Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 30

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

53
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 30', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 30

 1. 393 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Ba Möôi VIEÄN BINH C aû boïn nghe Cam Huyeàn Thoâng chæ tay la leân, thì ñöa maét nhìn. Phi Hoàng Döïc Só noùi ngay: – Laïi coù ngöôi ñeán! Quaû nhieân ñuùng vaäy, töø doác nuùi coù aùnh ñeøn loàng tieán ñeán. Cam Huyeàn Thoâng kinh ngaïc noùi: – Cöù nhìn aùnh ñeøn, tôï hoà nhö khoâng chæ moät chieác maø thoâi. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Ngöôøi naøy coù leõ chính laø ngöôøi ñöùng ñaàu taëc ñaûng naøy. Phi Hoàng Döïc Só cöôøi noùi: – Maïnh ñaïo huynh tôï hoà nhö coù taøi tieân tri nhæ! – ÖØm, huynh ñeä tuy chæ phaùn ñoaùn nhöng möôøi phaàn heát taùm chín laø ñuùng. – AÙi, ra vaäy, baàn ñaïo muoán nghe cho roõ hôn. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi vuoát choøm raâu sôn döông löa thöa noùi: – Cöù theo leõ thöôøng tình suy ñoaùn thôøi, keû daï haønh treân giang hoà khi naøo laïi ñoát ñeøn maø ñi? Ngöôøi naøy ñeán ñaây khoâng chæ ñoát ñeøn, maø coøn ñoát nhieàu ñeøn, ñuû thaáy phaûi ngöôøi coù thaân phaän cöïc cao. Muoán laøm vaäy chöùng toû uy phong baûn lónh cuûa mình khaùc vôùi chuùng nhaân, thöû hoûi khoâng phaûi laø ngöôøi ñöùng ñaàu haéc ñaûng thì ai vaøo ñaây? Phi Hoàng Döïc Só baát giaùc gaät ñaàu noùi: – Xem ra Maïnh ñaïo huynh coù taøi quaân sö... Beân ngoaøi ñoäng, nhöõng aùnh ñeøn kia ñaõ ñeán gaàn. Baây giôø ñaõ coù theå thaáy ñoái phöông, ngöôøi ñi ñaàu tieân khoâng ai khaùc chính laø Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu. Tieáp lieàn theo laõo laø hai thanh y thieáu nöõ tuoåi chöøng möôøi saùu möôøi baûy, töôùng maïo xinh ñeïp myõ leä, tay ñeàu naém ñeøn loàng soùng vai maø ñi. Lieàn ñoù laø moät thö sinh khoâi ngoâ tuaán tuù, maét ngoïc moâi son, maøy raäm maét saùng, thaân vaän thanh y tröôøng baøo, löng thaét ñai ngoïc, vai mang kieám tua traéng baïc, Treân tay chieác quaït loâng phe phaåy caøng taêng theâm veû khí khaùi nho nhaõ, chaân thaû töøng böôùc chaäm raõi khoan thai, khieán ngöôøi ta nhìn khoâng khoûi boäi phuïc. Nhöng, nhìn thö sinh naøy thì ngöôïc laïi khieán boïn Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi boán ngöôøi ñeàu ngôù ngöôøi. Boïn hoï nguyeân töôûng ngöôøi vöøa ñeán naøy ñöùng ñaàu haéc ñaûng, thì phaûi laø 393 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 394 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long moät nhaân vaät danh chaán voõ laâm, ñöùng ñaàu haéc ñaïo môùi phaûi. Chaúng ngôø ngöôøi naøy baát quaù cuõng chæ laø moät thö sinh tuoåi chöøng ba möôi, coát caùch ñoan chính hoaø nhaõ, cöû chæ ung dung, khoâng toaùt leân moät chuùt naøo laø taø khí. Cam Huyeàn Thoâng khoâng neùn noåi hieáu kyø thaáp gioïng hoûi: – Nhò vò ñaïo huynh coù bieát ngöôøi naøy laø ai khoâng? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi vaø Phi Hoàng Döïc Só ñeàu laéc ñaàu. Boïn hoï ba ngöôøi haønh cöôùc giang hoà maáy möôi naêm, ñaùp khaép daûi Giang Nam Baéc, vuøng vaãy khaép Hoaøng Haø löôõng ngaïn, trong laøng haéc baïch ñaïo nhöõng nhaân vaät coù teân tuoåi, duø chöa moät laàn gaëp, nhöng chi ít cuõng phaûi nghe qua. Vaäy maø vôùi vò Thanh y thö sinh naøy, maët khoâng bieát, maø danh cuõng chöa töøng nghe noùi ñeán! Boïn hoï noùi chuyeän vôùi nhau, thì ngoaøi kia trong ñaùm taùm ngöôøi ban ñaàu coù moät ngöôøi böôùc ra tröôùc cuùi ñaàu thi leã noùi lôùn: – Thuoäc haï Chuùc Töôøng Phuø, tham kieán Toång hoä phaùp. Thì ra ngöôøi naøy chính laø Cöûu Chæ La Haùn Chuùc Töôøng Phuø, phaùp danh Quaûng Minh, laõo daãn ñöôøng cho baûy ngöôøi kia ñeán ñaây tröôùc. Thanh y thö sinh qua aùnh maét nhö ñieän moät voøng baûy ngöôøi kia, cöôøi noùi: – Chö vò haún chôø ñaõ laâu! Gioïng noùi cao thanh, tieáng cöôøi gaàn guõi. Baûy ngöôøi kia lieàn chaép tay thi leã, cuùi ngöôøi ñoàng thanh noùi: – Thuoäc haï tham kieán Toång hoä phaùp! Cöù nhìn thaàn thaùi cuûa boïn hoï, cuõng ñuû thaáy cung kính neå sôï vò Toång hoä phaùp naøy nhö theá naøo roài. Thanh y thö sinh gaät ñaàu mæm cöôøi, roài böôùc tôùi tröôùc maët ñoaøn ngöôøi môùi döøng chaân laïi, hai thieáu nöõ khoâng chôø haï leänh, lieàn lui ñöùng sau löng phaân laøm taû höõu thò haàu. Thanh y thö sinh ñöa maét queùt nhìn ñoäng khaåu, luùc naøy Voâ Truï thieàn sö vaãn choáng thieàn tröôïng ñöùng uy nghi baát ñoäng, thö sinh leân tieáng hoûi: – Laõo hoaø thöôïng naøy laø ai? Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu ñöùng ñaàu beân phaûi lieân ñaùp: – Laõo ta laø Voâ Truï thieàn sö, Ñöôøng chuû La Haùn ñöôøng cuûa Thieáu Laâm töï. Thanh y thö sinh öøm moät tieáng raát kheõ, noùi: – Noùi vaäy, boïn chuùng ñaõ thaønh coâng chieám thaïch ñoäng roài? Lang Sôn Nhaát Baùi cuùi ñaàu ñaùp: – Xem tình hình coù leõ... 394 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 395 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Khoâng ñôïi gaõ ñaùp heát caâu, Thanh y thö sinh noùi tieáp: – Khoâng caàn noùi, ngöôi ñeán hoûi Voâ Truï ñaïi sö xem ngöôøi cuûa ta giöõ ñoäng ôû ñaây coøn soáng hay cheát? Gioïng noùi trôû neân laïnh luøng quyeàn uy khieán Lang Sôn Nhaát Baùi hôi run ngöôøi, daï moät tieáng roài böôùc leân maáy böôùc, oâm quyeàn chaøo Voâ Truï thieàn sö hoûi: – Ñaïi sö, Toång hoä phaùp chuùng toâi muoán hoûi moät caâu, chö vò taán coâng vaøo ñoäng, khoâng bieát ngöôøi cuûa chuùng toâi traán giöõ ôû ñaây coøn soáng hay cheát? Voâ Truï ñaïi sö töø ñaàu ñeán giôø choáng tröôïng giöõ ñoäng khaåu, baây giôø môùi chaép moät tay tröôùc ngöïc, kheû nieäm phaät hieäu noùi: – A di ñaø phaät, baàn taêng chæ traán giöõ ñoäng khaåu, moïi chuyeän khaùc khoâng roõ. Lang Sôn Nhaát Baùi veû khoâng vui noùi: – Ñaïi sö laø vò cao taêng ñôøi naøy, sao laïi ñaùp nhö vaäy ñöôïc? Voâ Truï thieàn sö nghieâm tuùc ñaùp: – Baàn taêng quaû thaät khoâng bieát. Thanh y thö sinh leân tieáng hoûi: – Theá naøo? Laõo ta khoâng chòu noùi? Lang Sôn Nhaát Baùi voäi vaøng nghieâng mình ñaùp: – Laõo hoøa thöôïng naøy thaät coá chaáp. Thanh y thö sinh noùi: – Ngöôi baûo laõo ta traùnh ra! Moät caâu thaät ngaïo ngheã, roõ raøng thöôøng ngaøy nhaân vaät naøy chuyeân quyeàn sai khieán ra leänh cho haï caáp, baát cöù ngöôøi naøo cuõng raâm raép nghe theo, nhöng gaõ khoâng thöû töôûng xem ngöôøi ñang traán thuû ñoäng khaåu kia chaúng phaûi laø nhaân vaät taàm thöôøng, haù deã nghe leänh gaõ? Lang Sôn Nhaát Baùi ñaønh cuùi daøi daï moät tieáng nöõa, roài quay noùi vôùi Voâ Truï thieàn sö: – Ñaõ vaäy xin ñaïi sö traùnh ra, ñeå ngöôøi naøo bieát chuyeân ra traû lôøi! Voâ Truï thieàn sö gioïng hôi run vì giaän: – Baàn taêng sao phaûi traùnh ra? Lang Sôn Nhaát Baùi chæ hoûi laïi: – Ñaïi sö nhaát ñònh khoâng chòu traùnh ra sao? – Baàn taêng ñaûm nhieäm traán thuû ñoäng khaåu, ñöông nhieân khoâng theå traùnh ra. Lang Sôn Nhaát Baùi neùt maët sa saàm töùc giaän noùi lôùn: – Voâ Truï ñaïi sö, huynh ñeä coù yù toát môùi khuyeân, ñaõ coù Toång hoä phaùp thaân giaù 395 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 396 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñeán ñaây, ñaïi sö nhö coøn ngoan coá laáy söùc maø choáng cöï, thì chaúng khaùc gì chaâu ñaù xe! Voâ Truï thieàn sö nghe vaäy, doäng maïnh ngoïn thieàn tröôïng xuoáng neàn ñaù ñaùnh aàm moät tieáng, gioïng vang lôùn nhö tieáng chuoâng: – Thieän tai! Thieän tai! Baàn taêng chæ bieát traán hoä ñoäng khaåu, khoâng bieát gì nöõa! Lang Sôn Nhaát Baùi cöôøi laïnh nhaït noùi: – Ñaïi sö coøn khoâng chòu traùnh ra, huynh ñeä quyeát chaúng khaùch khí nöõa! Noùi roi tung lieàn moät chöôûng vaøo giöõa ngöïc Voâ Truï thieàn sö. Nhaân vì tröôùc maët Toång hoä phaùp, cho neân ñaõ ra chieâu phaûi taän löïc, moät chöôûng naøy chính laø Ñaïi Löïc Kim Cöông Chöôûng vôùi baûy taùm thaønh coâng löïc, chæ thaáy moät ñaïo voâ hình kình khí, eâm nhö khoâng coù tieáng ñoäng aäp tôùi. Voâ Truï thieàn sö hoaùn ngoïn thieàn tröôïng sang tay traùi, tay phaûi cuõng lieàn phaùt chöôûng ngheânh tieáp. Binh moät tieáng chaán ñoäng lôùn. Lang Sôn Nhaát Baùi ña möu tuùc trí, moät chöôûng vöøa tieáp, tay traùi laïi boài theâm moät chöôûng khaùc, chöôûng lieân hoaøn naêm chieâu ñaùnh tôùi. Voâ Truï thieàn sö khoâng ngôø ñoái phöông ra tay nhanh vaø hieåm nhö vaäy, tay traùi cuõng voäi buoâng tröôïng phaùt chöôûng tieáp ñaáu ñoái phöông. Naêm chöôûng nhaùy maét qua ñi, Voâ Truï thieàn sö ñaõ caân löôïng ñöôïc ñoái phöông, oâm quyeân noùi: – Saùch thí chuû nhö khoâng chòu thoaùi lui, chôù traùch baàn taêng voâ leã! Döùt lôøi, khoâng ñôïi ñoái phöông kòp ra tay, vuø, vuø, vuø, hai tay lieân hoaøn ñaùnh lieàn ba quyeàn. Ba chieâu naøy chính laø tuyeät thuû trong La Haùn quyeàn, quyeàn phong aøo aït nhö cuoàng lang ñoät khôûi, khieán ngöôøi ta nghe tieáng quyeàn khoâng khoûi chaán ñoäng. Lang Sôn Nhaát Baùi nhaát thôøi khoâng phoøng bò, ba quyeàn cuûa ñaïi sö böùc laõo ta thoaùi lieàn hai boä. Theá nhöng, laø nhaân vaät giang hoà laõo luyeän, nhanh choùng traàm oån, thoaùi laø tieán ngay, xuaát chöôûng phaûn coâng ñoái phöông. Hai ngöôøi nhaùy maét quyeàn cöôùc ñaáu nhau ñeán aùc lieät, nhöng boïn hoï tieán thoaùi chæ trong cöï ly hai ba boä laø cuøng, thæ chung vaãn aùn ngöõ ngay tröôùc ñoäng khaåu. Qua phuùt choác, hai ngöôøi ñaáu vôùi nhau ngoaøi möôøi laêm chieâu, Lang Sôn Nhaát Baùi taâm yù quyeát ñaùnh nhanh thaéng nhanh, nhìn tình theá xem ra traän ñaáu coøn keùo daøi thì loøng hôi noân noùng, traàm gioïng noùi: – Laõo hoøa thöôïng, ngöôi tieáp theâm vaøi chöôûng naøy! Höõu thuû vung leân phaùt ra moät coå chöôûng phong aâm nhu yeáu nhöôïc, taû thuû theo ñoù cuõng lieàn tung moät ñaïo voâ hình kình phong. Voâ Truï thieàn sö vöøa nhìn thaáy ñaõ nhaän ra ngay chính laø Thoâi Taâm chöôûng, laõo nhaèm troïng traùch traán giöõ ñoäng khaåu, ñoái phöông ngöôøi ñoâng, ra tay coøn nhaân nhöôïng 396 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 397 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long quyeát khoâng xong. Nghó vaäy traàm gioïng quaùt lôùn: – A Di Ñaø Phaät! Roài ngaàm vaän chaân löïc phaùt Baùt Nhaõ Thieàn Coâng, hai tay töø töø tröôùc ngöïc ñaåy ra. Neân bieát, Baùt Nhaõ Thieàn Coâng laø phaät moân Voâ thöôïng thieàn coâng, ñöùng thöù ba trong baûy möôi hai moân coâng phu cuûa Thieáu Laâm töï, chæ coù nhöõng baäc tröôûng laõo môùi tu luyeän ñöôïc moân coâng phu naøy. Voâ Truï thieàn sö tuy maáy möôi naêm tu luyeän, nhöng vöøa roài thi trieån Baùt Nhaõ Thieàn Coâng trò thöông cho Toáng Vaên Tuaán coi nhö laø laàn ñaàu tieân thi trieån moân coâng phu thaëng thöøa naøy, hieän taïi ñaùnh ra thaønh chöôûng chính laø Baùt Nhaõ Thieàn chöôûng cuõng laø laàn ñaàu tieân thi thoá chöôûng phaùp voâ thöôïng cuûa mình. Baây giôø, moät ngöôøi thi trieån Thoâi taâm chöôûng phaùp chaân löïc maïnh nhaát, moät ngöôøi laïi thi trieån thaëng thöøa Phaät moân coâng phu Baùt Nhaõ Thieàn chöôûng, hai chöôûng tieáp nhau töï nhieân khoâng phaûi laø taàm thöôøng. Theá nhöng, chæ nghe “bình” moät tieáng chaán maøng nhæ, nhöng khoâng moät chuùt dö phong taït ra ngoaøi, thaät laø ñieàu hieám thaáy. Nhaân vì Thoâi Taâm chöôûng phaùp kình löïc aâm nhu yeáu nhöôïc nhö loâng hoàng, maø Baùt Nhaõ Thieàn chöôûng voâ hình kình khí, voâ saéc voâ thanh, cho neân môùi coù hieän töôïng nhö vaäy. Nhöng, chæ nhìn caû Voâ Truï thieàn sö vaø Lang Sôn Nhaát Baùi hai thaân hình ñeàu bò daåy baät lui sau maáy böôùc, chöùng toû löïc ñaïo ngaàm beân trong maïnh ñeán chöøng naøo roài. Voâ Truï thieàn sö tay choáng thieàn tröôïng truï laäp treân ñaát, taø aùo caø sa vaãn coøn laát phaát bay moät luùc nöõa môùi ngöng. Lang Sôn Nhaát Baùi caû ngöôøi laûo ñaûo thoaùi luøi hai böôùc, khoù laém môùi khoâng ñeå ngaõ, ngöïc phaäp phoøng thôû gaáp, roài hoaéc moàm hoäc ra moät buùng maùu töôi. Cöûu Chæ La Haùn thaáy vaäy hoát hoaûng chaïy nhanh ñeán ñôõ laõo ta. Beân naøy boïn Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi vaø Phi Hoàng Döïc Só cuõng tranh nhau ra tröôùc cöûa ñoäng thaáp gioïng hoûi: – Ñaïi sö khoâng sao chöù, nhanh lui nghæ döôõng ñi! Voâ Truï thieàn sö gaät nheï ñaàu, töø töø thoaùi lui vaøo trong ñoäng ñieàm nhieân noùi: – Saùch Nghò Phu thöông theá coøn naëng hôn, baàn taêng chæ caàn nghæ ngôi moät chuùt laø nguyeân khí trong ngöôøi baàn taêng hoài phuïc! Noùi roài tay choáng thieàn tröôïng ñi ñeán beân vaùch ñaù, ngoài xuoáng baøn toïa treân ñaát nhaém maét döôõng thaàn khí. Cam Huyeàn Thoâng khi thaáy Voâ Truï thieàn sö thoaùi lui, thì lieàn nhaûy ra tröôùc thay theá vaøo vò trí ñaïi sö traán thuû ñoäng khaåu. Lieàn nghe moät tieáng huù quaùi dò nhö tieáng cuù saên ñem, roài noùi: 397 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 398 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Laõo ñaïi, ñeán löôït huynh ñeä chuùng ta xuaát ñaàu, nhanh ra vaát chieác muõi traâu cuûa laõo ñaïo kia ñi! Laïi moät tieáng cöôøi choùi tai, noùi: – Haûo! Vöøa döùt tieáng cöôøi, ñaõ thaáy hai boùng ngöôøi löôùt tôùi raát nhanh, soùng vai ñaùp xuoáng tröôùc maët Cam Huyeàn Thoâng. Hai teân naøy maët maøy quaùi dò, moät teân hai maét nhaém tít tôï hoà nhö bò muø, teân thöù hai ngöôïc laïi ñoâi maét xanh long lanh nhö ngoïn löûa ma trôi, giöõa hai daáu chaân maøy thöa coù moät veát ñao raát saâu. Caû hai ñeàu vaän kinh trang cuït nguûn, ñeå loä ñoâi chaân traàn loâng laù, ñoâi day coû thoâ thaùp, khieán cho thaân hình voán quaùi dò caøng theâm quaùi dò hôn! Theá nhöng danh ñaàu cuûa hai nhaân vaät naøy khoâng phaûi nhoû, boïn hoï voán laø huynh ñeä song sinh, chaân danh vôùi ngoaïi hieäu Töông Taây Song Thi, laõo ñaïi laø Beá Muïc Cöông Thi Baân Loâi, laõo nhò laø Tam Nhaõn Cöông Thi Baân Ñieän. Cam Huyeàn Thoâng ñaõ nhaän ra hai ngöôøi naøy laø ai, baát giaùc ñaàu mi hôi nhíu ñoäng haát haøm hoûi: – Nhò vò coù gì chæ giaùo? Baân Ñieän gioïng laïnh luøng noùi: – Teân muõi traâu, ngöôi traùnh ra thì voâ söï! Cam Huyeàn Thoâng giöõ bình tænh hoûi laïi: – Vieäc gi baàn ñaïo phaûi traùnh ra? Baân Ñieän noùi: – Bôûi vì huynh ñeä chuùng ta muoán vaøo ñoäng xem xeùt ngöôøi cuûa chuùng ta vöøa roài löu laïi ôû ñaây coøn soáng, hay laø ñaõ bò boïn taêng, ñaïo caùc ngöôi löôïm maát roài! – OÀ, nhöng neáu baàn ñaïo khoâng traùnh thì sao? Baân Ñieän chöa noùi gì, Baân Loâi ñaõ phoùng caùnh tay vôùi naêm ngoùn tay daøi ngoaèng maø khoâ ñeùt nhö naêm que cuûi veà phía ngöïc Cam Huyeàn Thoâng, maét vaãn nhaém kín, cöôøi nham hieåm gaèn gioïng noùi: – Vaäy thì phaûi vaát ngöôi ra moät beân! Cam Huyeàn Thoâng vöøa roài nhaän ra hai nhaân vaät tröôùc maét mình thuoäc haøng aùc baù ñaïi hieåm ñoäc, cho neân ñaõ sôùm ñeà phoøng. Luùc naøy moät traûo cuûa Baân Loâi ñaùnh ra cöïc nhanh maø laïi baát ngôø, nhöng Cam Huyeàn Thoâng vaãn neù ngöôøi traùnh ñöôïc. Soaït moät tieáng, tröôøng kieám xuaát voõ, Cam Huyeàn Thoâng ra moät chieâu Ñaûo Quaùi Chu Lieâm, aùnh kieám loùe leân taïo thaønh boán ñaïo kieám aûnh töø treân choäp xuoáng. Baân Ñieän cöôøi khaéc khaéc trong hoïng noùi: – Baèng ngöôi maø cuõng daùm giôõn kieám tröôùc maët huynh ñeä chuùng ta ö? 398 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 399 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Chæ moät caùi laùch ngöôøi ñaõ aùp saùt beân hoâng Cam Huyeàn Thoâng, höõu traûo choäp vaøo tay kieám, taû traûo choäp vaøo vai ñoái phöông. Baân Loâi tuy ngoaïi hieäu Beá Muïc nhöng kyø thöïc haén khoâng muø, chæ coù ñieàu ñoâi maét luùc naøo cuõng nhö nhaém tít maø khoâng coù gì loït qua noåi maét haén, vì chæ caàn heù môû moät chuùt laø ñaõ coù theå thaáy moïi chuyeän. Vöøa roài moät traûo khoâng truùng, haén lieàn nhaûy aäp tôùi canh trai tieáp tuïc vung tay phaùt hai trao choäp vaøo tay traùi, vaø moät traûo choäp vaøo gaùy Cam Huyeàn Thoâng. Huynh ñeä boïn hoï luyeän ñeán taâm yù töông thoâng, haønh ñoäng nhö phong, xuaát thuû coâng ñòch phoái hôïp raát aên yù chaëc cheû, moät ngöôøi ñoaït kieám moät ngöôøi ñaû thöông. Cam Huyeàn Thoâng chæ caàn chaäm moät chuùt, thì chaúng nhöõng hai tay bò boïn chuùng choäp cöùng, maø ñeán haäu chaåm cuõng bò ñaùnh vôõ ngay töùc khaéc. Nhöng Cam Huyeàn Thoâng laø cao thuû nhaát nhì cuûa Baùt Quaùi moân, vôùi tuyeät hoïc thaønh danh Baùt Quaùi kieám vaø thanh baûo kieám trong tay, thì daàu huynh ñeä Töông Taây Song Thi lieân thuû vaây coâng khoâng deã laøm gì noåi. Chæ thaáy ngöôøi laõo nhö laøn khoùi laéc nheï thoaùt ra khoûi moät chieâu töù traûo hôïp bích cuûa ñoái phöông, roài kieám vung leân phaùt ra moät maøn kieám aûnh töï ñoäng sang tay, phaân hai taán coâng laïi huynh ñeä Song Thi. Huynh ñeä Song Thi khoâng ngôø Cam Huyeàn Thoâng thoaùt khoûi boán traûo cuûa chuùng deã daøng, maø coøn laáy coâng hoaøn coâng, töï nhieân tính hung aùc kieâu huøng troãi leân, hai teân ñoàng thanh huù daøi moät tieáng gheâ rôïn, roài töù traûo cuøng vung ra, hai möôi ngoùn tay daøi cong nhö vuoát öng choäp tôùi. Phuùt choác boïn hoï taïo thaønh cuoäc chieán hai aùp moät, huynh ñeä Töông Taây Song Thi tuy chæ duøng tay khoâng ñaáu kieám. Theá nhöng neân bieát hai möôi ngoùn tay daøi ngoaèng cuûa boïn hoï saéc beùn khoâng keùm gì hai möôi ngoïn kích hay hai möôi ngoïn tieåu ñao, chæ caàn moät ngoïn chaïm vaøo ngöôøi ñoái phöông cuõng ñuû xeù thòt caét gan roài. May maø Cam Huyeàn Thoâng vôùi tuyeät hoïc Baùt Quaùi kieám laãy löøng, döông Ñoâng kích Taây, khi thì höõu coâng taû thuû, khi thì taû coâng höõu thuû, öùng bieán nhanh nheïn kòp thôøi. Neân maëc daàu huynh ñeä Song Thi caøng ñaùnh caøng haêng, huøng khí caøng khôûi maïnh, nhöng ngoaøi ba boán möôi hieäp vaãn chöa chieám moät chuùt thöôïng phong. Beân ngoaøi moïi ngöôøi ñöùng quan saùt, chæ coøn thaáy ba boùng ngöôøi loang loaùng, tieáng chæ phong rít leân töøng hoài, aùnh kieám loang phaùt ra tieáng theùt rôïn ngöôøi, khoâng coøn phaân ñònh roõ ai vôùi ai. Ñoät nhieân, laõo ñaïi Beá Muïc Cöông Thi Baân Loâi phaùt ra moät tieáng huù daøi lanh laõnh nghe nhö tieáng hoang thuù goïi baày saên ñeâm, laäp töùc Tam Nhaõn Cöông Thi Baân Ñieän cuõng caát tieáng huù theo, hai tieáng huù hoøa laøm moät keùo daøi baát taän. Ñuùng luùc tieáng huù vöøa döùt, huynh ñeä Song Thi boãng töï ñoäng nhaûy thoaùi veà sau thaâu traûo ñöùng yeân baát ñoäng. Cam Huyeàn Thoâng thaáy ñoái phöông töï thoaùi lui, chaúng coøn ñoái thuû thì ñaùnh vaøo ñaâu, cuõng ñaønh nhaûy lui traán thuû tröôùc cöûa hang chaêm maét nhìn chuùng. 399 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 400 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi töø phía trong ñaõ nhaän ra thaàn saéc khaùc thöôøng cuûa boïn huynh ñeä Töông Taây Song Thi, voäi duøng truyeàn aâm nhaäp maät noùi vôùi Cam Huyeàn Thoâng: – Cam ñaïo huynh thaän troïng! Tieáng laõo vöøa döùt beân tai, laäp töùc nhìn thaáy Beá Muïc Cöông Thi ñoät nhieân hai tay giô cao leân trôøi, roài caû ngöôøi thaúng ñoå boå nhaøo vaøo oâm ñoaïn hoâng cuûa Cam Huyeàn Thoâng. Gaàn nhö cuøng luùc, Tam Nhaõn Cöông Thi Baân Ñieän thaân hình cuõng cöùng ñô nhö xaùc cheát boå nhanh tôùi nhö ñieän chôùp, möôøi ngoùn tay xoøe ra choäp vaøo haäu taâm Cam Huyeàn Thoâng. Cam Huyeàn Thoâng chaán ñoäng giaät mình thaàm keâu leân: – AÙi, Cöông Thi Coâng! Ñoái phöông tieàn haäu boå tôùi, Cam Huyeàn Thoâng caû ngöôøi voït leân khoâng tam tröôïng môùi thoaùt ñöôïc ra ngoaøi. Töông Taây Song Thi thaáy moät theá trong Cöông Thi Coâng khoâng thaønh, thì caøng töùc giaän, hai thaân hình vaãn cöùng ñô nhö hai xaùc cheát, theá nhanh khoâng töôûng tieáp tuïc nhaøo tôùi taán coâng. Luùc naøy chæ coøn thaáy boùng Cam Huyeàn Thoâng tôï hoà nhö caùnh hoà ñieäp vôøn löôïn traùnh chieâu ñoái phöông troâng thaät ñeïp maét, thaân phaùp maø laõo thi trieån chính laø tuyeät hoïc khinh coâng Baùt Quaùi Du Thaân Boä, chæ xöû duïng khi bò ñoái phöông theá ñoâng vaây coâng maø thoâi. Boïn Töông Taây Song Thi tôï hoà nhö bò boùng ngöôøi cuûa Cam Huyeàn Thoâng ñuøa côït khieán boïn chuùng caøng theâm ñieân tieát, vöøa choàm tôùi taán coâng mieäng vöøa ruù leân töøng hoài nhö tieáng quyû goïi hoàn. Laàn naøy thì Cam Huyeàn Thoâng chæ thi trieån thaân phaùp huyeàn dieäu neù traùnh, thaàn thaùi ung dung phieâu hoát nhö khoâng, chaúng coù chuùt gì laø caát löïc phí söùc. Huynh ñeä Töông Taây Song Thi ngöôïc laïi theá boå cuûa Cöông Thi Coâng cöïc hieåm cuûa ñoái phöông. Nhöng chæ traùnh khoâng traû ñoøn, chaúng phaûi ñaõ laø ôû vaøo theá bò ñoäng haï phong roài sao? Ñöùng beân ngoaøi chuùng nhaân chæ coøn thaáy loaùng thoaùng ba boùng nhaân aûnh ñang thoa vaøo nhau, khoâng coøn phaân bieät noåi laø ai. Thanh y thö sinh töø ñaàu ñeán giôø quan saùt traän ñaáu, chöøng nhö coù chuùt khoâng kieân nhaãn noåi, ñaõ thaáy ñaàu maøy nhíu laïi, roài boãng ñi boä tieán ra. Thö sinh vöøa ñi boä tieán tôùi, thì caû boïn Cöûu Chæ laø Haøn Quang Minh, Hoûa Ma Nöõ Chuùc Xaûo Xaûo, Baùch Boä Thaàn Quyeàn Vieân Quaûng Kieät vaø Nguõ Xoa Chaân Nhaân Vaïn Thieân Phong nghó raèng vò Toång hoä phaùp muoán töï tay ra, neân laäp töùc tieán böôùc theo. 400 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 401 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Beân naøy, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi Maïnh Ñaït Nhaân vaø Phi Hoàng Döïc Só Luïc Phi Hoàng, nhìn thaáy phía ñoái phöông tôï hoà nhö ñònh yù chöøng ñoäng theá maïnh taán coâng ñoäng khaåu, thì khoâng khoûi chaán ñoäng trong loøng. Nhöng cuõng lieàn tieán haún ra ngoaøi ñoäng khaåu saün saøng tieáp öùng cho Cam Huyeàn Thoâng. Chæ caàn trôï thuû cho Cam Huyeàn Thoâng thaùo lui vaøo ñöôïc trong ñoäng, döïa vaøo ñòa theá thuaän lôïi thì coù theå ñoái phoù ñöôïc vôùi ñoái phöông. Chaúng ngôø, Thanh y thö sinh tieán leân hai böôùc lieàn döøng chaân laïi, phaát tay aùo moät caùi noùi: – Caùc ngöôi lui ñi! Gioïng noùi khoâng lôùn, theá nhöng beân trong ngaàm chöùa moät uy löïc gheâ gôùm, khieán caû boïn kieâu huøng nhö Cöûu Chæ La Haùn phaûi run ngöôøi daï ran moät tieáng, ñoàng loaït trôû goùt thoaùi lui. Thanh y thö sinh phe phaåy chieác quaït trong tay, traàm gioïng quaùt: – Moïi ngöôøi ngöøng tay! Töông Taây Song Thi nghe tieáng quaùt cuûa Toång hoä phaùp thì laäp töùc nhaûy luøi thaâu traûo ñöùng yeân baát ñoäng. Cam Huyeàn Thoâng baây giôø caû löng aùo ñaõ öôùt ñaãm moà hoâi, hôi thôû nghe thoâ thaáp, cuõng lieàn nhaûy lui hai böôùc thaâu kieám laïi. Thanh y thö sinh ñaûo maét nhìn huynh ñeä Töông Taây Song Thi moät caùi, gioïng oân hoøa noùi: – Caùc ngöôi cuõng lui ra! Töông Taây Song Thi nghe leänh lieàn taùn coâng, roài töï ñoäng thoaùi lui ra sau. Phi Hoàng Döïc só thaáp gioïng noùi: – Maïnh ñaïo huynh, laàn naøy thì ñaïo huynh ra maët thay cho Cam ñaïo huynh lui nghæ, haén chöøng nhö muoán chuùng ta traû lôøi, neân ñeå vò quaân sö ra maët môùi phaûi! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi gaät ñaàu noùi: – Cam ñaïo huynh nhanh vaøo ñoäng nghæ döôõng thaàn khí moät luùc! Cam Huyeàn Thoâng quay ngöôøi thoaùi lui, thaáp gioïng noùi: – Maïnh ñaïo huynh caàn caån thaän, ngöôøi naøy xem ra khoâng deã chôi ñaâu! – ÖØm, huynh ñeä töï bieát öùng phoù! Thanh y thö sinh luùc naøy tieán leân theâm maáy böôùc, cöï ly vôùi boïn Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi taàm vaøi tröôïng thì döøng laïi, oâm quyeàn noùi: – Toân giaù laø vò cao nhaân naøo, coù theå cho taïi haï khai nhaõn giôùi? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cuõng oâm quyeàn ñaùp leã noùi: – Taïi haï Maïnh Ñaït Nhaân ngöôøi cuûa Luïc Hôïp moân, xin lónh giaùo toân tính ñaïi 401 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 402 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long danh caùc haï? Laõo töï baùo xuaát ra caû moân phaùi, töï nhieân muoán bieát roõ lai lòch ñoái phöông. Thanh y thö sinh cöôøi ñaùp: – Taïi haï Chuùc Thieân Tuøng. Ñoái phöông chæ baùo tính danh, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi oâm quyeàn noùi tieáp: – Thì ra laø Chuùc ñaïi hieäp, haân haïnh! Chuùc Thieân Tuøng cöôøi thaûn nhieân noùi: – Maïnh ñaïi hieäp haø taát phaûi khaùch khí, Chuùc moã chæ laø ngöôøi môùi haønh cöôùc giang hoà. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nhìn thaáy thaàn thaùi ñoái phöông ung dung, ngöõ khí thanh saûng, khoâng coù chuùt gì taïp khí giang hoà. Theá nhöng moät ngöôøi môùi xuaát hieän treân giang hoà, leõ naøo coù theå ñöùng treân caû moät boïn voõ laâm haéc ñaïo löøng danh theá naøy. – Chuùc ñaïi hieäp môùi khaùch khí, Chuùc ñaïi hieäp thaân phaän Toång hoä phaùp quaû nhieân chaúng phaûi laø taàm thöôøng, laõo huõ chæ thænh giaùo Chuùc ñaïi hieäp thuoäc cao sôn ñaïi phaùi naøo? Chuùc Thieân Tuøng phe phaåy chieác quaït ñaùp: – Maïnh ñaïi hieäp ñaõ hoûi, huynh ñeä phaûi ñaùp, coù ñieàu boån phaùi hieän taïi coøn chöa ñeán luùc coâng khai treân voõ laâm. Cuõng may ñaïi hoäi treân Trích Baùt thieàn vieän, Hoang sôn khoâng coøn xa, ñeán luùc ñoù chö vò seõ bieát roõ. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Theá Chuùc ñaïi hieäp ñeán ñaây laø vì... – Taïi haï thaáy töø ñaây ñeán ngaøy khai hoäi khoâng xa, giöõa chuùng ta vaø Baùt ñaïi moân phaùi voán khoâng thuø oaùn, cho neân song phöông khoâng neân coù haønh ñoäng ñoái ñaàu. Chính vì vaäy maø Chuùc moã töï thaân ñeán ñaây chæ hy voïng chö vò rôøi khoûi ñoäng naøy, traùnh ñeå maát hoøa khí thì hay! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cöôøi lôùn noùi: – Chuùc ñaïi hieäp ñaõ bieát khoâng neân coù haønh ñoäng laøm toån thöông hoøa khí song phöông, vaäy maø coøn buoäc chuùng ta rôøi khoûi ñoäng naøy. Vaäy sao Chuùc ñaïi hieäp khoâng töï xuaát lónh ngöôøi cuûa mình rôøi khoûi ñaây, haù nhö vaäy cuõng chaúng laøm maát hoøa khí ñoù sao? Khuoân maët tuaán myõ cuûa Chuùc Thieân Tuøng laäp töùc sa saàm, traàm gioïng noùi: – Taïi haï hy voïng chö vò suy nghó cho kyõ. – OÀ, laõo huû ngöôïc laïi cuõng hy voïng Chuùc ñaïi hieäp suy nghó caån thaän. – Taïi haï khoâng caàn suy nghó. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi hôi giaät mình nghó: 402 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 403 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Teân naøy môùi thaät cuoàng ngaïo! Nhöng ngöûa coå cöôøi ha haû noùi: – Lôøi naøy cuûa Chuùc ñaïi hieäp thaät khoâng ñöôïc coâng baèng, taïi sao baûo chuùng ta caàn phaûi suy nghó kyõ, coøn Chuùc ñaïi hieäp thì khoâng caàn suy nghó? Chuùc Thieân Tuøng nhìn Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi töø ñaàu ñeán chaân roài noùi: – Taïi haï noùi vaäy cuõng laø nghó cho chö vò maø thoâi! – OÀ, caâu naøy nghóa laø theá naøo? – Bôûi vì baûn thaân Chuùc moã töï ñeán! – Chuùc ñaïi hieäp töï ñeán thì sao chöù? – Toân giaù thaät khoâng hieåu ö? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nhuùn vai cöôøi ñaùp: – Lôøi Chuùc ñaïi hieäp daáu aån huyeàn cô, baàn ñaïo ngu si khoâng hieåu noåi! – Haûo! Chuùc Thieân Tuøng cöôøi nhaït noùi: – Chuùc moã ñaõ töï thaân ñeán, chö vò khoâng rôøi khoûi ñoäng naøy maø ñöôïc ö? – Haø, haø. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi phaù leân cöôøi moät hoài noùi: – Khaåu khí cuûa Chuùc ñaïi hieäp thaät khoâng nhoû tí naøo, baàn ñaïo haønh cöôùc giang hoà maáy möôi naêm, coù theå noùi laàn ñaàu tieân nghe ngöôøi ta noùi moät caâu khí phaùch theá naøy. – Chuùc moã xöa naøy chöa töøng lôùn tieáng doïa ngöôøi, hay laø Maïnh ñaïi hieäp neân trôû vaøo baøn baïc cuøng moïi ngöôøi laàn nöõa xem! – Lôøi khuyeân naøy cuûa Chuùc ñaïi hieäp hay ñaáy, theá nhöng baàn ñaïo töï hoûi coù ñaùng cuøng moïi ngöôøi thöông löôïng baøn baïc moät chuyeän coûn con naøy khoâng! Nghe caâu naøy thì Chuùc Thieân Tuøng ñaõ noåi giaän, traàm gioïng noùi: – Thaät ra ngöôi ñònh theá naøo, noùi mau? – OÀ, baàn ñaïo baát taøi, nhöng cuõng nguyeän tieáp söï chæ giaùo cuûa Chuùc ñaïi hieäp. – Toát laém! Maïnh ñaïi hieäp nhö ñaõ muoán naém gaân taïi haï thì cöù vieäc xuaát thuû. Vöøa noùi vöøa phe phaåy chieác quaït loâng, thaàn thaùi ung dung töï taïi, moät chuùt cuõng khoâng ñeå maét ñeán ñoái phöông. Phi Hoàng Döïc Só thaáy Thaàn Ñieâu ñònh ra tay, thì caûn laïi: – Chaäm tay! Roài böôùc tôùi moät böôùc noùi: – Maïnh ñaïo huynh laø quaân sö cuûa chuùng ta, neân ñeå tieåu ñeä ñoái phoù vôùi Chuùc ñaïi 403 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 404 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long hieäp laø ñöôïc. Noùi roài quay maët nhìn Chuùc Thieân Tuøng oâm quyeàn noùi: – Baàn ñaïo Luïc Phi Hoàng, Chung Nam phaùi, xin lónh giaùo Chuùc ñaïi hieäp vaøi chieâu. “Soaït” thanh tröôøng kieám laäp töùc ruùt khoûi voõ rung leân. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi voán ñònh ngaên laïi, nhöng thaáy Luïc Phi Hoàng ñaõ ruùt kieám khoûi voõ thì ñaønh thoâi, chæ duøng truyeàn aâm nhaäp maät noùi: – Luïc ñaïo huynh, ngöôøi naøy thaân taøng baát loä, chæ nghe khaåu khí cuõng bieát khoâng phaûi nhaân vaät taàm thöôøng, ñaïo huynh caån thaän! Phi Hoàng Döïc Só kheû gaät nheï ñaàu, roài cuõng duøng truyeàn aâm nhaäp maät ñaùp laïi: – Tieåu ñeä hieåu, khi tieåu ñeä coâng thuû vôùi haén, ñaïo huynh ñöùng ngoaøi chuù yù xem ra lai lòch cuûa haén. Luùc naøy Chuùc Thieân Tuøng mæm cöôøi noùi: – Luïc ñaïo tröôûng muoán chæ giaùo, xin cöù töï nhieân! – Chuùc ñaïi hieäp, môøi! Chuùc Thieân Tuøng phaát chieác quaït, cöôøi khí khaùi noùi: – Chuùc moã ñoäng thuû cuøng ngöôøi, chöa töøng ra tay tröôùc, môøi Luïc ñaïo tröôûng töï nhieân cho! – Ñöôïc, baàn ñaïo chæ bieát cung kính khoâng baèng toøng meänh, vaäy xin Chuùc ñaïi hieäp ruùt binh khí! Chuùc Thieân Tuøng chæ troû nheï chieác quaït treân tay cöôøi ñaùp: – Baûo kieám taïi haï heã ruùt laø thaáy maùu, cho neân tröôùc giôø ít duøng, chæ baèng chieác quaït naøy tieáp ñaïo tröôûng vaøi chieâu! Moät caâu naøy roõ raøng khoâng coi Phi Hoàng Döïc Só vaøo ñaâu, khieán laõo nghe maø noåi xung, noä quaù thaønh tieáu, cöôøi daøi moät traøng noùi: – Chuùc ñaïi hieäp thaät khí ñoä hôn ngöôøi, baàn ñaïo ñaønh kính lónh vaäy! Quaû khoâng theïn laø cao thuû nhaát löu, Phi Hoàng Döïc só neùn côn giaän trong loøng, saéc maët traàm tænh, xuaát kieám ra chieâu uyeån chuyeån nheï nhaøng thaêm doø ñoái phöông. Chieâu naøy khôûi thöùc trong Chung Nam kieám phaùp coù teân laø Nhaát Kieám Trieàu Thieân. Chieâu khôûi thöùc cuûa Chung Nam kieám phaùp tuy choã ñoàng nhaát vôùi taát caû chieâu khôûi thöùc cuûa nhöõng pho kieám khaùc laø thaêm doø yù dòch. Nhöng choã khaùc nhau lôùn nhaát cuûa chieâu naøy trong Chung Nam kieám phaùp chính vì noù laø chieâu khôûi ñaàu laøm neàn taûng cho taát caû ba traêm saùu möôi chieâu trong toaøn pho kieám. Chæ caàn moät chieâu naøy xuaát thuû, tieáp lieàn sau ñoù caû ba traêm saùu möôi chieâu seõ tieáp lieàn nhau tuoân ra nhö thieân haø 404 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 405 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñoå xuoáng, lieân tu baát taän, nhö thaùc gheành ñoå maõi khoâng thoâi. Chính vì vaäy maø chieâu khôûi thöùc naøy coøn ñöôïc coi laø Nhaát Kieám Trieäu Thieân, Chung Nam chi thæ. Moät kieám cuûa Phi Hoàng Döïc só ñaõ xuaát, vaäy maø Chuùc Thieân Tuøng vaãn phaát phaát chieác quaït, maét nhìn ñaâu ñaâu, tôï hoà nhö khoâng heà nhìn thaáy, hoaëc giaû chæ laø ngöôøi baøng quang xem ñaáu, chöù khoâng phaûi laø ngöôøi trong cuoäc. Phi Hoàng Döïc Só daàu coù tu luyeän taâm tính ñeán maáy, luùc naøy cuõng khoâng khoûi thaàm noä, thaàm chöûi: – Cuoàng töû, Luïc Phi Hoàng ta haønh cöôùc giang hoà maáy möôi naêm chöa töøng thaáy ai cuoàng ngaïo nhö ngöôi, hoâm nay ta phaûi cho ngöôi neám muøi môùi khoûi coi thanh baûo kieám cuûa ta laø kieám giaû! Chæ nghó vaäy, kieám trong tay laäp töùc hoùa thaønh moät ñaïo haøo quang löôùt tôùi ngöôøi Chuùc Thieân Tuøng nhanh nhö ñieän chôùp. Chuùc Thieân Tung khoâng neù traùnh cuõng khoâng haønh ñoäng, tay khoaùt nheï, khoùe moâi nheách moät nuï cöôøi nhaït. Khoaûng caùch giöõa boïn hoï chung chöøng naêm saùu xích, vôùi moät ngöôøi luyeän kieám bình thöôøng thì phaùt chieâu laø ñeán ngay, huoáng gì nhaân vaät duøng kieám thaønh danh nhö Phi Hoàng Döïc só? Thoaït troâng kieám ñaõ chaïm vaøo ngöôøi Chuùc Thieân Tuøng, moïi ngöôøi ñöùng ngoaøi chuù muïc nhìn chæ thaáy ngöôøi Chuùc Thieân Tuøng hoài chuyeån nheï, chieác quaït töø ngöïc phaùt ra “Soaït” moät tieáng, quaït xeáp laïi cheïn leân löng kieám. Chuyeän xaûy ra chæ phaàn möôøi caùi chôùp maét, moät kieám vöøa bieán cuûa Phi Hoàng Döïc Só chính laø chieâu Phau Long Ñoaït Taâm, kieám aûnh loaùng leân roài bieán maát raát nhanh. Phi Hoàng Döïc Só khoâng khoûi ngaån ngöôøi, ngöng maét nhìn Chuùc Thieân Tuøng thoaùng chuùt do döï noùi: – Chuùc ñaïi hieäp coù yù gì, ñao kieám khoâng maét, baàn ñaïo neáu nhö vöøa roài thaâu tay khoâng kòp, haù chaúng... Chuùc Thieân Tuøng nhìn ñoái phöông cöôøi ñaùp: – Luïc ñaïo huynh quaû laø quaân töû nhaân töø, chieâu kieám chæ coøn caùch ngöïc taïi haï hai thoán moät phaân lieàn thaâu thuû ngöng chieâu... Noùi ñeán ñoù gaõ thaâu quaït laïi, voã voã nheï vaøo loøng tay traùi, vaãn nuï cöôøi thaûn nhieân noùi tieáp: – Nhöng sao Luïc ñaïo huynh khoâng thöû thi trieån heát chieâu Phaãu Long Ñoaït Taâm naøy xem coù ñaâm xuyeân tim taïi haï khoâng? Phi Hoàng Döïc só khoâng khoûi khöïng ngöôøi ngô ngaùc, ngöôøi cuûa Chung Nam phaùi raát ít ra ngoaøi giang hoà, ñeán nhö kieám phaùp noåi danh nhôø toác ñoä kinh hoàn. Thöïc ra treân voõ laâm ngöôøi ta chæ bieát ñöôïc Chung Nam kieám phaùp, nhöng ít ai nhaän ra ñöôïc töøng chieâu kieám, maø coøn ñoïc ñuùng teân cuûa chieâu thöùc. Vaäy maø Chuùc 405 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 406 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Tuøng baát quaù cuõng chæ laø moät thö sinh chöa böôùc haún vaøo tuoåi trung nieân, treân döôùi ba möôi, laïi coù theå nhaän ra chieâu kieám Phaãu Long Ñoaït Taâm naøy? oOo 406 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2