Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 32

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

67
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 32', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 32

 1. 420 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Ba Möôi Hai MINH CHUÛ THOAÙT HIEÅM N guõ Xoa Chaân Nhaân thaáy khoâng coù ngöôøi ñaùp laïi, cöôøi gaèn moät tieáng, ñoät nhieân nhuùn chaân phoùng tôùi moät böôùc daøi, chieác cöông xoa löôùt töø hoâng ra phaùt kình phong nghe rôïn ngöôøi. Ñöông nhieân moät theá naøy chæ coù tính thaêm doø ñoái phöông, nhöng theá ñaùnh thì cuõng khoâng phaûi chæ laø hö chieâu. Phi Hoàng Döïc Só ngöôïc laïi khoâng neùn noåi, lieàn phoùng kieám ra moät chieâu. Beân ngoaøi nhaân coù hai aùnh ñeøn chieáu saùng, neân beân trong caøng toái hôn, chæ thaáy moät aùnh theùp daøi loaùng leân, “Keng” moät tieáng binh khí chaïm nhau phaùt ra nhöõng ñoùm hoûa quang saùng ngôøi. Khi tieáng binh khí chaïm nhau ngaân daøi, caû ngöôøi Nguõ Xoa Chaân Nhaân bò ñaåy baät luøi, beân trong Phi Hoàng Döïc Só ñaûo lui coøn chöa ñöùng vöõng, bò tieáp moät coå kình phong ñaåy ra, töùc giaän theùt leân: – Keû naøo ñaùnh leùn boån chaân nhaân? Vöøa theùt ñònh giô tay phaùt chöôûng, nhöng lieàn nghe tieáng Baùch Boä Thaàn Quyeàn cöôøi lôùn noùi: – Vaên chaân nhaân, coù huynh ñeä ñaây. “Vuø”, moät quyeàn töùc toác ñaùnh ra löôùt ngang treân ñaàu Nguõ Xoa Chaân Nhaân ngheânh ñoùn moät chöôûng ñoái phöông. Laõo ta quaû khoâng hoå danh Baùch Boä Thaàn Quyeàn, quyeàn vöøa xuaát thì quyeàn phong ñaõ tôùi tröôùc, theá nhö moät quaû thieát chuøy nghìn caân. “Bình” moät tieáng chaán ñoäng lôùn, chæ thaáy caû ngöôøi Baùch Boä Thaàn Quyeàn oån laäp baát ñoäng, cöôøi khaø noùi lôùn: – Tuyeät laém, chöôûng löïc caùc haï thaät cao cöôøng! Döùt lôøi, thuaän theá nhaûy tôùi tay traùi hoaùn vò boå tieáp moät quyeàn thöù hai, laàn naøy theá coøn maïnh hôn quyeàn ñaàu tieân. Nguõ Xoa Chaân Nhaân ñöôïc öùng cöùu kòp thôøi, khoâng boõ lôõ cô hoäi lieàn trôû ngöôøi vung chieác cöông xoa aùp saùt vaøo ñoäng ñaïo. Boïn hoï phoái hôïp thaät aên yù, Baùch Boä Thaàn Quyeàn phaùt quyeàn töø xa ñaùnh vaøo yeåm hoä cho Nguõ Xoa Chaân Nhaân tieáp caän ñoái phöông. Chieác cöông xoa trong tay Nguõ Xoa Chaân Nhaân daøi chöøng naêm xích ñeå caän ñaáu, nhöng treân löng laõo coøn mang theâm naêm chieác khaùc ngaén hôn, chæ chöøng hai xích, theá nhöng laõo thaønh danh chính laø nhôø vaøo naêm chieác cöông xoa naøy, chuùng chính laø nhöng 420 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 421 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chieác phi xoa. Beân ngoaøi coâng vaøo, beân trong cuõng phaûn ñoøn. Voâ Truï thieàn sö phaùt lieàn moät chöôûng ngheânh chieâu quyeàn cuûa Baùch Boä Thaàn Quyeàn. Ñaây laø moät chieâu trong Ñaïi Löïc Kim Cöông chöôûng theá chöôûng phong aøo aït nhö nöôùc vôõ bôø! “Bình” moät tieáng nöõa laïi vang leân, caû ngöôøi Baùch Boä Thaàn Quyeàn laàn naøy chaán ñoäng luøi ñeán hôn hai böôùc. Gaàn nhö cuøng luùc aáy, Phi Hoàng Döïc Só cuõng phaùt kieám ra chieâu Hoàng quang tuï aûnh chæ thaáy aùnh kieám phaân boán ñaïo kieám phong, cuoái cuøng hôïp laøm moät caøng taêng theâm cöôøng löïc. “Coong” moät tieáng, laàn naøy chieác cöông xoa ra tröôùc maø ñeán sau neân ñeø eùp treân thanh tröôøng kieám cuûa Phi Hoàng Döïc Só, caû hai laäp töùc vaän kình löïc vaøo tay, quyeát khoâng ñeå thua ñoái phöông, chôït nhìn thaáy tình theá coù phaàn baát lôïi cho Phi Hoàng Döïc Só, naáp sau taûng ñaù lôùn teân neùm moät vieân ñaù ñaõ thuû saün trong tay vaøo ngöôøi Nguõ Xoa Chaân Nhaân. Nguõ Xoa Chaân Nhaân luùc naøy ñang toaøn löïc ñoái khaùng vôùi Phi Hoàng Döïc Só, boãng nghe tieáng aùm khí bay tôùi, giaät naûy mình voäi tung tay traùi leân ñoùn aùm vaät. Nhöng laõo ta khoâng ngôø ñöôïc vieân ñaù taàm thöôøng ñöôïc phoùng ra töø tay moät cao thuû cuûa Baùt Quaùi moân quyeát chaúng taàm thöôøng, vieân ñaù ñöôïc ñaåy ñi vôùi baûy thaønh coâng löïc trong Noäi Thaùi Cöïc Coâng löïc ñaïo gheâ ngöôøi. Ñöông nhieân, neáu luùc naøy Nguõ Xoa Chaân Nhaân khoâng tuï heát chaân löïc ñaáu chieâu vôùi Phi Hoàng Döïc Só thì coù theå tuï chaân löïc vaøo tay ñoùn baét aùm khí voâ haïi, bôûi vaäy khi tay traùi choäp ñöôïc vieân ñaù thì bò moät löïc chaán ñoäng cöïc maïnh. Laõo buoäc mieäng keâu leân moät tieáng, caû ngöôøi nhaûy thoaùi veà sau theo löïc chaán. Hoaéc Vaïn Thanh thaáy thôøi cô ñaõ ñeán ñaâu khi naøo chòu ñeå ñoái phöông chaïy thoaùt, vung tay phaùt chieâu Bích Khoâng chöôûng truy kích. Nguõ Xoa Chaân Nhaân ngöôøi vöøa thoaùi ñöôïc moät böôùc, thaáy chöôûng phong aùp tôùi, hoát hoaûng giô tay traùi leân phaùt kình löïc phoøng hôø tieàn thaân. Luaän veà noäi coâng thì Hoaéc Vaïn Thanh coù theå keùm hôn Nguõ Xoa Chaân Nhaân, theá nhöng luùc naøy caû ngöôøi Nguõ Xoa Chaân Nhaân ñang maát ñaø treân khoâng, töï nhieân khoù tuï heát chaân löïc. Neân khi hai chöôûng chaïm nhau, thì caû ngöôøi Nguõ Xoa Chaân Nhaân laàn nöõa bò chaán ñoäng maïnh vaêng ra xa ngoaøi, löng rôi phòch treân ñaát cô hoà khoâng ñöùng daäy noåi. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñöùng ngoaøi quan saùt tình hình moät luùc, thaáy phía mình phoøng thuû hôïp lyù, phoái hôïp chaët cheõ neân ñaõ yeân taâm, baây giôø môùi giô tay ra hieäu cho moïi ngöôøi roài nheï chaân ñi vaøo ñoäng trong. Laïi noùi, Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan ôû ñoäng trong, nhaân vì Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi tröôùc khi ñi ra ngoaøi ñaõ caên daën raát kyõ löôõng. Cho neân maëc duø hai ngöôøi ngoài töïa 421 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 422 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long löng vaøo vaùch ñaù nhö nghæ ngôi, nhöng maét thì khoâng phuùt giaây naøo rôøi khoûi ngöôøi Toáng Traán Sôn. Truùc Thu Lan thaáy traùch nhieäm cuûa boïn hoï raát quan troïng, laïi ñaõ coù lôøi daën cuûa Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi, cho neân trong tay ñaõ thuû saün chieác oáng ñoàng thoåi Baùch Lyù Höông. Sau ñoù Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi laïi coøn caån thaän hôn ñeå Söû Truyeàn Ñænh traán thuû ngay ñoäng khaåu, ñeà phoøng boïn hoï hai ngöôøi gaëp baát traéc. Beân ngoaøi vieän binh ñoái phöông ñeán, roài ñaùnh nhau coù ngöôøi thuï thöông, bao nhieâu chuyeän xaûy ra, nhöng beân trong naøy thì im laëng khoâng hay bieát ñieàu gì. Thôøi gian töøng khaùc troâi qua, chöøng hôn moät tuaàn traø, Toáng Traán Sôn vaãn y nhieân ngoài baát ñoäng töïa vaùch ñaù khoâng thaáy tænh laïi. Truùc Thu Lan trong loøng thaàm sinh nghi, nhôù lôøi Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi daën khi ñi, neáu haén khoâng phaûi laø Minh chuû, caàn ñeà phoøng baát thaàn taán coâng chuùng ta, beøn thaàm nghó: – Chaúng leõ haén ñaõ tænh laïi, nhöng coá yù laøm nhö chöa tænh, chôø luùc ta khoâng chuù yù ra tay taán coâng? Chæ nghó vaäy töï nhieân trong loøng khaån tröông haún leân, tay naém chieác oáng ñoàng chuaån bò ñoái phoù, maét ñaêm ñaêm nhìn vaøo maët Toáng Traán Sôn. Söû Truyeàn Ñænh nhieäm vuï cuõng khoâng phaûi nhoû, luùc aáy kieám cuõng naém trong tay, maét ngöng nhìn vaøo trong, ñeà phoøng coù chuyeän xaûy ra. Duy nhaát chæ coù Nhaïc Tieåu Tuaán thaàn saéc bình thöôøng, khoâng toû yù gì nghi ngôø vôùi Toáng Traán Sôn, nhaân vì trong loøng chaøng ñoái vôùi vò Toáng ñaïi laõo gia raát toân kính ngöôõng phuïc. Thôøi gian cöù laëng leõ troâi qua naëng neà, trong ñoäng duy nhaát moät ngoïn neán nhoû leo leùt, vôùi ngöôøi an nhieân thì khoâng thaáy coù gì khaùc laï, nhöng vôùi ngöôøi loøng ñang khaån tröông, ñöông nhieân moïi goùc toái trong ñoäng cuõng ñeà phoøng nghi ngôø. Truùc Thu Lan caêng thaúng moät luùc chöøng nhö khoâng neùn noåi, haéng gioïng leân tieáng: – Nhaïc ñaïi ca, sao maûi ñeán giôø maø Toáng ñaïi laõo gia vaãn chöa hoài tænh? Hay laø thuoác giaûi ít quaù? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe naøng hoûi thì ñaùp: – Khoâng, Kim ñaïi ca ñaõ noùi roõ thuoác giaûi naøy raát baù ñaïo, toái ña chæ phuïc naêm vieân. Ta nhaän thaáy Toáng ñaïi laõo gia truùng ñoäc ñaõ maáy ngaøy, cho neân môùi cho uoáng naêm vieân, ñoù laø lieàu toái ña nhaát roài! Truùc Thu Lan nhíu maøy: – Vaäy sao... Naøng hoûi chöa heát caâu, ñoät nhieân nghe Toáng Traán Sôn ho khan moät tieáng, töø töø 422 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 423 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long noùi: – Phieàn nhò vò phoøng hôø, thaät ra laõo phu tænh laïi töø laâu roài, coù ñieàu laõo phu coâng löïc bò thaát taùn ñaõ laâu, neân sau khi tænh laïi beøn ñieàu coâng phu moät luùc. Truùc Thu Lan khoâng khoûi ñeà phoøng, nhöng maët cöôøi töôi noùi: – Toáng ñaïi laõo gia haún laø coâng löïc ñaõ hoài phuïc hoaøn toaøn? Toáng Traán Sôn mæm cöôøi ñaùp: – Cuõng hoài phuïc ñöôïc taùm chín phaàn, laõo huû thaät caøng caûm taï Nhaïc laõo ñeä! Nhaïc Tieåu Tuaán nghe noùi voäi vaøng chaáp tay noùi: – Toáng ñaïi laõo gia khoâng neân noùi nhö vaäy, chuyeän ñaïi laõo gia truùng ñoäc ñeàu do vaõn boái maø ra, neáu nhö vaõn boái khoâng laáy ñöôïc thuoác giaûi, thì coù leõ chung thaân hoái haän, trong loøng töï theïn voâ cuøng... Toáng Traán Sôn cöôøi vang ha haû ñöùng leân noùi: – Nhaïc laõo ñeä khoâng neân töï traùch, boïn taëc ñaûng naøy taâm cô ma maõnh, muoán haïi laõo phu khoâng chæ hoâm nay. Nhö laõo ñeä khoâng bò chuùng lôïi duïng mang thö ñoäc ñeán, thì ngöôøi cuûa boïn chuùng cuõng ñaõ tieàm nhaäp trong boån trang vieän töø laâu roài, laõo phu tröôùc sau gì cuõng truùng keá cuûa chuùng. Laõo ñöùng leân thì Truùc Thu Lan töï nhieân caøng khaån tröông hôn, baát giaùc chaân di ñoäng veà sau nöûa böôùc. Toáng Traán Sôn noùi xong, vuoát raâu quay ñaàu nhìn boïn Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan, roài nhö chôït nhôù ra chuyeän gi voäi hoûi: – Nhaïc laõo ñeä, tröôùc khi laõo phu uoáng thuoác giaûi, ngöôi noùi neáu laõo phu khoâng phaûi truùng Taùn coâng ñoäc thì coù theå bieát ngay giaû thaät, khoâng bieát ngöôi ñònh thöû caùch naøo ñaây? Nhaïc Tieåu Tuaán ñöa maét nhìn Truùc Thu Lan, nhöng chöa kòp ñaùp gì boãng nghe coù tieáng chaân ngöôøi chaïy nheï vaøo, caû boïn ñöa maét nhìn môùi hay chính laø Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nhaän ra Toáng Traán Sôn ñaõ tænh laïi, chaép tay thi leã noùi: – Chuùc möøng Minh chuû kyø ñoäc ñaõ giaûi! Toáng Traán Sôn mæm cöôøi noùi: – Maïnh ñaïo huynh chôù voäi chuùc möøng, nhö ñaõ coù ngöôøi giaû maïo laõo phu, hieän taïi chaân giaû chöa phaân, tröôùc heát caàn phaân minh moïi chuyeän roõ raøng, thì moïi ngöôøi môùi yeân taâm. Laõo phu chính ñang muoán nghe bieän phaùp thöû cuûa Nhaïc laõo ñeä ñaây! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi gaät ñaàu noùi: – Lôøi Minh chuû raát ñuùng, Nhaïc thieáu hieäp cöù noùi ra ñi ñöøng ngaïi! Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ coù chuaån bò saün noùi ngay: 423 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 424 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Nhôù hoâm tröôùc taïi haï voâ tình giuùp taëc ñaûng mang laù thö ñoäc ñeán caàu kieán ñaïi laõo gia, taïi haï cuøng laõo gia noùi chuyeän raát nhieàu. Luùc baây giôø nhaân vì laõo gia truùng ñoäc, Hoaéc toång quaûn chaïy ñeán thö phoøng laáy thuoác giaûi, trong phoøng chæ coøn laïi taïi haï vaø laõo gia, hieän taïi laõo gia chæ caàn noùi ra noäi dung cuûa chuyeän hoâm aáy cuõng ñuû chöùng minh ñaïi laõo gia laø thaät roài! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi gaät guø nhöng khoâng noùi gì. Toáng Traán Sôn thì cöôøi leân khaø khaø noùi: – Nhaïc laõo ñeä ngöôi muoán laõo phu noùi ra noäi dung caâu chuyeän hoâm ñoù ö? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu nhaéc laïi: – Hoâm ñoù Toáng ñaïi laõo gia hoûi taïi haï töø Vaân Ñaøi sôn xa xoâi theá naøy, khoâng phaûi laø chuyeän taàm thöôøng... Toáng Traán Sôn gaät ñaàu cöôøi tieáp ngay: – Khoâng sai, luùc aáy Nhaïc laõo ñeä ñaõ noùi ñeán ñaây vì hai taâm nguyeän cuûa leänh sö, taâm nguyeän thöù nhaát laø tìm laïi nhi töû cuûa leänh sö thaát laïc möôøi saùu naêm veà tröôùc, ngöôøi naøy beân maøy traùi coù noát ruoài son. Nhöng coøn taâm nguyeän thöù hai thì leänh sö chöa töøng noùi ra, maø cuõng khoâng chòu noùi, Nhaïc laõo ñeä luùc xuoáng Vaân Ñaøi sôn ñaõ gaëp moät vò laõo nhaân, laõo ta chæ ñieåm cho laõo ñeä ngöôi ñeán tìm laõo phu, noùi raèng: Chæ caàn moät lôøi cuûa laõo phu thì taâm nguyeän cuûa leänh sö seõ giaûi taän, ñuùng khoâng? – Ñuùng vaäy, ñaïi laõo gia coù theå keå tieáp khoâng? Toáng Traán Sôn gaät ñaàu noùi tieáp: – Laõo phu luùc aáy ñaõ chaáp nhaän, Nhaïc töôùng coâng hoûi laõo phu taâm nguyeän cuûa leänh sö thaät söï laø gì? Laõo phu ñaõ noùi: Leänh sö ñaõ khoâng noùi cho ngöôi, thì laõo phu cuõng khoâng caàn phaûi noùi! Nhaïc Tieåu Tuaán hôi giaät mình môû mieäng ñònh noùi, nhöng neùn laïi ñöôïc ngay. Toáng Traán Sôn noùi tieáp: – Laõo phu luùc aáy keå cho ngöôi nghe, möôøi saùu naêm tröôùc, laõo phu ñaùp öùng leänh sö, chæ caàn tieáp noåi laõo phu hai möôi chieâu kieám phaùp, thì laõo phu seõ giuùp oâng ta giaûi quyeát moïi yeâu caàu, theá nhöng nay chæ laø Nhaïc töôùng coâng tìm ñeán, chæ caàn tieáp laõo phu moät chieâu kieám laø ñuû. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi coá laøm kinh ngaïc hoûi: – Nhaïc thieáu hieäp coù tieáp moät chieâu cuûa Minh chuû ö? Nhaïc Tieåu Tuaán chöa ñaùp, Toáng Traán Sôn ñaõ cöôøi phaù leân ha haû noùi: – Nhaïc laõo ñeä nhaân hoaøn thaønh taâm nguyeän cuûa sö phuï, cho neân khoâng theå khoâng tieáp laõo phu moät chieâu kieám. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nhìn hai ngöôøi roài hoûi: 424 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 425 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Keát quaû theá naøo? Toáng Traán Sôn laïi keå: – Luùc baây giôø trong hoa phoøng ñaõ baøy tieäc röôïu, laõo phu baûo gia ñinh mang ñeán moät chieác ñuõa thay kieám, Nhaïc laõo ñeä thì ruùt thanh nhuyeãn kieám, chieâu thöù nhaát Nhaïc laõo ñeä xuaát ra laø chieâu Thieân Ñaïo Trung Hoøa cuûa Voõ Ñöông, nhöng baùn loä bieán thaønh chieâu Nguõ Nguyeät Phi Hoa cuûa Khoâng Ñoäng. Kieám phaùt ra naêm ñoùa kieám aûnh, nhöng ñeàu bò chieác ñuõa trong tay laõo phu ñaùnh baïi. Kieám thöù ba cuûa laõo ñeä laø chieâu Khoång Töôùc Khai Döïc cuûa Nga My kieám phaùp, nhöng bò chieác ñuõa trong tay laõo phu ñaùnh chaän ra xa tam tröôïng, ñoàng thôøi thanh nhuyeãn kieám cuõng bò chaët ñoaûn ñeán moät thoán. Chính vì luùc ñoù quaù vaän khí, khieán ñoäc tính boäc phaùt, trong nhaùy maét caû ngöôøi laõo phu coâng löïc thaát taùn... Noùi ñeán cuoái caâu laõo quay nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Nhaïc laõo ñeä, laõo phu noùi khoâng sai chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu noùi: – Toáng ñaïi laõo gia noùi ñeàu hoaøn toaøn ñuùng! Toáng Traán Sôn cöôøi leân ha haû hoûi: – Noùi vaäy, laõo phu khoâng phaûi laø giaû chöù? – Vaâng! Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùp, nhöng coøn aáp uùng noùi: – Coù ñieàu... Coù ñieàu... Chaøng aáp uùng maáy tieáng vaãn khoâng noùi ñöôïc heát caâu. Toáng Traán Sôn aùnh maét töï nhieân quaét leân, thaàn thaùi cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán coù chuùt luùng tuùng ñöông nhieân laõo ta thöøa hieåu ra. – Nhaïc laõo ñeä, coù lôøi gì sao khoâng maïnh daïn noùi heát ra? Truùc Thu Lan mæm cöôøi xen vaøo ñôõ lôøi cho chaøng: – Taâm yù cuûa Nhaïc ñaïi ca toâi bieát, toâi coù theå noùi thay chöù? Toáng Traán Sôn gaät ñaàu oân hoøa noùi: – Coù theå, ñöông nhieân laø coù theå. Truùc Thu Lan noùi: – Nhaïc ñaïi ca chaúng phaûi ñaõ noùi qua roài sao? Toáng ñaïi laõo gia neáu nhö khoâng truùng Taùn coâng ñoäc, thì thaät giaû chæ thöû laø bieát ngay! – OÀ, khoâng sai! Ñaùp roài, Toáng Traán Sôn nhö ñaõ hieåu theâm ñieàu gì, beøn noùi: – Taâm yù cuûa Nhaïc laõo ñeä coù phaûi muoán thöû coâng löïc cuûa laõo phu? 425 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 426 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Truùc Thu Lan cöôøi ñaùp: – Chính vaäy, Nhaïc ñaïi ca sôû hoïc thoâ laäu, ñöông nhieân theïn maø khoâng töï noùi ra ñöôïc. – Khoâng sao! Toáng Traán Sôn ñöa maét nhìn chaøng hoûi tieáp: – Nhaïc laõo ñeä muoán thöû theá naøo? Khoâng ñôïi Nhaïc Tieåu Tuaán ñaùp, Truùc Thu Lan cöôùp lôøi noùi ngay: – Chaúng phaûi vöøa roài Toáng ñaïi laõo gia ñaõ keå qua, chæ caàn truøng dieãn laïi moät laàn nhö vaäy laø ñöôïc. Toáng Traán Sôn hôi ngôù ngöôøi noùi: – Truøng dieãn laïi moät laàn, yù Truùc coâ nöông laø... Truùc Thu Lan tieáp lôøi: – Chæ caàn Toáng ñaïi laõo gia duøng chieác ñuõa thay kieám, Nhaïc ñaïi ca duøng nhuyeãn kieám tieáp moät chieâu, Toáng ñaïi laõo gia laàn naøy laïi cheùm ñoaûn nhuyeãn kieám cuûa Nhaïc ñaïi ca, thì khoâng coøn gì ñeå hoaøi nghi. – Haø haø... Phöông phaùp naøy hay laém! Noùi roài laõo quay nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán tieáp: – Nhaïc laõo ñeä, laõo phu hoaøn toaøn ñoàng yù, theá nhöng trong ñoäng naøy kieám ñaâu ra ñuõa ngaø? Truùc Thu Lan chìa ra moät chieác ñuõa truùc ñaõ thuû saün trong tay cöôøi noùi: – Khoâng coù ñuõa ngaø, ñuõa truùc thay theá cuõng ñöôïc chöù? Chieác ñuõa naøy chính vöøa roài Vu baø baø duøng laøm thuû tieãn aùm toaùn, treân ñaát raát nhieàu. Toáng Traán Sôn naém laáy chieác ñuõa khaúng khaùi cöôøi ñaùp: – Ñöông nhieân laø ñöôïc, ñuõa ngaø coù theå thay kieám, ñuõa truùc ñöông nhieân cuõng coù theå thay kieám. Trong thieân haï, thöû hoûi ngoaøi vò Voõ laâm Ñaïi Laõo ra, ai daùm duøng ñuõa truùc thay kieám ñaáu vôùi thanh kieám cheùm saét nhö buøn trong tay Nhaïc Tieåu Tuaán chöù? Ñaõ vaäy ai daùm chaéc duøng ñuõa truùc thay kieám laïi coù theå chaët ñoaûn thanh baûo kieám cuûa chaøng? Truùc Thu Lan khi aáy quay nhìn chaøng giuïc. – Nhaïc ñaïi ca, chuyeän khoâng neân chaäm treã, huynh coù theå ruùt kieám! Nhaïc Tieåu Tuaán chaép tay thi leã noùi: – Toáng ñaïi laõo gia, vaõn boái xin ruùt kieám. Noùi roài chaøng ruùt thanh nhuyeãn kieám cuoán troøn töø thaét löng ra, thanh kieám saùng 426 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 427 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long loaùng nhöng meàm deûo nhö con linh xaø, ñaàu kieám bò cuït maát moät ñoaïn chính laø daáu tích bò chieác ñuõa trong tay Toáng Traán Sôn ñaùnh gaõy laàn tröôùc. Toáng Traán Sôn tay naém chaët chieác ñuõa ñeán ngoài treân moät phieán ñaù, an nhieân cöôøi noùi: – Nhaïc laõo ñeä coù theå ra chieâu! Laàn tröôùc trong Thieân Hoa sôn trang laõo ta cuõng ngoài treân gheá tieáp kieám, laàn naøy laõo cuõng ngoài chaúng khaùc gì laàn tröôùc. Nhaïc Tieåu Tuaán vaän chaân khí vaøo thaân kieám khieán thanh nhuyeãn kieám phuùt choác thaúng ñöùng leân nhö moät thanh cöông kieám, tay traùi yeát nheï löôõi kieám, ngöôøi truùc laäp, cao gioïng noùi: – Vaõn boái ra chieâu! Noùi roài tröôøng kieám tröïc chæ phoùng ra moät chieâu, nhaèm vaøo vai traùi Toáng Traán Sôn ñaâm tôùi, ñaây chính laø chieâu Thieân Ñaïo Trung Hoøa trong Löôõng Nghi kieám phaùp cuûa Voõ Ñöông, kieám leï ra ñaâm thaúng vaøo ngöïc, nhöng chaøng coá tình ñaâm cheách ôû vai, chính laø giöõ leã giang hoà. Toáng Traán Sôn cöôøi noùi: – Nhaïc laõo ñeä, ngöôi muoán thöû nghieäm laõo phu thaät hay giaû, chôù neân khaùch khí, cöù vieäc toaøn löïc xuaát thuû. ÔÛ Thieân Hoa sôn trang Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng ra chieâu naøy ñaàu tieân, luùc aáy Toáng Traán Sôn daõ noùi: “Moät kieám naøy ngöôi vì leänh sö maø phaùt, caàn phaûi toaøn löïc thi trieån, chôù neân khaùch khí”. Nhaïc Tieåu Tuaán nhaân vì caâu noùi aáy maø nöûa ñöôøng bieán chieâu. Roõ raøng moïi vieäc nhö truøng dieãn khoâng sai tí naøo, Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Vaõn boái ñaéc toäi! Kieám lieàn trôû theá hoa moät voøng taïo ra naêm ñaïo kieám aûnh, chính laø bieán thaønh chieâu Nguõ Nguyeät Phi Hoa cuûa Khoâng Ñoäng kieám phaùp. Toáng Traán Sôn maét vaãn hieän nuï cöôøi thaûn nhieân, chæ thaáy tay naém ñuõa muùa nhanh... “Coong, coong, coong”... Vang lieàn naêm tieáng. Chieác ñuõa truùc trong tay vaãn khoâng suy suyeãn, ñaùnh baät muõi kieám Nhaïc Tieåu Tuaán ra ngoaøi. Khoâng Ñoäng kieám phaùp laáy toác ñoä laøm chính, kieám phaùt moät chieâu maø thaønh naêm ñieåm, neáu duøng nhuyeãn kieám thì toác ñoä caøng gia taêng vaø linh hoaït hôn. Theá nhöng chieác ñuõa truùc trong tay Toáng Traán Sôn caøng nhanh hôn, chieâu ra sau maø ñeán tröôùc, trong nhaùy maét ñaõ chaän lieàn naêm kieám ñieåm tôùi cuûa ñoái phöông, cöù nhìn cuõng thaáy kieám phaùp cuûa laõo nhaát nhaát ñeàu vöôït haún Nhaïc Tieåu Tuaán roài. Ñeán chieâu naøy thì Nhaïc Tieåu Tuaán trong loøng ñaõ thaàm tin laõo ta khoâng phaûi laø 427 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 428 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long giaû Toáng Traán Sôn. – Nhaïc laõo ñeä, caån thaän! Toáng Traán Sôn cöôøi noùi, roåi chieác ñuõa trong tay phoùng ra. Nhaïc Tieåu Tuaán phaùt hai chieâu, ñeán laõo phaùt moät chieâu, tình hình naøy roõ raøng khoâng heà sai moät chuùt naøo vôùi laàn tröôùc trong Thieân Hoa sôn trang. Luùc vöøa nghe tieáng laõo beân tai thì tröôùc maét ñaõ thaáy moät veät traéng xeït tôùi ñaàu mi, luùc aáy chaøng khoâng daùm chaäm treã, laùch ngöôøi nöûa boä, tay phaùt kieám ngheânh chieâu. Chieâu naøy chaøng ñaùnh ra cuõng ñuùng laø chieâu Khoång Töôùc Trieån Döïc cuûa Nga My kieám phaùp. “Keng” Moät tieáng vang leân thaät ñinh tai nhöùc oùc, Nhaïc Tieåu Tuaán chæ caûm thaáy moät löïc chaán maïnh chaïy ngöôïc thaân kieám leân tay khieán caû nöûa ngöôøi beân phaûi gaàn nhö teâ daïi, caû ngöôøi khoâng töï chuû ñöôïc giaät ngöôïc veà sau ngoài phòch treân ñaát, hoaûng hoát ñöa maét nhìn thì muõi kieám chaúng phaûi vöøa bò cheùm ñoaûn theâm moät thoán nöõa ñoù sao? Nhaïc Tieåu Tuaán möøng hôn laø kinh, queân caû söï chaán ñoäng vöøa roài, vöùt nhanh thanh tröôøng kieám trong tay, ñöùng leân chaép tay thi leã cung kính noùi: – Toáng ñaïi laõo gia xin thöù toäi vaõn boái maïo phaïm, ngöôøi ñích thöïc laø Toáng laõo trang chuû chaúng nghi! Truùc Thu Lan chaïy ñeán nhaët thanh kieám leân, nhìn môùi thaáy roõ ñaàu kieám bò cheùm ñoaûn raát goïn, tôï hoà nhö vaät cheùm vaøo ñaây phaûi laø moät thanh thieân nhieân thieát luyeän baûo kieám môùi ñuû söùc nhö vaäy. Thaät khoâng theå töôûng noåi vaät cheùm vaøo ñoù chæ laø moät chieác ñuõa truùc taàm thöôøng trong tay Voõ laâm Ñaïi Laõo! Toáng Traán Sôn nhìn naøng ngôù ngöôøi thì cöôøi phaù leân noùi: – Nhaïc laõo ñeä, nöûa thaùng khoâng gaëp, chaúng ngôø coâng löïc thaêng tieán nhanh nhö vaäy, chæ ñaùng tieác laø thanh nhuyeãn kieám cöïc quyù naøy laïi bò laõo phu cheùm maát theâm moät ñoaïn. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi tieán leân moät böôùc chaép tay noùi: – Chuùc möøng Minh chuû thaân ñaõ giaûi ñoäc, maø chaân giaû cuõng phaân minh, ñaây thaät laø ñaïi phuùc cho toaøn voõ laâm. Toáng Traán Sôn vuoát raâu cöôøi noùi: – Laõo phu ñaõ thoaùi aån thaâm sôn cuøng coác, coøn lieân quan gì ñeán thò phi giang hoà. Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Minh chuû coøn chöa bieát treân giang hoà hieän ñang khôûi ñoäng moät traän cuoàng phong baõo vuõ, laàn naøy chæ caàn Minh chuû ra maët hieäu trieäu moät lôøi, lónh ñaïo caùc ñaïi moân phaùi trong toaøn voõ laâm, thì may ra môùi ñoái phoù ñöôùc vôùi traän cuoàng phong, aùc ñaïo huyeát kieáp môùi traùnh khoûi. Toáng Traán Sôn khoâng ñôïi laõo noùi heát, cöôøi caét ngang: 428 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 429 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Nghe lôøi naøy cuûa Maïnh ñaïo huynh thaät khieáp ngöôøi? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nghieâm tuùc noùi: – Minh chuû cho raèng baàn ñaïo chuyeän nhoû noùi lôùn sao? Tröôùc maët chuùng ta ñang bò vaây khoán trong thaïch ñoäng naøy, beân ngoaøi Voâ Truï ñaïi sö vaø caùc vò khaùch chính ñang coá thuû ñeà khaùng, tình hình xem ra raát nguy caáp chöù chaúng nghi! Toáng Traán Sôn nghe vaäy thì giaät mình hoûi voäi: – Taëc ñaûng chi vieän ñeán ñaây, ñeán Voâ Truï ñaïi sö cuõng khoâng choáng noåi sao? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Trong boïn chuùng coù Töông Taây Song Thi, Nguõ Xoa Chaân Nhaân, Baùch Boä Thaàn Quyeàn... Khoâng tay naøo laø khoâng phaûi kieâu huøng moät phöông, theá nhöng coøn chöa ñuû ñeå uy hieáp chuùng ta... Toáng Traán Sôn nghe ra khaùc laï lieàn noùi: – Chaúng leõ trong boïn chuùng coøn coù nhaân vaät lôïi haïi gheâ gôùm hôn sao? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi gaät ñaàu ñaùp: – Lôïi haïi nhaát trong boïn chuùng chính laø gaõ Toång hoä phaùp, ngöôøi naøy coøn treû nhöng voõ coâng sôû hoïc cao thaâm maïc traéc, Luïc ñaïo huynh vaø baàn ñaïo ñeàu khoâng ai qua noåi haén ba chieâu. – Coù chuyeän ñoù sao? Toáng Traán Sôn tôï hoà nhö khoâng tin noåi ôû tai mình, hai nhaân vaät nhö Phi Hoàng Daät Só vaø Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi coù theå coi laø cao thuû nhaát löu trong Baùt ñaïi moân phaùi leõ naøo laïi khoâng qua noåi nhaân vaät naøo ñoù noäi trong ba chieâu? – Haûo, chuùng ta ra xem theá naøo? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi gaät ñaàu noùi: – Minh chuû, môøi! Toáng Traán Sôn khoâng khaùch khí, lieàn saûi böôùc ñi tröôùc. Laïi noùi ngoaøi ñoäng ñaïo, Baùch Boä Thaàn Quyeàn vaø Nguõ Xoa Chaân Nhaân ñaùnh maáy laàn khoâng thaønh, khi aáy töùc giaän cöïc ñoä, Nguõ Xoa Chaân Nhaân môùi thi trieån sôû hoïc toái cao cuûa mình, chæ thaáy naêm chieác phi xoa töø treân löng bay veøo veøo vaøo trong. Toáng Vaên Tuaán ñang ñoái khaùng, khoâng chuùt chaäm treã lieàn huô kieám leân cheùm baät nhöõng chieác phi xoa quay tít bay vaøo. Naêm chieác phi xoa bò naêm kieám cuûa Toáng Vaên Tuaán cheùm baät ra deã daøng, theá nhöng neân bieát Nguõ Xoa Chaân Nhaân thaønh danh nhôø vaøo naêm chieác phi xoa tuyeät kyõ naøy, vaäy maø ñeå Toáng Vaên Tuaán cheùm baät ra deã daøng ñöôïc sao? Khoâng, naêm chieác phi xoa bò cheùm baät ra, tôï hoà nhö naêm chieác vuï ñang xoay tít chaïm phaûi vaøo vaät caûn lieàn ñoåi höôùng bay maø thoâi. 429 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 430 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Quaû vaäy, lieàn thaáy chieác thöù nhaát loaùng trong boùng toái bay vaøo ngöôøi Phi Hoàng Döïc Só. Chieác thöù hai doäi vaøo vaùch ñaù, roài chuyeån höôùng laàn nöõa bay vaøo ngöôøi Hoaéc Vaïn Thanh ñang aån sau khoái ñaù beân phaûi choã reû vaøo thaïch ñaïo. Chieác thöù ba vuø moät tieáng qua ñaàu Cam Huyeàn Thoâng roài cuõng nhaèm vaøo ngöôøi Phi Hoàng Döïc Só. Chieác thöù tö, chieác thöù naêm chaïm vaøo vaùch ñaù chuyeån höôùng, cöù theá bay vuø vuø töø trong ñoäng ñaïo. Phuùt choác trong loái ñoäng ñaïo nhöõng chieác phi xoa bay tít taïo neân nhöõng tieáng xeù gioù nghe ñeán rôïn ngöôøi. Noùi thì chaäm, luùc aáy laïi nhanh, boïn Toáng Vaên Tuaán, Hoaéc Vaïn Thanh, Cam Huyeàn Thoâng vaø Phi Hoàng Döïc Só chæ thaáy cuõng bieát nhöõng chieác phi xoa saéc beùn maø lôïi haïi voâ cuøng, khoâng daùm khinh suaát maø lieàn xuaát chöôûng, phaùt kieám choáng ñôõ. Chæ coù moät ñieàu, nhöõng chieác phi xoa heã chaïm vaøo kieám, theá bay khoâng giaûm maø laïi ñoåi höôùng bay tieáp ñi, cho neân caên baûn boïn hoï phaûi ñoái phoù heát söùc vaát vaû. Luùc naøy môùi hieåu söï lôïi haïi theá naøo cuûa naêm chieác phi xoa maø Nguõ Xoa Chaân Nhaân ñaõ thaønh danh vôùi noù. Caû boïn boán ngöôøi naùo ñoäng ñoái phoù vôùi naêm chieác phi xoa töï nhieân choã aån thaân cuõng bò loä. Baùch Boä Thaàn Quyeàn khoâng boõ lôõ cô hoäi, tuy beân trong toái om, nhöng nghe tieáng gioù phaân ñònh phöông höôùng, ñaùnh aøo aøo lieàn boán quyeàn phaân taùn taán coâng boán ngöôøi. Voâ Truï thieàn sö thaáy tình hình khoâng oån, lieàn vaän duïng chaân khí phaùt moät chöôûng trong Baùt Nhaõ thieàn coâng, theá chöôûng nhö meàm maø maõnh lieät khoân taû. Quaû laø kyø coâng, naêm chieác phi xoa heã truùng vaøo söï coâng kích naøo ñeàu khoâng suy suyeån, theá bay vaãn nhanh maïnh, ñoåi höôùng maø thoâi. Nhöng laàn naøy kình phong töø thieàn sö ñaùnh ra quyeän heát caû naêm chieác phi xoa rôi xuoáng, ñoàng thôøi coã kình phong coøn tieáp tuïc ñaåy ra chaïm phaûi boán quyeàn cuûa Baùch Boä Thaàn Quyeàn taïo ra nhöõng tieáng vang aàm aàm doäi vaøo vaùch ñaù baát taän. Baùch Boä Thaàn Quyeàn khoâng theå tin noåi boán quyeàn cuûa mình laïi bò coå kình löïc nhu nhöôïc nhöng laïi cuoán phaêng quyeàn phong cuûa mình, ñoàng thôøi coøn bò ñaåy chaân vaêng ngöôïc ra ngoaøi. Chuùc Thieân Tuøng ñöùng quan saùt moät hoài laâu, ñeán luùc naøy thaáy vaäy nhíu maøy thaàm nghó: – Chöôûng löïc huøng haäu naøy khoâng phaûi laø Baùt Nhaõ thieàn coâng sao? Haún chính laõo hoøa thöôïng kia ñaõ thi trieån, haén aån mình trong boùng toái, döïa vaøo theá hieåm phoøng thuû, xem ra tieán vaøo cuõng khoâng deã ñaây! 430 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 431 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nghó roài leân tieáng: – Nhò vò lui ra! Gioïng noùi oân hoøa, theá nhöng ñuû uy löïc ñeå khieán cho Baùch Boä Thaàn Quyeàn Vieân Quaûng Kieät vaø Nguõ Xoa Chaân Nhaân Vaên Thieân Phong raêm raép nghe theo. Chuùc Thieân Tuøng tay naém quaït phe phaåy maáy caùi tröôùc ngöïc, roài khí khaùi böôùc tôùi. Hai aû tyø lieàn naém ñeøn loàng ñi theo. Chuùc Thieân Tuøng döøng chaân, ñaàu khoâng quay laïi noùi: – Caùc ngöôi cuõng lui ra. Hai aû nöõ tyø khoâng daùm hoûi nöõa lôøi, laúng laëng lui ra sau. Chuùc Thieân Tuøng maét nhìn vaøo boùng ñen tröôùc maët, chieác quaït laïi phaát moät caùi, chaân thaû töøng böôùc ung dung tieán ñeán gaàn ñoäng ñaïo, noùi lôùn: – Chö vò nhö ñaõ khoâng chòu xuaát hieän, Chuùc moã ñaønh maïo muoäi töï vaøo vaäy! Vöøa noùi vöøa böôùc tôùi gaàn hôn, theá nhöng thaàn thaùi thaûn nhieân nhö khoâng chuùt gì laø phoøng bò. Voâ Truï thieàn sö thaép gioïng hoûi nhanh: – Moïi ngöôøi caån thaän chuù yù! Voâ Truï thieàn sö noùi vöøa heát caâu, thì cuõng kòp thaáy boùng Chuùc Thieân Tuøng phieâu hoát nhö laøn khoùi, hay noùi ñuùng hôn nhö laøn gioù thoaûng nheï löôùt tôùi, chöa kòp thaáy ñoái phöông thi trieån thaân phaùp theá naøo, thì boùng ngöôøi ñaõ ñöùng ngay treân ñaàu khoái ñaù lôùn chaän tröôùc ñoäng ñaïo. Ngay sau khoái ñaù naøy chính laø Hoaéc Vaïn Thanh vaø Cam Huyeàn Thoâng ñang aån ngöôøi, boïn hoï thaät khoâng ngôø ñoái phöông thaân hình nhö laøn gioù thoaûng tôùi ñuùng ngay treân ñaàu mình, baát giaùc giaät mình. Tuy vaäy, boïn hoï phaûn öùng vaãn nhanh, caû hai cuøng ñöùng vuït daäy, Hoaéc Vaïn Thanh phaùt Bích khoâng chöôûng ñaùnh thöôïng boä, Cam Huyeàn Thoâng kieám cheùm moät ñöôøng vaøo hai chaân ñoái phöông. Ñoàng thôøi cuøng luùc, Phi Hoàng Döïc Só vaø Toáng Vaên Tuaán töø hai beân vaùch ñaù, taû höõu moãi ngöôøi xuaát moät chieâu tuyeät kieám taán coâng. Boán ngöôøi gaàn nhö xuaát thuû moät laàn, chæ thaáy aùnh kieám loaùng leân, chöôûng phong rít maïnh. Nhöng Chuùc Thieân Tuøng chæ nheách meùp cöôøi nhaït, thaân hình vöøa chaïm maët ñaù lieàn nhaéc kheû leân roài ñaët xuoáng, chaân ñaïp muõi kieám Cam Huyeàn Thoâng. Taû thuû phaùt chæ löïc buùng maïnh vaøo löïc kieám Toáng Vaên Tuaán, chieác quaït trong tay phaûi thì phaùt nhoû moät caùi, nhöng nghe roõ bình moät tieáng, hoùa giaûi heát moät chöôûng cuûa Hoaéc Vaïn Thanh. Hay noùi ñuùng hôn, baûn thaân Hoaéc Vaïn Thanh caûm thaáy moät chöôûng cuûa mình tôï hoà nhö ñaùnh vaøo moät ñoáng boâng goøn, nhöng coù phaûn löïc raát maïnh. 431 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 432 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Khi quaït phaùt kình hoùa chöôûng, roài thuaän theá phaùt ra ngoaøi ñaùnh baät tieáp löôõi kieám cuûa Phi Hoàng Döïc Só, khieán tay laõo bò chaán ñoäng maïnh ñeán teâ daïi, suyùt nöõa thì buoâng thaû caû kieám. Phaân tích thì daøi, nhöng thaät ra caû boán ñoäng taùc ra chieâu hoùa giaûi boán chieâu cuøng taùn moät luùc cuûa Chuùc Thieân Tuøng chæ xaûy ra trong caùi chôùp maét. Hoùa chieâu vöøa thaàn toác vöøa kyø dieäu, ñeán ñoä caû boïn ngöôøi kia haù moàm mieäng nhö khoâng theå tin noåi chuyeän vöøa xaûy ra. Chuùc Thieân Tuøng ñöùng söøng söõng treân khoái ñaù, maët bình thaûn, tay phe phaåy quaït khoâng heà toû ra coù yù nhaân cô taán coâng, ngöûa coå cöôøi ha haû noùi: – Chuùc moã chæ vì muoán giöõ hoøa khí song phöông cho ñeán ngaøy ñaïi hoäi moàng taùm thaùng chaïp treân Tròch Baùt Thieàn Vieän, cho neân nhaãn naïi raát nhieàu. Hieän taïi neáu chöa phuïc thì chö vò chæ caàn böùc Chuùc moã phaûi xuoáng khoûi taûng ñaù naøy, thì Chuùc moã seõ laäp töùc rôøi khoûi ñaây ngay. Moät caâu naøy tröôùc ñaùm cao thuû Baùt ñaïi moân phaùi thì thaät quaù ö cuoàng ngaïo, theá nhöng cuõng chæ coù gaõ ta môùi noùi ñöôïc caâu ñoù vaäy. Voâ Truï thieàn sö thaáy caû boïn ngöôøi bò ñaùnh baät lui, thì hôi giaät mình, baáy giôø thaû thieàn tröôïng xuoáng, moät tay buoâng thoõng, tay chaép tröôùc ngöïc nieäm phaät noùi: – A Di Da Phaät! Chuùc thí chuû cöù moät möïc böùc eùp, laõo naïp ñaønh phaûi xuaát thuû. Chuùc Thieân Tuøng phaát quaït maáy caùi raát nheï, cöôøi noùi: – Ñaïi sö thöû xuaát chöôûng xem! – Thieän tai, thieän tai! Laõo naïp thaát leã! Noùi roài vaän ñuû baûy thaønh coâng luùc ñaåy ra moät chöôûng, laïi laø moät chöôûng trong Baùt nhaõ thieàn chöôûng, ñaây laø laàn thöù ba laõo phaûi duøng ñeán chöôûng phaùp thaëng thöøa cuûa Thieáu Laâm. Ñöông nhieân khi ñoái ñaàu vôùi nhaân vaät nhö theá naøy, Voâ Truï thieàn sö cuõng ñaõ bieát chæ coù duøng ñeán Phaät moân tam ñaïi tuyeät kyõ Baùt nhaõ thieàn coâng naøy thì may ra ñoái phoù ñöôïc vôùi ñoái phöông, cho neân vöøa xuaát chieâu ñaõ thi trieån tuyeät hoïc roài. Ñaïi sö ñaõ xuaát chöôûng, vaäy maø Chuùc Thieân Tuøng ñöùng kieâu haõnh treân taûng ñaù, tay phe phaåy nhö chieác quaït tôï hoà nhö khoâng chuyeän gì xaûy ra. Theá nhöng, coã nhu chöôûng cuûa ñaïi sö aùp tôùi gaëp phaûi chieác quaït phe phaåy thì tôï hoà nhö nöôùc chaûy gaëp phaûi ñaù reõ thaønh hai doøng taû höõu chaûy ra hai beân, khoâng moät löïc caûn laïi, ñöông nhieân chaúng theå naøo ñaû thöông noåi ñoái phöông. Voâ Truï thieàn sö thaáy moät chöôûng Baùt nhaõ thieàn chöôûng cuûa mình nhö nöôùc chaûy qua ñaù, hay ñuùng hôn laø ñi vaøo khoaûng khoâng voâ hình, thì giaät thoùt caû ngöôøi, thaäm chí haù hoác moàm mieäng cheát khöïng caû ngöôøi. Baùt Nhaõ thieàn chöôûng laø moät trong tam ñaïi thaàn coâng ñöùng ñaàu Thieáu Laâm thaát thaäp nhò ngheä. Goàm coù Voâ Töôùng thaàn coâng, Nhö Lai Nieâm Hoa chæ, vaø Baùt Nhaõ thieàn 432 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 433 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chöôûng. Voâ Töôùng thaàn coâng vaø Nieâm Hoa chæ thì duy nhaát vò Thieáu Laâm phöông tröôïng ñaïi sö môùi ñöôïc tu taäp. Baùt Nhaõ thieàn coâng thì phaûi ñeán baäc tröôûng laõo môùi ñöôïc tham taäp tu luyeän, vaäy maø luùc naøy chæ moät caùi quaït phe phaåy maáy caùi ñaõ voâ hieäu hoùa thaàn coâng cuûa noù, thöû hoûi khoâng khieán Voâ Truï thieàn sö chaán ñoäng kinh ngaïc toät ñoä sao? Theá nhöng, trong khi chaán ñoäng ñoù, Voâ Truï thieàn sö töï nhieân nhôù ñeán moät moân coâng phu khaùc, thaàm nghó nhanh: – Chaúng leõ ñaây laø Thieân Y Thuû Phaùp? Neáu ñuùng vaäy thì ngöôøi naøy laø truyeàn nhaân cuûa Tuyeát Sôn Laõo Taåu sao? Chæ nghó ñeán ñoù, ñaïi sö lieàn vaän taêng löïc ñaïo ra tieáp moät chöôûng nöõa vaãn laø Baùt Nha thieàn chöôûng, ñöông nhieân muoán thöû ñeå bieát ra thaân phaän lai lòch ñoái phöông. Quaû nhieân laàn naøy vaãn nhö laàn tröôùc, chæ thaáy Chuùc Thieân Tuøng phaát quaït nheï maáy caùi thì coå nhu kình cuûa thieàn sö bieán ñi höôùng khaùc. Voâ Truï thieàn sö thaàm giaät mình keâu leân: – Quyeát ñuùng laø Thieân Y Thuû Phaùp! Ñuùng taïi luùc naøy, thì moät gioïng noùi giaø nua töø trong vang leân caûn laïi: – Ñaïi sö xin ngöøng tay! Cam Huyeàn Thoâng vui möøng reo lôùn: – Minh chuû ñaõ ra! Voâ Truï thieàn sö thaâu hoài chöôûng theá, töø töø quay ngöôøi laïi thì quaû nhieân nhìn thaáy Toáng Traán Sôn böôùc ra, thaàn thaùi an nhieân roõ raøng ñaõ voâ söï, chaép tay tröôùc ngöïc chuùc möøng: – A Di Ñaø Phaät! Laõo naïp baùi kieán Minh chuû, chuùc möøng Minh chuû thoaùt hieåm! Toáng Traán Sôn chaép tay hoaøn leã noùi: – Ñaïi sö, chö vò thaät khoå! Chuùc Thieân Tuøng thaáy Voâ Truï thieàn sö thaâu theá, cuõng lieàn xeáp quaït laïi roài tung ngöôøi nhaûy nheï xuoáng ñaát oâm quyeàn höôùng veà Toáng Traán Sôn thi leã noùi: – Toáng ñaïi laõo gia vaãn khoûe! Toáng Traán Sôn ñöa aùnh maét nhìn ngöôøi naøy hoûi: – Vò naøy laø... Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi ñi beân caïnh lieàn leân tieáng ñaùp: – Hoài baåm Minh chuû, vò naøy chính laø Chuùc Thieân Tuøng ñaïi hieäp, chaáp vò Toång hoä phaùp chuû trì ñaïi hoäi tôùi ñaây treân Tròch Baùt thieàn vieän. 433 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 434 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Chuùc Thieân Tuøng laïi thi leã khieâm toán noùi: – Keû voõ laâm haäu hoïc, hy voïng Toáng ñaïi laõo gia chæ giaùo! Toáng Traán Sôn thaàm nghó: – Nhìn töôùng nho nhaõ phieâu daït, tôï hoà nhö khoâng gioáng ngöôøi trong voõ laâm! Tay vuoát raâu gaät ñaàu noùi: – Khoâng bieát Chuùc ñaïi hieäp muoán baét coùc laõo phu coù yù gì? Chuùc Thieân Tuøng mæm cöôøi noùi: – Toáng ñaïi laõo gia laø Voõ laâm Ñaïi Laõo ñöùc cao voïng troïng, vaõn sinh naøo daùm baét coùc, chæ nhaân vaõn sinh phuïng meänh chuaån bò cho ñaïi hoäi tôùi ñaây treân Tròch Baùt Thieàn Vieän, cho neân duøng ñeán haï saùch naøy môøi Toáng ñaïi laõo gia veà baøn baïc, chuyeän coù gì maïo phaïm vaõn sinh xin cuùi ñaàu nhaän lænh taát caû traùch nhieäm, chòu toäi tröôùc Toáng ñaïi laõo gia. Vöøa noùi vöøa chaép tay cung kính xaù daøi, ñöa aùnh maét nhìn Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Maïnh ñaïi hieäp vöøa roài ñaõ ñaùp lôøi chæ caàn sau khi Toáng ñaïi laõo gia hoài tænh laïi seõ laäp töùc rôøi khoûi ñaây, hieän taïi Toáng ñaïi laõo gia ñaõ an nhieân voâ söï, khoâng bieát coù neå chuùt theå dieän taïi haï maø tha maáy teân thuoäc haï cuûa taïi haï ra? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi luùc naøy trong ñoäng ñaù ñeå maét xem xeùt qua toaøn ñoäng, khoâng thaáy coù gì khaùc thöôøng, luùc naøy nghe ñoái phöông nhaéc ñeán boïn Vu baø baø thì cöôøi lôùn noùi: – Chuùc ñaïi hieäp ngoân troïng, huynh ñeä vöøa roài ñaõ höùa laø sau khi Minh chuû hoài tinh seõ laäp töùc rôøi khoûi ñaây, ñöông nhieân laø giöõ lôøi. Coù ñieàu Vu baø baø vaø Xuaân Mai laø hai ngöôøi tieàm nhaäp vaøo Thieân Hoa Sôn trang, Chuùc ñaïi hieäp laø ngöôøi thoáng nhaát quaàn huøng, haún cuõng bieát roõ tieàm phuïc ñòch traïi laø ñieàu toái kî, chuyeän naøy thì huynh ñeä khoâng laøm chuû ñöôïc. Hoaéc Vaïn Thanh nghe vaäy lieàn chen vaøo tieáp lôøi: – Maïnh ñaïi hieäp noùi chí phaûi, chuùng ta truy theo hai teân haàu boû troán laø Vu baø baø vaø Xuaân Mai maø ñeán ñaây, boïn chuùng laø ngöôøi cuûa Thieân Hoa Sôn trang, ñöông nhieân laø do Thieân Hoa Sôn trang xöû lyù. Chuùc ñaïi hieäp muoán boïn chuùng ñöôïc tha, e raèng khoâng ñôn giaûn! Chuùc Thieân Tuøng treân maët hôi bieán saéc, ñöông nhieân coù phaàn luùng tuùng. Nhöng Toáng Traán Sôn boãng cöôøi leân ha haû noùi: – Vaïn Thanh, laõo phu thoaùi aån Thieân Hoa Sôn trang ñaõ laâu, khoâng coøn laø ngöôøi giang hoà sao coøn nhaéc ñeán quy luaät giang hoà? Boïn hoï tieàm nhaäp Thieân Hoa Sôn trang cuõng ñöôïc, laøm ngöôøi haàu thaät söï cuõng ñöôïc, hieän taïi ñaõ boû chaïy xem nhö khoâng coøn ngöôøi cuûa Thieân Hoa Sôn trang, cöù ñeå cho Chuùc ñaïi hieäp mang boïn hoï ñi. 434 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 16. 435 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Noùi roài laõo phaát tay aùo noùi lôùn: – Chö vò huynh ñeä, chuùng ta ñi! Döùt lôøi, khaúng khaùi ñi ra ngoaøi ñoäng. Boïn Hoaéc Vaïn Thanh chæ bieát cuùi ñaàu daï ran moät tieáng, roài luïc tuïc keùo nhau theo chaân laõo. Chuùc Thieân Tuøng ñöùng ra moät beân chaép tay haønh leã noùi: – Ña taï Toáng ñaïi laõo gia, thöù toäi vaõn sinh khoâng theå tieãn ñöôïc. oOo 435 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2