Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 34

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

48
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 34', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 34

 1. 450 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Ba Möôi Boán QUY VAÂN TRANG N haïc Tieåu Tuaán vaøo thaønh tröôùc heát tìm ñeán con ñöôøng ngang ôû ñoâng thaønh, töø xa chaøng ñaõ nhìn thaáy taám bieån hieäu ñeà maáy chöõ Tieåu Giang Nam khaùch ñieám. Luùc naøy trôøi chöa tröa laém, khaùch ra vaøo khaùch ñieám khoâng ñoâng, neân boïn tieåu nhò cuõng khoâng thaáy ra ngoaøi ñoùn khaùch. Khi Nhaïc Tieåu Tuaán böôùc chaân vaøo khaùch ñieám, môùi thaáy moät teân tieåu nhò ñon ñaû chaïy ra ngheânh tieáp vôùi moät nuï cöôøi töôi: – Coâng töû nghæ troï? Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Coù phoøng naøo saïch seõ yeân tónh khoâng? Tieåu nhò cuùi ngöôøi ñaùp nhanh: – Coù, coù, coâng töû xin môøi theo tieåu nhaân. Noùi roài quay ngöôøi ñi tröôùc daãn ñöôøng, qua moät khu vöôøn hoa ñöôïc chaêm boùn xinh xaén, quaû nhieân thaáy moät daõy laàu chöøng saùu baûy phoøng naèm yeân tónh döôùi nhöõng taøn lieãu xinh xinh. Nhaïc Tieåu Tuaán choïn thueâ hai phoøng lieàn nhau cuoái cuøng beân traùi, Tieåu nhò thaáy chaøng chæ coù moät ngöôøi maø thueâ hai phoøng, tuy hôi ngaïc nhieân nhöng khoâng tieän hoûi. Ñöa chaøng vaøo phoøng, haén laäp töùc quay ngöôøi ñi mang traø ñeán. Chaøng noùi: – Ta coøn coù moät vò tieåu muoäi chöa ñeán, nay ta caàn ra ngoaøi moät laùt, neáu coù thieáu nöõ naøo ñeán hoûi, thì cöù baûo chôø ta moät luùc. Tieåu nhò cuùi ñaàu öùng thanh daï moät tieáng, cöôøi ñaùp: – Coâng töû xin yeân taâm, tieåu thö ñeán, tieåu nhaân nhaát ñònh seõ ñoùn tieáp. Nhaïc Tieåu Tuaán laïi noùi: – AØ, tieåu nhò ca, ta muoán hoûi thaêm moät ngöôøi... – Hì hì... Coâng töû muoán hoûi ai? – Vò naøy ngoaïi hieäu Hoaøi Döông Ñaïi hieäp... Chaøng chöa noùi heát caâu, tieåu nhò ñaõ gaät ñaàu lia lòa nhanh nhaåu ñaùp: – Coù phaûi coâng töû noùi ñeán Huy laõo gia? Huy laõo gia laø nhaân vaät nhaát nhì ôû Döông Chaâu chuùng toâi, trong thaønh lôùn nhoû ai laïi khoâng bieát ñeán Huy laõo gia, coâng töû 450 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 451 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long laø gì vôùi... Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ñeå haén hoûi heát caâu, noùi caét ngang: – Ta coù chuyeän muoán ñeán Huy phuû, töø ñaây ñeán ñoù ñöôøng ñi theá naøo? – AØ, aø..., Huy phuû ôû ñöôøng Caùt Töôøng, Nam thaønh, coâng töû chæ caàn ñeán ñöôøng Caùt Töôøng, nhìn thaáy phuû naøo lôùn nhaát, hai caùnh coång baèng ñoàng ñen coù ñeà maáy chöõ Quy Vaân Trang, thì chính laø ñoù. – Ña taï Tieåu Nhò ca! Nhaïc Tieåu Tuaán noùi roài lieàn duùi vaøo tay haén moät chuùt baïc vuïn, ñoaïn böôùc ra ñöôøng ñi veà höôùng Nam thaønh. Doïc ñöôøng chaøng quan saùt thaáy nhaø cöûa cao lôùn nguy nga, phoá xaù saàm uaát, ngöôi buoân keû baùn, khaùch boä haønh laãn xe ngöïa qua laïi taáp naäp maø chaøng chöa töøng thaáy, quaû thöïc laø moät nôi phoàn vinh ñoâ hoäi. Chaúng maáy choác chaøng ñaõ ñeán ñöôøng Caùt Töôøng, ñi loanh quanh moät luùc, quaû nhieân nhìn thaáy moät toøa laàu nguy nga khaùc bieät, caùnh cöûa lôùn baèng ñoàng ñænh ñænh ñeán beà theá, tröôùc coång hai beân laø moät caëp sö töû ñaù bieåu hieän söï huøng uy cuûa chuû nhaân. Ngay beân caùnh cöûa ñoàng laø moät taám bieån vôùi ba chöõ lôùn Quy Vaân Trang, neùt chöõ nhö roàng bay phöôïng muùa, caøng taêng theâm veõ traùng leä quyù phaùi cuûa trang vieän. Nhaïc Tieåu Tuaán söûa laïi aùo quaàn, roài böôùc leân tam caáp goõ maáy caùi vaøo caùnh cöûa. Phuùt choác, caùnh cöûa lôùn môû roäng, moät laõo trang ñinh töø beân trong ñi ra nhìn chaøng töø ñaàu xuoáng chaân hoûi: – Töôùng coâng tìm ai? Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn, thi leã noùi: – Taïi haï laø Nhaïc Tieåu Tuaán, ñeán caàu kieán Huy laõo gia. Laõo giaø laïi nhìn chaøng moät luùc noùi: – Nhaïc töôùng coâng ñeán thaät khoâng may, ñaïi gia chuùng toâi vöøa ñi ra ngoaøi chöa veà. – A, laõo gia chöa veà, vaäy taïi haï muoán gaëp tieåu thö, phieàn laõo tröôïng vaøo thoâng baùo cho moät tieáng. Laõo gia nghe chaøng muoán gaëp tieåu thö, thì laïi ñöa maét ngaïc nhieân nhìn chaøng ñoaïn noùi: – Tieåu thö chuùng toâi ñeán Vuõ Tieán coøn chöa trôû laïi. Laàn naøy thì Nhaïc Tieåu Tuaán hôi böïc mình, chaøng cöôøi nhaït noùi: – Phaûi chaêng laõo quaûn gia khoâng muoán vaøo thoâng baùo giuùp taïi haï? – OÀ, töôùng coâng muoán gaëp tieåu thö chuùng toâi, theá nhöng tieåu thö ñi Vuõ Tieán chöa veà, töôùng coâng baûo laõo huû thoâng baùo theá naøo ñaây chöù? 451 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 452 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Höø, taïi haï chính töø Vuõ Tieán ñeán ñaây, roõ raøng tieåu thö caùc ngöôi ñaõ veà töø naêm hoâm tröôùc, laõo quaûn gia sao laïi baûo laø tieåu thö chöa veà ñöôïc chöù? Laàn naøy thì ñeán löôït laõo giaø giaät mình, trôù maët nhìn chaøng hoûi laïi: – Sao? Töôùng coâng baûo laø tieåu thö chuùng toâi ñaõ veà töø naêm hoâm tröôùc? – Khoâng sai! – Vaäy thì kyø laï thaät, tieåu thö chuùng toâi thaät söï chöa veà ñaây! Nhaïc Tieåu Tuaán baùn tính baùn nghi, neùn loøng noùi tieáp: – Vaäy thì nhôø laõo quaûn gia vaøo thoâng baùo cho Huy phu nhaân moät tieáng, Nhaïc moã ñeán caàu kieán. Laõo giaø hoûi laïi: – Töôùng coâng vöøa baûo laø töø Vuõ Tieán ñeán ñaây ö? – Ñuùng vaäy taïi haï töø Thieân Hoa sôn trang ñeán. Laõo giaø nghe noùi chaøng töø Thieân Hoa Sôn trang ñeán, thì baát giaùc thaùi ñoä khaùc haún noùi: – Nhaïc töôùng coâng töø Thieân Hoa Sôn trang ñeán aø, xin môøi, xin môøi! Vöøa noùi laõo vöøa ñöùng traùnh sang beân, thaàn thaùi nghieâm tuùc ngheânh ñoùn. Nhaïc Tieåu Tuaán khoaùt boä vaøo trong, laõo giaø lieàn ñi tröôùc daãn ñöôøng, qua hai daõy haønh lang vaøo ñeán moät phoøng khaùch, noùi: – Nhaïc töôùng coâng xin taïm ngoài chôø ñaây, laõo huû seõ vaøo thoâng baùo phu nhaân ra ngay. Noùi roài laõo quay ngöôøi ñi ra ngoaøi, qua moät luùc ñaõ thaáy laõo quay laïi, chaép tay noùi: – Laõo phu nhaân thænh töôùng coâng vaøo haäu ñöôøng töông kieán, xin töôùng coâng theo chaân laõo huû. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöùng leân theo chaân laõo giaø ñi xuyeân qua moät hoa vieân, vaøo moät toøa vieän öu nhaõ, ñaây chính laø haäu ñöôøng. Laõo giaø döøng chaân laïi ôû baäc caáp, chaép tay noùi voïng vaøo trong: – Baåm laõo phu nhaân, Nhaïc töôùng coâng ñaõ ñeán. Lieàn thaáy moät thieáu nöõ vaän aùo lam xuaát hieän, chaép tay thi leã noùi: – Phu nhaân môøi Nhaïc töôùng coâng vaøo trong. Nhaïc Tieåu Tuaán lieàn böôùc leân baäc caáp, thieáu nöõ aùo lam veùn reøm cöûa cho chaøng, moâi ñaøo maáp maùy noùi: – Nhaïc töôùng coâng, môøi! Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng chuùt khaùch khí, böôùc chaân vaøo haún beân trong, chæ thaáy 452 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 453 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long trong phoøng ngay chính giöõa coù moät phu nhaân quyù phaùi thaân vaän aùo gaám lam ngoài treân tröôøng kyû chaïm hoa coâng phu, xem ra laõo phu nhaân tuoåi chöøng nguõ tuaàn. Phu nhaân coù khuoân maët ñaày ñaën, da traéng, maét lôùn, toaùt ra moät veõ nhaân haäu hieàn hoøa, khuoân maët coù nhieàu neùt gioáng Huy Hueä Quaân, chaøng ñoaùn ra ngay chính laø maãu thaân cuûa coâ ta. Ñöùng sau löng baø ta coøn coù moät thieáu nöõ aùo lam khaùc thò haàu, chaøng lieàn tieán leân moät böôùc, chaép tay thi leã noùi: – Taïi haï Nhaïc Tieåu Tuaán, baùi kieán phu nhaân. Huy phu nhaân ñöa aùnh maét hieàn töø nhìn chaøng töø ñaàu ñeán chaân, chìa tay môøi: – Nhaïc töôùng coâng, môøi ngoài. Töø thaàn thaùi cho ñeán gioïng noùi aám aùp khieán chaøng caûm thaáy deã chòu, roõ raøng tö thaùi coát caùch cuûa Huy Hueä Quaân hoïc ôû baø ta raát nhieàu. – Ña taï phu nhaân. Noùi roài chaøng chaép tay baùi taï laàn nöõa, ñoaïn ngoài vaøo moät chieác gheá troáng ñaët saün. Nhìn thaáy coát caùch tuaán tuù khoâi ngoâ cuûa thieáu nieân, trong loøng Huy phu nhaân cuõng thaàm meán phuïc. Khi aáy thieáu nöõ vöøa roài ñoùn chaøng ôû cöûa, mang vaøo moät cheùn traø ñaët leân baøn kheõ gioïng noùi: – Töôùng coâng, môøi duøng traø. – Ña taï coâ nöông. – Khoâng daùm. Thieáu nöõ coù chuùt beõn leõn, thi leã roài trôû goùt lui ra. Huy phu nhaân haéng gioïng hoûi: – Nhaïc töôùng coâng töø Thieân Hoa sôn trang ñeán? – Vaâng. – Ñaïi ca cuûa toâi muoán töôùng coâng ñeán gaëp choàng toâi? – Vaâng, taïi haï ñöôïc Toáng ñaïi laõo gia phoù thaùc ñeán caàu kieán phu nhaân. – ÖØm, laõo thaân vöøa roài nghe quaûn gia Huy Nghóa noùi, tieåu nöõ ñaõ rôøi Vuõ Tieán trôû veà töø naêm hoâm tröôùc, ñieàu naøy thaät chöù? Baø ta khoâng voäi hoûi chaøng töø Thieân Hoa sôn trang ñeán laøm gì, maø hoûi chuyeän aùi nöõ cuûa mình tröôùc, ñöông nhieân trong loøng öu aùi, quan taâm ñeán vò aùi nöõ thieân kim hôn. – Vaâng, Huy tieåu thö rôøi Vuõ Tieán veà Döông Chaâu, tính ra cuõng ñaõ naêm hoâm. Huy phu nhaân nghe laàn naøy môùi phaùt hoaûng trong loøng, nhíu maøy hoûi: – Töôùng coâng bieát tieåu nöõ? Nhaïc Tieåu Tuaán maët hôi öûng hoàng, öùng thanh ñaùp thaät: 453 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 454 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vaâng. Huy phu nhaân nhìn chaøng thaàm nghó: – Tieåu töû naøy thaät chaát phaùc! Roài hoûi tieáp: – Nhaïc töôùng coâng coù theå noùi roõ hôn, tieåu nöõ rôøi Vuõ Tieán veà Döông Chaâu töø bao giôø? Nhaïc Tieåu Tuaán nhôù laïi roài ñaùp: – Chính xaùc laø töø saùu hoâm tröôùc, taïi haï cuøng Toáng Vaên Tuaán, Huy tieåu thö vaø theâm moät soá ngöôøi nöõa vaøo doø thaêm daáu veát taëc nhaân trong moät trang vieän boû hoang, luùc chia tay taïi haï coù nghe Hoaéc toång quaûn noùi: – ÔÛ Döông Chaâu coù ngöôøi ñeán, caàn Toáng Vaên Tuaán vaø Huy tieåu thö veà gaáp. Hoâm sau, taïi haï ñeán Thieân Hoa sôn trang, thì khoâng gaëp Huy tieåu thö ñaâu, nghó haún Huy tieåu thö leân ñöôøng veà Döông Chaâu ngay hoâm ñoù, tính ra vöøa ñuùng naêm ngaøy. Huy phu nhaân noùi: – Nhaïc töôùng coâng ñaõ quen vôùi tieåu nöõ, hoâm ñoù quay laïi Thieân Hoa sôn trang khoâng thaáy tieåu nöõ, töôùng coâng khoâng hoûi thaêm sao? Nhaïc Tieåu Tuaán bò hoûi moät caâu maët öûng ñoû aáp uùng noùi: – Luùc ñoù taïi haï... Taïi haï queân khoâng hoûi... Nhöng sau ñoù xaûy ra söï coá neân cuõng khoâng hoûi ñöôïc. Huy phu nhaân ñöông nhieân nhìn thaàn thaùi cuûa chaøng maø ñoaùn ra taâm lyù cuûa chaøng, ñöông nhieân vì ngaïi nguøng maø khoâng hoûi ñoù thoâi! Nghó trong loøng roài aø leân moät tieáng, Huy phu nhaân hoûi tieáp: – Vaäy trong Thieân Hoa sôn trang hoâm aáy xaûy ra söï coá gì? – Coù ngöôøi ñaõ giaû maïo Toáng ñaïi laõo gia... Huy phu nhaân giaät mình, ngöôøi röôùn thaúng leân hoûi: – Sao? Coù ngöôøi giaû maïo ñaïi ca ta? – Vaâng, nhöng sau ñoù ñaõ bò loät maët. – Nhaïc töôùng coâng, chuyeän theá naøo nhanh keå tæ mæ cho laõo thaân nghe! – Chuyeän raát daøi, neáu keå ra töø ñaàu phaûi töø chuyeän Toáng ñaïi laõo gia voâ tình truùng phaûi Taùn coâng ñoäc... Huy phu nhaân nghe ñeán ñoù ñaõ khoâng giöõ ñöôïc bình tænh, thaát thanh la leân: – Sao? Ñaïi ca ta truùng phaûi Taùn coâng ñoäc ö? – Vaâng. Baáy giôø Nhaïc Tieåu Tuaán ñem moïi chuyeän töø khi chaøng nhaàm mang thö ñoäc cuûa 454 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 455 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long gaõ hoï Töû nhôø mang ñeán cho Toáng Traán Sôn, cho ñeán khi vaïch maët Lang Sôn Nhaát Baùi giaû maïo Toáng Traán Sôn. Tieáp ñoù laø chuyeän ñi cöùu Toáng Traán Sôn trong hang ñoäng, sô löôït caùc ñieåm yeáu keå ra cho baø ta nghe. Huy phu nhaân nghe thì maët taùi xanh thaát saéc, cuoái cuøng môùi thôû phaøo nheï nhoõm noùi: – Boïn taëc naøy lai lòch theá naøo maø daùm to gan tìm ñeán taän ñaïi ca ta... Nhöng chôït nhôù laïi chuyeän con gaùi mình roài Thieân Hoa sôn trang veà Döông Chaâu ñuùng ngaøy trong Thieân Hoa sôn trang xaûy ra chuyeän, baát giaùc baø giaät mình voäi noùi: – Tieåu nöõ ñeán giôø vaãn chöa veà, khoâng bieát coù xaûy ra chuyeän gì khoâng? AÙi... OÂng nhaø cuõng thaät laø... Ñi ñaõ laâu cuõng khoâng thaáy veà... Ñöông nhieân baø nhö töï noùi moät mình. Nhaïc Tieåu Tuaán chæ laéng nghe khoâng leân tieáng. Huy phu nhaân laûm nhaûm ñeán ñoù, tôï hoà nhö linh tính baùo cho baø moät chuyeän, beøn hoûi: – Vaäy ñaïi ca toâi phoù thaùc Nhaïc töôùng coâng töø xa ñeán ñaây coù chuyeän gì gaáp? – Taïi haï nhaän meänh Toáng ñaïi laõo gia mang moät thanh kieám ñeán ñaây giuùp Huy tieåu thö. Huy phu nhaân caûm thaáy kyø laï, nhíu maøy hoûi: – Mang giuùp kieám ñeán ñaây cho tieåu nöõ? – Vaâng. Roài chaøng gôõ thanh Trinh Coâ kieám treân vai xuoáng, hai tay cung kính noùi: – Thanh kieám naøy laø do Huy tieåu thö voâ tình coù ñöôïc ôû Traán Chaâu, nghe noùi noù laø baûo vaät cuûa Yeân Trinh Coâ, con gaùi cuûa Yeân Giaùo Quaûng thôøi Nam Toáng, coù theå huùt moïi binh khí kim loaïi, cho neân coù teân laø Haáp Kim kieám. Töông truyeàn thôøi aáy cha con hoï Yeân phoø giaù, khaùng cöï vôùi quaân Kim maø oanh lieät hy sinh, thanh kieám naøy bò rôi xuoáng chaân Döông Töû Kieàu, cho maõi tôùi gaàn ñaây boãng coù ngöôøi voâ tình keùo noù leân ñöôïc, tin töùc truyeàn ra ngoaøi khieán ngöôøi treân giang hoà khoâng ít keùo ñeán Qua Chaâu tìm thanh baûo kieám naøy. Toáng ñaïi laõo gia nhaân vì sôï Huy tieåu thö moät mình mang kieám naøy ñi ñöôøng nguy hieåm, cho neân môùi taïm giöõ thanh Haáp Kim kieám laïi trong Thieân Hoa sôn trang, roài caûi trang beân ngoaøi noù, môùi phoù thaùc cho taïi haï giuùp mang veà ñaây. Huy phu nhaân caøng nghe caøng hoaûng, roõ raøng aùi nöõ cuûa baø giôø naøy vaãn chöa veà ñeán nhaø, nhaát ñònh tin töùc naøy truyeàn ra ngoaøi seõ baát lôïi cho con baø, chính laø chuyeän lieân can ñeán thanh coå kieám naøy chöù chaúng nghi! Chæ nghó ñeán ñoù, boãng “AØ” leân moät tieáng tôï hoà nhö nhôù ra chuyeän gì, baø voäi hoûi tieáp: 455 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 456 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vöøa roài töôùng coâng noùi saùu ngaøy tröôùc trong moät hoang vieän naøo ñoù, nghe Hoaéc toång quaûn noùi laø coù ngöôøi ôû Döông Chaâu tìm ñeán, ngaøy hoâm sau khoâng thaáy tieåu nöõ, baûo noù ñaõ veà Döông Chaâu. Noùi theá chaúng leõ ôû ñaây chuùng ta coù ngöôøi ñi ñoùn noù? – Ñuùng theá, taïi haï roõ raøng nghe Hoaéc toång quaûn noùi vaäy, nhöng coù phaûi ngöôøi ôû ñaây ñi ñoùn Huy tieåu thö hay khoâng thì taïi haï khoâng bieát. – Í, chuùng ta ôû ñaây khoâng coù ai ñi ñoùn noù maø!? Noùi roài tôï hoà nhö coøn chöa ñoaùn chaéc, baø quay ñaàu goïi lôùn: – Tieåu Yeán, nhanh goïi Huy Nghóa vaøo ñaây! Thieáu nöõ ñöùng ôû cöûa “Daï” ran moät tieáng, roài voäi vaõ chaïy nhanh ra ngoaøi. Laùt sau, töø beân ngoaøi coù tieáng laõo quaûn gia Huy Nghóa noùi voïng vaøo: – Laõo noâ coù maët! Huy phu nhaân noùi: – Vaøo ñaây! Laõo quan gia linh tính bieát coù chuyeän chaúng laønh, böôùc voäi vaøo chaép tay thi leã cung kính noùi: – Laõo phu nhaân cho goïi laõo noâ coù chuyeän gì aï? Huy phu nhaân hoûi ngay: – Trong trang chuùng ta, maáy hoâm laïi ñaây coù ngöôøi naøo ñi Vuõ Tieán khoâng? – Daï khoâng, phu nhaân khoâng phaùi ngöôøi ñi Vuõ Tieán, thì ai daùm ñi aï! – Í, vaäy sao saùu hoâm tröôùc ôû Thieân Hoa sôn trang coù ngöôøi cuûa ta ñeán, leõ naøo Hoaéc toång quaûn laïi nhìn nhaàm ngöôøi ñöôïc!? – Saùu hoâm tröôùc!? Huy Nghóa nhíu maøy coá nhôù laïi roài noùi: – Ngöôøi trong trang vieän chuùng ta chaúng vaéng moät ai, duy nhaát chæ coù Vöông Töù chuyeân chaêm soùc hoa vieân, taùm ngaøy tröôùc xin nghæ baûo laø meï haén beänh naëng, laïi coøn ñöôïc chi moät thaùng tieàn löông, ñeán nay chöa thaáy trôû laïi thoâi! Huy phu nhaân maët hôi bieán saéc hoûi voäi: – Hoaéc toång quaûn coù bieát maët haén khoâng? Huy Nghóa gaät ñaàu noùi: – Laõo phu nhaân queân roài sao, naêm ngoaùi Hoaéc toång quaûn ñeán thaêm, nhìn thaáy Vöông Töù caét tæa caây caûnh ñaõ khen tay ngheà haén raát gioûi, sau ñoù Hoaéc toång quaûn coøn xin maáy chaäu Kim Cuùc mang veà! Huy phu nhaân öøm moät tieáng, bình tænh trôû laïi hoûi: – Theá ngöôi coù nhôù ai ñaõ giôùi thieäu Vöông Töù vaøo laøm ôû ñaây khoâng? 456 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 457 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – A... A... Hình nhö chính ñaïi laõo gia mang haén töø Tieân Nöõ mieáu veà. – ÖØ, haén ñeán ñaây ñöôïc maáy naêm roài? – Cuõng gaàn hai naêm. Huy phu nhaân gioïng boãng nhieân laïnh luøng noùi: – Höø! Nhaát ñònh laø haén roài! Roài laïi phaát tay noùi: – Ngöôi ra ñi... – Daï, daï, laõo noâ xin lui! Huy Nghóa sôï khoâng daùm hoûi theâm tieáng thöù hai, roài quay ngöôøi chuoàn nhanh ra ngoaøi. Huy phu nhaân luùc aáy môùi ngaàm thôû daøi noùi vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán: – Nhö vaäy laø ñaõ roõ, tieåu nöõ chæ vì thanh Haáp Kim kieám naøy maø ñaõ xaûy ra chuyeän chöù chaúng nghi! Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng nhaän ra vaán ñeà, chôït nhôù moät chuyeän beøn hoûi: – Xin hoûi phu nhaân, Huy laõo gia ra ngoaøi ñaõ maáy ngaøy roài? Huy phu nhaân nghe chaøng hoûi moät caâu ñoät ngoät cuõng giaät mình thôû daøi noùi: – Tính ra cuõng phaûi moät thaùng röôõi roài, oâng nhaø toâi thöôøng raát ít khi ra ngoaøi, maø coù ra ngoaøi cuõng khoâng bao giôø laâu theá naøy. AÙi..., Chaúng hieåu coù chuyeän gì xaûy ra vôùi oâng aáy khoâng? Nhöng Nhaïc töôùng coâng hoûi ñieàu naøy laøm gì? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi: – Moät thaùng tröôùc ñaây taïi haï coù gaëp laõo gia ôû Qua Chaâu, töø ñoù ñeán nay chöa trôû veà, chaúng leõ... Huy phu nhaân nghe ra coù vaán ñeà, baát giaùc nhìn chaêm chaøng hoûi: – Coù gì Nhaïc töôùng coâng cöù noùi, ñöøng ngaïi. Nhaïc Tieåu Tuaán ngaåm nghó roài noùi tieáp: – Phu nhaân vöøa roài coù nhôø taïi haï ñaõ noùi, taïi haï bò boïn taëc ñaûng lôïi duïng mang thö ñoäc tôùi cho Toáng ñaïi laõo gia chöù? Huy phu nhaân giôø thì tin chaéc beân trong coøn coù vaán ñeà, öøm moät tieáng veõ chaàn chöø laéng nghe. Nhaïc Tieåu Tuaán noùi tieáp: – Trong böùc thö ñoù ghi laø yeâu caàu Huy tieåu thö mang thanh Haáp Kim kieám ñeán trao ñoåi Huy laõo gia... Huy phu nhaân khoâng giöõ ñöôïc bình tænh nhoùm ngöôøi leân, thaát thanh noùi: – Gì? Trong böùc thö yeâu caàu tieåu nöõ mang kieám ñeán ñoåi choàng toâi? Noùi vaäy, oâng 457 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 458 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long aáy ñaõ ôû trong tay boïn chuùng sao? – Luùc aáy Toáng ñaïi laõo gia chæ giaûi thích noäi dung phong thö, chaúng qua boïn taëc ñaûng coá tình noùi vaäy ñeå gaây hoang mang tinh thaàn Toáng ñaïi laõo gia, phaân taùn tö töôûng maø thoâi, cho neân moïi ngöôøi khoâng tin... – AÙi, ñeán ñaïi ca ta maø boïn taëc ñaûng coøn coù theå baét coùc, mang khoûi Thieân Hoa sôn trang thaàn khoâng hay quyû khoâng bieát, giaû thieät laãn loän, thì oâng nhaø toâi coù leõ cuõng truùng keá cuûa chuùng roài! Trong loøng baø roõ raøng baán loaïn, theá nhöng phaân tích vaán ñeà vaãn tónh taùo raønh maïch, ñuû thaáy baø khoâng hoå theïn laø phu nhaân cuûa vò Hoaøi Döông ñaïi hieäp. Nhaïc Tieåu Tuaán laïi noùi: – Phu nhaân noùi raát ñuùng, luùc ñoù chuyeän chöa xaûy ra, cho neân ai cuõng nghó vôùi uy danh cuûa Huy laõo gia quyeát khoâng deã daøng bò chuùng khoáng cheá. Nhöng veà sau nhieàu chuyeän phaùt sinh vôùi Toáng ñaïi laõo gia, ñaõ theá coøn chuyeän ngöôøi cuûa Döông Chaâu phaùi ñeán, roài Huy tieåu thö ñeán nay vaãn chöa veà, xem ra vaán ñeà khaû nghi laém! Ñeán ñaây baø môùi hoaûng, caû choàng laãn con gaùi duy nhaát ñeàu ñi khoâng veà, möôøi phaàn truùng keá taëc nhaân, baát giaùc gioïng ngheïn nöôùc maét: – Trôøi ôi! Cha con noù coù meänh heä gì thì thaân giaø toâi laøm sao ñaây? Hai ngöôøi im laëng moät luùc. Huy phu nhaân chôït nhôù moät chuyeän, ngöôùc maét nhìn chaøng hoûi: – Nhaïc töôùng coâng vöøa noùi ñaõ gaëp oâng nhaø toâi ôû Qua Chaâu, oâng aáy coù ñi cuøng ai khoâng? – Khoâng, nhöng hình nhö Huy laõo gia cuõng ñeán Qua Chaâu vì thanh Haáp Kim kieám. – OÀ, vaäy thì kyø laï! Luùc rôøi nhaø khoâng heà noùi qua vôùi toâi chuyeän naøy! – AØ,... Theá khi ôû Qua Chaâu, Nhaïc töôùng coâng coù coøn thaáy theâm boïn ngöôøi naøo nöõa khoâng? – Coù... Chaøng keå laïi chuyeân aáu ñaû xaûy ra quaùn röôïu nhoû ven soâng ôû Qua Chaâu, ñoaïn noùi tieáp: – Roõ raøng thaàn uy cuûa Huy laõo gia khieán boïn Haéc Hoå Thaàn phaûi khieáp, chæ coù ñieàu boïn chuùng ngöôøi ñoâng... Caên baûn taïi haï khoâng bieát tình hình veà sau theá naøo. Huy phu nhaân nghe khoâng khoûi lo laéng, nhöng chöa kòp hoûi theâm gì, vöøa luùc reøm cöûa veùn leân lieàn thaáy Tieåu Yeán chaïy vaøo baùo: – Baåm phu nhaân, Tieåu Thuùy ñaõ veà. Tieåu Thuùy ñi theo haàu Huy Hueä Quaân, nhö hieän taïi nghe tin Tieåu Thuùy trôû veà 458 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 459 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long quaû laø tin vui, baø lieàn nhoûm ngöôøi leân noùi nhanh: – Baûo noù nhanh vaøo ñaây. Chaúng ñôïi Tieåu Yeán ñi goïi, thaáy Tieåu Thuùy töø ngoaøi hôùt haûi chaïy vaøo quyø phuû phuïc döôùi chaân Huy phu nhaân laïc gioïng keâu leân: – Laõo phu nhaân, nguy roài! Tieåu thö... Huy phu nhaân khoâng giöõ ñöôïc bình tænh, ñöùng phaét daäy hoûi gaáp: – Tieåu thö theá naøo? Tieåu Thuùy ngöôùc maét leân ñaàm ñìa nöôùc maét noùi: – Tieåu thö vaø tieåu tyø ñeàu bò taëc ñaûng baét, hoâm nay boïn chuùng môùi thaû tieåu tyø ra, muoán tieåu tyø veà baùo tin... Huy phu nhaân ngoài phòch xuoáng gheá, quaû nhieân aùi nöõ bò taëc ñaûng baét, theá nhöng luùc naøy baø laïi hôi nheï ngöôøi, boïn chuùng ñaõ thaû Tieåu Thuùy veà baùo tin, coù nghóa laø aùi nöõ cuûa baø ñeán luùc naøy vaãn chöa coù gì nguy hieåm. Khi aáy gioïng baø trôû neân hoøa hoaõn, noùi: – Tieåu Thuùy, ñöùng leân roài töø töø keå ta nghe! Tieåu Thuùy “Daï” moät tieáng, ñöùng leân môùi phaùt hieän ra beân gheá kia chính laø Nhaïc Tieåu Tuaán, trong loøng môùi hôi möøng, chaép tay thi leã hoûi: – Nhaïc töôùng coâng ñeán luùc naøo? Nhaïc Tieåu Tuaán oâm quyeàn hoaøn leã ñaùp: – Taïi haï cuõng vöøa ñeán. Tieåu Thuùy coâ nöông, tieåu thö bò boïn ngöôøi naøo baét, hieän ñang ôû ñaâu? Tieåu Thuùy noùi: – Khoâng bieát, tieåu tyø caên baûn khoâng bieát chuùt gì. Huy phu nhaân thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Tieåu Thuùy coù veû raát quen bieát, laïi thaáy chaøng cuõng quan taâm ñeán aùi nöõ, baát giaùc trong loøng thaáy vui, chen vaøo noùi: – Tieåu Thuùy, chaúng phaûi ngöôi ôû cuøng tieåu thö, sao laïi baûo laø khoâng bieát? Tieåu Thuùy cuùi ñaàu ñaùp: – Tieåu tyø cuøng tieåu thö bò chuùng baét giam trong moät gian phoøng toái om chaúng coù chuùt aùnh saùng, maõi tôùi hoâm nay boïn chuùng truøm kín ñaàu tieåu tyø mang ñi, khi boïn chuùng môû bao truøm ñaàu ra thì môùi bieát ñaõ ôû ngoaøi thaønh, hoï baûo tieåu tyø nhanh veà baùo tin. Huy phu nhaân nghe aû nöõ tyø noùi naêng khoâng ñaàu khoâng ñuoâi, maøy lieãu hôi nhíu laïi, hoûi tieáp: – Theá caùc ngöôi khoâng gaëp laõo gia sao? – Khoâng, laõo gia ñi cöùu chuùng toâi ö? 459 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 460 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Tieåu Thuùy, tröôùc heát ngöôi keå tæ mæ chuyeän ngöôi vaø tieåu thö bò baét theá naøo cho ta nghe! Tieåu Thuùy “Daï” moät tieáng roài noùi: – Hoâm ñoù Vöông Töù ñeán Thieân Hoa sôn trang, baûo laø phuïng meänh phu nhaân ñeán ñoùn tieåu thö... Huy phu nhaân luùc naøy gioïng hôi töùc giaän la leân: – Höø! Quaû nhieân laø haén! Tieåu Thuùy keå tieáp: – Chuùng toâi qua soâng ôû Traán Giang, roài khoâng laâu sau ñoù chaúng coøn hay bieát gì nöõa. Huy phu nhaân ñaõ hieåu ra, noùi ngay: – Nhö theá laø boïn chuùng ñaõ boû meâ döôïc trong traø cho caùc ngöôi uoáng. Höø! Ñoà phaûn phuùc baát löông! Tieåu Thuùy noùi tieáp: – Ñeán khi boïn toâi tænh laïi thì ñaõ thaáy bò giam trong moät gian phoøng toái om, maõi tôùi hoâm nay, boïn chuùng noùi laø thaû tieåu tyø ra. Roài duøng bao truøm kín ñaàu tieåu tyø, ñöa leân xe ngöïa chay moät hoài laâu, khi thaû tieåu tyø xuoáng môû bao vaûi ra môùi hay laø ñaõ ôû ngoaøi thaønh, tieåu tyø môùi töï tìm veà ñaây. Huy phu nhaân laïi hoûi: – Ngöôi baûo laø chuùng thaû ngöôi ñeå veà baùo tin? Tieåu Thuùy ñaùp: – Chính Vöông Töù ñaõ noùi laø muoán tieåu tyø veà baùo tin cho phu nhaân, boïn chuùng chæ caàn thanh Haáp Kim kieám, quyeát khoâng laøm haïi gì ñeán tieåu thö, xin phu nhaân cöù yeân taâm, nhöng chuùng ta phaûi mang thanh baûo kieám aáy ñeán ñoåi ngöôøi. – Ñem kieám ñoåi ngöôøi? ÖØm, nhöng chuùng coù noùi ñoåi baèng caùch naøo khoâng? Trao ôû ñaâu? – Vöông Töù coù noùi roõ, toái mai vaøo ñaàu canh, tieåu tyø mang kieám ñeán cöïu hoa vieân Loâi Ñöôøng, khi naøo chuùng nhìn thaáy thanh baûo kieám, thì seõ thaû tieåu thö. Huy phu nhaân gioïng trôû neân phaãn haän: – Höø, boïn chuùng ñuùng laø gan chuoät, ñaõ baét ngöôøi laøm con tin ñoåi kieám. Ñeå ta ñeán ñoù xem boïn chuùng laø thöù gì? Tieåu Thuùy nghe vaäy voäi la hoaûng leân: – Laõo phu nhaân khoâng theå ñi. – Höø? Taïi sao? 460 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 461 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Tieåu thö hieän ñang ôû trong tay boïn chuùng, neùm chuoät kî vôõ bình, nhôõ xaûy ra chuyeän... Nhaïc Tieåu Tuaán chen vaøo noùi: – Phu nhaân neáu tin taïi haï, thì toái mai cöù ñeå taïi haï ñi cuøng Tieåu Thuùy coâ nöông? Huy phu nhaân ñöa maét nhìn chaøng noùi: – Nhaïc töôùng coâng töø xa ñeán ñaây meät moûi, laõo thaân naøo daùm phieàn... – Huy phu nhaân troïng ngoân, boïn phæ ñoà lôùn gan baét tieåu thö ñoåi kieám, taïi haï cho duø khoâng quen bieát cuõng chaúng khi naøo thaáy chuyeän baát bình maø khoâng ra tay töông trôï. Huoáng gì, taïi haï vöøa nhaän lôøi phoù thaùc cuûa Toáng ñaïi laõo gia mang kieám ñeán, laïi tröôùc ñaây töøng coù quen bieát vôùi Huy tieåu thö, leõ naøo khoanh tay baøng quan? Huy phu nhaân nhìn thaàn thaùi cuûa chaøng uy nghi tuaán tuù, coát caùch baát phaøm, thaàm nghó: – Gaõ thanh nieân naøy nhaát ñònh voõ coâng khoâng toài, neáu khoâng thì khi naøo ñaïi ca ta laïi phoù thaùc cho haén mang baûo kieám ñeán ñaây? Nghó vaäy, nhöng chöa kòp noùi gì thì Tieåu Thuùy ñaõ noùi: – Ñuùng nha! Phu nhaân, Nhaïc töôùng coâng laø baèng höõu cuûa tieåu thö, tieåu thö voán coù môøi Nhaïc töôùng coâng ñeán Döông Chaâu chôi! Nghe vaäy, trong loøng Huy phu nhaân chôït hieåu ra, chaúng leõ chuyeän ñaïi ca baø phoù thaùc chaøng mang kieám ñeán laø coù söï saép ñaët? Nghó vaäy, trong loøng thaáy vui, cöôøi noùi: – Nhaïc töôùng coâng nghóa khí töông trôï, laõo thaân trong loøng voâ cuøng caûm kích. Coù ñieàu tieåu nöõ ñang ôû trong tay boïn chuùng, caùi maø boïn chuùng caàn laø thanh kieám naøy, hay cöù trao cho chuùng, chæ caàn tieåu nöõ an toaøn trôû veà laø ñöôïc. Thanh kieám naøy töôùng coâng taïm thôøi cöù giöõ, toái mai cuøng Tieáu Thuùy ñeán cöïu hoa vieân Loâi Ñöôøng vaäy. Nhaïc Tieåu Tuaán chaép tay noùi: – Taïi haï tuaân meänh. Noùi roài chaøng caàm thanh kieám leân ñeo laïi vaøo ngöôøi, roài tieáp: – Taëc ñaûng öôùc ñònh toái mai ñoåi kieám laáy ngöôøi, hieän taïi coøn moät ngaøy nöõa, tay chaân boïn chuùng nhaát ñònh ñaõ coù maët ôû Döông Chaâu naøy. Taïi haï ñònh nhaân thôøi gian moät ngaøy naøy thaêm doø, khoâng chöøng laàn ra ñöôïc daáu veát cuûa chuùng. Giôø taïi haï xin caùo töø! Noùi roài chaøng ñöùng leân, Huy phu nhaân voäi xua tay noùi: – Nhaïc töôùng coâng xin löu böôùc, töôùng coâng töø xa ñeán laø khaùch, hieän giôø ñaõ côm tröa, cöù duøng böõa xong roài ñi coøn chöa muoän. Tieåu Thuùy cuõng noùi: 461 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 462 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Ñuùng aï, töôùng coâng neân duøng böõa côm ñaïm baïc roài ñi, Tieåu Thuùy seõ ñi baûo chuùng doïn côm leân ngay. Noùi roài nhanh nheïn chaïy ra ngoaøi. Huy phu nhaân noùi: – Nhaïc töôùng coâng môøi ngoài, töôùng coâng ñaõ laø baèng höõu vôùi tieåu nöõ thì chaúng phaûi ngöôøi ngoaøi, vaû laïi côm tröa cuõng ñaõ xong, töôùng coâng coøn khaùch khí vôùi laõo thaân thì hoùa ra laø ngöôøi ngoaøi sao! Nhaïc Tieåu Tuaán ñaønh ngoài trôû xuoáng gheá noùi: – Phu nhaân ñaõ noùi vaäy, taïi haï ñaønh laøm phieàn! Noùi ñeán ñoù, baát chôït chaøng nhôù laïi coøn chieác ngoïc boäi maø Toáng Traán Sôn nhôø chaøng trao cho baø ta, lieàn aø leân moät tieáng, noùi: – Taïi haï suyùt chuùt nöõa thì queân maát vieäc chính. Noùi roài chaøng laáy moät tuùi vaûi nhoû trao cho Huy phu nhaân, tieáp: – Tröôùc luùc taïi haï saép leân ñöôøng, Toáng ñaïi laõo gia coù trao moät chieác ngoïc boäi, baûo laø phaûi taän tay trao ñeán cho phu nhaân, vöøa roài nhaân vì chuyeän tieåu thö maø suyùt nöõa taïi haï queân maát. Huy phu nhaân ngôù ngöôøi, nhìn chieác bao hoûi laïi: – Laø ñaïi ca toâi nhôø töôùng coâng mang ñeán cho laõo thaân? Vöøa noùi vöøa tieáp laáy tuùi vaûi môû ra xem, baát giaùc treân maét hieän neùt vui möøng buoäc mieäng noùi: – Töôùng coâng laø... Nhaïc Tieåu Tuaán noùi ngay: – Toáng ñaïi laõo gia coù noùi, neáu phu nhaân phoù thaùc ñieàu gì, taïi haï cuõng phaûi nghe theo. Huy phu nhaân caàm chieác ngoïc boäi treân tay ngaém nghía roài boãng hoûi: – Ngöôi hoï Nhaïc? Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng khoûi thaáy kyø laï ñaùp: – Vaâng! – Naêm nay bao nhieâu tuoåi? – Vöøa troøn hai möôi. Huy phu nhaân tôï hoà nhö thaáy coù gì khoâng ñuùng, nhíu maøy hoûi: – Ñaïi ca ta coøn noùi gì theâm vôùi ngöôi khoâng? – Khoâng. 462 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 463 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – OÀ, chaúng leõ ñaïi ca ta khoâng noùi chieác ngoïc boäi naøy laø cuûa ai sao? – Khoâng. – Vaäy thì kyø thaät! A... Ngöôi thöû nhôù laïi thaät kyõ xem? Nhaïc Tieåu Tuaán nghe cuõng thaáy hôi laï, nhöng nghó roài laéc ñaàu quaû quyeát: – Toáng ñaïi laõo gia quaû thöïc khoâng noùi gì theâm. – Ñaïi ca ta nhôø ngöôi mang ngoïc boäi ñeán, leõ naøo laïi khoâng caên daën gì? Noùi roài baø boãng ñöa aùnh maét khaù laïnh luøng nhìn chaøng suoát töø ñaàu ñeán chaân, buoäc mieäng noùi: – Leõ naøo... Nhöng baø ngöøng laïi aäm öø maáy tieáng trong mieäng, boãng hoûi tieáp: – Theá nhöng tröôùc luùc ñaïi ca ta trao chieác ngoïc boäi thì nhaát ñònh coù ñieàu kieän gì chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán laéc ñaàu noùi: – Khoâng, coù ñieàu khi Toáng ñaïi laõo gia trao ngoïc boäi cho taïi haï thì thaàn thaùi raát trònh troïng. – OÀ, vaäy laø khoâng phaûi Nhaïc töôùng coâng caàu ñaïi ca ta sao? Nhaïc Tieåu Tuaán trong loøng hôi ñoäng, chaøng quaû thöïc coù ñeán caàu Toáng Traán Sôn moät chuyeän veà taâm nguyeän naêm xöa cuûa sö phuï chaøng, theá nhöng chuyeän aáy thì coù lieân can gì vôùi chieác ngoïc boäi naøy? Huy phu nhaân aø leân moät tieáng, gaät ñaàu hoûi: – Nhaïc töôùng coâng ñeán khaån caàu ñaïi ca ta chuyeän gì, coù theå noùi ra ñöôïc khoâng? Vöøa luùc naøy Tieåu Thuùy vaø Tieåu Yeán, moãi ngöôøi böng moät maâm côm vaø röôïu doïn leân baøn trong phoøng, Tieåu Thuùy cuùi ngöôøi noùi: – Laõo phu nhaân, côm ñaõ doïn xong, coù theå môøi Nhaïc töôùng coâng duøng böõa. Huy phu nhaân ñöùng leân noùi: – Nhaïc töôùng coâng, môøi! Nhaïc Tieåu Tuaán cuõng ñöùng leân leã pheùp môøi chuû. Boïn hoï phaân ngoâi chuû khaùch ngoài vaøo baøn aên, Tieåu Thuùy roùt ñaày hai cheùn röôïu. Nhaïc Tieåu Tuaán nghieâng mình noùi: – Taïi haï khoâng quen uoáng röôïu. Huy phu nhaân cöôøi hieàn töø noùi: – Uoáng moät chuùt chaúng haïi gì, Nhaïc töôùng coâng, chuùng ta vöøa aên vöøa noùi chuyeän. 463 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 464 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Baáy giôø Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa aên vöøa keå laïi chuyeän chaøng ñeán gaëp Toáng Traán Sôn laø vì taâm nguyeän cuûa sö phuï mình, chæ caàn oâng ta giuùp laø giaûi quyeát taát caû, roài sau ñoù chaøng phaûi tieáp moät kieám cuûa laõo ta ra sao, nhaát nhaát keå töôøng taän. Huy phu nhaân tieáp chaøng aên côm, nghe raát kyõ, cuoái cuøng gaät ñaàu cöôøi noùi: – Theá thì ñuùng roài! Nhaïc Tieåu Tuaán ngôù ngöôøi boû ñuõa xuoáng nhìn baø ta hoûi voäi: – Phu nhaân bieát gì roài sao? oOo 464 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2