Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 36

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

60
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 36', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 36

 1. 478 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Ba Möôi Saùu LOÂI ÑÖÔØNG CÖÏU UYEÅN L oâi Ñöôøng voán laø moät hoa vieân thaéng tích cuûa Döông Chaâu coù töø ñôøi nhaø Tuøy. Theá nhöng veà sau khoâng ñöôïc baûo quaûn neân daàn daàn theo thôøi gian trôû thaønh moät nôi hoang pheá, coû moïc um tuøm, daõ thuù laøm hang ôû khaép nôi. Luùc Nhaïc Tieåu Tuaán ñeán Loâi Ñöôøng thì maët trôøi coøn chöa gaùc nuùi, chaøng ñöa maét nhìn quanh moät voøng toaøn caûnh Cöïu Uyeån Loâi Ñöôøng ñaõ naèm trong taàm maét, nôi ñaây giôø chæ coøn laïi moät sôn cöông hoang pheá, caây coû moïc um tuøm cao nöõa ngöôøi, daáu tích moät vöôøn thöôïng uyeån naêm xöa giôø chæ coøn laïi trong kyù öùc ngöôøi xöa maø thoâi. Nhaïc Tieåu Tuaán tay caàm hoà röôïu, tay caàm goùi laïc rang löõng thöõng böôùc ñi giöõa nhöõng ñaùm coû caây, moät luùc sau chaøng ñeán moät moõm sôn cöông, ôû ñaây baèng phaúng troáng traûi, ôû giöõa coøn löu laïi moät löông ñình ñoå naùt vôùi nhöõng caây coät muïc naùt theo thôøi gian. Chaøng döøng chaân laïi beân moät khoái ñaù baèng phaúng, caûm thaáy töø nôi ñaây thò tuyeán coù theå nhìn roøng raõ khaép nôi, laø vò trí quan saùt raát thuaän lôïi. Baây giôø chaøng ngoài xuoáng, môû goùi laïc rang ra, vöøa nhaèm töøng nguïm röôïu vôùi laïc rang, nhöng aùnh maét khoâng khoûi khoâng ñeå yù khaép nôi töø xa ñeán gaàn. Chaøng voán laø ngöôøi khoâng quen uoáng röôïu, theá nhöng laàn naøy laøm vaäy töïa hoà nhö ngöôøi coù nhaõ höùng mang röôïu ñeán ñaây uoáng ñeå hoài öùc laïi thaéng caûnh xöa. Kyø thöïc ñoù chæ laø moät ñoäng taùc giaû, che maét ñoái phöông maø thoâi. Thôøi gian töø töø troâi qua, phuùt choác aùnh taø döông ñaõ thaáy cheách nghieâng khieán boùng cuûa chaøng chaïy daøi xuoáng ñeán taän chaân sôn cöông, haún hoaøng hoân saép ñoå xuoáng. Boãng nhieân luùc aáy chaøng nghe thaáy coù tieáng aùo löôùt gioù, töïa hoà nhö coù hai ngöôøi ñang töø xa phoùng laïi höôùng chaøng ngoài. Tieáng aùo löôùt gioù tuy raát nheï vaø ôû raát xa, theá nhöng khoâng theå naøo qua noåi thính löïc cuûa chaøng. Nhöng chaøng vaãn cöù laøm nhö khoâng hay bieát, tay naâng bình röôïu leân nhö noùc öøng öïc, ñoaïn boû xuoáng caát gioïng ngaâm nga maáy caâu: Thaäp nieân nhaát giaùc Döông Chaâu moäng, Doanh ñaéc thanh laâu baïc haïnh danh... Mieäng ngaâm nga nhöng tai vaãn khoâng ñeå loït ñoäng tònh cuûa boïn ngöôøi kia. Baây giôø ñaõ nghe thaáy töø sau löng raát gaàn, coù tieáng böôùc chaân xaøo xaïc treân coû khoâ, boïn ngöôøi naøy ñuùng laø tieán veà phía chaøng, chaân böôùc nheï nhöng laïi raát nhanh, ñuû thaáy thaân thuû boïn chuùng khoâng phaûi taàm thöôøng. Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ chaïm ñaïi ñòch nhieàu laàn, cho neân caên baûn khoâng coi boïn ngöôøi naøy vaøo ñaâu, bôûi theá tay vaãn voùc laïc rang cho vaøo moàm nhai ngon laønh, roài caàm 478 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 479 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long bình röôïu leân uoáng. Theá nhöng, bình röôïu chöa tôùi mieäng, ñoät nhieân nghe moät gioïng ñaøn oâng laïnh luøng quaùt: – EÂ, baèng höõu, trôøi saép toái roài, nhanh veà ñi. Nhaïc Tieåu Tuaán ñeán ñaàu cuõng chaúng quay laïi, cöôøi ñaùp: – Hoaøng hoân treân tích sôn, aùnh taø döông toûa ñaày trôøi ñaát, chính laø luùc traøn ñaày tình thô yù hoa, phaûi maát nhieàu thôøi gian môùi tìm ñöôïc moät buoåi hoaøng hoân ñeïp theá naøy, laøm sao maø boõ veà ñöôïc chöù? Moät gioïng ñaøn oâng khaùc laïnh luøng höø moät tieáng, noùi: – Thì ra moät teân moït saùch. Teân ban ñaàu laïi noùi: – OÂng baûo nhaø ngöôi veà thì nhaø ngöôi phaûi veà. – OÀ, gioù traêng khoâng kim coå, soâng nuùi ai chuû khaùch? Trôøi ñaát ñaâu cuûa rieâng ai, côù sao baèng höõu laïi aên noùi thoâ loå ñeán theá? Nhaïc Tieåu Tuaán vöøa noùi vöøa töø töø quay ngöôøi laïi, quaû nhieân boïn chuùng ñuùng laø hai teân, thaân ñeàu vaän thanh y ñaïi baøo, löng thaét ñai baûn lôùn, tuoåi chöøng treân döôùi boán möôi, töôùng maïo xem ra hung baïo huøng hoå. Gaõ ñaïi haùn beân traùi ñoâi maét ñaày hung khí, gioïng oàm oàm nhö baùo: – Thaèng nhaõi, oâng baûo maøy veà, maøy coøn khoâng nhanh cuùt khoûi nôi ñaây ö? Nhaïc Tieåu Tuaán phaùn ñoaùn hai teân laâu la naøy nhaát ñònh laø thuoäc haï cuûa Hoûa Linh Thaùnh Chuû phaùi Khoâng Ñoäng. Nghe haén noùi moät caâu nhö vaäy, thì kieám mi nhíu laïi, töø töø ñöùng leân laõnh ñaïm noùi: – Boån coâng töû ñang höùng uoáng röôïu ôû ñaây, thì can heä gì ñeán caùc ngöôi? Hai ngöôi laø noâ taøi nhaø naøo maø caäy theá caén ngöôøi, daùm buoâng lôøi voâ leã tröôùc maët boån coâng töû? Khi chaøng ñöùng leân baây giôø môùi ñeå loä thanh tröôøng kieám mang ôû thaét löng, tua kieám maøu traéng troâng raát ñeïp maét. Teân ñöùng beân traùi thaáy thanh kieám thì boãng cöôøi leân ha haû noùi: – Tieåu töû ngöôi khaù laém, thì ra con moït saùch ngöôi cuõng baøy ñaët mon men chôi kieám? Nhaïc Tieåu Tuaán tröøng maét quaùt: – Noâ taøi to gan, daùm xuaát ngoân voâ traïng, boån coâng töû seõ cho ngöôi boø maø veà. Chaøng cöù môû mieäng goïi chuùng laø noâ taøi, khieán cho caû hai teân töùc khoâng chòu noåi, teân beân traùi theùt leân: – Thaèng nhaõi ranh, ngöôi thì cô hoäi boø veà cuõng khoâng coøn. 479 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 480 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Trong tieáng quaùt, hai baøn tay to beà xoøe ra möôøi moùc caâu boå nhaøo tôùi choäp vaøo ngöïc Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöông nhieân chöa nhìn ra ñaây laø Thieát Traûo Coâng, chieâu ñoái phöông boå tôùi chính laø chieâu Ngoïa Hoå Boå Döông, neáu ñeå ñoái phöông choäp truùng thì caû ngöïc dính nguyeân möôøi ngoùn tay cuõng nhö moùc caâu maø tuyeät töï. Chaøng cöôøi nhaït moät tieáng, khoâng ñeå ñoái phöông tieáp caän, lieàn chuû ñoäng laùch ngöôøi sang traùi, tay phaûi nhanh nhö chôùp vung ra choäp vaøo coå tay haén roài haát nheï moät caùi khieán haén maát ñaø chuùi nhuûi nhaøo ngöôøi ra ngoaøi. Moät theá Caàm Naõ Thuû cuûa chaøng chæ duøng coù boán thaønh coâng löïc, nhöng coäng theâm theá boå nhaøo tôùi huøng maïnh cuûa ñoái phöông cho neân ñaïo löïc caøng taêng. Bôûi vaäy gaõ ñaïi haùn coøn chöa kòp nhaän ra ñieàu gì, thì caû ngöôøi ñaõ vaêng tôùi tröôùc coù ñeán hôn moät tröôïng, ngaõ maïnh ngöôøi treân neàn ñaù, mieäng reân moät tieáng roài loàm coàm boø daäy. Gaõ ñaïi haùn beân phaûi ngôù caû ngöôøi, theá nhöng haén nhaân luùc Nhaïc Tieåu Tuaán xoay ngöôøi khoâng chuù yù, moät tieáng cuõng chaúng noùi, nhaûy ngöôøi tôùi, tay phaûi choäp vaøo haäu taâm, tay traùi choäp vaøo caùnh tay Nhaïc Tieåu Tuaán. Haén baát thaàn taán coâng töø phía sau, theá taát muoán haï ñoái phöông, cho neân ra chieâu cöïc nhanh. Nhöng chaúng ngôø, sau gaùy Nhaïc Tieåu Tuaán töïa hoà nhö coù moïc theâm ñoâi maét, chæ thaáy chaøng hôi chuøng ngöôøi xuoáng laïng veà beân phaûi, xoay nöõa voøng, vöøa khoeøo tay traûo cuûa ñoái phöông choäp tôùi, chaøng phoùng tay ra nhanh nhö chôùp choäp laáy coå tay haén. Gaõ ñaïi haùn thaát kinh, tay phaûi chöa kòp öùng cöùu, thì caû ngöôøi bò Nhaïc Tieåu Tuaán baèng moät theá Caàm Naõ Thuû haát vaêng ra ngoaøi xa. Nhaïc Tieåu Tuaán laàn naøy phaùt noä thöïc söï, vì haén khoâng heà leân tieáng laïi lôïi duïng cô hoäi ñaùnh leùn töø phía sau, cho neân moät theá Caàm Naõ Thuû cuûa chaøng laàn naøy vaän ñeán taùm thaønh coâng löïc, khieán caû ngöôøi haén vaêng leân cao roài rôi “Boäp” xuoáng treân neàn ñaù, coù leõ taám löng cuûa haén phaûi raén chaéc laém môùi khoâng gaõy coät soáng. Gaõ beân traùi thaát saéc, voäi chaïy ñeán hoûi: – Laõo La, coù sao khoâng? Gaõ kia nhaên nhoù loàm coàm ñöùng leân, tay coøn xoa löng, göôïng cöôøi noùi: – Khoâng sao. Gaõ beân traùi nghieán raêng: – Caåu taïp chuûng, oâng seõ cho ngöôi bieát muøi lôïi haïi. Noùi roài haén ruùt soaït moät tieáng, trong tay moät ngoïn quyû ñaàu ñao saùng loaùng, gaõ hoï La thaáy theá cuõng lieàn ruùt phaét thanh ñao cuûa mình ra la lôùn: – Hoâm nay chuùng ta phaûi baàm noù ra laøm töông. Döùt lôøi caû hai chaúng noùi theâm tieáng naøo, caû hai vaây boå laïi töø hai phía taû höõu, duøng ñao maø cheùm vaøo ngöôøi chaøng. Nhaïc Tieåu Tuaán caên baûn chaúng coi boïn chuùng vaøo ñaâu, chæ cöôøi nhaït noùi: 480 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 481 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Boïn noâ taøi caùc ngöôi ñònh laøm gì boån coâng töû naøy haû? Trong tieáng cöôøi, caû ngöôøi nhanh nhö laøn khoùi laùch traùnh khoûi laøn ñao aûnh cuûa boïn chuùng. Hai gaõ ñaïi haùn chieâu ñaàu ñaõ khoâng truùng thì caøng ñieân tieát, ñao vung leân cheùm caøng loaïn, theá nhöng maëc chuùng vaây taán coâng ñeán ñaâu, chung qui cuõng chæ thaáy boùng Nhaïc Tieåu Tuaán laùch neù giöõa laøn ñao, khoâng maûy may chaïm ñöôïc tôùi taø aùo cuûa chaøng. Ñöông nhieân boïn laâu la voâ danh tieåu toát naøy laøm sao bieát ñöôïc thaân phaùp chaøng thì trieån chính laø thaëng thöøa khinh coâng Tyû Kieám Voâ AÛnh. Naêm xöa sö phuï chaøng chính laø ñeå ñoái phoù vôùi Toáng Gia Baùch Kieám cuûa Toáng Traán Sôn, maø khoå taâm nghieân cöùu saùng cheá ra pho thaân phaùp naøy. Thöû hoûi danh gia kieám phaùp ñeä nhaát thieân haï nhö Toáng Traán Sôn maø pho thaân phaùp naøy coøn coù theå traùnh ñöôïc, thì thöû hoûi ñao phaùp cuûa hai teân naøy thì thaám vaøo ñaâu? Vì theá, luùc naøy ñöùng ngoaøi maø nhìn thì chaúng khaùc gì Nhaïc Tieåu Tuaán ñang ñuøa vôùi boïn chuùng, choïc cho chuùng caøng giaän, ñao cheùm caøng hung thì chaøng caøng thích chí. Luùc naøy hoaøng hoân ñaõ xuoáng, aùnh taø döông taét haún, maøn ñeâm baét ñaàu phuû truøm khoâng gian. Nhaïc Tieåu Tuaán nhaän ra moät boùng xaùm ôû ñaàu bìa röøng, chaøng lieàn thaàm nghó: – Chaúng leõ laø ngöôøi cuûa chuùng? Nghó roài chaøng beøn cöôøi nhaït noùi: – Teân ñang ñeán kia coù leõ laø chuû nhaân cuûa caùc ngöôi, boån coâng töû ñaõ chaùn giôõn vôùi caùc ngöôi roài. Döùt lôøi, boùng chaøng nhö aùnh chôùp voït khoûi hai laøn ñao, ung dung nhö khoâng. Hai gaõ ñaïi haùn ngôù ngöôøi coøn chöa kòp thaâu ñao laïi. Vöøa luùc aáy, töø bìa röøng, ngöôøi kia ñaõ phoùng tieáng cöôøi ha haû noùi: – Boïn haï nhaân coù choã ñaéc toäi, nhöõng mong coâng töû löôïng thöù. Döùt tieáng, caû ngöôøi ñaõ thaáy löôùt nhanh ñeán chaép tay thi leã cuøng Nhaïc Tieåu Tuaán. Baèng vaøo thaân phaùp cuûa ngöôøi naøy cuõng ñuû thaáy thaân thuû baát phaøm, thaân phaän quyeát cuõng chaúng nhoû. Hai gaõ ñaïi haùn thaáy ngöôøi naøy xuaát hieän thì voäi thaâu ñao vaøo voû, ñöùng nghieâm tuùc cuùi ñaàu thi leã cung kính noùi: – Laïc laõo ñeán vöøa kheùo, boïn thuoäc haï vaâng meänh... Ngöôi kia khoâng ñeå cho chuùng noùi döùt caâu, traàm gioïng quaùt: – Caùc ngöôi coøn chöa chòu lui ra ö? Caû hai daï raân, roài khoâng daùm noùi theâm nöõa tieáng, lieàn ñöùng lui ra sau. 481 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 482 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán luùc naøy nhaän ra ngöôøi naøy thaân vaän lam baøo, tuoåi öôùc chöøng ngoaøi luïc tuaàn, toùc baïc traéng, ñoâi maét nhö hai hoûa tinh, ñuû thaáy coâng löïc uyeân thaâm, coù leõ thaân phaän cuõng cöïc cao. Khi aáy lieàn oâm quyeàn hoaøn leã noùi: – Laõo tröôïng kheùo noùi, hai vò naøy chæ laø aên noùi khoâng giöõ leã, nhaát ñònh buoäc taïi haï roài khoûi ñaây, chöù khoâng coù chuyeän gì lôùn. – Thaät hoà ñoà. Lam y laõo nhaân quaéc maét nhìn hai teân thuoäc haï, roài quay laïi nhìn chaøng, baây giôø aùnh maét baét gaëp thanh kieám tua traéng treân thaét löng Nhaïc Tieåu Tuaán, laõo boãng chaép tay thi leã laàn nöõa noùi: – Laõo huû xin thænh giaùo toân tính ñaïi danh coâng töû? – Khoâng daùm, taïi haï laø Nhaïc Tieåu Tuaán, laõo tröôïng laø... – Haø haø... Laõo huû laø Laïc Ban Ñình cuûa phaùi Khoâng Ñoäng, thì ra Nhaïc coâng töû laø cao ñoà phaùi Voõ Ñang, laõo huû thaát kính, thaát kính. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy laõo ta ngoä nhaän mình laø ñeä töû phaùi Voõ Ñang, nguyeân do vì laõo thaáy chaøng mang thanh kieám Haáp Kim Kieám, ñaõ caûi trang thaønh thanh Tuøng Vaên kieám cuûa Voõ Ñang. Nhöng chaøng khoâng noùi gì, chæ aäm öø moät tieáng cho qua. Laïc Ban Ñình lieác nhìn baàu röôïu coøn naèm treân taûng ñaù, cöôøi noùi: – Nhaïc coâng töû coù leõ laàn ñaàu ñeán Döông Chaâu, leân Cöûu Uyeån Loâi Ñöôøng naøy ngaém caûnh nhôù tích xöa? Cöù nghe khaåu khí cuõng bieát laõo ta muoán thaêm doø mình, Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu ñaùp: – Ñuùng nhö laõo tröôïng noùi, taïi haï vöøa ñeán Döông Chaâu chieàu hoâm qua. – Coâng töû thaät laø ngöôøi tao nhaõ, laõo huû boäi phuïc voâ cuøng, coù ñieàu laõo huû toái nay coù moät vieäc, khoâng bieát coâng töû coù theå neå maët laõo huû khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán noùi thaàm trong loøng: – Tôùi roài. Nhöng vaãn laøm nhö khoâng bieát, noùi: – Laïc laõo tröôïng thaät laø khaùch khí, coù gì xin cöù chæ giaùo. – Vaäy thì laõo huû xin caûm taï tröôùc, Voán laø boån phaùi ñeâm nay coù chuyeän ôû Cöûu Uyeån Loâi Ñöôøng naøy, boån phaùi vôùi quyù phaùi laø giang hoà ñoàng ñaïo, coâng töû neáu nhö khoâng coù gì quan troïng, coù theå dôøi goùt ñi nôi khaùc cho. Nhaïc Tieåu Tuaán aø leân moät tieáng, mæm cöôøi noùi: – Laõo tröôïng ñaõ noùi nhö vaäy, taïi haï ñöông nhieân phaûi ñi. Chæ coù ñieàu laø taïi haï cuõng vì nhaän lôøi phoù thaùc cuûa moät ngöôøi maø ñeán ñaây theo cuoäc heïn... 482 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 483 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Laïc Ban Ñình aø leân moät tieáng, aùnh maét kinh ngaïc ñöa nhìn chaøng doø xeùt, roài öôùm hoûi: – Khoâng bieát Nhaïc coâng töû nhaän lôøi phoù thaùc cuûa ai maø ñeán ñaây nhæ? Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi khaúng khaùi ñaùp thaúng: – Huy phu nhaân, aùi nöõ cuûa baø ta bò baét coùc, baø muoân phaàn lo laéng, cho neân môùi nhôø taïi haï thay maët ñeán ñaây. Ñoái phöông ñaõ noùi roõ, Laïc Ban Ñình cuõng khoâng caàn giaáu gieám, noùi: – Thôøi gian öôùc heïn laø ñaàu canh, coâng töû ñeán quaù sôùm ñaáy. – AØ, vì laø taïi haï laàn ñaàu ñeán Döông Chaâu, cho neân cuõng nhaân tieän ñeán sôùm ngaém caûnh, moät coâng ñoâi vieäc maø. – Coâng töû coù mang kieám ñeán chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán ngôù ngöôøi hoûi laïi: – Laõo tröôïng laøm sao laïi queân? Chính vöøa roài laõo tröôïng ñaõ töøng noùi thôøi gian öôùc heïn laø ñaàu canh cô maø? Laïc Ban Ñình bò vaën moät caâu thì cöùng hoïng, trong loøng tuy phaùt noä nhöng vaãn coá giöõ tónh cöôøi noùi: – Coâng töû noùi khoâng sai, laõo huû nhaát thôøi thaát ngoân. – Taïi haï coù moät chuyeän ñònh muoán thænh giaùo laõo tröôïng, khoâng bieát laõo tröôïng coù giuùp chaêng? – Coâng töû khaùch khí, chæ caàn laõo huû bieát thì nhaát ñònh seõ ñaùp. – Vaäy thì taïi haï xin caûm taï tröôùc. Noùi roài chaøng chaáp tay thi leã, ñoaïn noùi tieáp: – Taïi haï coù moät vò nghóa muoäi, toái hoâm qua cuõng ñeán Döông Chaâu, chaúng ngôø ñoät nhieân maát tích, khoâng bieát coù ñuïng chaïm gì ñeán ngöôøi cuûa quyù phaùi khoâng? – OÀ, ñieàu naøy thì laõo huû khoâng roõ. Ñaùp roài laïi doø hoûi: – Chaúng hay quyù muoäi phöông danh laø gì? – Coâ ta laø Truùc Thu Lan, aùi nöõ cuûa Mai Hoa baø baø Truùc Taâm Coâ. Laïc Ban Ñình nghe roài thaàn saéc töïa hoà nhö bieán ñoåi göôïng cöôøi ñaùp: – Nhaïc coâng töû yeân taâm, boån phaùi neáu nhö khoâng phaûi chuyeän ñaëc bieät thì quyeát khoâng khi naøo baét ngöôøi, chuyeän naøy ñeå laõo huû trôû laïi ñieàu tra roài seõ phuùc ñaùp coâng töû sau. – Vaäy thì laøm phieàn laõo tröôïng moät phen. – Laõo huû vöøa roài ñi tuaàn saùt maø ñeán ñaây, giôø coâng töû cöù ngoài töï nhieân, thöù cho 483 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 484 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long laõo huû khoâng tieáp ñöôïc. – Khoâng bieát chuyeän thaát tích cuûa nghóa muoäi taïi haï, laõo tröôïng coù theå ñaùp vaøo ñaàu canh? – Haûo. Laïc Ban Ñình ñaùp moät tieáng, chaáp tay xaù xaù maáy caùi, ñoaïn quay ngöôøi phoùng ñi, hai teân ñaïi haùn kia cuõng luïc tuïc theo chaân laõo. Nhaïc Tieåu Tuaán mæm cöôøi, roài ngoài xuoáng taûng ñaù caàm bình röôïu töï cöôøi moät mình. Luùc naøy trôøi ñaõ toái haún, boãng chaøng laïi nghe coù tieáng aùo löôùt gioù, ñöa maét nhìn chôït thaáy boùng ngöôøi maûnh mai phoùng leân. Ñeán gaàn môùi nhaän ra chính laø Tieåu Thuùy, trong tay xaùch chieác laúng tre ñöïng thöùc aên. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöùng leân ngheânh ñoùn: – Tieåu Thuùy ñaõ nhaän ra chaøng, lieàn chaïy tôùi hoûi ngay: – Nhaïc töôùng coâng ñeán ñaây laâu chöa? Coù gaëp ngöôøi naøo khoâng? – Coù, moät laõo giaø hoï Laïc. – Laõo coù noùi gì khoâng? – Khoâng, thôøi gian öôùc heïn laø ñaàu canh, cho neân laõo chöa noùi gì. – Laõo hoï Laïc thaân phaän theá naøo? – Ñieàu naøy taïi haï khoâng hoûi, theá nhöng thaân phaän laõo Laïc nhaát ñònh khoâng nhoû. Tieåu Thuùy “AØ” leân moät tieáng, roài nhö chôït nhôù, laïi noùi tieáp: – Ñuùng roài, laõo phu nhaân coù daën, laáy kieám ñoåi ngöôøi laø ñieàu kieän chuùng ñöa ra, chuùng ta cuõng coù moät ñieàu kieän phuï theâm laø: Khi boïn chuùng thaû tieåu thö ra, thì yeâu caàu trao luoân caû Vöông Töù. Vöøa noùi coâ ta vöøa ñaët chieác laúng côm xuoáng treân phieán ñaù, laïi noùi tieáp: – Phu nhaân baûo toâi mang ñeán. Nhaïc coâng töû haún laø chöa aên toái. Treân phieán ñaù baøy ra boán naêm moùn aên vaø côm, coøn coù moät ñuøi gaø quay thôm phöùc. – Ña taï phu nhaân. Tieåu Thuùy thoâi thuùc: – Nhaïc coâng töû chôù neân khaùch khí, xin duøng nhanh keûo thöùc aên nguoäi maát. Nhaïc Tieåu Tuaán baây giôø quaû thaáy ñoùi, lieàn caàm cheùn ñuõa leân, roài chaúng khaùch saùo ñaùnh moät buïng. Tieåu Thuùy thu doïn moïi thöù vaøo laúng ñaët caïnh phieán ñaù, cöôøi noùi: – Nhaïc töôùng coâng duøng traø. 484 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 485 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Vöøa noùi vöøa roùt ra moät cheùn traø. Nhaïc Tieåu Tuaán böng cheùn traø leân nhaáp moät nguïm, quaû nhieân laø traø tuyeät haûo, cheùp mieäng noùi: – Phu nhaân thaät chu ñaùo, cheá ñeán loaïi traø Haøng Chaâu Long Tónh... Vua noùi ñeán ñoù, baát chôït aùnh maét lieác nhanh veà phía bìa röøng, thaáp gioïng noùi: – Coù ngöôøi ñeán. Tieåu Thuùy nhíu maøy noùi: – Hieän taïi ñaâu ñaõ ñeán ñaàu canh? – Coù leõ boïn chuùng bieát taïi haï ñaõ ñeán ñaây, neân trao ñoåi sôùm. Noùi maáy caâu thì ñaõ thaáy moät ñoaøn ngöôøi luïc tuïc keùo ñeán chöù khoâng phaûi chæ coù moät hai ngöôøi. Ñi ñaàu laø Laïc Ban Ñình, tieáp ñeán laø moät thieáu nöõ aùo hoàng, ngöôøi naøy chính laø Chuùc Xaûo Xaûo. Khi boïn Nhaïc Tieåu Tuaán bò vaây trong thaïch ñoäng, chaøng ôû trong nhìn ra thì thaáy coâ ta, nhöng coâ ta thì khoâng nhìn thaáy chaøng. Chuùc Xaûo Xaûo laïi chính laø thieân kim aùi nöõ cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Sau ñoù laø hai thanh y thieáu nöõ vaø cuoái cuøng chính laø hai gaõ haùn töû vöøa roài vaây ñaùnh Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán thaáy ñoái phöông ñeán gaàn, lieàn ñöùng leân chaép tay thi leã hoûi ngay: – Chaúng phaûi Laïc laõo tröôïng noùi thôøi gian öôùc heïn laø ñaàu canh ö? Laïc Ban Ñình cöôøi ñaùp: – Voán thôøi gian öôùc ñònh laø ñaàu canh, theá nhöng Nhaïc coâng töû ñaõ ñeán, leõ naøo laïi ñeå coâng töû chôø laâu? Cho neân song phöông coù theå giao dòch sôùm hôn. Hoûa Ma Chuùc Xaûo Xaûo aùnh maét saéc laïnh queùt ngang maët Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: – Haén laø Nhaïc Tieåu Tuaán ñaïi dieän cho Huy phu nhaân ñeán ñaây? Laïc Ban Ñình gaät ñaàu ñaùp: – Vaâng. Nhaïc Tieåu Tuaán tieáp lôøi ngay: –Taïi haï chính laø Nhaïc Tieåu Tuaán, thay maët Huy phu nhaân ñeán ñaây ñoùn Huy tieåu thö. Chuùc Xaûo Xaûo nhöôùng ñoâi maøy lieãu hoûi: – Haáp Kim Kieám ñaâu? – Treân ngöôøi taïi haï, xin hoûi Huy coâ nöông ñaâu? – Ngöôi ñem kieám ra ta xem. Gioïng tròch thöôïng ngang ngöôïc, nhöng Nhaïc Tieåu Tuaán lôø ñi, ñaùp: – Ñöôïc. 485 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 486 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Vöøa noùi vöøa voã vaøo thanh kieám ôû thaét löng. Laïc Ban Ñình lieàn chen vaøo hoûi vaën laïi: – Nhaïc coâng töû ñuùng laø ñaïi dieän cho Huy phu nhaân ñeán ñaây? – Khoâng sai. Laïc Ban Ñình laïnh gioïng: – Huy phu nhaân coù leõ khoâng muoán ñoåi laïi thieân kim aùi nöõ cuûa mình chaéc? Nhaïc Tieåu Tuaán nhíu maøy noùi: – Laïc laõo tröôïng noùi vaäy laø coù yù gì? Chuùc Xaûo Xaûo nhö ñaõ hieåu ra vaán ñeà, nghieâng ñaàu hoûi: – Höõu hoä phaùp, chaúng leõ thanh kieám treân ngöôøi haén khoâng phaûi laø thanh Haáp Kim Kieám? Thì ra Laïc Ban Ñình laø Höõu hoä phaùp cuûa phaùi Khoâng Ñoäng, roõ raøng thaân phaän khoâng nhoû tí naøo. Laïc Ban Ñình ñaùp: – Thanh kieám treân ngöôøi Nhaïc coâng töû chæ laø thanh Tuøng Vaên kieám cuûa phaùi Voõ Ñang. Ñieàu naøy haø coù theå löøa qua maét ñöôïc laõo huû sao? Chuùc Xaûo Xaûo nghe vaäy thì phaùt noä, theùt leân: – AÙi da, hoï Nhaïc kia, ngöôi daùm duøng thanh Tuøng Vaên kieám cuûa phaùi Voõ Ñang thay thanh Haáp Kim Kieám ñaùnh löøa boån coâ nöông, roõ raøng laø caùc ngöôi khoâng coù thaønh taâm duøng kieám ñoåi ngöôøi roài. Nhaïc Tieåu Tuaán thaûn nhieân cöôøi noùi: – Ai baûo ñaây khoâng phaûi laø Haáp Kim Kieám? “Xoeït” moät tieáng, thanh kieám ruùt ra khoûi voõ, döông leân, noùi lôùn: – Caùc ngöôi nhìn cho roõ, ñaây coù phaûi laø Haáp Kim Kieám hay khoâng? Thanh tröôøng kieám xuaát voû, moïi ngöôøi ñeàu nhìn thaáy moät maøu ñen tuyeàn khoâng chuùt haøn quang cuûa theùp. Chuùc Xaûo Xaûo baùn tin baùn nghi nghieâng ñaàu hoûi: – Laõo Laïc, ngöôi xem theá naøo? – Trong truyeàn thuyeát, thanh Haáp Kim Kieám thaân ñen nhö chì, khoâng phaùt haøn quang, theá nhöng chuùng ta khoâng thöû thì laøm sao bieát ñöôïc coù ñuùng laø Haáp Kim Kieám hay khoâng? Nhaïc Tieåu Tuaán nhöôùng maøy noùi: – Caùc ngöôi muoán thöû môùi tin? 486 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 487 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Chuùc Xaûo Xaûo ngheách maët noùi: – Ñöông nhieân laø theá. Nhaïc Tieåu Tuaán xoay tay cho thanh kieám trôû laïi vaøo voû noùi: – Muoán thöû cuõng ñöôïc, theá nhöng taïi haï coù moät caâu muoán noùi. Laïc Ban Ñình noùi: – Nhaïc coâng töû coù gì muoán hoûi? – Chuùng ta laáy kieám ñoåi ngöôøi, kieám thì caùc ngöôi ñaõ thaáy, coøn ngöôøi ñaâu? Chuùc Xaûo Xaûo noùi: – Chæ caàn giao thanh Haáp Kim Kieám ra, thì chuùng ta laäp töùc thaû ngöôi. Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi nhaït noùi: – Laáy kieám ñoåi ngöôøi laø ñieàu kieän cuûa caùc ngöôi, ñaõ noùi laø ñieàu kieän thì moät ñoåi moät caàn phaûi coâng baèng, chuùng ta trao kieám thì caùc ngöôøi thaû ngöôøi, theá môùi goïi laø trao ñoåi chöù. Hieän taïi baûo ta trao kieám tröôùc, caùc ngöôi môùi thaû ngöôøi sau, lieäu ta coù theå tin ñöôïc caùc ngöôi haõy khoâng chöù? Chuùc Xaûo Xaûo choáng tay leân hoâng saán leân nöõa böôùc noùi lôùn: – Hoï Nhaïc kia, ngöôi noùi gì? – Khoâng Ñoäng phaùi caùc ngöôi laø moät ñaïi moân phaùi trong voõ laâm voán uy tín cuõng khoâng nhoû. Theá nhöng caùc ngöôi chæ vì muoán chieám ñoaït thanh Haáp Kim Kieám maø khoâng töø thuû ñoaïn bæ oåi haï löu giang hoà, baét coùc ngöôi buoäc ñoåi kieám, thöû hoûi ñaùng ñeå ngöôøi ta tin ö? Thaät chaúng ngôø phaùi Khoâng Ñoäng danh moân chính phaùi laïi giôû thuû ñoaïn chaúng khaùc gì cöôøng ñaïo... – Caâm mieäng. Chuùc Xaûo Xaûo giaän tím maët, nghieán raêng noùi: – Hoï Nhaïc ngöôi bieát haäu quaû cuûa vieäc vu khoáng boån phaùi chöù? Tieåu Thuùy thaáy song phöông saép xung ñoät, sôï hoûng chuyeän cöùu tieåu thö voäi chen vaøo ngaên caûn: – Nhaïc töôùng coâng, tieåu thö ñang ôû trong tay boïn hoï, hay laø nhaãn nhòn moät böôùc. Nhaïc Tieåu Tuaán boãng thaàn saéc nghieâm tuùc noùi: – Tieåu Thuùy coâ nöông khoâng caàn phaûi lo laéng, chuyeân vu khoáng phaùi Khoâng Ñoäng laø do Nhaïc Tieåu Tuaán naøy, taát caû haäu quaû taïi haï xin gaùnh traùch nhieäm. Chuùc Xaûo Xaûo nheách moâi cöôøi nhaït noùi: – Ngöôi ñònh theá naøo? Toäi vu khoáng phaùi Khoâng Ñoäng ñaùng cheát, hieän taïi neáu ngöôi ngoan ngoaõn trao Haáp Kim Kieám ra, boån coâ nöông nieäm tình ngöôi tuoåi treû noùng tính maø tha toäi cheát. Nhaïc Tieåu Tuaán boãng cöôøi vang leân ha haû noùi: 487 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 488 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Coâ nöông nhìn nhaàm ngöôøi roài. – Höø, baèng vaøo ngöôi thì laøm gì ñöôïc ta chöù? – Boån yù taïi haï laø laáy kieám ñoåi ngöôøi, tröôùc heát caàn thaáy tieåu thö môùi coù theå trao kieám, nhöng giôø thì nhìn thaáy Chuùc coâ nöông thì cuõng gioáng nhau. Chuùc Xaûo Xaûo nhìn chaâm vaøo maët chaøng noùi: – Ngöôi noùi roõ hôn moät chuùt xem, nhìn thaáy boån coâ nöông laø ngöôi nguyeän yù trao kieám roài chöù? – Chính theá. Nhìn thaáy coâ nöông, taïi haï nghó ngay ñeán vieäc duøng ngöôøi ñoåi ngöôøi... Tieáng cuoái cuøng vöøa döùt, ngöôøi chaøng nhanh nhö laøn chôùp xeït tôùi beân ngöôøi Chuùc Xaûo Xaûo, tay choäp truùng vaøo coå tay cuûa coâ ta. Chuùc Xaûo Xaûo luùc aáy ñang hieáu kyø muoán nghe roõ yù cuûa chaøng, cho neân ñöùng ñaõ gaàn, laïi chaêm chuù laéng nghe, caên baûn khoâng chuùt ñeà phoøng. Ñeán khi phaùt hieän ra bò taán coâng thì trôû tay khoâng coøn kòp, caùnh tay bò ñieåm vaøo huyeät Toaøn Cô, nöõa ngöôøi beân traùi chaúng coøn cöïa quaäy gì ñöôïc nöõa, töùc giaän reù leân: – Cöôøng ñoà, ngöôi chaùn soáng... Muoán vuøng vaãy nhöng khoâng theå chieàu theo yù cuûa mình ñöôïc nöõa. Laïc Ban Ñình luùc aáy ñöùng beân caïnh, laõo kinh nghieäm giang hoà coù thöøa, nghe ra gioïng noùi cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán coù ñieàu khaùc thöôøng. Nhöng chaúng ngôø chaøng laïi ra tay nhanh nhö vaäy, voäi theùt lôùn moät tieáng, tieáp lieàn xuaát chöôûng ñaùnh tôùi ngöôøi chaøng. Nhaïc Tieåu Tuaán choäp truùng tay Chuùc Xaûo Xaûo lieàn keùo caû ngöôøi coâ ta ñeán tröôùc maët mình laøm laù chaén, khieán Laïc Ban Ñình giaät mình thaát kinh, voäi thaâu chöôûng laïi. Neáu laõo thaâu chöôûng khoâng kòp thì Chuùc Xaûo Xaûo laõnh troïn moät chöôûng cuûa laõo khoâng cheát cuõng bò troïng thöông. Laõo töùc giaän thôû phì phì noùi haèn hoïc: – Hoï Nhaïc kia, choäp tay khoáng cheá moät vò tieåu coâ nöông thì ñaùng maët anh huøng laém sao? Taøi gioûi thì cöù thaû coâ ta ra, cuøng laõo huû thöû vaøi chieâu. Baây giôø hai thieáu nöõ aùo xanh vaø hai gaõ ñaïi haùn cuõng ñoàng thôøi ruùt binh khí vaây kín Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Tieåu Thuùy vaøo giöõa. Nhaïc Tieåu Tuaán chaúng ñeå maét ñeán boïn chuùng, cöôøi lôùn noùi: – Ñöôøng laø moät ñaïi moân phaùi nhö Khoâng Ñoäng laïi ñi baét coùc Huy tieåu thö roài buoäc ngöôøi ta duøng kieám ñoåi ngöôøi, haù laø haønh ñoäng anh huøng chaêng? Phaùi Khoâng Ñoäng coøn laøm ñöôïc, taïi haï haù laïi khoâng theå laøm ñöôïc ö? Laïc Ban Ñình töùc giaän nghieán raêng ken keùt noùi: – Hoï Nhaïc kia, ngöôi daùm ñoái ñaàu vôùi phaùi Khoâng Ñoäng thì hoái haän khoâng kòp ñaáy. 488 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 489 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Nhaïc Tieåu Tuaán mæm cöôøi ñaùp: – Laõo tröôïng khoâng caàn phaûi huø doïa, taïi haï neáu sôï phaùi Khoâng Ñoäng thì chaúng khi naøo daùm nhaän lôøi Huy phu nhaân ñeán ñaây. Chuùc Xaûo Xaûo tay bò choäp cöùng, nöûa ngöôøi teâ nhöùc töø khi loït loøng meï ñeán giôø coâ ta chöa töøng bò, baát giaùc maët phaán traéng beäch nhö tôø giaáy, nghieán raêng rít leân: – Nhaïc Tieåu Tuaán, chæ caàn ngöôi buoâng tay ra, boån coâ nöông baàm ngöôi ra nhö töông cho ra haän naøy. Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi cöôøi noùi: – Coâ nöông giôø môùi bieát loït vaøo tay ngöôøi khaùc thì hoå nhuïc theá naøo, caêm haän theá naøo roài chöù? Sao khoâng nghó laïi Huy tieåu thö bò caùc ngöôi baét coùc töø maáy ngaøy nay, trong loøng hoå nhuïc caêm haän ñeán ñaâu? – Höø. Huy Hueä Quaân laø gì cuûa ngöôi maø ngöôi ra söùc traâu ngöïa chöù? Nhaïc Tieåu Tuaán bò vaën moät caâu cuõng khoâng khoûi ñoû maët, may maø ñoái phöông ñöùng chaän tröôùc maët mình neân ñôõ theïn, cöôøi noùi: – Taïi haï vaø Huy tieåu thö chæ coù quen bieát nhau maø thoâi, theá nhöng cho duø laø khoâng quen bieát, thì haønh vi cuûa phaùi Khoâng Ñoäng vaø thaùi ñoä kieâu caêng cuûa coâ nöông ñuû khieán taïi haï nhìn chöôùng maét roài. Chuùc Xaûo Xaûo trôû laïi bình tænh ngöôùc ñaàu leân noùi: – Boån coâ nöông loït vaøo tay ngöôi, muoán ñaâm muoán cheùm gì tuøy ngöôi. Nhöng nhôù moät ñieàu laø ñöøng bao giôø ñeå ta thoaùt khoûi tay ngöôi. – Haø haø... Coâ nöông khoâng caàn phaûi khích, bôûi vì coâ nöông laø baûo boái cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu, chæ caàn duøng coâ nöông ñoåi laáy Huy tieåu thö thì xem nhö coâng baèng nhaát, song phöông khoâng ai thieät. Noùi ñeán ñoù quay nhìn Laïc Ban Ñình tieáp: – Laïc laõo tröôïng, nhôø laõo ñi tröôùc daãn ñöôøng, taïi haï muoán ñích thaân ñeán gaëp Hoûa Linh Thaùnh Maãu trao ñoåi ngöôøi. Laïc Ban Ñình thaân phaän Höõu hoä phaùp phaùi Khoâng Ñoäng, nhaát thaân coâng löïc ñöông leân cao, nhöng luùc naøy Chuùc Xaûo Xaûo ñang naèm trong tay ñoái phöông, neùm chuoät sôï vôõ bình, ñaønh gaät ñaàu noùi: – Ñöôïc, laõo huû daãn ñöôøng ngöôi. Noùi roài quay ngöôøi böôùc ñi tröôùc. Nhaïc Tieåu Tuaán quay ñaàu laïi noùi: – Tieåu Thuùy coâ nöông, hay laø coâ nöông cöù quay veà tröôùc baùo cho Huy phu nhaân yeân taâm, taïi haï theo boïn hoï trao ñoåi ngöôøi. Tieåu Thuùy laéc ñaàu noùi: – Tieåu tyø phuïng meänh phu nhaân ñeán ñaây, chöa thaáy ngöôøi ñöông nhieân khoâng 489 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 490 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long theå veà, tieåu tyø theo chaân Nhaïc coâng töû. Nhaïc Tieåu Tuaán gaät ñaàu cöôøi, roài noùi vôùi Chuùc Xaûo Xaûo: – Chuùc coâ nöông, taïm thôøi chòu phieàn ñi. Chaøng y nhieân naém coå tay Chuùc Xaûo Xaûo böôùc ñi theo chaân Laïc Ban Ñình. Tieåu Thuùy tieáp lieàn theo sau löng chaøng, ñöông nhieân coâ ta coá tình ñi sau ñeå ñeà phoøng boán teân kia thöøa cô ra tay taäp haäu Nhaïc Tieåu Tuaán. Moät ñoaøn taùm ngöôøi theo chaân nhau xuoáng sôn cöông. Chuùc Xaûo Xaûo töø nhoû ñeán giôø ñöôïc Hoûa Linh Thaùnh Maãu nuoâng chieàu thaønh tính, kieâu ngaïo töï phuï, cho neân trong Khoâng Ñoäng ai ai cuõng phaûi khieáp neå coâ ta. Ñeán ngöôøi ngoaøi phaùi cuõng ít ai daùm choïc giaän naøng, cho neân môùi coù ngoaïi hieäu laø Hoûa Ma Nöõ. Thöïc ra thì coâ ta tuoåi chæ môùi möôøi taùm, xöa naøy chöa töøng tieáp caän vôùi nam nhaân. Laàn naøy bò Nhaïc Tieåu Tuaán choäp cöùng coå tay theïn ñeán muoán khoùc, chæ haän moät ñieàu laø khoâng theå laáy ra moät ngoïn Hoûa Long Tieâu, phoùng thaúng vaøo ngöïc chaøng, hoaëc laø ruùt thanh Noä Linh Kieám baàm chaøng traêm nhaùt môùi haû giaän. Nhöng ñeán luùc naøy, coâ ta keà saùt beân vai chaøng böôùc ñi, Nhaïc Tieåu Tuaán tay naém khoâng cöùng laém, cho neân coâ ta khoâng thaáy chuùt ñau ñôùn, ngöôïc laïi coù moät caûm giaùc khoù hieåu len leùn troåi leân trong loøng, khieán coâ ta baát giaùc lieác nhìn maët chaøng. Chöøng nhö luùc naøy coâ ta môùi caûm nhaän ñöôïc chaøng laø moät thanh nieân khoâi ngoâ tuaán tuù, khoùe moâi töïa hoà nhö luùc naøo cuõng hieän ra moät nuï cöôøi phoùng khoaùng. Döôùi aùnh traêng môø nhaït ñaàu thaùng, khuoân maët chaøng toaùt ra moät veõ khí khaùi tao nhaõ, thöïc laø moät hình aûnh tuyeät vôøi ñeå choïn tình lang. Chæ nghó ñeán ñoù, baát chôït khieán Chuùc Xaûo Xaûo öûng ñoû maët, thaàm ruûa trong loøng: – Ta khoâng theøm. Thôøi gian chöøng moät tuaàn traø troâi qua, caû ñoaøn ngöôøi baây giôø ñi ngang qua moät quaûng tröôøng troáng, Nhaïc Tieåu Tuaán caûm thaáy nôi naøy raát quen, ñeán khi qua heát quaûng tröôøng, thì thaáy phía tröôùc moät ngoâi coå mieáu huøng vó trang nghieâm, chaøng môùi bieát chính laø Tieân Nöõ mieáu. Laïc Ban Ñình vaãn chöa döøng chaân laïi, theo moät caùnh cöûa hoâng ñi vaøo trong, roài theo moät haønh lang hai beân coù vaùch töôøng cao töïa hoà nhö moät con heûm trong thaønh, ñi khoâng xa thì nhìn thaáy hai caùnh coång ñen xì chaän ngang tröôùc maët. Laïc Ban Ñình böôùc chaân ñeán tröôùc cöûa, naém laáy hai chieác voøng ñoàng laéc maïnh hai caùi. Lieàn thaáy cuûa heù môû, töø beân trong moät gaõ ñaïi haùn thoø ñaàu ra nhìn, kòp thaáy Laïc Ban Ñình, gaõ cung kính cuùi ngöôøi noùi: – Höõu hoä phaùp... Laïc Ban Ñình phaát tay aùo quaùt: – Lui ra. 490 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 491 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Laõo chôø khi Nhaïc Tieåu Tuaán vaøo haún beân trong ñaïi moân, môùi chaép tay noùi: – Coâng töû cho taïm thôøi chôø ôû ñaây, laõo phu vaøo trong baåm baùo. Noùi roài laõo quay ngöôøi ñi nhanh vaøo trong. oOo 491 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2