Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 28

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

54
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 28', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 28

 1. 365 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Hai Möôi Taùm BAÙT NHAÕ THAÀN COÂNG T oáng Vaên Tuaán caàm kieám nhaûy haún vaøo trong ñoäng, coøn caùch ñoäng ñaïo chöøng baûy taùm xích thì döøng laïi lôùn tieáng theùt: – Vu baø töû, ngöôi gian aùc ña ñoan coøn chöa chòu ra ñaây chòu cheát vôùi boån coâng töû sao? Theùt roài, lieàn men theo vaùch nuùi tieán ñeán gaàn ñoäng ñaïo hôn, caùch chöøng baûy taùm xích chæ laø moät caùi nhaûy daøi coù theå ñeán nôi. Beân trong töï nhieân coù tieáng laõo baø giaø nöõa cöôøi khanh khaùch voïng ra: – Thieáu trang chuû ñoù ö? Laõo baø ta khoâng muoán ñaû thöông ngöôi, nhanh ra ñi! Toáng Vaên Tuaán vöøa roài quaùt noùi chæ ñeå khích ñoái phöông, luùc naøy nghe tieáng quen thuoäc ñuùng laø Vu baø baø, tieáng noùi voïng ra töø trong ñoäng ñaïo beân phaûi chöa coù gì bieán ñoåi phöông höôùng. Trong loøng Toáng Vaên Tuaán voán caêm haän Vu baø baø thaáu xöông tuûy, khi aáy vöøa nghe tieáng khoâng ñôïi döùt caâu lieàn nhaøo ngöôøi tôùi, höõu thuû hoa leân moät ñaïo haøn quang saùng ngôøi. Moät kieám ñaõ chuaån bò tröôùc, ra chieâu laïi cöïc nhanh maø ñoät ngoät, khi thaáy ñaïo haøn quang phaùt ra thì ñaõ ñeán gaàn choã Vu baø baø vöøa leân tieáng. “ Keng” moät tieáng, muõi kieám chaïm vaøo vaùch ñaù loùe leân muoân tia löûa, thì ra Vu baø baø vöøa leân tieáng xong laø thaân hình ñaõ di ñoäng ñi nôi khaùc roài. Toáng Vaên Tuaán moät kieám khoâng thaønh, giaät thoùt mình ñònh nhaûy thoaùi lui phoøng thuû, ñuùng luùc aáy nghe gioïng Vu baø baø cöôøi khanh khaùch: – Laõo baø ta voán coøn neå maët Laõo trang chuû ñaáy nheù, thoâi nhanh ra ngoaøi ñi! Tieáp theo lôøi noùi moät coå kình chöôûng phong ñaùnh baät ngöôïc ra. Toáng Vaên Tuaán moät kieám rôi vaøo khoaûng khoâng, muoán hoùa chieâu hoä thaân cuõng khoâng kòp, phaûn öùng cöïc nhanh vung taû chöôûng ra chieâu Thu Phong Hoaønh thuyeàn aùn ngöõ tröôùc ngöïc choáng ñôõ. Hai chöôûng tieáp nhau, Toáng Vaên Tuaán chæ caûm thaáy luoàng chöôûng phong cuûa ñoái phöông voâ cuøng nhu nhöôïc tôï nhö taám neäm boâng, nhöng löïc phaûn laïi thì cöïc maïnh khieán caû ngöôøi gaõ laûo ñaûo thoaùi veà sau maáy boä. Cam Huyeàn Thoâng thaáy vaäy voäi la leân: – Thieáu trang chuû sao roài? Toáng Vaên Tuaán cuõng kòp ñaùp: – Vöøa tieáp chöôûng vôùi muï ta! 365 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 366 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Trong khi noùi thì caû ngöôøi coøn laûo ñaûo theâm maáy böôùc nöõa, hôi thôû doàn ñaäp roài “Huîch” moät tieáng ngaõ ngöôøi treân ñaát. Voâ Truï thieàn sö caàm thieàn tröôïng chaïy ñeán, thaáy vaäy thì caû kinh noùi: – Thieáu trang chuû truùng aùm khí ö? Toáng Vaên Tuaán chöa ñaùp ñöôïc thì gioïng Vu baø baø töø beân trong truyeàn ra: – Laõo hoøa thöôïng, ngöôi coâng löïc thaâm haäu, chæ caàn kòp thôøi duøng Baùt Nhaõ Thieàn Coâng ñaû thoâng Kyø kinh baùt maïch cuûa haén thì voâ söï! Cam Huyeàn Thoâng nghe thì giaät mình theùt leân: – Ngöôi duøng AÂm thuû ñaû thöông Toáng thieáu trang chuû? Vu baø baø cöôøi leân khanh khaùch noùi: – Laõo baø baø ta ñaõ khuyeân maø haén khoâng nghe, bieát laøm sao ñöôïc! Hoaéc Vaïn Thanh luùc naøy ñöùng ôû cöûa ñoäng, nghe noùi Thieáu trang chuû cuûa mình thuï thöông thì hoát hoaûng hoûi: – Thieáu trang chuû truùng thöông ôû ñaâu? Cam Huyeàn Thoâng ñaùp: – Thieáu trang chuû truùng moät chieâu AÂm thuû cuûa muï giaø kia xem ra khoâng nheï ñaâu, Hoaéc toång quaûn nhanh ñöa Thieáu trang chuû ra ngoaøi. – AÂm thuû? Hoaéc Vaïn Thanh nghe thì chaán ñoäng, voäi nhaûy vaøo ñoäng ñöa maét nhìn, chæ thaáy Toáng Vaên Tuaán naèm baát tænh nhaân söï treân ñaát, gioïng run run vöøa caêm haän vöøa hoát hoaûng noùi: – Ñaõ truùng AÂm thuû, chæ coù muï ta môùi cöùu ñöôïc, laøm sao baây giôø? Trong ñoäng ñaïo gioïng Vu baø baø laïi voïng ra: – Laõo baø baø ñaõ noùi vôùi hoøa thöôïng, chæ caàn duøng Baùt Nhaõ Thieàn Coâng thì cöùu ñöôïc Thieáu trang chuû. Baø ta duøng AÂm thuû ñaû thöông Toáng Vaên Tuaán, giôø laïi noùi roõ ra chæ coù Voâ Truï thieàn sö duøng Baùt Nhaõ Thieàn Coâng ñaû thoâng kyø kinh baùt maïch cuûa Toáng Vaên Tuaán thì cöùu ñöôïc, roõ raøng beân trong taát coù duïng yù. Duïng yù aáy laø gì? Thöù nhaát keùo daøi thôøi gian, thöù hai laøm hao toån tinh löïc cuûa Voâ Truï thieàn sö! Neân bieát, trong caû ñoaøn ngöôøi naøy thì phaûi noùi Voâ Truï thieàn sö laø ngöôøi coù voõ coâng tinh thoâng, noäi löïc thaâm haäu nhaát. Chæ caàn Voâ Truï thieàn sö duøng Baùt Nhaõ Thieàn Coâng trò thöông cho Toáng Vaên Tuaán, thì töï nhieân tieâu hao tinh löïc khoâng ít, luùc aáy löïc löôïng cuûa boïn hoï cuõng bò giaûm ñi khoâng phaûi nhoû. – A di ñaø Phaät! 366 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 367 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Voâ Truï thieàn sö chaáp tay nieäm phaät hieäu noùi: – Hoaéc toång quaûn, chuùng ta taïm thôøi lui ra ngoaøi, baàn taêng cöùu chöûa cho Toáng thieáu trang chuû laø vieäc quan troïng! Trong ñoäng ñaïo gioïng Vu baø baø ñaéc yù noùi: – Keå ra cuõng khoâng phaûi laø keá hay, nhöng caùc ngöôi nhanh ra ngoaøi thì hôn! Hoaéc Vaïn Thanh heã nghe gioïng Vu baø baø laø töùc giaän, ( Vu baø baø chính laø Thoâi baø baø xaâm nhaäp laøm beáp trong Thieân Hoa Sôn trang ), lieàn gaèn gioïng theùt lôùn: – Laõo baø töû, ngöôi chôù voäi ñaéc yù, Hoaéc moã nhaát ñònh khoâng tha cho ngöôi ñaâu! Noùi thì noùi, nhöng lieàn beá Toáng Vaên Tuaán lui ra ngoaøi ñoäng. Vu baø baø cöôøi ha haû noùi: – Laõo baø chôø caùc ngöôi ôû ñaây! Phi Hoàng Döïc Só thaáy tình theá tröôùc maët laéc ñaàu noùi: – Muï giaø naøy thaät giaûo quyeät ña ñoan, coá thuû trong ñoäng ñaïo laïi lieân tieáp ñaû thöông haïi ngöôøi cuûa chuùng ta, xem ra khoù coù keá ñoái phoù vôùi muï ta! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Ñöông nhieân muï ta chæ chieám ñòa theá thuaän lôïi, so veà voõ coâng thì chuùng ta chaúng ai keùm, huynh ñeä nghó ra moät keá khaû thi laø cöù cho muï ta moät moài löûa, xem thöû coøn coá thuû khoâng chui ra nöõa khoâng! Cam Huyeàn Thoâng noùi: – Maïnh ñaïo huynh chôù queân raèng Minh chuû hieän cuõng bò giöõ trong ñoäng. Luùc naøy Voâ Truï thieàn sö ñaõ ngoài baøn toïa vaän coâng thi trieån Baùt Nhaõ Thieàn Coâng trò thöông cho Toáng Vaên Tuaán, laõo ñaët tay leân ngöôøi gaõ noùi: – Baàn taêng ñaû thoâng Kyø kinh baùt maïch cho Thieáu trang chuû, ít nhaát cuõng maát nöûa canh giôø. Trong thôøi gian naøy tuyeät ñoái khoâng ñeå coù ngöôøi quaáy nhieåu, khoâng chöøng boïn Vu baø baø nhaân cô hoäi naøy xoâng ra ñoät phaù voøng vaây, cho neân chö vò ñaïo huynh xin caån thaän phoøng bò cho! Cam Huyeàn Thoâng noùi: – Ñaïi sö cöù yeân taâm, coù chuùng toâi baûo hoä, quyeát khoâng ñeå sai soùt gì ñaâu. Phi Hoàng Döïc Só noùi: – Cam ñaïo huynh, hay laø chuùng ta phaân ngöôøi canh giöõ, traùnh ñeán luùc laâm cô trôû tay khoâng kòp. Cam Huyeàn Thoâng noùi: – Trong soá chuùng ta coù theå kinh nghieäm traän maïc thì Maïnh ñaïo huynh laø nhieàu hôn caû, hay laø môøi Maïnh ñaïo huynh ñöùng ra ñieàu binh khieån töôùng, chö vò thaáy theá naøo? 367 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 368 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Phi Hoàng Döïc Só gaät ñaàu ñoàng tình ngay: – Cam huynh noùi chí phaûi, Maïnh ñaïo huynh, giôø chuùng ta neân daøn traän phoøng thuû theá naøo, xin nghe theo lôøi ñaïo huynh. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi xoa tay leân chieác ñaàu vaéng toùc cuûa mình cöôøi ñaùp: – Ñaïo huynh ñieàu khieån cuõng ñöôïc maø? Cam Huyeàn Thoâng noùi: – Thôøi gian raát gaáp, Maïnh ñaïo huynh xin chôù khaùch khí, baàn ñaïo vaø chö vò ñaây ñeàu nghe theo söï ñieàu khieån cuûa ñaïo huynh, khoâng neân thoaùi thaùc nöõa. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñöa maét nhìn ñoäng khaåu roài cöôøi noùi: – Theo yù huynh ñeä, thì Cam ñaïo huynh vaø Luïc ñaïo huynh phaân laøm hai beân taû höõu traán giöõ cöûa ñoäng khoâng cho ngöôøi trong ñoäng xoâng ra, ba vò Söû ñaïi hieäp, Nhaïc thieáu hieäp vaø Truùc coâ nöông baûo veä Voâ Truï thieàn sö vaø Thieáu trang chuû, Hoaéc toång quaûn giöõ ngöôøi Thieáu trang chuû, coøn baàn ñaïo seõ giöõ ñöôøng leân nuùi. Phi Hoàng Döïc Só vöøa nghe xong, ruùt phaét thanh tröôøng kieám cöôøi noùi: – Maïnh ñaïo huynh quaû nhieân coù taøi quaân sö, chuùng ta cöù theo leänh haønh söï. Noùi roài cuøng Cam Huyeàn Thoâng trôû vaøo laïi trong ñoäng, phaân thuû hai beân ñoäng ñaïo, thaàn saéc raát uy vuõ. Söû Truyeàn Ñænh vöøa roài truùng aùm khí, nhöng ñaõ ñöôïc ruùt ra, sau moät hoài vaän khí ñieàu töùc thì thöông theá laønh laïi hôn nöõa, luùc naøy cuøng Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan taïo thaønh theá chaân vaïc vaây troøn quanh Voâ Truï thieàn sö vaø Toáng Vaên Tuaán ñeå baûo veä. Voâ Truï thieàn sö thaáy moïi ngöôøi ñaõ baøy binh boá traän ñaâu vaøo ñaáy, khi aáy yeân taâm baét ñaàu vaän chaân löïc thi trieån Baùt Nhaõ Thieàn Coâng trò thöông cho Toáng Vaên Tuaán. Moät tay ñaët leân ngöïc, tay kia ñaët treân huyeät Baùch Hoäi cuûa Toáng Vaên Tuaán, moät luoàng chaân khí phaùt khôûi töø Ñan Ñieàn töø töø ñaåy sang ngöôøi hoï Toáng. Neân bieát, ñaû thoâng thaäp nhò kinh maïch thì khoâng khoù, nhöng muoán ñaû thoâng Kyø kinh baùt maïch thì chaúng deã tí naøo, ñieàu ñaàu tieân caàn nhaát laø ngöôøi ñoù phaûi coù ñeán maáy möôi naêm coâng löïc hoûa haàu. Nhaát laø ñoái vôùi truùng AÂm thuû, kinh laïc trong ngöôøi bò aâm khí xaâm nhaäp gaây trì treä taéc ngheõn. Voán chæ coù ñích thaân ngöôøi xöû duïng AÂm thuû, duøng laïi chính noù ñeå huùt heát aâm khí ra khoûi ngöôøi bò truùng thöông, neáu khoâng thì chæ coøn moät pheùp khaû thi laø duøng Baùt Nhaõ Thieàn Coâng cuûa Thieáu Laâm ñeå ñaû thoâng Kyø kinh baùt maïch, môùi cöùu noåi. Voâ Truï thieàn sö laø ngöôøi ñöùng nhaát nhì trong Thieáu Laâm phaùi ñöông thôøi, voõ hoïc thaëng thöøa, noäi coâng tinh thaâm, maø ñaïo haïnh tu taäp cuõng ñaït ñeán caûnh giôùi chí cao. Luùc naøy vaän noäi löïc maáy möôi naêm tu taäp thi trieån Baùt Nhaõ Thieàn Coâng töï nhieân phaùp töôùng trang nghieâm, khieán moïi ngöôøi nhìn thaáy khoâng khoûi sinh loøng kính troïng neå phuïc. Phuùt choác, treân moûm nuùi laëng ngaét nhö tôø, chæ coøn nghe tieáng daï phong thoåi qua 368 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 369 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long vaùch ñaù u u. Khoâng bieát ñaõ qua thôøi gian bao laâu, döôùi nuùi chaúng thaáy coù ngöôøi xoâng leân, maø boïn Vu baø baø naáp trong ñoàng ñaïo cuõng khoâng thaáy ñoäng tònh gì, thôøi gian cöù töøng khaéc töøng khaéc troâi qua trong khi moïi ngöôøi vaãn caêng thaúng phoøng bò. Boãng nhieân nghe Voâ Truï thieàn sö quaùt moät tieáng, tay ñaët treân huyeät Baùch Hoäi cuûa Toáng Vaên Tuaán thaâu veà. Moät tieáng sö töû hoáng cuûa thieàn sö trong maøn ñeâm tónh mòch cuûa nuùi röøng vang leân tôï nhö tieáng saám nghe ñeán luøng buøng maøng nhó. Toáng Vaên Tuaán vaãn ñöôïc Hoaéc Vaïn Thanh oâm trong tay, thaân hình giaät naûy moät caùi, roài nhö ngöôøi vöøa tænh sau côn meâ, môû böøng maét ra ngô ngaùc hoûi: – Í, toâi laøm sao laïi ngoài ñaây? Noùi roài ñònh trôû ngöôøi ngoài daäy, nhöng Hoaéc Vaïn Thanh caûn laïi: – Thieáu trang chuû thaáy trong ngöôøi khoûe nhieàu roài chöù? Thöông theá vöøa laønh, khoâng neân ñoäng maïnh... Toáng Vaên Tuaán quay ñaàu ngô ngaùc hoûi: – Hoaéc toång quaûn, ta laøm theá naøo? Voâ Truï thieàn sö thôû ra moät hôi, töø töø ñöùng leân tay choáng thieàn tröôïng cöôøi ñoân haäu noùi: – Thieáu trang chuû ñaõ khoâng coøn ñaùng lo ngaïi nöõa, vöøa roài nguy hieåm nhaát chính laø aâm khí xaâm nhaäp kinh laïc gaây toån thöông lôùn cho döông khí trong noäi theå, baàn taêng ñaõ duøng Baùt Nhaõ Thieàn Coâng ñaåy böùc aâm khí ra khoûi cô theå, thöông theá cuûa Thieáu trang chuû ñaõ hoài phuïc hoaøn toaøn. Toáng Vaên Tuaán giôø môùi nhôù ra moïi chuyeän, ñöùng leân chaép tay thi leã noùi: – Ña taï ñaïi sö cöùu maïng, taïi haï giôø ñaõ nhôù ra moïi chuyeän, luùc aáy taïi haï cuøng Vu baø baø ñaáu nhau moät chöôûng, chæ caûm thaáy chöôûng löïc cuûa muï ta aâm nhu yeáu nhöôïc nhöng coù moät löïc xuyeân maïnh kinh khuûng, maø chöôûng löïc cuûa taïi haï khoâng laøm sao caûn laïi noåi. Tieáp roài chæ thaáy ngöôøi run laïnh leân, xöông coát raû rôøi, cuoái cuøng thì ñaàu oùc hoân traàm khoâng coøn bieát gì nöõa. Hoaéc Vaïn Thanh cuõng ñöùng leân noùi: – Vu baø baø thi trieån ñoäc chöôûng kia chính laø AÂm thuû, may maø coù ñaïi sö ôû ñaây duøng noäi gia coâng phaùp Phaät moân Baùt Nhaõ Thieàn Coâng môùi ñaû thoâng ñöôïc Kyø kinh baùt maïch cöùu Thieáu trang chuû. Toáng Vaên Tuaán laàn nöõa thi leã Voâ Truï thieàn sö: – Thöøa mong aân töù cöùu maïng cuûa thieàn sö, taïi haï caûm kích voâ cuøng. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi chen vaøo noùi: – Thieáu trang chuû chôù neân noùi lôøi khaùch khí nhö vaäy, Vu baø töû naûy giôø ñaõ laâu 369 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 370 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long khoâng thaáy ñoäng tònh gì, laõo huû caûm thaáy ñaùng hoaøi nghi laém, hay laø chuùng ta tìm caùch vaøo trong xem sao? Cam Huyeàn Thoâng vuoát choøm raâu ñen löa thöa döôùi caèm, traàm ngaâm suy nghó ñoaïn noùi: – Maïnh ñaïo huynh noùi khoâng sai, Vu baø baø ñaõ duøng AÂm thuû ñaû thöông Thieáu trang chuû, côù gì laïi töï noùi ra cho ñaïi sö duøng Baùt Nhaõ Thieàn Coâng giaûi cöùu, roõ raøng laø ñaõ coù yù tính keá hoaõn binh keùo daøi thôøi gian. Söû Truyeàn Ñænh noùi: – Theá nhöng muï ta khoâng coù binh chi vieän ñeán, duøng keá hoaõn binh phoûng coù ích gì? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Coù theå do chuùng ta keùo leân ñaây nhanh quaù, taëc ñaûng baøy binh boá traän khoâng kòp, vieän binh cuõng khoâng kòp tôùi chaêng? Toáng Vaên Tuaán noùi: – Noùi vaäy thì chuùng ta neân nhanh choùng xoâng vaøo, taëc baø kia chæ lôïi duïng ñòa theá thuaän lôïi ngaàm ôû trong ñaùnh chöôûng ra, laàn naøy taïi haï cho muï ta neám muøi lôïi haïi! Noùi xong laø vung kieám phaùt leân thaønh tieáng ñònh xoâng leân tröôùc ngay. Söû Truyeàn Ñænh noùi: – Thieáu trang chuû, taïi haï ñi cuøng Thieáu trang chuû ñaùnh traän ñaàu, nhaát ñònh phaûi baét soáng muï taëc baø naøy! Voâ Truï thieàn sö ngaên laïi: – Nhò vò xin döøng böôùc! Toáng Vaên Tuaán, Söû Truyeàn Ñænh döøng chaân laïi quay ñaàu hoûi: – Ñaïi sö coù gì chæ giaùo? Voâ Truï thieàn sö noùi: – Vu baø baø giao giaûi trí traù, chuùng ta muoán xoâng vaøo thì cuõng caàn phaûi coù keá hoaïch chu ñaùo môùi ñöôïc. Theo yù baàn taêng, tröôùc khi chuùng ta taán coâng vaøo ñoäng neân ñeà cöû moät ngöôøi chæ huy, coù vaäy môùi khoâng bò hoãn loaïn khi laâm söï... Cam Huyeàn Thoâng uûng hoä noùi ngay: – Ñaïi sö ñöùc cao voïng troïng, taøi trí hôn ngöôøi, chính laø vò laõnh ñaïo toát nhaát. Voâ Truï thieàn sö chaáp tay noùi: – Baàn taêng khoâng daùm, nhöng baàn taêng xin cöû moät ngöôøi chính laø Maïnh thí chuû, kieán vaên quaûng baùt, vöøa roài ñieàu ñoäng phoøng hôø cho baàn taêng khoâng chuùt sô xuaát, laàn naøy taán coâng hang ñoäng, do Maïnh thí chuû laõnh ñaïo laø hay nhaát! Phi Hoàng Döïc Só noùi: 370 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 371 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ñaïi sö noùi raát ñuùng, Vu baø baø giaûo hoaït nhö con hoà ly, chuùng ta cuõng caàn phaûi choïn moät laõo hoà ly ñeå ñoái phoù laïi vôùi muï ta môùi khoâng bò ño vaùn! Ha ha... Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – AØ, con coø ma ngöôi cho ta laø laõo hoà ly ö! Phi Hoàng Döïc Só caøng cöôøi lôùn: – Ha ha... Ñaïi sö baûo ngöôi laø ngöôøi kinh nghieäm phong phuù, kieán thöùc quaûng baùt, chaúng phaûi hoà ly thì laø gì? Voâ Truï thieàn sö noùi: – A Di Ñaø Phaät, Luïc ñaïi huynh daãn lôøi baàn taêng nhö vaäy, thaät toäi naøy baàn taêng xin gaùnh chòu! Cam Huyeàn Thoâng thaáy boïn hoï noùi ñuøa maõi, beøn chen vaøo caét ngang: – Thoâi, thoâi, chuùng ta neân noùi nghieâm tuùc, yù cuûa ñaïi sö thaät cao kieán, chuùng ta vöøa roài ba laàn vaøo ñoäng khoâng thaønh coâng, laàn naøy caàn coù ngöôøi chæ huy môùi ñöôïc, Maïnh ñaïo huynh cuõng khoâng neân thoaùi thaùc, chuùng ta nhaát nhaát nghe theo Maïnh ñaïo huynh. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi laéc ñaàu cöôøi noùi: – Thoâi ñöôïc, ñeå laõo huû laøm laõo hoà ly moät laàn! Noùi roài voã vaøo vai Voâ Truï thieàn sö noùi tieáp: – Ñaïi sö trao laïi chieác hoûa ñoàng cuûa Truùc coâ nöông cho laõo huû, tröôùc khi tieán coâng vaøo ñoäng, laõo huû muoán quan saùt laïi thöïc ñòa laàn nöõa. Voâ Truï thieàn sö lieàn laáy chieác hoûa ñoàng trong aùo ra trao cho laõo. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi caàm hoûa ñoàng trong tay, nhìn boïn Toáng Vaên Tuaán vaø Söû Truyeàn Ñænh noùi: – Söû ñaïo huynh vaø Thieáu trang chuû laàn naøy hoä toáng cho laõo huû nheù! Hoaéc Vaïn Thanh thaáy Thieáu trang chuû cuûa mình thöông theá vöøa hoài phuïc sôï khoâng oån beøn noùi ngay: – Maïnh ñaïi hieäp, laõo huû cuõng xin thaùp tuøng. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi xua tay noùi: – Boån töôùng quaân chæ ñi thöïc saùt ñòa hình, khoâng neân ñoâng ngöôøi, chö vò taïm chôø ôû ñaây. Noùi roài phaát tay aùo, caû ngöôøi ñaõ phoùng tôùi höôùng cuûa hang ñoäng. Söû Truyeàn Ñænh vaø Toáng Vaên Tuaán laäp töùc phaân hai beân theo phía sau. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi duøng truyeàn aâm nhaäp maät noùi: – Nhò vò chôù neân ñi quaù gaàn laõo huû, giöõ khoaûng caùch baûy taùm xích laø ñöôïc, chuù yù 371 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 372 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñoái phöông laïi phoùng aùm khí! Truyeàn heát caâu thì ngöôøi cuõng ñaõ vaøo trong ñoäng, coøn caùch ñoäng ñaïo beân phaûi chöøng tam xích voäi döøng chaân ôû vò trí an toaøn, taïch moät tieáng khoâ khan, chieác hoûa ñoäng baät chaùy saùng toûa soi toaøn ñoäng. Ñaây laø vieäc traùi thöôøng nguy hieåm, vì ñoái phöông aån beân trong caøng nhaän roõ muïc tieâu taán coâng, vieäc laøm ñaïi kî vôùi nhöõng ngöôøi haønh ñoäng trong boùng toái. Theá nhöng, aùnh löûa chaùy saùng moät luùc, trong ñoäng vaãn im phaêng phaét, khoâng moät chuùt ñoäng tònh nguy hieåm. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñaèng haéng moät tieáng roài cao gioïng noùi: – Laõo huû Maïnh Ñaït Nhaân cuûa Luïc Hôïp moân, môøi Vu baø baø ra noùi chuyeän! Trong ñoäng vaãn tòch laëng nhö tôø, chaúng coù ngöôøi ñaùp laïi. Neân bieát, Thieân lyù hoûa ñoäng laø vaät ñaëc cheá cuûa Mai Hoa baø baø duøng deå haønh taåu treân giang hoà, aùnh saùng cuûa noù raát maïnh, coù theå phaùt chieáu roõ moïi vaät xa hai tröôïng, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñöùng chæ caùch ñoäng ñaïo chöøng baûy taùm xích, ñöông nhieân aùnh saùng soi thaáu vaøo trong ñoäng ñaïo. Laõo ta leân tieáng töï baùo ra tính danh, ñöông nhieân laø muoán khieâu chieán theo ñuùng leã giang hoà, ñoái phöông khoâng theå naøo ra tay ñaùnh leùn. Huoáng gì vôùi khoaûng caùch khaù xa naøy, thì duø ñoái phöông coù duøng aùm khí taäp kích, thì löïc ñeán ñoù cuõng giaûm nhieàu, ñuû thôøi gian ñeå ñoái phoù. Thöïc ra, laõo khieáu chieán laø ñeå keùo daøi thôøi gian, luùc naøy aùnh maét ñöa nhau quan saùt ñòa theá trong ñoäng, khoâng boõ soùt moät nôi naøo. Theá nhöng khoâng nhìn thì thoâi, ñaõ nhìn thì khieán laõo chau maøy nhíu maët. Nhaân vì tình theá trong ñoäng raát laéc leùo khuùc khuyûu, ñoäng môû roäng roài heïp laïi ôû cöûa ñoäng ñaïo beân phaûi, ñoäng ñaïo cao taàm moät ngöôøi vöøa ñi loït qua, nhöng vaøo saâu beân trong chöøng ba boä thì ñöôøng ñoäng ñaïo bò chaän ngang bôûi böùc töôøng ñaù, roõ raøng laø ñoäng ñaïo reû sang traùi. Cho neân taàm quan saùt thaêm doø baát quaù cuõng döøng laïi ôû böùc töôøng ñaù chaän ngang saâu trong ñoäng ñaïo ñöôïc ba böôùc ñoù maø thoâi, coøn ñoäng ñaïo chaïy saâu ñeán ñaâu, hình theá beân trong nhö theá naøo thì chòu? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñöùng laëng ngöôøi moät luùc, thaáy khoâng ai ñaùp laïi cuõng khoâng coù chuùt ñoäng tònh naøo thì trong loøng thaàm sinh nghi: – Chaúng leõ trong ñoäng naøy coøn coù moät loái thoaùt khaùc? Neáu ñuùng nhö vaäy thì vöøa roài muï ta duøng AÂm chöôûng ñaùnh thuï thöông Toáng Vaên Tuaán, roài baûo Voâ Truï thieàn sö duøng Baùt Nhaõ Thieàn Coâng cöùu chöõa, chính laø keá hoaõn binh, muïc ñích chæ keùo daøi thôøi gian yeåm hoä cho Xuaân Mai theo loái haäu thoaùt ra ngoaøi roài. AÙi, Minh chuû roõ raøng laø ñaõ bò chuùng ñöa ñi nôi khaùc chöù chaúng nghi? Nghó ñeán ñoù, loøng laõo gaáp leân, theùt lôùn: – Vu baø baø, laõo huû muoán noùi chuyeän vôùi ngöôi, roõ chöù? 372 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 373 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Mieäng quaùt, nhöng chaân lieàn laàn böôùc tôùi gaàn ñoäng khaåu hôn. Giôø chæ caàn tung ngöôøi nhaûy tôùi ngay choã reû, thì coù theå nhìn thaáy ñoäng ñaïo daãn veà beân traùi chaïy ñeán ñaâu. Theá nhöng ñoù khoâng phaûi laø chuyeän ñôn giaûn! Quaû nhieân khoâng sai, chaân chæ coøn caùch ñoäng ñaïo chöøng ba xích, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñoät nghe vuø vuø maáy tieáng, ba chieác ñuõa saùng traéng baén ra nhö phi tieãn. Tieáp ñoù laø traøng cöôøi cuûa Vu laõo baø, noùi: – Maïnh laõo ñaàu, ngöôi chæ caàn tieán theâm moät böôùc nöõa, thì maïng ngöôi khoâng coøn. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi vöøa nghe ñuùng gioïng Vu baø baø thì khaép khôûi vui möøng nghó nhanh: – Muï ta coøn ñaây, nhö vaäy roõ raøng ñoäng naøy khoâng coù loái thoaùt khaùc!? Trong khi nghó, thì ñaõ phaát tay aùo leân, moät ñaïo kình löïc cöïc maïnh ñaùnh baät ba chieác ñuõa bay ngöôïc trôû laïi ghim vaøo vaùch ñaù. Nhöng laõo vaãn sinh nghi, ñöa tay aùo leân xem, döôùi aùnh hoûa ñoäng ñaõ thaáy roõ maáy chieác kim chaâm nhoû nhö coïng loâng chaân, laõo thaàm giaät mình keâu leân: – Hieåm thaät! Ñoaït meänh chaâm cuûa muï ta thaät hieåm, thuû ñoaïn ra tay cuõng tinh xaûo, taù löïc maáy chieác ñuõa kia ñeå thi trieån Ñoaït Meänh Chaâm, ñuùng laø muï hoà ly chaúng sai. May maø ta ñaõ sôùm ñeà phoøng chæ duøng tröøu coâng öùng phoù, baèng khoâng cuõng laõnh vaøi chieác Ñoaït Meänh Chaâm naøy vaøo loøng baøn tay. Laõo cöôøi gaèn maáy tieáng noùi lôùn: – Ñoaït Meänh Chaâm cuûa ngöôi hieåm thaät, chaúng ngôø muoán luùc maáy chieác ñuõa kia ñeå thi trieån aùm khí, may maø laõo phu sôùm nhaän ra ñöôïc thuû ñoaïn cuûa ngöôi. Vu baø baø laïnh gioïng noùi: – Maïnh laõo ñaàu, ñaây chæ laø lôøi caûnh caùo cuûa laõo baø baø ta maø thoâi, neáu ngöôi coøn khoâng nghe maø tieán theâm vaøo moät böôùc, laõo baø baø baûo ñaûm ngöôi boõ maïng taïi ñaây ngay laäp töùc! – Haûo, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñaâu phaûi laø haïng taàm thöôøng maø bò ñoái phöông huø doïa. Laõo cöôøi rung caû choøm raâu sôn döông noùi lôùn: – Chuùng ta ôû ñaây noùi chuyeän cuõng khoâng sao! Vu baø baø Höø moät tieáng hoûi: – Ngöôi coù gì thì noùi mau? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñeå taâm laéng nghe tieáng noùi cuûa Vu baø baø, ñeå phaùn ñoaùn ra nôi aån thaân cuûa baø ta, theá nhöng nghe xong vaãn khoâng nhaän ra nôi naøo, coù leõ vì vaùch ñaù nhieàu maø laïi chaät heïp tieáng doäi lieân tuïc. 373 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 374 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Laõo laø ngöôøi lòch duyeät kinh nghieäm giang hoà, ñöông nhieân ñaõ nghó ra coù theå Vu baø baø aùp mieäng saùt vaøo vaùch ñaù ñeå noùi, cho neân aâm thanh môùi truyeàn doäi vaøo vaùch ñaù lieân tuïc nhö theá. Nhöng laõo vôø nhö khoâng hay bieát, sang saûng noùi tieáp: – Vu baø baø, caùc ngöôi kieân quyeát coá thuû trong naøy khoâng phaûi laø thöôïng saùch, song phöông neáu cöù keùo daøi theá naøy thì phaàn chòu thieät ñöông nhieân thuoäc veà caùc ngöôi. Vu baø baø noùi: – Höø, chuùng ta thieät gì chöù? Chaúng phaûi caùc ngöôi xoâng vaøo ñaây ñaõ coù hai teân bò thuï thöông ñoù sao? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Chuùng ta giôø khoâng caàn xung ñoät vôùi caùc ngöôi, coù hai caùch ñeå caùc ngöôi töï chui ñaàu ra. – Haéc haéc... Caùc ngöôi buoäc laõo baø töï chui ra e khoù hôn leân trôøi ñaáy! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ngöûa coå cöôøi khaø khaø noùi: – Thöù nhaát laø duøng hoûa coâng, chæ caàn cho moät ñoáng cuûi khoâ vaøo ñaây ñoát chaùy leân, löûa tuy khoâng taùp ñöôïc vaøo saâu beân trong, theá nhöng khoùi thì khoâng caûn noåi noù ñaâu, ñeán luùc ñoù caùc ngöôi ho saëc suïa, ruùc ra nhö ngöôøi ta xoâng chuoät vaäy maø! Vu baø baø “höø” moät tieáng laïnh luøng ñaùp: – Thaùch caùc ngöôi duøng haï saùch naøy ñaáy! Caâu naøy nghóa laø sao, ñöông nhieân baø ta ñaõ naém ñöôïc Voõ laâm Minh chuû trong tay, chi ít khieán ñoái phöông neùm chuoät cuõng sôï vôõ bình? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñöông nhieân cuõng nghó ra ñöôïc ñieàu naøy, trong loøng möøng khaép khôûi, vì nhö vaäy coù nghóa laø Minh chuû vaãn coøn trong thaïch ñoäng naøy chöù chöa bò ñöa ñi xa. – Cöù cho laø chuùng ta khoâng duøng hoûa coâng ñoát ñoäng, nhöng chæ caàn giöõ chaëc beân ngoaøi, caùc ngöôi mang theo löông khoâ coù haïn, vaøi ba ngaøy chaúng leõ chòu cheát ñoùi maø khoâng chui ra? Vu baø baø noùi cöùng: – Cöù thöû xem! – Cho neân laõo huû môùi khuyeân caùc ngöôi chæ caàn buoâng binh khí töï ra ñaàu haøng, thì laõo huû seõ ñaûm baûo an toaøn cho caùc ngöôi. Vu baø baø cöôøi khan maáy tieáng noùi: – Maïnh laõo ñaàu, chuùng ta meøo naøo caén mieãu naøo coøn chöa bieát, ngöôi khuyeân laõo baø baø ñaàu haøng thì ngöôi ñang naèm moäng ñaáy! – Meøo naøo caén mæu naøo? Ha ha... Vu baø baø, ngöôi noùi cöù nhö ngöôi ñuû khaû naêng 374 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 375 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñòch laïi chuùng ta nhó? – Höø, laõo baø baø tuy khoâng phaûi laø ñoái thuû vôùi caùc ngöôi, theá nhöng cuõng coù ngöôøi khoáng cheá caùc ngöôi! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi laàn naøy cöôøi thaàm trong loøng, töø ngöõ khí cuûa baø ta ñaõ nhaän roõ ñoái phöông ñang duøng keá hoaõn binh. Vöøa roài döôùi chaân vaùch nuùi, Lang Sôn Nhaát Baùi thaùo chaïy, nhaát ñònh laø ñi caàu vieän binh, chæ caàn caøng keùo daøi thôøi gian thì ñoái vôùi Vu baø baø caøng coù lôïi. Laõo nghó nhanh trong ñaàu keá hay nhaát laø toác chieán toác quyeát, nhö vaäy môùi traùnh bò ñoái phöông noäi coâng ngoaïi kích. Nghó vaäy lieàn ñònh nhanh keá hoaïch trong ñaàu, cöôøi vang ha haû noùi: – Haûo, ñeå laõo huû xem ngöôøi naøo khoáng cheá noåi chuùng ta? Vu baø baø, laõo huû chôø ngöôi ngoaøi ñoäng. Vu baø baø cöôøi nhaït ñaùp: – Ngöôi cöù chôø maø xem! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi taét chieác hoûa ñoäng, roài quay ngöôøi noùi: – Söû ñaïo huynh, Thieáu trang chuû, chuùng ta ra thoâi! Boïn Söû Truyeàn Ñænh vaø Toáng Vaên Tuaán khoâng bieát laõo coù keá gì, nhöng nghe vaäy thì lieàn ruùt ra tröôùc, keá ñeán Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cuõng ra theo. Voâ Truï thieàn sö thaáy boïn hoï trôû ra böôùc ñeán ngheânh ñaàu hoûi: – Maïnh ñaïo huynh quan saùt roài, haún ñaõ coù keá gì hay? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi laéc ñaàu ñaùp: – Hình theá trong ñoäng thaät laéc leùo, giöõ deã coâng khoù, theá nhöng laõo huû töø mieäng muï ta ñaõ nhaän ra moät ñieåm. Phi Hoàng Döïc Só voäi hoûi: – Ñaïo huynh phaùt hieän gì sao? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñaùp: – Ban ñaàu laõo huû ngôø raèng muï ta duøng keá hoaõn binh ñeå Xuaân Mai ñuû thôøi gian mang Minh chuû theo moät loái thoaùt khaùc ra ngoaøi... Hoaéc Vaïn Thanh gaät ñaàu noùi ngay: – Ñieàu naøy cuõng raát coù theå! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi móm cöôøi noùi tieáp: – Theá nhöng sau maáy caâu vôø baét chuyeän vôùi muï ta, thì nghe ra trong ñoäng naøy khoâng coøn loái thoaùt naøo khaùc, vaø Minh chuû vaãn coøn ôû trong ñoäng. Noùi ñeán ñoù laõo thaáp gioïng hôn: 375 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 376 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vöøa roài boïn Lang Sôn Nhaát Baùi vaø Cöûu Chæ La Haùn voäi vaøng thaùo chaïy, coù leõ laø ñi caàu vieän binh, neáu cöù keùo daøi thôøi gian thì raát baát lôïi cho chuùng ta. Moïi ngöôøi nhö hieåu ra, Voâ Truï thieàn sö hoûi: – Vaäy theo yù Maïnh ñaïo huynh, chuùng ta neân laøm gì? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Tröôùc khi vieän binh ñoái phöông chöa ñeán kòp, chuùng ta nhanh xoâng vaøo ñoäng cöùu Minh chuû, ñoù laø thöôïng saùch! Cam Huyeàn Thoâng noùi: – Moïi chuyeän ñeàu nghe theo ñieàu binh khieån töôùng cuûa Maïnh quaân sö. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi vuoát choøm raâu sôn döông cöôøi cöôøi noùi tieáp: – Moïi ngöôøi laïi ñaây, tieåu ñeä coù moät keá nhoû naøy. Noùi roài laõo böôùc ñeán moät phieán ñaù beân phaûi cöûa ñoäng ngoài xuoáng, moïi ngöôøi thaáy thaàn thaùi bí maät cuûa laõo cuõng lieàn böôùc ñeán vaây quanh. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi gioïng raát thaáp töø töø noùi: – Chuùng ta laàn naøy taát caû cuøng xoâng vaøo, theá nhöng nhieäm vuï moãi ngöôøi khaùc nhau. Ñaïi sö, Cam ñaïo huynh vaø Luïc ñaïo huynh ba vò ñaûm nhieäm traán giöõ cöûa ñoäng, ñeà phoøng vieän binh ñoái phöông keùo ñeán taäp haäu, quyeát giöõ khoâng ñeå chuùng xoâng vaøo ñoäng. Voâ Truï thieàn sö, Cam Huyeàn Thoâng vaø Phi Hoàng Döïc Só gaät ñaàu. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi tieáp: – Hoaéc toång quaûn, Toáng thieáu trang chuû vaø Söû ñaïo huynh ba vò theo huynh ñeä aùp saùt vaøo ñoäng ñaïo khieâu chieán vôùi Vu baø baø, cöù vôø laøm nhö quyeát xoâng vaøo thaät nhöng caàn nhôù kyõ laø khoâng neân quaù hö tröông thanh theá, cuõng khoâng ñöôïc maïo hieåm xoâng ñeán quaù gaàn! Hoaéc Vaïn Thanh caûm thaáy khoù hieåu hoûi: – Chuùng ta chæ hö tröông thanh theá, vaäy ai seõ tröïc tieáp xoâng vaøo? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cöôøi ñaùp: – Ñöông nhieân laø coù lyù cuûa noù beân trong, chæ caàn Hoaéc toång quaûn theo meänh huynh ñeä maø laøm laø ñöôïc. Noùi roài laõo ñöa maét nhìn Truùc Thu Lan hoûi: – Ngöôøi tieân phong xung traän chính laø Truùc coâ nöông, Nhaïc thieáu hieäp trôï phoø, coâ nöông daùm chöù? Nghe moät caâu naøy ai cuõng ngôù ngöôøi. Trong caû ñoaøn ngöôøi, Voâ Truï thieàn sö, Phi Hoàng Döïc Só vaø Cam Huyeàn Thoâng coù theå noùi laø nhöõng ngöôøi coù voõ coâng cao hôn caû, vaäy maø chæ ôû ngoaøi phoøng thuû ñoäng 376 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 377 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long khaåu. Ñeán khi baûn thaân laõo vaø Hoaéc Vaïn Thanh cuõng chæ laø hö tröông thanh theá, ngöôïc laïi ngöôøi tieân phong xoâng vaøo laïi laø vò coâ nöông coù voõ coâng keùm nhaát trong boïn. Thöû hoûi nghe chuyeän naøy khoâng khieán ai cuõng kinh ngaïc sao? Moïi ngöôøi coøn nhao nhao xaàm xì baøn taùn, thì Truùc Thu Lan ñaõ cöôøi töôi ñaùp: – Tieåu nöõ töû tuaân leänh quaân sö, chæ coù ñieàu xin quaân sö hieán cho dieäu keá? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cöôøi noùi: – Ñöông nhieân, ñöông nhieân! Thoâi, moïi ngöôøi giaûi taùn, chæ moät mình ngöôi lónh tieân phong ôû laïi nhaän leänh, quaân cô caàn nhaát toái maät! Phi Hoàng Döïc Só nhuùn vai cöôøi khaø khaø noùi: – Xem ra Maïnh ñaïo huynh coù töôùng laøm quaân sö thaät ñaáy, coù ñieàu khoâng bieát caåm nang dieäu keá cuûa quaân sö coù linh hieäu hay khoâng maø thoâi? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cuõng cöôøi ñaùp laïi: – Khoâng linh hieäu haù laøm noåi quaân sö? Thôøi gian ñaõ gaáp laém roài, xin moïi ngöôøi giaûi taùn cho! Boïn Voâ Truï thieàn sö lieàn keùo nhau ñi ñeán cöûa ñoäng, Nhaïc Tieåu Tuaán töø ñaàu ñeán giôø khoâng heà leân tieáng, chæ laúng laëng theo chaân boïn hoï. Luùc aáy môùi thaáy Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi gheù saùt tai Truùc Thu Lan noùi nhoû moät hoài. Truùc Thu Lan thaàn thaùi toû ra hôi luùng tuùng, lí nhí noùi gì vôùi laõo. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi laïi noùi theâm moät hoài, chöøng nhö ñaõ thuyeát phuïc ñöôïc naøng. Truùc Thu Lan gaät ñaàu, nghe laõo ta noùi theâm maáy caâu nöõa thì caû hai môùi ñöùng leân. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi lôùn: – Toát, giôø thì chuùng ta coù theå vaøo. Roài laõo nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán caên daën: – Nhieäm vuï cuûa Nhaïc thieáu hieäp laø yeåm hoä Truùc coâ nöông, taát caû laõo huû ñaõ noùi roõ vôùi Truùc coâ nöông, neáu thaáy coâ ta chöa gaëp gì quaù caáp baùch nguy hieåm, thì Thieáu hieäp tuyeät ñoái khoâng ñöôïc xuaát thuû! Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu ñaùp: – Taïi haï ñaõ nhôù. – Haûo, Truùc coâ nöông, Nhaïc thieáu hieäp, nhò vò theo sau löng laõo huû, cöù nhìn aùm hieäu maø haønh ñoäng. Noùi roài, laõo saûi chaân ñi tröôùc tieân vaøo trong ñoäng. Truùc Thu Lan vaø Nhaïc Tieåu Tuaán lieàn böôùc theo sau. Keá ñoù laø boïn Hoaéc Vaïn Thanh, Söû Truyeàn Ñænh vaø Toáng Vaên Tuaán. 377 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 378 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Coøn laïi Voâ Truï thieàn sö, Phi Hoàng Döïc Só vaø Cam Huyeàn Thoâng ba ngöôøi ôû beân ngoaøi laøm nhieäm vuï traán giöõ cöûa hang ñoäng. HEÁT PHAÀN 1 Vieät Kieám © 2001 – 2003 378 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2