Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 35

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

58
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 35', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 35

 1. 465 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Ba Möôi Laêm KEÁT NGHÓA TYÛ ÑEÄ H uy phu nhaân nghe hoûi thì gaät ñaàu ñaùp: – Ñaïi ca ta muoán töôùng coâng mang chieác ngoïc boäi naøy ñeán gaëp laõo thaân, chính muoán laõo thaân trôï giuùp töôùng coâng hoaøn thaønh taâm nguyeän cuûa leänh sö. Theá nhöng ñeå sau khi giaûi quyeát xong chuyeän tröôùc maët, laõo thaân seõ daãn töôùng coâng ñi gaëp moät ngöôøi... Nhaïc Tieåu Tuaán töø khi haï sôn ñeán giôø, trong loøng chæ mong hoaøn thaønh taâm nguyeän cuûa sö phuï, luùc naøy nghe moät caâu cuûa Huy phu nhaân maø möøng khoâng keå xieát, voäi ñöùng leân chaép tay thì leã noùi: – Ña taï phu nhaân. Khoâng bieát ngöôøi naøy laø ai, phu nhaân coù theå cho bieát? – OÀ, Nhaïc töôùng coâng khoâng neân hoûi nhieàu, ñeán ñoù seõ bieát, coù ñieàu ñaïi ca ta töøng daën töôùng coâng phaûi chuyeân caàn luyeän chieâu kieám ñoù, töôùng coâng khoâng ñöôïc lôi laø, luyeän caøng tinh thaâm thaønh thuïc caøng toát. Coù hoaøn thaønh taâm nguyeän cuûa leänh sö hay khoâng, ñeàu hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo Nhaïc töôùng coâng ñaáy. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe ra töïa hoà nhö taâm nguyeän naêm xöa cuûa sö phuï ñeàu tuøy thuoäc vaøo chieâu kieám cuûa chaøng, nhaát ñònh laø phaûi thaéng Toáng Traán Sôn vaø giôø laø Huy phu nhaân, ñeàu nhaát ñònh khoâng chòu noùi roõ ra, chaøng cuõng khoâng tieän hoûi doàn, khi aáy noùi: – Taïi haï ghi nhôù. Chaúng maáy choác, böõa côm cuõng xong, chaøng lieàn töø bieät. Huy phu nhaân tieãn chaân chaøng, aân caàn daën: – Nhaïc töôùng coâng ñeán Döông Chaâu, ñaõ xem nhö laø ngöôøi nhaø thì chôù khaùch khí, laõo thaân ñaõ daën Tieåu Thuùy saép ñaët cho töôùng coâng moät thö phoøng ñeå nghæ ngôi, buoåi toái neân veà ñaây duøng côm, chôù neân aên ngoaøi quaùn nheù. Nhaïc Tieåu Tuaán chaáp tay noùi: – Thònh tình cuûa phu nhaân taïi haï xin taâm lónh, nhöng hieän giôø boïn taëc ñaûng ñaõ phuïc trong thaønh, taïi haï ñi nhieàu ñeán ñaây khoâng tieän. Vaû laïi taïi haï luùc vaøo thaønh cuõng ñaõ thueâ phoøng ôû khaùch ñieám Tieåu Giang Nam, phu nhaân chôù neân baän taâm. Toái ñeán, khi leân ñeøn, taïi haï seõ quay trôû laïi. Noùi roài chaøng chaép tay baùi bieät laàn nöõa roài môùi ra khoûi Quy Vaân Trang, trong loøng baây giôø môùi nhôù tôùi Truùc Thu Lan, khoâng bieát naøng ñaõ ñeán khaùch ñieám chöa? Vöøa veà ñeán phoøng trong khaùch ñieám, tieåu nhò mang traø leân, chaøng hoûi ngay: – Coù ngöôøi ñeán tìm ta khoâng? 465 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 466 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thöa khoâng. – Kyø laï, tieåu muoäi ta baûo laø hoâm nay seõ ñeán, sao khoâng thaáy ñeán nhæ? Tieåu nhò nhoeûn mieäng cöôøi noùi: – Coøn sôùm laém maø, thoâng thöôøng ngöôøi ta chæ ñeán ñaây trôû vaøo luùc hoaøng hoân. Tieåu nhò ñi roài, trong loøng chaøng töï nhieân coù chuùt baát an, boïn taëc daùm baét coùc caû thieân kim aùi nöõ cuûa Hoaøi Döông ñaïi hieäp, ñöông nhieân ñoái vôùi Hoaøi Döông ñaïi hieäp chaúng coi ra gì. Vaû laïi boïn chuùng nhaát ñònh coù vaây caùnh ôû ñaây roài. Khoâng leõ Truùc Thu Lan ñaõ gaëp chuyeän gì sao? Nghó vaäy loøng theâm lo, nhöng chôït nhôù laø naøng ñeán Tieân Nöõ mieáu gaëp meï naøng, nhaát ñònh khoâng theå coù chuyeän gì nguy hieåm. AØ, ñuùng roài. Chaøng nghe Truùc Thu Lan noùi Tieân Nöõ mieáu thöôøng laø nôi hoãn taïp, tam giaùo cöûu löu hay qua laïi tuï taäp nôi ñaây, ta sao khoâng thöû ñeán ñoù moät chuyeán? Khoâng chöøng giöõa ñöôøng coù theå gaëp Truùc Thu Lan, maø ñoàng thôøi coøn coù theå doø thaêm tung tích Huy Hueä Quaân? Nghó roài chaøng lieàn rôøi phoøng ra ñöôøng tìm ñeán Tieân Nöõ mieáu ôû ngoaøi thaønh. Tieân Nöõ mieáu coù moät quaûng tröôøng raát roäng, tröôùc ñaây voán laø noùi buoân baùn taäp trung thoùc gaïo cuûa caû vuøng Döông Chaâu. Thöông nhaân veà sau thaáy ñòa theá thuaän lôïi, beøn môû mang haøng quaùn baùn ñuû thöù, hình thaønh moät thöông tröôøng töï nhieân. ÔÛ ñaây taäp trung ñuû loaïi ngöôøi tam giaùo cöûu löu, thoaït nhìn ngöôøi chen chuùc mua baùn taáp naäp, choã aên chôi cuõng môû ra ñoâng khoâng keùm, ñuû thaáy laø nôi tuï hoäi nhieàu thaønh phaàn phöùc taïp. Nhaïc Tieåu Tuaán chen ngöôøi laùch ñi giöõa chôï moät hoài, coá quan saùt kyõ, nhöng chæ nhaän ra vaøi teân töôùng taù höõng hôø, baát quaù cuõng chæ laø haïng löu manh ñaàu gaáu maø thoâi. Coøn nhö cao thuû taàm côõ thì chaúng heà thaáy, ñöông nhieân nôi taïp loaïn naøy khoâng tìm ra tay chaân boïn taëc ñaûng, cuõng khoù tìm thaáy Truùc Thu Lan. Sau moät hoài loanh quanh, nhìn trôøi hoaøng hoân saép ñoå xuoáng, chaøng thaû boä doïc theo ñöôøng lôùn chöa coù muïc ñích. Boãng thaáy beân ñöôøng coù moät tieäm traø khaù lôùn, trong loøng thaàm nghó: – Traø laàu töûu ñieám thöôøng laø nôi giang hoà laïc cöôùc döøng chaân, hay laø ta vaøo thöû xem sao? Luùc aáy vaãn chöa leân ñeøn, treân laàu traø khaùch raát ñoâng, noùi chuyeän oàn aøo hoãn taïp. Nhaïc Tieåu Tuaán choïn moät chieác baøn gaàn beân cöûa soå nhìn xuoáng ñöôøng, moät gaõ tieåu nhò ñon ñaû chaïy ñeán cuùi ngöôøi hoûi: – Coâng töû duøng traø gì aï? – Long Tónh. Nhaïc Tieåu Tuaán chæ thuaän mieäng ñaùp goïn. 466 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 467 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Tieåu nhò ñi roài, Nhaïc Tieåu Tuaán ñaûo maét nhìn quanh moät voøng nghe ngoùng, boïn traø khaùch phaàn lôùn laø thöông nhaân hoaëc moät ít laø nho sinh, vieân chöùc ñeán duøng traø noùi chuyeän phieám. Ñöøng noùi laø nhìn thaáy ngöôøi giang hoà, maø ngöôøi mang kieám vaøo traø laâu cuõng chæ duy nhaát moät mình chaøng, töï nhieân khoâng ít aùnh maét leùn nhìn chaøng ngaïc nhieân. Tieåu nhò mang traø leân, chaøng goïi theâm hai moùn baùnh ngoït nhaém cuøng traø. Traø quaùn thöôøng laø nôi ñeå ngöôøi ta thöôûng traø nghæ ngôi sau moät ngaøy lao ñoäng buoân baùn meät moûi. Cho neân thaàn thaùi ai naáy thaûy cuõng ñeàu öu nhaøn thoaûi maùi, noùi cöôøi vui veû. Ngöôïc laïi Nhaïc Tieåu Tuaán thì trong loøng khôûi leân nhieàu nieàm lo laéng baát an, chaøng nghó ñeán Huy Hueä Quaân hieän giôø dang ôû trong tay taëc ñaûng, khoâng bieát hieän giôø naøng bò giam giöõ nôi naøo? Maø manh moái cuûa boïn taëc ñaûng xem ra cuõng khoù doø thaêm ñöôïc. Roài laïi nghó ñeán Truùc Thu Lan, khoâng bieát ñaõ gaëp ñöôïc meï naøng chöa? Khoâng bieát hieän taïi ñang ôû ñaâu maø chöa ñeán khaùch ñieám tìm chaøng? Cuoái cuøng trong ñaàu chaøng quay trôû laïi vôùi chuyeän vöøa roài gaëp Huy phu nhaân, taâm nguyeän sö phuï chaøng cöù nhö lôøi laõo nhaân gaëp döôùi chaân nuùi Vaân Ñaøi thì chæ caàn Toáng Traán Sôn giuùp ñôõ laø hoaøn thaønh taát caû. Theá nhöng, Toáng Traán Sôn laïi baûo chaøng mang ngoïc boäi ñeán gaëp Huy phu nhaân, roài baø ta baûo seõ ñích thaân ñöa chaøng ñi, giuùp chaøng hoaøn thaønh taâm nguyeän cuûa sö phuï. Nhöng baø ta baûo seõ ñöa chaøng ñeán gaëp ngöôøi kia. Vaäy ngöôøi kia laø ai? Thöïc ra, Huy phu nhaân bieát ñöôïc gì veà taâm nguyeän naêm xöa cuûa sö phuï chaøng? Moät mình nhaám nhaùp heát bình traø, ngöôùc nhìn trong quaùn ñaõ leân ñeøn, chaøng lieàn keâu tieåu nhò thanh toaùn tieàn traø, ñoaïn quay xuoáng laàu trôû veà khaùch ñieám. Teân tieåu nhò thaáy chaøng trôû veà, ñon ñaû ngheânh ñoùn vôùi nuï cöôøi coá höõu, khoâng ñôïi chaøng hoûi, ñaõ noùi ngay: – Coâng töû, tieåu thö hoâm nay khoâng ñeán, coù leõ ngaøy mai seõ ñeán. Vaäy laø Truùc Thu Lan vaãn chöa ñeán. Nhaïc Tieåu Tuaán trong loøng thaàm lo, neáu nhö naøng tìm gaëp meï naøng thì nhaát ñònh ñaõ ñeán, nhöng giôø vaãn chöa ñeán, coù theå meï naøng ñaõ khoâng coøn ôû Döông Chaâu nöõa, cho neân naøng ñaõ laàn theo daáu hieäu ñeå laïi cuûa meï naøng maø rôøi khoûi ñaây roài. Khoâng, cho duø meï naøng quaû thöïc laø khoâng coøn ôû Döông Chaâu, thì naøng nhaát ñònh cuõng phaûi quay laïi ñaây ñeå thoâng baùo cho chaøng moät tieáng roài ñi môùi ñuùng. Vaäy chaúng leõ... Tieåu nhò thaáy chaøng traàm ngaâm khoâng ñaùp, lieàn ñaùnh tieáng: – Coâng töû, phoøng maø coâng töû thueâ saün cho tieåu thö... Nhaïc Tieáu Tuaán nhö söïc tænh laïi, xua tay noùi: – Khoâng sao, cöù ñeå saün cho ta. 467 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 468 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Tieåu nhò cuùi ñaàu cöôøi noùi: – Coâng töû, tieåu nhaân ñaõ ñoát ñeøn trong phoøng, coâng töû xin cöù veà phoøng nghæ, tieåu nhaân seõ mang nöôùc aám vaøo cho coâng töû röûa maët. Nhaïc Tieåu Tuaán chaúng noùi gì, quay veà phoøng mình. Theá nhöng vöøa böôùc chaân vaøo phoøng, baát chôït phaùt hieän treân baøn ngay döôùi beä ñeøn moät maõnh giaáy ñieàu ñeå laïi. A, quaû nhieân Lan muoäi ñaõ trôû veà, khoâng thaáy ta neân vieát giaáy ñeå laïi ñaây maø. Nghó vaäy chaøng böôùc nhanh ñeán beân baøn caàm laáy tôø giaáy ñieàu leân xem, chæ thaáy trong giaáy ghi raèng: “Beân Nguõ Ñình kieàu, Saáu Taây Hoà, cung haàu hieäp giaù”. Khoâng coù xöng hoâ, cuõng khoâng ñeå laïi teân, chæ baèng khaåu khí naøy nhaát quyeát khoâng phaûi laø cuûa Truùc Thu Lan. Nhöng neáu khoâng phaûi naøng thì laø ai? Khi aáy tieåu nhò mang chaäu nöôùc aám vaøo, chaøng hoûi ngay: – Tieåu Nhò ca, Saáu Taây Hoà naèm ôû ñaâu? Tieåu nhò ñaët chaäu nöôùc leân baøn, cöôøi ñaùp: – Saáu Taây Hoà naèm ngay ngoaøi Thieân Ninh moân, coù ñieàu giôø naøy ñaõ leân ñeøn, coång thaønh ñaõ ñoùng, coâng töû muoán ñeán ñoù ngaém caûnh cuõng phaûi chôø ñeán ngaøy mai kia. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng noùi gì theâm chæ hoûi han ñöôøng ñi ñeán ñoù roài baûo haén lui ra. Nhaïc Tieåu Tuaán laïi laáy tôø giaáy ñieàu ra xaêm xoi nhìn kyõ laàn nöõa, ngaãm nghó trong ñaàu, nhöõng vò coâ nöông maø chaøng quen thì ngoaøi Truùc Thu Lan vaø Huy Hueä Quaân ra coù chaêng chæ laø Tieåu Thuùy. Theá nhöng baèng vaøo khaåu khí ngöôøi naøy thì khoâng theå laø ai trong soá boïn hoï, khoâng bieát ngöôøi naøy laø ai nhæ? Hieän taïi chæ coù moät ñieàu laø ñi hay khoâng ñi gaëp ngöôøi ñoù? Huy Hueä Quaân thì ñang ôû trong tay taëc ñaûng, Truùc Thu Lan ñi khoâng thaáy quay laïi, töï nhieân coù moät nöõ nhaân khaùc heïn gaëp mình, leõ naøo laïi boõ qua cô hoäi naøy? Nghó vaäy chaøng lieàn khoùa traùi cöûa laïi, roài ra khoûi phoøng theo höôùng cöûa soå, tung ngöôøi leân noùc nhaø, voït qua theâm maáy noùc nhaø cuûa daân cö nöõa roài môùi nhaûy xuoáng moät con heûm. Ra heát heûm thì ñaõ laø cuoái phoá, chaøng cöù thuaän theo ñöôøng lôùn maø ñi veà höôùng Ñoâng ra höôùng coång Thieân Ninh. Töø xa xa ñaõ coù theå thaáy böùc töôøng thaønh cao taàm hai tröôïng chaän loái. Chaøng lieàn boõ ñöôøng lôùn ñi men theo bôø töôøng thaønh ñeán moät ñoaïn vaéng nhaø daân, baây giôø môùi tung ngöôøi voït leân ñaàu töôøng bay haún ra ngoaøi. Töø treân ñaàu thaønh phi thaân xuoáng ñaõ coù theå nhaän ra maët hoà baøng baïc trong maøn 468 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 469 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long ñeâm. Luùc naøy cuoái ñoâng, khaùch nhaân ñeán ñoù thöôûng caûnh raát ít, huoáng gì laïi laø ñeâm ñaàu thaùng, khoâng traêng vaéng sao. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng bieát Nguõ Ñình kieàu maø trong thö ngöôøi kia vieát ôû ñaâu, baây giôø cöù thaû boä ñi treân bôø ñeâ doïc theo hoà. Qua moät luùc, boãng thaáy tröôùc maët moät ñình taï noåi giöõa hoà khaù lôùn, chung quanh coù nhieàu taøng lieãu ruõ xuoáng, noái vôùi bôø hoà laø moät chieác caàu nhoû coù lan can hai beân. Tuy chöa töøng ñeán ñaây bao giôø, nhöng chaøng cuõng ñoaùn ngay ñaây chính laø Nguõ Ñình kieàu chöù chaúng nghi. Nghó vaäy, chaân töï nhieân cuõng böôùc nhanh hôn, luùc ñeán gaàn thì ñaõ nhìn thaáy roõ, giöõa caàu coù moät boùng ngöôøi maûnh khaûnh, ngöôøi töïa lan can höôùng maët ra hoà. Chaøng chæ nhìn ñöôïc ngöôøi naøy töø phía sau, neân caên baûn khoâng nhaän ñöôïc ra laø ai. Boùng ngöôøi ñuùng laø nöõ nhaân, cöù nhìn thaàn thaùi coâ ta töïa hoà nhö ñang ñôïi ai, maø cuõng töïa hoà nhö ñang ngöng thaàn suy nghó ñieàu gì? Töïa hoà nhö khoâng hay bieát coù ngöôøi ñang ñeán gaàn. Nhaïc Tieåu Tuaán ñaët chaân leân caàu ñi raát kheõ, nhöng thaáy ñoái phöông khoâng quay laïi, neân cuõng khoâng tieän ñeán gaàn, chaøng döøng laïi, coá tình haéng gioïng leân tieáng. Ngöôøi kia vaãn khoâng quay laïi, caát gioïng hoûi: – Nhaïc töôùng coâng cuoái cuøng roài cuõng ñeán. Gioïng thanh thoaùt vuùt cao, nhung nghe ra raát quen, chæ coù ñieàu nhaát thôøi chaøng chöa nghó ra ñöôïc laø ai? Beøn chaép tay ñaùp: – Chính Nhaïc moã. Ngöôøi kia buoâng tieáng cöôøi nheï noùi: – Toâi ôû ñaây cung haàu töôùng coâng ñaõ hôn moät khaéc. Roõ raøng laø caâu coù yù haän traùch chaøng ñeán treã moät khaéc giôø, theá nhöng tieáng cöôøi trong treûo töïa hoà nhö khoâng coù chuùt gì traùch moùc. – Coâ nöông heïn taïi haï ra ñaây, khoâng bieát coù gì chæ giaùo? – Ñöông nhieân laø coù. Vöøa noùi coâ ta vöøa quay ngöôøi laïi. Luùc naøy chaøng môùi kòp nhaän ra laø ai, baát giaùc ngôù caû ngöôøi. Ngöôøi naøy khoâng phaûi Thaân Phi Quyønh maët laïnh nhö baêng thì coøn laø ai? – Thì ra laø Thaân coâ nöông. Vöøa noùi chaøng vöøa chaép tay thì leã. Ñoâi maét phuïng cuûa Thaân Phi Quyønh trong maøn ñeâm saùng long lanh nhö hai haït minh chaâu cöù nhìn chaêm vaøo maét chaøng noùi: 469 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 470 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Vaäy ngöôi nghó ngöôøi heïn ngöôi tôùi ñaây laø ai? – A, taïi haï phoûng ñoaùn khoâng ra. Thaân Phi Quyønh laïi cöôøi nheï: – Hieän taïi thì ngöôi bieát roài chöù? – Ñöông nhieân, coù ñieàu khoâng bieát coâ nöông heïn taïi haï ñeán ñaây gaëp maët coù chuyeän gì? Thaân Phi Quyønh aùnh maét haøm tình löu loä, nhìn chaøng hoài laâu roài noùi: – Ñaõ ñeán thì yeân, hôn nöõa ta khoâng phaûi laø hoå aên thòt ngöôøi. Vaøo ñi, môøi ngoài. Noùi roài coâ ta thöôùt tha ñi vaøo haún trong ñình, chìa tay môøi khaùch roài thong thaû ngoài xuoáng ñoái dieän. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe coâ ta ñaõ noùi khaúng khaùi nhö vaäy, chæ ñaønh theo coâ ta vaøo trong ñình ngoài xuoáng. Ñeâm ñaàu thaùng traêng vaéng sao thöa, theá nhöng töø maët hoà phaûn chieáu aùnh saùng baøng baïc haét vaøo, cuoái cuøng ñuû cho chaøng nhìn thaáy neùt hoa treân maët giai nhaân. Coâ ta ñeâm nay neùt maët laïnh luøng bieán ñaâu maát caû, thay vaøo ñoù laø veõ kieàu dieãm duyeân daùng voán coù ôû nöõ nhaân, roõ raøng laø trong loøng tình caûm coâ ta ñaõ khaùc haún tröôùc ñaây. Hai ngöôøi ngoài ñoái dieän vôùi nhau moät luùc laâu, Thaân Phi Quyønh vaãn chöa leân tieáng. Nhaïc Tieåu Tuaán ñanh gioïng hoûi: – Thöïc ra coâ nöông heïn taïi haï ñeán ñaây laø coù chuyeän gì? – AØ, toâi treân ñöôøng thaáy Nhaïc töôùng coâng, cho neân heïn ñeán ñaây noùi chuyeän. Nhaïc Tieåu Tuaán nghó nhanh trong ñaàu hoûi: – Coâ nöông ñeán Döông Chaâu naøy coù chuyeän gì? – Khoâng coù gì. Noùi roài coâ ta söûa laïi maùi toùc, mæm cöôøi noùi tieáp: – Toâi ñeán Döông Chaâu baùi kieán moät ngöôøi. – AØ, thì ra vaäy. Theá coâ nöông ñònh noùi chuyeän gì vôùi toâi? – Toâi cuõng muoán hoûi töôùng coâng ñeán Döông Chaâu naøy laøm gì? – Coâ nöông hoûi taïi haï caâu naøy laø coù yù gì? Thaân Phi Quyønh ngöng aùnh maét nhìn chaøng, töø töø noùi: – Nhaïc töôùng coâng khoâng chòu noùi ö? Thöïc ra, töôùng coâng khoâng noùi thì toâi cuõng bieát töôùng coâng ñeán ñaây vì Huy Hueä Quaân. Nhaïc Tieåu Tuaán neùt maët ñanh laïi hoûi gaáp: – Chính coâ nöông ñaõ baét Huy tieåu thö? Thaân Phi Quyønh gioïng haøm oaùn traùch noùi: 470 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 471 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Nhaïc töôùng coâng traùch nhaàm ngöôøi roài. Baét coùc Huy Hueä Quaân khoâng phaûi laø toâi. – Vaäy thì laø ai? – Ñeâm nay toâi chaúng ñoá kî ñieàu gì, neân coù chuyeän muoán noùi vôùi Nhaïc töôùng coâng. – Coâ nöông cöù noùi. Thaân Phi Quyønh nhìn chaøng raát laâu, hoûi ñaày haøm yù: – Toâi noùi ra, lieäu Nhaïc töôùng coâng coù chòu nghe khoâng? – OÀ, coâ nöông khoâng ngaïi gì caû noùi ra taïi haï nghe thöû xem. Thaân Phi Quyønh neùt maët raát thaønh thöïc noùi: – Haõy nghe lôøi khuyeân cuûa toâi, saùng sôùm mai, Nhaïc töôùng coâng neân laäp töùc rôøi khoûi Döông Chaâu. – Taïi sao? Nhaïc Tieåu Tuaán ñieàm nhieân hoûi laïi. – Huy coâ nöông tuy bò baét coùc, theá nhöng tuyeät ñoái khoâng nguy hieåm. Chæ caàn ñem Haáp Kim Kieám ñeán ñaùnh ñoåi thì ñoái phöông seõ tha ra ngay. Hay noùi roõ hôn chuùt nöõa, neáu khoâng ñem Haáp Kim Kieám ñeán ñoåi ngöôøi, thì khoâng ai cöùu noåi coâ ta. Cho neân Nhaïc töôùng coâng coù ôû Döông Chaâu naøy hay khoâng thì cuõng theá thoâi. Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi nhaït noùi: – Thì ra coâ nöông heïn taïi haï ñeán ñaây ñeå thuyeát khaùch. Thaân Phi Quyønh maët hoa bieán saéc, noùi: – Ngöôi noùi gì? Ta baày keá thuyeát khaùch ö? – Höø, chaúng leõ laïi khoâng ñuùng? Nhaïc moã naøy ñaõ nhuùng tay vaøo chuyeän gì roài thì quyeát khoâng khi naøo chòu ruùt lui, tröø phi ngöôi laäp töùc thaû Huy tieåu thö ra. Song phöông chæ baèng vaøo hai caâu naøy ñaõ thaáy thaùi ñoä thay ñoåi, khoâng khí trôû neân caêng thaúng. Thaân Phi Quyønh aùnh maét haøm phaãn haän rít leân: – Nhaïc Tieåu Tuaán, ngöôi chaúng bieát toát xaáu gì caû. – Taïi haï theá naøo laø khoâng bieát toát xaáu? Thaân Phi Quyønh boãng neùn tieáng thôû daøi, noùi gioïng u uaát: – Nhaïc Tieåu Tuaán, leõ naøo lôøi noùi ta ngöôi khoâng chòu tin? Ta noùi vieäc baét coùc Huy Hueä Quaân laø do ngöôøi khaùc laøm, ngöôi khoâng tin noåi ö? Ta khuyeân ngöôi ngaøy mai rôøi khoûi Döông Chaâu cuõng chæ coù yù toát, ngöôi cuõng khoâng tin. Cöù töïa hoà nhö ngöôi chæ tin raèng, ñeâm nay ta heïn ngöôi ñeán ñaây laø laäp keá tröôùc ñeå ñöa ngöôøi vaøo baãy... 471 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 472 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Noùi ñeán ñaây, gioïng coâ ta ngheïn ngaøo ñi vì u uaát laãn traùch moùc. Thaân Phi Quyønh thöôøng ngaøy laïnh luøng nhö baêng söông, giôø ñaây trôû thaønh moät thieáu nöõ meàm yeáu tình caûm. Laëng ngöôøi hoài laâu, coâ ta noùi tieáp: – Nhaïc Tieåu Tuaán, moät ngöôøi con gaùi laáy danh tieát caû ñôøi laøm troïng, Thaân Phi Quyønh ta tröôùc ñaây voán chöa töøng xem ñaøn oâng vaøo ñaâu, theá nhöng keå töø luùc gaëp ngöôi, töø caùi ñeâm... Ñeâm trò thöông cho Truùc Thu Lan... Noùi ñeán ñoù, coâ ta boãng öûng ñoû caû maët, cuùi ñaàu khoâng theå noùi tieáp ñöôïc nöõa. Nhaïc Tieåu Tuaán baát chôït cuõng nhôù laïi chuyeän ñeâm aáy Kim Thieát Khaåu möôïn tay chaøng Caùch Thaân Truyeàn Coâng trò thöông cho Truùc Thu Lan, baát giaùc cuõng ñoû böøng caû maët. – Ñeâm ñoù taïi haï thöïc coù loãi vôùi coâ nöông. Cuoái cuøng chaøng cuõng phaûi thöøa nhaän. Thaân Phi Quyønh ngöôùc maét leân nhìn chaøng noùi: – Nhaïc töôùng coâng khoâng caàn noùi, chæ caàn töôùng coâng bieát chuyeän naøy laø ñuû. Ñaèng naøo toâi tuy baêng taâm ngoïc theå, nhöng keå töø hoâm ñoù, toâi... Toâi... Trong loøng ñaõ thuoäc veà... Töôùng coâng... Phaûi coá gaéng laém Thaân Phi Quyønh môùi daùm buoâng troïn caâu. Nhaïc Tieåu Tuaán caû ngöôøi chaán ñoäng, buoät mieäng la leân: – Thaân coâ nöông... Thaân Phi Quyønh laïi cuùi ñaàu laãn traùnh aùnh maét cuûa chaøng, noùi tieáp: – Nhaïc töôùng coâng, Thaân Phi Quyønh ñeâm nay ñaõ khoâng keå só dieän nöõ nhi maø bieän baïch chaân tình cuøng vôùi töôùng coâng, toâi hoaøn toaøn khoâng phaûi laø haïng nöõ löu giang hoà daâm ñaõng chaúng bieát só dieän... Toùm laïi... AÙi, ai baûo toâi sinh ra nhaèm phaän nöõ nhi... Lôøi nay quaù roõ, sinh ra phaän nöõ nhi, choã quyù giaù nhaát haù deã ñeå ngöôøi ta chaïm ñeán? Ñeâm aáy chính vì Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ vì cöùu trò cho Truùc Thu Lan maø baát ñaéc dó phaûi theo lôøi Kim Thieát Khaåu chaïm vaøo choã kín treân ngöôøi coâ ta. Ñieàu saâu kín naøy trong loøng coâ ta khoâng bieän baïch vôùi chaøng thì coøn bieän baïch vôùi ai? Nhaïc Tieåu Tuaán ñöông nhieân khoâng theå khoâng hieåu, chaøng toõ ra luùng tuùng, nhìn coâ xoa tay noùi: – Thaâm tình cuûa Thaân coâ nöông, theo leõ taïi haï phaûi... Thaân Phi Quyønh khoâng ñeå chaøng noùi heát, caát tieáng cöôøi theâ löông noùi: – Toâi bieát trong loøng töôùng coâng ñaõ thuoäc veà ngöôøi khaùc, toâi ñeâm nay heïn töôùng coâng ñeán ñaây noùi nhöõng lôøi naøy quyeát khoâng phaûi muoán töôùng coâng ñoäng tình thöông haïi toâi. Toâi cuõng khoâng phaûi ñeå töôùng coâng yeâu thöông toâi maø cuøng ngöôøi tranh ñoaït tình yeâu. Toâi chæ hy voïng töông coâng hieåu thaáu loøng toâi, hieåu raèng mình ñaõ coù toàn taïi 472 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 473 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long trong loøng ngöôøi tri kyõ, chæ caàn toàn taïi trong loøng töôùng coâng, toàn taïi trong loøng toâi laø quaù ñuû. Nhaïc Tieåu Tuaán chung quy khoâng phaûi laø ngöôøi saét ñaù maø khoâng lónh hoäi heát chaân tình cuûa ñoái phöông. Chaøng baát giaùc caûm ñoäng khoâng neùn noåi loøng mình, chaøng naém laáy tay coâ ta, thaân thieát noùi: – Quyønh tyû tyû, coâ ñoái vôùi tieåu ñeä toát quaù, tieåu ñeä nguyeän yù coi laø tyû tyû toát nhaát cuûa tieåu ñeä... Thaân Phi Quyønh bò chaøng naém laáy ñoâi tay ngoïc thì baát giaùc theïn thuøng, ñoàng thôøi u buoàn bieán thaønh vui möøng, ngöng maét nhìn chaøng aâu yeám noùi: – Tuaán ñeä, chæ caàn moät caâu naøy cuûa ñeä laø quaù ñuû. Noùi roài coâ ta ruùt tay laïi, thaáp gioïng tieáp: – Tuaán ñeä khoâng hieàm cheâ ta maø coi ta laø tyû tyû, vaäy Quyønh tyû tyû chæ coù moät lôøi khuyeân, ngay saùng mai haõy rôøi khoûi Döông Chaâu ñöôïc chöù? Cuoái cuøng naøng vaãn trôû laïi chính ñeà. – Quyønh tyû tyû sao cöù nhaát ñònh buoäc tieåu ñeä phaûi rôøi khoûi Döông Chaâu? – Bôûi vì ôû ñaây voán khoâng coù chuyeän cuûa Tuaán ñeä, neân Tuaán ñeä caàn phaûi nhanh choùng rôøi khoûi nôi ñaây. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe ra nhaát ñònh beân trong coù duyeân côù khaùc, beøn noùi: – Tieåu ñeä thöûa mong Quyønh tyû tyû khoâng cheâ maø keát laøm tyû ñeä, chaúng leõ Quyønh tyû tyû laïi coøn giaáu tieåu ñeä chuyeän naøy? Thaân Phi Quyønh thôû daøi moät tieáng, nheï gioïng noùi: – Khoâng phaûi Quyønh tyû tyû muoán giaáu gieám, coù ñieàu... Coù ñieàu... Thaáy coâ ta cöù maõi aáp uùng, Nhaïc Tieåu Tuaán giuïc: – Thöïc tình chuyeän theá naøo, sao Quyønh tyû tyû cöù aáp a aáp uùng maø khoâng chòu noùi? Chaøng cöù moät tieáng tyû tyû, hai tieáng tieåu ñeä, khieán Thaân Phi Quyønh caàm loøng khoâng ñaäu, cuoái cuøng thaáp gioïng noùi: – Haûo, tyû tyû noùi ñaây. Laàn naøy tyû tyû ñeán Döông Chaâu baùi kieán Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Tuaán ñeä ñaõ töøng nghe noùi ñeán nhaân vaät naøy bao giôø chöa? Nhaïc Tieåu Tuaán laéc ñaàu: – Chöa. – Cuõng khoâng laï gì, vì Tuaán ñeä xöa nay voán ít haønh taåu giang hoà, Hoûa Linh Thaùnh Maãu thöïc ra chính laø vò sö muoäi cuûa Khoâng Ñoäng Cô Sôn chuû, luyeän thaønh nhaát thaân hoûa coâng, maáy möôi naêm nay ít coù ñòch thuû... 473 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 474 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – OÀ, nhöng ñieàu naøy thì lieân quan gì ñeán tieåu ñeä? – Ñöông nhieân Tuaán ñeä voán khoâng lieân quan, nhöng... Coâ ta chöa noùi heát caâu, Nhaïc Tieåu Tuaán “A” leân moät tieáng nhö chôït hieåu ra, noùi ngay: – Tieåu ñeä bieát roài, Huy coâ nöông chính laø bò Hoûa Linh Thaùnh Maãu baét coùc, ñuùng khoâng? Thaân Phi Quyønh gaät nheï ñaàu noùi: – Tyû tyû ñaõ noùi laø khoâng giaáu gieám Tuaán ñeä, Hoûa Linh Thaùnh Maãu thöïc chaát chæ caàn coù thanh Haáp Kim Kieám, chæ caàn trao kieám ra thì Huy Hueä Quaân nhaát ñònh khoâng gaëp haïi gì, cho neân tyû tyû môùi yeâu caàu Tuaán ñeä nhanh choùng rôøi khoûi Döông Chaâu. Ñaõ nghe keå heát vaán ñeà, Nhaïc Tieåu Tuaán töï nhieân toõ ra luùng tuùng khoù xöû, ngöôùc maét nhìn Thaân Phi Quyønh noùi: – Tieåu ñeä cuõng khoâng giaáu gieám gì Quyønh tyû tyû, thanh Haáp Kim Kieám chính ôû trong ngöôøi tieåu ñeä. Thaân Phi Quyønh trôù maët kinh ngaïc nhìn chaøng hoûi laïi: – Thanh Haáp Kim Kieám naèm trong ngöôøi Tuaán ñeä? – Vaâng. Thanh kieám tieåu ñeä ñang mang ñaây chính laø Haáp Kim Kieám do Toáng ñaïi laõo gia phoù thaùc cho tieåu ñeä mang ñeán trao cho Quy Vaân Trang. Roài chaøng ñem chuyeän Toáng Traán Sôn phoù thaùc, vaø chuyeän gaëp Huy phu nhaân theá naøo laàn löôït keå heát cho Thaân Phi Quyønh nghe. Cuoái cuøng chaøng thôû daøi noùi: – Tieåu ñeä ñaõ nhaän lôøi cuûa Huy phu nhaân, khoâng theå ñoåi lôøi... Thaân Phi Quyønh aäm öø trong mieäng, traàm ngaâm suy nghó hoài laâu noùi: – Huy phu nhaân ñaõ ñoàng yù duøng kieám ñoåi ngöôøi, Tuaán ñeä nhaän giuùp baø ta laøm vieäc naøy, vaäy thì ngaøy mai cöù vieäc tôùi sôùm duøng kieám ñoåi ngöôøi, sau ñoù tieáp Huy Hueä Quaân mang veà laø ñöôïc. Nhö chuyeän nhòn ñöôïc thì phaûi nhòn, chôù neân khí khaùi ngang ngaïnh, aên noùi cuõng khoâng neân ñaéc toäi vôùi ngöôøi cuûa phaùi Khoâng Ñoäng. Hoûa Linh Thaùnh Maãu laø nhaân vaät khoâng deã gì ñuïng tôùi, coù vaäy thì tyû tyû môùi khoâng lo laéng. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu noùi: – Tieåu ñeä xin ghi nhôù. Thaân Phi Quyønh coøn caên daën theâm: – Chuyeän ñeâm nay tyû tyû noùi cuøng Tuaán ñeä, tuyeät ñoái khoâng theå ñeå loä ra ngoaøi, caøng khoâng ñöôïc noùi vôùi Huy phu nhaân, chæ caàn con gaùi baø ta trôû veà an toaøn laø toát roài. Haûo, tyû tyû ñi ñaây, Tuaán ñeä tuyeät ñoái chôù queân mình chæ laø ngöôøi thay maët Huy phu nhaân ñem kieám tôùi ñoåi ngöôøi, khoâng ñöôïc toû chi ra maët... 474 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 475 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Noùi ñeán ñoù, nhìn chaøng moät luùc nhö muoán caên daën chaøng phaûi ghi nhôù nhöõng gì coâ ta noùi, cuoái cuøng môùi quay ngöôøi böôùc ra khoûi ñình, phoùng ngöôøi bieán maát trong maøn ñeâm. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöa maét doõi theo boùng Thaân Phi Quyønh maø lôøi khoâng khoûi daäy leân bao suy nghó moâng lung. Coâ ta cöù daën ñi daën laïi laø duøng kieám ñoåi ngöôøi, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc toû yù ra maët, caøng khoâng neân ñaéc toäi vôùi ngöôøi cuûa phaùi Khoâng Ñoäng, töïa hoà nhö vò Hoûa Linh Thaùnh Maãu naøy khoâng ai daùm ñoäng tôùi? Ñöông nhieân, töø lôøi noùi ñeán thaàn thaùi cuûa coâ ta cuõng thaáy roõ raøng xuaát phaùt töø loøng thöông meán chaøng chaân thaønh maø khuyeân nhuû. Theá nhöng Toáng ñaïi laõo gia phoù thaùc cho chaøng mang thanh kieám naøy ñeán cho Huy Hueä Quaân, leõ naøo laïi ñeå noù rôi vaøo tay Hoûa Linh Thaùnh Maãu moät caùch deã daøng nhö theá naøy. Nhaát thôøi chaøng caûm thaáy luùng tuùng khoù xöû, khoâng bieát neân laøm theá naøo môùi thoûa ñaùng? Giaû nhö luùc naøy coù Lan muoäi beân caïnh, naøng kinh nghieäm giang hoà phong phuù, coù theå seõ giuùp chaøng ñònh ra moät chuû yù haønh ñoäng. Nghó ñeán Truùc Thu Lan, töï nhieân loøng chaøng laïi noân nao, chaân baát giaùc ñöa chaøng quay trôû laïi khaùch ñieám. Chaøng trôû vaøo phoøng vaãn theo ñöôøng cöûa soå, ñoát neán leân môû cöûa sang phoøng beân caïnh. Theá nhöng phoøng beân troáng roãng, Truùc Thu Lan vaãn khoâng thaáy ñeán. Nhaïc Tieåu Tuaán loøng caûm thaáy thaát voïng voâ cuøng, daï cuõng lo laéng cho naøng, chaúng leõ naøng ñaõ xaûy ra ñieàu gì baát traéc? Lo thì nhöng cuõng khoâng laøm gì hôn ñöôïc, chaøng thôû daøi roài trôû veà phoøng naèm vaét tay leân traùn suy nghó lieân mieân, cuoái cuøng thì nguû ñi luùc naøo khoâng bieát. Ngaøy hoâm sau, nhaân vì khoâng coù vieäc gì, chaøng cöù ñoùng cöûa ôû trong phoøng chôø ñôïi Truùc Thu Lan. Theá nhöng, caû buoåi saùng troâi qua vaãn baët aâm voâ tín, chaøng caøng lo laéng hôn. Truùc Thu Lan voán laø ngöôøi caån thaän, naøng duø coù gaëp meï naøng hay khoâng thì nhaát ñònh cuõng ñeán baûo cho chaøng hay. Nhöng ñeán giôø naøy maø vaãn khoâng thaáy, thì nhaát ñònh ñaõ xaûy ra chuyeän gì khoâng hay roài. Chæ nghó vaäy ñuû khieán chaøng loøng noùng nhö löûa ñoát, cöù ñi tôùi ñi lui trong phoøng. Trôøi ñaõ ñuùng ngoï, cöûa phoøng baät môû, chæ thaáy gaõ tieåu nhò böôùc vaøo töôi cöôøi noùi: – Coâng töû, töø saùng ñeán giôø khoâng muoán ra khoûi phoøng, hay ñeå tieåu nhaân baûo nhaø beáp laøm côm mang vaøo taän phoøng cho coâng töû duøng? Nhaïc Tieåu Tuaán quaû nhieân chaúng maøng gì ñeán côm nöôùc, thuaän mieäng noùi: – ÖØm cuõng ñöôïc. Nhôù mang cho ta moät hoà röôïu. Chaúng maáy choác, maâm côm ñaõ ñöôïc mang ñeán taän phoøng vôùi moät hoà röôïu boà ñaøo. Chaøng ngoài moät mình tröôùc maâm côm, caûm thaáy buoàn teû lieàn roùt moät cheùn röôïu 475 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 476 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long noác caïn. Röôïu vaøo buïng caûm thaáy ngöôøi noùng raàn, phaán chaán haún leân, doøng suy nghó cuõng theo ñoù tuoân chaûy baát taän, roài tieáp cheùn thöù hai, thöù ba... Trong ñaàu chaøng luùc naøy nghó ñeán moät ñieàu, nhöõng kyù hieäu ñeå laïi cuûa meï Truùc Thu Lan chæ laø giaû, hay chính do boïn ngöôøi cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu laøm? Neáu vaäy thì coù theå Truùc Thu Lan cuõng ñaõ naèm trong tay Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Chæ nghó ñeán ñoù laø chaøng thaáy haän Hoûa Linh Thaùnh Maãu, chæ muoán nhanh ñoái maët baø ta ñeå giaûi cöùu cho Huy Hueä Quaân vaø Truùc Thu Lan, coù ñieàu ñaùng tieác laø hoài hoâm qua chaøng ñaõ queân khoâng hoûi Thaân Phi Quyønh xem Hoûa Linh Thaùnh Maãu hieän ñang ôû ñaâu? Vöøa ñoäc aåm vöøa suy nghó mieân man, baát tri baát giaùc chaøng uoáng caïn caû hoà röôïu boà ñaøo. Voán laø ngöôøi khoâng quen uoáng röôïu, chaúng maáy choác chaøng caûm thaáy ñaàu oùc cheánh choaùng, lieàn ñeå nguyeân aùo quaàn ngaõ ngöôøi treân giöôøng thieáp ñi. Khoâng bieát qua bao laâu, boãng beân tai coù tieáng tieåu nhò goïi: – Coâng töû... Coâng töû, coù moät vò tieåu coâ nöông ñeán tìm coâng töû. Nhaïc Tieåu Tuaán coøn ñang mô mô maøng maøng, nhöng nghe loaùng thoaùng ñöôïc maáy tieáng tieåu coâ nöông, lieàn göôïng vuøng daäy, ñaàu oùc chöa tónh haún, hoûi voäi: – Laø ai? Ñöa maét nhìn ra cöûa soå, trôøi ñaõ ngaõ chieàu, coù leõ giôø naøy cuõng heát giôø Thaân roài. Töø cöûa phoøng, moät daùng ngöôøi maûnh khaûnh böôùc vaøo, gioïng nhoû nheï noùi: – Nhaïc töôùng coâng, Tieåu Thuùy phuïng meänh laõo phu nhaân ñeán môøi töôùng coâng. Thì ra nöõ nhaân naøy laø Tieåu Thuùy chöù khoâng phaûi laø Truùc Thu Lan. Nhaïc Tieåu Tuaán caûm thaáy hoå theïn, suyùt nöõa thì goïi toaùng leân teân Truùc Thu Lan, rôøi giöôøng noùi: – Tieåu Thuùy coâ nöông ñeán thaät ñuùng luùc, taïi haï ñang ñònh ñeán cöïu hoa vieân Loâi Ñöôøng. Tieåu Thuùy trôïn maét nhìn chaøng ngaïc nhieân noùi: – Nhaïc töôùng coâng, boïn chuùng heïn thôøi gian laø ñaàu canh, hieän taïi chaúng phaûi laø quaù sôùm ö? Vaû laïi laõo phu nhaân ñaõ laøm tieäc baûo Tieåu Thuùy ñeán môøi töôùng coâng, leõ naøo töôùng coâng khoâng ñeán? Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy teân tieåu nhò ñaõ lui ra ngoaøi, lieàn thaáp gioïng noùi vôùi Tieåu Thuùy: – Khoâng caàn, coâ nöông hoài baùo cuøng phu nhaân laø taïi haï ñaõ doø thaêm ra ñöôïc, baét coùc tieåu thö laø ngöôøi cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu phaùi Khoâng Ñoäng. Taïi haï döï ñònh ñeán cöïu hoa vieân Loâi Ñöôøng tröôùc khi trôøi toái ñeå xem xeùt tình hình, hieän giôø maø ñi ñeán quyù phuû thì deã gaây cho boïn chuùng chuù yù, khoâng ñi thì hôn. Coâ nöông ñôïi sau khi maët trôøi 476 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 477 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long laën cöù ñeán hoa vieân Loâi Ñöôøng, taïi haï seõ chôø ôû ñoù, baûo Huy phu nhaân cöù yeân taâm. Tieåu Thuùy chôùp maét nhìn chaøng, boãng hoûi moät caâu: – Nhaïc töôùng coâng coù taâm söï gì sao? Quaû laø nöõ nhaân, nhìn thì nhaän ra ngay noäi taâm cuûa ñoái phöông. Nhaïc Tieåu Tuaán vôø khoâng nghe, noùi laáp: – Tieåu Thuùy coâ nöông cöù veà phuû baåm baùo vôùi Huy phu nhaân, sau khi maët trôøi laën, taïi haï seõ chôø coâ nöông taïi ñoù, quyeát khoâng ñeå nhôõ chuyeän. – Haûo, vaäy thì Tieåu Thuùy xin caùo töø. Noùi roài ñònh quay ñi, nhöng Nhaïc Tieåu Tuaán chôït a leân moät tieáng, voäi hoûi: – Queân maát, ñöôøng ñeán cöïu hoa vieân Loâi Ñöôøng ñi nhö theá naøo? Tieåu Thuùy lieàn noùi caån thaän moät hoài, cuoái cuøng môùi töø bieät trôû veà. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy Tieåu Thuùy ñi roài, lieàn goïi tieåu nhò chuaån bò cho chaøng moät hoà röôïu vaø moät ít laïc rang môùi ra khoûi khaùch ñieám. oOo 477 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2