Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 3

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

78
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 3

 1. 27 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Ba COÁ SÖÏ TIEÂN COÂ KIEÁM T hanh y laõo nhaân voán ñaõ chuù yù giôø nhìn thaáy thì thaàm keâu leân: – AÙi da, chaúng phaûi laø Haéc Hoå Ñoäc Traûo, tuyeät kyõ bình sanh cuûa haén ñoù sao? Nghó nhanh trong ñaàu, voäi vaän möôøi thaønh coâng löïc vaøo song chöôûng, theùt lôùn moät tieáng roài phaùt leân ngheânh chieâu. Moät chieâu naøy caû song phöông ñeàu söû duïng taän löïc, chæ nghe moät tieáng “Buøng” lôùn long trôøi lôû ñaát. Trong ñaùm di phong cuoàn cuoän, caùt buïi bay muø mòt, chæ thaáy Haéc Hoå Thaàn toaøn thaân chaán ñoäng maïnh roài voït lui ra sau coù ñeán hai thöôùc. Thanh y laõo nhaân cuõng huù leân moät tieáng töïa hoà nhö toaøn chaân löïc trong ngöôøi ñaõ xuaát taùn, thaân hình chao ñao roài khoâng ñöùng vöõng, cuõng phaûi baät lui veà sau coù ñeán moät thöôùc daøi. Sau moät chieâu naøy, Haéc Hoå Thaàn tuy thoaùi veà sau hai thöôùc nhöng ñoù laø luùc caû ngöôøi laõo ñang ôû treân khoâng boå tôùi, ít nhieàu cuõng coù phaàn hôi thieät. Thanh y laõo nhaân cuõng khoâng truï noåi, böôùc lui moät böôùc daøi, cho neân xem tình hình ñuû thaáy raèng song phöông keû taùm laïng, ngöôøi nöûa caân, chöa ai chieám ñöôïc thöôïng phong. Coù ñieàu sau moät chieâu naøy, roõ raøng caû hai ñeàu söû duïng toaøn boä chaân löïc cuûa mình, neân luùc naøy chæ thaáy boïn hoï ñöùng yeân baát ñoäng, ñoâi maét kheùp hôø, ñieàu hoaø chaân khí, phuùt choác ñaáu tröôøng tónh mòch yeân laëng ñeán laï thöôøng. Nhöng khoâng gian traàm laëng aáy chöa keùo daøi ñöôïc bao laâu, ñoät nhieân vang leân moät gioïng thieáu phuï heùt lôùn: – Lan nhi! Laøm gì maø cöù ôû maõi trong quaùn röôïu khoâng chòu ra ñaây? Trong quaùn röôïu, coâ gaùi baùn hoa vöøa nghe thaáy thì tinh thaàn phaán chaán haún leân, boãng nhieân ñöùng daäy voäi vaøng goïi lôùn: – Meï... Hoå Xöông Nga Voâ Kî quaùt: – Ai? Gioïng phu nhaân kia vang leân: – Maëc xaùc haén, Lan nhi ra ñaây. Coâ gaùi baùn hoa ñaõ choäp laáy laüng hoa, mang leân tay roài nhìn Thanh y thö sinh cöôøi noùi: – Meï ta ñeán roài, ngöôi nhanh theo ta ra khoûi ñaây. 27 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 28 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thanh y thö sinh ngöôùc ñaàu noùi: – Coâ nöông... Nhöng coâ gaùi baùn hoa ñaõ voäi ngaét ngang: – AÙi da, con ngöôøi ngöôi vaãn chöa chòu nhanh ñi aø? Vöøa noùi tay traùi choäp laáy vaït aùo cuûa Thanh y thö sinh keùo nhanh ra ngoaøi. Hoå Xöông Nga Voâ Kî cöôøi gaèn moät tieáng theùt lôùn: – Caùc ngöôi ñi noåi ö? Hoå Traûo Toân Voâ Haïi cuõng la lôùn: – Nhò vò khaùch quan coøn chöa thanh toaùn tieàn röôïu nheù. Boïn hoï vöøa noùi vöøa ñònh xuaát thuû ngaên caûn khaùch ra khoûi töûu ñieám, ñoät nhieân nghe gioïng thieáu phuï kia cöôøi leân lanh laûnh ñeán choùi caû tai: – Boïn ngöôi taïi sao khoâng hoûi xem laõo nöông laø ai? Maø moät möïc muoán baét con gaùi laõo nöông ôû laïi cô chöù? Coâ gaùi baùn hoa ñaõ keùo ñöôïc Thanh y thö sinh ra khoûi quaùn, ñuùng ngay luùc aáy moät ñaïo ngaân quang laám taám nhö moät traän möa raøo löôùt ngang qua ñaàu boïn hoï roài rôi vaõi veà phía sau. Gaàn nhö cuøng luùc moät boùng ngöôøi nhoû nhaén thaân phaùp nhanh khoâng töôûng löôùt xen qua keõ hôû giöõa boïn hoï roài bieán maát vaøo maøn ñeâm, ñeán nhöõng tay cao thuû giang hoà cuõng khoâng theå nhìn thaáy boùng ngöôøi kia laø ai. Nhöng Hoå Traûo Toân thì chaán ñoäng theùt leân: – Thieân Nöõ Taûn Hoa, noùi vaäy baø laø Maõi Hoa Baø Truùc Taâm Coâ ö? Gioïng phu nhaân theùt leân ñanh laïnh: – Ngöôi bieát thì toát. Luùc naøy coâ gaùi baùn hoa keùo Thanh y thö sinh chaïy ra ñeán ngoaøi maáy tröôïng roài môùi döøng laïi ngöôùc ñaàu goïi lôùn: – Meï, meï ôû ñaâu? – Meï coøn coù vieäc, con cöù vieäc ñi tröôùc... Gioïng phu nhaân chæ nghe vang voïng töø treân khoâng xuoáng, khoâng thaáy boùng ngöôøi, noùi ñeán ñoù boãng nhieân baø kinh ngaïc la leân: – A, coøn teân tieåu töû kia laø ai? Coâ gaùi baùn hoa vaãn naém chaët vaït aùo cuûa Thanh y thö sinh khoâng buoâng ra, voäi noùi: – Haén laø... Roõ raøng laø coâ gaùi baùn hoa khoâng bieát Thanh y thö sinh kia laø ai, bôûi vaäy khoâng theå naøo ñaùp heát caâu hoûi ñöôïc. 28 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 29 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Gioïng phu nhaân vaêng vaúng beân tai boïn hoï: – Khoâng caàn noùi nhieàu, nôi naøy khoâng theå ôû ñöôïc laâu, caùc ngöôi nhanh chaïy ñi. Coâ gaùi baùn hoa laïi hoûi lôùn: – Meï, con tìm gaëp meï ôû ñaâu? – Khoâng caàn phaûi tìm ta, caùc ngöôi coøn chöa chòu chaïy nhanh leân ö? Coâ gaùi nghe khaãu khí cuûa meï mình bieát raèng tình hình ñaõ caáp baùch cho neân khoâng daùm hoûi nhieàu, voäi vaøng quay ngöôøi noùi vôùi Thanh y thö sinh: – Chuùng ta chaïy thoâi. Mieäng thì noùi, tay thì keùo aùo chaøng chaïy veà phía ngoaøi traán. Thanh y thö sinh voán nhaän ra thieáu nöõ coù voán haûo taâm vôùi mình cho neân khoâng heà khaùng cöï maø cöù theo böôùc chaân cuûa coâ ta maø chaïy theo. Hai ngöôøi chaïy coù ñeán hôn möôøi daëm ñöôøng, coâ gaùi baùn hoa luùc naøy nghe thôû hoån heån, tuy trong maøn ñeâm nhöng cuõng coù theå nhaän ra ñöôïc nhöõng gioït moà hoâi laám taám treân traùn, böôùc chaân baát giaùc cuõng chaäm laïi roài buoâng haún tay khoûi vaït aùo Thanh y thö sinh. Qua moät luùc môùi laáy laïi hôi thôû bình thöôøng noùi: – Thoâi, chuùng ta taïm nghæ chaân ôû ñaây moät luùc roài ñi tieáp. Thanh y thö sinh chaáp tay vaùi daøi noùi: – Caàu mong coâ nöông ra tay cöùu giuùp taïi haï caûm kích voâ cuøng. Coâ gaùi baùn hoa treân maët phôùt hoàng leân, trong aùnh maét hieän moät nuï cöôøi töôi taén, nguyùt daøi Thanh y thö sinh moät caùi roài noùi: – Khoâng caàn caûm taï, toâi chæ muoán hoûi coâng töû moät caâu. – Khoâng bieát coâ nöông muoán hoûi gì ñaây? – Toâi chæ muoán hoûi coâng töû coù bieát voõ coâng hay khoâng? – A... Taïi haï cuõng coù luyeän qua vaøi naêm. Coâ gaùi baùn hoa gioïng the theù vang leân: – AÙi da, thì ra ngöôi thaân taøng baát loä. Höø, neáu bieát sôùm ngöôi coù luyeän voõ ngheä thì ta chaúng caàn keùo ngöôi chaïy laøm gì. Thanh y thö sinh cöôøi caàu hoaø noùi: – Taïi haï quaû thaät coù luyeän qua vaøi naêm voõ ngheä. Theá nhöng chæ laø ñeå reøn luyeän cô theå, xöa nay chöa heà ñoäng thuû vôùi ai. Coâ gaùi baùn hoa nhuùn vai bóu moâi noùi: – Chæ caàn thaáy ngöôi chaïy hôn möôøi maáy daëm ñöôøng maø hôi thôû vaãn bình thöôøng, saéc maët khoâng ñoû, boä phaùp nhanh nheïn, roõ raøng ngöôi laø ngöôøi voõ coâng coøn cao hôn ta. – Coâ nöông quaù khen khieán taïi haï hoå theïn voâ cuøng. 29 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 30 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Coâ gaùi baùn hoa nhìn thaáy Thanh y thö sinh cöû chæ nho nhaõ chaân thaät, khoâng gioáng nhö moät keû haønh taåu giang hoà, khoâng neùn noåi hieáu kyø lieác daøi chaøng ta moät caùi roài nheï gioïng hoûi: – Thoâi ñöôïc, nhöng maø toâi chöa ñöôïc thænh giaùo quí danh cuûa coâng töû. – Khoâng daùm, taïi haï hoï Nhaïc, tieän danh Tieåu Tuaán, daùm hoûi phöông danh coâ nöông laø...? Coâ gaùi baùn hoa nghe hoûi thì öûng maët leân, theá nhöng luùc naøy may laø ñang ñeâm, trôøi toái cho neân cuõng bôùt theïn, cuùi ñaàu noùi lí nhí trong mieäng: – Vöøa roài coâng töû khoâng nghe meï toâi goïi teân toâi hay sao? – Khoâng, luùc ñoù trong loøng toâi ñang phaùt hoaûng, leänh ñöôøng noùi gì, caên baûn toâi cuõng khoâng nghe thaáy... Coâ gaùi baùn hoa baät cöôøi khuùc khích roài daåu moâi cöôøi noùi: – Khoâng nghe thì thoâi, toâi chaúng noùi ñaâu. Noùi roài coâ ta tìm moät khoái ñaù ngoài nghæ chaân. Tieåu Tuaán nghe noùi vaäy thì maët ñoû leân, luøng buøng trong mieäng: – Coâ nöông thöù loãi cho taïi haï maïo muoäi. Coâ gaùi baùn hoa cöôøi khuùc khích noùi: – AÙi da, xem con ngöôøi cuûa ngöôi thì ñuùng laø moät con moït saùch, vöøa roài ta chæ ñuøa thoâi. Teân ta laø Truùc Thu Lan... – A! Thì ra laø Truùc coâ nöông. Noùi xong boãng lí nhí ngaâm leân trong mieäng: – Nhaãn thu lan dó vi boäi... Ñoaïn ngöõng ñaàu leân taùn moät caâu: – Teân coâ nöông thaät laø ñeïp. Truùc Thu Lan nghe chaøng taùn myõ moät caâu thì trong loøng caûm thaáy ngoït ngaøo, saéc maët öûng ñoû leân, maét loä thu ba chôùp nheï maáy caùi roài hoûi: – Vöøa roài coâng töû noùi gì? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – AØ, ñoù laø moät caâu trong sôû töø, chæ taùn myõ Thu Lan vöøa thanh cao vöøa tinh khieát, reã ñaâm saâu maø laøm thaønh boäi hoa. Truùc Thu Lan ñoâi maét ñen laùy maø thoâng minh, luùc naøy löôùt qua aùnh maét dò thöôøng, roài nhoeûn mieäng cöôøi noùi: – Coâng töû ñem thi phuù ra maø noùi thì toâi chaúng hieåu gì caû. Noùi roài khoâng ñôïi cho Tieåu Tuaán leân tieáng, beøn hoûi ngay: 30 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 31 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Nhaïc coâng töû, laàn naøy coâng töû cuõng ñeán ñaây vì baûo kieám ö? – Baûo kieám ö? Nhaïc Tieåu Tuaán ngöng maét nhìn coâ ta loä veû ngaïc nhieân noùi: – Taïi haï chæ laø tieän ñöôøng ngang qua ñaây, vì chöa qua ñöôïc soâng neân môùi gheù vaøo töûu ñieám nghæ chaân, coâ nöông noùi ñeán thanh baûo kieám, chuyeän laø theá naøo? Truùc Thu Lan nhìn ñoái phöông nöõa tin nöõa ngôø, aùnh maét nhö cöôøi maø khoâng cöôøi, noùi: – Coâng töû thaät khoâng vì chuyeän ñoù sao? Nhöng vì sao boïn Hoå Traûo Toân laïi khoâng chòu ñeå cho coâng töû ñi? – Taïi haï quaû thöïc laø khoâng bieát gì caû, leû naøo coâ nöông khoâng nguyeän noùi roõ ra cho taïi haï bieát? Truùc Thu Lan hôi dòch ngöôøi ra moät chuùt roài voã voã vaøo phieán ñaù noùi: – Coâng töû ngoài xuoáng ñaây roài toâi seõ noùi cho nghe. Ngöôøi ta laø moät vò coâ nöông maø töï nhieân phoùng laõng, Nhaïc Tieåu Tuaán taát nhieân laø khoâng tieän choái töø, chaàn chöø moät chuùt roài beøn ngoài xuoáng beân caïnh coâ naøng. Anh chaøng voán xöa nay chæ quen vôùi ñeøn saùch thi phuù, chöa töøng tieáp xuùc vôùi nöõ nhi, huoáng gì laø luùc naøy coøn ñöôïc caän keà saùt beân, töï nhieân caûm thaáy tim hoài hoäp ñaäp loaïn leân, thaàn thaùi toû ra khoâng ñöôïc töï nhieân. May maø luùc naøy ñeâm khuya toái trôøi, Truùc Thu Lan cuõng khoâng ñeå yù cöù thaáp gioïng keå: – Ñeán Qua Chaâu tìm baûo kieám, hieän taïi laø moät söï kieän lôùn laøm chaán ñoäng giang hoà, Nhaïc coâng töû leõ naøo laïi khoâng bieát moät tí gì? – Taïi haï xöa nay chöa töøng daán böôùc giang hoà, cuõng chöa töøng nghe qua ngöôøi ta noùi chuyeän naøy, coâ nöông leõ naøo laïi khoâng tin? – ÖØm... Thu Lan gaät ñaàu roài noùi tieáp: – Toâi tin, chuyeän voán khaù daøi, ñi ngöôïc laïi töø ñaàu thì phaûi keå töø khi Toáng Cao Toâng nam ñoä caàu Döông töû döïng neân nhaø Nam Toáng maø noùi... Nhaïc Tieåu Tuaán nghe vaäy thì chau maøy kinh ngaïc la leân: – Thôøi gian laâu ñeán theá ö? Truùc Thu Lan gaät ñaàu roài keå tieáp: – Qua Chaâu voán ñöôïc coi laø moät giang caûng lôùn, coøn goïi laø Tam Xoa Haø, gaàn ñoù coù moät chieác caàu goïi laø caàu Döông Töû. Luùc Toáng Cao Toâng qua soâng vöôït veà phía Nam, ñeán caàu Döông Töû, quaân Kim cuõng vöøa ñuoåi kòp ñeán. Baây giôø coù moät vò anh huøng daân toäc laø Yeán Hieáu Quaûng vaø con gaùi cuûa oâng ta laø Yeán Trinh Coâ ñi theo hoä giaù. Boïn 31 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 32 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long hoï ñaõ ñaùnh nhau moät traän quyeát lieät vôùi quaân Kim ngay treân caàu Döông Töû. Cha con hoï ñöôïc coi laø nhöõng ngöôøi voõ ngheä toaøn taøi, gieát cheát coù ñeán caû ngaøn quaân Kim môùi baûo hoä ñöôïc Toáng Cao Toâng ñoä haø an toaøn. Cuõng vì vaäy maø töø ñoù giang sôn Nam Toáng baét ñaàu ñöôïc döïng leân, theá nhöng cha con boïn hoï vì ngöôøi ít theá coâ, cuoái cuøng ñaõ töû traän cheát moät caùch oanh lieät... Nhaïc Tieåu Tuaán cheïn ngang hoûi: – Nhöõng chuyeän naøy vôùi vieäc thanh baûo kieám thì coù lieân quan gì vôùi nhau? – Ñöông nhieân laø coù lieân quan. Yeán Trinh Coâ luùc ñaùnh nhau vôùi quaân Kim coù söû duïng moät thanh leâ hoa thöông vuøng vaãy saùt ñòch nhieàu voâ keå, theá nhöng beân tay traùi coøn söû duïng ñoäc ñaùo hôn laø moät thanh baûo kieám. Thanh baûo kieám naøy coù teân goïi laø Haéc Kim Kieám, nghe noùi noù ñöôïc cheá töø moät loaïi theùp nam chaâm coù ñeán haøng vaïn naêm. Noù khoâng nhöõng voâ cuøng saéc beùn vaø cöùng raén nhö kim cöông maø choã ñoäc ñaùo cuûa noù laø coù theå huùt heát binh khí cuûa ñoái phöông. Yeán Trinh Coâ tay traùi duøng kieám tay phaûi duøng thöông. Kieám thì ñeå thu huùt binh khí cuûa ñoái phöông, thöông thì duøng ñeå ñaâm gieát ñoái phöông. Chính ñoù laø nguyeân nhaân ñaõ khieán Yeán Trinh Coâ laäp neân chieán tích huy hoaøng maø trôû thaønh anh huøng cuûa daân toäc. Töông truyeàn raèng sau khi Yeán Trinh Coâ oanh lieät hy sinh, thì thanh baûo kieám bò rôi xuoáng chieác caàu Döông Töû... Truùc Thu Lan nghæ laáy hôi moät chuùt roài tieáp: – Maõi ñôøi sau, thöôøng nhôù veà chieán coâng oanh lieät naêm xöa, ngöôøi vaø vaät ñöôïc gheùp laïi maø coù teân laø Trinh Coâ Kieám. Theá roài thôøi gian gaàn ñaây nghe noùi raèng coù moät ngö daân trong luùc buûa löôùi ôû döôùi chaân caàu Döông Töû ñaõ vôùt ñöôïc moät thanh coå kieám. Nghe noùi thanh kieám khoâng nhöõng khoâng bò ræ seùt maø löôõi kieám phaùt quang, ñoàng thôøi noù coøn huùt taát caû nhöõng ngö cuï gì baèng saét cuûa ngöôøi ngö daân cho neân moïi ngöôøi môùi nghó ngay laø Thanh Coâ Kieám naêm xöa maø Yeán Trinh Coâ ñaõ ñaùnh rôi xuoáng ñaáy. Tin töùc lan roäng, moät ñoàn möôøi, möôøi ñoàn traêm raát nhanh choùng truyeàn khaép giang hoà voõ laâm. Noù taïo neân moät söùc haáp daãn ñoái vôùi moïi ngöôøi treân giang hoà, cho neân anh huøng caùc phöông caùc phaùi ñaõ khoâng quaûn ngaïi ñöôøng xa maø ñoå doàn veà Qua Chaâu naøy ñeå truy tìm caây baûo kieám naêm xöa. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Moät thanh kieám coù töø tính huùt ñöôïc saét cuõng coù gì gheâ gôùm maø khieán cho taát caû voõ laâm ai ai cuõng naùo nhieät truy taàm chöù? – Ñöông nhieân vôùi ngöôøi bình thöôøng thì khoâng thaáy ñöôïc söï tuyeät dieäu cuûa noù, nhöng moät ngöôøi luyeän voõ coâng maø coù ñöôïc thanh thaàn binh chí khí naøy trong tay taát nhieân luùc ñoäng thuû cuøng ñoái phöông chieám öu theá voâ cuøng to lôùn. Thöû nghó khi ñoäng thuû, ñoái phöông chöa kòp xuaát chieâu maø binh khí ñaõ bò thanh baûo kieám naøy huùt bay maát, chaúng phaûi laø ñaùng kinh ngöôøi ñoù sao? Cho neân ñoái phöông coù muoán duøng kim chaâm laøm aùm khí cuõng khoù coù theå ngaàm taäp kích leùn ñöôïc ngöôi neáu coù mang thanh baûo kieám naøy treân ngöôøi. Ngoaøi ra, noù coøn coù moät truyeàn thuyeát khaùc, ngöôøi duøng thanh baûo kieám naøy neáu coâng löïc caøng cao thì haáp löïc caøng lôùn, coù theå duøng baûn thaân noäi gia tích chaân 32 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 33 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long khí doàn vaøo thanh baûo kieám, bieán noù trôû thaønh moät luoàng Linh Tuï Chaân Khí coù theå huùt ñöôïc binh khí trong tay ñòch nhaân ôû ngoaøi xa taàm moät ñeán hai tröôïng, thöû nghó noù coù moät dieäu duïng nhö vaäy, ngöôøi treân giang hoà ai ai laïi khoâng muoán chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán mæm cöôøi: – Noùi theá coâ nöông ñeán ñaây cuõng ñeå truy tìm thanh baûo kieám ö? – OÀ, toâi chæ nhaân hieáu kyø maø ñeán ñaây xem chuyeän thoâi, thöû coi treân giang hoà coù bao nhieâu tay thöôïng thaëng, boïn hoï giôø quaàn taäp taïi Qua Chaâu naøy, baèng moät chuùt baûn lónh cuûa toâi maø daùm tranh ñoaït vôùi boïn hoï sao? Vöøa noùi ñeán ñoù, boãng nhieân nghe moät gioïng aâm traàm töø phía sau voïng laïi: – Coâ nöông noùi theá chaúng phaûi laø töï khieâm toán laém sao? Truùc Thu Lan nghe vaäy giaät mình quay laïi hoûi lôùn: – Ai? – Ha ha... Ñöông nhieân laø tieåu laõo. Trong boùng ñeâm moät boùng ñen xuaát hieän löôùt nhanh tôùi, thoaït nghe gioïng noùi cuõng coù theå ñoaùn ngay ra ñöôïc chính laø laõo chuû quaùn röôïu Hoå Traûo Toân Voâ Haïi. Truùc Thu Lan neùt maët sa saàm laïnh gioïng noùi: – Ngöôi coøn ñuoåi theo ta ñeán ñaây laøm gì? Hoå Traûo Toân nhuùn vai cöôøi hì hì noùi: – Teä thöôïng nhaân vì bieát coâ nöông laø aùi nöõ cuûa Maõi Hoa Baø Truùc Taâm Cô, cho neân môùi linh cô laõo ñeán môøi coâ nöông. Truùc Thu Lan ngaïc nhieân la lôùn: – Môøi ta? Haéc Hoå Thaàn muoán ngöôi ñeán môøi ta ö? – Ñöông nhieân, ñöông nhieân. Hoå Traûo Toân nhuùn vai cöôøi noùi tieáp: – Neáu chaúng phaûi teä thöôïng nhaân coù lôøi môøi thì tieåu laõo coù moïc theâm ba caùi ñaàu ñi nöõa cuõng chaúng bao giôø daùm maïo xöng teä thöôïng nhaân maø ñeán ñaây. Truùc Thu Lan laïnh gioïng: – Môøi ta ñi laøm gì? – Ñieàu naøy thì tieåu laõo khoâng roõ. – Ta khoâng ñi. Hoå Traûo Toân Voâ Haïi cöôøi haéc haéc maáy tieáng roài noùi: – Tieåu laõo chæ phuïng meänh maø haønh söï, coâ nöông leû naøo maø khoâng neå maët tieåu laõo moät chuùt chöù? – Ta ñaõ noùi khoâng ñi laø khoâng ñi. 33 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 34 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Coâ nöông neáu quaû quyeát khoâng ñi, thöû hoûi tieåu laõo phaûi veà baåm baùo theá naøo vôùi teä thöôïng nhaân ñaây? Truùc Thu Lan ngaác ñaàu bóu moâi noùi: – Ñoù laø chuyeän cuûa ngöôi. – Tieåu laõo nhö ñaõ ñeán ñaây maø khoâng môøi ñöôïc coâ nöông ñi, thöû hoûi laøm sao ñöôïc chöù? Truùc Thu Lan cöôøi nhaït: – Ngöôi ñònh laøm gì ñaây? Hoå Traûo Toân Voâ Haïi coøn chöa kòp ñaùp, thì boãng trong boùng ñeâm nghe coù tieáng aùo löôùt gioù, phuùt choác hai boùng ngöôøi phoùng ñeán gaàn, chæ thaáy moät beùo moät gaày, trong chöøng maáy tröôïng moïi ngöôøi ñaõ nhaän ra ñoù chính laø Lyù Baïch Khoâi vaø Haø Baù Thoâng, chính laø boïn Yeáu Meänh Thöông Taåu. Truùc Thu Lan lieác xeùo laõo ta moät caùi roài haát haøm hoûi: – Boïn chuùng hai teân coù leõ laø ñaõ ñaàu lónh chuû nhaân cuûa ngöôi roài chöù? Khoâng ñôïi cho Hoå Traûo Toân ñaùp, Cöông Traûo Haø Baù Thoâng ñaõ böôùc ñeán cöôøi ha haû noùi: – Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy, Huynh ñeä chuùng ta thöøa mong Toân laõo nhi tieán cöû, hieän taïi ñaõ laø ngöôøi ñöông sai cuûa Haéc Hoå Thaàn chuû nhaân. Lyù Baïch Khoâi cuõng lieàn tieáp lôøi: – Teä chuû nhaân ñaõ coù lôøi môøi gaëp maët coâ nöông, cho neân môùi sai Toân laõo nhò ñeán ñoùn, ñaây cuõng nhö neå maët coâ nöông laém roài ñoù, theo yù taïi haï thì coâ nöông chôù neân töø choái. Nhaïc Tieåu Tuaán töø naõy giôø khoâng môû mieäng, luùc naøy môùi böôùc leân moät böôùc noùi: – Moãi ngöôøi ñeàu coù chí höôùng rieâng, Truùc coâ nöông ñaõ khoâng nguyeän yù di, caùc ngöôi cuõng khoâng neân cöôõng böùc. Hoå Traûo Toân lieác xeùo Nhaïc Tieåu Tuaán moät caùi roài cöôøi leân ha haû noùi: – Hay laém, theo yù tieåu laõo thì Truùc coâ nöông khoâng muoán ñi moät mình, hay laø coù vò coâng töû naøy ñaây seõ theo thaùp tuøng coâ nöông moät chuyeán. Truùc Thu Lan lieàn saán leân moät böôùc chaân tröôùc maët Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Nhaïc coâng töû, boïn hoï muoán tìm chæ laø toâi chöù khoâng lieân quan gì ñeán coâng töû. Hoå Traûo Toân noùi: – Noùi vaäy coâ nöông ñoàng yù roài chöù? Chaúng ngôø Truùc Thu Lan ngheách maët leân noùi lôùn: – Ta khoâng ñi. Vöøa noùi coâ ta vöøa thuaän tay ñöa laüng hoa töø tay traùi chuyeån sang tay phaûi, treân 34 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 35 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long laüng truùc chæ thaáy truøm moät maûnh vaûi, theá nhöng khoâng ai bieát beân trong noù ñöïng caùi gì. Hoå Traûo Toân nhìn chaêm coâ ta roài boãng nhieân cöôøi laïnh leõo noùi: – Coâ nöông ñaùp theá, chaúng hoaù ra röôïu môøi khoâng uoáng hoùa ra muoán uoáng röôïu phaït. Truùc Thu Lan tay phaûi boãng vung leân moät caùi nghe moät tieáng ngaân daøi, tieáp theo laø moät ñaïo haøo quang laáp laùnh. Trong tay coâ ta ñaõ naém moät thanh nhuyeãn kieám, aùnh theùp laønh laïnh, roõ raøng laø moät thanh baûo kieám. Coâ ta höõu thuû hoaønh ngang thanh kieám tröôùc ngöïc, taû thuû caàm laüng truùc dang ra ngoaøi vöøa hieân ngang vöøa laïnh luøng noùi: – Hoå Traûo Toân, ta chaúng bieát laø uoáng röôïu môøi röôïu phaït theá naøo, ngöôi chæ giaùo ñi. Nhaïc Tieåu Tuaán töø toán caûn laïi: – Coâ nöông chôù haø taát phaûi ñoäng ñao ñoäng kieám vôùi boïn chuùng laøm gì. Truùc Thu Lan gioïng to ra hôi saüng: – AÙi da, con ngöôøi Nhaïc töôùng coâng môùi laø... boïn hoï ñaõ tìm tôùi ñaây thì haù boû qua cho sao? Hoå Traûo Toân lieàn quay nhìn nhanh boïn Yeáu Meänh Thöông Taåu, gaät nheï ñaàu ra hieäu. Lyù Baïch Khoâi luùc naøy thaät ra ñaõ caàm ñoâi Thieát Buùt treân tay, vöøa nhaän ñöôïc chæ thò cuûa Hoå Traûo Toân lieàn saûi böôùc tôùi laïnh luøng noùi: – Truùc coâ nöông ñaõ nguyeän chæ giaùo, taïi haï xin tieáp. – Caùc ngöôi ba ngöôøi cöù xoâng leân moät löôït ñeå boån coâ nöông tieän tay deïp moät laàn. Lyù Baïch Khoâi khaúng khaùi noùi: – Ñoái phoù vôùi moät Truùc coâ nöông, chæ moät mình Lyù moã cuõng ñaõ laø quaù ñuû roài. – Höø, ñöôïc, Xem kieám. Lôøi buoâng, kieám xuaát. Trong tieáng theùt daøi, thanh nhuyeãn kieám töïa nhö con linh xaø phaùt haøn quang löôùt tôùi, chieâu thöùc chæ laø moät chieâu bình dò Thanh Long Thaùm Huyeät, theá nhöng ñöôøng theá thì cöïc nhanh vaø maïnh, beân trong taát coøn chöùa nhieàu bieán hoaù. Thieát Buùt Lyù Baïch Khoâi nhuùn ngöôøi neù qua chieâu ñaàu, mieäng cöôøi leân haêng haéc maãy tieáng, theùt lôùn: – Coâ nöông quaû laø nhaát thaân tuyeät kieám. Thaät tình thì haén chæ nghó laø ñoái phoù vôùi moät coâ gaùi baùn hoa chaúng ñaùng gì neân ñaùnh giaù ñoái phöông raát thaáp. Theá nhöng luùc naøy xem moät kieám khôûi thöùc cuûa Truùc Thu Lan, haén khoâng khoûi thöøa nhaän kieám phaùp cuûa coâ ta cuõng ñaït ñöôïc taùm chín thaønh hoaû haäu. 35 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 36 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Vöøa noùi caëp Thieát Buùt vöøa ra chieâu, taû buùt thuaän theá ñieåm ñeán khuyûu tay cuûa ñoái phöông, nhöng ñaây chæ laø moät hö chieâu, höõu buùt thaêng hình ñoät nhieân xoay voøng veà beân phaûi, taû thuû xuaát buùt cöïc nhanh vaøo huyeät yeâu boái treân löng Truùc Thu Lan. Truùc Thu Lan voäi vaøng thoaùi boä hoài thaân traùnh chieâu ñoái phöông, theá nhöng laáy thoaùi laøm coâng, chæ thaáy thanh nhuyeãn kieám thu roài laïi phaùt nhanh ra nhö chôùp, bieán chieâu Phong Baù Taûo Dieät. Keng moät tieáng vang daøi, ngaân quang xaï xuaát, roõ raøng laø thanh nhuyeãn kieám cuûa Truùc Thu Lan ñaõ ñaùnh baät ngoïn buùt cuûa ñoái phöông ra ngoaøi, theá nhöng coâng löïc cuûa naøng khoâng baèng ñöôïc Thieát Buùt Lyù Baïch Khoâi, caû ngöôøi naøng bò chaán ñoäng baät lui sau ñeán hai böôùc. Lyù Baïch Khoâi laø haïng ngöôøi lang baït giang hoà, kinh nghieäm ñaùnh nhau taát nhieân coù thöøa. Thaáy Truùc Thu Lan bò ngoïn Thieát Buùt cuûa mình ñaùnh baät lui veà sau, khoâng ñôïi naøng ñöùng vöõng, ñaõ theùt lôùn moät tieáng roài phi thaân phoùng ñeán xuaát buùt boài theâm moät chieâu Thieân Tinh Ñieåm Xaï. Truùc Thu Lan phaùt hoaûng voäi tung ngöôøi nhaûy lui... Theá nhöng Lyù Baïch Khoâi hai ngoïn Thieát Buùt luùc naøy nhö caëp roàng bay phöôïng muùa, lieân hoaøn phaùt ra lieàn boán chieâu. Truùc Thu Lan nhaát thôøi thaát thuû ñaønh phaûi thoaùi lieàn ba boán böôùc theo theá taán coâng cuûa ñoái phöông. Theá nhöng naøng chaúng phaûi laø moät tay kieám thuû taàm thöôøng, sau maáy laàn thoaùi böôùc nhöôïng chieâu, saéc maët vaãn khoâng bieán ñoåi, ñoät nhieân heùt to leân moät tieáng daøi traán aùp tinh thaàn ñoái phöông, thanh nhuyeãn kieám trong tay rung leân baàn baät, phaùt ra haøn quang truøm caû khoâng gian, thanh nhuyeãn kieám ñaùnh ra chieâu Baùch Hoa Taùn Xaï, aùnh kieám töïa nhö moät maøn hoa cuoán huùt caû ñoâi Thieát Buùt cuûa doái phöông. Ñöùng ôû beân ngoaøi, Nhaïc Tieåu Tuaán chæ thoõng tay quan saùt, theá nhöng treân maët chaøng aån hieän neùt lo aâu, roõ raøng laø ñang ñeå taâm lo laéng cho Truùc Thu Lan, theá nhöng khoâng coù caùch gì trôï giuùp. Thieát Buùt Lyù Baïch Khoâi voán thaønh danh giang hoà nhôø caëp Thieát Buùt, luùc naøy thi trieån toaøn laø tuyeät hoïc lieân tu baát taän. Voâ luaän theá naøo, kieám phaùp cuûa Truùc Thu Lan chæ laø nhaát thôøi phaùt huy uy maõnh, treân maët soá löôïng maø so saùnh thì roõ raøng naøng chòu thieät, laáy moät ñaáu hai. Neân bieát ngöôøi söû duïng phaùn quang buùt voán gioûi moân ñaû huyeät phaùp, luùc naøy caëp buùt trong tay Lyù Baïch Khoâi heát thöôïng ñeán haï. Heát taû ñeán höõu, ñaâu ñaâu cuõng thaáy buùt vaïch, chæ caàn Truùc Thu Lan moät chuùt sô hôû ñöôøng kieám thì ngoïn buùt cuûa ñoái phöông nhaát ñònh seõ thöøa cô maø ñieåm truùng thöông ngay. Moät ngöôøi luyeän kieám maáy möôi naêm, luùc phaùt kieám ra chieâu thì töïa hoà nhö raát kín ñaùo, nhöng khoâng theå naøo khoâng ñeå loä moät choã sô hôû nhoû, moät pho kieám phaùp tuyeät hoïc nhö Löôõng Y Kieám phaùp cuûa Voõ Ñang hay Ñaït Ma Kieám phaùp cuûa Thieáu Laâm, 36 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 37 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long cuõng khoâng theå daùm noùi raèng laø khoâng coù choã sô hôû. Huoáng gì laø Truùc Thu Lan, moät nöõ nhi giang hoà, kieám phaùp ñaâu tinh thaâm uyeân baùc, nhöng caøng ñaùnh keùo daøi thì caøng baát lôïi veà maët khí löïc. Cho neân ngoaøi naêm möôi chieâu thì kieám xem ra coù veû chaäm laïi, choã sô hôû caøng deã thaáy hôn. Thieát Buùt Lyù Baïch Khoâi luùc naøy caøng ñaùnh caøng haêng, tinh thaàn caøng phaán chaán hôn. Khi thaáy ñoái phöông khí löïc ngaøy caøng suy yeáu, boãng nhieân gaõ cöôøi gaèn maáy tieáng haéc haéc, roài taû buùt phaùt chieâu ñaùnh baät thanh nhuyeãn kieám treân tay Truùc Thu Lan, ñoàng thôøi phoùng höõu buùt nhanh nhö chôùp ñieåm vaøo huyeät Kieân Tónh treân vai phaûi naøng. Gaõ xuaát thuû tuy thaáy nheï nhaøng, theá nhöng huyeät Kieân Tónh voán laø moät trong möôøi hai troïng huyeät treân thaân theå con ngöôøi, Truùc Thu Lan laàn naøy khoâng kòp neù traùnh, toaøn thaân giaät naõy nheï moät caùi, tay phaûi buoâng thoûng, ngoïn kieám rôi laên loùc treân ñaát keâu leng keng. Nhaïc Tieåu Tuaán xem ñeán ñaây thì phaùt hoaûng, voäi xoâng leân la lôùn: – Truùc coâ nöông, coâ nöông khoâng sao ñaáy chöù? Hoå Traûo Toân nhìn nhanh veà phía Cöông Traûo Haø Baù Thoâng haát haøm moät caùi, nguï yù: Haõy deïp teân tieåu töû naøy cho ta. Haø Baù Thoâng khoâng ñôïi laõo noùi thaønh lôøi, theá nhöng cuõng hieåu yù, laäp töùc nhuùn mình phoùng tôùi chaän ngang tröôùc maët Nhaïc Tieåu Tuaán haø haø noùi: – Hay cho moät keû ña tình coâng töû, xem ra ngöôi neân tieãn coâ ta ñi moät chuyeán naøy... Vöøa döùt lôøi, baøn tay traûo ñaõ choäp nhanh ñeán ngöïc Nhaïc Tieåu Tuaán. Haén coù ngoaïi hieäu laø Cöông Traûo, voán xöa nay thaønh danh giang hoà vì naêm chieác vuoát saét taåm ñoäc cuûa haén. Theá nhöng laàn naøy nghó raèng ñoái phoù vôùi moät coâng töû moït saùch nhö Tieåu Tuaán, töï nhieân haén khoâng caàn phaûi mang vuoát saét vaøo tay. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy haén taán coâng thì nhaûy lui ra sau theo baûn naêng, roài la lôùn: – Ngöôi caûn ta laø coù yù gì chöù? Cöông Traûo Haø Baù Thoâng vöøa roài chæ laø choäp nheï moät phaùt nhöng khoâng truùng, luùc naøy haén ñònh tung ngöôøi nhaûy ñeán taán coâng tieáp, theá nhöng ñoâi maét haén baát chôït baét gaëp aùnh maét cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán. Trong aùnh maét cuûa chaøng thieáu nieân phaùt ra hai luoàng nhaõn quang laïnh luøng ñaày uy löïc thì baát giaùc haén ruøng mình khöïng ngöôøi laïi thaàm nghó: – Tieåu töû naøy chaúng leõ trong ngöôøi taøng chöùa moät noäi löïc thöôïng thaëng hay sao? Chæ nhaân nghó theá haén queân maát caû ñoäng thuû. Theá nhöng chaúng ngôø Nhaïc Tieåu Tuaán laïi vung tay choäp laáy tay haén ñang ñöa hôø ra, muïc ñích ñaåy haén ra ngoaøi, mieäng quaùt lôùn: – Traùnh ra. 37 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 38 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaät khoâng theå tin noåi chæ moät caùi ñaåy tay nheï maø Haø BaùThoâng nhaøo loän vaêng ra xa coù ñeán ngoaøi baûy taùm xích. Nhaïc Tieåu Tuaán baây giôø dang trong loøng hoát hoaûng lo laéng cho Truùc Thu Lan, neân caên baûn khoâng ñeå yù ñeán Haø Baù Thoâng, chæ saán böôùc ñeán tröôùc maët Thieát Buùt theùt lôùn: – Ngöôi haõy thaû coâ aáy ra. Thì ra vöøa roài Lyù Baïch Khoâi sau khi ñieåm truùng huyeät ñaïo Truùc Thu Lan thì thuaän tay choäp laáy ngöôøi naøng. Coù leõ ñeán luùc naøy gaõ vaãn chöa bieát tình hình cuûa Haø baù Thoâng bò Nhaïc Tieåu Tuaán haát vaêng ra ngoaøi neân theùt lôùn: – Ngöôi ñònh laøm gì? Nhaïc Tieåu Tuaán cuùi ngöôøi xuoáng nhaët laáy thanh nhuyeãn kieám cuûa Truùc Thu Lan ñaùnh rôi, quaùt lôùn: – Taïi haï muoán ngöôi buoâng Truùc coâ nöông ra. Vöøa noùi trong luùc caáp baùch, muoán gaït khoâng ñeå ñoái phöông caûn ñöôøng cho neân chaøng ñaõ söû duïng moät thuû phaùp chaân truyeàn cuûa sö phuï mình, theá nhöng ñoù chæ laø chuyeän voâ tình. Luùc naøy ñaây, naém trong tay thanh nhuyeãn kieám maø chaøng chöa töøng bao giôø söû duïng qua, neân thanh nhuyeãn kieám gioáng nhö con raén cheát, ngoaét ngoeûo treân tay. Laïi noùi Cöông Traûo Haø Baù Thoâng naèm moäng cuõng khoâng theå ngôø noåi moät thö sinh taàm thöôøng troùi gaø khoâng chaët naøy ñaõ haát vaêng mình ra ngoaøi baûy taùm xích, loän nhaøo maáy voøng. Laõo loàm coàm boø daäy phuûi buïi ñaát treân aùo roài böôùc tôùi beân ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi gaèn noùi: – Tieåu töû, thì ra ngöôi cuõng khaù ñaáy. Döùt lôøi, laõo lieàn vung tay xuaát traûo chuïp ñeán sau gaùy cuûa chaøng. Gaõ tuy chöa mang nhöõng chieác vuoát saét vaøo tay, theá nhöng uy danh thieát traûo vang löøng voõ laâm thì vôùi baøn tay khoâng, xuaát chieâu cuõng ñuû laáy maïng ñoái phöông. Nhaïc Tieåu Tuaán bò taán coâng töø beân hoâng, chaøng chæ döøng tay xuaát chieâu cöïc nhanh choäp vaøo coå tay ñoái phöông. Chæ nghe “boáp” moät tieáng, Haø Baù Thoâng chaúng theå ngôø ñöôïc gaõ xuaát thuû choäp gaùy ñoái phöông laïi bò ñoái phöông choäp truùng coå tay mình... Haø Baù Thoâng coøn chöa kòp nhaän ra ñoái phöông vöøa xuaát chieâu nhö theá naøo, chæ thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán thuaän ñaø haát haén ra ngoaøi, caû ngöôøi Haø Baù Thoâng to beùo nhö theá laïi vaêng ra xa hôn hai tröôïng, ngaõ ñaùnh phòch xuoáng ñaát. Gaõ reân höø höø, maët nhaên nhoù toû ra voâ cuøng ñau ñôùn. Ñeán luùc naøy thì khoâng rieâng gì Haø Baù Thoâng maø caû Lyù Baïch Khoâi vaø Hoå Traûo Toân cuõng ñeàu chaán ñoäng giaät mình trôïn maét kinh ngaïc nhìn gaõ thö sinh aùo xanh. oOo 38 Nguoàn: 4vn.net thaùng 3 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2