Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 38

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

50
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 38', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 38

 1. 505 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Ba Möôi Taùm ÑIEÄU HOÅ LY SÔN H oûa Linh Thaùnh Maãu baây giôø phaùt ra moät chieâu kieám kyø aûo voâ cuøng, theá nhöng chaúng nhöõng bò ñoái phöông ra kieám hoùa giaûi ñöôïc, ngöôïc laïi caû ngöôøi baø ta bò chaán ñoäng, kieám cô hoà nhö muoán vuoät khoûi tay, thì baát giaùc giaät mình thaát kinh. Sau phuùt thaát thaàn, baø noåi giaän trong loøng, höø leân moät tieáng laïnh luøng, kieám vung leân phaùt chieâu thöù hai. Chæ thaáy caû khoâng gian rôïp aùnh kieám, töïa hoà nhö traêm ngaøn muõi kieám bao truøm laáy ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán boán phía khoâng keû hôû. Nhaïc Tieåu Tuaán bieát Hoûa Linh Thaùnh Maãu xuaát chieâu ñeàu laø tuyeät chieâu saùt thuû, ra tay ñaõ huøng maïnh maø laïi cöïc nhanh, neáu luùc aáy giô kieám ra choáng ñôõ e khoâng kòp, maø caên baûn cuõng khoâng bieát neân choáng ñôõ höôùng naøo. Nhöng vöøa roài chaøng ñaõ coù kinh nghieäm moät kieám, baây giôø baám buïng phaùt luoân laàn thöù hai chieâu kieám Kim Thieát Khaåu truyeàn thuï cho mình. Chæ thaáy nhuyeãn kieám löôùt tôùi uoán thaønh ba khuùc, roài töï do phoùng thaúng tôùi. Vöøa roài chieâu kieám cuûa chaøng chæ môùi uoán khuùc moät ñoaïn, kyø thöïc chæ môùi ñaùnh nöûa chieâu ñaõ hoùa giaûi ñöôïc theá kieám ñoái phöông, laàn naøy phaùt kieám uoán khuùc ñuùng ba ñoaïn, môùi coi nhö xuaát chieâu hoaøn chænh. Chieâu tuyeät kieám naøy tuy khoâng bieát roõ lai lòch theá naøo, nhöng roõ raøng noù chuyeân duøng ñeå hoùa giaûi heát Toáng gia baùch kieám. Vôùi kieám phaùp cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu duø cao thaâm theá naøo cuõng khoâng qua noåi kieám phaùp cuûa Toáng gia. Baây giôø moïi ngöôøi chæ nhaän thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán phoùng kieám ra chieâu, roài lieân tieáp moät chuoãi aâm thanh keng keng keùo daøi moät luùc môùi döùt, aùnh kieám quang cuõng lieàn theo ñoù bieán maát. Theá nhöng muõi kieám bò gaõy cuûa thanh nhuyeãn kieám trong tay Nhaïc Tieåu Tuaán vaãn coøn ñaø ñaâm tôùi ngöôøi cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Toác ñoä kieám raát chaäm, neáu khoâng thì coù leõ ñaõ sôùm ñieåm truùng ngöïc Hoûa Linh Thaùnh Maãu roài. Laïi noùi, Hoûa Linh Thaùnh Maãu kieám bò ñaùnh baät ra ngoaøi, ñeå hôû tieàn boä, luùc naøy nghó neáu thaâu kieám thuû ngöïc thì e khoâng coøn kòp. Theá nhöng, muõi kieám gaõy cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán phoùng tôùi raát chaäm, khi coøn caùch ngöïc baø ta taàm moät xích thì döøng laïi. Ñoái vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán, thì thöùc kieám voán nhö vaäy, caên baûn khoâng coù yù gì, nhöng veà phía Hoûa Linh Thaùnh Maãu, chieâu kieám bò ñoái phöông hoùa giaûi, kieám bò ñaùnh baät ra ngoaøi, muõi kieám ñoái phöông laïi chæa thaúng vaøo ngöïc mình thì baø thaàm coi ñaây laø moät haønh ñoäng sæ nhuïc mình. Chæ nghó vaäy thì löûa giaän phun leân, ñaàu toùc baïc traéng töøng sôïi ñöùng döïng ngöôïc 505 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 506 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long leân, hai maét ñoû ngaàu deã sôï, roài heùt lôùn moät tieáng, tay traùi naêm ngoùn nhu moùc caâu phoùng choäp tôùi ngöïc cuûa chaøng. Chuùc Xaûo Xaûo thaáy theá thì thaát saéc, kinh hoaøng la leân: – Meï... May maø Chuùc Xaûo Xaûo theùt leân kòp thôøi, moät theá chöôûng cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñaùnh tôùi coøn caùch ngöïc chaøng taàm hai xích thì giaät mình thaâu chöôûng laïi. Nhaïc Tieåu Tuaán nhaân baát ngôø, chaúng nghó laø baø ta laïi phaùt haän ñeán ñoä queân laø ñang thaùch ñaáu kieám maø laïi tung chöôûng, cho neân caên baûn laø chaøng khoâng phoøng bò, hay noùi ñuùng hôn coù phoøng bò cuõng bò chaäm moät böôùc. Baây giôø tuy chöôûng chöa chaïm vaøo ngöïc, nhöng chaøng vaãn caûm thaáy moät luoàng hoûa khí noùng ran aäp vaøo ngöïc, baát giaùc buoät mieäng ruù leân moät tieáng, chaân laûo ñaûo thoaùi lui veà sau. Giaû nhö vöøa roài Hoûa Linh Thaùnh Maãu khoâng kòp thaâu chöôûng, maø moät chöôûng naøy truùng thaúng vaøo ngöïc Nhaïc Tieåu Tuaán, thì chaøng ñaõ hoàn du ñòa phuû boû maïng ngay taïi ñöông tröôøng maát roài. Huy phu nhaân vaø Huy Hueä Quaân nhìn thaáy thì loøng hoaûng leân, voäi chaïy tôùi ñôõ laáy Nhaïc Tieåu Tuaán. Huy Hueä Quaân thaáp gioïng quan taâm hoûi: – Nhaïc töôùng coâng coù sao khoâng! Nhaïc Tieåu Tuaán caûm thaáy ngöôøi noùng raàn caû leân nhö bò ñoát chaùy, coá göôïng laïi, “ÖØm” moät tieáng töùc giaän ñaùp: – Taïi haï khoâng vieäc gì. Hoûa Linh Thaùnh Maãu kieám ñaõ trao laïi cho aû tyø nöõ, phaùt tay aùo laïnh gioïng noùi: – Caùc ngöôi coù theå ñi ñi. Huy phu nhaân ñeå Tieåu Thuùy, Huy Hueä Quaân dìu Nhaïc Tieåu Tuaán, baûn thaân mình naém kieám ñi sau ñoaïn haäu, nhìn Hoûa Linh Thaùnh Maãu gaèn gioïng noùi: – Hoûa Linh Thaùnh Maãu, chuyeän ngaøy hoâm nay Hoaøi Döông phuû khoâng bao giôø queân. Hoûa Linh Thaùnh Maãu maët vaãn laïnh nhö baêng noùi: – Toát laém, baát keå giôø naøo ôû ñaâu, laõo thaân cuõng saün saøng tieáp ngöôøi cuûa Hoaøi Döông phuû. Huy phu nhaân thaáy ñaõ cöùu ñöôïc ngöôøi, khoâng caàn noùi nhieàu, quay ngöôøi giuïc. – Chuùng ta ñi thoâi. Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñaõ noùi ñeå boïn hoï ñi, ñöông nhieân khoâng coøn ngöôøi naøo daùm ngaên caûn. 506 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 507 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Ra khoûi Tieân Nöõ mieáu, Huy Hueä Quaân vaø Tieåu Thuùy hai ngöôi dìu hai beân nhöng chæ ñi ñöôïc nöûa ñöôøng thì Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ hoân meâ baát tænh nhaân söï. Huy Hueä Quaân hoát hoaûng nhìn chaøng, chæ thaáy maét nhaém nghieàn, maët ñoû böøng dò thöôøng, hôi thôû raát gaáp, toaøn thaân phaùt nhieät noùng ñeán boûng tay. Naøng giaät mình thaát thanh la leân: – Meï, nhìn chaøng... Chæ keâu ñöôïc maáy tieáng thì nöôùc maét ñaõ thaáy löng troøng, Huy phu nhaân voäi böôùc nhanh, hoûi: – Nhaïc töôùng coâng theá naøo? Huy Hueä Quaân khoâng neùn ñöôïc ñau xoùt, hai tay oâm laáy ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán, noùi qua nöôùc maét: – Chaøng bò thöông naëng hoân meâ baát tænh, meï xem neân laøm sao ñaây! Huy phu nhaân nhìn thì hieåu ra ñieàu gì, baät cöôøi noùi: – Nha ñaàu, sao laïi hoaûng leân vaäy chöù? Hoaøi Döông phaùi chuùng ta treân giang hoà xöa nay trò thöông coù tieáng, nhanh ñöa Nhaïc töôùng coâng veà nhaø, baûo Huy Nghóa nhanh ñeán Cam Tuyeàn sôn môøi Dòch baù baù ñeán trò veát thöông cho Nhaïc töôùng coâng. Dòch baù baù y thuaät ñöôïc xöng laø Hoa Ñaø taùi theá, nhaát ñònh seõ trò thöông ñöôïc cho Nhaïc töôùng coâng, con chôù neân lo laéng nhö vaäy. Maáy tieáng cuoái cuøng loït vaøo tai, Huy Hueä Quaân môùi nheï loøng maø söïc tænh laïi, töï nhieân thaáy hoå theïn cuùi ñaàu doø daãm nhìn meï. Qua chöøng thôøi gian moät tuaàn traø, thì hoï môùi veà ñeán nhaø, Huy Hueä Quaân vaø Tieåu Thuùy beá chaøng ñöa vaøo phoøng nguû, ñaët chaøng naèm thaúng leân giöôøng. Huy phu nhaân tröôùc heát laáy thaùnh döôïc trò thöông cuûa Hoaøi Döông phuû, Baùt Böûu Töû Ngoïc Ñan, laáy ra moät hoaøn caïy mieäng Nhaïc Tieåu Tuaán cho vaøo moàm roài roùt chuùt nöôùc ñeå thuoác töø töø tan xuoáng hoïng. Ñoaïn caên daën Tieåu Thuùy: – Tieåu Thuùy, nhanh ñi baûo Huy Nghóa ñeán Cam Tuyeàn sôn môøi Dòch nhò laõo gia ñeán ñaây caøng nhanh caøng toát. Tieåu Thuùy ñaùp moät tieáng roài nhanh chaân voït ra khoûi cöûa. Huy Hueä Quaân ñeán luùc naøy nhìn kyõ môùi phaùt hieän theâm treân ngöïc aùo Nhaïc Tieåu Tuaán coù moät veát nhö bò chaùy xeùm daøi chöøng moät xích, roäng ba thoán. AÙo ñeán hai löôïc vaûi chöøng nhö bò chaùy röïc, ñöa tay boùp nheï ñaõ thaáy da thòt beân trong, baát giaùc phaùt hoaûng leân: – Meï, nhìn kìa, chaøng nhö bò truùng phaûi aùm khí cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu. – Ñeå meï xem. Vöøa noùi baø vöøa côûi aùo chaøng ra, luùc naøy môùi thaáy treân ngöïc chaøng coù moät veát chaùy xeùm ñoàng daïng, daøi chöøng hai xích roäng chöøng hai thoán, bò chaùy xeùm nhöng 507 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 508 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long khoâng coù chuùt veû gì laø daáu veát cuûa aùm khí. Huy phu nhaân duøng ngoùn tay ñeø nheï leân quanh veát chaùy xeùm, caûm thaáy beân trong chöøng nhö khoâng heà toån thöông, coù ñieàu chöa nhaän ra ñöôïc veát chaùy xeùm naøy laø do caùi gì gaây neân. Huy Hueä Quaân gaáp hoûi: – Meï coù nhaän ra chaøng bò thöông bôûi gì khoâng? Huy phu nhaân laéc ñaàu nheï ñaùp: – Meï nhaän khoâng ra, theá nhöng xöông coát khoâng thuï thöông, coù leõ muï ta luyeän moät loaïi aâm coâng taø moân naøo ñoù, ñaû thöông tôùi noäi phuû môùi gaây baát tænh nhaân söï. Baùt Böûu Töû Ngoïc Ñan cuûa chuùng ta laø loaïi thaùnh döôïc, chæ caàn coøn moät hôi thôû cuõng cöùu ñöôïc. Huoáng gì Huy Nghóa ñaõ ñi môøi Dòch baù baù, noäi trong nöûa canh giôø Dòch baù baù ñaõ coù maët ôû ñaây. Noùi ñeán ñoù baø chôït nhôù ra ñieàu gì, thôû daøi than: – AÙi! Cha ngöôi thieät tình, ra ñi hôn thaùng nay roài maø vaãn chöa thaáy veà. Neáu nhö coù cha ngöôi ôû nhaø thì coù theå nhaän ra ñöôïc thöông theá cuûa Nhaïc coâng töû. – Meï, y thuaät cuûa cha so vôùi Dòch baù baù theá naøo? – Ñöông nhieân Dòch baù baù cao minh hôn nhieàu, moïi ngöôøi chaúng goïi oâng ta laø Hoa Ñaø taùi theá hay sao? – AÙi, soát ruoät thaät, giôø maø vaãn chöa thaáy veà. Huy phu nhaân ñöông nhieân nhaän ra noãi lo laéng cuûa con gaùi, ñònh noùi thì Huy Hueä Quaân ñaõ tieáp lôøi: – Meï, Nhaïc töôùng coâng ñaõ phuïc Baùt Böûu Töû Ngoïc Ñan sao giôø naøy vaãn chöa thaáy hoài tænh? Huy phu nhaân cöôøi traán an: – Thuoác vöøa uoáng, chöa kòp phaùt taùn, ñôïi ñeán khi döôïc tính phaùt taùn thì môùi coù coâng hieäu, töï nhieân seõ hoài tænh laïi ngay. Hueä Quaân con, maáy hoâm nay con bò boïn chuùng baét giam haønh haï cöïc khoå, hieän taïi coøn sôùm laém, hay laø con cöù ñi nghæ moät giaác, ôû ñaây ñaõ coù meï lo roài. Huy Hueä Quaân khoâng muoán ñi, mím moâi noùi: – Con khoâng thaáy meät. Huy phu nhaân thaáy con gaùi cöù ngoài beân giöôøng maét cöù daùn chaët vaøo ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán, ñöông nhieân laø baø ta hieåu ra taâm söï cuûa con gaùi baø. Vôùi baø, ñöông nhieân laø möôøi phaàn taùn thaønh, thanh nieân anh nhi tuaán tuù, phaåm chaát thanh cao, voõ coâng laïi uyeân thaâm nhö Nhaïc Tieåu Tuaán thì thöïc ñoát ñuoác ñi tìm cuõng hieám coù ñöôïc, beøn cöôøi vui veû noùi: – Cuõng ñöôïc, chöøng nöûa canh giôø nöõa thì Dòch baù baù seõ ñeán, nhöng con cuõng caàn 508 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 509 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long vaøo trong röûa raùy thay boä quaàn aùo khaùc ñi, nhìn con ñaàu buø toùc roái, aùo quaàn ñaày buïi ñaát, caû tuaàn nay khoâng taém röûa ñoù nheù. Huy Hueä Quaân theïn ñeán ñoû maët, voäi ñöùng leân noùi: – Vaâng, con ñi. Huy Hueä Quaân chöa kòp ra khoûi phoøng, boãng Huy phu nhaân nhö nhôù ra ñieàu gì, noùi: – AØ, coøn nöõa, hieän taïi ñaõ veà ñeán nhaø roài, con neân boû lôùp maët naï kia ñi. Cuõng chæ laø cha con, ai ñôøi con gaùi xinh ñeïp nhö moät ñoùa hoa laïi buoäc mang leân khuoân maët giaû xaáu xí ra ñöôøng, khieán ngöôøi ta nhìn phaùt gheùt. Huy Hueä Quaân lieác nhìn nhanh Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi khuùc khích ñaùp: – Meï, mang maët naï ra ñöôøng caøng hay, khoâng coù ai nhìn con gaùi meï laàn naøo. Huy phu nhaân laåm baåm trong mieäng: – Con gaùi xinh ñeïp ngöôøi ta môùi thích nhìn chöù... Noùi ñeán ñoù baø chôït “AØ” leân moät tieáng nhìn Huy Hueä Quaân hoûi: – Nhaïc töôùng coâng coù bieát con mang maët naï giaû khoâng? Huy Hueä Quaân laéc ñaàu: – Khoâng. – OÀ, Nhaïc töôùng coâng chöa nhìn thaáy hoa dung xinh ñeïp thaät cuûa con, maø ñaõ ñeå maét ñeán con, chaøng trai naøy nhaân phaåm thaät ñoan chính... Huy Hueä Quaân nghe ñeán ñaây thì theïn ñoû maët, quay ngöôøi la leân: – Meï, con khoâng bieát ñaâu. Roài quay vuït chaïy vaøo nhaø trong. Qua moät luùc, naøng quay trôû laïi, nhöng giôø Huy Hueä Quaân töïa hoà nhö ñaõ laø moät Huy Hueä Quaân khaùc roài. Chaúng phaûi hay sao? Naøng vaøo trong taém röûa roài gôõ boû chieác maët naï, vôùi khuoân maët thaät hình traùi xoan vôùi laøn da traéng möôùt. Ñoâi maét long lanh döôùi hai haøng mi cong daøi laù lieãu, chieác muõi cao thaúng ngay ngaén treân ñoâi moâi caùnh ñaøo, khieán nam nhi nhìn khoâng khoûi ngaây ngaát. Naøng khoâng chæ ñeïp, maø coøn coù phaàn kieàu dieãm ñoan trang, voán chæ baèng gioïng noùi aám aùp ñaõ khieán Nhaïc Tieåu Tuaán rung ñoäng, giôø ñaây khuoân maët thaät nhö tieân töû, thöû hoûi khoâng phaûi laø myõ nhaân thaäp toaøn ö? Nguyeân laø Hoaøi Döông ñaïi hieäp Huy Khaâm Nghieâu chæ coù duy nhaát moät muïn con gaùi, quyù nhö vaøng ngoïc, coâ ta laïi thöôøng hay ñeán Vuõ Tieán thaêm caäu vaø bieåu ca cuûa mình, oâng sôï doïc ñöôøng vôùi khuoân maët ñeïp nhö tieân nöõ cuûa con gaùi mình ñeå laøm cho nhöõng keû cuoàng daâm ñaïo taëc ñeå maét tôùi thì nguy. Cho neân ñaõ duøng moät chieác maët naï 509 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 510 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long da ngöôøi tinh cheá naêm xöa cuûa vò baèng höõu Xaûo Thuû Thö Sinh taëng, mang leân maët con gaùi mình moãi khi ra ñöôøng, ñoàng thôøi coøn buoäc ñeo leân moät chieác maïng che maët. Trôû laïi luùc naøy, naøng ñeán beân giöôøng, nhìn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán naèm treân giöôøng maét vaãn nhaém nghieàn, hôi thôû gaáp nhö cuõ, khoâng thaáy chuùt veû gì hoài tænh, töï nhieân trong loøng phaùt hoaûng la leân: – Meï, ñaõ qua nöûa canh roài, sao chaøng vaãn chöa chuùt hoài tænh? Huy phu nhaân trong loøng cuõng hoaûng, nhöng coá traán tænh: – Xem ra thöông theá cuûa Nhaïc töôùng coâng chaúng nheï tí naøo, ñaõ phuïc Baùt Böûu Töû Ngoïc Ñan cuûa chuùng ta maø vaãn chöa hoài tænh. Nhöng con chôù quaù lo, Dòch baù baù coù leõ cuõng saép ñeán roài... Vöøa noùi ñeán ñoù, boãng töø beân ngoaøi chöa thaáy ngöôøi ñaõ nghe tieáng noùi cuûa Tieåu Thuùy: – Laõo phu nhaân, tieåu thö, Nhò laõo gia ñaõ ñeán. Noùi roài boùng ngöôøi xuaát hieän ôû cöûa, treân tay Tieåu Thuùy xaùch moät chieác röông thuoác. Huy phu nhaân möøng khaép khôûi noùi voäi: – Nhanh môøi vaøo. Chöa ñôïi môøi cuõng ñaõ nghe thaáy tieáng cöôøi ha haû noùi: – Laõo phu ñaõ vaøo ñaây. Roài moät laõo nhaân thaân vaän tröôøng baøo baèng gaám xanh böôùc vaøo, chaép tay noùi: – Vöøa roài nghe Huy Nghóa ñeán baûo coù vò Nhaïc töôùng coâng naøo ñoù thuï thöông, baø nhaø toâi giuïc toâi suoát ñeâm chaïy ñeán ñaây, xem ra thöông theá cuõng khoâng nheï nhæ? Ngöôøi naøy cao gaày, da traéng vôùi nhieàu noát taøn nhang, döôùi caèm choøm raâu sôn döông löa thöa, tieáng noùi vang nhö chuoâng, chính laø laõo nhò trong nhoùm Hoaøi Döông Tam Hieäp – Hoa Ñaø taùi theá Dòch Thanh Laõn. Huy phu nhaân nghieâng ngöôøi ñaùp leã: – Thaâm canh baùn daï laøm kinh ñoäng Nhò baù, thöïc tình chæ vì thöông theá cuûa Nhaïc coâng töû quaù traàm troïng, cho neân môùi thænh Nhò baù ñeán xem cho. Huy Hueä Quaân cuõng ñaõ tieán ñeán kheùp ngöôøi thi leã noùi: – Nhò baù baù, xin baù baù nhanh xem, chaøng vì sao maø ñeán giôø vaãn chöa hoài tænh? Dòch Thanh Laõn nhìn Huy Hueä Quaân moät caùi roài ha haû cöôøi to noùi: – Tieåu Hueä, chôù neân hoaûng, tröôùc heát traùnh ra ñeå Nhò baù xem roài noùi. Huy phu nhaân maéng yeâu con gaùi: – Nha ñaàu naøy, xem ngöôi hoát hoaûng cöù nhö nhaø chaùy, Nhò baù baù töø xa ba boán 510 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 511 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long möôi daëm thaâu ñeâm chaïy ñeán ñaây, cuõng phaûi ñeå cho Nhò baù ngôi nghæ duøng cheùn traø cho khoûe ñaõ chöù. Tieáp lieàn thaáy moät a hoaøn daâng traø leân. Dòch Thanh Laõn xua tay noùi: – Khoâng sao, xem ra thöông theá ngöôøi naøy raát naëng, haõy ñeå toâi xem qua ñaõ. Vöøa noùi laõo vöøa böôùc ñeán giöôøng hoûi tieáp: – Ngöôøi naøy bò ai ñaû thöông? Huy phu nhaân ñaùp: – Hoûa Linh Thaùnh Maãu. – Hoûa Linh Thaùnh Maãu ö? Dòch Thanh Laõn saén tay aùo leân, quay ñaàu hoûi tieáp: – Laøm sao laïi ñoäng ñeán Chuùc Linh Tieân cuûa phaùi Khoâng Ñoäng chöù? Huy phu nhaân böôùc theo ñeán beân giöôøng ñaùp: – Chuyeän naøy noùi ra daøi laém, Nhò baù tröôùc heát xin cöù xem veát thöông cho anh ta roài toâi seõ noùi töôøng taän. – OÀ vaäy tam thaåm ñaõ cho ngöôøi naøy phuïc Baùt Böûu Töû Ngoïc Ñan roài chöù? Huy Hueä Quaân cöôùp lôøi meï ñaùp: – Ñaõ uoáng tröôùc ñaây nöûa canh giôø, Nhò baù xem Baùt Böûu Töû Ngoïc Ñan cuûa chuùng ta coâng hieäu caûi töû hoaøn sinh, vaäy maø ñeán giôø vaãn khoâng chuùt hoài tænh. Dòch Thanh Laõn khoâng noùi gì theâm, veùn aùo chaøng leân nhìn veát thöông, baát giaùc la leân: – A, Hoûa Dieäm Ñao. Huy Hueä Quaân ñaõ ñeán beân giöôøng, nhíu maøy hoûi voäi: – Hoûa Dieäm Ñao laø aùm khí gì? Dòch Thanh Laõn ñaùp: – Hoûa Dieäm Ñao laø moät loaïi Ly Hoûa noäi coâng, theá nhöng saùt thöông raát maïnh. Chæ caàn bò ñaùnh truùng, thì khoâng nhöõng thöông theá nhö bò ñao beùn ñaâm vaøo, maø coøn coù theå xuyeân qua aùo quaàn bì phu tieät ñoaïn noäi taïng. Nhìn beân ngoaøi chæ thaáy moät veát chaùy xeùm bình thöôøng, nhöng vì noù laø loaïi Ly Hoûa thaàn coâng, xuyeân thaáu vaøo ñoát chaùy noäi taïng, thaäm chí coù theå ñoát chaùy caû luïc phuû nguõ taïng khieán naïn nhaân taéc töû ñöông tröôøng... Huy Hueä Quaân chæ nghe ñeán chöøng aáy thì nöôùc maét tuoân rôi noùi: – Nhò baù baù xem veát thöông chaøng theá naøo, cöùu noåi khoâng? – AÙi da, laõo phu noùi ñoù chæ laø noùi heát uy löïc cuûa Hoûa Dieäm Ñao maø thoâi, theá 511 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 512 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long nhöng cöù nhìn veát thöông cuûa thieáu hieäp naøy thì chöøng nhö chöa phaûi truùng tröïc tieáp moät chöôûng cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu, ñöôøng cöùu vaãn coøn maø. Huy Hueä Quaân chöøng nhö vaãn chöa hieåu heát, beøn hoûi: – Nhò baù coù theå noùi roõ hôn moät chuùt ñöôïc khoâng? – AØ, Hoûa Dieäm Ñao tuy laø moät loaïi coâng phu toái lôïi haïi trong Hoûa Moân nhöng noù laïi laø loaïi coâng phu thuaàn döông: Thieáu Döông thaàn coâng, Tam Döông thaàn coâng vaø Thaùi Döông thaàn coâng, tuaàn töï maø thaêng tieán. Laõo phu nghe noùi böôùc tuyeät ñænh Thaùi Döông thaàn coâng ñaõ bò thaát truyeàn, luyeän qua ñöôïc Tam Döông thaàn coâng thì baét ñaàu luyeän vaøo Hoûa Dieäm Ñao. Noùi chung treân cô sôû thì coù phaàn keùm hôn, huoáng chi Hoûa Linh Thaùnh Maãu Chuùc Linh Tieân khi duøng Hoûa Dieäm Ñao ñaû thöông vò thieáu hieäp naøy laø vaøo buoåi toái. Nöõ nhaân luyeän Hoûa Dieäm Ñao seõ coù hieän töôïng Döông cöïc AÂm sinh. Laïi noùi, ñaû thöông ñoái phöông vaøo buoåi toái laø luùc AÂm thònh Döông suy, cho neân caên baûn khoâng phaùt heát uy löïc cuûa Hoûa Dieäm Ñao, ñoù laø choã laõo phu noùi laø coøn ñöôøng cöùu... Huy Hueä Quaân tuy nghe Dòch Thanh Laõn giaûi thích roõ raøng, baûo chaøng vaãn coøn ñöôøng cöùu, theá nhöng loøng naøng giôø ñaây nhö löûa ñoát, boå chaàm vaøo ngöôøi Huy phu nhaân khoùc keâu leân: – Meï... Huy phu nhaân vuoát toùc con gaùi, coá neùn ñau thöông trong loøng an uûi: – Hueä nhi, Nhaïc töôùng coâng töôùng raát toát, khoâng phaûi laø yeåu töôùng, chôù lo buoàn. Vaû laïi Dòch baù baù ñaõ noùi laø coøn ñöôøng cöùu chöõa, thì khoâng sao. Dòch Thanh Laõn luùc naøy ñaõ naém tay Nhaïc Tieåu Tuaán leân xem maïch, roài laïi quan saùt thaàn saéc, nguõ khieáu raát caån thaän, cuoái cuøng nghieâng tai mình saùt ngöïc chaøng, laéng nghe pheá maïch, nhöng maõi vaãn khoâng heà noùi tieáng naøo. Huy phu nhaân vaø Huy Hueä Quaân hai meï con ñöùng laëng beân nhau ñöa boán aùnh maét ñaày ngaán leä thaûm saàu nhìn laõo ta hoà nhö ñeàu chôø ñôïi töø mieäng laõo moät lôøi thöông theá khoâng sao. Theá nhöng Dòch Thanh Laõn vaãn nhíu maøy traàm tö, moâi mím chaët, tuyeät khoâng thoát leân moät tieáng naøo. Huy Hueä Quaân khoâng daèn noåi loøng mình, beøn leân tieáng ñaùnh ñoäng: – Nhò baù baù, sao roài? Nhaïc töôùng coâng coù cöùu ñöôïc khoâng? Dòch Thanh Laõn nhöôùng maøy ñaùp: – Tình hình thaät khoù noùi, ngöôøi bò truùng Hoûa Dieäm Ñao möôøi phaàn heát chín... laø cheát. Hai tieáng cuoái cuøng laõo saép noùi ra, nhöng chôït nhìn thaáy thaàn thaùi meï con Huy phu nhaân saàu thaûm vaø lo laéng, beøn caûi lôøi: – ... Ñeàu bò hoûa ñao ñoát chaùy noäi taïng, ngoaøi nheï trong naëng, theá nhöng vò thieáu 512 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 513 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long hieäp naøy ngöôïc laïi ngoaøi naëng trong nheï, töïa hoà nhö chöôûng löïc khi saép truùng vaøo ngöïc thieáu hieäp thì ñöôïc thaâu hoài laïi, noäi löïc chöa xuaát taùn, neân môùi ñeå laïi ngoaïi thöông xem naëng theá naøy. Laõo tuy chæ moät lôøi phaùn ñoaùn ñeå traán an meï con Huy phu nhaân, theá nhöng voâ tình cuõng truùng vôùi thöïc teá luùc aáy. Huy Hueä Quaân maét thoaùng chuùt möøng rôõ hoûi laïi: – Nhò baù baù baûo laø noäi thöông cuûa chaøng khoâng traàm troïng ö? Dòch Thanh Laõn vuoát raâu ñaùp: – Theo lyù, noäi taïng cuûa Nhaïc thieáu hieäp chöôûng naøy khoâng naëng, nhöng khí cô ngöôïc laïi ñaûo haønh, töïa hoà nhö coù hieän töôïng nghòch huyeát ñaûo haønh. – Nghòch huyeát ñaûo haønh coù naëng laém khoâng? – Nghòch huyeát ñaûo haønh laø muoán noùi noäi taïng bò moät chaán ñoäng maïnh, laõo phu chæ laø theo maïch phaùn ñoaùn tình hình luùc Nhaïc thieáu hieäp truùng chöôûng maø thoâi. Huy phu nhaân chen vaøo noùi: – Nhò baù baù phaùn ñoaùn laø Hoûa Linh Thaùnh Maãu luùc phaùt chöôûng ñaõ khoâng xuaát taän löïc, nhö vaäy coøn khaû naêng cöùu ñöôïc? – Khoâng sai, Hoûa Dieäm Ñao xöa nay heã truùng laø cheát ngay ñöông tröôøng, vaäy maø Nhaïc thieáu hieáp naøy vaãn coøn thôû, tuy coù gaáp nhöng vaãn khoâng nghieâm troïng, ñoù laø ñieåm quyeát yeáu phaùn ñoaùn thöông theá. – Noùi vaäy Nhò baù baù coù theå cöùu... – Khoù, khoù... Dòch Thanh Laõn laéc ñaàu ñaùp ngay: – Trong thieân haï, muoán cöùu ngöôøi truùng Hoûa Dieäm Ñao chæ coù ba phöông phaùp... Huy Hueä Quaân xen ngang hoûi ngay: – Ba phöông phaùp ñoù laø gì? – Thöù nhaát, laø Hoûa Linh Ñan do chính Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñaëc cheá chuyeân trò Hoûa Dieäm Ñao, theá nhöng baø ta ñaõ ñaû thöông ngöôøi, khi naøo laïi chòu cho thuoác giaûi? – Coøn thöù hai thì sao? – Baéc Haûi Baêng Phaùch Taùn noù laø moät loaïi linh ñôn duy nhaát quaûn cheá noåi Hoûa Moân thaàn coâng, noù laø loaïi thaùnh döôïc chuyeân cöùu ngöôøi truùng caùc loaïi hoûa ñoäc, caûi töû hoaøn sinh. Huy phu nhaân nhíu maøy noùi: – Hai loaïi thaùnh döôïc naøy ñeàu khoù laáy ñöôïc, Nhò baù baù thöû noùi xem phöông phaùp thöù ba laø gì? 513 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 514 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Dòch Thanh Laõn noùi: – Ngoai tröø hai loaïi thaùnh döôïc treân, thì phöông phaùp thöù ba ñaønh möôïn ñeán kim chaâm... Noùi ñeán ñoù laõo ta buoâng löõng caâu, töïa hoà nhö phía sau coøn coù vaán ñeà. Huy phu nhaân hoûi ngay: – Cöùu ngöôøi nhö cöùu hoûa, hai loaïi thaùnh döôïc kia khoù kieám, tröôùc maét hay laø Nhò baù söû duïng ñeán phöông phaùp chaâm cöùu xem. Dòch Thanh Laõn laéc ñaàu: – Kim chaâm quaù huyeät, ñaû thoâng kinh maïch, coù theå tieát hoûa ñoäc ra ngoaøi, baûo toaøn tính meänh, theá nhöng... AÙi, nhöng neáu laøm nhö vaäy thì nguyeân khí cuõng bò hoùa ñoäng taéc kích maø tieát laäu ra ngoaøi, nhaát thaân noäi coâng taùn taän, sau naøy khoâng theå luyeän coâng ñöôïc nöõa. Huy Hueä Quaân nghe vaäy thì ruïng rôøi chaân tay la leân: – Meï, nhö vaäy sao ñöôïc? Nhò baù baù, caàu cöùu baù baù, tìm xem coøn phöông phaùp naøo khaùc nöõa khoâng? Dòch Thanh Laõn ñöông nhieân cuõng nhìn ra quan heä giöõa ñieät nöõ cuûa mình vaø vò thieáu hieäp naøy nhö theá naøo, nhöng vaãn y nhieân laéc ñaàu than daøi: – AÙi, cho duø coù linh döôïc cuõng e khoâng kòp, tröôùc maét duy nhaát laø caàu trôï ñeán chaâm cöùu. Huy phu nhaân maét boãng long leân kieân quyeát: – Toâi ñi tìm Hoûa Linh Thaùnh Maãu, muï ta caàn thanh Haáp Kim Kieám, toâi coù theå duøng noù ñoåi laáy Hoûa Linh Ñôn, muï ta khoâng theå khoâng chaáp nhaän. Huy Hueä Quaân lieàn noùi: – Meï, vaäy thì con ñi theo. – Dòch Thanh Laõn hoûi: – Tam thaåm, duøng Haáp Kim Kieám ñoåi laáy Hoûa Linh Ñôn, chuyeän laø theá naøo chöù? Huy phu nhaân baây giôø ñem chuyeän Huy Hueä Quaân bò baét coùc, roài baø phaûi nhôø Nhaïc Tieåu Tuaán ñem kieám ñoåi ngöôøi nhö theá naøo keå cho laõo nghe. Dòch Thanh Laõn nghe xong thì bieán saéc la leân: – Khoâng Ñoäng phaùi thaät laø khinh ngöôøi, ngay treân ñaát Hoaøi Döông laïi daùm baét coùc ngöôøi cuûa ta, thaät laø khoâng coi chuùng ta vaøo ñaâu caû. Ñi, laõo phu cuõng theo chaân tam thaåm ñeán gaëp Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Huy phu nhaân thaáy Dòch Thanh Laõn phaùt noä thöïc söï thì voäi noùi: – Nhò baù bôùt giaän, tröôùc maét duøng kieám ñoåi laáy thuoác giaûi cöùu ngöôøi laø quan 514 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 515 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long troïng. Chuyeän baét ngöôøi kia cöù taïm thôøi gaùc laïi, ñôïi sau naøy khuaát phu trôû veà, chuùng ta seõ tìm ñeán Khoâng Ñoäng thanh toaùn. Dòch Thanh Laõn thôû phuø phuø ñaày töùc giaän, nhöng gaät ñaàu noùi: – Haûo, tröôùc maët ñaønh phaûi vaäy, chuyeän ñaõ raát gaáp, chuùng ta nhanh ñi thoâi. Huy phu nhaân lieàn côûi thanh Haáp Kim Kieám treân ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán, roài noùi: – Hueä nhi, con khoâng caàn ñi, Nhaïc töôùng coâng thöông theá raát naëng, con cöù ôû beân troâng chöøng. Huy Hueä Quaân heã nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán naèm meâ man treân giöôøng laø loøng ñau xoùt, nöôùc maét chaïy daøi, laúng laëng gaät ñaàu. – Nhò baù, chuùng ta ñi thoâi. Dòch Thanh Laõn khoâng noùi gì theâm, cöù böôùc ra khoûi phoøng theo chaân Huy phu nhaân. Coøn laïi moät mình Huy Hueä Quaân ngoài beân giöôøng maët raàu maøy ruõ, nöôùc maét vaén daøi rôi laû chaû. Tieåu Thuùy roùn reùn ñeán beân caïnh, tay böng cheùn traø noùng noùi: – Tieåu thö duøng cheùn traø cho khoûe ngöôøi. – Ñeå ñoù. – Tieåu thö... Huy Hueä Quaân quay ñaàu nhìn aû moät caùi noùi: – Ta ñang buoàn trong loøng, ngöôi cöù ñeå ta moät mình. Tieåu Thuùy khoâng daùm heù theâm nöõa lôøi, lieàn daï moät tieáng roài lui ra ngoaøi. Huy Hueä Quaân ngoài moät luùc, caûm thaáy coå khoâ khaùt thöïc söï, tay böng cheùn traø höông leân ñaùnh nhaáp moät nguïm. Ñoät nhieân luùc aáy boäp moät tieáng, moät veät saùng traéng töø ngoaøi cöûa soå bay voït vaøo höôùng giöôøng cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán. Huy Hueä Quaân caû kinh, ñöa maét nhìn, luùc naøy môùi nhaän ra ñoù laø moät chieác traâm tieâu tinh xaûo rôi ngay treân giöôøng Nhaïc Tieåu Tuaán, chæ caùch yeát haàu chaøng chöøng ba thoán. Huy Hueä Quaân ñaët maïnh cheùn traø ñöùng phaét daäy, choäp laáy thanh tröôøng kieám ôû ñaàu giöôøng theùt lôùn: – Keû naøo? Roài nhö caùnh eùn tung qua cöûa soå baèng moät thöùc Khoång Töôùc Xuyeân Lieâm. Beân ngoaøi phoøng nguû laø moät khoaûng saân roäng vôùi haøng chuïc goác haïnh caønh laù xum xueâ, Huy Hueä Quaân ra khoûi vöôøn haïnh thì kòp thaáy moät boùng ngöôøi töø goùc haïnh cuoái ñöôøng voït leân ñaàu töôøng phoùng ra ngoaøi. Naøng khoâng khi naøo chòu buoâng tha deã daøng, lieàn phoùng ngöôøi ñuoåi theo, qua 515 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 516 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long theâm hai daõy nhaø thì phaùt hieän boùng ñen chaïy raát gaáp veà höôùng Taây. Huy Hueä Quaân lieàn thi trieån heát khinh coâng cuûa mình truy raát gaáp. Qua heát hai daõy nhaø laø moät khoaûng bình ñòa deã daøng nhaän ra ñoái phöông phía tröôùc, Huy Hueä Quaân töùc giaän phoùng ñuoåi gaáp hôn. Cöù theá moät tröôùc moät sau nhö hai caùnh nhaïn ñeâm phi hoát. Qua moät hoài thì ñaõ chaïy hôn ba daëm, thoaït troâng ñaõ thaáy töôøng thaønh phía tröôùc maët. Chaïy theâm moät ñoaïn döôøng nöõa thì Huy Hueä Quaân ruùt ngaén cöï ly, khoaûng caùch giöõa hai ngöôøi chæ coøn taàm ñoä boán tröôïng. Huy Hueä Quaân ñaõ heùt lôùn: – Taëc ñoà, ngöôi döøng laïi cho ta. Boùng ñen phía tröôùc chaúng ngôø, nghe tieáng goïi thì döøng chaân quay ngöôøi laïi hoûi: – Ngöôi goïi ta laøm gì? Huy Hueä Quaân luùc naøy môùi nhaän ra ñoái phöông thaân hình gaày nhoû, nhöng vì trôøi quaù toái neân khoâng nhìn thaáy maët, laïnh gioïng hoûi: – Ngöôi laø ai maø daùm aùm toaùn Nhaïc Tieåu Tuaán thieáu hieäp? Chæ caàn ngöôi noùi ra ai sai khieán ngöôi, thì boån coâ nöông coù theå tha maïng cho ngöôi. Ngöôøi kia gioïng toõ ra kinh ngaïc: – Ngöôi noùi gì? Ai möu haïi Nhaïc thieáu hieäp? Maø Nhaïc thieáu hieäp laø ai, ta coù gì phaûi haïi haén? – Höø, ngöôi ñònh chaïy toäi ö? Ngöôi roõ raøng laø vöøa roài töø trong Quy Vaân Trang ta chaïy ra, giôø coøn choái sao? Ngöôøi kia giaät mình voäi chaép tay noùi: – Quy Vaân Trang? Noùi vaäy coâ... laø tieåu thö cuûa Quy Vaân Trang, tieåu nhaân vì gia huynh bò beänh caáp neân vaøo thaønh mua thuoác, chuyeän quaù gaáp neân vöøa roài tieåu nhaân môùi chaïy nhanh nhö vaäy ñeå choùng veà nhaø. Tieåu thö khoâng tin thì nhìn ñaây, trong tay tieåu nhaân naém goùi thuoác seõ bieát, aét laø tieåu thö ñuoåi nhaàm ngöôøi roài. Vöøa noùi ngöôøi naøy vöøa giô hai tay ra, quaû nhieân coù moät bao giaáy, chæ nhìn cuõng bieát laø bao ñöïng thuoác. Huy Hueä Quaân bieát gaàn nhaø mình coù moät hieäu thuoác Haïc Thoï Ñöôøng, xem goùi thuoác naøy trong tay haén thì haén laø khoâng giaû roài. Naøng ñöùng traàm ngaâm moät luùc roài thaâu kieám laïi, phaùt tay noùi: – Ngöôi ñi ñi. Ngöôi kia nhö ñöôïc ñaïi xaù, chaáp tay vaùi lia lòa noùi: – Ña taï tieåu thö, gia huynh beänh caáp, tieåu nhaân caàn nhanh mang thuoác veà, tieåu 516 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 517 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long nhaân caùo töø tröôùc. Noùi roài oâm goùi thuoác quay ngöôøi boû chaïy nhö bay. Huy Hueä Quaân ñöùng nhìn boùng ngöôøi kia chôùp maét khuaát daïng cuoái daõy phoá, loøng thoaùng chuùt hoaøi nghi, nghó: – Ngöôøi naøy coâng löïc khoâng phaûi taàm thöôøng, nhöng neáu khoâng phaûi haén aùm toaùn Nhaïc töôùng coâng, thì laø ai? AÙi, neáu theá thì teân kia ñaõ cao bay xa chaïy, bieát tìm ñaâu baây giôø? Nghó roài naøng nhanh choùng chaïy trôû veà nhaø. Baây giôø trôøi ñaõ cuoái canh tö, naøng vöøa veà ñeán trang vieän thì thaáy Huy Nghóa loùng ngoùng ñöùng tröôùc cöûa töïa hoà nhö ñang chôø ñôïi ai. Huy Hueä Quaân döøng chaân laïi hoûi ngay: – Meï ta veà chöa? Huy Nghóa vaãn ñöùng thaát thaàn khoâng ñaùp. – Í, laõo quaûn gia, ngöôi laøm sao theá? Huy Nghóa vaãn ñöùng yeân baát ñoäng, töïa hoà nhö khoâng nghe thaáy. Huy Hueä Quaân luùc aáy môùi giaät mình kinh ñoäng thaàm nghó ngay: – AÙi da, laõo bò ñieåm huyeät roài, laõo quaûn gia töø treû ñaõ vaøo ñaây laøm, coâng löïc khoâng phaûi taàm thöôøng, ai coù theå ñieåm huyeät laõo ta nhæ? Linh tính baùo cho naøng bieát ñaõ coù chuyeän xaûy ra, lieàn böôùc tôùi voã tay vaøo huyeät cuûa laõo ta maáy caùi. Huy Nghóa “AØ” leân moät tieáng, ñöa maét nhìn ngô ngaùc hoûi: – Huy tieåu thö vöøa giaûi khai huyeät ñaïo cho laõo noâ ö? Huy Hueä Quaân voäi hoûi: – Laõo quaûn gia, chuyeän gì ñaõ xaûy ra? – AÙi, thaät hoå theïn, laõo noâ bò ngöôøi ta aùm toaùn maø khoâng heà hay bieát, ñeán boùng daùng ñoái phöông cuõng khoâng theå naøo kòp nhìn thaáy. – Khoâng kòp nhìn thaáy ngöôøi ö? – Vaâng, laõo phu nhaân vaø Nhò laõo gia luùc ñi coù daën laõo noâ ôû ñaây thuû hoä moân ñöôøng. Laõo noâ tieãn chaân phu nhaân ñi roài, khi quay laïi ñaây boãng caûm thaáy vaät gì chaïm nheï vaøo löng, roài khoâng coøn hay bieát gì nöõa. Noùi ñeán ñoù laõo phaùt hieän treân tay Huy Hueä Quaân naém thanh tröôøng kieám baát giaùc hoûi: – Ñaïi tieåu thö chaúng leõ cuõng phaùt hieän taëc ñoà? – Ta ñuoåi theo moät ngöôøi, quay veà ñaây thì gaëp laõo... Huy Nghóa voäi hoûi: 517 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 14. 518 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Tieåu thö coù ñuoåi kòp haén khoâng? – Ta ñuoåi kòp, nhöng nhaàm moät ngöôøi vaøo thaønh hoát thuoác gaáp veà, neân tha haén ñi roài. Huy Nghóa nghe roài nhö chôït nhôù ra chuyeän gì voäi noùi: – Nguy roài. Tieåu thö neân vaøo trong xem sao, laõo noâ ñi tuaàn chung quanh, khoâng chöøng chuùng ta truùng keá taëc ñaûng. Huy Hueä Quaân “A” leân moät tieáng, chôït hieåu ra vaán ñeà, noùi vôùi: – Ta vaøo ñaây. Döùt lôøi, naøng voäi voäi vaøng vaøng chaïy nhanh vaøo trong moät maïch veà ñeán phoøng nguû. Trong phoøng neán vaãn chaùy saùng, Tieåu Thuùy vaãn ngoài beân baøn guïc ñaàu ngaùy “Khoø, khoø”, caûnh vaät chaúng coù gì thay ñoåi. Theá nhöng, Nhaïc Tieåu Tuaán thì khoâng coøn thaáy naèm treân giöôøng nöõa, chieác traâm tieâu cuõng bieán maát. Huy Hueä Quaân giaät thoùt mình cheát laëng caû ngöôøi. Nhaïc Tieåu Tuaán truùng troïng thöông khoâng theå naøo töï mình ñi ñöôïc, roõ raøng laø mình bò truùng keá “Ñieäu hoå ly sôn”. Naøng voäi chaïy laïi lay ngöôøi Tieåu Thuùy goïi lôùn: – Tieåu Thuùy, Tieåu Thuùy... Tieåu Thuùy vaãn ngaùy ran, thì ra khoâng phaûi töï nguû maø laø bò ñieåm truùng Thuøy Mieân huyeät. Huy Hueä Quaân phaùt khieáp, ñöa tay ñaùnh moät chöôûng vaøo haäu taâm Tieåu Thuùy giaûi khai huyeät ñaïo, roài voäi hoûi: – Tieåu Thuùy, Nhaïc töôùng coâng ñaâu? Tieåu Thuùy môùi söïc tænh laïi, duïi maét ngô ngaùc hoûi: – Tieåu thö noùi gì? – Ta hoûi ngöôi, keû naøo ñaõ cöôùp Nhaïc töôùng coâng ñi? – OÀ, Nhaïc töôùng coâng vaãn naèm treân giöôøng maø... Vöøa noùi aû vöøa quay ñaàu nhìn leân giöôøng, baát giaùc haù hoác moàm, mieäng run gioïng la leân: – Sao... khoâng... thaáy Nhaïc töôùng coâng? – AÙi da... Huy Hueä Quaân giaäm chaân noùi heùt nhö khoùc: – Chaúng leõ ai ñieåm huyeät ngöôi, ngöôi cuõng khoâng bieát? – Tieåu tyø thöïc khoâng bieát, tieåu tyø vöøa ra khoûi phoøng thì nghe tieáng heùt cuûa tieåu thö, lieàn voäi chaïy vaøo phoøng, chæ kòp nhìn thaáy tieåu thö voït ra cöûa soå maø chaïy. Tieåu tyø thaáy chæ coøn moät mình Nhaïc töôùng coâng naèm trong phoøng, cho neân khoâng daùm boû ñi, 518 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 15. 519 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long sau ñoù... sau ñoù tieåu tyø khoâng bieát taïi sao laïi buoàn nguû... – Höø, chaúng leõ ñeán boùng taëc nhaân ngöôi cuõng khoâng kòp nhìn thaáy? Tieåu Thuùy cuùi ñaàu cuùi ñaàu run gioïng ñaùp: – Tieåu tyø ñaùng cheát, tieåu tyø... – Thoâi, khoâng caàn noùi nöõa, ngöôøi naøy voõ coâng cöïc cao, ñöông nhieân baèng vaøo ngöôi khoâng theå phaùt hieän haén ñöôïc. AÙi... Meï ta laøm sao giôø naøy cuõng chöa thaáy veà, noân cheát ñi ñöôïc... oOo 519 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2