Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 33

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

50
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 33', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 33

 1. 436 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Ba Möôi Ba BA LAÀN GAÕY KIEÁM K hi caû boïn trôû laïi Thieân Hoa Sôn trang thì trôøi ñaõ saùng haún. Khaùch phoøng phía Taây ñaõ coù doïn moät baøn tieäc lôùn, boïn hoï phaân ngoâi chuû khaùch cuøng ngoài quanh baøn. Trong luùc aên uoáng, thì caâu chuyeän cuûa boïn hoï khoâng gì ngoaøi nhaân vaät Toång hoä phaùp coøn treû nhöng coâng löïc, voõ hoïc kinh ngöôøi nhö theá. Voâ Truï thieàn sö leân tieáng: – A Di Ñaø Phaät! Vöøa roài neáu khoâng coù Minh chuû xuaát hieän kòp luùc, thì baàn taêng chæ e ñaõ bò haï döôùi tay haén trong moät chieâu roài! Caâu naøy noùi ra khieán baøn tieäc theâm soâi ñoäng. Phi Hoàng Döïc Só phaùi Chung Nam vaø Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi cuûa Luïc Hôïp moân ñeàu laø cao thuû trong Baùt ñaïi moân phaùi, nhöng khoâng qua noåi ñoái phöông ba chieâu. Hieän taïi ñích mieäng Voâ Truï thieàn sö laïi noùi laø khoâng qua noåi Chuùc Thieân Tuøng moät chieâu, thöû hoûi khoâng soâi ñoäng sao ñöôïc? Toáng Traán Sôn cöôøi leân ha haû noùi: – Ñaïi sö noùi vaäy laø quaù ö khieâm toán, gaõ hoï Chuùc kia tuy voõ coâng coù choã cao thaâm, nhöng vôùi ñaïi sö maáy möôi naêm tinh luyeän coâng löïc, laøm sao haén coù theå bì noåi? Voâ Truï thieàn sö noùi: – Minh chuû coøn chöa bieát sao, so veà noäi coâng thì baàn taêng thua haén xa! Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nghe lôøi naøy thì kinh ngaïc hoûi laïi: – Ñaïi sö ñaõ ñaáu noäi coâng vôùi haén roài sao? Voâ Truï thieàn sö laéc ñaàu noùi: – Khoâng, baàn taêng nhaân luùc thaáy haén quaù böùc caän, neân ñaõ duøng Baùt Nhaõ thieàn chöôûng phaûn kích, naøo ngôø haén chæ phe phaåy chieác quaït tröôùc ngöïc, vaäy maø coå nhu kình cuûa baàn ñaïo ñaùnh tôùi bò phaân laøm hai, löôùt qua ngöôøi haén, khoâng laøm sao khieán haén thuï thöông ñöôïc... Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi caû kinh buoäc mieäng la leân: – Baùt Nhaõ thieàn chöôûng maø cuõng khoâng ñaû thöông döôïc haén ö? Toáng Traán Sôn tay vuoát raâu traàm ngaâm hoûi: – Ñaïi sö phaùt hieän ra coå nhu kình cuûa Baùt Nhaõ thieàn chöôûng bò chieác quaït haén phaát nheï ñaåy ra hai beân sao? Voâ Truï thieàn sö gaät ñaàu noùi tieáp: – Khoâng sai, baàn taêng thaáy coå kình löïc cuûa mình bò chieác quaït cuûa haén phaát nheï ñaåy ra hai beân, baàn taêng luùc aáy coøn chöa tin, nhöng sau ñoù ñaùnh theâm moät chöôûng nöõa 436 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 437 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long thì vaãn nhö theá, khi aáy thaàm hieåu haén ñaõ luyeän moät loaïi kyø coâng ñaëc bieät, Baùt Nhaõ thieàn chöôûng cuûa baàn taêng hoaøn toaøn bò voâ hieäu hoùa! Söû Truyeàn Ñænh noùi: – Theá ñaïi sö coù nhaän ra ñöôïc lai lòch moân coâng phu naøy khoâng? – Thaät khoù noùi... Ñaïi sö traàm ngaâm suy nghó moät luùc, ngöôùc maét nhìn moïi ngöôøi gioïng khoâng maáy chaéc chaén noùi: – Theo thieån yù cuûa baàn taêng, thì tôï hoà nhö haén luyeän Thieân Y Thuû Phaùp! Truùc Thu Lan hieáu kyø chen vaøo hoûi: – Ñaïi sö, Thieân Y Thuû Phaùp laø moân coâng phu gì theá? Voâ Truï thieàn sö noùi: – Nghe noùi Tuyeát Sôn phaùi coù moät moân ñaëc dò coâng phu goïi laø Thieân Y Thuû Phaùp, luùc thi trieån khoâng coù chieâu thöùc nhaát ñònh, thuaän tay ñöa chaân ñeàu coù choã dieäu duïng cuûa noù. Baát cöù quyeàn phong chöôûng kình cho ñeán caùc loaïi binh khí aùm vaät ñeàu tuøy thuû hoùa giaûi tan, khoâng laøm sao ñaû thöông vaøo ñöôïc, tôï hoà nhö treân ngöôøi coù vaän moät chieác aùo thieân y khoâng moät choã hôû. Toáng Traán Sôn nghe ñeán ñoù tôï hoà nhö nhôù ra moät chuyeän, buoäc mieäng thoát leân moät tieáng, roài ñöa maét nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Nhaïc laõo ñeä, ngöôi noùi tröôùc ñaây khi xuoáng Vaân Ñaøi Sôn töøng gaëp moät vò laõo nhaân, ngöôøi naøy töøng ñoïc cho ngöôi nghe boán caâu thô, ngöôi coøn nhôù chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu noùi: – Vaõn boái vaãn nhôù! Toáng Traán Sôn noùi tieáp: – Nhaïc laõo ñeä ñoïc laïi moät laàn nöõa cho laõo phu nghe! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng chuùt do döï ñoïc leân: Nguõ xuaát hoa khai luïc xuaát phi Maõn thieân caûnh saéc anh haøn huy, Thieân Thai nhaát khöù ñaêng tieân tòch, Tuøng thöû Nguyeãn khang baát öùc quy! Toáng Traán Sôn gaät guø aäm öø moät tieáng, nhöng chöa noùi gì. Truùc Thu Lan chen vaøo baøn ngay: – Baøi thô naøy tôï hoà nhö noùi veà Tuyeát Sôn phaùi! Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Lan muoäi phaân tích thöû xem! Truùc Thu Lan nghieâng ñaàu noùi: 437 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 438 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Trong baøi thô ñaõ quaù roõ raøng, caâu thöù nhaát yù noùi khi hoa mai nôõ roä, hoa tuyeát cuõng phaát bay, ñöông nhieân laáy tuyeát laøm chuû. Caâu thöù hai noùi maõn sôn caûnh saéc aùnh haøn huy, taû caûnh tuyeát nhöng laáy sôn laøm chuû, khoâng phaûi noùi ñeán Tuyeát Sôn laø gì? Caâu thöù ba vaø thöù tö noùi ñeán moät ngöôøi leân Tuyeát Sôn cuõng gioáng nhö ngaøy cuûa chaøng Löu Nguyeãn leân Thieân Thai kyø ngoä Tieân nöõ, luyeán caûnh sinh tình maø queân ñöôøng veà. Hai caâu sau naøy haøm chöùa saâu xa, khoâng bieát muoán noùi ñeán ngöôøi naøo? Toáng Traán Sôn gaät ñaàu noùi: – Truùc coâ nöông phaân tích raát ñuùng, vò laõo nhaân kia roõ raøng ngaàm chæ ñeán hai chöõ “Tuyeát Sôn”, raát coù theå coù lieân quan ñeán boïn ngöôøi naøy. Cam Huyeàn Thoâng cuõng nhôù moät chuyeän, nhìn Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi hoûi: – Maïnh ñaïi hieäp vöøa roài vaøo trong ñoäng xem xeùt coù phaùt hieän ra ñieàu gì khoâng? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi nhuùn vai ñaùp: – Khoâng, trong ñoäng khaép nôi daáu tích raát töï nhieân vaø bình thöôøng, khoâng coù choã naøo khaû nghi laø coù baøn tay ngöôøi can thieäp vaøo, xem ra chæ laø moät hang ñoäng nhö bao hang ñoäng bình thöôøng khaùc. Phi Hoàng Döïc Só nhíu maøy noùi: – Theá nhöng sao gaõ hoï Chuùc coù veû coi troïng hang ñoäng kia theá? Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi noùi: – Huynh ñeä cuõng thaáy kyø laï, tôï hoà nhö trong ñoäng coù gì bí maät laém, nhöng luùc aáy thôøi gian quaù caáp baùch, caên baûn huynh ñeä chöa nhaän ra ñöôïc ñieàu gì. Moät ñeâm boân taåu vôùi nhieàu söï kieän xaûy ra, neân hieän taïi boïn hoï ñeàu thaáy ñoùi thaät söï, buoåi ñieåm taâm khaù thònh soaïn qua ñi. Baây giôø nhaân vì ñoái phöông öôùc hoäi treân Tròch Baùt thieàn vieän vaøo ngaøy moàng taùm thaùng chaïp ñaõ gaàn keà, phaân nöûa löïc löôïng ñoái phöông huøng maïnh, maø nhaân vaät Toång hoä phaùp thì voõ coâng cao thaâm khoù löôøng. Cho neân moïi ngöôøi haøn huyeân moät luùc nöõa, thì Voâ Truï thieàn sö, Cam Huyeàn Thoâng, Thaàn Ñieâu Ñaàu Hoùi, Phi Hoàng Döïc Só vaø Söû Truyeàn Ñænh laäp töùc caùo töø leân ñöôøng hoài sôn phuïc meänh. Toáng Traán Sôn khôûi thaân ñöùng leân toáng bieät, roài do Toáng Vaên Tuaán ñaïi dieän tieãn chaân moïi ngöôøi ra taän trang moân. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy moïi ngöôøi ñi xong roài, cuõng ñöùng leân chaép tay noùi: – Toáng ñaïi laõo gia, vaõn boái coù moät chuyeän muoán ngöôøi thaønh toaøn... Toáng Traán Sôn vuoát raâu cöôøi noùi: – Nhaïc laõo ñeä chôù neân khaùch khí, coù gì cöù noùi ra ñi. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Ña taï ñaïi laõo gia, yù vaõn boái muoán tieáp laõo gia moät chieâu kieám! 438 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 439 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – OÀ, chæ vì muoán bieát taâm nguyeän cuûa leänh sö? – Vaâng! – Laõo phu thaân truùng kyø ñoäc, may nhôø Nhaïc laõo ñeä khoâng ngaïi moïi nguy hieåm boân taåu kieám ñöôïc thuoác giaûi cöùu maïng, aân naøy trong loøng laõo phu caûm kích voâ taän. Theá nhöng chuyeän taâm nguyeän cuûa leänh sö, chính naêm xöa laõo phu ñaõ coù lôøi theà, tröø phi leänh toân tieáp qua laõo phu hai möôi chieâu kieám... Laõo hôi ngöng lôøi, nhöng khoâng ñôïi Nhaïc Tieåu Tuaán kòp leân tieáng, laõo noùi tieáp ngay: – Nhöng laàn tröôùc laõo ñeä ngöôi ñeán ñaây, nhaân chæ laø moân haï cuûa leänh sö, cho neân laõo phu môùi töø hai möôi chieâu caûi thaønh moät chieâu. Nhaïc laõo ñeä ñoái vôùi laõo phu coù aân lôùn nhö nuùi, nhöng thaät loøng laõo phu cuõng khoâng theå ngoaïi leä. – Vaõn boái hieåu, cho neân nguyeän tieáp Toáng ñaïi laõo gia moät chieâu. Toáng Vaên Tuaán ñaõ quay trôû vaøo, nghe vaäy lieàn leân tieáng noùi: – Cha, thaät ra laø chuyeän nhö theá naøo chöù? Toáng Traán Sôn cöôøi oân toàn noùi: – Tuaán nhi, con muoán noùi giuùp Nhaïc laõo ñeä, coù ñuùng khoâng? Cha ñöông nhieân khoâng phaûi laø ngöôøi khoâng thoâng tình ñaït lyù, coù ñieàu chuyeän naøy neáu Nhaïc laõo ñeä khoâng tieáp noåi cha moät chieâu kieám, thì duø coù noùi ra cuõng chæ voâ ích maø thoâi, sau naøy con seõ hieåu heát. Laõo noùi vaäy laø ñaõ quaù roõ, khi aáy nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán noùi theâm: – Nhaïc laõo ñeä, lôøi laõo phu haún laõo ñeä hieåu chöù? Neáu laõo ñeä ngöôi khoâng tieáp noåi laõo phu moät chieâu kieám, thì duø laõo phu coù ñaùp öùng maø noùi heát ra cuõng voâ boå. Cho neân laõo phu hy voïng laõo ñeä ngöôi taïm thôøi cöù khoå luyeän coâng phu, ñeán luùc naøo trình ñoä sôû hoïc thaêng tieán thì ñeán tieáp laõo phu moät chieâu kieám vaãn chöa muoän. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Toáng ñaïi laõo gia minh giaùm, laàn tröôùc vaõn boái baïi döôùi tay laõo gia ñaõ bò gaõy kieám, vaõn boái ñöông nhieân khoâng daùm cuoàng ngoân maø noùi, chæ trong thôøi gian ngaén coù tieán boä nhanh trong kieám thuaät, neân ñeán tìm Toáng ñaïi laõo gia lónh giaùo moät chieâu kieám... Toáng Traán Sôn nghe thì troá maët nhìn chaøng kinh ngaïc hoûi: – Chaúng leõ Nhaïc laõo ñeä ñaõ coù söï tieán boä vöôït böïc veà kieám phaùp trong thôøi gian ngaén qua sao? – Khoâng, vaõn boái khoâng giaáu gì, vaõn boái hoâm tröôùc coù hoïc ñöôïc moät chieâu kieám, hy voïng coù theå tieáp noåi moät kieám cuûa Toáng ñaïi laõo gia. – OÀ, vaäy sao? Chieâu kieám ñoù ngöôi hoïc töø ñaâu? – Moät vò tieân sinh coi boùi ngoaïi hieäu Kim Thieát Khaåu ñaõ thay maët sö phuï oâng ta 439 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 440 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long daïy cho vaõn boái. Toáng Traán Sôn caøng nghe caøng thaáy kyø hôn, laáp baáp nhaéc laïi: – Kim Thieát Khaåu? Thay maët sö phuï oâng ta daïy ngöôi moät chieâu kieám? – Vaâng! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng heà giaáu gieám, khi aáy keå qua chuyeän mình ñaõ hoïc chieâu kieám töø Kim Thieát Khaåu nhö theá naøo. Toáng Traán Sôn nghe raát caån thaän, cuoái cuøng vuoát raâu traàm ngaâm giaây laùt noùi: – Nhaïc laõo ñeä ngöôi quaû nhieân gaëp kyø ngoä, vaäy thì chuùng ta thöû xem! Nhaïc Tieåu Tuaán vui möøng chaép tay noùi: – Ña taï ñaïi laõo gia ñaõ thaønh toaøn. Toáng Traán Sôn quay nhìn Toáng Vaên Tuaán noùi: – Tuaán nhi, laáy cho cha moät chieác ñuõa ngaø. Toáng Vaên Tuaán vaâng lôøi ñi laáy moät chieác ñuõa ngaø ñöa cho cha. Toáng Traán Sôn caàm chieác ñuõa ngöôùc maét noùi: – Nhaïc laõo ñeä, ngöôi laáy kieám ra phaùt chieâu ñi! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng do döï, ruùt thanh nhuyeãn kieám ra oâm quyeàn noùi: – Vaõn boái chæ hoïc ñöôïc ñuùng moät chieâu kieám phaùp, hay laø do Toáng ñaïi laõo gia ra chieâu, xem vaõn boái coù theå tieáp noåi khoâng? Toáng Traán Sôn vaãn ngoài y nhieân treân gheá, cöôøi noùi: – Theá cuõng ñöôïc, chuaån bò tieáp chieâu! Nhaïc Tieåu Tuaán thoaùi lieàn moät boä, vaän khí vaøo thaân kieám hoaønh ngang tröôùc ngöïc thuû theá, nhaân vì chieâu kieám môùi hoïc ñöôïc, cho neân chaøng raát thaän troïng ra kieám quyeát theo ñuùng töøng li töøng tí maø Kim Thieát Khaåu ñaõ daïy. Toáng Traán Sôn nhìn thaáy kieám quyeát khôûi thöùc cuûa chaøng thì cöôøi ha haû gaät guø noùi: – Chaúng ngôø trong thôøi gian ngaén maø Nhaïc laõo ñeä laïi lónh hoäi saâu ñieåm quyeát yeáu cuûa kieám thuaät, thaät laø hieám coù, hieän taïi caàn thaän troïng. Noùi roài chæ caàm chieác ñuõa baèng ba ngoùn töø töø ñieåm ra tröôùc. Ñöùng ôû beân ngoaøi, boïn Hoaéc Vaïn Thanh, Toáng Vaên Tuaán vaø Truùc Thu Lan ba ngöôøi nhìn thaáy chieác ñuõa trong tay Toáng Traán Sôn töø töø ñieåm ra thì ngöng thaàn tuï nhaõn chaêm nhìn khoâng chôùp maét. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöùng tröôùc maët Toáng Traán Sôn caùch ngoaøi saùu baûy xích, maø chieác ñuõa trong tay Toáng Traán Sôn chæ daøi taàm moät xích, cho duø laõo thaúng heát tay ra thì ñaàu ñuõa cuõng khoâng chaïm ñeán ñöôïc ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán. Theá nhöng, baûn thaân Nhaïc Tieåu Tuaán laø ngöôøi trong cuoäc ñaáu, nhìn thaáy Toáng Traán Sôn phoùng ñöa ra chieâu, chieác 440 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 441 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñuõa trong tay laõo ta töï nhieân khoâng coøn laø chieác ñuõa ngaø taàm thöôøng, maø bieán thaønh thanh tröôøng kieám saéc laïnh. Ñöông nhieân ñaây chính laø vì taâm lyù, hai laàn chaøng bò Toáng Traán Sôn duøng ñuõa cheùm gaõy kieám, nhöng thaät ra ñuõa vöøa phaùt thì khí ñaõ xuaát, ñoù môùi chính laø choã lôïi haïi cuûa theá kieám ñuõa cuûa Toáng Traán Sôn. Chaøng thaáy laõo ra kieám maø hôi noùng, thoaùng do döï, nhöng roài nhuyeãn kieám cheách xuoáng cuõng chaäm chaäm phoùng ra ñoùn ñaàu ñuõa. Toáng Traán Sôn ra chieâu raát chaäm, muõi kieám Nhaïc Tieåu Tuaán taø cheách phoùng ra vöøa kheùo ñoùn ñaàu ñuõa ngaø, ñuùng luùc kieám ñuõa saép chaïm nhau, Toáng Traán Sôn boãng laéc coå tay khieán ñaàu ñuõa ñoåi höôùng. Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ nhaän ra ñieàu naøy, cuõng laäp töùc rung coå tay khieán nhuyeãn kieám töø döôùi uoán cong voøng leân, theá cuõng khoâng nhanh laém. Toáng Traán Sôn maët hôi bieán saéc, ñaàu ñuõa töï nhieân toác ñoä bieán cöïc nhanh cheách tôùi beân phaûi. Nhaïc Tieåu Tuaán chæ nghe “Vuø” moät tieáng, tieáp lieàn ñoù thaân kieám bò chaán ñoäng maïnh, töø thaân kieám moät coù löïc ñaïo maïnh truyeàn leân tay khieán caû caùnh tay phuùt choác teâ daïi, suyùt nöõa thì khoâng caàm vöõng kieám, caû ngöôøi baát thaàn cuõng boã nhaøo sang traùi hai boä. Ñònh thaàn nhìn laïi môùi thaáy ñaàu kieám bò cheùm döùt moät ñoaïn, ñaây laø laàn thöù ba thanh nhuyeãn kieám trong tay chaøng bò Toáng Traán Sôn duøng ñuõa cheùm gaõy. Nhaïc Tieåu Tuaán coù chuùt xoùt xa khi nhìn thaáy thanh nhuyeãn kieám cuûa Truùc Thu Lan taëng chaøng caøng luùc caøng ngaén ñi, oâm quyeàn xaù xaù maáy caùi noùi: – Kieám thuaät laõo gia nhö thaàn, vaõn boái khoâng tieáp noåi moät chieâu, xin laõo gia thöù toäi. Baây giôø, Toáng Traán Sôn ngöôïc laïi coù chuùt thaát thaàn, nghe noùi thì thoaùng chuùt ngöôïng nguøng noùi: – Chieâu kieám phaùp naøy laõo ñeä tuy môùi hoïc coøn chöa tinh thaâm thaønh thuïc, chæ caàn luyeän theâm moät thôøi gian nöõa laø coù theå tieáp noåi laõo phu moät kieám. AÙi, laõo phu nhaát thôøi thaâu kieám khoâng kòp, cheùm gaõy kieám cuûa Nhaïc laõo ñeä, thaät khieán laõo phu aùy naùy voâ cuøng. Luùc noùi ra caâu naøy, treân maët laõo ta khoâng giaáu ñöôïc neùt hoå theïn luùng tuùng. Nguyeân laø chieâu kieám naøy Nhaïc Tieåu Tuaán tuy môùi luyeän, nhöng luùc theá kieám bieán thöùc voøng leân vöøa nhanh vöøa aûo, ñuû hoùa giaûi chieâu kieám ñieåm ra cuûa Toáng Traán Sôn. Sau ñoù kieám tieáp tuïc löôùt tôùi khieán Toáng Traán Sôn baát ngôø bieát khoù hoùa giaûi kòp, neân phaùt noäi löïc vaøo chieác ñuõa cheùm baät muõi kieám cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán ra ngoaøi, ñeán noãi ñaàu kieám gaõy theâm moät ñoaïn nöõa. Thöû nghó, Toáng Traán Sôn thaønh danh Ñeä Nhaát Kieám Thuû trong thieân haï, luyeän kieám maáy möôi naêm tinh thoâng, kieám phaùt thaâu taïi taâm, leû ñaâu laïi noùi nhaát thôøi thaâu kieám khoâng kòp? Ñöông nhieân, nhaân vaät ñaõ thaønh danh cöïc cao nhö laõo ta laøm sao coù theå töï nhaän chieâu kieám vöøa roài laø treân tình lyù thì laõo ñaõ thua? Coù moät ñieàu, chuyeän naøy ngöôøi ñöùng ngoaøi vaø baûn thaân Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ai nhaän ra noåi, vì söï bieán hoùa cöïc nhanh, maø nhìn cuõng chæ nhö laø kieám hoa töï nhieân. Ñöông nhieân ngöôøi duy nhaát bieát ñöôïc ñieàu 441 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 442 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long naøy chính laø baûn thaân Toáng Traán Sôn vaäy! Theá nhöng, laõo laø con ngöôøi chính tröïc, tuy aån giaáu trong loøng nhöng trong chieàu saâu noäi taâm thaáy hoå theïn, neân neùt maët môùi toû ra aùy naùy luùng tuùng thaät söï. Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn noùi: – Laõo gia quaù khaùch khí, thöïc teá thì vaõn boái vöøa hoïc chieâu kieám naøy, hoûa haàu coøn keùm, chæ vì töø xa ñeán ñaây khoâng deã, muoán bieát roõ taâm nguyeän gia sö, cho neân maïo muoäi tieáp moät chieâu cuûa ñaïi laõo gia, laõo gia khoâng traùch cöù ñaõ laø may maén roài. Toáng Traán Sôn boãng thôû daøi moät tieáng noùi: – Laõo phu vöøa roài ñaõ noùi, laõo ñeä ñoái vôùi laõo phu coù ôn raát lôùn, laõo phu thaät ra phaûi ñaùp öùng lôøi leänh sö maø hoùa giaûi heát söï hieåu nhaàm naêm xöa, chæ coù ñieàu... AÙi, laõo ñeä ngöôi neáu nhö khoâng qua noåi laõo phu moät chieâu kieám, thì khoù thaéng noåi... Noùi ñeán ñoù laõo boû löûng caâu khoâng tieáp heát lôøi, nhöng Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ nghe ra trong noäi tình coøn nhieàu chuyeän bí aån khaùc, gioïng chaøng khaån caàu noùi: – Toáng ñaïi laõo gia coù theå noùi roõ hôn ñöôïc khoâng? Toáng Traán Sôn toõ ra luùng tuùng noùi: – Laõo phu khoâng phaûi khoâng chòu noùi, coù ñieàu... AÙi, ñeán luùc ñoù thì laõo ñeä ngöôi seõ roõ moïi chuyeän. Nhaïc Tieåu Tuaán caûm thaáy thaát voïng trong loøng, theá nhöng chaøng nhìn thaáy Toáng Traán Sôn maét hieän veû luùng tuùng khoù xöû thì khoâng tieän hoûi doàn, chaép tay thi leã noùi: – Toáng ñaïi laõo gia, vaäy vaõn boái xin caùo töø! Toáng Traán Sôn thoát nhieân ñöùng leân, xua tay cöôøi vui veû noùi: – Khoâng voäi, cuõng ñaõ gaàn tröa, nhò vò ôû laïi duøng côm tröa xong roài ñi cuõng khoâng muoän, vaõ laïi laõo phu coøn moät chuyeän muoán nhôø. Naøo, Nhaïc laõo ñeä, chuùng ta ñeán thö phoøng noùi chuyeän ñi. Noùi roài ñi tröôùc daãn Nhaïc Tieåu Tuaán rôøi khaùch phoøng. Laõo ta coù chuyeän muoán nhôø Nhaïc Tieåu Tuaán, maø laïi coøn môøi chaøng ñeán taän thö phoøng. Hoaéc Vaïn Thanh, Toáng Vaên Tuaán vaø caû boïn Thieáu Laâm töï khoâng tieän theo chaân boïn hoï hai ngöôøi. Vaøo ñeán thö phoøng öu nhaõ thanh khieát, Toáng Traán Sôn môøi: – Nhaïc laõo ñeä ngoài töï nhieân! Toáng Traán Sôn gaøi cöûa caån thaän, roài khoâng noùi gì, maø böôùc thaúng ñeán moät tuû saùch cuõ kyõ, nhöng maøu goã leân nöôùc theo thôøi gian boùng loaùng, ñuû thaáy raát quyù. Môû tuû ra, thuaän tay laáy moät choàng saùch daøy, roài chaúng bieát aán moät nuùt ñieàu khieån naøo beân trong, ngaên tuû laäp töùc dòch sang moät beân ñeå loä moät ngaên tuû bí maät khaùc. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng bieát laõo ta laøm chuyeän naøy ngay tröôùc maët mình laø coù yù gì, theá nhöng ngaên tuû bí maät laø cuûa rieâng chuû nhaân cuûa noù, mình khoâng neân nhìn. 442 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 443 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nghó vaäy chaøng beøn quay maët ñi nôi khaùc, laøm nhö ñang xem nhöõng böùc tranh thuûy maïc treo treân töôøng. – Nhaïc laõo ñeä! Nghe goïi, chaøng quay ngöôøi laïi, baây giôø thaáy Toáng Traán Sôn ñaõ caàm trong tay moät thanh kieám, voõ kieám baèng da caù saáu, chieác tuû cuõng ñaõ trôû laïi traïng thaùi nhö ban ñaàu, choàng saùch ñaët trôû laïi nguyeân vò. – Ñaïi laõo gia coù gì chæ baûo? Toáng Traán Sôn ñaët thanh kieám trong tay leân baøn noùi: – Nhaïc laõo ñeä, thanh tröôøng kieám nay chính laø thanh kieám maø ñieät nöõ laõo phu Huy Hueä Quaân ñaõ voâ tình coù ñöôïc ôû Traán Chaâu, goïi laø Tieân Coâ kieám hay laø coøn coù teân goïi Haáp Kim kieám. Töø sau khi truùng ñoäc töø phong thö Nhaïc laõo ñeä voâ tình giuùp taëc ñaûng mang ñeán, laõo phu ñaõ nhaän ra ngöôøi treân giang hoà vì thanh kieám naøy khoâng phaûi laø ít, Huy Hueä Quaân tuy coù haáp thuï ít baûn lónh töø cha, theá nhöng cuõng khoâng ñuû khaû naêng baûo veä ñöôïc noù. Cho neân, tröôùc khi noù leân ñöôøng veà Döông Chaâu, laõo phu ñaõ taïm giöõ kieám laïi roài caûi trang hình trang beân ngoaøi cuûa kieám. Hieän taïi khoâng ai bieát chuyeän naøy, laõo phu muoán phoù thaùc Nhaïc laõo ñeä ñi Döông Chaâu moät chuyeán... – Phaûi chaêng ñaïi laõo gia muoán vaõn boái mang kieám naøy ñeán Döông Chaâu? Toáng Traán Sôn vuoát choøm raâu baïc noùi: – Khoâng sai, vôùi thaân thuû cuûa Nhaïc laõo ñeä hieän taïi khoâng deã bò ngöôøi ñaùnh cöôùp, vaû laïi thanh kieám naøy hieän ñaõ kinh qua laõo phu caûi trang beà ngoaøi, cho neân nhìn chæ nhö moät thanh kieám ñeïp bình thöôøng, cho duø moät tay laõo luyeän giang hoà nhìn qua cuõng khoâng deã gì nhaän ra, cho neân laõo ñeä ngöôi an taâm... Nhaïc Tieåu Tuaán chaép tay noùi: – Toáng ñaïi laõo gia ñaõ tin töôûng uûy thaùc, vaõn boái naøo daùm thoaùi thaùc! Toáng Traán Sôn laïi laáy töø trong aùo ra moät chieác ngoïc boäi, thaùi ñoä voâ cuøng trònh troïng trao cho chaøng noùi: – Nhaïc laõo ñeä phaûi bieát, meï cuûa Hueä Quaân laø baøo muoäi cuûa laõo phu, huynh muoäi laõo phu goàm coù ba ngöôøi, laõo phu laø huynh tröôûng, baø ta laø tam muoäi, nhò muoäi cuûa laõo phu hieän ñang ôû Cöûu Hoa. Ngöôi khi ñeán gaëp tam muoäi cuûa laõo phu, neân trao taän tay baø ta chieác ngoïc boäi naøy, neáu tam muoäi ta coù sai khieán ñieàu gì thì ngöôi neân nhaän lôøi. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu noùi: – Vaõn boái ñaõ nhôù. – Haûo, hieän taïi ngöôi coù theå mang kieám naøy leân ngöôøi, ai hoûi cöù baûo laø laõo phu nhaân vì ba laàn cheùm ñoaûn thanh nhuyeãn kieám cuûa ngöôi, neân môùi taëng thanh kieám naøy. Coøn tuyeät ñoái khoâng noùi ra chuyeän laõo phu phoù thaùc vôùi baát kyø moät ai. Nhaïc Tieåu Tuaán 443 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 444 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long gaät ñaàu, ñem chieác ngoïc boäi caát kyõ vaøo trong aùo, roài mang kieám leân vai noùi: – Vaõn boái ghi nhôù lôøi ñaïi laõo gia! – ÖØm, coøn moät chuyeän nöõa, chieâu kieám hoï Kim kia truyeàn thuï cho ngöôi raát tuyeät, laàn naøy ñeán Döông Chaâu, doïc ñöôøng caàn sôùm toái chuyeân caàn luyeän taäp chieâu kieám ñoù, ñieàu naøy raát coù lôïi cho laõo ñeä ngöôi trong töông lai. – Ña taï Toáng ñaïi laõo gia quan taâm nhaéc nhôû, vaõn boái xin ghi khaéc lôøi chæ baûo cuûa Toáng ñaïi laõo gia! Toáng Traán Sôn gaät ñaàu noùi: – Haûo, hieän taïi chuùng ta nhanh trôû laïi khaùch phoøng. Khi boïn hoï hai ngöôøi trôû laïi khaùch phoøng, thì buoåi côm tröa ñaõ baøy saün ôû baøn. Toáng Vaên Tuaán vaø Truùc Thu Lan thaáy boïn hoï trôû laïi, treân vai Nhaïc Tieåu Tuaán töø ñaâu coù theâm moät thanh tröôøng kieám. Toáng Traán Sôn khoâng ñôïi boïn hoï leân tieáng, cöôøi ha haû noùi: – Caùc ngöôi thöû ñoaùn xem ta daãn Nhaïc laõo ñeä ñeán thö phoøng laøm gì naøo? Toáng Vaïn Tuaán noùi ngay: – Cha taëng cho Nhaïc huynh thanh danh kieám kia! Toáng Traán Sôn vuoát raâu cöôøi vui veû noùi: – Cha ba laàn cheùm gaõy thanh nhuyeãn kieám cuûa Nhaïc laõo ñeä loøng raát aùy naùy, cho neân vöøa roài daãn laõo ñeä vaøo thö phoøng, tuøy Nhaïc laõo ñeä choïn laáy moät thanh mang phoøng thaân, Nhaïc laõo ñeä ñaõ thoaùi thaùc maáy laàn môùi choïn moät thanh naøy. Ñaây khoâng phaûi laø moät danh kieám, nhöng cuõng laø thanh Tuøng Vaên kieám do Voõ Ñöông cheá taïo, naêm xöa chính Ngoïc Chaân ñaïo tröôûng ñaõ taëng cho cha, kieám cöông trong coù nhu raát hôïp vôùi Nhaïc laõo ñeä söû duïng. Toáng Traán Sôn laø ñeä nhaát danh thuû duøng kieám, töï nhieân trong thö phoøng caát nhieàu kieám laø chuyeän bình thöôøng, cho neân khoâng ai hoaøi nghi ñieàu gì caû. Nhaïc Tieåu Tuaán chaép tay cung kính noùi: – Ña taï söï öu aùi cuûa ñaïi laõo gia, vaõn boái caûm kích voâ cuøng. Toáng Traán Sôn caát tieáng cöôøi saûng khoaùi noùi: – Nhaïc laõo ñeä chôù neân maûi noùi lôøi khaùch khí. Naøo, cuøng nhau ngoài xuoáng duøng côm tröa! Sau buoåi côm tröa, Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Truùc Thu Lan töø bieät rôøi khoûi Thieân Hoa sôn trang. Toáng Vaên Tuaán tieãn chaân boïn hoï ñeán khi hoï leân thuyeàn môùi quay veà. Khi boïn hoï quay laïi Vuõ Tieán thì trong traán ñaõ leân ñeøn, boïn hoï tìm vaøo trôû laïi Cao Ñaøi khaùch ñieám, choïn thueâ hai phoøng cho hai ngöôøi. Hai ngöôi taém taùp xong vaøo phoøng khoùa cöûa chuaån bò nguû, boãng Truùc Thu Lan roùn reùn sang phoøng Nhaïc Tieåu Tuaán nhoû 444 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 445 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long gioïng noùi: – Nhaïc ñaïi ca, hình nhö coù ngöôøi ñang ngaàm theo doõi chuùng ta! Nhaïc Tieåu Tuaán ngaïc nhieân hoûi laïi: – Lan muoäi coù phaùt hieän ra ngöôøi naøo khoâng? – Muoäi chæ caûm giaùc nhö vaäy, töø khi chuùng ta rôøi beán ñoø ñeán giôø nhö coù caëp maét baùm nhìn theo, khi ngoài aên trong quaùn phôû cuõng vaäy, cöù nhö coù caëp maét naøo ñoù ngaém nhìn sau löng muoäi... Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi noùi: – Ñaây laø trong loøng muoäi sinh quyû, moät vò coâ nöông treû tuoåi vaøo nhöõng nôi coâng coäng nhö quaùn aên töûu laàu, ñöông nhieân thöïc khaùch nam nhi ai maø khoâng ñöa maét nhìn muoäi chöù? Vaû laïi thôøi gian gaàn ñaây xaûy ra nhieàu chuyeän vôùi chuùng ta, cho neân luoân khieán muoäi caûnh giaùc maø töôûng töôïng ra vaäy thoâi. Noùi ñeán ñoù, chaøng nhìn naøng vaãn moät maët hoaøi nghi thì cöôøi phaù leân an uûi: – Thaät ra thì chuùng ta cuõng ñaõ va chaïm ñaïi traän tieåu traän, cho duø coù ngöôøi leùn theo doõi thì coù gì ñaùng sôï chöù? Truùc Thu Lan söûa laïi maùi toùc ñen möôùt, cöôøi töôi noùi: – Ñuùng vaäy, chuùng ta sôï ai chöù? Noùi roài naøng baät cöôøi thaønh tieáng trong treûo, tôï hoà nhö noãi sôï ñaõ hoaøn toaøn bieán maát, ñoaïn hoûi: – Nhaïc ñaïi ca, hieän taïi chuùng ta seõ ñi ñaâu? – Döông Chaâu! Truùc Thu Lan chôùp ñoâi nhaõn chaâu ñen laùy nhìn chaøng aâu yeám hoûi: – Ñi Döông Chaâu laøm gì? – Toáng ñaïi laõo gia phoù thaùc cho ngu huynh mang moät vaät trao ñeán cho Huy phu nhaân. – OÀ, nhaát ñònh laø moät vaät raát quan troïng, muoäi nhôù hoài saùng Toáng ñaïi laõo gia baûo chaøng theo laõo vaøo thö phoøng haún laø ñeå phoù thaùc chuyeän naøy? Nhaïc Tieåu Tuaân gaät ñaàu, roài laáy chieác ngoïc boäi trong aùo ra cho naøng xem, ñoaïn keå sô löôïc caâu chuyeän, nhöng tuyeät nhieân khoâng nhaéc ñeán thanh Trinh Coâ kieám. Truùc Thu Lan nhíu maøy, ngöôøi roài giaõn ñoâi maøy nhö ñaõ hieåu ra cöôøi khuùc khích noùi: – Chæ moät phieán ngoïc boäi naøy thoâi maø phaûi nhôø Nhaïc huynh mang ñeán cho Huy coâ nöông laïi laøm ra veû bí maät ñeán theá ö? Noùi ñeán ñoù naøng baät cöôøi lôùn, tieáp: – Muoäi bieát roài! 445 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 446 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Lan muoäi bieát gì chöù? – Toáng ñaïi laõo gia vì ba laàn cheùm gaõy kieám cuûa Nhaïc huynh, trong loøng aùy naùy... – Nhöng chuyeän naøy thì coù lieân can gì ñeán chuyeän mang ngoïc boäi ñeán Döông Chaâu? – Ñöông nhieân laø coù lieân quan, Toáng ñaïi laõo gia nhaän ra huynh voõ coâng cao thaâm, nhaân phaåm laïi toát, cho neân... Cho neân... Naøng thoát leân maáy tieáng cho neân nhöng chung quy khoâng noùi ñöôïc heát caâu. Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Cho neân gì chöù? Truùc Thu Lan maët öûng ñoû, cuùi ñaàu lí nhí trong mieäng: – Cho neân laõo muoán huynh mang chieác ngoïc boäi naøy ñeán cho Huy phu nhaân, coù leõ giöõa huynh muoäi boïn hoï ñaõ ngaàm coù lôøi öôùc... Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng hieåu nhíu maøy hoûi: – Lôøi öôùc gì? – Sao huynh khoâng töï nghó xem taát seõ hieåu ra thoâi maø! Nhaïc Tieåu Tuaán ngôù caû ngöôøi laéc ñaàu noùi: – Toâi khoâng hieåu ra noåi! Truùc Thu Lan nguyùt daøi moät tieáng: – Huynh nha! Coøn giaû vôø nöõa sao? Nhaïc Tieåu Tuaán ñaàu roái vuø, quaû nhieân ngô ngaån chaúng hieåu gì heát, chaøng noùi: – Toâi thaät khoâng nghó ra noåi. Truùc Thu Lan nhìn chaøng veû traùch moùc noùi: – Haûo, vaäy thì muoäi noùi. Toáng ñaïi laõo gia choïn truùng huynh, cho neân môùi muoán huynh ñeán dieän kieán Huy phu nhaân. Nhaïc Tieåu Tuaán nhö chôït ñaõ hieåu ra taâm yù naøng, baát giaùc tuaán dieän öûng ñoû la leân: – Truùc muoäi nghó gì vaäy? Truùc Thu Lan vaåu moàm cöôøi ñaùp: – Chaúng leõ khoâng ñuùng? Chæ caàn Huy phu nhaân cuõng nhìn truùng huynh choïn laøm reã, xem ra... Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ñeå naøng noùi heát caâu caét ngang: – Lan muoäi, muoäi... 446 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 447 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Baát giaùc naém tay naøng keùo saùt tôùi ngöôøi mình. Truùc Thu Lan trong loøng hoaûng leân, thôû gaáp noùi: – Nhaïc ñaïi ca... Nhaïc Tieåu Tuaán caøng ghì chaët ngöôøi naøng trong loøng, thì thaàm: – Lan muoäi, trong loøng ta chæ coù moät mình muoäi... Truùc Thu Lan thoâi khoâng vuøng nöõa naøng uùp maët vaøo vai chaøng, caûm giaùc ngoït ngaøo noùi: – Thaät tình thì Huy coâ nöông cuõng raát ñeïp, coâ ta laïi coù chaân tình vôùi huynh, muoäi ñaõ nhaän ra... Naøng noùi ñeán ñoù thì khoâng sao noùi heát caâu, vì luùc aáy ñoâi caùnh moâi son cuûa naøng bò ñoâi bôø moâi noùng boûng cuûa chaøng gaén chaët leân. Phuùt choác caëp tình nhaân ñaém ñuoái chìm laëng vaøo trong löûa tình noàng thaém. Khoâng bieát traûi qua bao nhieâu laâu, naøng ñaåy nheï ngöôøi chaøng ra, noùi qua hôi thôû: – Ñaõ muoän laém roài, huynh neân ñi nghæ! Roài khoâng ñôïi chaøng kòp caûn laïi, naøng chuoàn nhanh ra cöûa. Moät saùng thaùng chaïp, boïn hoï cuøng nhau soùng vai leân ñöôøng, töø Traán Giang qua soâng roài ñeán Qua Chaâu. Ñaây chính laø nôi boïn hoï laàn ñaàu tieân gaëp nhau, ñoâi tình nhaân gaëp laïi caûnh xöa ñaày kyû nieäm töï nhieân löu luyeán. Qua Chaâu chæ laø tieåu traán ven soâng, treân ñöôøng khaùch boä haønh ngöôïc laïi raát ñoâng ñuùc, töûu quaùn nhoû hoâm tröôùc giôø ñaây ñaõ ñoåi chuû. Nhaïc Tieåu Tuaán, Truùc Thu Lan cuøng nhau vaøo quaùn röôïu, böùc töôïng thaàn taøi Haéc Hoå Huyeàn Ñaøn treo treân töôøng laàn tröôùc giôø cuõng khoâng coøn thaáy, thay vaøo ñoù laø moät taám giaáy ñieàu ghi thöïc ñôn, töûu loaïi. Hai ngöôøi choïn moät baøn trong ngoài xuoáng, goïi hai toâ mì, thöïc khaùch trong quaùn xem ra chæ laø thöông khaùch ñang ñôïi thuyeàn sang soâng, boïn hoï chaêm chuù aên toâ mì cuûa mình, tính tieàn roài rôøi khoûi quaùn. Vöøa khoûi quaùn khoâng bao laâu, Truùc Thu Lan boãng í leân moät tieáng nhö nhôù nhaän ra dieàu gì, chaân töï nhieân cuõng döøng laïi. Nhaïc Tieåu Tuaán quay ñaàu hoûi: – Lan muoäi, chuyeän gì? Truùc Thu Lan nghieâng ñaàu sang chaøng thaáp gioïng noùi: – ÔÛ ñaây coù aùm hieäu cuûa meï em ñeå laïi! – AÙm hieäu leänh ñöôøng löu laïi noùi gì? – Ñaây laø aùm hieäu tìm muoäi, muoán muoäi nhanh ñi gaëp meï. – OÀ, nhöng leänh ñöôøng hieän ôû ñaâu? – AÙm hieäu chæ laø kyù hieäu chæ phöông höôùng, ñaâu phaûi laø vaên töï maø noùi roõ raøng. 447 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 448 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – AØ, vaäy noù chæ höôùng naøo? – Cöù ñi nhanh veà phía tröôùc. – Vaäy thì chuùng ta nhanh ñi naøo. Noùi roài chaøng naém tay naøng böôùc chaân caøng luùc caøng nhanh hôn. Ra khoûi Qua Chaâu, vöøa ñi Truùc Thu Lan vöøa ñeå maét nhìn hai beân, quaû nhieân nhöõng khoái ñaù beân ñöôøng vaø nhöõng goác caây, naøng baét gaëp aùm hieäu chæ ñöôøng cöù theo con loä chính maø ñi. Ñi ñöôïc moät hoài, Truùc Thu Lan laïi aùi leân moät tieáng: – Cöù nhìn aùm hieäu chæ ñöôøng cuûa meï em, tôï hoà nhö ngöôøi ñi Döông Chaâu. Nhaïc ñaïi ca khoâng caàn nhìn nöõa, ñi nhanh leân! Ngoaøi röøng hoang vaéng, boïn hoï baét ñaàu thi trieån khinh coâng maø chaïy nhö bay. Döông Chaâu laø moät nôi ñoâ hoäi phoàn hoa coù töø thôøi nhaø Tuøy, ñaây gaàn nhö laø nôi giao thoâng Nam Baéc, khaùch thöông nhaân cöï phuù ñeán ñaây laøm aên sinh soáng raát nhieàu, Ñoàng thôøi Döông Chaâu coøn laø moät nôi danh lam thaéng caûnh, neân tao nhaân maëc khaùch tìm ñeán du hí thöôûng ngoaïn laøm thô ñeà phuù cuõng khoâng ít. Boïn Nhaïc Tieåu Tuaán hai ngöôøi ñi moät maïch ñeán Döông Chaâu, nhöng chöa vaøo thaønh thì Truùc Thu Lan ñaõ phaùt hieän ra moät aùm hieäu cuûa maãu thaân naøng döôùi chaân töôøng thaønh, naøng döøng chaân laïi nhoû gioïng noùi: – Nhaïc ñaïi ca, kyù hieäu cuûa meï em chæ ñi höôùng Tieân Nöõ Mieáu, hay laø huynh cöù vaøo thaønh tröôùc, muoäi ñeán Tieân Nöõ Mieáu gaëp meï. ÔÛ con ñöôøng ngang thaønh Ñoâng coù moät khaùch ñieám teân laø Tieåu Giang Nam, huynh cöù ñeán ñoù nghæ chaân tröôùc, muoäi seõ tìm ñeán gaëp huynh sau. Nhaïc Tieåu Tuaán nghieâng ñaàu hoûi: – Muoäi khoâng cuøng ta ñeán nhaø Huy phu nhaân ö? – Khoâng, Toáng ñaïi laõo gia chæ goïi moät mình huynh vaøo thö phoøng phoù thaùc coâng vieäc, trao ngoïc boäi baûo huynh ñích thaân gaëp Huy phu nhaân, döông nhieân beân trong coù duyeân côù... Nhaïc Tieåu Tuaán nghe nhaéc laïi chuyeän naøy thì ñoû maët leân vaø noùi: – Lan muoäi, muoäi laïi nghó ngôïi gì vaäy? Truùc Thu Lan nghieâm neùt maët noùi: – Nhaïc ñaïi ca, toái hoâm qua muoäi chæ noùi ñuøa, huynh thöû nghó xem Toáng ñaïi laõo gia goïi huynh vaøo taän thö phoøng môùi trao ngoïc boäi, nhôø laøm vieäc naøy, quyeát khoâng phaûi taàm thöôøng. Neáu muoäi ñi cuøng huynh, taát ñaõ coù ngöôøi thöù ba, khoâng chöøng khieán Huy phu nhaân thaáy khoù noùi chuyeän, cho neân huynh ñi moät mình thì hôn. Muoäi nhaân thôøi gian naøy seõ ñeán tìm meï, baát luaän ai xong vieäc tröôùc thì cöù ñeán khaùch ñieám Tieåu Giang Nam maø chôø. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe naøng noùi cuõng coù lyù, gaät ñaàu ñaùp: 448 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 449 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vaäy thì cöù nhö theá cuõng ñöôïc, huynh seõ chôø muoäi ôû khaùch ñieám. Truùc Thu Lan cöôøi töôi noùi: – Neáu muoäi xong chuyeän sôùm, cuõng seõ chôø huynh ôû ñoù. Noùi roài naøng quay ngöôøi chaïy ñi veà höôùng Ñoâng. Nhaïc Tieåu Tuaán coøn ñöùng nhìn theo boùng naøng cho ñeán khi khuaát daïng môùi quay vaøo thaønh. oOo 449 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2