Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 31

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

56
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 31', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 31

 1. 407 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Ba Möôi Moát TOÅNG HOÄ PHAÙP Ñ ieàu thöù hai khieán Phi Hoàng Döïc Só kinh ñoäng, chính laø ñoái phöông coøn thaùch mình ra heát chieâu, xem coù theå ñaâm xuyeân ngöïc haén khoâng? Chöùng toû ñoái phöông chaúng coi mình vaøo ñaâu roài! Phi Hoàng Döïc Só laàn naøy giaän ñeán phaùt tieáng cöôøi nhö cuoàng noùi: – Haûo, vaäy thì Chuùc ñaïi hieäp thöû tieáp baàn ñaïo moät kieám naøy! Lôøi döùt kieám vung, chæ nhìn thaáy ñaïo kieám quang xeït nhanh coøn hôn ñieän hoa ñaâm thaúng vaøo huyeät Thieân Ñoät ôû coå Chuùc Thieân Tuøng. Laàn naøy Phi Hoàng Döïc Só ra chieâu khoâng khoan nhöôïng, chieâu thöùc cöïc kyø nhanh, khoâng thaáy Chuùc Thieân Tuøng ra chieâu theá naøo, nhöng “Coong” moät tieáng, chæ nhaän ra ngöôøi cuûa Chuùc Thieân Tuøng xoay nghieâng moät chuùt, ñaàu quaït ñeø aùp treân muõi kieám cuûa ñoái phöông. Chuyeän xaûy ra cöïc nhanh, nhöng cuõng khoâng ñaùng ñeå moïi ngöôøi ñöùng ngoaøi laáy laøm kinh, vì raèng cao thuû xuaát chieâu töï nhieân ñeàu laø chieâu ngoaïi haïng. Chæ coù ngöôøi trong cuoäc laø Phi Hoàng Döïc Só môùi chaán ñoäng, vì khi aáy caûm thaáy ñaàu muõi kieám naëng nhö Thaùi sôn aùp ñænh, baát giaùc giaät mình thaâu kieám nhaûy thoaùi lui. Chuùc Thieân Tuøng cuõng thaâu quaït, voã tieáp vaøo loøng baøn tay traùi tôï hoà nhö khoâng coù chuyeän gì xaûy ra, ngöôïc laïi Phi Hoàng Döïc Só cöù ñöùng ngaån ngöôøi trôïn maét chaêm nhìn ñoái phöông. Moät chieâu kieám naøy chính laø chieâu Thieân Long Ñaåu Giaùp moät trong ba chieâu tuyeät kieám thaønh danh cuûa Phi Hoàng Döïc Só maø thoâng thöôøng ít khi laõo duøng ñeán, hoâm nay tình hình coù khaùc, gaëp chaân chính cao thuû neân môùi xuaát ra theá naøy. Chuùc Thieân Tuøng vaãn an nhieân ngöôùc maét nhìn Phi Hoàng Döïc Só kieám tröôùc ngöôøi sau ñang lao xuoáng ñaàu mình, roài ngöôøi laùch nhanh sang traùi, tay phaát quaït cöôøi noùi: – Vöøa roài thöøa mong ñaïo huynh haï thuû löu tình, taïi haï caûm kích baát taän! Vöøa noùi, thì thaân hình ñaõ laùch traùnh theá kieám cuûa Phi Hoàng Döïc Só, ñoàng thôøi quaït thuaän ñaõ “Boäp” moät tieáng vaøo löng kieám. Ñaåy vöøa kheùo duøng töù löôïng baït thieân caân. Phi Hoàng Döïc Só caûm thaáy caû kieám laãn thaân bò chaán ñoäng maïnh, ngöôøi ñang lô löûng khoâng choã taù löïc neân bò haát ngöôïc ra ngoaøi maáy xích rôi treân ñaát tôï hoà nhö ñöùng leân khoâng noåi. Phi Hoàng Döïc Só roõ raøng ñaõ baïi maø baïi ñeán khoâng hieåu ra laøm sao nöõa. 407 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 408 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Ba chieâu vöøa roài, chieâu ñaàu nöûa chöøng thì döøng laïi, chieâu thöù hai bò ñoái phöông caûn laïi, chieâu thöù ba thì chöa kòp thaáy gì ñaõ bò ñaäp vaêng ra ngoaøi. Ñeán chieâu thöùc cuûa ñoái phöông cuõng khoâng kòp nhaän ra, thöïc chaát thì Chuùc Thieân Tuøng tôï hoà nhö chöa töøng chính thöùc ra chieâu, thöû hoûi baïi nhö vaäy khoâng thaûm sao? Ñöùng ngoaøi chaêm chuù theo doõi quan saùt, ñeán Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cuõng nhíu maøy khoâng theå tin noåi, nhaân vaät danh ñaàu khoâng nhoû nhö Phi Hoàng Döïc Só, vaäy maø baïi thaûm moät caùch mô hoà tröôùc Chuùc Thieân Tuøng, ñeán lai lòch chieâu soá cuûa ñoái phöông cuõng khoâng nhaän ra. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi trong loøng caûm thaáy kinh dò voâ cuøng, nhöng chuyeän ñeán nöôùc naøy hoaøn toaøn ñeå beû maët, baám buïng tieán tôùi cöôøi ha haû noùi: – Luïc ñaïo huynh, thaéng phuï laø chuyeän bình thöôøng cuûa binh gia, ñaïo huynh ñaõ thöû qua vaøi chieâu, giôø cöù ñeå huynh ñeä thoï giaùo Chuùc ñaïi hieäp! Phi Hoàng Döïc Só thaâu kieám laïi oâm quyeàn noùi: – Ña taï Chuùc ñaïi hieäp haï thuû löu tình, baàn ñaïo caùo lui! Chuùc Thieân Tuøng cöôøi ñaùp: – Luïc ñaïo tröôûng töï nhieân! Khi Phi Hoàng Döïc Só quay ngöôøi böôùc ñi, thì Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi lieàn duøng truyeàn aâm nhaäp maät noùi nhanh: – Luïc ñaïo huynh vaøo ñoäng baùo cho Hoaéc toång quaûn saün saøng ñoái phoù, khi caàn thieát chuùng ta seõ ruùt caû vaøo ñoäng coá thuû! Laïi noùi, caû boïn taëc ñaûng nhö Cöûu Chæ La Haùn, Töông Taây Song Thi, Hoûa Ma Nöõ Chuùc Xaûo Xaûo, Baùch Boä Thaàn Quyeàn, Nguõ Xoa Chaân Nhaân cho ñeán caû Lang Sôn Nhaát Baùi, boïn hoï chæ bieát vò Toång hoä phaùp hoï Chuùc naøy laø phu quaân cuûa vò Ñaïi Cung Chuû. Thaân thuû cöïc cao, cô trí hôn ngöôøi, raát ñöôïc Laõo Thaàn Tieân suõng aùi, boïn hoï khoâng ai daùm toû ra yù baát phuïc, theá nhöng ñoù cuõng chæ môùi laø nghe danh, coøn baûn lónh cuûa vò Toång hoä phaùp naøy cao thaâm ñeán trình ñoä naøo, thì chöa ai thaáy qua. Hoâm nay, boïn hoï taän maét chöùng kieán Phi Hoàng Döïc Só laø nhaân vaät cao thuû nhaát löu trong Baùt ñaïi moân phaùi, vaäy maø chæ baèng vaøi chieâu ñaõ nhaän thaûm baïi döôùi tay Toång hoä phaùp. Boïn hoï baây giôø môùi thaät söï thaàm khaâm phuïc vò Toång hoä phaùp thaân baát loä naøy. Chuùc Thieân Tuøng thaàn thaùi thaûn nhieân ñöa maét nhìn Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi hoûi: – Maïnh ñaïo tröôûng ñònh tyû ñaáu theá naøo ñaây? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi bieát ñoái phöông khoâng phaûi hö danh ngaïo maïn, khi aáy nghó nhanh: – Kieám phaùp Luïc Phi Hoàng vôùi ta khoâng hôn keùm nhau maáy, vaäy maø coøn baïi, neáu duøng kieám haù chaúng nöïc cöôøi ö? Chaúng baèng cöù tay khoâng ñaáu quyeàn chöôûng vôùi haén! 408 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 409 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nghó roài beøn mæm cöôøi ñaùp: – Laõo huû khoâng töï löôïng söùc, chæ duøng quyeàn chöôûng coâng phu ñaáu vôùi Chuùc ñaïi hieäp möôøi chieâu, chaúng hay yù Chuùc ñaïi hieäp theá naøo? Chuùc Thieân Tuøng cöôøi khaúng khaùi ñaùp ngay: – Toát laém, ñaïo tröôûng, môøi xuaát chieâu! Khuoân maët daøi giaø nua ñaày neáp nhaên cuûa Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi hieän nuï cöôøi ñau khoå noùi: – Laõo huû ñaønh ñaéc toäi! Löôõng boä xuoáng taán, ngöôøi haï thaáp tieán tôùi, song chöôûng muùa tröôùc ngöïc taïo thaønh moät voøng thaùi cöïc, vuø moät tieáng tay traùi töø trong loøng baøn phaûi vuoát ra ñaåy tôùi moät chieâu. Ñaây chính laø chieâu Linh vaân taåy thuû trong Luïc Hôïp chöôûng phaùp, xem ra khoâng coù chuùt gì dò thöôøng xuaát saéc, huoáng gì hai ngöôøi ñöùng caùch nhau taàm naêm xích, taû thuû Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi laïi hôi cong, cho duø ñaùnh ra heát taàm chöa haún ñaõ ñeán ñöôïc ngöôøi cuûa ñoái phöông. Theá nhöng Chuùc Thieân Tuøng ñöùng yeân, maét khoâng heà nhaùy, nhìn chaêm vaøo theá ñaùnh cuûa ñoái phöông tôï hoà nhö nhaän ra ñöôïc ñieàu gì khaùc thöôøng. Quaû nhieân, chæ thaáy Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ra ñöôïc nöõa chieâu, boùng ngöôøi nhaøo nhanh tôùi, vuø moät tieáng, tay traùi thaâu veà tay phaûi löôùt trong loøng tay traùi boài tieáp moät chöôûng. Chính cuøng luùc naøy, tay traùi hai ngoùn cong laïi ngaàm buùng ra moät ñaïo chæ löïc. Moïi ngöôøi ñöùng ngoaøi quan saùt, chæ thaáy song chöôûng cuûa Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi thay nhau hoùa taû sang höõu, caên baûn chæ töôûng laõo ta ñaùnh chöôûng, maø khoâng heà nhaän ra noåi ñaïo chæ löïc töø trong tay traùi ñieåm ra khi thaâu veà. Roõ raøng, chöôûng phong töø trong phaûi tieáp ñaùnh ra chæ laø bình phong hö chieâu, chæ löïc ñieåm ra töø tay traùi khi thaâu laïi môùi laø chuû chieâu. Ñaây chính laø choã ñoäc ñaùo cuûa Luïc Hôïp chöôûng ñöôïc goïi laø Tu di taøng giôùi. Chæ löïc voán luyeän ñeán phaùt ra voâ thanh voâ tuùc, laïi duøng chöôûng löïc laø chieâu khaùch aùm taøng chuû chieâu chuù, quaû laø tuyeät dieäu voâ cuøng. Chuùc Thieân Tuøng thaáy caû ngöôøi Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi boå ñeán, bieát ñaõ ñeán luùc hoùa chieâu, quaû nhieân nhaän ra höõu chöôûng ñoái phöông hoaùn vò tieáp söùc cho taû chöôûng. Chæ thaáy caû ngöôøi Chuùc Thieân Tuøng hoaønh nghieâng nöõa boä sang phaûi, deã daøng traùnh ñöôïc moät chöôûng cuûa Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi. Theá nhöng, chính ñoù môùi laø truùng vaøo keá cuûa ñoái phöông, höôùng chuyeån ngöôøi cuûa Chuùc Thieân Tuøng vöøa kheùo ñuùng höôùng chæ löïc baén tôùi cuûa Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi vaøo huyeät Cöûu Vyõ treân ngöïc. 409 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 410 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhöng Chuùc Thieân Tuøng khoâng phaûi laø nhaân vaät taàm thöôøng giaûn ñôn, ñöông nhieân coù vaäy môùi nhaäm chöùc Toång hoä phaùp ñöùng treân caû moät laøng haéc ñaïo kieâu huøng. Khi vöøa xoay ngöôøi traùnh chöôûng, lieàn kòp nhaän ra coù ñieàu khoâng oån, tay traùi laäp töùc phaát tay aùo, xem raát bình thöôøng, tôï hoà nhö chæ laø thuaän theá hoùa giaûi chieâu chöôûng cuûa Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi, nhöng kyø thöïc chính laø hoùa giaûi ñaïo chæ löïc vöøa kòp phaùt hieän. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi khoâng theå ngôø tôùi ñoái phöông coù theå hoùa giaûi noåi moät chieâu naøy, ñoàng thôøi baây giôø caû ngöôøi laõo maát ñaø löôùt ngang qua ngöôøi cuûa Chuùc Thieân Tuøng, chæ thaáy ñoái phöông thuaän tay goõ maïnh chieác quaït vaøo vai traùi cuûa laõo. Hieän taïi Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñang ôû vaøo moät vò trí heát söùc baát lôïi, coù theå gaàn nhö laø vò trí cheát, ñeán ñöa tay phaùt chieâu choáng ñôõ cuõng khoâng thuaän tieän tí naøo, chæ moät sinh loä duy nhaát laø thuaän ñöôøng chuoàn nhanh veà phía tröôùc. Theá nhöng, moät theá goõ ñaàu khoâng truùng, thì Chuùc Thieân Tuøng cuõng coøn tay traùi raát raõnh, haù khoâng theå nhaân cô taäp kích tieáp? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi taát hieåu ñieàu naøy, phaân tích thì daøi doøng, nhöng luùc aáy trong ñaàu cuûa Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi yù nghó thoaùng qua cöïc nhanh, gaàn nhö chæ laø phaûn xaï thoaùt thaân theo baûn naêng. Chæ thaáy caû ngöôøi laõo chuoàn nhanh tôùi tröôùc, nhöng muõi quaït cuõng kòp chaïm nheï vaøo löng, töø ñieåm ñoù laõo caûm thaáy noùng raùt leân khoân töôûng. Khi thoaùt ra ngoaøi ñöôïc ba boán böôùc, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi môùi hoaøn hoàn quay ñaàu nhìn, Chuùc Thieân Tuøng vaãn ñöùng nguyeân vò, tay phaûi phe phaåy chieác quaït khoâng coù yù truy kích. Chuùc Thieân Tuøng nhìn laõo ta moät caùi, môû mieäng ñònh noùi gì, nhöng chôït nhö nghó ra moät chuyeän, gaõ ñöa tay aùo traùi leân nhìn, boãng maët hôi bieán saéc. Nguyeân laø oáng tay aùo traùi coù moät loã thuûng nhoû baèng ñaàu ñuõa, chính laø bò chæ löïc cuûa Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi kích thuûng. Sau phuùt bieán saéc, Chuùc Thieân Tuøng cöôøi ha haû noùi: – Maïnh ñaïo huynh quaû nhieân cao minh, Luïc Hôïp thaàn chæ thieân haï voâ song, hoâm nay xem nhö taïi haï ñöôïc khai nhaõn giôùi. Con ngöôøi naøy thaät khoaùng ñaït thaúng thaén, chæ löïc cuûa Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi laøm thuûng tay aùo, neáu nhö khoâng phaûi chính gaõ noùi ra thì ñöøng noùi laø ngöôøi ngoaøi, maø ngay caû Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cuõng khoâng theå naøo bieát ñöôïc. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi thì khuoân maët giaø nua khoâng khoûi öûng ñoû luùng tuùng. – Chuùc ñaïi hieäp quaù khen, laõo huû thaät hoã theïn... Chuùc Thieân Tuøng khoâng ñeå yù ñoái phöông khoù xöû, tieáp lôøi noùi ngay: – Ñaây chæ laø chieâu ñaàu, ñaïo tröôûng coøn nhöõng chín chieâu nöõa maø! Nhöng noùi ñeán cuoái caâu, aùnh maét töï nhieân phaùt haøn quang saéc laïnh, queùt leân 410 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 411 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long maët Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi, haøm aån khoâng ít saùt khí. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi baét gaëp aùnh maét naøy khoâng khoûi run trong loøng thaàm nghó: – Xem ra chính chæ löïc cuûa ta voâ tình laøm thuûng tay aùo haén khieán haén noåi giaän sinh saùt cô, ta caàn phaûi caån thaän môùi ñöôïc! Nghó vaäy, xuaát thuû laàn naøy caøng thaän troïng hôn, hai tay töø trong ngöïc vaän khôûi Luïc Hôïp chaân khí truøm kín caû ngöôøi, cuoái cuøng löôõng boä taû höõu di ñoäng, song thuû chöôûng chæ cuøng xuaát ñaùnh lieàn ba chieâu lieân hoaøn. Ba chieâu caáp coâng naøy coù theå noùi laø tinh hoa nhaát trong Luïc Hôïp chöôûng, chöôûng phong chæ kình hoøa quyeän vaøo nhau tôï hoà nhö chæ trong moät chieâu. Chuùc Thieân Tuøng chæ thaáy nheách meùp cöôøi nhaït, roài khoâng bieát thi trieån thaân phaùp theá naøo, caû ngöôøi tôï hoà nhö chieác laù trong thu phong laéc lö chao ñaûo maø traùnh qua heát chöôûng phong chæ löïc cuûa ñoái phöông, ñeán taø aùo cuõng khoâng truùng chuùt kình phong. Ñoàng thôøi ngöôøi ñaõ aùp tôùi beân traùi vung tay xuaát chæ ñieåm thaúng vaøo huyeät kieân tænh treân vai traùi Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ba chieâu lieân hoaøn coøn chöa xuaát heát, boãng thaáy maét loang boùng ngöôøi, roài vai phaûi tieáng aàm tay teâ daïi nhö khoâng coøn laøm chuû ñöôïc nöõa, trong loøng chaán ñoäng voäi nhaûy ngöôøi veà sau. Chuùc Thieân Tuøng döøng ngöôøi phaát chieác quaït cöôøi nhaït noùi: – Maïnh ñaïo huynh vaãn coøn ñaáu ñöôïc chöù? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñaõ sôùm nhaän ra ñoái phöông voõ coâng cao thaâm khoù löôøng, nhöng cuõng khoâng nghó noåi baûn thaân laõo maø cuõng khoâng qua noåi ba chieâu. Hieän taïi tay phaûi ma moäc teâ daïi tôï nhö taøn pheá ñöông nhieân khoâng theå ñaáu noåi ñöôïc nöõa. Thaät ra thì söï chaán ñoäng trong loøng laõo coøn naëng neà hôn laø caùnh tay bò teâ daïi, luùc naøy nghe ñoái phöông hoûi moät caâu caûm thaáy nheï loøng hôn. Vò Toång hoä phaùp naøy khoâng phaûi laø nhaân vaät taàm thöôøng, thaùi ñoä cao ngaïo töï thò, ñöông nhieân coù thua cuõng khoâng laáy laøm hoã theïn maáy. Vaõ laïi, tình hình tröôùc maët môùi laø quan troïng, ñoái phöông ñaõ hoûi caâu naøy coù nghóa laø khoâng coù yù truy kích, nhö vaäy chæ caàn laõo keùo daøi thôøi gian thì coù theå tìm keá saùch ñoái phoù. Trong ñaàu nghó nhanh, tay traùi oâm vai phaûi cöôøi khoå noùi: – Chuùc ñaïi hieäp thaàn löïc caùi theá, laõo huû ñaõ bieát! Taâm yù cuûa Chuùc Thieân Tuøng ñöông nhieân chæ caàn ñoái phöông bieát maø nhaän thua laø ñöôïc, khi aáy cöôøi cao ngaïo noùi: – Haûo, vaäy thì phieàn Maïnh ñaïo huynh vaøo trong thöông löôïng cuøng moïi ngöôøi, chæ caàn chö vò chaáp nhaän thoaùi xuaát khoûi thaïch ñoäng naøy, song phöông môùi khoâng toån thöông hoøa khí. 411 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 412 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi khaép khôûi trong loøng, nhöng giöõ maët traán tænh gaät ñaàu ñaùp: – Laõo huû nhaát ñònh chuyeån yù cuûa Chuùc ñaïi hieäp ñeán chö vò baèng höõu. – Toát, vaäy thì chuùng ta laáy thôøi gian chaùy heát caây nhang laøm giôùi haïn, Maïnh ñaïi hieäp xin töï nhieân. Noùi roài phaát quaït maáy caùi, quay ngöôøi ñi lui. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cuõng lieàn ruùt vaøo ñoäng, boïn Cam Huyeàn Thoâng, Phi Hoàng Döïc Só ngheânh ñoùn hoûi: – Maïnh ñaïo huynh tay khoâng sao chöù? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cöôøi khoå ñaùp: – Khoâng sao, chæ truùng chæ löïc cuûa haén ñieåm vaøo huyeät kieân tænh... Cam Huyeàn Thoâng noùi: – Baàn ñaïo giuùp ñaïo huynh aùn ma ñaû thoâng huyeät ñaïo. Noùi roài hai tay haén vaän coâng löïc naén leân vai Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi. – Ña taï Cam ñaïo huynh! Noùi lôøi caùm ôn, roài laõo ta thaáp gioïng noùi tieáp: – Theá ñòch raát maïnh, nhaát laø teân hoï Chuùc naøy voõ coâng cao thaâm khoù löôøng, e raèng khoâng ngöôøi ñòch noåi. Toát nhaát chuùng ta neân ruùt saâu vaøo ñoäng coá thuû töï baûo, chôø ñeán khi Minh chuû giaûi heát Taùn coâng ñoäc phaân bieät roõ thöïc hö roài tính keá saùch ñoái phoù. Phi Hoàng Döïc Só noùi: – Vaäy thì tröôùc heát chuùng ta coá thuû ôû ñoäng ngoaøi naøy, ñeán khi khoâng thuû giöõ ñöôïc môùi ruùt vaøo trong haù chaúng ñöôïc sao? Vieäc gì laïi boõ qua ñoäng ngoaøi naøy? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Tieàn ñoäng roäng raûi, ñòa hình khoâng lôïi cho traán thuû, neáu chôø ñeán khi ñoái phöông coâng chieám ñöôïc, chæ e raèng chaúng kòp trôû tay. Ñoäng trong chaät heïp khuùc chieác deã thuû khoù coâng, toát nhaát neân ruùt vaøo tröôùc chuaån bò môùi traán giöõ ñöôïc laâu daøi. – Haûo, vaäy thì chuùng ta ruùt vaøo trong! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi quay ñaàu nhìn Voâ Truï thieàn sö moät caùi hoûi: – Ñaïi sö ñieàu döôõng theá naøo roài? Voâ Truï thieàn sö ñaõ môû maét ra, neùt maët an töôøng ñaùp: – Baàn taêng vaän khí ñieàu döôõng ñaõ xong, chaân khí hoài nguyeân, khoâng bieát ñaïo huynh coù gì sai khieán? Vöøa noùi laõo vöøa töø töø ñöùng leân, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi thaáy nheï trong loøng noùi tieáp: – Trong soá chuùng ta coù theå noùi ñaïi sö sôû hoïc coâng löïc laø uyeân thaâm hôn caû, hieän 412 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 413 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long taïi ñaïi sö ñaõ hoaøn toaøn hoài phuïc chaân löïc, thaät may cho chuùng ta, ít nhieàu cuõng caàm cöï ñöôïc vôùi boïn chuùng... Noùi ñeán ñoù laõo ñöa maét nhìn ra cuûa ñoäng, khoâng bieát töø bao giôø ñaõ ñoát leân moät neùn nhang, nhang chaùy ñaõ heát ba boán thoán. Laõo hieåu tröôùc khi neùn nhang naøy chaùy heát, Chuùc Thieân Tuøng quyeát khoâng kieám chuyeän, laõo thöû giô caùnh tay traùi xoay xoay nheï vaøi voøng, chöøng nhö ñaõ khaù hôn nhieàu, vui möøng noùi: – Cam ñaïo huynh, tay baàn ñaïo ñaõ khaù nhieàu roài, chaúng ngaïi gì nöõa! Thôøi gian khoâng coøn nhieàu, chuùng ta nhanh ruùt vaøo trong thoâi! Caû boïn boán ngöôøi khoâng noùi gì theâm, lieàn keùo nhau luïc tuïc ruùt saâu vaøo ñoäng trong. Laïi noùi, Hoaéc Vaïn Thanh tröôùc ñoù ñaõ nghe Phi Hoàng Döïc Só chaïy vaøo baùo ít nhieàu tình hình beân ngoaøi ñoäng, ñoàng thôøi bieát ñöôïc Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñònh luùc tuùng theá seõ keùo vaøo coá thuû trong ñoäng, ñöông nhieân laø muoán döïa vaøo ñòa theá ñoäng ñaïo khuùc khuyûu lôïi cho phoøng thuû. Laõo laø ngöôøi lòch duyeät giang hoà, khoâng ñôïi noùi cuõng ñaõ cuøng Toáng Vaên Tuaán chuyeån dòch nhöõng khoái ñaù lôùn nhoû coù theå chuyeån dòch ñöôïc saép ñaët ôû nhöõng nôi xem coù lôïi cho phoøng thuû hôn. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi böôùc vaøo ñoäng ñaïo, nhìn thaáy boïn hoï ñang boá trí nhöõng khoái ñaù nhö saép ñaët traän ñòa, gaät ñaàu taùn thöôûng: – Hoaéc toång quaûn boá trí raát hay, xem ra boïn chuùng muoán taán coâng vaøo ñaây khoâng deã tí naøo! Voâ Truï thieàn sö noùi: – Maïnh ñaïo huynh, nhaân thuû chuùng ta phaân boá phoøng thuû theá naøo ñeàu do ñaïo huynh phaùt leänh! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñöa maét nhìn quanh moät voøng noùi: – Ñaïi sö vaø Luïc ñaïo huynh traán thuû tuyeán ñaàu ôû cöûa ñoäng khaåu sau nhöõng khoái ñaù kia, khi ñòch ôû xa thì do ñaïi sö phaùt chöôûng maø ñaùnh, khi ñòch ñaõ tieáp caän thì Luïc ñaïo huynh phaùt kieám. Roài laïi chæ vaøo moät khoái ñaù khaùc cao taàm nöõa ngöôøi vöøa ñöôïc chuyeån tôùi, noùi: – Hoaéc toång quaûn vaø Cam ñaïo huynh aån sau khoái ñaù kia, Hoaéc toång quaûn cuõng phaùt chöôûng phoái hôïp cuøng ñaïi sö. Cam ñaïo huynh tinh thaâm Noäi Thaùi aån coâng coù theå phoái hôïp cuøng ñaïi sö, Hoaéc toång quaûn vaø Luïc ñaïo huynh, duøng aùm khí phaûn kích ñòch xoâng vaøo. Cam Huyeàn Thoâng nhíu maøy noùi: – Baàn ñaïo bình sinh ít duøng aùm khí, maø trong ngöôøi cuõng khoâng coù saün aùm khí. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cöôøi noùi ngay: 413 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 414 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ngöôøi luyeän noäi coâng thaâm haäu, thì chieác laù caønh hoa cuõng coù theå duøng laøm aùm khí ñaû thöông ñoái phöông, ñaïo huynh tuy treân ngöôøi khoâng mang theo aùm khí, nhöng treân ñaát thì caùt ñaù chaúng thieáu thöù gì, haù sôï khoâng ñuû duøng nöõa sao chöù? – Tuyeät laém, yù Maïnh ñaïo huynh thaät hay, vaäy maø ta nghó khoâng ra! Haø haø... Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi tieáp: – Theá nhöng Cam ñaïo huynh caàn chuù yù moät ñieåm, chæ duøng tay traùi phoùng aùm khí... Cam Huyeàn Thoâng troá maét ngaïc nhieân: – Taïi sao? – Haø... Vì khi caàn thieát, thì tay phaûi cuûa Cam ñaïo huynh coù theå duøng kieám phoái hôïp cuøng Luïc ñaïo huynh! Cam Huyeàn Thoâng laéc ñaàu cöôøi chòu phuïc, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi laïi nhìn Toáng Vaên Tuaán noùi: – Toáng thieáu trang chuû aån ngöôøi ngay sau thaïch bích cuoái ñoäng ñaïo, ñaây laø cöûa quan troïng nhaát. Giaû nhö ñoái phöông coù keû cao cöôøng vöôït qua ñöôïc Hoaéc toång quaûn vaø Cam ñaïo huynh, ngöôøi taát seõ rôi xuoáng ñaây, khi aáy Thieáu trang chuû chæ vieäc töø sau phoùng kieám keát lieãu haén. Nhöng nhôû tröôøng hôïp ñoái phöông khoâng phoùng voït qua hai vò kia, thì tuyeät ñoái khoâng ñöôïc voïng ñoäng xuaát hieän. Toáng Vaên Tuaán gaät ñaàu ñaùp ngay: – Taïi haï nhôù roõ! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi thaáy phaân coâng moïi ngöôøi taïm oån, ñöa maét nhìn vaøo trong chæ thaáy toái om, theá nhöng nhìn ra ngoaøi thì coù chuùt aùnh saùng nho nhoû, tuy vaäy cuõng ñuû nhìn thaáy boùng ngöôøi neáu ñoái phöông xoâng vaøo ñaây. Ñaây cuõng chính laø moät lôïi theá cho phoøng thuû, ngöôøi ôû trong nhaän ra ñoái phöông, maø ñoái phöông khoâng nhìn thaáy mình. Laõo thôû phaøo nheï ngöôøi noùi tieáp: – Thôøi gian moät neùn nhang cuõng khaù ñaáy, moïi ngöôøi taïm thôøi nghæ ngôi, chôø ñoái phöông tieán vaøo cöù ñeå huynh ñeä leân tieáng, moïi ngöôøi tuyeät ñoái khoâng leân tieáng traùnh loä muïc tieâu mai phuïc. Moïi ngöôøi ai naáy ñeàu nhaát nhaát tuaân theo, chaúng bao laâu quaû nhieân ñaõ nghe thaáy gioïng Chuùc Thieân Tuøng töø ngoaøi voïng vaøo: – Maïnh ñaïi hieäp, thôøi gian ñaõ heát, caùc ngöôøi thöông löôïng xong roài chöù? – Chuùng saép vaøo ñaáy, chö vò chuaån bò! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi nhanh, ñoaïn quay ngöôøi ñònh ñi, chôït nhôù ra moät ñieàu noùi tieáp: – Hieän taïi huynh ñeä ra noùi chuyeän vôùi haén, khi huynh ñeä trôû vaøo seõ ho khan hai tieáng laøm hieäu, neáu chæ thaáy boùng ngöôøi vaøo maø khoâng nghe tieáng ho, thì cöù taán coâng 414 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 415 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long caûn laïi, chôù ñeå ngöôøi loït vaøo. Noùi roài laõo saûi böôùc theo ñoäng ñaïo trôû ra tieàn ñoäng, quaû nhieân Chuùc Thieân Tuøng khoâng theïn laø ngöôøi laõnh ñaïo moät ñaùm haéc ñaïo kieâu huøng, bieát giöõ chöõ tín. Haén y nhieân ñöùng tay chaép sau löng, tay phe phaåy chieác quaït chôø ñôïi, thaàn thaùi thaûn nhieân khoâng coù chuùt gì coù yù xoâng vaøo trong ñoäng. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nhìn thaáy thaàn thaùi cao ngaïo cuûa Chuùc Thieân Tuøng khoâng khoûi cöôøi thaàm trong buïng, cho duø moät ngöôøi voõ coâng tuyeät ñænh, nhöng coù tính cuoàng ngaïo töï thò, thì cuõng deã ñoái phoù nhö boïn kieâu huøng höõu duõng voâ möu. Ra ñeán cöûa ñoäng, laõo oâm quyeàn xaù xaù maáy caùi leã ñoä noùi: – Chuùc ñaïi hieäp ñaõ hoûi, laõo huû khoâng theå khoâng thöïc tình maø ñaùp... Noùi cuoái caâu laõo coá tình keùo daøi gioïng, nhöng boõ löõng caâu noùi ñöông nhieân muoán ñoái phöông töï hieåu ra yù sau thì hôn. Chuùc Thieân Tuøng töï nhieân phaûi hieåu, aùnh maét quaéc leân saéc laïnh queùt ngang maët Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi gaèn gioïng: – YÙ Maïnh ñaïo tröôûng, keát quaû thöông löôïng laø caùc ngöôøi khoâng chòu rôøi khoûi ñaây? Laàn naøy nhìn thaáy thaùi ñoä thay ñoåi ñoät ngoät cuûa Chuùc Thieân Tuøng, tôï hoà nhö hoâm nay baèng taát caû moïi giaù phaûi chieám laïi baèng ñöôïc ñoäng naøy, baát giaùc trong loøng laõo sinh nghi, thaàm nhuû: – Trong thaïch ñoäng naøy, ngoaøi Minh chuû bò chuùng baét coùc vaø maáy teân tay chaân cuûa chuùng ra thì khoâng coøn vaät gì khaùc, vaäy taïi sao haén nhaát quyeát buoäc chuùng ta phaûi nhanh rôøi khoûi ñoäng? Neáu noùi haén ñeán chæ vì Minh chuû, nhöng chuùng ta coù ruùt khoûi ñaây thì ñöông nhieân cuõng phaûi mang theo Minh chuû ñi, leõ naøo haén khoâng bieát caùi lyù naøy? Neáu baûo haén ñeán ñaây ñeå cöùu maáy teân giöõ ñoäng ôû ñaây, thì taát ñaõ noùi ra ñieàu kieän cöùu ngöôøi, nhöng töø ñaàu ñeán giôø khoâng nghe ta rôøi ñoäng laø vì chuyeän gì? Chaúng leõ trong thaïch ñoäng aáy coøn coù moät bí maät naøo khaùc chaêng? Nghó ñeán ñoù trong ñaàu tính nhanh, cöôøi ñaùp: – Keát quaû thöông löôïng cuûa chuùng ta, hy voïng Chuùc ñaïi hieäp gia haïn thôøi gian... Moät caâu naøy raát khoân kheùo ma maõnh, muïc ñích thaêm doø theâm taâm yù ñoái phöông, maø cuõng laø söï thaät, chæ caàn ñoái phöông chaáp nhaän, ñôïi ñeán khi Toáng Traán Sôn hoài phuïc toaøn chaân löïc, thì coù theå ngang nhieân xuaát dieän ñoái ñaàu, haø taát phaûi khoå sôû traán thuû trong ñoäng. Chaúng ngôø vöøa nghe xong, neùt maët Chuùc Thieân Tuøng sa saàm, traàm gioïng quaùt: – Khoâng ñöôïc, taïi haï xöa nay ngoân xuaát nhö son, ñaõ phaûi haïn thôøi gian moät neùn nhang laø moät neùn nhang. Chö vò neân quyeát ñònh, moät laø ruùt khoûi ñaây thì ruùt nhanh, hai laø khoâng ñoàng yù, thì taïi haï ñaønh phaûi cöôõng böùc taán coâng vaøo. 415 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 416 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nghe ñoái phöông noùi gioïng kieân quyeát, bieát khoâng coøn thöông löôïng ñöôïc, beøn cöôøi ñieàm nhieân noùi: – Chuùc ñaïi hieäp haún cuõng bieát taïi sao chuùng ta ñeán ñaây chöù? – OÀ, ñöông nhieân! – Chuùng ta ñeán ñaây ñöông nhieân ñeå cöùu Minh chuû, Minh chuû bò ngöôøi cuûa Chuùc ñaïi hieäp haï ñoäc coøn chöa tænh, chuùng ta khoâng theå khoanh tay baøng quan. Huoáng gì ñaïi hoäi treân Trích Baùt thieàn vieän chaúng coøn xa, ñeán luùc ñoù moïi chuyeän seõ song phöông giaûi quyeát, hieän taïi Chuùc ñaïi hieäp khoâng chòu nhöôïng boä, chaúng phaûi laø quaù böùc eùp ngöôi ñoù sao? Chuùc Thieân Tuøng noùi: – Chuùng ta môøi Toáng ñaïi laõo gia ñeán cuøng chæ laø ñeå cuøng baøn ñaïi hoäi ôû Trích Baùt thieàn vieän, ñoái ñaõi vôùi Toáng ñaïi laõo gia, thì cöù vieäc mang oâng ta trôû veà! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nghe ñoái phöông noùi deã daõi nhö vaäy trong loøng thoaùng hoà nghi, nghó: – Roõ raøng haén ñeán ñaây muïc ñích chính khoâng phaûi laø Minh chuû! Laõo tuy chöa bieát trong thaïch ñoäng naøy coøn coù gì bí aån, theá nhöng caûm thaáy trong thaïch ñoäng naøy ñoái vôùi taëc ñaûng raát quan troïng baøn baïc laïi vôùi moïi ngöôøi xem roài seõ phuùc ñaùp caøng nhanh caøng toát. – Ñöông nhieân! Ñöông nhieân! Vöøa noùi vöøa gaät ñaàu lia lòa, roài laõo quay ngöôøi ñi nhanh vaøo trong ñoäng. Voâ Truï thieàn sö thaáy laõo quay trôû vaøo thaáp gioïng hoûi nhanh: – Theá naøo roài? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi lieàn ñem caâu chuyeän vöøa roài keå cho moïi ngöôøi nghe ñoaïn tieáp: – Theo baàn ñaïo thaáy thì thaïch ñoäng naøy nhaát ñònh aån chöùa bí maät gì ñoù maø ñoái vôùi boïn chuùng voâ cuøng troïng yeáu... Cam Huyeàn Thoâng noùi: – Maïnh ñaïo huynh vaøo ñaây coù choã naøo khaùc thöôøng khoâng? – Khoâng, chæ laø moät thaïch ñoäng töï nhieân bình thöôøng, chaúng coù ñieåm khaùc laï. Voâ Truï thieàn sö nhíu maøy noùi: – Vaäy thì cuõng kyø! Moät thaïch ñoäng bình thöôøng, sao boïn chuùng laïi xem quan troïng ñeán nhö theá? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Ñaây chính laø choã huynh ñeä khoâng nghó ra noåi... 416 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 417 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoaëc Vaïn Thanh noùi: – Theo yù laõo huû, chuùng ta tröôùc heát kieân trì phoøng thuû thaïch ñoäng naøy, Maïnh ñaïi hieäp kinh nghieäm phong phuù, sao khoâng ñi xem xeùt moät laàn nöõa thaät caån thaän xem, bieát ñaâu phaùt hieän ra ñieàu gì? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi gaät ñaàu noùi: – YÙ naøy cuûa Hoaéc toång quaûn raát hay, theá nhöng cuõng phaûi chôø ñeán khi boïn chuùng taán coâng vaøo ñaây, baàn ñaïo môùi coù theå tieán vaøo ñoäng trong xem xeùt. Phi Hoàng Döïc Só ngaïc nhieân hoûi: – Taïi sao? – Bôûi vì caùc vò chæ coù theå xuaát thuû caûn trôû chuùng, nhöng khoâng ñöôïc leân tieáng traùnh ñeå loä choã mai phuïc. Moïi ngöôøi ñaõ hieåu ra, caûm phuïc laõo ñaàu hoùi naøy ña möu tuùc trí maø caån thaän voâ cuøng. Vöøa khi aáy thì beân ngoaøi boãng ñaõ nghe tieáng Chuùc Thieân Tuøng hoûi voïng vaøo: – Maïnh ñaïi hieäp, sao khoâng thaáy traû lôøi? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi laàn naøy im laëng, ñöông nhieân chaúng coøn gì ñeå traû lôøi. Chæ nghe Chuùc Thieân Tuøng caát tieáng cöôøi lôùn noùi: – Haûo! Maïnh Ñaït Nhaân, ñeå xem caùc ngöôi coù theå aån naáp trong ñoäng ñöôïc bao laâu? Noùi roài phaát tay moät caùi haï leänh: – Chuùng ta xoâng vaøo! Döùt lôøi khoaùt boä khaúng khaùi böôùc vaøo ñoäng, hai thieáu nöõ aùo lam tay chaép ñeøn loàng laäp töùc tuøy tuøng. Ngoaïi tröø Lang Sôn Nhaát Baùi Saùch Nghò Phu vöøa roài thuï thöông coøn ñang ñieàu khí döôõng thöông, soá coøn laïi ñeàu ñoàng loaït theo chaân Toång hoä phaùp vaøo ñoäng. Tieàn ñoäng troáng khoâng, chaúng coù boùng ngöôøi, ñöông nhieân khoâng coù ai ngaên caûn. Chuùc Thieân Tuøng tay phe phaåy chieác quaït, thaàn thaùi ung dung nhö ñi vaøo choã an bình, khoùe moâi hieän nuï cöôøi nhaït ñaày ngaïo khí, quaû nhieân khoâng hoå theïn laø cöông vò Toång hoä phaùp. Theo saùt hai beân taû höõu vaãn laø hai thieáu nöõ aùo lam, hai chieác ñeøn loàng ôû trong ñoäng toái thì caøng saùng hôn, soi roõ phía tröôùc cho töøng böôùc chaân Toång hoä phaùp ñaët ñeán, caên baûn khoâng coù choã naøo goïi laø boùng toái. Theá nhöng, ñoù cuõng chæ laø thôøi gian cuûa vaøi böôùc chaân, tröôùc maët ñaõ thaáy roõ cöûa ñoäng ñaïo ñen ngoøm, Chuùc Thieân Tuøng böôùc chaân hôi ngöøng laïi, cao gioïng noùi: 417 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 418 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Maïnh Ñaït Nhaân, ngöôi khoâng ñaùp lôøi boån nhaân ö? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi luùc naøy môùi leân tieáng ñaùp laïi: – Keát quaû thöông löôïng cuûa laõo phu vaø baèng höõu ñaây laø hy voïng Chuùc ñaïi hieäp roäng raõi gia haïn theâm thôøi gian, ñôïi sau khi Minh chuû hoài tænh trôû laïi thì seõ laäp töùc rôøi ñoäng, khoâng bieát Chuùc ñaïi hieäp coù ñoàng yù khoâng? Khi laõo leân tieáng, mieäng aùp vaøo vaùch nuùi ñeå aâm thanh truyeàn theo vaùch ñaù doäi voïng ra ngoaøi, theá naøy thì khieán cho ñoái phöông ôû beân ngoaøi nghe khoâng phaùn ñoaùn noåi cöï ly vaø vò trí cuûa laõo ñang ñöùng. Chaúng ngôø Chuùc ñaïi hieäp theùt lôùn: – Khoâng ñöôïc, ñaõ heát thôøi gian moät tuaàn nhang, lôøi Chuùc moã xöa nay noùi ra khoâng bao giôø thay ñoåi, caùc ngöôi nhanh ruùt khoûi ñaây! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Ñieàu naøy thaät khoù... Chuùc Thieân Tuøng queùt maét nhìn thaáy ñoäng ñaïo coù nhieàu khoái ñaù lôùn, töø ñaây che taàm maét nhìn saâu beân trong, ñoàng thôøi khieán ñöôøng ñoäng ñaïo voán ñaõ nhoû heïp khuùc khuyûu laïi caøng theâm khuùc khuyûu hôn, muoán ra tay muùa chaân cuõng gaëp khoù khaên. Chuùc Thieân Tuøng cuõng nhaän ra ñöôïc nhöõng khoái ñaù naøy chæ vöøa ñöôïc di chuyeån ñeán ñaây seõ taêng cöôøng tính phoøng thuû, beøn laïnh gioïng hoûi: – Caùc ngöôi di chuyeån nhieàu ñaù ñeán ñaây, phaûi chaêng coù yù khaùng cöï? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cöôøi phaù leân ha haû noùi: – Chuùc ñaïi hieäp noùi vaäy khoâng ñuùng, boïn laõo huû nghó Chuùc ñaïi hieäp laø baäc quaân töû ñôøi naøy, neân môùi toân troïng lôøi ñaïi hieäp giöõ hoøa khí ñoâi beân cho ñeán ñaïi hoäi ôû Trích Baùt thieàn vieän seõ giaûi quyeát moïi chuyeän. Vaõ laïi Baùt ñaïi moân phaùi laäp danh giang hoà coù maáy traêm naêm nay, leû ñaâu laïi sôï Chuùc ñaïi hieäp, ñeán noãi duøng ñaù caûn ñöôøng, maø Chuùc ñaïi hieäp duøng maáy tieáng khaùng cöï? Moät caâu naøy khoâng khoûi khieán Chuùc Thieân Tuøng noùng maët, gaõ quaéc maét laïnh luøng gaèn gioïng: – Baùt ñaïi moân phaùi chöa haún ñaùng ñeå Chuùc moã xem vaøo ñaâu! Noùi roài quay ñaàu hoûi lôùn: – Caùc ngöôi ai ñi taán coâng vaøo ñoäng cho ta! Vöøa hoûi döùt caâu, lieàn thaáy Baùch Boä Thaàn Quyeàn Vieân Quaûng Kieät vaø Nguõ Xoa Chaân Nhaân Vaïn Thieân Phong tieán leân ñoàng thanh noùi lôùn: – Thuoäc haï nguyeän tieân phong! Hoûa Ma Nöõ Chuùc Xaûo Xaûo uoán eùo thaân hình noùi: – Ñaïi ca, haù ñeå tieåu muoäi ñi, chæ moät moài löûa xem luõ chuoät naøy con ruùc ñöôïc vaøo 418 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 419 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñaâu? Chuùc Thieân Tuøng noùi: – Tieåu muoäi neân lui ra! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nghe boïn hoï xöng hoâ noùi chuyeän, giaät mình thaàm nghó: – Chaúng leõ boïn hoï laø huynh ñeä, nhi nöõ cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu? Noùi ñeán nhaân vaät Hoûa Linh Thaùnh Maãu thì lai lòch khoâng nhoû, ñaây laø ngoaïi hieäu cuûa Chuùc Linh Tieân, sö muoäi cuûa Khoâng Ñoäng sôn chuùa Cô Linh Vaân. Chuùc Linh Tieân naêm xöa khi coøn nhoû theo chaân sö phuï laø Khoâng Ñoäng Laõo sôn chuùa ñeán Nam Nguïc Chuùc Dung Phong thaêm hoûi baèng höõu. Baø ta nhaân luùc sö phuï maûi lo haøn huyeân vôùi coá höõu, moät mình leùn lui sau nuùi du ngoaïn, khoâng ngôø baø phaùt hieän ñöôïc moät coå ñoäng. Tính hieáu kyø thoâi thuùc chaúng ngôø khi ba trôû ra thì trong tay tìm ñöôïc moät cuoán coå kinh chính laø Chuùc Dung Kinh. Chuyeän veà sau bò vò Chöôûng moân Haønh Sôn phaùi Thanh Döông Töû bieát ñöôïc, oâng ta tìm ñeán gaëp Khoâng Ñoäng Laõo sôn chuùa caàu kieán, noùi raèng pho Chuùc Dung Kinh voán laø baûo vaät traán moân cuûa Haønh Sôn, hy voïng Chuùc Linh Tieân hoaøn vaät quy coá chuû. Thôøi baáy giôø, Cô Linh Vaân môùi tuoåi hai möôi, nhöng vai veá laø sö tyû cuûa Chuùc Linh Tieân, hieåu ra choã quyù baùu cuûa pho saùch lieàn xui Chuùc Linh Tieân khoâng ñeå Thanh Döông Töû ñeán gaëp sö phuï. Laïi lyù luaän pho Chuùc Dung Kinh laø vaät voâ chuû, coù duyeân ai gaëp naáy höôûng, huoáng gì tieåu sö muoäi hoï Chuùc, Chuùc Dung Kinh veà tay sö muoäi thaät laø vöøa kheùo hôïp ñaïo lyù. Song phöông khoâng ai nöông ai cuoái cuøng xaûy ra tranh chaáp, laàn aáy xaûy ra aáu ñaû, Thanh Döông Töû suyùt nöõa thì truùng thöông bôûi Phieân Thieân Chöôûng cuûa Cô Linh Vaân, töø ñoù hai phaùi Hoaønh Sôn vaø Khoâng Ñoäng coù hieàm khích maø tuyeät giao vôùi nhau. Chuùc Linh Tieân veà sau luyeän thaønh Chuùc Dung Kinh gioûi veà duøng hoûa, ngöôøi treân giang hoà phaûi neå phuïc taëng bieät danh Hoûa Linh Thaùnh Nöõ, nhöng ñoù cuõng laø chuyeän naêm möôi naêm veà tröôùc. Trôû laïi luùc naøy, Chuùc Thieân Tuøng ngaên caûn tieåu muoäi, roài nhìn boïn Baùch Boä Thaàn Quyeàn vaø Nguõ Xoa Chaân Nhaân noùi: – Haûo, nhò vò ñi ñi! Nguõ Xoa Chaân Nhaân rung chieác Cöông Xoa leân phaùt xuaát ra nhöõng tieáng leng keng nghe raát eâm tai, khoaùt boä tieán leân moät böôùc daøi lôùn tieáng noùi: – Caùc ngöôøi ai coù baûn lónh thì ra ñaây tieáp boån chaân nhaân vaøi chieâu! Laõo ta ñöùng caùch ñoäng ñaïo chöøng naêm saùu xích, trong ñoäng khoâng coù ngöôøi ñaùp laïi. oOo 419 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2