà nhö khoâng naém vöõng, caû ngöôøi cuõng bò chaán ñoäng maïnh thoaùi lui maáy böôùc daøi. Tieáng thöù hai chính laø ngoïn thieàn tröôïng trong tay Voâ Truï thieàn sö choáng ñôõ laïi binh khí kia, ñeán baûn thaân thieàn sö coù söï chuû ñoäng chuaån bò maø hai tay cuõng bò chaán ñoäng manh, giaät thoùt mình, caû kinh voäi thoaùi lui hai böôùc. 360 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 361 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaân vì Voâ Truï thieàn sö ñaõ kòp nhaän ra binh khí cuûa ñoái phöông cuõng laø moät thanh thieát tröôïng, ñoàng thôøi cuõng nhaän ra ñöôïc noäi löïc ñoái phöông voâ cuøng thaâm haäu quyeát khoâng keùm gì mình. Trong hang khaù roäng, nhöng ñoäng ñaïo thì heïp, söû duïng thieàn tröôïng töï nhieân raát vöôùng víu khoù khaên, neân chuyeän xoâng vaøo laø ñieàu khoâng deã tí naøo. Vöøa luùc Voâ Truï thieàn sö thoaùi lui thì sau löng nghe huîch moät tieáng, chöøng nhö coù ngöôøi naøo ngaõ treân ñaát. Nghe tieáng ngöôøi ngaõ khieán Voâ Truï thieàn sö ngôù ngöôøi, vì raèng Söû Truyeàn Ñænh laø nhaân vaät nhaát nhì trong Baùt ñaïi moân phaùi, vöøa roài duøng tröôøng kieám tuy khaùng cöï khoâng noåi vôùi theá tröôïng cöïc maïnh cuûa ñoái phöông, nhöng cuõng khoâng ñeán noãi phaûi ngaõ khuîu treân ñaát. Nghó theá lieàn nhaûy ngöôøi lui veà sau quay ñaàu hoûi: – Söû ñaïo huynh bò laøm sao roài? Chaúng ngôø, thaân hình vöøa quay ñi, thì töø phía sau vuø vuø lieàn hai tieáng, roõ raøng coù aùm khí nhaèm löng laõo baén ra. Voâ Truï thieàn sö töùc giaän theùt lôùn: – Thí chuû thuû ñoaïn thaät taøn ñoäc! Taû thuû phaát tay aùo phaát tröøu löïc veà sau choáng ñôõ. Laïi noùi, Toáng Vaên Tuaán vì neùp ngöôøi vaøo vaùch ñaù caùnh phaûi, cuøng höôùng vôùi ñoäng ñaïo, cho neân khoâng tieän xuaát thuû. Luùc naøy nhìn thaáy Söû Truyeàn Ñænh ngaõ laên treân ñaát thì voäi tung ngöôøi chaïy tôùi xem xeùt. Chæ thaáy Söû Truyeàn Ñænh naèm ngöûa treân ñaát khoâng chuùt nhuùc nhích, tôï hoà nhö baát tænh nhaân söï beøn ngöôùc ñaàu noùi: – Ñaïi sö, Söû ñaïi hieäp ñaõ hoân meâ roài! Voâ Truï thieàn sö vöøa phaù xong hai ngoïn aùm khí, beøn noùi nhanh: – Thieáu trang chuû, nhanh beá Söû ñaïo huynh ra ngoaøi. Toáng Vaên Tuaán khoâng noùi lôøi naøo, lieàn thaâu kieám vaøo voõ roài hai tay beá ngöôøi Söû Truyeàn Ñænh leân chaïy trôû ra khoûi ñoäng. Voâ Truï thieàn sö cuõng lieàn caàm thieàn tröôïng yeåm hoä phía sau, töø töø ruùt ra ngoaøi ñoäng. Boïn Hoaéc Vaïn Thanh döùng beân ngoaøi ngöng muïc chôø ñôïi, khi thaáy Toáng Vaên Tuaán beá Söû Truyeàn Ñænh chaïy voït ra thì voäi vaøng hoûi: – Thieáu trang chuû, Söû ñaïi hieäp ra sao... Toáng Vaên Tuaán thôû hoån heån noùi ngay: – Söû ñaïi hieäp hoân meâ baát tænh, coù leõ truùng aùm khí cuûa ñoái phöông! 361 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 362 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Vöøa noùi vöøa caån thaän ñaët Söû Truyeàn Ñænh naèm treân maët ñaát. Voâ Truï thieàn sö cuõng ñaõ ra ñeán nôi, thaép gioïng tuyeân phaät hieäu noùi: – AÙi tai! AÙi tai! Söû ñaïo huynh vöøa roài trong ñoäng noùng voäi xoâng vaøo, coù leõ ñaõ truùng aùm khí cuûa ñòch nhaân. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Ñeå taïi haï xem sao! Noùi roài ngoài xuoáng chaêm chuù quan saùt ngöôøi Söû Truyeàn Ñænh moät hoài, boãng nhieân hai tay môû ngöïc aùo hoï Söû ra, böôùc mieäng keâu leân: – AÙm khí cöïc hieåm, suyùt nöõa thì ñaõ truùng vaøo taâm taïng! Voâ Truï thieàn sö noùi: – Maïnh ñaïo huynh coù nhaän ra boïn chuùng duøng loaïi aùm khí gì khoâng? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñöa tay chæ vaøo moät sôïi chaâm nhoû li ti treân ngöïc Söû Truyeàn Ñænh noùi: – AÙm khí cöïc nhoû, phaûi ñeán baûy taùm nôi bò truùng, tôï hoà nhö loaïi aùm khí Mai Hoa Chaâm! Toáng Vaên Tuaán quan taâm hoûi: – Maïnh tieàn boái, Söû ñaïi hieäp coù theå cöùu ñöôïc chöù? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi traàm ngaâm choác laùt ñaùp: – Thoâng thöôøng nhöõng loaïi aùm khí cöïc nhoû thì aûnh höôûng khoâng lôùn, chæ caàn khoâng truùng vaøo caùc aùc huyeät thì khoâng ñeán noãi nguy hieåm laém, theá nhöng ñeå ruùt ñöôïc noù ra thì laø chuyeän khoù ñaây! Toáng Vaên Tuaán noùi: – Laøm theá naøo ñeå ruùt ñöôïc nhöõng chieác aùm khí nhoû naøy ra? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi thoaùng chuùt ngaãm nghó roài noùi: – AÙm khí cöïc nhoû thöôøng ñaëc cheá töø theùp luyeän, duøng ñaù nam chaâm thì coù theå huùt noù ra ñöôïc. Toáng Vaên Tuaán maét raïng leân quay ñaàu nhìn Hoaëc Vaïn Thanh hoûi: – Hoaéc toång quaûn, chieác Töø thieát hoä hung kính cuûa ngöôi coù theå duøng ñöôïc chöù? Hoaëc Vaïn Thanh laéc ñaàu noùi: – Chieác hoä hung kính naøy chæ coù theå ñeà phoøng aùm khí, duøng ñeå huùt aùm khí töø trong ngöôøi ra chæ e khoâng ñuû löïc... Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi ngay: – Tröôùc maët chuùng ta chöa tìm ra ñöôïc ñaù nam chaâm, hay cöù duøng chieác kính naøy thöû xem! 362 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 363 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan boãng chen vaøo noùi: – Ñaù nam chaâm, toâi coù! Vua noùi naøng vöøa laáy trong aùo ra moät vieân ñaù töø lôùn baèng naém tay, thaáy vaäy Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cöôøi noùi: – Laõo huû queân khuaáy Truùc coâ nöông laø truyeàn nhaân cuûa Mai Hoa baø baø, leänh ñöôøng naêm xöa thaønh danh giang hoà vôùi ngoùn ngheà duøng aùm khí, trong ngöôøi coâ nöông haún phaûi coù nhieàu thöù ñoà chôi naøy. Hì hì... Noùi roài ñoùn laáy cuïc ñaù töø, laïi goïi Cam Huyeàn Thoâng: – Cam ñaïo huynh, laïi ñaây, laïi ñaây, quyù moân phaùi sôû tröôøng Noäi thaùi cöïc coâng haáp vaät löïc maø! Cam Huyeàn Thoâng cöôøi ñaùp: – Hieän taïi laø luùc naøy maø Maïnh huynh coøn ñuøa, ai laïi khoâng bieát Luïc Hôïp moân chuyeân caùch khoâng haáp vaät, huoáng hoà baây giôø ñaõ coù vieân ñaù töø cuûa Truùc coâ nöông trong tay, sao coøn laøm khoù huynh ñeä chöù! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Haûo, haûo, theá nhöng ñaïo huynh chôù ñöùng xa, neáu huynh ñeä khoâng huùt ra ñöôïc, thì ñaïo huynh phaûi ra tay nheù! Mieäng noùi tay caàm chaëc vieân ñaù töø, vaän chaân khí vaøo ñoù roài ñaët vieân ñaù leân nhöõng choã truùng thöông treân ngöïc Söû Truyeàn Ñænh. Cöù nhö vaäy qua chöøng thôøi gian moät tuaàn traø, laõo boãng thôû haét ra moät hoài, roài giô maïnh vieân ñaù töø leân. Tieáp lieàn nghe Söû Truyeàn Ñænh reân höø moät tieáng, ñoät nhieân môû böøng maét ra. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi môùi ñöùng leân thôû phaøo nheï nhoûm noùi: – Toát roài, Truùc coâ nöông, trong ngöôøi coâ nöông nhaát ñònh coøn mang theo bieät döôïc Chæ huyeát Sinh cô cuûa leänh ñöôøng, laøm phieàn laáy ra cho Söû huynh moät ít. Truùc Thu Lan ñaùp moät tieáng, roài laáy töø trong ngöôøi ra moät bình saønh nhoû xíu roài cuøng Nhaïc Tieåu Tuaán ngoài xuoáng duøng thuoác boâi leân caùc veát thöông treân ngöôøi Söû Truyeàn Ñænh. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñöa maët döôùi vieân ñaù töø leân taän maét xem, chæ thaáy dính treân vieân ñaù nam chaâm möôøi maáy ngoïn kim nhoû li ti, ñaàu kim ñeàu dính ít maùu ñen, quay ñaàu nhìn Phi Hoàng Döïc Só noùi: – Hieåm thaät, Luïc ñaïo huynh xem vaät gì ñaây? Phi Hoàng Döïc Só nhìn thaáy nhöõng chieác kim khoâng khoûi giaät mình la leân: – AÙi, Thanh Thieát Ñoaït Hoàn Chaâm! – Khoâng sai tí naøo! 363 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 364 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi gaät guø noùi tieáp: – Hoaéc toång quaûn coù bieát Thoâi baø baø tieàm nhaäp trong quyù trang laø ai khoâng? Hoaéc Vaïn Thanh nghe hoûi thì giaät thoùt mình noùi: – Leõ naøo laïi laø nhaân vaät danh chaán voõ laâm naêm xöa. Vu laõo laõo, ngoaïi hieäu Ñoaït Meänh Baø Töû ôû vuøng Thieåm Baéc? Maáy tieáng naøy laøm rung ñoäng toaøn tröôøng, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi gaät ñaàu noùi: – Khoâng phaûi baø ta thì coøn ai vaøo ñaây? Hoaéc Vaïn Thanh gaät guø, traàm ngaâm moät luùc laïi noùi: – Nha ñaàu Xuaân Mai xem ra thaân phaän coøn hôn caû Vu laõo laõo, khoâng bieát lai lòch cuûa aû theá naøo? Voâ Truï thieàn sö thaáp gioïng noùi: – AÙi, töø Minh chuû cho ñeán Baùt ñaïi moân phaùi ñeàu bò truùng keá cuûa chuùng, vaäy maø lai lòch ñoái phöông theá naøo chuùng ta cuõng khoâng moät ai hay bieát, xem ra uy danh Baùt ñaïi moân phaùi chuùng ta suïp ñoå treân giang hoà töø nay! Cam Huyeàn Thoâng nghe maáy caâu naøy thì haøo khí soâi leân, phaát tay noùi: – Ñaïi sö, ñi! Baàn ñaïo khoâng tin Vu laõo laõo laïi coù baûn lónh kinh thieân ñoäng ñòa! Toáng Vaên Tuaán treû tuoåi khí thònh, noùi ngay: – Taïi haï xin môû ñöôøng! Noùi lieàn vung kieám laáy tinh thaàn saûi chaân ñi veà höôùng cöûa ñoäng ngay. Voâ Truï thieàn sö thaáy Toáng Vaên Tuaán ñi tröôùc môû ñöôøng sôï xaûy ra sô xuaát, voäi goïi ngaên laïi: – Thieáu trang chuû chôø moät laùt! Noùi roài quay ñaàu nhìn Hoaéc Vaïn Thanh tieáp: – Hoaéc toång quaûn, Maïnh ñaïo huynh, Luïc ñaïo huynh, chö vò giöõ ôû ñaây, chuùng ta khoâng neân ñeå maát ñöôøng ruùt lui. Trong luùc laõo noùi, thì Cam Huyeàn Thoâng ñaõ theo chaân Toáng Vaên Tuaán vaøo trong thaïch ñoäng. Voâ Truï thieàn sö thaáy vaäy khoâng daùm chaäm treã, höôi ngoïn thieàn tröôïng phoùng theo. oOo 364 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
Đồng bộ tài khoản