Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 29

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

58
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 29', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 29

 1. 379 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Hai Möôi Chín DIEÄU KEÁ QUAÂN SÖ L uùc naøy ñaõ cuoái canh ba, traêng haï tuaàn leân muoän cheách ñaàu Taây chieáu aùnh saùng vaøng yeáu ôùt voán soi toûa vaøo trong ñoäng, nhöng luùc naøy caû ñaùm ngöôøi cuøng vaøo ñoäng laøm che khuaát caû nhöõng tia saùng hieám hoi kia, trong ñoäng phuùt choác caøng toái ñen hôn. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi vaøo ñoäng, giöõ khoaûng caùch khaù xa vôùi ñoäng ñaïo beân phaûi, cöôøi nhaït noùi gioïng chaâm choïc: – Vu baø baø, laõo huû ñaõ chôø laâu ngoaøi ñoäng, sao vaäy? Caùc ngöôøi cöù ruùc maõi trong hang naøy khoâng daùm ra chæ giaùo vaøi chieâu sao? Noùi roài saûi moät böôùc daøi tieán tôùi höôùng ñoäng khaåu. Vu baø baø laïnh gioïng quaùt: – Ñöùng yeân, ngöôi böôùc theâm moät böôùc nöõa, laõo baø baø ta khoâng khaùch khí ñaâu! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cöôøi lôùn noùi: – Laõo huû tieán theâm böôùc nöõa, xem ngöôi laøm gì ñöôïc naøo? Boãng nghe Hoaéc Vaïn Thanh lôùn tieán noùi: – Maïnh ñaïi hieäp, taëc baø naøy naêm xöa hoaønh haønh moät vuøng Thieåm Baéc, toäi aùc nhö nuùi, chaúng ngôø coøn daùm tieàm nhaäp vaøo Thieân Hoa sôn trang baét coùc minh chuû, Hoaéc moã hoâm nay quyeát baêm muï ta ra traêm maûnh môùi ñöôïc! Noùi roài laïi gaàm leân nhö saám: – Vu taëc baø, ngöôi coøn chöa chòu ra ñaây ö? Döùt lôøi ngöôøi naøo tôùi tranh tieân tröôùc maët Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi, tay phaûi vung leân phaùt ra moät chöôûng. Theo keá hoaïch, laõo tranh tieân chæ laø hö tröông thanh theá, nhöng moät chöôûng naøy phaùt ra töø noãi haän, neân coâng löïc tuï ñuû, chöôûng phong rít leân nghe rôïn ngöôøi. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi tuøy cô öùng bieán, thaáy vaäy lieàn phaát tay ra hieäu cho Truùc Thu Lan, ñoàng thôøi duïng truyeàn aâm nhaäp maät noùi: – Truùc coâ nöông, ñeán luùc roài! Truùc Thu Lan gaät ñaàu, ngaàm keùo nheï vaït aùo Nhaïc Tieåu Tuaán, roài ngöôøi nhö con chaïch laùch nhanh tôùi ñoäng ñaïo beân phaûi. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng daùm chaäm chaân, baùm theo ngöôøi naøng, caû hai löng aùp vaøo vaùch nuùi nhanh choùng tieáp caän ñoäng khaåu. Gaàn nhö cuøng luùc boïn hoï di ñoäng thaân hình, “Bình” moät tieáng cöïc lôùn, ñaù chaïy 379 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 380 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long caùt bay, moät chöôûng cuûa Hoaéc Vaïn Thanh ñaùnh vaøo vaùch ñaù. Moät chöôûng vôùi thaäp thaønh coâng löïc cuûa Hoaéc Vaïn Thanh khoâng phaûi laø taàm thöôøng, caû hang ñoäng gaàn nhö ñeàu bò chaán ñoäng, ñaát ñaù rôi maõi khoâng thoâi. Chæ nghe töø beân trong gioïng Vu baø baø töùc giaän theùt lôùn: – Hoaéc toång quaûn, ngöôi coù ñaùnh traêm chöôûng chaán ñoäng vaùch ñaù thì ích gì höû? Chính khi Vu baø baø leân tieáng, thì Truùc Thu Lan ñaõ aùp saùt ñoäng ñaïo, naøng lieàn laáy nhanh töø trong moät tuùi gaám ra hai vieân döôïc hoaøn, moät vieân cho vaøo moàm, moät vieân coøn laïi duùi vaøo tay Nhaïc Tieåu Tuaán, thì thaøo noùi: – Nhanh nuoát vaøo! Nhaïc Tieåu Tuaán chæ bieát laøm theo lôøi naøng, Truùc Thu Lan tieáp ñoù laïi laáy töø trong chieác tuùi ra moät chieác oáng ñoàng nhoû baèng ñaàu ñuõa, quay nöûa ngöôøi quay maët vaøo phía trong ñoäng ñaïo. Thaân hình nhích nheï vaøo saâu trong ñoäng ñaïo, ñoàng thôøi tay phaûi naém moät ñaàu oáng ñoàng ñöa leân mieäng, ñaàu kia höôùng vaøo ñoäng ñaïo thoåi maïnh, moät laøn khoùi moûng laäp töùc theo ñoù bay vaøo trong. Laøn khoùi naøng vöøa thoåi vaøo chính laø meâ döôïc Baùch Lyù Höông maø naêm xöa meï naøng Mai Hoa Baø Baø ñaõ thaønh danh trong giang hoà nhôø noù. Ngöôøi, vaät chæ caàn ngöûi phaûi chuùt höông naøy thì laäp töùc ñaàu oùc hoân traàm roài meâ man baát tænh. Neân bieát, trong giang hoà ngöôøi duïng ñoäc döôïc ñöôïc coi thuoäc haøng baù ñaïo taø moân, naêm xöa Mai Hoa Baø Baø töøng noåi tieáng duïng ñoäc, neân bò giang hoà ñoàng ñaïo taåy chay. Nhöng möôøi maáy naêm laïi ñaây, baø ta ñaõ caûi taø quy chính, khoâng duïng loaïi meâ döôïc naøy nöõa. Maõi ñeán khi Truùc Thu Lan lôùn leân, naøng thoaùt ly haønh cöôùc giang hoà, baø sôï con gaùi luùc gaëp keû aùc, hoaëc giaû gaëp thuù döõ trong röøng, cho neân môùi cho naøng oáng ñoàng thoåi Baùch Lyù Höông naøy ñeå phoøng thaän. Mai Hoa Baø Baø ñaõ caên daën raát kyõ naøng laø neáu khoâng phaûi gaëp tình caûnh vaïn baát ñaéc dó, thì khoâng ñöôïc duøng ñeán haïi ngöôøi. Chính vì vaäy, vöøa roài khi Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi gôïi yù chuyeän naøy, naøng ñaõ toû ra luùng tuùng. Theá nhöng tình hình luùc naøy thöïc muoán taán coâng vaøo saâu trong hang ñoäng khuùc khuyûu theá naøy thì voâ keá khaû thi, cuoái cuøng naøng môùi chaáp nhaän. Phía sau, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nhìn thaáy naøng ñaõ ra tay, cöôøi lôùn noùi: – Vu baø baø, ngöôi töôûng laõo phu khoâng daùm xoâng vaøo ö? “Xoeït” moät tieáng, ruùt phaét thanh Baùt Quaùi Kieám, tay traùi phaùt moät theá phích khoâng chöôûng, tay phaûi kieám muùa tít leân phoøng hoä toaøn thaân, roài yù chöøng nhö muoán xoâng vaøo beân trong thaät. 380 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 381 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Ñöông nhieân laõo chæ hö tröông thanh theá maø thoâi, chaân vöøa tieán leân ñöôïc moät böôùc, thì Hoaéc Vaïn Thanh ñaõ la lôùn tranh ñöôøng: – Maïnh ñaïi hieäp, cöù ñeå laõo huû ñoái phoù vôùi muï ta... Söû Truyeàn Ñænh cuõng lieàn xoâng tôùi tranh tieân noùi lôùn: – Laõo taëc baø, hoâm nay ngöôi tôùi soá roài! Toáng Vaên Tuaán cuõng laäp töùc huøng hoå khua kieám theùt lôùn: – Vu taëc baø, muï daùm baét coùc cha ta, laïi duøng AÂm chöôûng ñaùnh ta thuï thöông, hoâm nay ta phaûi laáy maïng ngöôi môùi haû giaän! Trong ñoäng bò naùo loaïn, vöøa roài buïi ñaát bay muø coøn chöa laéng heát, ñöông nhieân laø caûn trôû taàm nhìn. Trong khi moïi ngöôøi la heùt huøng huøng hoå hoå, laøn meâ höông cuûa Truùc Thu Lan thoåi ra cuõng ñaõ töø töø xoâng saâu vaøo trong ñoäng ñaïo. Nhaïc Tieåu Tuaán sôï naøng xaåy ra sô suaát, neân baùm raát saùt, caû hai ñaõ tieáng töøng böôùc moät vaøo saâu trong ñoäng ñaïo, xem ra saép tôùi ñöôïc choã reõ. Khoaûng caùch chæ taàm vaøi böôùc chaân, moät böùc töôøng ñaù chaén ngang ñeå con ñöôøng ñoäng ñaïo reõ sang traùi chaïy saâu vaøo trong, töø ñaây nhìn thaáy theâm moät loã hoång ñen ngoøm khaùc, tôï hoà nhö con ñöôøng baét ñaàu chia hai loái, hoaëc giaû laø coù hai cöûa vaøo. Truùc Thu Lan thaáy chæ coøn caùch hai böôùc chaân laø ñeán töôøng ñaù, lieàn nhanh chaân löôùt tôùi, chaúng ngôø vaáp moät vaät gì meàm meàm, suyùt nöõa thì caû ngöôøi ngaõ nhaøo. Naøng giaät thoùt mình, nhöng khoâng daùm heùt leân, tay vòn vaùch ñaù, chaân sôø soaïng thì laïi giaät mình khi phaùt hieän ra ñoù laø moät ngöôøi naèm baát ñoäng. Töø kinh ñoäng bieán thaønh vui möøng, khoâng noùi cuõng ñoaùn ra ñöôïc chính laø Vu baø baø ñaõ hít phaûi Baùch Lyù Höông maø hoân meâ baát tænh, naøng voäi quay ngöôøi thaáp gioïng goïi: – Nhaïc ñaïi ca! Nhaïc Tieåu Tuaán nghe goïi thì phoùc ngöôøi nhaûy tôùi, hoûi gaáp: – Chuyeän gì? Truùc Thu Lan noùi: – Coù ngöôøi naèm ôû ñaây, coù leõ chính laø Vu baø baø ñaõ bò meâ döôïc hoân meâ baát tænh, nhanh voã tay ra hieäu cho moïi ngöôøi vaøo ñaây, chuùng ta coøn phaûi tieáp tuïc tieán vaøo trong xem tình hình theá naøo! Nhaïc Tieåu Tuaán vui möøng noùi: – Lan muoäi thaät coù baûn lónh, chæ baèng chuùt meâ döôïc naøy ñuû haï ngaõ Vu baø baø. Truùc Thu Lan vaåu moâi noùi: – Meâ höông naøy voán bò coi laø haï moân trong voõ laâm, gia maãu vöøa thöôøng daën chæ 381 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 382 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long caát noù trong ngöôøi phoøng khi quaù heát söùc baát traéc, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc laïm duïng. Vöøa roài Maïnh laõo tieàn boái khuyeân giaûi maõi, chæ duøng ñeán noù môùi mong cöùu ñöôïc Toáng laõo trang chuû, chuyeän an nguy ñeán toaøn voõ laâm, baát ñaét dó muoäi môùi... Nhaïc Tieåu Tuaán hieåu heát loøng naøng, voäi noùi: – Lan muoäi, muoäi duøng raát ñuùng, voõ coâng ñoäc moân, cho ñeán ñoäc döôïc meâ höông, phaûi caàn xem ñuùng muïc ñích duøng noù môùi phaân bieät ñöôïc chính taø, duøng chính laø chính, duøng taø laø taø. Chuùng ta tuy duøng meâ döôïc, theá nhöng duøng ñeå cöùu nguy cho toaøn voõ laâm, thì laø quang minh loãi laïc, coù gì ñaùng theïn? Trong boùng toái, maët Truùc Thu Lan phôùt hoàng, thaáp gioïng noùi: – Nhaïc ñaïi ca noùi theá, muoäi môùi thaáy nheï loøng! Nhaïc Tieåu Tuaán mæm cöôøi, roài voã tay hai caùi lieàn ra hieäu. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi vui möøng noùi: – Truùc coâ nöông ñaõ ñaéc thuû! Toáng Vaên Tuaán caên baûn khoâng bieát heát noäi tình, ngaïc nhieân la leân: – Truùc coâ nöông ñaéc thuû ö? Coâ ta coù ñuû baûn lónh vaäy sao? Hoaéc Vaïn Thanh cöôøi chen lôøi noùi: – Ñoù môùi laø dieäu keá cuûa quaân sö chöù! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi thuùc giuïc: – Chuùng ta nhanh vaøo xem! Noùi roài phoùng ngöôøi chaïy vaøo tröôùc. Truùc Thu Lan thaáy coù boùng chaïy vaøo ñöôøng ñoäng ñaïo, lieàn thaáp gioïng hoûi: – Maïnh tieàn boái phaûi khoâng? – Chính laõo huû ñaây, Vu baø baø ñaâu? – Naèm taïi ñaây naøy! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cöôøi ha haû, noùi: – Coâ nöông quaû nhieân ñaéc thuû, ñaïi coâng ñaáy nheù! Truùc Thu Lan cöôøi khieâm toán noùi: – Maïnh tieàn boái quaù khen, chö vò vaøo ñaây, toâi vaø Nhaïc ñaïi ca tieáp tuïc vaøo saâu beân trong xem tình hình theá naøo? – Chaäm chaân! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñöa tay caûn laïi roài noùi tieáp: – Chuùng ta chöa roõ thöïc hö, chôù neân voïng ñoäng, ñaõ khoâng bieát ñoäng noâng saâu theá naøo, laïi khoâng bieát ñoái phöông beân trong coøn ngöôøi naøo? Do ñoù theo laõo huû vaøo ñoäng vaãn do coâ nöông daãn ñaàu, nhöng caàn phaûi theâm thaân thuû theo hoã trôï coâ nöông môùi 382 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 383 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñöôïc. Vöøa noùi laõo vöøa quay ñaàu goïi: – Toáng thieáu trang chuû, nhanh cuøng Nhaïc thieáu hieäp hoä toáng Truùc coâ nöông vaøo ñoäng, neáu Truùc coâ nöông gaëp nguy hieåm, thì nhò vò xuaát thuû chi vieän. Toáng Vaên Tuaán ñaùp: – Taïi haï tuaân meänh! Luùc naøy, Hoaéc Vaïn Thanh ñaõ nhanh nheïn xuaát chæ löïc khoáng cheá huyeät ñaïo treân ngöôøi Vu baø baø, hoûi: – Maïnh ñaïo huynh, chuùng ta xöû trí taëc baø naøy theá naøo ñaây? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cöôøi ñaùp: – Huynh ñeä chæ laõnh ñaïo taán coâng thaïch ñoäng naøy, coøn xöû lyù ra sao thì Hoaéc toång quaûn cöù töï laøm chuû vaäy! Hoaéc Vaïn Thanh noùi: – Taïi haï khoâng daùm! Truùc Thu Lan noùi: – Quaân sö khoâng coøn caên daën gì ngöôøi thì chuùng ta vaøo thoâi! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi lieàn ñöa chieác Thieân lyù hoûa ñoàng noùi: – Ngoaøi naøy ñaõ toái om om, beân trong taát khoâng caàn phaûi noùi, coâ nöông giöõ laïi chieác hoûa ñoàng naøy maø duøng. Truùc Thu Lan ñoùn laïi chieác hoûa ñoàng roài giuïc: – Thieáu trang chuû, Nhaïc ñaïi ca, chuùng ta ñi thoâi! Noùi roài daãn ñaàu theo ñoäng ñaïo reõ höôùng vaøo trong. Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Toáng Vaên Tuaán lieàn baùm theo chaân naøng. Töø choã hoï ñöùng ñeán loái reõ chæ chöøng ba böôùc, coù kinh nghieäm laàn vöøa roài, neân baùm saùt ngöôøi theo vaùch ñaù laàn töøng böôùc chöù khoâng daùm khinh suaát. Ñeán cöûa ñoäng, trong thì Truùc Thu Lan döøng chaân laïi, ñöa tay veà sau chaïm vaøo ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán thò yù chi chaøng cuõng döøng böôùc laïi. Trong ñoäng toái ñen nhö möïc, xoøe baøn tay tröôùc maët coøn khoâng thaáy roõ naêm ngoùn, cho duø coù ngöôøi ñöùng ñoái dieän chæ e cuõng khoâng phaùt hieän ñöôïc. Ñieàu naøy vöøa lôïi cho mình maø cuõng lôïi cho ñòch, Truùc Thu Lan chæ baèng ñoâi tay sôø saãm ñeå ñònh phöông höôùng vò trí maø thoâi. Laéng tai nghe ngoùng moät luùc, khoâng thaáy chuùt ñoäng tónh naøo, tay naém oáng ñoàng ñöa tôùi tröôùc, thaân hình di ñoäng, tieáp tuïc thoåi Baùch Lyù Höông. Vaãn thaáy beân trong yeân aéng, khi aáy trong loøng naøng coù phaàn yeân taâm, nhöng ñi 383 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 384 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long saùt theo phía sau laø Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng neùn ñöôïc kieân nhaãn thaáp gioïng hoûi: – Toát caû chöù? Truùc Thu Lan gaät ñaàu ñaùp: – OÅn roài, chuùng ta khoâng bieát beân trong coøn bao nhieâu teân, nhöng chôø moät laùt nöõa môùi coù theå vaøo! Vöøa noùi naøng vöøa laáy ra theâm moät vieân döôïc hoaøn ñöa cho chaøng, tieáp: – Ñöa Thieáu trang chuû, baûo haõy nuoát vaøo phoøng ñoäc! Toáng Vaên Tuaán naém vieân döôïc hoaøn trong tay, hôi ngaïc nhieân hoûi: – Gì ñaây? Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùp: – Thuoác giaûi! Toáng Vaên Tuaán caøng ngaïc nhieân hôn, hoûi: – Truùc coâ nöông chaúng leõ duøng... – Meâ höông! – A, thì ra laø vaäy, thaûo naøo maø coâ ta khoáng cheá ñöôïc muï taëc baø kia! Chæ nghe Truùc Thu Lan giuïc: – Chuùng ta vaøo thoâi! Noùi roài môùi baét ñaàu saõi chaân ñi loït haún vaøo ñoäng trong. Boïn Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Toáng Vaên Tuaán lieàn böôùc theo, Truùc Thu Lan böôùc vaøo vaøi böôùc ñaõ coù caûm giaùc khoâng gian ôû ñaây môû roäng ra, beân trong ñoäng ngoaøi tieáng böôùc chaân kheõ cuûa boïn hoï, khoâng coù theâm moät tieáng ñoäng naøo khaùc laï. “Xeït” moät caùi, chieác hoûa ñoàng trong tay naøng ñöôïc ñaùnh chaùy saùng leân, caûnh toaøn ñoäng laäp töùc môû ra tröôùc maét. Nhìn quanh laø bao quaùt ñöôïc toaøn ñoäng roäng taàm naêm tröôïng vuoâng, treân moät phieán ñaù lôùn, moät thaân hình nöõ nhaân vaän kình phuïc maøu xanh naèm xaáp maët xuoáng ñaù, khoâng noùi cuõng bieát laø aû haàu Xuaân Mai, hoài ñeâm bò Hoaéc Vaïn Thanh loät maët naï trong Thieân Hoa sôn trang. Caùch aû khoâng xa, coøn coù theâm moät tieåu nöõ khaùc vaø moät laõo nhaân thaân vaän lam baøo, caû hai tình traïng cuõng gioáng nhö Xuaân Mai naèm phuû phuïc baát ñoäng treân ñaát, hieån nhieân boïn hoï ñeàu truùng meâ höông cuûa Truùc Thu Lan maø baát tænh nhaân söï. Tieåu nöõ aùo xanh thì naøng khoâng bieát maët, theá nhöng laõo giaø thaân vaän lam baøo thì naøng nhaän ra ngay chính laø Hoå Traûo Toân Voâ Kî, laõo giaø môû quaùn röôïu beân soâng ôû Qua Chaâu. Tieáp sau boïn hoï laïi coøn theâm moät laõo nhaân khaùc ngoài töïa löng vaøo vaùch ñaù, vöøa 384 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 385 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long nhìn thaáy ngöôøi naøy, Toáng Vaên Tuaán boå ngöôøi tôùi keâu leân thoáng thieát: – Cha, quaû nhieân cha ôû ñaây! Laõo nhaân naøy khoâng ai khaùc, ñuùng laø vò Minh chuû naêm xöa – Toáng Traán Sôn. Laõo ta thaàn thaùi thaûn nhieân an töôøng, maét nhaém hôø, nhöng kyø thöïc cuõng bò truùng meâ döôïc baát tænh nhaân söï nhö boïn ngöôøi kia. Toáng Vaên Tuaán ñaõ ñeán beân cha, nhìn moät laùt lo laéng quay qua ñaàu noùi: – Truùc coâ nöông, gia phuï cuõng truùng meâ höông, xin coâ nöông nhanh giaûi cöùu. Truùc Thu Lan cöôøi noùi: – Thieáu trang chuû chôù noùng voäi, chôø Maïnh laõo tieàn boái vaø Hoaéc toång quaûn vaøo ñaây haüng tính, ñoái phöông quyû keá ña ñoan, chuùng ta caàn heát söùc caån thaän ñeà phoøng. Toáng Vaên Tuaán maët öûng ñoû leân noùi: – Truùc coâ nöông noùi raát ñuùng! Nhaïc Tieåu Tuaán nhìn Truùc Thu Lan hoûi: – Chuùng ta môøi Maïnh tieàn boái vaøo chöù? Truùc Thu Lan cöôøi khuùc khích noùi: – Khoâng caàn ñi môøi, chæ thaáy trong naøy saùng leân, boïn hoï seõ vaøo ngay thoâi! Noùi chöa döùt caâu, quaû nhieân ñaõ thaáy hai ngöôøi nhaûy vaøo chính laø Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi vaø Hoaéc Vaïn Thanh. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi queùt maét nhìn moät voøng thaïch ñoäng, cöôøi vang ha haû noùi: – Thöïc khoå cho Truùc coâ nöông! Truùc Thu Lan kheùp ngöôøi khieâm toán ñaùp: – Maïnh tieàn boái sao laïi noùi vaäy! Hoaéc Vaïn Thanh ñaõ nhìn thaáy laïi laõo trang chuû cuõ cuûa mình, vui möøng khoân xieát reo leân: – Laõo trang chuû quaû nhieân ôû ñaây maø! Noùi roài ñònh böôùc tôùi ñôõ ngöôøi Toáng Traán Sôn, nhöng Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi voäi caûn laïi: – Hoaéc toång quaûn chaäm tay! – Maïnh ñaïo huynh coøn gì chæ baûo? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi traàm ngaâm moät luùc töø töø noùi: – Boïn taëc ñaõ moät laàn duøng Lang Sôn Nhaát Baùi giaû maïo Minh chuû may maø bò Truùc coâ nöông khaùm phaù ra, lieäu boïn chuùng coù giôû troø naøy laàn nöõa khoâng, chuùng ta caàn caån thaän. 385 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 386 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoaéc Vaïn Thanh khöïng ngöôøi troá maét hoûi: – Vaäy theo Maïnh ñaïo huynh thaáy, chuùng ta neân laøm thaáy naøo ñaây? – Chuùng ta chæ coøn coù moät caùch, chôø Minh chuû giaûi heát meâ döôïc thöû xem môùi noùi. Noùi roài ñöa maét nhìn Toáng Vaên Tuaán tieáp: – Muoán nhìn theo Minh chuû thaät hay giaû, Thieáu trang chuû vaø Hoaéc toång quaûn toát nhaát neân laùnh maët, thieân haï chöa töøng coù lyù con laïi ñi thöû cha bao giôø! Hoaéc Vaïn Thanh gaät ñaàu noùi: – Maïnh ñaïo huynh noùi chí lyù, Thieáu trang chuû vaø taïi haï thoaùi ra ngoaøi vaäy. Noùi roài laõo laáy töø trong ngöôøi ra moät bình thuoác giaûi döôïc ñöa cho Nhaïc Tieåu Tuaán noùi tieáp: – Ñaây laø bình giaûi döôïc Taùn coâng ñoäc maø chính tay Nhaïc thieáu hieäp ñaõ mang ñeán, sau khi Lang Sôn Nhaát Baùi chaân töôùng bò baïi loä, laõo huû ñaõ laáy laïi. Laõo trang chuû truùng Taùn coâng ñoäc nhaát ñònh boïn chuùng khoâng khi naøo giaûi cöùu, neáu ngöôøi naøy ñuùng thöïc laø laõo trang chuû, thì thieáu hieäp duøng noù giaûi cöùu hoä. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu, tay ñoùn laáy bình thuoác giaûi cho vaøo aùo. Hoaéc Vaïn Thanh vaø Toáng Vaên Tuaán khi aáy cuøng nhau quay trôû ra beân ngoaøi. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan noùi: – Chuyeän naøy giôø cuõng chæ coøn nhôø vaøo ñaïi coâng cuûa nhò vò. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Tieàn boái coù gì sai khieán, xin cöù noùi roõ! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi tay vuoát raâu, roài thaáp gioïng noùi vôùi boïn hoï moät luùc. Nhaïc Tieåu Tuaán, Truùc Thu Lan nghe xong ñoàng thanh noùi: – Vaõn boái tuaân meänh! – Toát laém, giôø thì Truùc coâ nöông coù theå cho ngöôøi naøy ngöûi thuoác giaûi. Truùc Thu Lan ñaùp moät tieáng, roài böôùc nhanh ñeán beân ngöôøi Toáng Traán Sôn, laáy töø trong aùo ra moät chieác bình ngoïc xanh nhoû xíu, môû naép bình, duøng moùng tay uùt muùc ra moät chuùt boät maøu hoàng buùng nheï bay vaøo muõi oâng ta. Toáng Traán Sôn ñang meâ man, boãng haét hôi moät caùi, ñoät nhieân hai maét môû böøng ra nhìn thaáy boïn Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ba ngöôøi ñöùng tröôùc maët mình, baát giaùc vui möøng noùi: – Maïnh ñaïo huynh, Nhaïc thieáu hieäp caùc ngöôi sao tìm ñöôïc ñeán ñaây? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi chaép tay noùi: – Minh chuû tænh laïi roài thì toát, coù ñieàu huynh ñeä muoán thænh giaùo Minh chuû moät 386 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 387 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long caâu... – OÀ! Toáng Traán Sôn ngöôùc nhìn laõo ta moät caùi hoûi: – Maïnh ñaïo huynh muoán hoûi ñieàu gì? – ÖØm,... Huynh ñeä nhö coù lôøi khoâng phaûi, xin Minh chuû löôïng thöù boû qua! Toáng Traán Sôn cöôøi sôûi lôûi noùi: – Baùt ñaïi moân phaùi laø ngöôøi moät nhaø, ñaïo huynh noùi sai moät caâu leõ naøo laõo phu laïi traùch cöù? – Minh chuû noùi ra caâu naøy, huynh ñeä môùi thaät söï yeân taâm! Noùi roài lieàn quay laïi phaát tay moät caùi, caû Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan nhaän ñöôïc hieäu leänh laäp töùc tieán tôùi moät böôùc oâm quyeàn noùi: – Toáng ñaïi laõo gia, vaõn boái thaät ñaéc toäi! Toáng Traán Sôn ngaïc nhieân hoûi: – Nhaïc thieáu hieäp, caùc ngöôi laøm gì vaäy? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi ngay: – Boïn vaõn boái hai ngöôøi nhaän meänh Maïnh laõo tieàn boái, muoán luïc soaùt ngöôøi Toáng ñaïi laõo gia! – Haû? Luùc soaùt ngöôøi laõo phu? Vì sao? Nhaïc Tieåu Tuaán hôi luùng tuùng nhìn nhanh Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi moät caùi aáp uùng noùi: – Ñieàu naøy... Toáng Traán Sôn thaáy chaøng ngaäp ngöøng thì giuïc: – Töôùng coâng cöù noùi, khoâng ngaïi gì. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Bôûi vì... Bôûi vì... Chaøng aáp uùng, cuoái cuøng vaãn khoâng noùi heát caâu. Truùc Thu Lan tieáp lôøi chaøng: – Bôûi vì muoán xem thöû Toáng ñaïi laõo gia coù mang maët naï da ngöôøi hay khoâng? Toáng Traán Sôn trôù maët ngaïc nhieân: – Laõo phu ñeo maët naï laøm gì? Truùc Thu Lan noùi: – Vì ñaõ coù ngöôøi giaû maïo Toáng ñaïi laõo gia! – Nhöng, laõo phu laø Toáng Traán Sôn, chaúng leõ... laø giaû hay sao? 387 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 388 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan laïnh gioïng noùi: – Ai bieát ñöôïc, khoâng chöøng ngöôi chính laø Lang Sôn Nhaát Baùi giaû maïo thì sao? – Lang Sôn Nhaát Baùi? Lang Sôn Nhaát Baùi laø ai? Haén giaû maïo laõo phu ö? Toáng Traán Sôn treân maët ñaõ thaáy bò kích ñoäng maïnh, noùi tieáp: – Coâ nöông coù theå ñem heát moïi chuyeän xaûy ra keå cho laõo phu nghe chöù? Truùc Thu Lan noùi: – Ta khoâng bieát coù neân noùi ra hay khoâng? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñôõ lôøi: – Coâ nöông cöù noùi khoâng ngaïi gì! Truùc Thu Lan khi aáy môùi ñem chuyeän Nhaïc Tieåu Tuaán laáy ñöôïc thuoác giaûi roài cuøng naøng ñeán Thieân Hoa sôn trang ra sao, sau ñoù phaùt hieän ra Lang Sôn Nhaát Baùi giaû maïo Toáng Traán Sôn, cho ñeán caû boïn laøm sao laïi laàn ñeán ñöôïc ñoäng ñaïo naøy, sô löôïc keå qua cho Toáng Traán Sôn nghe. Toáng Traán Sôn nghe ñeán run caû ngöôøi noùi: – Boïn chuùng baét coùc laõo phu, laïi coøn xaûy ra nhieàu chuyeän theá sao? Noùi roài laõo gaät ñaàu tieáp: – Chaúng traùch naøo maø caùc ngöôi hoaøi nghi laõo phu, nhöng khoâng bieát caùc ngöôi caàn theá naøo môùi chòu tin laõo phu? Truùc Thu Lan noùi: – Phaân bieät Toáng ñaïi laõo gia thaät hay giaû, voán chæ laø chuyeän ñôn giaûn, coù ñieàu hieän taïi chæ sôï... – Coâ nöông cöù noùi thaúng ra laõo phu nghe ñi! Truùc Thu Lan chôùp maét nhìn nhanh ñoái phöông, roài ñaùp baèng moät ñieàu khaùc: – Toáng ñaïi laõo gia ôû ñaây, boïn chuùng sao khoâng cheá huyeät ñaïo, cuõng khoâng troùi chaân tay laõo laïi? Toáng Traán Sôn cöôøi khì ñaùp: – Laõo phu thaân ñaõ truùng Taùn coâng kyø ñoäc, nhaát thaân coâng löïc coi nhö pheá boû, ñeán troùi gaø coøn khoâng chaët, haù boïn chuùng caàn phaûi troùi tay chaân hay ñieåm huyeät? Truùc Thu Lan gaät ñaàu noùi: – Vaäy thì ñuùng, laõo ñaïi gia nhaát thaân tuyeät hoïc, kieám phaùp taïo chæ xuaát thaàn nhaäp hoùa, neáu maø khoâng truùng phaûi Taùn coâng kyø ñoäc chæ thöû laø bieát ngay thöïc giaû. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe roài chen vaøo noùi: – Coù ñaây, chuùng ta voán mang thuoác giaûi ñeán cho Toáng ñaïi laõo gia, chæ caàn Toáng ñaïi laõo gia uoáng thuoác giaûi vaøo roài thì khoâng coøn khoù phaân bieät thaät hay giaû. 388 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 389 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Voán moãi keá saùch ñeàu do Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñeà ra, nhöng luùc naøy Truùc Thu Lan vaãn vôø quay ñaàu nhìn laõo hoûi: – Maïnh laõo tieàn boái thaáy chuû yù Nhaïc ñaïi ca ñöôïc chöù? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi vuoát raâu nhö suy nghó roài noùi: – Nhö theá cuõng hay, khoâng bieát yù Minh chuû theá naøo? Toáng Traán Sôn gaät ñaàu ngay: – Maïnh ñaïo huynh thaáy ñöôïc, thì laõo ñoàng yù ngay thoâi maø! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñöa tay ra hieäu, noùi: – Vaäy Nhaïc thieáu hieäp nhanh laáy thuoác giaûi trao cho Minh chuû! Nhaïc Tieåu Tuaán öùng thanh ñaùp moät tieáng, roài laáy töø trong aùo ra moät chieác bình saønh, môû naép doác thuoác ñoå ra naêm vieân döôïc hoaøn ñöa ñeán tröôùc maët Toáng Traán Sôn. Toáng Traán Sôn ñoùn laáy thuoác giaûi cho vaøo moàm nuoát xuoáng. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Toáng ñaïi laõo gia ñaõ phuïc giaûi döôïc, caàn tónh toïa moät luùc thuoác giaûi môùi phaùt taùc. Toáng Traán Sôn nghe lôøi, ngoài xeáp baèng ngay ngaén, nhaém hôø maét laïi. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi thoaùi lui moät böôùc, thaáp gioïng noùi: – Minh chuû phuïc thuoác giaûi, chi ít cuõng caàn phaûi tònh döôõng thôøi gian moät tuaàn traø môùi hoài phuïc coâng löïc, nhaân luùc naøy chuùng ta neân nghæ löng moät laùt. Noùi roài laõo töï tìm choã ngoài xuoáng, nhöng ngaàm duøng truyeàn aâm nhaäp maät noùi vôùi boïn Nhaïc Tieåu Tuaán: – Chuù yù ñeà phoøng, khoâng chöøng haén vuøng daäy laø meät chuyeän! Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan ngaàm gaät ñaàu, roài moãi ngöôøi töï tìm moät phieán ñaù ngoài xuoáng, noùi nghæ thì nghæ, nhöng caû ba vaãn khoâng rôøi maét khoûi ngöôøi Toáng Traán Sôn. Ñuùng taïi luùc aáy, ñoät nhieân nghe tieáng chaân ngöôøi böôùc raát nhanh truyeàn vaøo. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi laõo luyeän kinh nghieäm, nghe ra tieáng chaân nhanh nheï nhöng voäi vaõ gaáp gaùp, linh tính ñoaùn ñaõ coù chuyeän xaûy ra beân ngoaøi, lieàn ñöùng leân ngheânh ñoùn ñaàu ñöôøng ñoäng ñaïo. Chæ thaáy boùng ngöôøi laùch vaøo chính laø Söû Truyeàn Ñænh, laõo hoûi ngay: – Ngoaøi kia coù chuyeän xaûy ra ö? Söû Truyeàn Ñænh ngaïc nhieân hoûi laïi: – Maïnh ñaïo huynh laøm sao bieát ñöôïc? – Huynh ñeä chæ suy ñoaùn vaäy thoâi! 389 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 390 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Maïnh ñaïo huynh ñoaùn khoâng sai, vöøa roài Luïc ñaïo huynh vaøo ñoäng tröôùc baùo cho hay laø vieän binh cuûa taëc ñaûng ñaõ keùo ñeán, nhaân soá cuõng khoâng ít, caàn Maïnh ñaïo huynh ñieàu ngöôøi chuaån bò öùng phoù. Nguyeân vöøa roài Söû Truyeàn Ñænh ñöôïc phaân canh giöõ ôû ñoäng ngoaøi, boïn Hoaéc Vaïn Thanh vaø Toáng Vaên Tuaán cuõng ñaõ trôû ra ñoù, nhöng vì trong naøy khoâng tieän coù maët boïn hoï hai ngöôøi, cho neân môùi do Söû Truyeàn Ñænh vaøo baùo tin. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi hoûi: – Luïc ñaïo huynh coù noùi roõ laø boïn ngöôøi naøo ñeán khoâng? Söû Truyeàn Ñænh laéc ñaàu ñaùp: – Hieän taïi coøn chöa roõ, tình hình trong naøy sao roài? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi thaáp gioïng noùi: – Minh chuû ñaõ uoáng thuoác giaûi, hieän taïi thaät hay giaû coøn chöa theå noùi ñöôïc. – Vaäy laøm sao baây giôø? – Chuùng ta caàn phaûi ñôïi sau khi Minh chuû hoài phuïc laïi toaøn coâng löïc môùi coù theå thöû bieát chaân giaû, trong thôøi gian naøy caàn coá thuû vöõng chaéc. Noùi ñeán ñoù, laõo quay ñaàu vaãy tay goïi Truùc Thu Lan, naøng chaïy nhanh ñeán, nhoû gioïng hoûi: – Maïnh tieàn boái coù gì caên daën? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi moâi maáp maùy, duøng truyeàn aâm nhaäp maät noùi: – Tröôùc maët quaân chi vieän cuûa taëc ñaûng ñaõ keùo ñeán, laõo huû caàn ra ngoaøi xem tình hình ñeå ñoái phoù, sau khi Minh chuû tænh laïi thì cöù theo ñuùng keá hoaïch maø laøm, ôû ñaây do coâ nöông vaø Nhaïc thieáu hieäp traán thuû, caàn caån thaän ñeà phoøng ñòch thaáy chuùng ta phaân taùn löïc löôïng trong naøy maø phaûn kích. Neáu luùc caàn thieát, coâ nöông cöù duøng ñeán Baùch Lyù Höông maø ñoái phoù. Truùc Thu Lan gaät ñaàu ñaùp: – Vaõn boái ñaõ hieåu! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi quay nhìn Söû Truyeàn Ñænh noùi: – Chuùng ta ñi! Caû hai ruùt nhanh ra ñoäng ngoaøi, Hoaéc Vaïn Thanh vöøa thaáy boùng chaïy ñeán hoûi ngay: – Maïnh ñaïi hieäp, laõo trang chuû... Khoâng ñôïi laõo hoûi heát caâu, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñaùp ngay: – Minh chuû ñaõ uoáng thuoác giaûi, tröôùc maët coøn chöa phaân bieät ñöôïc thaät giaû, chi ít cuõng caàn qua thôøi gian böõa côm nöõa môùi bieát roõ hö thöïc. Huynh ñeä ñaõ phaân coâng Truùc coâ nöông vaø Nhaïc thieáu hieäp canh giöõ ñoäng trong, khoâng chuyeän gì xaûy ra ñaâu. 390 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 391 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Tieáp laõo laïi noùi vôùi Söû Truyeàn Ñænh: – Phieàn Söû ñaïo huynh mang Vu baø baø vaøo trong kia, roài ra ngoaøi tieáp öùng. ÔÛ ñaây chæ caàn Hoaéc toång quaûn vaø Toáng Thieáu trang chuû traán thuû laø ñöôïc, ñoäng heïp laïi khuùc khuyûu, thuû deã coâng khoù, neáu tình theá quaù bí thì chuùng ta coù theå keùo heát vaøo ñaây coá thuû, ñôïi ñeán khi Minh chuû tænh laïi phaân bieät thaät giaû, roài cuøng keùo ra quyeát moät traän soáng maùi vôùi chuùng. Söû Truyeàn Ñænh öùng thanh ñaùp moät tieáng, roài caép ngang ngöôøi Vu baø baø chaïy vaøo trong. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi theâm vaøi caâu vôùi boïn Hoaéc Vaïn Thanh, Toáng Vaên Tuaán, ñoaïn saûi böôùc ñi ra höôùng cöûa ñoäng. Beân ngoaøi aùnh traêng môø nhaït haét vaøo, nhöng cuõng ñuû thaáy roõ boïn Voâ Truï thieàn sö ba ngöôøi aùn ngöõ tröôùc cöûa ñoäng. Khi ñeán cöûa ñoäng thì caøng thaáy roõ hôn, xa xa beân ngoaøi taàm ba boán thöôùc, ñöùng vaây quanh moûm ñaù coù theâm baûy taùm boùng ngöôøi khaùc, boïn hoï thaàn thaùi oai nghi ñænh laäp, nhöng chung quy khoâng thaáy coù ai leân tieáng noùi gì. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi vöøa nhìn thaáy tình hình naøy ñaõ baám buïng nghó: – AÙi, chaúng leõ boïn chuùng coøn coù nhaân vaät naøo thaân phaän cao hôn chöa xuaát hieän hay sao? Cam Huyeàn Thoâng khi aáy thaáy boùng Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñi ra thì ñoùn hoûi: – Maïnh ñaïo huynh, tình hình beân trong theá naøo roài? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi keå sô qua chuyeän Toáng Traán Sôn, roài hoûi: – Ñaùm vieän binh naøy ñeán laâu chöa? Cam Huyeàn Thoâng ñaùp: – Chöøng moät tuaàn traø, Maïnh ñaïo huynh nhìn kyõ xem boïn chuùng laø nhöõng teân naøo? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nghe thì giaät mình hoûi laïi: – YÙ Cam ñaïo huynh, chaúng leõ boïn chuùng coù cao thuû? – Baàn ñaïo chæ nhaän ra hai ngöôøi trong soá naøy, hai teân aên maëc coå quaùi kia chính laø Töông Taây Song Thi, nghe noùi boïn chuùng voõ coâng cöïc cao, moät vuøng löôõng hoà ñeàu vang löøng hung danh cuûa chuùng. Cöù vaäy ñuû thaáy saùu teân coøn laïi quyeát khoâng phaûi haïng voâ danh tieåu toát. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi luùc naøy ñaõ queùt nhìn qua heát boïn taùm ngöôøi kia, gaät guø noùi: – Khoâng sai, ngöôi vaän voõ phuïc maøu ñoû kia laø Hoûa Ma Nöõ, ñöùng ñaàu trong laøng haéc ñaïo nöõ ma, taâm aùc voâ cuøng. Laõo giaø thaân hình cao lôùn kia laø Baùch Boä Thaàn Quyeàn Vieân Quaûng Kieät, laõo ñaïo só toùc phuû vai laïi laø Nguõ Xoa Chaân Nhaân Vaïn Thieân Phong, chæ baèng maáy teân naøy cuõng ñuû gay caán roài ñaáy! 391 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 392 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Phi Hoàng Döïc Só nhích ñeán gaàn hoûi: – Boïn chuùng nhaân maõ tôï hoà nhö chöa ñeán ñuû? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi gaät ñaàu ñaùp: – Huynh ñeä cuõng nghó nhö vaäy, trong boïn chuùng coøn coù moät nhaân vaät thaân phaän cao hôn chöa ñeán! Phi Hoàng Döïc Só nhíu maøy hoûi: – Laøm sao bieát ñöôïc? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cöôøi ñaùp: – Thöû nhìn ñaùm kieâu huøng aùc baù naøy, neáu khoâng coù moät ngöôøi thaân phaän cöïc cao, voõ coâng sieâu chuùng, thì ai thoáng lónh ñöôïc boïn chuùng chöù? Cam Huyeàn Thoâng gaät ñaàu ñoàng tình: – Maïnh ñaïo huynh noùi chí lyù... Chöa noùi heát caâu boãng laïi í leân moät tieáng, tay chæ xuoáng höôùng doác nuùi la leân: – Nhìn kìa! oOo 392 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2